32004R0847Euroopa Liidu Teataja L 157 , 30/04/2004 Lk 0007 - 0017


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 847/2004,

29. aprill 2004,

lennuliikluse lepingute läbirääkimise ja rakendamise kohta liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [1]

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Rahvusvahelisi lennundussuhteid liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on traditsiooniliselt reguleeritud kahepoolsete lennuliikluse lepingutega liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, nende lisade ja muude seotud kahe- või mitmepoolsete meetmetega.

(2) Pärast Euroopa Ühenduste Kohtu otsuseid kohtuasjades C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 ja C-476/98 on ühendusel ainupädevus selliste lepingute erinevate aspektide üle.

(3) Kohus on ka selgitanud ühenduse lennuettevõtjate õigust saada kasu asutamisõigusest ühenduse piires, sealhulgas mittediskrimineerivast turulepääsu õigusest.

(4) Kui ilmneb, et lepingu objekt on osaliselt ühenduse ja osaliselt liikmesriikide pädevuses, on oluline tagada tihe koostöö liikmesriikide ja ühenduse asutuste vahel nii läbirääkimis- kui ka sõlmimisprotsessis ning sõlmitud kokkulepete täitmisel. Nimetatud koostöönõue tuleneb ühenduse rahvusvahelise esindatuse ühtsuse nõudest. Ühenduse asutused ja liikmesriigid peaksid võtma kõik vajalikud meetmed parima võimaliku koostöö tagamiseks selles suhtes.

(5) Käesoleva määrusega kehtestatud koostöökord liikmesriikide ja ühenduse vahel ei peaks piirama pädevuste jaotamist ühenduse ja liikmesriikide vahel kooskõlas ühenduse õigusega Euroopa Kohtu tõlgenduses.

(6) Kõik olemasolevad kahepoolsed kokkulepped liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, mis sisaldavad ühenduse õigusele vasturääkivaid sätteid, tuleks muuta või asendada uute kokkulepetega, mis täielikult vastavad ühenduse õigusele.

(7) Ilma et see piiraks asutamislepingu ja eriti selle artikli 300 kohaldamist, võivad liikmesriigid soovi korral olemasolevaid lepinguid muuta ja sätestada nende rakendamise haldamise kuni ühenduse sõlmitud lepingu jõustumiseni.

(8) Oluline on tagada, et läbirääkimisi pidav liikmesriik võtab arvesse ühenduse õigust, ühenduse huve laiemalt ning käimasolevaid ühenduse läbirääkimisi.

(9) Kui liikmesriik soovib läbirääkimisprotsessi kaasata lennuettevõtjaid, tuleks kõiki liikmesriigi territooriumil asuvaid lennuettevõtjaid kohelda võrdselt.

(10) Liikmesriigi territooriumil asumine tähendab tulemusliku ja reaalse lennuliiklustegevuse püsivat teostamist; sellise asumise juriidiline vorm, olgu selleks filiaal või juriidilisest isikust tütarettevõte, ei peaks olema selles suhtes otsustavaks teguriks. Kui ettevõtjal on asukoht mitme liikmesriigi territooriumil vastavalt asutamislepingu määratlusele, peaks ta siseriiklikest õigusaktidest mis tahes kõrvalehoidumise vältimiseks tagama, et kõik asukohad täidaksid kohustusi, mida talle võidakse kehtestada siseriiklike õigusega, mida tema tegevuse suhtes kohaldatakse kooskõlas ühenduse õigusega.

(11) Selleks, et vältida ühenduse lennuettevõtjate õiguste põhjendamatut piiramist, ei tohiks kahepoolsetes lennuliikluse lepingutes kehtestada uusi kokkuleppeid, millega vähendatakse vastaval turul lennuteenuste pakkumiseks määratud ühenduse lennuettevõtjate arvu.

(12) Liikmesriigid peaksid kehtestama diskrimineerimisvaba ja läbipaistva korra liiklusõiguste jagamiseks ühenduse lennuettevõtjate vahel. Nimetatud kordade kohaldamisel peaksid liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse võtma vajadust säilitada katkematu lennuteenus.

(13) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus [3].

(14) Mis tahes liikmesriigil on lubatud tugineda läbiräägitud kahepoolsete kokkulepete sätete konfidentsiaalsusele ja nõuda, et ühendus ei edastaks seda teavet teistele liikmesriikidele.

