32004R0574Euroopa Liidu Teataja L 090 , 27/03/2004 Lk 0015 - 0047


Komisjoni määrus (EÜ) nr 574/2004,

23. veebruar 2004,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu jäätmestatistikat käsitleva määruse (EÜ) nr 2150/2002 I ja III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2150/2002 jäätmestatistika kohta, [1] eriti selle artikli 1 lõiget 5 ja artikli 6 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 2150/2002 artikli 6 kohaselt peab komisjon sätestama kõnealuse määruse rakenduskorra.

(2) Määruse (EÜ) nr 2150/2002 artikli 6 punkti b alusel võib komisjon kohandada kõnealuse määruse lisades esitatud spetsifikatsioone.

(3) Määruse (EÜ) nr 2150/2002 artikli 1 lõike 5 alusel peab komisjon kehtestama kõnealuse määruse III lisa statistikanomenklatuuri ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ [2] kehtestatud jäätmenimistu vahelise vastavustabeli.

(4) Vastavalt sellele tuleks määrust (EÜ) nr 2150/2002 muuta.

(5) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom [3] loodud statistikaprogrammi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 lisasid muudetakse järgmiselt.

1. I lisa 2. jao punkt 1 asendatakse käesoleva määruse I lisaga.

2. III lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pedro Solbes Mira

[1] EÜT L 332, 9.12.2002, lk 1.

[2] EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3. Otsust on viimati muudetud otsusega 2001/573/EÜ (EÜT L 203, 28.7.2001, lk 18).

[3] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

--------------------------------------------------

I LISA

"

I LISA

2. JAGU

Jäätmekategooriad

1. Tuleb koostada järgmiste jäätmekategooriate statistika:

Statistiliste kogumite loetelu |

Kirje nr | Euroopa jäätmeloend-Stat/variant 3 | Ohtlikud jäätmed /tavajäätmed |

Kood | Kirjeldus |

1 | 01.1 | Kasutatud lahustid | Ohtlikud jäätmed |

2 | 01.2 | Happelised, leeliselised või soolajäätmed | Tavajäätmed |

3 | 01.2 | Happelised, leeliselised või soolajäätmed | Ohtlikud jäätmed |

4 | 01.3 | Kasutatud õlid | Ohtlikud jäätmed |

5 | 01.4 | Ammendatud keemilised katalüsaatorid | Tavajäätmed |

6 | 01.4 | Ammendatud keemilised katalüsaatorid | Ohtlikud jäätmed |

7 | 02 | Keemiliste preparaatide jäätmed | Tavajäätmed |

8 | 02 | Keemiliste preparaatide jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

9 | 03.1 | Keemilised setted ja jääkained | Tavajäätmed |

10 | 03.1 | Keemilised setted ja jääkained | Ohtlikud jäätmed |

11 | 03.2 | Tööstuslikud reovee puhastussetted | Tavajäätmed |

12 | 03.2 | Tööstuslikud reovee puhastussetted | Ohtlikud jäätmed |

13 | 05 | Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed | Tavajäätmed |

14 | 05 | Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

15 | 06 | Metallijäätmed | Tavajäätmed |

16 | 06 | Metallijäätmed | Ohtlikud jäätmed |

17 | 07.1 | Klaasijäätmed | Tavajäätmed |

18 | 07.1 | Klaasijäätmed | Ohtlikud jäätmed |

19 | 07.2 | Paberi- ja kartongijäätmed | Tavajäätmed |

20 | 07.3 | Kummijäätmed | Tavajäätmed |

21 | 07.4 | Plastijäätmed | Tavajäätmed |

22 | 07.5 | Puidujäätmed | Tavajäätmed |

23 | 07.5 | Puidujäätmed | Ohtlikud jäätmed |

24 | 07.6 | Tekstiilijäätmed | Tavajäätmed |

25 | 07.7 | PCBsid sisaldavad jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

26 | 08 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmed | Tavajäätmed |

27 | 08 | Kasutuselt kõrvaldatud seadmed | Ohtlikud jäätmed |

28 | 08.1 | Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid | Tavajäätmed |

29 | 08.1 | Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid | Ohtlikud jäätmed |

30 | 08.41 | Patareide ja akude jäätmed | Tavajäätmed |

31 | 08.41 | Patareide ja akude jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

32 | 09 | Loomsed ja taimsed jäätmed (v.a toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed; ja v.a loomaväljaheited, virts ja sõnnik) | Tavajäätmed |

33 | 09.11 | Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed | Tavajäätmed |

34 | 09.3 | Loomaväljaheited, virts ja sõnnik | Tavajäätmed |

35 | 10.1 | Kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed jäätmed | Tavajäätmed |

36 | 10.2 | Segatud ja eristamata materjalid | Tavajäätmed |

37 | 10.2 | Segatud ja eristamata materjalid | Ohtlikud jäätmed |

38 | 10.3 | Sortimisjäägid | Tavajäätmed |

39 | 10.3 | Sortimisjäägid | Ohtlikud jäätmed |

40 | 11 | Tavalised setted (v.a süvenduspinnas) | Tavajäätmed |

41 | 11.3 | Süvenduspinnas | Tavajäätmed |

42 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Mineraaljäätmed (v.a põletusjäätmed, saastatud pinnas ja saastunud süvenduspinnas) | Tavajäätmed |

43 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Mineraaljäätmed (v.a põletusjäätmed, saastatud pinnas ja saastunud süvenduspinnas) | Ohtlikud jäätmed |

44 | 12.4 | Põletusjäätmed | Tavajäätmed |

45 | 12.4 | Põletusjäätmed | Ohtlikud jäätmed |

46 | 12.6 | Saastatud pinnas ja saastunud süvenduspinnas | Ohtlikud jäätmed |

47 | 13 | Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed | Tavajäätmed |

48 | 13 | Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed | Ohtlikud jäätmed |

"

--------------------------------------------------

II LISA

"

III LISA

VASTAVUSTABEL

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 artikli 1 lõikes 5 nimetatud Euroopa jäätmeloendi-Stat Rev 3 (ainekeskse jäätmete statistikanomenklatuuri) ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ kehtestatud jäätmenimistu vaheline

01Keemiliste ühendite jäätmed

01.1Kasutatud lahustid

01.11Kasutatud halogeenitud lahustid

1Ohtlikud jäätmed

07 01 03* | halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 02 03* | halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 03 03* | halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 04 03* | halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 05 03* | halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 06 03* | halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 07 03* | halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

14 06 01* | klorofluorosüsivesinikud, HCFC-, HFC-ained |

14 06 02* | muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud |

14 06 04* | halogeenitud lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed |

01.12Kasutatud halogeenimata lahustid

1Ohtlikud jäätmed

07 01 04* | muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 02 04* | muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 03 04* | muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 04 04* | muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 05 04* | muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 06 04* | muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

