32004R0824Euroopa Liidu Teataja L 127 , 29/04/2004 Lk 0010 - 0011


Nõukogu määrus (EÜ) nr 824/2004,

26. aprill 2004,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1784/2000 teatavate Brasiiliast, Tšehhi Vabariigist, Jaapanist, Hiina Rahvavabariigist, Korea Vabariigist ja Taist pärinevate tempermalmist toruliitmike impordi suhtes lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise ning ajutise tollimaksu lõpliku sissenõudmise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, [1] eriti selle artikleid 8 ja 9,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, mis esitati pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A. EELNENUD MENETLUS

(1) Komisjon teatas 29. mail 1999 Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud teadaandes [2] dumpinguvastase menetluse algatamisest teatavate Brasiiliast, Tšehhi Vabariigist, Jaapanist, Hiina Rahvavabariigist, Korea Vabariigist ja Taist pärinevate tempermalmist toruliitmike (asjaomane toode) impordi suhtes.

(2) Kõnealuse menetluse tulemusena kehtestati dumpingu kahjustava mõju kõrvaldamiseks 2000. aasta veebruaris nõukogu määrusega (EÜ) nr 449/2000 [3] Brasiilia, Tšehhi Vabariigi, Jaapani, Hiina Rahvavabariigi, Korea Vabariigi ja Tai pärineva impordi suhtes dumpinguvastane tollimaks.

(3) Sama määrusega võttis komisjon vastu Tšehhi Vabariigi eksportiva tootja Moravske Zelezárny a.s. (Moravske) pakutud kohustuse. Määruses (EÜ) nr 449/2000 sätestatud tingimustel vabastati kõnealuse ettevõtte valmistatud asjaomase toote import nimetatud ajutisest dumpinguvastasest tollimaksust vastavalt sama määruse artikli 2 lõikele 1.

(4) Hiljem kehtestati määrusega (EÜ) nr 1784/2000 [4] lõplikud tollimaksud Brasiilia, Tšehhi Vabariigi, Jaapani, Hiina Rahvavabariigi, Korea Vabariigi ja Tai impordi suhtes. Vastavalt nimetatud määruses sätestatud tingimustele vabastati ettevõte Moravske lõplikust dumpinguvastasest tollimaksust, kuna menetluse esialgsel etapil oli selle ettevõtte pakutud kohutused juba lõplikult vastu võetud.

B. KOHUSTUSTE MITTETÄITMINE

(5) Käesoleval juhul kohustus asjaomane ettevõte muu hulgas eksportima asjaomast toodet ühendusse kindlaksmääratud minimaalse või sellest kõrgema impordihinnaga. Ettevõte kohustub mitte kõrvale hoidma võetud kohustuse täitmisest mis tahes muu osapoolega sõlmitud kompenseerivate kokkulepete abil, mis põhjustaksid minimaalsest impordihinnast madalama esimese sõltumatu tarbija makstava netohinna ühenduses. Lisaks sellele on ettevõte Moravske kohustatud saatma komisjonile kvartaalsed aruanded kogu oma asjaomase toote ühenduse eksportmüügi kohta.

(6) Nimetatud kvartaalsetes aruannetes esitatud andmete täpsuse ja tõepärasuses kontrollimiseks tehtud hiljutisel kohapealse kontrollkäigu tulemusena selgus, et ettevõte oli oma kohustust rikkunud, võttes kasutusele kompensatsiooniskeemi, mis võimaldas müüa ühenduses mõnda selle ettevõtte kohustuse kohast toodet minimaalsest impordihinnast madalama hinnaga. Lisaks sellele jättis ettevõte komisjonile saadetud kvartaalsetest aruannetest välja seitseteist kohustuse kohase toote ekspordi müügiarvet.

(7) Leitud rikkumisi on täpsemalt kirjeldatud komisjoni määruses (EÜ) nr 833/2004 [5].

(8) Kõnealuseid rikkumisi silmas pidades on ettevõtte Moravske pakutud kohustuse heakskiit (UT10, TARICi lisakood A097) määrusega (EÜ) nr 833/2004 tühistatud ning ettevõtte Moravske toodetud asjaomase toote impordi suhtes tuleks viivitamatult kehtestada lõplik dumpinguvastane tollimaks.

(9) Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 8 lõike 9 kohaselt tuleb dumpinguvastase tollimaksu määr kindlaks määrata selle uurimise käigus kindlaksmääratud asjaolude alusel, millega kaasnes kohustuse võtmine. Kuna kõnealuse uurimise tulemuseks oli dumpingu ja kahju lõplik kindlaksmääramine määrusega (EÜ) nr 1784/2000, leitakse olevat asjakohane määrata lõpliku dumpinguvastase tollimaksu tase kõnealuse määrusega kehtestatud vormis, nimelt 26,1 % vabast netohinnast ühenduse piiril enne tollimaksu sissenõudmist.

C. MÄÄRUSE (EÜ) NR 1784/2000 MUUTMINE

(10) Eespool toodut silmas pidades tuleks määrust (EÜ) nr 1784/2000 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1784/2000 muudetakse käesolevaga järgmiselt.

1. Artikli 1 lõike 2 tabelis asendatakse Tšehhi Vabariigile vastav TARICi lisakood tähisega "–".

2. Artikli 2 lõike 3 tabel asendatakse järgmisega:

"Riik | Ettevõte | TARICi lisakood |

Korea Vabariik | Yeong Hwa Metal Co., Ltd 363-6, Namyang-dong, Chinhae Kyongman Korea | A093 |

Tai | BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd 107 Moo 4, Petchkasem Road, Omnoi, Kratumban Samutsakorn 74130 Tai | A093" |

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 26. aprill 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. Cowen

[1] EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 1).

[2] EÜT C 151, 29.5.1999, lk 21.

[3] EÜT L 55, 29.2.2000, lk 3.

[4] EÜT L 208, 18.8.2000, lk 8. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 436/2004 (ELT L 72, 11.3.2004, lk 15).

[5] EÜT L 328, 5.12.2002, lk 37.

--------------------------------------------------