32004R0384Euroopa Liidu Teataja L 064 , 02/03/2004 Lk 0021 - 0023


Komisjoni määrus (EÜ) nr 384/2004,

1. märts 2004,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, [1] eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud koondnomenklatuuri ühtse kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2) Määruses (EMÜ) nr 2658/87 on sätestatud kaupade koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjad. Neid eeskirju kohaldatakse ka mis tahes muu täielikult või osaliselt koondnomenklatuuril põhineva või sellele mis tahes täiendavaid alajaotisi lisava nomenklatuuri suhtes, mis kehtestatakse ühenduse erisätetega tariifi kohaldamist ja teisi kaubavahetusega seotud meetmeid silmas pidades.

(3) Vastavalt üldeeskirjadele tuleks lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad 3. veerus esitatud põhjenduste alusel klassifitseerida 2. veerus osutatud CN-koodi alla.

(4) On asjakohane, et kolme kuu jooksul võib siduva tariifiinformatsiooni saaja vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik [2] artikli 12 lõikele 6 jätkuvalt tugineda sellisele liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile kaupade klassifitseerimise kohta koondnomenklatuuris, mis ei vasta käesoleva määrusega kehtestatud sätetele.

(5) Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse koondnomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus näidatud CN-koodide alla.

Artikkel 2

Liikmesriikide tolliasutuste antud siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei vasta käesoleva määruse sätetele, võib vastavalt määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 12 lõike 6 sätetele tugineda veel kolme kuu jooksul.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. märts 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik Bolkestein

[1] EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2344/2003 (ELT L 346, 31.12.2003, lk 38).

[2] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud ühinemisaktiga aastal 2003.

--------------------------------------------------

LISA

Kauba kirjeldus | Klassifikaator (CN-kood) | Põhjendus |

(1) | (2) | (3) |

1.Kiudoptilise kaabli liides, kokku ühendamata, koosneb järgmistest komponentidest:üks liidese põhimetallist detail plastsisu ja keraamilise otsikuga, terasvedruga;üks vormitud servaga põhimetallist toru,üks plastsilinder rihveldatud alumiiniumhülsiga;kaks plasthoidikut.Liideseosa saab koostada muudest osadest ja ühest hoidikust, et moodustada liides.Üks individuaalvarjestusega optiline kiud läbib otsikut ja on selle külge kinnitatud.Liidest kasutatakse kiudoptiliste kaablite ühendamiseks. | 69091900 | Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjadega 1, 2.a, 3.b ja 6 ning CN-koodide 6909 ja 69091900 sõnastusega. Liidest ei peeta kiudoptilise kaabli detailiks ega tarvikuks. Liides tuleb klassifitseerida tema koostisaine põhjal. Liidese põhikarakteristikuks on metallotsik. |

2.Seade, mis koosneb:elektrimootoriga telgventilaatorist ja elektroonikasõlmest, mis reguleerib ventilaatori töökiirust ningalumiiniumist jahutusradiaatorist.Seadme funktsioon on arvutiprotsessori jahutamine. | 84145930 | Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjade 1, 3b ja 6 sätetega ning CN-koodide 8414, 841459 ja 84145930 sõnastusega. Ventilaator annab toote põhikarakteristiku See on peamine komponent liigse soojuse kõrvaldamiseks. |

3.Toode (lumerääts) koosneb ühest otsast ümarast ja teisest otsast kitsenevast plastiga kaetud alumiiniumraamist, mille pikkus on 65 cm ja laius 23 cm kõige laiemas punktis. Raamil on 1 mm paksune plastmanus, mille alumisel küljel on avad metallterade jaoks, mis tagavad lumes parema haardumise. Raami ülemise osa külge on plastrihma abil kinnitatud jäik metallplaat. Plaadi külge on kinnitatud kummdetailid, mis asetatakse ümber jalatsi ja plaat kinnitatakse omakorda kummist/riidest rihmadega jalatsi külge.Toodet kasutatakse lumel kõndimise kergendamiseks.Vt fotot A | 95069990 | Klassifikatsioon määratakse kindlaks kaupade koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjade 1 ja 6 sätetega ning CN-koodide 9506, 950699 ja 95069990 sõnastusega. Tegemist ei ole suusavarustusega, sest seda ei kasutata suusatamiseks. Tegemist ei ole ka üldfüüsilise treeningu varustusega. Toode on ette nähtud spordivahendiks välistingimustes. |

4.Põhimetallist hammastatud ratas läbimõõduga 6,74 mm, paksusega 3,45 mm ja 3 mm avaga keskel.Toode on tulemasina süütemehhanismi ühendatav komponent.Vt fotot B | 96139000 | Klassifikatsioon määratakse kindlaks koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirjadega 1 ja 6 ning CN-koodide 9613 ja 96139000 sõnastusega. Ratas on sobiv kasutamiseks põhiliselt rubriiki 9613 kuuluvate tulemasinate sädemetekitamisseadiste valmistamiseks. |

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------