07 07 04* | muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused |

14 06 03* | muud lahustid ja lahustisegud |

14 06 05* | muid lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed |

20 01 13* | lahustid |

01.2Happelised, leeliselised või soolajäätmed

01.21Happelised jäätmed

0Tavajäätmed

06 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

1Ohtlikud jäätmed

06 01 01* | väävelhape ja väävlishape |

06 01 02* | vesinikkloriidhape |

06 01 03* | vesinikfluoriidhape |

06 01 04* | fosforhape ja fosforishape |

06 01 05* | lämmastikhape ja lämmastikushape |

06 01 06* | muud happed |

06 07 04* | lahused ja happed, nt kontakthape |

08 03 16* | söövituslahusejäätmed |

09 01 04* | kinnistilahused |

09 01 05* | pleegituslahused ja pleegituskinnistilahused |

10 01 09* | väävelhape |

11 01 05* | peitsimishapped |

11 01 06* | nimistus mujal nimetamata happed |

16 06 06* | patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt |

20 01 14* | happed |

01.22Leeliselised jäätmed

0Tavajäätmed

03 03 09 | lubisete ("meesa") |

06 02 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

11 01 14 | rasvaärastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 13 |

1Ohtlikud jäätmed

05 01 11* | kütuse leelispuhastusjäätmed |

06 02 01* | kaltsiumhüdroksiid |

06 02 03* | ammooniumhüdroksiid |

06 02 04* | naatriumhüdroksiid ja kaaliumhüdroksiid |

06 02 05* | muud alused |

09 01 01* | vesialusilmuti- ja -aktivaatorilahused |

09 01 02* | ofsetplaatide vesialusilmutilahused |

09 01 03* | lahustitel põhinevate ilmutite lahused |

11 01 07* | peitsimisalused |

11 01 13* | ohtlikke aineid sisaldavad rasvaärastusjäätmed |

11 03 01* | tsüaniide sisaldavad jäätmed |

19 11 04* | kütuse leelispuhastusjäätmed |

20 01 15* | leelised |

01.24Muud soolajäätmed

0Tavajäätmed

05 01 16 | õli väävlitustamisel tekkinud väävlit sisaldavad jäätmed |

05 07 02 | väävlit sisaldavad jäätmed |

06 03 14 | tahked soolad ja lahused, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 06 03 11 ja 06 03 13 |

06 03 16 | metallioksiidid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 03 15 |

06 03 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

06 04 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

06 06 03 | sulfiide sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 06 02 |

06 06 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

11 02 06 | vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 02 05 |

1Ohtlikud jäätmed

06 03 11* | tsüaniide sisaldavad tahked soolad ja lahused |

06 03 13* | raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused |

06 03 15* | raskmetalle sisaldavad metallioksiidid |

06 04 03* | arseeni sisaldavad jäätmed |

06 04 04* | elavhõbedat sisaldavad jäätmed |

06 04 05* | muid raskmetalle sisaldavad jäätmed |

06 06 02* | ohtlikke sulfiide sisaldavad jäätmed |

10 03 08* | soolaräbu sekundaarsulatusest |

10 04 03* | kaltsiumarsenaat |

11 01 08* | fosfaatimissetted |

11 02 05* | ohtlikke aineid sisaldavad vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed |

11 03 02* | muud jäätmed |

11 05 04* | kasutatud räbusti |

16 09 01* | permanganaadid, nt kaaliumpermanganaat |

16 09 02* | kromaadid, nt kaaliumkromaat, kaalium- või naatriumdikromaat |

01.3Kasutatud õlid

01.31Kasutatud mootoriõlid

1Ohtlikud jäätmed

13 02 04* | mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid |

13 02 05* | mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid |

13 02 06* | sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid |

13 02 07* | täielikult biolagundatavad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid |

13 02 08* | muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid |

01.32Muud kasutatud õlid

1Ohtlikud jäätmed

05 01 02* | soolaärastussetted |

05 01 03* | mahutite põhjasetted |

05 01 04* | alküülhappesetted |

05 01 12* | õli sisaldavad happed |

08 03 19* | dispersne õli |

08 04 17* | kampoliõli |

12 01 06* | halogeene sisaldavad mineraalõlipõhised masinaõlijäätmed (v.a emulsioonid ja lahused) |

12 01 07* | halogeenivabad mineraalõlipõhised masinaõlijäätmed (v.a emulsioonid ja lahused) |

12 01 08* | halogeene sisaldavad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed |

12 01 09* | halogeenivabad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed |

12 01 10* | sünteetilised metallitöötlusõlid |

12 01 12* | heitvaha ja -rasv |

12 01 18* | õli sisaldavad metallisetted (lihvimis-, hoonimis- ja soveldamissetted) |

12 01 19* | täielikult biolagundatav masinaõli |

13 01 04* | klooritud emulsioonid |

13 01 05* | kloorimata emulsioonid |

13 01 09* | mineraalõlipõhised klooritud hüdraulikaõlid |

13 01 10* | mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid |

13 01 11* | sünteetilised hüdraulikaõlid |

13 01 12* | täielikult biolagundatavad hüdraulikaõlid |

13 01 13* | muud hüdraulikaõlid |

13 03 06* | mineraalõlipõhised klooritud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 13 03 01 |

13 03 07* | mineraalõlipõhised kloorimata isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid |

13 03 08* | sünteetilised isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid |

13 03 09* | täielikult biolagundatavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid |

13 03 10* | muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid |

13 05 06* | õlipüünistes lahutatud õli |

20 01 26* | õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 |

01.4Ammendatud keemilised katalüsaatorid

01.41Ammendatud keemilised katalüsaatorid

0Tavajäätmed

16 08 01 | kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatina sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (v.a koodinumbriga 16 08 07 nimetatud katalüsaatorid) |

16 08 03 | nimistus mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid |

16 08 04 | katalüütilise krakkimise juures kasutatud vedelkatalüsaatorid (v.a koodinumbriga 16 08 07 nimetatud katalüsaatorid) |

1Ohtlikud jäätmed

16 08 02* | ohtlikke siirdemetalle või siirdemetallide ohtlikke ühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid |

16 08 05* | fosforhapet sisaldavad kasutatud katalüsaatorid |

16 08 06* | katalüsaatoritena kasutatud vedelikud |

16 08 07* | ohtlike ainetega saastunud kasutatud katalüsaatorid |

02Keemiliste preparaatide jäätmed

02.1Mittestandardsed keemilised jäätmed

02.11Põllumajanduskemikaalide jäätmed

0Tavajäätmed

02 01 09 | põllumajanduskemikaalijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 02 01 08 |

1Ohtlikud jäätmed

02 01 08* | ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed |

06 13 01* | anorgaanilised taimekaitsevahendid, puidukaitseained ja muud biotsiidid |

20 01 19* | pestitsiidid |

02.12Kasutamata ravimid

0Tavajäätmed

07 05 14 | tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 13 |

18 01 09 | ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 08 |

18 02 08 | ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 07 |

20 01 32 | ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 31 |

1Ohtlikud jäätmed

07 05 13* | ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed |

18 01 08* | tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid |

18 02 07* | tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid |

20 01 31* | tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid |

02.13Värvide, lakkide, tintide ja liimijäätmed

0Tavajäätmed

03 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

04 02 17 | värvained ja pigmendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 16 |