(15) 2. detsembril 1987 leppisid Hispaania Kuningriik ja Ühendkuningriik mõlema riigi välisministri ühisdeklaratsioonis Londonis kokku korras, mis suurendaks koostööd Gibraltari lennujaama kasutamisel. See kord pole veel jõustunud.

(16) Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärke, nimelt kolmandate riikidega lennuliikluse lepingute sõlmimiseks läbirääkimiste koordineerimist, vajadust tagada ühtlustatud lähenemine nende lepingute rakendamisel ja kohaldamisel ning nende ühenduse õigusaktidele vastavuse kontrollimisel, ning kuna käesolev määrus hõlmab kogu ühendust, on nimetatud eesmärki parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus vastu võtta meetmeid kooskõlas subsidiaarsuspõhimõttega, nagu on sätestatud asutamislepingu artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Komisjoni teavitamine

1. Liikmesriik võib, ilma et see piiraks ühenduse ja liikmesriikide vastavaid pädevusi, asuda läbirääkimistesse kolmanda riigiga uue lennuliikluse lepingu või olemasoleva lennuliikluse lepingu, selle lisade või muude seotud kahe- või mitmepoolsete kokkulepete muutmise osas, mille sisu on osaliselt ühenduse pädevuses, tingimusel et:

- sellistesse läbirääkimistesse kaasatakse mis tahes asjaomased standardpunktid, mille liikmesriigid ja komisjon on ühiselt välja töötanud ja sätestanud,

ja

- järgitakse lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud teavitamiskorda.

Kui see on asjakohane, kutsutakse komisjon vaatlejana osalema sellistele läbirääkimistele.

2. Kui liikmesriik soovib selliseid läbirääkimisi alustada, teavitab ta komisjoni oma kavatsustest kirjalikult. Sellele teatele lisatakse koopia olemasolevast lepingust, kui see on kättesaadav, muud asjakohased dokumendid ning viited sätetele, mida läbirääkimiste käigus käsitletakse, läbirääkimiste eesmärk ja mis tahes muu asjakohane teave. Komisjon teeb teate ja taotluse korral lisatud dokumendid kättesaadavaks teistele liikmesriikidele vastavalt konfidentsiaalsusnõuetele.

Teave edastatakse vähemalt üks kalendrikuu enne ametlike läbirääkimiste kavandatud algusaega asjaomase kolmanda riigiga. Kui erandlike asjaolude korral kavandatakse ametlikud läbirääkimised alla ühekuulise etteteatamisajaga, edastab liikmesriik teabe võimalikult kiiresti.

3. Liikmesriigid võivad teha märkusi liikmesriigile, kes on teatanud oma kavatsusest alustada läbirääkimisi kooskõlas lõikega 2. Nimetatud liikmesriik võtab sellised märkused läbirääkimiste käigus arvesse kuivõrd see on võimalik.

4. Kui 15 tööpäeva jooksul alates lõikes 2 osutatud teate kättesaamisest komisjon järeldab, et läbirääkimised tõenäoliselt:

- õõnestavad asjaomase kolmanda riigiga käimasolevaid ühenduse läbirääkimiste eesmärke

ja/või

- nende tulemuseks on ühenduse õigusele mittevastav leping,

teatab ta sellest liikmesriigile.

Artikkel 2

Konsultatsioonid huvirühmadega ja läbirääkimistes osalemine

Kuivõrd lennuettevõtjad ja muud huvitatud pooled kaasatakse artiklis 1 osutatud läbirääkimistesse, kohtlevad liikmesriigid võrdselt kõiki ühenduse lennuettevõtjaid, kes asuvad nende vastavatel territooriumitel, mille suhtes asutamislepingut kohaldatakse.

Artikkel 3

Piiravamate kokkulepete kehtestamise keeld

Liikmesriik ei sõlmi selliseid uusi kokkuleppeid kolmanda riigiga, millega vähendatakse ühenduse lennuettevõtjate arvu, millel kooskõlas olemasolevate kokkulepetega on õigus pakkuda teenuseid selle liikmesriigi territooriumi ja nimetatud kolmanda riigi vahel ei kahe lepinguosalise kogu lennutranspordituru ega ka konkreetsete linnapaaride suhtes.

Artikkel 4

Lepingute sõlmimine

1. Lepingu allakirjutamisel teavitab liikmesriik komisjoni läbirääkimiste tulemusest, lisades mis tahes asjakohase dokumentatsiooni.

