20.5.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/16


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1002/2004,

18. mai 2004,

millega kiidetakse heaks seoses Valgevene Vabariigist, Venemaa Föderatsioonist või Ukrainast pärit kaaliumkloriidi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega pakutud kohustused ning kehtestatakse Valgevene Vabariigist ja Venemaa Föderatsioonist pärit kaaliumkloriidi impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, (“algmäärus”) (1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (2), eriti selle artiklit 8, artikli 11 lõiget 3, artiklit 21 ja artikli 22 punkti c,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Kehtivad meetmed

(1)

Määrusega (EÜ) nr 969/2000 (3), muutis ja pikendas nõukogu meetmeid, mis on kehtestatud määruses (EÜ) nr 3068/92 (4), mis käsitleb Valgevene Vabariigist (Valgevene), Venemaa Föderatsioonist (Venemaa) ja Ukrainast pärit kaaliumkloriidi (“asjaomane toode”) importi ühendusse (muudetud määrusega (EÜ) nr 643/94 (5) ja määrusega (EÜ) 449/98 (6). Määrusega (EÜ) nr 992/2004 (7), muutis nõukogu määrust (EÜ) nr 969/2000.

(2)

Meetmete puhul on tegemist kindlaksmääratud suurusega tollimaksudega, mis on kehtestatud toote kategooria ja klassi kaupa, ulatudes Valgevene puhul 19,51 eurost tonni kohta kuni 48,19 euroni tonni kohta, Venemaa puhul 19,61 eurost tonni kohta kuni 40,63 euroni tonni kohta ja Ukraina puhul 19,61 eurost tonni kohta kuni 48,19 euroni tonni kohta.

2.   Uurimine

(3)

2004. aasta 20. märtsil teatas komisjon Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatises (8) kehtivate meetmete (“meetmed”) vahepealse osalise läbivaatamise algatamisest algmääruse artikli 11 lõike 3 ja artikli 22 punkti c alusel.

(4)

Läbivaatamist alustati komisjoni algatusel, et teha kindlaks, kas 2004. aasta 1. mail toimuva Euroopa Liidu laienemise (“laienemine”) tõttu on ühenduse huve silmas pidades vaja kohandada meetmeid, mille abil vältida ootamatuid negatiivseid tagajärgi kõikidele huvitatud pooltele, sealhulgas kasutajatele, turustajatele ja tarbijatele.

(5)

Kõikidele huvitatud pooltele, sealhulgas ühenduse tootmisharule, ühenduses tegutsevatele tootjate või kasutajate ühendustele, asjaomaste riikide eksportijatele/tootjatele, importijatele ja nende ühendustele ning asjaomaste riikide pädevatele asutustele, samuti 1. mail 2004 aastal Euroopa liiduga ühinenud kümne uue liikmesriigi huvitatud pooltele (“EL10”), teatati uurimise algatamisest ning algatamise teates määratud tähtaja jooksul võimaldati neil kirjalikult teatavaks teha oma seisukohad, anda teavet ja esitada tõendusmaterjali. Kõigile huvitatud pooltele võimaldati asja arutamist, kui nad seda taotlesid ja selleks põhjused esitasid.

3.   Uurimise tulemus

(6)

Nagu on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 992/2004, jõuti uurimisel järeldusele, et olemasolevate meetmete kohandamine on kooskõlas ühenduse huvidega, tingimusel et selline kohandamine ei kahjusta oluliselt kaubanduse kaitset.

4.   Kohustused

(7)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 992/2004 järeldustele tegi komisjon algmääruse artikli 8 lõike 2 kohaselt ettepaneku asjaomaste äriühingute kohustuste kohta. Selle tulemusena pakkusid kohustusi (i) üks asjaomast toodet eksportiv tootja Valgevenest (Republican Unitary Enterprise “Production Amalgamation Belaruskali”) koos sidusettevõtjatega Venemaalt (JSC International Potash Company), Austriast (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H) ja Leedust (UAB Baltkalis), (ii) eksportiv tootja Venemaalt (JSC Silvinit) koos sidusettevõtjatega Venemaalt (JSC International Potash Company) ja Austriast (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H) ning (iii) teine eksportiv tootja Venemaalt (JSC Uralkali) koos äriühinguga Küproselt (Fertexim Ltd).

(8)

Tuleb märkida, et algmääruse artikli 22 punkti c kohaldamisel loetakse kõnealuseid kohustusi erimeetmeteks, kuna vastavalt määruse (EÜ) nr 992/2004 järeldustele ei ole need otseselt samaväärsed dumpinguvastase tollimaksuga.

(9)

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 992/2004 peavad kõik eksportivad tootjad vastavalt võetud kohustustele kinni pidama minimaalsetest impordihindadest impordi ülemmäärade piires ning et kohustuste täitmist oleks võimalik jälgida, on asjaomased eksportivad tootjad nõustunud EL10-s asuvate üksikklientide puhul üldjoontes kinni pidama oma tavapärastest müügitavadest. Eksportivad tootjad on teadlikud ka sellest, et kui leitakse, et need müügitavad muutuvad oluliselt või kohustuste täitmise jälgimine muutub mingil moel raskeks või võimatuks, on komisjonil õigus äriühingu kohustuse heakskiitmisest loobuda, kehtestades selle asemel lõplikud dumpinguvastased tollimaksud, muutes impordi ülemmäära või võttes teisi heastavaid meetmeid.

