32004R0271Euroopa Liidu Teataja L 046 , 17/02/2004 Lk 0028 - 0029


Komisjoni määrus (EÜ) nr 271/2004,

16. veebruar 2004,

millega lubatakse Aomenist pärinevate tekstiil- ja rõivatoodete koguseliste piirnormide vahelisi ülekandeid

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta, [1] eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Majandusühenduse ja Aomeni vahelise tekstiilkaubanduse kokkuleppe, [2] mis kirjutati alla 19. juulil 1986 ja kiideti heaks nõukogu otsusega 87/497/EMÜ ning mida on viimati muudetud 22. detsembril 1994 allakirjutatud ja nõukogu otsusega 95/131/EÜ [3] heakskiidetud kirjavahetuse teel sõlmitud kokkuleppega, artikkel 7 sätestab, et kvoodiaastate vahel võib ülekandeid teha.

(2) Aomen esitas kaks taotlust vastavalt 26. juunil 2003 ja 14. jaanuaril 2004 koguste ülekandmiseks kvoodiaastate vahel.

(3) Aomeni taotletud ülekanded jäävad määruse (EMÜ) nr 3030/93 artiklis 7 osutatud ja VIII lisa 9. veerus sätestatud soodustussätete piiresse.

(4) Seetõttu on asjakohane need taotlused rahuldada.

(5) Käesolev määrus peaks soovitavalt jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist, et ettevõtjad võiksid sellest võimalikult kiiresti kasu saada.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3030/93 artikliga 17 asutatud tekstiilikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

2003. kvoodiaastal on Aomenist pärinevate Euroopa Ühenduse ja Aomeni vahelises tekstiilkaubanduse kokkuleppes nimetatud tekstiiltoodete koguseliste piirnormide vahelised ülekanded lubatud käesoleva määruse lisas sätestatud korras.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. veebruar 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pascal Lamy

[1] EÜT L 275, 8.11.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 138/2003 (EÜT L 23, 28.1.2003, lk 1).

[2] EÜT L 287, 9.10.1987, lk 47.

[3] EÜT L 94, 26.4.1995, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

743 AOMEN | Kohandamine aastaks 2003: ülekanne aastast 2002 ja eelkasutus aasta 2004 kogustest |

Rühm | Kategooria | Ühik | Piirnorm 2003. aastal | Määr pärast eelmisi muudatusi | Kogus | % | Soodustus | Kohandatud määr |

| | | | | 736700 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 16502080 |

I B | 4 | tk | 14734000 | 15765380 | 589360 | 4,0 | ülekanne kvoodiaastast 2004 | 17091440 |

I B | 7 | tk | 5783000 | 6187810 | 289150 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 6476960 |

I B | 8 | tk | 8100000 | 5289176 | 405000 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 5694176 |

II B | 13 | tk | 9092000 | 9728440 | 454600 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 10183040 |

| | | | | 30700 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 693820 |

II B | 15 | tk | 614000 | 663120 | 24560 | 4,0 | ülekanne kvoodiaastast 2004 | 718380 |

II B | 16 | tk | 493000 | 502860 | 24650 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 527510 |

II B | 26 | tk | 1281000 | 1370670 | 64050 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 1434720 |

II B | 31 | tk | 10210000 | 10924700 | 510500 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 11435200 |

II B | 78 | tk | 2037000 | 2077740 | 101850 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 2179590 |

II B | 83 | tk | 489000 | 523230 | 24450 | 5,0 | ülekanne kvoodiaastast 2002 | 547680 |

--------------------------------------------------