32004R0874

Komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004, 28. aprill 2004, millega kehtestatakse tippdomeeni.eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõttedEMPs kohaldatav tekst.

Euroopa Liidu Teataja L 162 , 30/04/2004 Lk 0040 - 0050
CS.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 825 - 835
ET.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 825 - 835
HU.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 825 - 835
LT.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 825 - 835
LV.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 825 - 835
MT.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 825 - 835
PL.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 825 - 835
SK.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 825 - 835
SL.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 825 - 835


Komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004,

28. aprill 2004,

millega kehtestatakse tippdomeeni.eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse tippdomeeni.eu kasutuselevõttu käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli 2002. aasta määrust (EÜ) nr 733/2002, [1] eelkõige selle artikli 5 lõiget 1,

olles konsulteerinud registriga vastavalt määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 5 lõikele 1

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 733/2002 kohaselt loodava tippdomeeni.eu algse rakendamise etapid on lõpule viidud juriidilise isiku määramisega, mis on loodud tippdomeeni.eu registrifunktsiooni haldamiseks ja korraldamiseks ühenduses. Komisjoni otsusega 2003/375/EÜ [2] määratud register peab olema mittetulundusorganisatsioon, mis töötab ja osutab teenuseid kulusid katval alusel ning sobiva hinnaga.

(2) Domeeninime taotlemine peaks olema võimalik elektroonilisel teel lihtsa, kiire ja tõhusa menetluse abil, akrediteeritud registripidajate kaudu ühenduse kõigis ametlikes keeltes.

(3) Registripidajate akrediteerimise peaks läbi viima register, järgides korda, mis tagab registripidajate vahel õiglase ja avatud konkurentsi. Akrediteerimismenetlus peaks olema objektiivne, läbipaistev ja mittediskrimineeriv. Ainult isikutel, kes vastavad registri poolt kindlaks määratud tehnilistele põhinõuetele, peaks olema õigus akrediteerimisele.

(4) Registripidajad peaksid vastu võtma ainult domeeninimede registreerimistaotlusi alles siis, kui nad ise on akrediteeritud, ning edastama taotlused nende saamise kronoloogilises järjekorras.

(5) Tarbijate õiguste parema kaitse tagamiseks ning ilma, et see piiraks ühenduse eeskirjade kohaldamist kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kohta, tuleks vaidluse korral registripidaja ja registreerija vahel ühenduse nimeõiguse küsimustes kohaldada ühe liikmesriigi õigust.

(6) Registripidajad peaksid oma klientidelt nõudma täpseid kontaktandmeid nagu täielik nimi, alaline asukoht, telefoninumber ja e-posti aadress, samuti teave domeeninime tehnilise toimimise eest vastutava füüsilise või juriidilise isiku kohta.

(7) Registri poliitika peaks soodustama ühenduse kõigi ametlike keelte kasutamist.

(8) Määruse (EÜ) nr 733/2002 kohaselt võivad liikmesriigid taotleda, et nende ametlikku nime ja nime, mille all neid üldiselt tuntakse, tohib otse domeeni.eu all registreerida ainult vastava riigi valitsus. Riikidel, kes liituvad Euroopa Liiduga pärast 2004. aasta maid, tuleks võimaldada reserveerida oma ametlikud nimed ja nimed, mille all neid üldiselt tuntakse, nii et neid saaks registreerida hiljem.

(9) Liikmesriigil peaks olema õigus määrata operaator, kes registreerib domeeninimena tema ametliku nime ja nime, mille all teda üldiselt tuntakse. Samamoodi peaks komisjonil olema õigus valida domeeninimesid, mida kasutavad ühenduse institutsioonid, ning määrata nende domeeninimede operaator. Register peaks olema volitatud reserveerima teatud arvu teatud domeeninimesid oma tegevusfunktsioonide jaoks.

(10) Vastavalt määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 5 lõikele 2 on mitmed liikmesriigid teatanud komisjonile ja teistele liikmesriikidele piiratud nimestiku üldtuntud, geograafiliste ja/või geopoliitiliste mõistetel põhinevatest nimedest, mis on seotud nende poliitilise või territoriaalse korraldusega. Sellised nimestikud hõlmavad nimesid, mida kas ei saa registreerida või mida saab vastavalt üldkehtivatele reeglitele registreerida ainult teise taseme domeeni all. Nendes nimestikes sisalduvate nimede suhtes ei kehti põhimõte "kes ees, see mees".

(11) Saabumise järjekorras teenindamise põhimõte peaks olema põhiprintsiibiks vaidluste lahendamisel varasemate õiguste valdajate vahel etapiviisilise registreerimise jooksul. Pärast etapiviisilise registreerimise lõppemist peaks saabumise järjekorras teenindamise põhimõte rakenduma domeeninimede eraldamisele.

(12) Kaitsmaks ühenduse või siseriikliku õiguse poolt tunnustatud varasemaid õigusi, tuleks kehtestada etapiviisilise registreerimise kord. Etapiviisiline registreerimine peaks toimuma kahes etapis, eesmärgiga tagada varasemate õiguste valdajatele asjakohane võimalus registreerida nimed, millele neil on varasemad õigused. Register peaks tagama, et õiguste kehtivust kontrollivad selleks määratud kontrolliasutused. Taotlejate esitatud tõendite alusel peaksid kontrolliasutused hindama taotleja õigust taotletavale nimele. Kui domeeninimele on kaks taotlejat, kellel mõlemal on varasem õigus, peaks selle nime eraldamine seejärel toimuma taotluste saabumise järjekorra alusel.