08 01 12 | värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11 |

08 01 14 | värvi- või lakisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 13 |

08 01 16 | värve või lakke sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 15 |

08 01 18 | värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 17 |

08 01 20 | värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 19 |

08 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

08 02 01 | pulberpinnakatete jäätmed |

08 02 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

08 03 07 | trükivärvi sisaldavad vesisetted |

08 03 08 | trükivärvi sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed |

08 03 13 | trükivärvijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 12 |

08 03 15 | trükivärvisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 14 |

08 03 18 | trükipulbrijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 17 |

08 03 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

08 04 10 | liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09 |

08 04 12 | liimi- ja hermeetikusetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 11 |

08 04 14 | liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 13 |

08 04 16 | liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 15 |

08 04 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

20 01 28 | värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27 |

1Ohtlikud jäätmed

04 02 16* | ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid |

08 01 11* | orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed |

08 01 13* | orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakisetted |

08 01 15* | värve või lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid |

08 01 17* | värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid |

08 01 19* | värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid |

08 03 12* | ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed |

08 03 14* | ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvisetted |

08 03 17* | ohtlikke aineid sisaldavad trükipulbrijäätmed |

08 04 09* | orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed |

08 04 11* | orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted |

08 04 13* | liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid |

08 04 15* | liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid |

20 01 27* | ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud |

02.14Muud keemiliste preparaatide jäätmed

0Tavajäätmed

02 07 03 | keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed |

03 02 99 | nimistus mujal nimetamata puidukaitseained |

04 01 09 | apreteerimis- ja viimistlusjäätmed |

04 02 15 | viimistlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 14 |

06 07 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

06 08 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

06 10 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

06 11 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

07 02 15 | lisandijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 14 |

07 02 17 | silikoone sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 16 |

10 09 16 | pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 15 |

10 10 14 | sideainete jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 13 |

10 10 16 | pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 15 |

11 05 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

16 01 15 | antifriisid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14 |

16 05 05 | survemahutis gaasid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 04 |

18 01 07 | kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06 |

18 02 06 | kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 05 |

20 01 30 | pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29 |

1Ohtlikud jäätmed

03 02 01* | halogeene mittesisaldavad orgaanilised puidukaitseained |

03 02 02* | kloororgaanilised puidukaitseained |

03 02 03* | metallorgaanilised puidukaitseained |

03 02 04* | anorgaanilised puidukaitseained |

03 02 05* | muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseained |

04 02 14* | orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmed |

05 07 01* | elavhõbedat sisaldavad jäätmed |

06 08 02* | ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed |

06 10 02* | ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed |

07 02 14* | ohtlikke aineid sisaldavad lisandijäätmed |

07 02 16* | ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed |

07 04 13* | ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed |

08 01 21* | värvi- või lakiärastijäätmed |

08 05 01* | isotsüanaadijäätmed |

10 09 13* | ohtlikke aineid sisaldavad sideainete jäätmed |

10 09 15* | pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed |

10 10 13* | ohtlikke aineid sisaldavad sideainete jäätmed |

10 10 15* | pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed |

11 01 16* | küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud |

11 01 98* | muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed |

16 01 13* | pidurivedelikud |

16 01 14* | ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid |

16 05 04* | ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis |

16 09 03* | peroksiidid, nt vesinikperoksiid |

16 09 04* | nimistus mujal nimetamata oksüdeerivad ained |

18 01 06* | ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid |

18 02 05* | ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid |

20 01 17* | fotokemikaalid |

20 01 29* | ohtlikke aineid sisaldavad pesuained |

02.2Kasutamata lõhkeained

02.21Lõhkeaine- ja pürotehniliste toodete jäätmed

1Ohtlikud jäätmed

16 04 02* | pürotehnikamaterjalijäägid |

16 04 03* | muud lõhkeainejäägid |

02.22Laskemoonajäägid

1Ohtlikud jäätmed

16 04 01* | laskemoonajäägid |

02.3Segatud keemilised jäätmed

02.31Segatud keemiliste jäätmete väikesed kogused

0Tavajäätmed

16 05 09 | kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 06, 16 05 07 või 16 05 08 |

1Ohtlikud jäätmed

16 05 06* | ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud |

16 05 07* | ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud anorgaanilised kemikaalid |

16 05 08* | ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid |

02.32Töötlemiseks segatud keemilised jäätmed

1Ohtlikud jäätmed

19 02 04* | vähemalt üht liiki ohtlikke jäätmeid sisaldavad eelsegatud jäätmed |

19 02 08* | ohtlikke aineid sisaldavad vedelad põlevjäätmed |

19 02 09* | ohtlikke aineid sisaldavad tahked põlevjäätmed |

19 02 11* | muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed |

02.33Ohtlike ainetega saastatud pakendid

1Ohtlikud jäätmed

15 01 10* | ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid |

03Muud keemilised jäätmed

03.1Keemilised setted ja jääkained

03.11Tõrvad ja süsinikusisaldusega jäätmed

0Tavajäätmed

05 01 17 | bituumen |

05 06 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

06 13 03 | süsiniktahm |

10 01 25 | kivisöejõujaamades kütuse ladustamisel ja ettevalmistamisel tekkinud jäätmed |

10 03 02 | anoodimurd |

10 03 18 | anoodivalmistamisel tekkinud süsinikku sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 17 |

10 08 13 | anoodivalmistamisel tekkinud süsinikku sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 12 |

10 08 14 | anoodimurd |

11 02 03 | vesielektrolüüsianoodide tootmisel tekkinud jäätmed |

20 01 41 | korstnapühkimisjäätmed |

1Ohtlikud jäätmed

05 01 07* | happetõrvad (gudroonid) |

05 01 08* | muud tõrvad |

05 06 01* | happetõrvad (gudroonid) |

05 06 03* | muud tõrvad |

06 13 05* | nõgi |

10 03 17* | anoodivalmistamisel tekkinud tõrva sisaldavad jäätmed |

10 08 12* | anoodivalmistamisel tekkinud tõrva sisaldavad jäätmed |

19 11 02* | happetõrvad (gudroonid) |

3.12Õli/vesiemulsioonide setted

1Ohtlikud jäätmed

05 01 06* | tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed |

13 04 01* | siseveesõidukite pilsivesi |

13 04 02* | sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi |

13 04 03* | muude veesõidukite pilsivesi |

13 05 01* | tahked liiva- ja õlipüünisejäätmed |

13 05 02* | õlipüünisesetted |

13 05 03* | õlikogurisetted |

13 05 07* | õlipüünistes lahutatud õline vesi |

13 05 08* | segajäätmed liiva- ja õlipüünistest |

13 07 01* | kütteõli ja diislikütus |

13 07 02* | bensiin |

13 07 03* | muud kütused (sh kütusesegud) |

13 08 01* | soolaärastussetted või -emulsioonid |

13 08 02* | muud emulsioonid |

13 08 99* | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

16 07 09* | muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed |

19 02 07* | separeerimisel tekkinud õlid ja kontsentraadid |

03.13Keemiliste reaktsioonide jäägid

0Tavajäätmed

03 03 02 | roheleelise sete, mis tekib tselluloosi keedulahuse taaskasutamisel |

04 01 04 | kroomi sisaldavad parklahused |

04 01 05 | kroomivabad parklahused |

06 09 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

06 13 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

07 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

07 02 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

07 03 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

07 04 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

07 05 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

07 06 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

07 07 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

11 01 12 | loputusvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 11 |

1Ohtlikud jäätmed

04 01 03* | lahusteid sisaldavad rasvaärastusjäätmed (vedela faasita) |

06 07 03* | elavhõbedat sisaldav baariumsulfaadisete |

07 01 01* | vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused |

07 01 07* | halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 01 08* | muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 02 01* | vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused |

