23.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 322/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1839/2004,

22. oktoober 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2799/1999, millega sätestatakse määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks ettenähtud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 2799/1999 (2) artiklile 26 on sekkumisametid välja kuulutanud alalise pakkumismenetluse enne 1. juulit 2003 ladustatud lõssipulbri jaoks.

(2)

Pidades silmas hetkel saadaolevaid koguseid ja praegust turuolukorda, tuleks seda tähtaega pikendada 1. septembrini 2004.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas piima- ja piimatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2799/1999 artikli 26 lõikes 2 asendatakse kuupäev 1. juuli 2003 kuupäevaga 1. september 2004.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 186/2004 (ELT L 29, 3.2.2004, lk 6).

(2)  EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1674/2004 (ELT L 300, 25.9.2004, lk 11).