32004R0849Euroopa Liidu Teataja L 158 , 30/04/2004 Lk 0001 - 0006


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 849/2004,

29. aprill 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2320/2002, millega kehtestatakse tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühiseeskirjad

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [1]

olles nõu pidanud regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Määrus (EÜ) nr 2320/2002 kehtestab tsiviillennundusjulgestuse valdkonna ühtlustatud ühiseeskirjad.

(2) Määruse (EÜ) nr 2320/2002 kohaldamine on näidanud tehniliste muudatuste vajalikkust. Need muudatused ei pea määruse ulatust muutma ega tsiviillennunduse reisijate julgeolekut mingil moel vähendama.

(3) Määrus (EÜ) nr 2320/2002, [3] lubab väikelennujaamades rakendada erinevaid, kuid piisavaid julgeolekumeetmeid. Sellega kooskõlas lubatakse sama piisavaid turvameetmeid lennu alguses ja lõpus.

(4) Määrust (EÜ) nr 2320/2002 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2320/2002 muudetakse käesolevaga järgmiselt.

1. Artiklisse 2 lisatakse järgmine mõiste:

"4) "piiritletud ala" — ala, mis on eraldatud teistest lennujaama julgeolekupiirangualadest sissepääsukontrolliga."

2. Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

- lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Liikmesriigi pädev asutus võib lähtuvalt kohalikust riskianalüüsist ning juhul, kui käesoleva määruse lisas sätestatud julgestusmeetmed võiksid olla ebaproportsionaalsed või objektiivsetel praktilistel põhjustel rakendamatud, võtta vastu siseriiklikke meetmeid, et tagada piisav kaitstuse tase lennujaamades:

a) kus aasta lõikes toimub päevas keskmiselt kaks ärilendu; või

b) kus toimuvad üksnes üldlennunduse lennud; või

c) kus ärilises lennutegevuses kasutatakse üksnes õhusõidukeid, mille suurim stardimass on alla 10 tonni või milles on kuni 20 kohta,

võttes arvesse nimetatud väikelennujaamade eripärasid.

Asjaomane liikmesriik teavitab neist meetmetest komisjoni.";

- lisatakse järgmine lõige:

"3a) Lõiget 3 võib samuti kohaldada piiritletud aladele lennujaamades:

a) kus toimuvad üksnes üldlennunduse lennud; või

b) kus ärilises lennutegevuses käitatakse üksnes õhusõidukeid, mille suurim stardimass on alla 10 tonni või milles on kuni 20 kohta.

Piiritletud alale tuleb osutada lennujaama julgeolekuprogrammis.

Iga lend lennujaama piiritletud alalt peab sellest asjaolust sihtlennujaamale enne lennu saabumist ette teatama."

3. Artiklis 7 asendatakse sõnad "auditeeritakse", "auditid", "audiitorid" ja "auditite aruanded" vastavalt sõnadega "teostatakse järelevalvet", "täitmise järelevalve tegevused", "isikud" ja "täitmise järelevalve aruanded".

4. Lisa muudetakse järgmiselt:

- punktile 5.2 lisatakse järgmine lõige:

- "3. Erandid

Lõike 3 punktis 4.1 loetletud osapoolte registreeritud pagasi suhtes võib rakendada eriläbivaatuse meetmeid või see läbivaatusest vabastada.";

- punkti 7.3 lõike 1 lõigu b viimane fraas asendatakse järgmisega:

"tagamaks mõistlikkuse piires, et need ei sisalda liite punktides iv ja v loetletud keelatud esemeid, välja arvatud juhul, kui need on deklareeritud ning nende suhtes on nõuetekohaselt võetud kehtivad ohutusmeetmed; ja".

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 29. aprill 2004

Euroopa Parlamendi nimel

eesistuja

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

M. McDowell

[1] Arvamus on esitatud 28. jaanuaril 2004 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[2] Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2004. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsus.

[3] EÜT L 355, 30.12.2002, lk 1.

--------------------------------------------------