07 02 07* | halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 02 08* | muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 03 01* | vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused |

07 03 07* | halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 03 08* | muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 04 01* | vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused |

07 04 07* | halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 04 08* | muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 05 01* | vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused |

07 05 07* | halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 05 08* | muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 06 01* | vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused |

07 06 07* | halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 06 08* | muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 07 01* | vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused |

07 07 07* | halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

07 07 08* | muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid |

09 01 13* | fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 06 |

11 01 11* | ohtlikke aineid sisaldav loputusvesi |

19 04 03* | klaasistumata tahke faas |

03.14Kasutatud filtreerivad ja absorbeerivad materjalid

0Tavajäätmed

15 02 03 | absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02 |

19 09 03 | veepehmendussetted |

19 09 04 | kasutatud aktiivsüsi |

19 09 05 | küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud |

19 09 06 | ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted |

1Ohtlikud jäätmed

05 01 15* | kasutatud filtrisavi |

06 07 02* | kloori tootmisel kasutatud aktiivsüsi |

06 13 02* | kasutatud aktiivsüsi (v.a 06 07 02) |

07 01 09* | halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 01 10* | muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 02 09* | halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 02 10* | muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 03 09* | halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 03 10* | muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 04 09* | halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 04 10* | muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 05 09* | halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 05 10* | muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 06 09* | halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 06 10* | muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 07 09* | halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

07 07 10* | muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid |

11 01 15* | ohtlikke aineid sisaldavad membraanpuhastus- või ioonvahetussüsteemides tekkinud eluaat ja setted |

15 02 02* | ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus |

19 01 10* | kasutatud aktiivsüsi suitsugaasipuhastusest |

19 08 06* | küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud |

19 08 07* | ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted |

19 08 08* | raskmetalle sisaldavad membraanpuhastusjäätmed |

19 11 01* | kasutatud filtrisavi |

03.2Tööstuslikud reovee puhastussetted

03.21Tööstuslike protsesside ja reovee puhastussetted

0Tavajäätmed

03 03 05 | paberi ringlussevõtul tekkinud värviärastussetted |

04 01 06 | kroomi sisaldavad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted |

04 01 07 | kroomivabad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted |

04 02 20 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19 |

05 01 10 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 05 01 09 |

05 01 14 | jahutuskolonnides tekkinud jäätmed |

05 06 04 | jahutuskolonnides tekkinud jäätmed |

06 05 03 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 05 02 |

07 01 12 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 01 11 |

07 02 12 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 11 |

07 03 12 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 03 11 |

07 04 12 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 04 11 |

07 05 12 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 11 |

07 06 12 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 06 11 |

07 07 12 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 07 11 |

10 01 21 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20 |

10 01 23 | vesisegused katlapuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22 |

10 01 26 | jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed |

10 02 12 | jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 11 |

10 02 15 | muud gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 03 28 | jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 27 |

10 04 10 | jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 04 09 |

10 05 09 | jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 08 |

10 06 10 | jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 06 09 |

10 07 08 | jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 07 07 |

10 08 20 | jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 19 |

10 11 20 | tahked reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 19 |

10 12 13 | reovee kohtpuhastussetted |

11 01 10 | setted ja filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 09 |

11 02 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

12 01 15 | metallitöötlussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 14 |

16 10 02 | vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 01 |

16 10 04 | vesipõhised kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 03 |

19 02 06 | jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 02 05 |

19 04 04 | klaasistatud jäätmete karastamisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed |

19 06 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

19 07 03 | prügilanõrgvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 07 02 |

19 08 12 | tööstusreovee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11 |

19 08 14 | muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13 |

19 08 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

19 11 06 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 11 05 |

19 13 04 | pinnase tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 03 |

19 13 06 | põhjavee tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 05 |

19 13 08 | põhjavee tervendustöödel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 07 |

1Ohtlikud jäätmed

04 02 19* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

05 01 09* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

06 05 02* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

07 01 11* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

07 02 11* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

07 03 11* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

07 04 11* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

07 05 11* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

07 06 11* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

07 07 11* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

10 01 20* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

10 01 22* | ohtlikke aineid sisaldavad vesisegused katlapuhastussetted |

10 11 19* | ohtlikke aineid sisaldavad tahked reovee kohtpuhastussetted |

11 01 09* | ohtlikke aineid sisaldavad setted ja filtrikoogid |

11 02 07* | muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed |

12 01 14* | ohtlikke aineid sisaldavad metallitöötlussetted |

16 10 01* | ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed |

16 10 03* | ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised kontsentraadid |

19 02 05* | ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted |

19 07 02* | ohtlikke aineid sisaldav prügilanõrgvesi |

19 08 11* | ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee biopuhastussetted |

19 08 13* | muud ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee puhastussetted |

19 11 05* | ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted |

19 13 03* | pinnase tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad setted |

19 13 05* | põhjavee tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad setted |

19 13 07* | põhjavee tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid |

03.22Süsivesinikke sisaldavad setted

0Tavajäätmed

05 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

05 07 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

19 11 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

1Ohtlikud jäätmed

01 05 05* | õli sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed |

10 02 11* | jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed |

10 03 27* | jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed |

10 04 09* | jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed |

10 05 08* | jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed |

10 06 09* | jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed |

10 07 07* | jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed |

10 08 19* | jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed |

12 03 01* | vesipõhised pesuvedelikud |

12 03 02* | rasva aurärastusjäätmed |

16 07 08* | õli sisaldavad jäätmed |

19 08 10* | õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 09 |

19 11 03* | vesipõhised vedeljäätmed |

05Tervishoiujäätmed ja bioloogilised jäätmed

05.1Nakkushaiguste ravimisel tekkinud jäätmed

05.11Inimeste nakkushaiguste ravimisel tekkinud jäätmed

1Ohtlikud jäätmed

18 01 03* | jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt |

05.12Loomade nakkushaiguste ravimisel tekkinud jäätmed

1Ohtlikud jäätmed

18 02 02* | jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt |

05.2Tervishoius tekkinud mittenakkuslikud jäätmed

05.21Inimeste tervishoius tekkinud mittenakkuslikud jäätmed

0Tavajäätmed

18 01 01 | teravad ja torkivad esemed (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed) |