2. Kui läbirääkimiste tulemuseks on leping, mis sisaldab artikli 1 lõikes 1 osutatud asjakohaseid standardpunkte, antakse liikmesriigile luba leping sõlmida.

3. Kui läbirääkimiste tulemuseks on leping, mis ei sisalda artikli 1 lõikes 1 osutatud asjakohaseid standardpunkte, antakse liikmesriigile artikli 7 lõikes 2 osutatud korras luba leping sõlmida, tingimusel et see ei kahjusta ühenduse ühtse transpordipoliitika eesmärki ja olemust. Liikmesriiki võib selle menetluse tulemust oodates rakendada lepingut ajutiselt.

4. Olenemata lõigetest 2 ja 3, kui komisjon peab aktiivselt läbirääkimisi sama kolmanda riigiga konkreetse riigipõhise mandaadi või nõukogu otsuse alusel, millega lubatakse komisjonil alustada läbirääkimisi kolmandate riikidega teatavate sätete asendamiseks olemasolevates kahepoolsetes kokkulepetes ühenduse lepinguga, võib asjaomane liikmesriik saada loa artikli 7 lõikes 2 osutatud korras kokkulepe ajutiselt rakendada ja/või sõlmida.

Artikkel 5

Liiklusõiguste jagamine

Kui liikmesriik sõlmib lepingu või lepib kokku muudatused lepingus või selle lisades, milles sätestatakse liiklusõiguste piirang või liiklusõigusi kasutavate ühenduse lennuettevõtjate arv, tagab see liikmesriik liiklusõiguste jagamise kõlblike ühenduse lennuettevõtjate vahel mittediskrimineeriva ja läbipaistva korra alusel.

Artikkel 6

Menetluste avaldamine

Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata menetlustest, mida nad rakendavad artikli 5, ja kui see on asjakohane, artikli 2 eesmärkidel. Teavitamise eesmärgil tagab komisjon, et need menetlused avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas kaheksa nädala jooksul alates nende kättesaamisest. Mis tahes uutest menetlustest ja järgnevatest muudatustest olemasolevates menetlustes teavitatakse komisjoni vähemalt kaheksa nädalat enne nende jõustumist, et komisjon saaks tagada nende avaldamise Euroopa Liidu Teatajas nimetatud kaheksa nädala jooksul.

Artikkel 7

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee, mis on moodustatud vastavalt nõukogu 23. juuli 1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2408/92 ühenduse lennuettevõtete pääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele [4].

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 8

Konfidentsiaalsus

Komisjoni teavitamisel läbirääkimistest ja nende tulemustest vastavalt artiklitele 1 ja 4 teavitavad liikmesriigid komisjoni selgelt, kui neis leiduvat mis tahes teavet tuleb pidada konfidentsiaalseks ning kas seda võib edastada teistele liikmesriikidele. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et konfidentsiaalsena määratletud teavet käsitletakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 1049/2001 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentide avalikkusele kättesaadavaks tegemise kohta [5] artikli 4 lõike 1 punktile a.

Artikkel 9

Gibraltar

1. Käesoleva määruse kohaldamisest Gibraltari lennujaama suhtes ei järeldu, et see kahjustaks Hispaania Kuningriigi ja Ühendkuningriigi õiguslikke positsioone nende vaidluses selle territooriumi suveräänsuse üle, kus lennujaam paikneb.

2. Käesoleva määruse kohaldamine Gibraltari lennujaama suhtes lükatakse edasi selle korra jõustumiseni, mis sisaldub Hispaania Kuningriigi ja Ühendkuningriigi välisministrite 2. detsembril 1987 tehtud ühisdeklaratsioonis. Hispaania ja Ühendkuningriigi valitsused teevad nimetatud jõustumiskuupäeva nõukogule teatavaks.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 29. aprill 2004

Euroopa Parlamendi nimel

eesistuja

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

M. McDowell

[1] ELT C 234, 30.9.2003, lk 21.

[2] Euroopa Parlamendi 2. septembri 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 5. detsembri 2003. aasta ühine seisukoht (ELT C 54 E, 2.3.2004, lk 33), Euroopa Parlamendi 30. märtsi 2004. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. aprilli 2004. aasta otsus.

[3] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[4] EÜT L 240, 24.8.1992, lk 8. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[5] EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43.

--------------------------------------------------