(13) Register peaks sõlmima asjakohase tingdeponeerimiskokkuleppe, et tagada teenuse järjepidevus ning eelkõige tagada, et edasidelegeerimise või muude ettenägematute asjaolude korral on võimalik minimaalse katkestusega jätkata teenuste osutamist kohalikule internetikogukonnale. Register peaks samuti järgima asjakohaseid andmekaitse eeskirju, põhimõtteid, juhiseid ja parimaid praktikaid, eriti mis puudutavad WHOIS andmebaasis esitatud andmete hulka ja tüüpi. Domeeninimed, mille liikmesriigi kohus leiab olevat laimavad, rassistlikud või avaliku korra vastased, tuleks blokeerida ja lõpuks tühistada, kui kohtuotsus osutub lõplikuks. Sellised domeeninimed tuleks blokeerida tulevikus registreerimise eest.

(14) Kui domeeninime valdaja sureb või muutub maksejõuetuks ja kui kehtivusperioodi lõpuni ei ole algatatud üleandmist, tuleks domeeninimi 40 kalendripäevaks peatada. Kui asjassepuutuvad pärijad või pärandi hoidjad ei ole selle aja jooksul nime registreerinud, peaks see muutuma kättesaadavaks üldiseks registreerimiseks.

(15) Domeeninimesid peaks registril olema võimalik tühistada teatavatel konkreetsetel põhjustel pärast asjassepuutuvale domeeninime valdajale võimaluse andmist asjakohaste meetmete tarvitusele võtmiseks. Domeeninimesid peaks olema võimalik tühistada ka vaidluse alternatiivse lahendamise (ADR) menetluse kaudu.

(16) Register peaks kehtestama ADR menetluse, mis võtab arvesse rahvusvahelisi parimaid praktikaid selles valdkonnas ning eelkõige asjakohaseid Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) soovitusi, et tagada spekulatiivsete ja kuritarvituslike registreerimiste vältimine niivõrd, kui see on võimalik.

(17) Register peaks valima asjakohaste teadmistega teenuseosutajad objektiivsete, läbipaistvate ja mittediskrimineerivate kriteeriumide alusel. ADR peaks järgima menetluse ühtseid miinimumnõudeid, mis on sarnased Interneti nime- ja numbrisüsteemi haldava ICANNi (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) rakendatud ühtse vaidluste lahendamise poliitika omadega.

(18) Pidades silmas liidu eelseisvat laienemist, on hädavajalik, et käesoleva määrusega kehtestatav üldeeskirjade süsteem jõustuks viivitamatult.

(19) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on vastavuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/21/EÜ [3] artikli 22 lõikega 1 asutatud sidekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

SISU

Artikkel 1

Sisu

Käesolev määrus kehtestab .eu tipptaseme domeeni rakendamise ja funktsioonide üldeeskirjad ja registreerimise üldpõhimõtted, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 5 lõikes 1.

II PEATÜKK

REGISTREERIMISE PÕHIMÕTTED

Artikkel 2

Registreerimise õigus ja üldised põhimõtted

Määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 kohaselt selleks õigustatud isik võib tippdomeeni.eu all registreerida ühe või mitu domeeninime.

Ilma et see piiraks IV peatüki kohaldamist, eraldatakse konkreetne domeeninimi kasutamiseks õigustatud isikule, kelle taotluse on register saanud esimesena tehniliselt korrektsel viisil ja kooskõlas käesoleva määrusega. Käesoleva määruse tähenduses viidatakse sellele kriteeriumile kui saabumise järjekorras teenindamise põhimõttele.

Kui domeeninimi on registreeritud, pole see enam teistele registreerimiseks kättesaadav, kuni registreering aegub ja seda ei uuendata või kuni domeeninimi tühistatakse.

Kui käesolevas määruses pole määratud teisiti, registreeritakse domeeninimed otse tippdomeeni.eu all.

Domeeninime registreering hakkab kehtima alles siis, kui taotleja on maksnud vajaliku lõivu.

Tippdomeeni.eu all registreeritud domeeninimed on üleantavad ainult isikutele, kellel on õigus .eu domeeninimesid registreerida.

Artikkel 3

Taotlused domeeninimede registreerimiseks

Taotlus domeeninime registreerimiseks peab sisaldama kõike alljärgnevat:

a) taotleja nimi ja aadress;

b) elektroonilisel teel saadud kinnitus taotlejalt, et ta vastab määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punktis b kehtestatud üldistele kõlblikkuskriteeriumidele;

c) elektroonilisel teel saadud kinnitus taotlevalt poolelt, et talle teadaolevatel andmetel on domeeninime registreerimise taotlus tehtud heas usus ning ei riku kolmandate isikute mis tahes õigusi;

d) elektroonilisel teel saadud tagatis taotlevalt poolelt, et ta peab kinni registreerimise kõigist tingimustest, sealhulgas VI peatükis sätestatud konfliktide kohtuvälise lahendamise poliitikast.

Mistahes oluline ebatäpsus punktides a kuni d esitatud elementide suhtes tunnistatakse registreerimistingimuste rikkumiseks.

Register kontrollib registreerimistaotluste kehtivust alles pärast registreerimist kas omal algatusel või tulenevalt kõnealuse domeeninime registreerimisega seotud vaidlusest, välja arvatud taotluste korral, mis esitati artiklites 10, 12 ja 14 sätestatud etapiviisilise registreerimise korras.