18 01 02 | kehaosad ja elundid, sh veresäilituskotid ja konservveri (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed) |

18 01 04 | jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed) |

05.22Loomade tervishoius tekkinud mittenakkuslikud jäätmed

0Tavajäätmed

18 02 01 | teravad ja torkivad esemed (v.a koodinumbriga 18 02 02 nimetatud jäätmed) |

18 02 03 | jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt |

06Metallijäätmed

06.1Mustmetalli jäätmed ja jäägid

06.11Mustmetalli jäätmed ja jäägid

0Tavajäätmed

10 02 10 | valtsimistagi |

10 12 06 | kasutuskõlbmatud vormid |

12 01 01 | mustmetalliviilmed ja treilaastud |

12 01 02 | mustmetallitolm ja -kübemed |

16 01 17 | mustmetall |

17 04 05 | raud ja teras |

19 01 02 | koldetuhast eraldatud mustmetallid |

19 10 01 | raua- ja terasejäätmed |

19 12 02 | mustmetall |

06.2Värvilise metalli jäätmed ja jäägid

06.21Väärismetallide jäätmed

1Ohtlikud jäätmed

09 01 06* | fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud, hõbedat sisaldavad jäätmed |

18 01 10* | hambaravil tekkinud amalgaamijäätmed |

06.23Muud alumiiniumijäätmed

0Tavajäätmed

17 04 02 | alumiinium |

06.24Vasejäätmed

0Tavajäätmed

17 04 01 | vask, pronks, valgevask |

06.25Pliijäätmed

0Tavajäätmed

17 04 03 | plii |

06.26Muud metallijäätmed

0Tavajäätmed

11 05 01 | kõvatsink |

17 04 04 | tsink |

17 04 06 | tina |

06.3Segatud metallijäätmed

06.31Metallist segapakendid

0Tavajäätmed

15 01 04 | metallpakendid |

06.32Muud metallist segajäätmed

0Tavajäätmed

02 01 10 | metallijäätmed |

10 10 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

12 01 03 | värvilise metalli viilmed ja treilaastud |

12 01 04 | värvilise metalli tolm ja kübemed |

16 01 18 | värviline metall |

17 04 07 | metallisegud |

17 04 11 | kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10 |

19 10 02 | värviliste metallide jäätmed |

19 12 03 | värviline metall |

20 01 40 | metallid |

1Ohtlikud jäätmed

17 04 09* | ohtlike ainetega saastunud metallijäätmed |

17 04 10* | õli, kivisöetõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid |

07Mittemetalsed jäätmed

07.1Klaasijäätmed

07.11Klaaspakendid

0Tavajäätmed

15 01 07 | klaaspakendid |

07.12Muud klaasijäätmed

0Tavajäätmed

10 11 12 | klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11 |

16 01 20 | klaas |

17 02 02 | klaas |

19 12 05 | klaas |

20 01 02 | klaas |

1Ohtlikud jäätmed

10 11 11* | raskmetalle sisaldav klaasipuru ja -pulber (nt elektronkiiretorujäätmed) |

07.2Paberi- ja kartongijäätmed

07.21Paber- ja kartongpakendite jäätmed

0Tavajäätmed

15 01 01 | paber- ja kartongpakendid |

07.23Muud paberi- ja kartongijäätmed

0Tavajäätmed

03 03 10 | pulbi mehaanilisel lahutamisel tekkinud kiujäägid ning kiu-, täiteaine- ja katteainesetted |

03 03 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

19 12 01 | paber ja kartong |

20 01 01 | paber ja kartong |

07.3Kummijäätmed

07.31Kasutatud rehvid

0Tavajäätmed

16 01 03 | vanarehvid |

07.4Plastijäätmed

07.41Plastpakendi jäätmed

0Tavajäätmed

15 01 02 | plastpakendid |

07.42Muud plastijäätmed

0Tavajäätmed

02 01 04 | plastijäätmed (v.a pakendid) |

07 02 13 | plastijäätmed |

12 01 05 | plasti höövli- ja treilaastud |

16 01 19 | plast |

17 02 03 | plast |

19 12 04 | plast ja kumm |

20 01 39 | plastid |

07.5Puidujäätmed

07.51Puitpakendid

0Tavajäätmed

15 01 03 | puitpakendid |

07.52Saepuru ja puitlaastud

0Tavajäätmed

03 01 05 | saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04 |

1Ohtlikud jäätmed

03 01 04* | ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer |

07.53Muud puidujäätmed

0Tavajäätmed

03 01 01 | puukoore- ja korgijäätmed |

03 03 01 | puukoore- ja puidujäätmed |

17 02 01 | puit |

19 12 07 | puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06 |

20 01 38 | puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37 |

1Ohtlikud jäätmed

19 12 06* | ohtlikke aineid sisaldav puit |

20 01 37* | ohtlikke aineid sisaldav puit |

07.6Tekstiilijäätmed

07.61Kantud rõivad

0Tavajäätmed

20 01 10 | rõivad |

07.62Mitmesugused tekstiilijäätmed

0Tavajäätmed

04 02 09 | komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jäätmed |

04 02 10 | looduslikest saadustest pärinev orgaaniline aine (nt rasv, vaha) |

04 02 21 | töötlemata tekstiilkiudude jäätmed |

04 02 22 | töödeldud tekstiilkiudude jäätmed |

15 01 09 | tekstiilpakendid |

19 12 08 | tekstiil |

20 01 11 | tekstiil |

07.63Nahajäätmed

0Tavajäätmed

04 01 01 | kõlu- ja laustajäätmed |

04 01 02 | painimisjäätmed |

04 01 08 | kroomi sisaldavad parknahajäätmed (kroomnaharibad, -laastud, -lõiked, lihvimistolm) |

04 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

07.7PCBd sisaldavad jäätmed

07.71PCBsid sisaldavad õlid

1Ohtlikud jäätmed

13 01 01* | PCBd sisaldavad hüdraulikaõlid |

13 03 01* | PCBsid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid |

07.72PCBsid sisaldavad või nendega saastunud seadmed

1Ohtlikud jäätmed

16 01 09* | PCBsid sisaldavad osad |

16 02 09* | PCBsid sisaldavad trafod ja kondensaatorid |

16 02 10* | PCBsid sisaldavad või nendega saastunud kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09 |

07.73PCBsid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht

1Ohtlikud jäätmed

17 09 02* | PCBd sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (nt PCBsid sisaldavad hermeetikud, PCBsid sisaldavad tehisvaigupõhised põrandakatted, PCBsid sisaldav glasuurisolatsioon, PCBsid sisaldavad kondensaatorid) |