(10)

Kohustuste tingimus on ka see, et kui neid on mis tahes viisil rikutud, on komisjonil õigus nende heakskiitmisest loobuda ning nende asemel kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased tollimaksud.

(11)

Äriühingud esitavad komisjonile regulaarselt üksikasjalikku teavet ühendusse suunatud ekspordi kohta ja seega saab komisjon kohustuste täitmist tõhusalt jälgida.

(12)

Selleks, et komisjon saaks tõhusalt jälgida äriühingute kohustuste täitmist, tuleb kohustusest tuleneva vabasse ringlusse lubamise taotluse esitamisel asjaomasele tolliasutusele võimaldada tollimaksuvabastust üksnes juhul, kui esitatakse arve, mis sisaldab vähemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 992/2004 lisas loetletud teavet. Selline teave on vajalik ka selleks, et tolliasutused saaksid piisava täpsusega kindlaks teha, kas veetav kaup on äridokumentidega vastavuses. Kui sellist arvet ei esitata või kui see ei vasta tollis esitatud kaubale, tuleb tasuda asjakohane dumpinguvastane tollimaks.

(13)

Kõike eespool öeldut silmas pidades peetakse äriühingute kohustusi vastuvõetavaks.

(14)

Kohustuste heakskiitmine piirdub kuuekuulise esialgse tähtajaga, ilma et see piiraks meetmete tavapärast kehtivusaega. Kuus kuud pärast kohustuste heakskiitmist oleneb nende edasine heakskiitmine siiski hinnangust, mille annab komisjon, olles kontrollinud, kas EL10-s asuvate lõppkasutajate jaoks erandlikud ja negatiivsed tingimused, millest kohustuste heakskiitmine tulenes, on veel olemas.

B.   IMPORDI REGISTREERIMINE

(15)

Pidades silmas ebatavalisi asjaolusid ning EL10 ja EL15 vahelistest hinnaerinevustest tingitud kohustuste rikkumise ohtu ning kohustuste lühiajalisust, on piisavalt alust kehtestada asjaomase toote teatava impordi suhtes registreerimisnõue kõige rohkem üheksaks kuuks vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5.

(16)

Tolliasutused peavad seega võtma asjakohased meetmed, et registreerida ühendusse suunduv import Valgevenest ja Venemaalt pärit asjaomase toote puhul, mida ekspordivaid vastuvõetavaid kohustusi pakkunud äriühingud, kelle jaoks taotletakse dumpinguvastastest tollimaksudest vabastamist.

(17)

Kohustuste rikkumise avastamise korral võib tollimaksudega tagasiulatuvalt maksustada ühenduses vabasse ringlusse lubatud kaupu alates kohustuse rikkumise kuupäevast.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse heaks allpool nimetatud eksportivate tootjate pakutud kohustused seoses Valgevene Vabariigist ja Venemaa Föderatsioonist pärit kaaliumkloriidi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega.

Riik

Äriühing

TARICi lisakood

Valgevene Vabariik

Toodab Soligorskis Valgevenes asuv Republican Unitary Enterprise “Production Amalgamation Belaruskali” ja müüb Moskvas Venemaal asuv JSC International Potash Company või Viinis Austrias asuv Belurs Handelsgesellschaft m.b.H või Vilniuses Leedus asuv UAB Baltkalis esimesele sõltumatule importijana tegutsevale kliendile ühenduses

A518

Venemaa Föderatsioon

Toodab Solikamskis Venemaal asuv JSC Silvinit ja müüb Moskvas Venemaal asuv JSC International Potash Company või Viinis Austrias asuv Belurs Handelsgesellschaft m.b.H esimesele sõltumatule importijana tegutsevale kliendile ühenduses

A519

Venemaa Föderatsioon

Toodab Bereznikis Venemaal asuv JSC Uralkali ja müüb Limassolis Küprosel asuv Fertexim Ltd esimesele importijana tegutsevale kliendile ühenduses

A520

Artikkel 2

Tolliasutused peavad määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 14 lõike 5 kohaselt võtma asjakohased meetmed, et registreerida ühendusse suunduv import Valgevene Vabariigist ja Venemaa Föderatsioonist pärit kaaliumkloriidi puhul, mis kuulub 3104 20 10 (TARICi koodid 3104201010 ja 3104201090), 3104 20 50 (TARICi koodid 3104205010 ja 3104205090), 3104 20 90 (TARICi kood 3104209000), ex 3105 20 10 (TARICi koodid 3105201010 ja 3105201020), ex 3105 20 90 (TARICi koodid 3105209010 ja 3105209020), ex 3105 60 90 (TARICi koodid 3105609010 ja 3105609020), ex 3105 90 91 (TARICi koodid ja 3105909110 ja 3105909120), ex 3105 90 99 (TARICi koodid 3105909910 ja 3105909920), alla ning mida toodavad ja müüvad või toodavad ja ekspordivad artiklis 1 loetletud äriühingud, kelle jaoks taotletakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 992/2004 kehtestatud dumpinguvastastest tollimaksudest vabastamist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ning kehtib kuus kuud.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. mai 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pascal LAMY


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1.

(2)  ELT L 77, 13.3.2004, lk 12.

(3)  EÜT L 112, 11.5.2000, lk 4.

(4)  EÜT L 308, 24.10.1992, lk 41.

(5)  EÜT L 80, 24.3.1994, lk 1.

(6)  EÜT L 58, 27.2.1998, lk 15.

(7)  ELT L 182, 19.5.2004, lk 23.

(8)  ELT C 70, 20.3.2004, lk 15.