Artikkel 4

Registripidajate akrediteerimine

Ainult registri poolt akrediteeritud registripidajatel on lubatud pakkuda nimede tippdomeeni.eu alla registreerimise teenuseid.

Registripidajate akrediteerimise korra määrab register ning see peab olema põhjendatud, läbipaistev ja mittediskrimineeriv ning peab tagama tulemuslikud ja õiglased konkurentsitingimused.

Registripidajatelt nõutakse juurdepääsuvõimalust registri automatiseeritud registreerimissüsteemidele ja selle kasutamist. Register võib kehtestada täiendavad tehnilised alusnõuded registripidajate akrediteerimiseks.

Register võib registripidajatelt küsida registreerimislõivude ettemaksu, mille ta määrab kindlaks igal aastal põhjendatud turuhinnangu alusel.

Registripidajate akrediteerimise kord ja tingimused ning akrediteeritud registripidajate nimestik tehakse registri poolt üldkättesaadavaks kergesti juurdepääsetaval viisil.

Iga registripidaja kohustub registriga sõlmitavas lepingus järgima akrediteerimistingimusi ning eelkõige täitma käesolevas määruses kehtestatud üldpõhimõtteid.

Artikkel 5

Sätted registripidajate kohta

Ilma et see piiraks kohtualluvust ja kohaldatavat õigust reguleeriva mis tahes eeskirja kohaldamist, ei saa registripidaja ja domeeninime registreerija vahelise kokkuleppega määrata kohaldatavaks õiguseks muud kui mõne liikmesriigi õigust, samuti ei saa sellega määrata vaidlust lahendavat organit, kui see pole valitud registri poolt artikli 23 alusel, ega arbitraaži või kohut, mis asub väljaspool ühendust.

Registripidaja, kes saab ühele nimele rohkem kui ühe registreerimistaotluse, edastab need taotlused registrile nende saamise kronoloogilises järjekorras.

Ainult pärast akrediteerimiskuupäeva saadud taotlused edastatakse registrile.

Registripidajad nõuavad kõigilt taotlejatelt täpsete ja usaldusväärsete kontaktandmete esitamist vähemalt ühe füüsilise või juriidilise isiku kohta, kes vastutab taotletava domeeninime tehnilise toimimise eest.

Vastavalt kohaldatavale siseriiklikule ja ühenduse õigusele võivad registripidajad välja töötada märgend-, autentimis- ja usaldustempli skeeme soodustamaks klientide usaldust nende poolt registreeritud domeeninime all kättesaadava teabe usaldusväärsuse vastu.

III PEATÜKK

KEELED JA GEOGRAAFILISED MÕISTED

Artikkel 6

Keeled

eu domeeninimede registreerimine algab alles pärast seda, kui register on informeerinud komisjoni, et. eu domeeninimede registreerimistaotluste esitamine ja registreerimist puudutavate otsuste teatavakstegemine on võimalik ühenduse kõigis ametlikes keeltes, edaspidi "ametlikes keeltes".

Mistahes teavitamise korral registri poolt, mis mõjutab osapoole õigusi seoses registreerimisega, nagu domeeni andmine, üleandmine, tühistamine või kehtetuks tunnistamine tagab register, et need teavitamised on võimalikud kõigis ametlikes keeltes.

Register teostab domeeninimede registreerimist ametlike keelte kõiki alfabeetilisi tähemärke kasutades, kui piisavad rahvusvahelised standardid muutuvad kättesaadavaks.

Registrilt ei tohi nõuda funktsioonide täitmist muudes kui ametlikes keeltes.

Artikkel 7

Reserveeritud geograafiliste ja geopoliitiliste nimede menetlus

Üldtuntud nimede loetelude kohta, mis on koostatud vastavalt määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 5 lõike 2 kolmandale lõigule, vastuväidete esitamisel tuleb need korrakohaselt adresseerida direktiivi 2002/21/EÜ artikli 22 lõikega 1 loodud sidekomitee liikmetele ja komisjoni infoühiskonna peadirektoraadi peadirektorile. Sidekomitee liikmed ja peadirektor võivad vastuväidete esitamiseks määrata ka teisi kontaktisikuid.

Vastuväidetest ja kontaktisikute määramisest teatatakse elektronposti teel, kullerpostiga või isiklikult või posti teel tähitud ja vastuvõtuteatisega kirjaga.

Mis tahes vastuväidete lahendamisel avaldab register oma koduleheküljel kaks nimede loetelu. Üks loetelu sisaldab nimesid, millest komisjon on teatanud kui "mitteregistreeritavatest". Teine loetelu sisaldab nimesid, millest komisjon on teatanud registrile kui "ainult teise taseme domeeni all registreeritavatest".

Artikkel 8

Riikide nimed ja kahetähelised koodid

Liikmesriigid (ja liituvad riigid) võivad taotleda, et nende ametlikku nime ja nime, mille all neid (2004. aasta mais laienenud ühenduse) ühes või mitmes ametlikus keeles üldiselt tuntakse, ei tohiks otse tippdomeeni.eu all registreerida keegi teine kui vastava riigi valitsus. Sel eesmärgil saadab iga liikmesriik (või ühinejariik) komisjonile kahe kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest reserveerimist vajavate nimede loetelu, samuti asutuse nime, kes esindab riigi valitsust nimede registreerimisel.

Komisjon teatab registrile reserveeritavad nimed ning asutused, mis esindavad riikide valitsusi nimede registreerimisel.