08Kasutuselt kõrvaldatud seadmed

08.1Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

08.12Muud kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

0Tavajäätmed

16 01 06 | romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi |

1Ohtlikud jäätmed

16 01 04* | romusõidukid |

08.2Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed

08.21Kasutuselt kõrvaldatud suured kodutarbed

1Ohtlikud jäätmed

16 02 11* | klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed |

20 01 23* | klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed |

08.23Muud kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed

0Tavajäätmed

09 01 10 | patareideta ühekorrafotoaparaadid |

09 01 12 | patareidega ühekorrafotoaparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 11 |

16 02 14 | kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09–16 02 13 |

20 01 36 | kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35 |

1Ohtlikud jäätmed

09 01 11* | ühekorrafotoaparaadid, mis sisaldavad koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 või 16 06 03 nimetatud patareisid |

16 02 13* | ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09–16 02 12 |

20 01 35* | ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 23 |

08.4Kasutuselt kõrvaldatud masinate ja seadmete osad

08.41Patareide ja akude jäätmed

0Tavajäätmed

16 06 04 | leelispatareid (v.a koodinumbriga 16 06 03 nimetatud patareid) |

16 06 05 | muud patareid ja akud |

20 01 34 | patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33 |

1Ohtlikud jäätmed

16 06 01* | pliiakud |

16 06 02* | Ni-Cd-akud |

16 06 03* | elavhõbedat sisaldavad patareid |

20 01 33* | koodinumbriga 16 06 01, 16 06 02 või 16 06 03 nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid |

08.43Muud kasutuselt kõrvaldatud masinate ja seadmete osad

0Tavajäätmed

16 01 12 | piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11 |

16 01 16 | vedelgaasimahutid |

16 01 22 | nimistus mujal nimetamata osad |

16 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

16 02 16 | kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15 |

1Ohtlikud jäätmed

16 01 07* | õlifiltrid |

16 01 08* | elavhõbedat sisaldavad osad |

16 01 10* | lõhkemisohtlikud osad (nt turvapadjad) |

16 01 21* | ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14 |

16 02 15* | kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad |

20 01 21* | luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed |

09Loomsed ja taimsed jäätmed

09.1Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad jäätmed

09.11Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad loomsed jäätmed

0Tavajäätmed

02 01 02 | loomsete kudede jäätmed |

02 02 01 | pesemis- ja puhastamissetted |

02 02 02 | loomsete kudede jäätmed |

09.12Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad taimsed jäätmed

0Tavajäätmed

02 01 01 | pesemis- ja puhastamissetted |

02 01 03 | taimsete kudede jäätmed |

02 03 01 | pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted |

02 03 03 | lahustitega ekstraheerimisel tekkinud jäätmed |

02 03 04 | tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid |

02 03 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

02 04 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

02 07 01 | toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel töötlemisel (peenestamisel ja jahvatamisel) tekkinud jäätmed |

02 07 02 | piirituse destilleerimisjäägid |

09.13Toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkivad segajäätmed

0Tavajäätmed

02 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

02 02 03 | tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid |

02 02 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

02 03 02 | konservandijäätmed |

02 05 01 | tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid |

02 05 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

02 06 01 | tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid |

02 06 02 | konservandijäätmed |

02 07 04 | tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid |

19 08 09 | toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu |

20 01 08 | biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed |

20 01 25 | toiduõli ja -rasv |

20 03 02 | turgudel tekkinud jäätmed |

09.2Rohelised jäätmed

09.21Rohelised jäätmed

0Tavajäätmed

02 01 07 | metsamajandusjäätmed |

20 02 01 | biolagundatavad jäätmed |

09.3Läga ja sõnnik

09.31Läga ja sõnnik

0Tavajäätmed

02 01 06 | loomaväljaheited, virts ja sõnnik (sh reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal käideldud vedelad farmiheitmed |

10Tavalised segajäätmed

10.1Kodumajapidamisjäätmed ja samalaadsed jäätmed

10.11Kodumajapidamisjäätmed

0Tavajäätmed

20 03 01 | segaolmejäätmed |

20 03 07 | suurjäätmed |

20 03 99 | nimistus mujal nimetamata olmejäätmed |

10.12Tänavapühkmed

0Tavajäätmed

20 03 03 | tänavapühkmed |

10.2Segatud ja eristamata materjalid

10.21Segapakendid

0Tavajäätmed

15 01 05 | komposiitpakendid |

15 01 06 | segapakendid |

10.22Muud segatud ja eristamata materjalid

0Tavajäätmed

02 06 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

02 07 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

04 02 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

09 01 07 | hõbedat või hõbedaühendeid sisaldav fotofilm ja -paber |

09 01 08 | hõbeda- või hõbedaühenditevaba fotofilm ja -paber |

09 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 06 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 07 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 08 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

11 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

12 01 13 | keevitusjäätmed |

12 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

16 03 04 | anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03 |

16 03 06 | orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05 |

16 07 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

19 02 03 | vaid tavajäätmetest koosnevad eelsegatud jäätmed |

19 02 10 | põlevjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 19 02 08 ja 19 02 09 |

19 02 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

20 01 99 | nimistus mujal nimetamata muud jäätmed |

1Ohtlikud jäätmed

16 03 03* | ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed |

16 03 05* | ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed |

10.3Sortimisjäägid

10.32Muud sortimisjäägid

0Tavajäätmed

03 03 07 | vanapaberist ja -kartongist pulbi valmistamisel mehaaniliselt eraldatud jäägid |

03 03 08 | ringlussevõetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed |

19 05 01 | olme- ja samalaadsete jäätmete komposteerumata fraktsioon |

19 05 02 | loomsete ja taimsete jäätmete komposteerumata fraktsioon |

19 05 03 | praakkompost |

19 05 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

19 08 01 | võrepraht |

19 10 04 | kergfraktsioon ja tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03 |

19 10 06 | muud fraktsioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 05 |

19 12 10 | põlevjäätmed (prügikütus) |

19 12 12 | muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11 |

1Ohtlikud jäätmed

19 10 03* | ohtlikke aineid sisaldav kergfraktsioon ja tolm |

19 10 05* | muud ohtlikke aineid sisaldavad fraktsioonid |

19 12 11* | muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud) |

11Tavalised setted

11.1Puhastusseadmete setted

11.11Ühiskanalisatsiooni reovee puhastussetted

0Tavajäätmed

19 06 03 | olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik |

19 06 04 | olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete |

19 06 05 | loomsete ja taimsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik |

19 06 06 | loomsete ja taimsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete |

