32004R0154Euroopa Liidu Teataja L 027 , 30/01/2004 Lk 0001 - 0002


Nõukogu määrus (EÜ) nr 154/2004,

26. jaanuar 2004,

kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe kohta, millega pikendatakse Euroopa Majandusühenduse ja Côte d'Ivoire'i Vabariigi vahelises Côte d'Ivoire'i rannikuvetes kalastamise kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimalusi ja rahalist toetust käsitleva protokolli kehtivusaega ajavahemikuks 1. juuli 2003 kuni 30. juuni 2004

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37 koostoimes artikli 300 lõikega 2 ja artikli 300 lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [1]

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Majandusühenduse ja Côte d'Ivoire'i Vabariigi vahelise Côte d'Ivoire'i rannikuvetes kalastamise kokkuleppe [2] alusel peavad kokkuleppeosalised enne kõnealusele kokkuleppele lisatud protokolli kehtivusaja lõppu alustama läbirääkimisi, et leppida kokku, milline on protokolli sisu järgmisel ajavahemikul ning milliseid muudatusi ja täiendusi on lisasse vaja teha.

(2) Kuni kehtivasse protokolli tehtavaid määrusega (EÜ) nr 722/2001 [3] heakskiidetud muudatusi käsitlevate läbirääkimisteni otsustasid kokkuleppeosalised protokolli kehtivusaega pikendada ühe aasta võrra kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppega.

(3) Kehtivusaja pikendamise heakskiitmine on kooskõlas ühenduse huvidega.

(4) Tuleks kindlaks määrata püügivõimaluste jaotus liikmesriikide vahel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa Ühendus kiidab heaks kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe, millega pikendatakse Euroopa Majandusühenduse ja Côte d'Ivoire'i Vabariigi vahelises Côte d'Ivoire'i rannikuvetes kalastamise kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimalusi ja rahalist toetust käsitleva protokolli kehtivusaega ajavahemikuks 1. juuli 2003 kuni 30. juuni 2004.

Kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe tekst on lisatud käesolevale määrusele [4].

Artikkel 2

Protokolliga kindlaksmääratud kalapüügivõimalused jaotatakse liikmesriikide vahel järgmiselt:

a) põhjalähedane püük:

Hispaania: aasta arvestuses keskmiselt 600 brt kuus;

b) tuunipüük:

i) tuunipüügiseinerid

- Prantsusmaa: 18 laeva,

- Hispaania: 21 laeva;

ii) mailipüügilaevad

- Hispaania: 15 laeva,

- Portugal: 5 laeva;

iii) ritvõngedega tuunipüügilaevad

- Prantsusmaa: 7 laeva,

- Hispaania: 5 laeva.

Kui kõnealuste liikmesriikide litsentsitaotlused ei ammenda kõiki protokollis kindlaksmääratud kalapüügivõimalusi, võib komisjon arvesse võtta litsentsitaotlusi teistelt liikmesriikidelt.

Artikkel 3

Liikmesriigid, kelle laevad kalastavad kõnealuse kirjade vahetuse teel sõlmitud kokkuleppe alusel, teatavad komisjonile komisjoni määrusega (EÜ) nr 500/2001 [5] kindlaksmääratud viisil Côte d'Ivoire'i kalastusvööndis püütud varude kogustest.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. Cowen

[1] Arvamus on esitatud 18. detsembril 2003 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[2] EÜT L 379, 31.12.1990, lk 3.

[3] EÜT L 102, 12.4.2001, lk 1.

[4] ELT L 319, 4.12.2003, lk 19.

[5] EÜT L 73, 15.3.2001, lk 8.

--------------------------------------------------