Kandidaatriigid, mis ei liitu Euroopa Liiduga 2004. aasta mais, ning liikmesriikide hulka mittekuuluvad Euroopa Majanduspiirkonna riigid võivad taotleda, et nende ametlikku nime ja nime, mille all neid üldiselt tuntakse nende oma keeles ja mis tahes muus ametlikus keeles ei registreeritaks alates 2004. aasta maist otse tippdomeeni.eu all. Sel eesmärgil võivad need riigid saata komisjonile kahe kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist loetelu nimedest, mida ei tohi registreerida.

Komisjon teatab registrile nimed, mida ei registreerita.

Riikide kahetähelisi koode ei tohi kasutada domeeninimede registreerimiseks otse tippdomeeni.eu all.

Artikkel 9

Teise taseme domeeninimi geograafiliste ja geopoliitiliste nimede jaoks

Geograafilisi ja geopoliitilisi mõisteid võib domeeninimedena vastavalt määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 5 lõike 2 punktile b registreerida liikmesriik, kes on nimed teatanud. Seda võib teha mis tahes domeeninime all, mis on kõnealuse liikmesriigi poolt registreeritud.

Komisjon võib taotleda, et register registreeriks ühenduse asutustele ja organitele kasutamiseks mõeldud domeeninimed otse tippdomeeni.eu all. Pärast käesoleva määruse jõustumist ning mitte hiljem kui nädal enne IV peatükis ettenähtud etapiviisilise registreerimise perioodi algust teatab komisjon registrile reserveeritavad nimed ja asutused, mis esindavad ühenduse asutusi ja organeid nimede registreerimisel.

IV PEATÜKK

ETAPIVIISILINE REGISTREERIMINE

Artikkel 10

Õigustatud isikud ja nimed, mida nad võivad registreerida

1. Siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või kindlaks määratud varasemate õiguste valdajatel on õigus taotleda domeeninimede registreerimist etapiviisilise registreerimise perioodi jooksul, enne kui algab .eu domeeni üldine registreerimine.

Varasemad õigused – hõlmavad muu hulgas registreeritud siseriiklikke ja ühenduse kaubamärke, geograafilisi tähiseid või päritolunimetusi ning – kui need on kaitstud selle liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt, milles neid vallatakse – registreerimata kaubamärke, kaubanimesid, ärinimesid, ettevõttenimesid, perekonnanimesid, kaitstud kirjandus- ja kunstiteoste nimesid.

Avalikud asutused – ühenduse asutused ja organid, riikide valitsused ja kohalikud omavalitsused, riigiasutused, ametiasutused, avalik-õiguslikud isikud ning rahvusvahelised ja valitsustevahelised organisatsioonid.

2. Varasemate õiguste põhjal registreerimine seisneb täieliku nime registreerimises, millele kehtib varasem õigus, nagu on kirjas dokumentatsioonis, mis tõendab sellise õiguse olemasolu.

3. Avaliku asutuse registreering võib koosneda avaliku asutuse täielikust nimest või üldkasutatavast akronüümist. Avalikud asutused, mis vastutavad teatud kindla geograafilise territooriumi haldamise eest, võivad registreerida ka vastava territooriumi täieliku nime ja nime, mille all seda territooriumi üldiselt tuntakse.

Artikkel 11

Erimärgid

Kui soovitakse registreerida täisnimi, mis sisaldab teksti- või sõnaelementide vahel tühikuid, loetakse taotletavas domeeninimes identseks sellised täisnimed ja samad nimed kirjutatuna sidekriipsuga sõnade vahel või ühendatuna ühte sõnasse.

Kui nimi, millele väidetakse olevat varasemaid õigusi, sisaldab erimärke, tühikuid või kirjavahemärke, kõrvaldatakse need täielikult vastavast domeeninimest, asendatakse sidekriipsudega, või võimaluse korral transkribeeritakse.

Teises lõigus viidatud erimärgid ja kirjavahemärgid hõlmavad järgmisi:

∼ @ $ % ˆ & * ( ) + = < > { } [ ] | \ /: ; ' , . ?

Ilma et see piiraks artikli 6 kolmanda lõigu kohaldamist, kui varasema õigusega nimi sisaldab tähti, millel on ASCII koodiga reprodutseerimatuid lisaelemente, nagu ä, é või ñ, reprodutseeritakse nimetatud tähed ilma nende elementideta (vastavalt a, e, n) või asendatakse tavapäraselt aktsepteeritava kirjaviisiga (näiteks ae). Kõigis muudes aspektides on domeeninimi identne varasema õigusega nime teksti- või sõnaelementidega.

Artikkel 12

Etapiviisilise registreerimise põhimõtted

1. Etapiviisiline registreerimine ei alga enne 1. maid 2004. aastal ning algab vaid siis, kui artikli 6 esimese lõigu nõue on täidetud ja artiklis 8 ettenähtud periood on lõppenud.

Register avaldab etapiviisilise registreerimise alguse kuupäeva vähemalt kaks kuud ette ning informeerib vastavalt kõiki akrediteeritud registripidajaid.

Register avaldab oma koduleheküljel kaks kuud enne etapiviisilise registreerimise algust üksikasjaliku kirjelduse kõigist tehnilistest ja haldusmeetmetest, mida ta kasutab etapiviisilise registreerimise perioodi nõuetekohase, õiglase ja tehniliselt sujuva töökorralduse tagamiseks.

2. Etapiviisilise registreerimise perioodi kestvus on neli kuud. Domeeninimede üldine registreerimine ei alga enne etapiviisilise registreerimise perioodi lõppemist.