19 08 05 | olmereovee puhastussetted |

11.12Muu heitvee biolagundatavad puhastussetted

0Tavajäätmed

02 02 04 | reovee kohtpuhastussetted |

02 03 05 | reovee kohtpuhastussetted |

02 04 03 | reovee kohtpuhastussetted |

02 05 02 | reovee kohtpuhastussetted |

02 06 03 | reovee kohtpuhastussetted |

02 07 05 | reovee kohtpuhastussetted |

03 03 11 | reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10 |

11.2Joogivee ja tehnoloogilise vee puhastamisel tekkinud setted

11.21Joogivee ja tehnoloogilise vee puhastamisel tekkinud setted

0Tavajäätmed

05 01 13 | katlatoitevee setted |

19 09 02 | veeselitussetted |

19 09 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

11.3Saastumata süvenduspinnas

11.31Saastumata süvenduspinnas

0Tavajäätmed

17 05 06 | süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05 |

11.4Lampkastide sisu

11.41Lampkastide sisu

0Tavajäätmed

20 03 04 | septikusetted |

20 03 06 | kanalisatsioonipuhastusjäätmed |

12Mineraaljäätmed

12.1Ehitus- ja lammutuspraht

12.11Betooni-, tellise- ja kipsijäätmed

0Tavajäätmed

10 12 08 | keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist) |

10 12 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 13 14 | betoonijäätmed ja betoonisete |

10 13 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

17 01 01 | betoon |

17 01 02 | tellised |

17 01 03 | plaadid ja keraamikatooted |

17 01 07 | betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06 |

17 08 02 | kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01 |

1Ohtlikud jäätmed

17 01 06* | ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid |

17 08 01* | ohtlike ainetega saastunud kipsipõhised ehitusmaterjalid |

12.12Süsivesinikke sisaldavate teekattematerjalide jäätmed

0Tavajäätmed

17 03 02 | bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01 |

1Ohtlikud jäätmed

17 03 01* | kivisöetõrva sisaldavad bituumenitaolised segud |

17 03 03* | kivisöetõrv ja -tõrvasaadused |

12.13Segapraht ehitustelt

0Tavajäätmed

17 06 04 | isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01 ja 17 06 03 |

17 09 04 | ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 |

1Ohtlikud jäätmed

17 02 04* | ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud klaas, plast ja puit |

17 06 03* | muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid |

17 09 01* | elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht |

17 09 03* | muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht) |

12.2Asbestijäätmed

12.21Asbestijäätmed

1Ohtlikud jäätmed

06 07 01* | elektrolüüsiprotsessides tekkivad asbesti sisaldavad jäätmed |

06 13 04* | asbestitöötlemisjäätmed |

10 13 09* | asbesttsemendi valmistamisel tekkinud asbesti sisaldavad jäätmed |

15 01 11* | ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid |

16 01 11* | asbesti sisaldavad piduriklotsid |

16 02 12* | vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed |

17 06 01* | asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid |

17 06 05* | asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid |

12.3Looduses esinevate mineraalide jäätmed

12.31Looduses esinevate mineraalide jäätmed

0Tavajäätmed

01 01 01 | maakide kaevandamisjäätmed |

01 01 02 | mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed |

01 03 06 | töötlemisjäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 03 04 ja 01 03 05 |

01 03 08 | tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07 |

01 03 09 | alumiiniumoksiidi tootmisel tekkinud "punane hiib", mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07 |

01 03 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

01 04 08 | kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07 |

01 04 09 | liiva- ja savijäätmed |

01 04 10 | tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07 |

01 04 11 | potase ja kivisoola töötlemisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07 |

01 04 12 | töötlemisjäägid ("sabad") ja muud mineraalide pesemisel ja puhastamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 04 07 ja 01 04 11 |

01 04 13 | kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07 |

01 04 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

01 05 04 | mageveepuurimishiivad ja -jäätmed |

01 05 07 | barüüti sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06 |

01 05 08 | kloriide sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06 |

01 05 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

02 04 01 | suhkrupeedi puhastamisel ja pesemisel eraldatud muld |

08 02 02 | keraamilisi materjale sisaldavad vesisetted |

10 11 10 | valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 09 |

10 12 01 | valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist |

10 13 01 | valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist |

17 05 04 | pinnas ja kivid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03 |

17 05 08 | teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07 |

19 01 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

19 08 02 | liivapüünisesete |

19 09 01 | vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht |

19 12 09 | mineraalijäätmed (nt liiv, kivid) |

19 13 02 | pinnase tervendustöödel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 01 |

20 02 02 | pinnas ja kivid |

20 02 03 | muud bioloogiliselt mittelagundatavad jäätmed |

1Ohtlikud jäätmed

01 03 04* | sulfiidsete maakide hapettekitavad töötlemisjäägid ("sabad") |

01 03 05* | muud ohtlikke aineid sisaldavad maagitöötlemisjäägid |

01 03 07* | muud metalle sisaldavate maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed |

01 04 07* | mittemaaksete maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed |

01 05 06* | ohtlikke aineid sisaldavad puurimishiivad ja muud puurimisjäätmed |

10 11 09* | ohtlikke aineid sisaldavad valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist |

19 13 01* | pinnase tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed |

12.4Põletusjäätmed

12.41Suitsugaasipuhastusjäätmed

0Tavajäätmed

10 01 05 | suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised tahked reaktsioonijäätmed |

10 01 07 | suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised püdelad reaktsioonijäätmed |

10 01 19 | gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18 |

10 02 08 | tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 07 |

10 02 14 | gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 13 |

10 03 20 | suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 19 |

10 03 24 | tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 23 |

10 03 26 | gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 25 |

10 07 03 | gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed |

10 07 05 | gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 08 16 | suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 15 |

10 08 18 | suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 17 |

10 09 10 | suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 09 |

10 10 10 | suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 09 |

10 11 16 | tahked suitsugaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 15 |

10 11 18 | suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 17 |

10 12 05 | gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 12 10 | tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 09 |

10 13 07 | gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 13 13 | tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 12 |

1Ohtlikud jäätmed

10 01 18* | ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastusjäätmed |

10 02 07* | ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed |

10 02 13* | ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 03 19* | ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm |

10 03 23* | ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed |

10 03 25* | ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 04 04* | suitsugaasitolm |

10 04 06* | gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed |

10 04 07* | gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 05 03* | suitsugaasitolm |

10 05 05* | tahked gaasipuhastusjäätmed |

10 05 06* | gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 06 03* | suitsugaasitolm |

10 06 06* | gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed |

10 06 07* | gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 08 15* | ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm |

10 08 17* | ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 09 09* | ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm |

10 10 09* | ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm |

10 11 15* | ohtlikke aineid sisaldavad tahked suitsugaasipuhastusjäätmed |

10 11 17* | ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid |

10 12 09* | ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed |

10 13 12* | ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed |

10 14 01* | elavhõbedat sisaldavad gaasipuhastusjäätmed |

11 05 03* | gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed |

19 01 05* | gaasipuhastusel tekkinud filtrikook |

19 01 06* | gaasipuhastusel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja muud vesipõhised vedeljäätmed |

19 01 07* | gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed |

19 04 02* | lendtuhk ja muud suitsugaasipuhastusjäätmed |

19 11 07* | suitsugaasipuhastusjäätmed |

12.42Termilisel töötlemisel ja põletamisel tekkiv räbu ja tuhk

0Tavajäätmed

06 09 02 | fosforiräbu |

10 01 01 | koldetuhk, räbu ja katlatolm (v.a koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm) |

