28.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1859/2004,

27. oktoober 2004,

millega määratakse kindlaks, kui suures ulatuses saab rahuldada taotlusi, mis on esitatud oktoobris 2004 noorte nuumamiseks ettenähtud isasveiste impordilitsentside saamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1202/2004, millega avatakse noorte nuumamiseks ettenähtud isasveiste tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (1. juulist 2004 kuni 30. juunini 2005), (2) ja eriti selle artikli 1 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1202/2004 artikli 1 lõike 3 punktiga b) nähakse ette noorte nuumamiseks ettenähtud isasveiste kogused, mida võib eritingimustel importida 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2004. Kogused, millele taotleti impordilisentse, on sellised, et taotlused saab täies ulatuses rahuldada.

(2)

Kogused, mille kohta impordilitsentse saab taotleda alates 1. jaanuarist 2005, tuleb kehtestada koguhulga 169 000 pead piires, vastavalt (EÜ) nr 1202/2004 artikli 1 lõikele 4.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Iga impordilitsentside taotlus, mis on esitatud oktoobris 2004 vastavalt määruse (EÜ) nr 1202/2004 artikli 3 lõike 3 teise lõigu kolmanda taande sätetele, rahuldatakse täies ulatuses.

2.   Määruse (EÜ) nr 1202/2004 artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud saadaolev kogus nimetatud perioodiks on 71 820 pead.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 28. oktoobril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. oktoober 2004

Komisjoni nimel

põllumajanduse peadirektor

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) 1782/2003 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1).

(2)  ELT L 230, 30.6.2004, lk 19.