Etapiviisiline registreerimine koosneb kahest kahekuulisest osast.

Etapiviisilise registreerimise esimese osa jooksul saavad varasemate õiguste valdajad või litsentsiomanikud ja artikli 10 lõikes 1 nimetatud avalikud asutused taotleda ainult siseriiklike või ühenduse kaubamärkide, geograafiliste tähiste ning artikli 10 lõikes 3 osutatud nimede ja akronüümide registreerimist domeeninimedena.

Etapiviisilise registreerimise teise osa jooksul võivad nimede varasemate õiguste valdajad taotleda nii nimede, mida sai registreerida esimeses osas kui ka kõigil muudel varasematel õigustel põhinevate nimede registreerimist domeeninimedena.

3. Taotlus domeeninime registreerimiseks, mis põhineb varasemal õigusel vastavalt artikli 10 lõigetele 1 ja 2, peab sisaldama viidet nimega seotud õiguste õiguslikule alusele siseriikliku või ühenduse õiguse kohaselt, samuti muud asjakohast teavet nagu kaubamärgi registreerimisnumber, riigi teatajas või valitsuse häälekandjas avaldamise teave, äriliitudes ja kaubanduskojas registreerimise teave.

4. Register võib rakendada domeeninime registreerimise taotlusele täiendavaid lõive, tingimusel et nende eesmärgiks on ainult käesoleva peatüki kohaldamisest tulenevate kulude katmine. Register võib rakendada diferentseeritud lõive sõltuvalt varasemate õiguste tõendamiseks vajaliku menetluse keerukusest.

5. Etapiviisilise registreerimise lõpus viiakse registri kulul läbi sõltumatu auditeerimine ning selle leiud esitatakse komisjonile. Audiitori määrab register pärast nõupidamist komisjoniga. Auditeerimise eesmärgiks on kinnitada, et register korraldas etapiviisilise registreerimise perioodi nii operatiivselt kui tehniliselt õiglaselt, asjakohaselt ja sujuvalt.

6. Domeeninimede suhtes tekkivate vaidluste lahendamiseks kohaldatakse IV peatükis sätestatud eeskirju.

Artikkel 13

Kontrollasutuste valik

Kontrollasutused on juriidilised isikud, kelle alaline asukoht on ühenduse territooriumil. Kontrollasutusteks on hea mainega asutused, kellel on asjakohased teadmised. Register valib kontrolliasutused objektiivsel, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil, tagades võimalikult laialdase geograafilise esindatuse. Register nõuab kontrolliasutustelt õiguste kehtivuse kontrollimist objektiivsel, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil.

Liikmesriigid kannavad hoolt õiguste kehtivuse kontrollimise eest artikli 10 lõikes 3 mainitud nimede osas. Sel eesmärgil saadavad liikmesriigid komisjonile kahe kuu jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist üheselt mõistetava loendi aadressidest, kuhu dokumentaalsed tõendid tuleb kontrollimiseks saata. Komisjon teatab need aadressid registrile.

Register avaldab teabe kontrolliasutuste kohta oma veebilehel.

Artikkel 14

Etapiviisilise registreerimise ajal saadud taotluste kontrollimine ja registreerimine

Kõik taotlused varasemate õiguste tunnustamiseks artikli 10 lõigete 1 ja 2 alusel peavad olema kontrollitavad dokumentaalsete tõendite põhjal, millest nähtub õigus ja selle seaduslik alus.

Taotluse saamisel blokeerib register kõnealuse domeeninime, kuni õigused on kontrollitud või kuni dokumentide vastuvõtutähtaja möödumiseni. Kui register saab etapiviisilise registreerimise ajal rohkem kui ühe taotluse sama domeeni kohta, käsitletakse taotlusi rangelt kronoloogilises järjekorras.

Register teeb kättesaadavaks andmebaasi, mis sisaldab teavet etapiviisilise registreerimise menetluse alusel taotletud domeeninimede, taotlejate, taotluse edastanud registripidaja, tõendamisdokumentide esitamise lõpptähtaja ning nimede suhtes esitatud hilisemate taotluste kohta.

Iga taotleja esitab dokumentaalse tõendi, millest nähtub, et ta on varasema õiguse valdaja taotletavale nimele. Dokumentaalne tõend esitatakse registri teatatud kontrolliasutusele. Taotleja esitab tõendi sellisel viisil, et kontrolliasutus saab selle kätte 40 päeva jooksul alates domeeninime taotluse esitamisest. Kui selleks tähtpäevaks ei ole dokumentaalset tõendit saadud, lükatakse taotlus tagasi.

Kontrollasutused panevad dokumentaalsele tõendile selle kättesaamisel ajatempli.

Kontrollasutused kontrollivad iga domeeninime taotlusi taotluste registrisse saabumise järjekorras.

Asjaomane kontrolliasutus selgitab välja, kas taotlejal, kelle taotlust antud domeeninimele kontrollitakse esimesena ning kes on tähtajaliselt esitanud dokumentaalse tõendi, on nimele varasemad õigused. Kui dokumentaalset tõendit ei saadud kätte õigeaegselt või kontrolliasutus leiab, et see ei tõenda varasemat õigust, teatab ta sellest registrile.

Kui kontrolliasutus leiab, et esimesena kontrollitava taotluse korral on olemas varasemad õigused teatavale domeeninimele, teatab ta sellest registrile.

