25.6.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 224/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1165/2004,

24. juuni 2004,

millega täiendatakse teatavate nimede kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kandmist käsitleva määruse (EÜ) nr 2400/96 lisa (Anchois de Collioure, Melon du Quercy ja Salame d’oca di Mortara)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõikeid 3 ja 4

ning arvestades järgmist:

(1)

Prantsusmaa on vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklile 5 edastanud komisjonile kahe nime (“Anchois de Collioure” ja “Melon du Quercy”) geograafiliste tähistena registreerimise taotlused ning Itaalia on komisjonile esitanud nime “Salame d’oca di Mortara” geograafilise tähisena registreerimise taotluse.

(2)

Nimetatud määruse artikli 6 lõike 1 kohaselt tehti kindlaks, et taotlused vastavad kõnealuse määruse nõuetele, sisaldades kõiki selle artiklis 4 ettenähtud üksikasju.

(3)

Komisjonile ei ole pärast käesoleva määruse lisas loetletud nimede avaldamist Euroopa Liidu Teatajas  (2) esitatud ühtki määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 7 kohast vastuväidet.

(4)

Niisiis väärivad need nimed geograafilise tähisena kaitstud geograafiliste päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kandmist ja seega kaitset ühenduse tasandil.

(5)

Käesoleva määruse lisa täiendab määruse (EÜ) nr 2400/96 (3) lisa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2400/96 lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud nimedega ning need nimed kantakse määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 6 lõikega 3 ettenähtud kaitstud geograafiliste päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste registrisse kui kaitstud geograafilised tähised.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuni 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER


(1)  EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 1).

(2)  ELT C 206, 2.9.2003, lk 5 (Anchois de Collioure) ELT C 212, 6.9.2003, lk 5 (Melon du Quercy) ELT C 206, 2.9.2003, lk 8 (Salame d’oca di Mortara)

(3)  EÜT C 327, 18.12.1996, lk 11. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 738/2004 (ELT L 116, 22.4.2004, lk 5).


LISA

ASUTAMISLEPINGU I LISAS LOETLETUD INIMTOIDUKS ETTENÄHTUD TOOTED

Värske kala, limused ja koorikloomad ning neist valmistatud tooted

PRANTSUSMAA

Anchois de Collioure (KGT)

Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ning töödeldud kujul

PRANTSUSMAA

Melon du Quercy (KGT)

Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)

ITAALIA

Salame d’oca di Mortara (KGT)