10 01 02 | kivisöelendtuhk |

10 01 03 | turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk |

10 01 15 | koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14 |

10 01 17 | koospõletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16 |

10 01 24 | keevkihiliiv |

10 02 01 | räbutöötlemisjäätmed |

10 02 02 | töötlemata räbu |

10 03 16 | ujuräbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 15 |

10 03 22 | muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 21 |

10 03 30 | soolaräbu ja mustdrossi käitlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 29 |

10 05 01 | primaar- ja sekundaarsulatusräbu |

10 05 04 | muud kübemed ja tolm |

10 05 11 | dross ja riibed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 10 |

10 06 01 | primaar- ja sekundaarsulatusräbu |

10 06 02 | primaar- ja sekundaarsulatusdross ja -riibed |

10 06 04 | muud kübemed ja tolm |

10 07 01 | primaar- ja sekundaarsulatusräbu |

10 07 02 | primaar- ja sekundaarsulatusdross ja -riibed |

10 07 04 | muud kübemed ja tolm |

10 08 04 | kübemed ja tolm |

10 08 09 | muu räbu |

10 08 11 | dross ja riibed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 10 |

10 09 03 | ahjuräbu |

10 09 12 | muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 11 |

10 10 03 | ahjuräbu |

10 10 12 | muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 11 |

10 12 03 | kübemed ja tolm |

11 05 02 | tsingituhk |

19 01 12 | koldetuhk ja räbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11 |

19 01 14 | lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 13 |

19 01 16 | katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 15 |

19 01 18 | pürolüüsijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 17 |

19 01 19 | keevkihiliiv |

1Ohtlikud jäätmed

10 01 04* | õlilendtuhk ja -katlatolm |

10 01 13* | kütusena kasutatavate emulgeeritud süsivesinike põletamisel tekkinud lendtuhk |

10 01 14* | koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav koldetuhk, räbu ja katlatolm |

10 01 16* | koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk |

10 03 04* | primaarsulatusräbu |

10 03 09* | mustdross sekundaarsulatusest |

10 03 15* | põlev ujuräbu või ujuräbu, mis kokkupuutel veega eraldab ohtlikul hulgal põlevgaase |

10 03 21* | ohtlikke aineid sisaldavad muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm) |

10 03 29* | ohtlikke aineid sisaldavad soolaräbu ja mustdrossi käitlusjäätmed |

10 04 01* | primaar- ja sekundaarsulatusräbu |

10 04 02* | primaar- ja sekundaarsulatusdross ja -riibed |

10 04 05* | muud kübemed ja tolm |

10 05 10* | põlev dross ja riibed või dross ja riibed, mis kokkupuutel veega eraldavad ohtlikul hulgal põlevgaase |

10 08 08* | soolaräbu primaar- ja sekundaarsulatusest |

10 08 10* | põlev dross ja riibed või dross ja riibed, mis kokkupuutel veega eraldavad ohtlikul hulgal põlevgaase |

10 09 11* | muud ohtlikke aineid sisaldavad kübemed |

10 10 11* | muud ohtlikke aineid sisaldavad kübemed |

19 01 11* | ohtlikke aineid sisaldavad koldetuhk ja räbu |

19 01 13* | ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk |

19 01 15* | ohtlikke aineid sisaldav katlatolm |

19 01 17* | ohtlikke aineid sisaldavad pürolüüsijäätmed |

12.5Mitmesugused mineraaljäätmed

12.51Tehismineraaljäätmed

0Tavajäätmed

02 04 02 | kaltsiumkarbonaadisete |

06 09 04 | kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 09 03 |

06 11 01 | titaandioksiidi tootmisel tekkinud kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed |

08 02 03 | keraamilisi materjale sisaldavad vesisuspensioonid |

10 02 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 03 05 | alumiiniumoksiidijäätmed |

10 03 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 04 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 05 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 09 14 | sideainejäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 13 |

10 11 03 | klaaskiudmaterjali jäätmed |

10 11 05 | kübemed ja tolm |

10 11 14 | klaasipoleerimis- ja -lihvimissetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 13 |

10 11 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 12 12 | glasuurimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 11 |

10 13 04 | lubja kaltsineerimisel ja kustutamisel tekkinud jäätmed |

10 13 06 | kübemed ja tolm (v.a 10 13 12 ja 10 13 13) |

10 13 10 | asbesttsemendi valmistamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 09 |

10 13 11 | tsemendipõhiste komposiitmaterjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10 13 09 ja 10 13 10 |

12 01 17 | liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16 |

12 01 21 | kasutatud lihvkäiad ja -materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 20 |

1Ohtlikud jäätmed

06 09 03* | ohtlike ainetega saastunud või neid sisaldavad kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed |

10 11 13* | ohtlikke aineid sisaldavad klaasipoleerimis- ja -lihvimissetted |

10 12 11* | raskmetalle sisaldavad glasuurimisjäätmed |

11 02 02* | tsingi hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud setted (sh jarosiit, götiit) |

12 01 16* | ohtlikke aineid sisaldavad liivapritsimisjäätmed |

12 01 20* | ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud lihvkäiad ja -materjalid |

12.52Tulekindlate materjalide jäätmed

0Tavajäätmed

10 09 06 | kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 05 |

10 09 08 | kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07 |

10 09 99 | nimistus mujal nimetamata jäätmed |

10 10 06 | kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 05 |

10 10 08 | kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 07 |

16 11 02 | metallurgiaprotsessides tekkinud süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 01 |

16 11 04 | muud metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 03 |

16 11 06 | mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 05 |

1Ohtlikud jäätmed

10 09 05* | ohtlikke aineid sisaldavad kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid |

10 09 07* | ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud valukärnid ja -vormid |

10 10 05* | ohtlikke aineid sisaldavad kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid |

10 10 07* | ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud valukärnid ja -vormid |

16 11 01* | metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid |

16 11 03* | muud metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid |

16 11 05* | mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid |

12.6Saastatud pinnas ja saastunud süvenduspinnas

12.61Saastunud pinnas ja kivipuru

1Ohtlikud jäätmed

05 01 05* | lekkinud õli |

17 05 03* | ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas |

17 05 07* | ohtlikke aineid sisaldav teetammitäitematerjal |

12.62Saastunud süvenduspinnas

1Ohtlikud jäätmed

17 05 05* | ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas |

13Tahkestatud, stabiliseeritud või klaasistatud jäätmed

13.1Tahkestatud või stabiliseeritud jäätmed

13.11Tahkestatud või stabiliseeritud jäätmed

0Tavajäätmed

19 03 05 | stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04 |

19 03 07 | tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 06 |

1Ohtlikud jäätmed

19 03 04* | osaliselt stabiliseeritud ohtlikena määratletud jäätmed |

19 03 06* | ohtlikena määratletud tahkestatud jäätmed |

13.2Klaasistatud jäätmed

13.21Klaasistatud jäätmed

0Tavajäätmed

19 04 01 | klaasistatud jäätmed |

"

--------------------------------------------------