Sellist taotluse läbivaatamist kronoloogilises kättesaamise järjekorras jätkatakse, kuni leitakse taotlus, mille suhtes kontrolliasutus kinnitab varasemate õiguste olemasolu kõnealusele nimele.

Register registreerib domeeninime saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel, kui ta leiab, et taotleja on tõestanud oma varasema õiguse vastavalt teises, kolmandas ja neljandas lõigus sätestatud korrale.

V PEATÜKK

RESERVATSIOONID; WHOIS ANDMED JA SOBIMATUD REGISTREERINGUD

Artikkel 15

Tingdeposiidileping

1. Register sõlmib hea mainega usaldusisiku või mõne muu depositaariga, kelle püsiv asukoht on ühenduse territooriumil, omal kulul lepingu, millega nimetatakse komisjon tingdeposiidilepingu soodustatud isikuks. Komisjon peab enne lepingu sõlmimist andma sellele oma nõusoleku. Register edastab depositaarile iga päev .eu andmebaasi hetkeseisu elektroonilise koopia.

2. Leping näeb ette, et depositaar säilitab andmeid järgmisi tingimusi järgides:

a) andmed võetakse tingdeposiiti ja hoitakse seal ning kuni loovutamiseni komisjonile ei töödelda neid seal muul viisil kui ainult kontrollitakse nende täielikkust, järjepidevust ja nõuetekohast formaati;

b) andmed vabastatakse tingdeposiidist, kui registri ja komisjoni vahelise lepingu tähtaeg saab läbi ja seda ei uuendata või leping lõpetatakse mis tahes selles sätestatud põhjustel ja sõltumata komisjoni ja registri vahel toimuvatest mistahes kohtu- või muudest vaidlustest;

c) tingdeposiidi vabastamise korral on komisjonil tühistamatu ja tasuta ainuõigus teostada kõiki õigusi, mis on vajalikud uue registri määramiseks;

d) kui leping registriga on lõpetatud, võtab komisjon koostöös registriga kõik vajalikud meetmed, et anda vastutus tippdomeeni.eu haldamise ja toimimise eest ja võimalikud rahalised vahendid üle tema poolt määratavale isikule: sel juhul teeb register kõik, mis tema võimuses, et vältida teenuse osutamise katkemist ning eelkõige jätkab tingdeponeerimisele kuuluva teabe ajakohastamist kuni üleandmise lõpuni.

Artikkel 16

WHOIS andmebaas

WHOIS andmebaasi eesmärgiks on anda piisavalt täpset ja ajakohast teavet tippdomeeni.eu alla kuuluvaid domeeninimesid haldavate kontaktisikute kohta tehnilistes ja haldusküsimustes.

WHOIS andmebaas sisaldab asjakohast ja vastavalt andmebaasi otstarbele piiratud teavet domeeninime valdaja kohta. Kui teave ei ole tingimata vajalik seoses andmebaasi eesmärgiga ja kui domeeninime valdaja on füüsiline isik, peab üldkasutatavaks tehtav teave saama selleks domeeninime valdaja ühemõttelise nõusoleku. Sihilikku ebaõige teabe esitamist domeeninime registreerimisel loetakse registreerimistingimuste rikkumiseks.

Artikkel 17

Registri poolt reserveeritud nimed

Järgmised nimed reserveeritakse registri tegevusfunktsioonide jaoks:

eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu

Artikkel 18

Sobimatud registreeringud

Kui liikmesriigi kohus peab domeeninime laimavaks, rassistlikuks või avaliku korra vastaseks, blokeerib see register selle kohtuotsuse teatavakstegemisel ning tühistab, kui kohtuotsus on lõplik. Register blokeerib sellise kohtuotsuse objektiks olevad nimed registreerimiselt kuni kohtuotsuse kehtivusaja lõpuni.

Artikkel 19

Surm ja lõpetamine

1. Kui domeeninime valdaja sureb domeeninime kehtivusperioodi ajal, siis tema testamenditäitjad või tema seaduslikud pärijad võivad taotleda nime üleandmist pärijatele, kui nad esitavad asjakohased dokumendid. Kui kehtivusperioodi lõppemisel ei ole üleandmist algatatud, peatatakse domeeninimi 40 kalendripäevaks ning avaldatakse registri koduleheküljel. Selle perioodi jooksul võivad testamenditäitjad või seaduslikud pärijad taotleda nime registreerimist ja esitada vajalikud dokumendid. Kui pärijad ei ole registreerinud nime 40-päevase perioodi jooksul, muutub domeeninimi seejärel kättesaadavaks üldiseks registreerimiseks.

2. Kui domeeninime valdaja on ettevõtja, juriidiline või füüsiline isik või organisatsioon, kelle suhtes algatatakse maksejõuetusmenetlus, lõpetamine, ärikeeld või likvideerimine kohtuotsuse või siseriikliku õigusega ettenähtud analoogilise menetluse abil domeeninime kehtivusperioodi jooksul, siis võib domeeninime valdaja seaduslikult määratud esindaja, esitades asjakohased dokumendid, taotleda domeeninime valdaja varade üleandmist omandajale. Kui kehtivusperioodi lõppemisel ei ole algatatud üleandmist, peatatakse domeeninimi 40 kalendripäevaks ning avaldatakse registri koduleheküljel Selle perioodi jooksul võib esindaja taotleda nime registreerimist, esitades asjakohased dokumendid. Kui esindaja ei ole nime kõnealuse 40 päeva jooksul registreerinud, muutub domeeninimi seejärel kättesaadavaks üldiseks registreerimiseks.

VI PEATÜKK

TÜHISTAMINE JA KONFLIKTIDE LAHENDAMINE

Artikkel 20

Domeeninimede tühistamine

Register võib tühistada domeeninime omal algatusel ja esitamata vaidlusküsimust konfliktide kohtuvälise lahendamise menetlusse ainult järgmistel põhjustel:

a) tasumata võlad registrile;

b) valdaja ei vasta määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punktis b sätestatud üldistele nõuetele;

c) valdaja rikub artikli 3 kohaseid registreerimistingimusi.

Register kehtestab korra, mille kohaselt ta saab neil põhjustel domeeninimesid tühistada. See kord hõlmab domeeninime valdaja teavitamist ja talle võimaluse andmist asjakohaste meetmete tarvituselevõtuks.

Domeeninime tühistamine ja vajadusel selle järgnev üleandmine võib toimuda ka konfliktide kohtuvälise lahendamise asutuse otsuse põhjal.

Artikkel 21

Spekulatiivsed ja kuritarvituslikud registreeringud

1. Registreeritud domeeninimi kuulub tühistamisele asjakohast kohtuvälist või kohtumenetlust kasutades, kui nimi on identne või segadusseajavalt sarnane nimega, millel on siseriikliku või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigusi nagu artikli 10 lõikes 1 mainitud õigused, ja kui:

a) valdaja on selle registreerinud, omamata nimele õigusi ega õigustatud huvi; või

b) nimi on registreeritud või seda kasutatakse pahauskselt.

2. Õigustatud huvi lõike 1 punkti a tähenduses on olemas, kui:

a) enne vaidluse alternatiivse lahendamise (ADR) menetluse algatamist on domeeninime valdaja kasutanud domeeninime või domeeninimele vastavat nime seoses kaupade või teenuste pakkumisega või teinud selleks tõestatavaid ettevalmistusi;

b) domeeninime valdaja, olles ettevõtja, organisatsioon või füüsiline isik, on olnud kõnealuse domeeninime järgi üldiselt tuntud, isegi siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õiguse puudumisel;

c) domeeninime valdaja kasutab domeeninime seaduslikult ja mitteärilisel eesmärgil ning ausalt, kavatsuseta eksitada kliente või kahjustada nime mainet, millel on siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigus.

3. Pahausksus lõike 1 punkti b tähenduses on olemas, kui:

a) asjasolud näitavad, et domeeninimi registreeriti või omandati eeskätt müümise, rentimise või muul viisil üleandmise eesmärgil siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigusega nime valdajale või avalikule asutusele; või

b) domeeninimi on registreeritud takistamaks siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigusega nime valdajat või avalikku asutust kajastamast seda nime vastavas domeeninimes, tingimusel et:

i) registreerija sellist käitumisviisi saab tõestada või

ii) domeeninime ei ole kasutatud asjakohasel viisil vähemalt kaks aastat alates registreerimisest; või

iii) olukorras, kus algatati ADR menetlus, on siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud õigusega domeeninime valdaja või avaliku asutuse nimelise domeeninime valdaja teatanud oma kavatsusest kasutada domeeninime asjakohasel viisil, kuid ei tee seda kuue kuu jooksul alates ADR menetluse algatamise päevast;

c) domeeninimi registreeriti eeskätt konkurendi professionaalse tegevuse katkestamise eesmärgil; või

d) domeeninime kasutati kavatsuslikult ärilise kasu saamise eesmärgil internetikasutajate ligimeelitamiseks domeeninime valdaja veebilehele või mõnele teisele internetiaadressile, luues kokkulangemise tõenäosuse nimega, millele on siseriikliku ja/või ühenduse õiguse poolt tunnustatud või antud teatav õigus, või avalik-õigusliku asutuse nimega, kusjuures selline tõenäosus tuleneb veebilehe või asukoha allikast, sponsorlusest, kuuluvusest või pealdisest või tootest või teenusest domeeninime valdaja veebilehel või aadressil; või

e) registreeritud domeeninimi on isikunimi, mille korral ei ole tõestatavat seost domeeninime valdaja ja registreeritud domeeninime vahel.

4. Lõigete 1, 2 ja 3 sätetele ei või tugineda, et takistada siseriikliku õiguse kohaste nõuete esitamist.

Artikkel 22

Vaidluse alternatiivse lahendamise (ADR) menetlus

1. ADR menetluse võib algatada mis tahes osapool, kui:

a) registreering on spekulatiivne või kuritarvituslik artikli 21 tähenduses; või

b) registri otsus on vastuolus käesoleva määrusega või määrusega (EÜ) nr 733/2002.

2. Domeeninime valdajale ja registrile on ADR menetluses osalemine kohustuslik.

3. ADR lõivu maksab kaebuse esitaja.

4. Kui osapooled pole teisiti kokku leppinud või teisiti määratlenud registripidaja ja domeeninime valdaja vahelises registreerimislepingus, on administratiivmenetluse keeleks kõnealuse lepingu keel. See küsimus kuulub vaidluskomisjoni pädevusse, kes võib otsustada teisiti, arvestades juhtumi asjaolusid.

5. Kaebused ja vastused neile tuleb esitada ADR teenuseosutajale, kelle kaebuse esitaja valib artikli 23 esimeses lõigus viidatud nimestikust. Esitamine toimub vastavalt käesolevale määrusele ja ADR teenuseosutaja poolt avaldatud täiendavatele menetlustele.

6. Niipea kui taotlus ADR-ks on nõuetekohaselt esitatud ning vajalik lõiv makstud, teatab ADR teenuseosutaja registrile kaebuse esitaja nime ja asjaomase domeeninime. Register keelab asjaomase domeeninime tühistamise ja üleandmise, kuni vaidluse lahendamise menetlus või sellele järgnev kohtumenetlus on lõppenud ning otsus registrile teatavaks tehtud.

7. ADR teenuseosutaja kontrollib, kas kaebus vastab tema menetluskorrale, käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 733/2002 sätetele, ning kui ta ei tuvasta mittevastavust, edastab kaebuse vastaspoolele viie tööpäeva jooksul alates kaebuse esitaja poolt makstud lõivude kättesaamist.

8. 30 tööpäeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest esitab vastaspool ADR teenuseosutajale vastuse.

9. Mistahes kirjalik teatis kaebuse esitajale või vastaspoolele edastatakse vastavalt kaebuse esitaja või vastaspoole täpsustatud viisil või kui selline täpsustus puudub, siis elektrooniliselt Interneti kaudu, tingimusel et selline edastamine registreeritakse.

Kõik ADR menetlusega seotud teatised asjaomase domeeninime valdajale saadetakse aadressile, mis on kättesaadav registripidajale, kes peab domeeninime registreeringut ülal vastavalt registreeringutingimustele.

10. Kui üks ADR menetluse osapool ei vasta määratud tähtajaks või ei ilmu vaidluskomisjoni istungile, võib seda lugeda vastaspoole taotluste aktsepteerimise aluseks.

11. Domeeninime valdaja vastase menetluse korral otsustab ADR vaidluskomisjon, et domeeninimi tühistatakse, kui ta leiab, et registreerimine on spekulatiivne või kuritarvituslik vastavalt artikli 21 määratlusele. Domeeninimi antakse üle kaebuse esitajale, kui kaebuse esitaja seda taotleb ja vastab määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punkti b üldistele kõlblikkuskriteeriumidele.

Registri vastu algatatud menetluse korral otsustab ADR vaidluskomisjon, kas registri tehtud otsus on vastuolus käesoleva määrusega või määrusega (EÜ) nr 733/2002. ADR vaidluskomisjon teeb otsuse kõnealuse otsuse kehtetuks tunnistamise kohta ning võib vajadusel otsustada, et kõnealune domeeninimi antakse üle, tühistatakse või antakse kolmandatele isikutele võimalus seda omandada, tingimusel, et määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punktis b sätestatud kriteeriumid on täidetud, kui see on vajalik.

ADR vaidluskomisjoni otsuses määratakse kindlaks otsuse täideviimise kuupäev.

Vaidluskomisjoni otsused tehakse lihthäälteenamusega. Vaidluse alternatiivse lahendamise komisjon väljastab oma otsuse ühe kuu jooksul alates kuupäevast, mil ADR teenuseosutaja vastaspoole vastuse kätte sai. Otsus peab olema nõuetekohaselt põhjendatud. Vaidluskomisjoni otsused avalikustatakse.

12. Kolme tööpäeva jooksul pärast vaidluskomisjonilt otsuse saamist edastab ADR teenuseosutaja otsuse täieliku teksti kõigile osapooltele, asjaomas(t)ele registripidaja(te)le ja registrile. Otsus edastatakse registrile ja kaebuse esitajale tähitud kirjaga või samaväärsel elektroonilisel teel.

13. ADR tulemused on osapooltele ja registrile siduvad, juhul kui 30 kalendripäeva jooksul ADR menetluse tulemuse teatamisest osapooltele ei algatata kohtumenetlust.

Artikkel 23

Vaidluse alternatiivse lahendamise jaoks teenuseosutajate ja vaidluskomisjoni liikmete valimine

1. Register valib ADR teenuseosutajaks vajaliku asjatundlikkusega hea mainega asutuse objektiivsel, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil. ADR teenuseosutajate nimestik avaldatakse registri veebilehel.

2. ADR menetlusse esitatud vaidlusküsimuse vaatavad läbi vahekohtunikud, kes moodustavad ühe- või kolmeliikmelisse vaidluskomisjoni.

Vaidluskomisjoni liikmed valitakse vastavalt valitud ADR teenuseosutaja sisekorrale. Neil peavad olema vajalikud teadmised ning nad valitakse objektiivsel, läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil. Iga teenuseosutaja peab avalikult kättesaadavat nimestikku vaidluskomisjoni liikmete ja nende kvalifikatsiooni kohta.

Vaidluskomisjoni liige on erapooletu ja sõltumatu; enne, kui nad nõustuvad enda määramisega vaidluskomisjoni, avaldavad nad teenuseosutajale kõik asjaolud, mis võivad tekitada õigustatud kahtlust nende erapooletuse või sõltumatuse suhtes. Kui haldusmenetluse mis tahes etapil kerkivad esile uued asjaolud, mis võivad tekitada õigustatud kahtlust vaidluskomisjoni liikme erapooletuse või sõltumatuse suhtes, avaldab kõnealune vaidluskomisjoni liige sellised asjaolud viivitamata teenuseosutajale.

Sellisel juhul määrab teenuseosutaja vaidluskomisjoni asendusliikme.

VII PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 24

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. aprill 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki Liikanen

[1] EÜT L 113, 30.4.2002, lk 1.

[2] ELT L 128, 24.5.2003, lk 29.

[3] EÜT L 108, 24.4.2002, lk 33.

--------------------------------------------------