32004R0141Euroopa Liidu Teataja L 024 , 29/01/2004 Lk 0025 - 0031


Komisjoni määrus (EÜ) nr 141/2004,

28. jaanuar 2004,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 rakenduseeskirjad seoses Tšehhi Vabariigis, Eestis, Küprosel, Lätis, Leedus, Ungaris, Maltal, Poolas, Sloveenias ja Slovakkias kohaldatavate maaelu arendamise üleminekumeetmetega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingut, eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisakti, eriti selle artikli 41 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist (EAGGF) antavat maaelu arendamise toetust ning teatavate määruste muutmist ja kehtetuks tunnistamist käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1257/1999 [1] IXa peatükis, mis lisati Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisaktiga, määratletakse üldised tingimused, mille kohaselt antakse ajutist täiendavat toetust uute liikmesriikide maaelu arendamise üleminekumeetmeteks. Tuleks vastu võtta rakenduseeskirjad, et täiendada neid tingimusi ning muuta teatavaid eeskirju, mis on ette nähtud komisjoni 26. veebruari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 445/2002, millega kehtestatakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) maaelu arendamise toetust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1257/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad. [2]

(2) Kõnealused eeskirjad peavad vastama subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetele ning seepärast peavad need piirduma sellega, mis on vajalik taotletavate eesmärkide saavutamiseks.

(3) Seepärast tuleb sätestada teatavate üleminekumeetmete kohaldamise tingimused ning kehtestada Malta suhtes kohaldatavate erimeetmete raames antava toetuse ülemmäärad.

(4) Et hõlbustada nimetatud meetmeid sisaldavate maaelu arengukavade kehtestamist ning nende läbivaatamist ja heakskiitmist komisjoni poolt, tuleks eelkõige määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 43 alusel kindlaks määrata nende kavade struktuuri ja sisu käsitlevad ühiseeskirjad.

(5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK RAKENDUSALA

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse rakenduseeskirjad seoses:

a) määruse (EÜ) nr 1257/1999 IXa peatükis sätestatud ning Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia (edaspidi "uued liikmesriigid") suhtes kohaldatavate maaelu arendamise erimeetmetega;

b) uute liikmesriikide maaelu arendamise meetmete kavandamise ja hindamisega.

II PEATÜKK UUTE LIIKMESRIIKIDE SUHTES KOHALDATAVAD ERIMEETMED

Artikkel 2

Toetus restruktureeritavatele osaelatustaludele

Määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 33b lõikes 2 sätestatud äriplaan peab olema piisavalt üksikasjalik, et seda oleks võimalik kasutada koos põllumajandusettevõtete investeeringutoetuse taotlusega.

Artikkel 3

Tehniline abi

Erandina määruse (EÜ) nr 445/2002 artiklist 39 kohaldatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1685/2000 [3] lisa eeskirja nr 11 määruse (EÜ) nr 1257/1999 artiklis 33e nimetatud meetme suhtes.

Artikkel 4

Täiendavad otsetoetused

Toetuse andmise tingimused määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikliga 33h ettenähtud meetme raames määratletakse komisjoni otsuses, millega kiidetakse heaks riiklikud täiendavad otsetoetused.

III PEATÜKK LISATOETUS MALTALE

Artikkel 5

Täiendavad riiklikud toetused Maltal

Toetuse andmise tingimused määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikliga 33i ettenähtud meetme raames määratletakse Malta põllumajanduse turupoliitika eriprogrammi (SMPPMA) alusel, mis on ette nähtud ühinemisakti XI lisa 4. peatüki A jao punktis 1.

IV PEATÜKK TEATAVATE LIIKMESRIIKIDE SUHTES KOHALDATAVAD ERANDID

Artikkel 6

Põllumajanduse keskkonnapoliitika

Määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 33m lõike 2 teises lõigus sätestatud Malta kiviaedade hooldamiseks ja säilitamiseks antav iga-aastane maksimumsumma hektari kohta on sätestatud I lisa punktis A.

Artikkel 7

Malta tootjarühmad

1. Määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 33d lõike 3 kolmandas lõigus sätestatud miinimumtoetust võivad saada üksnes tootjarühmad, kes moodustavad vähemalt teatava protsendi sektori tootjatest ja annavad vähemalt teatava protsendi sektori toodangust.

2. Toetuse miinimumsumma, mis arvutatakse väikese tootjarühma moodustamiseks vajalike minimaalsete kulutuste alusel, on sätestatud I lisa punktis B.

V PEATÜKK HALDUS- JA FINANTSSÄTTED

Artikkel 8

Hindamine

Määruse (EÜ) nr 445/2002 artiklites 56 ja 57 viidatud vahehindamist ei kohaldata uute liikmesriikide suhtes kavandamisperioodil 2004–2006.

Artikkel 9

Kavandamine

1. Määruse (EÜ) nr 445/2002 II lisa punkti 8 kohaldamiseks kasutavad uued liikmesriigid käesoleva määruse II lisas sisalduvat ühist suunavat rahastamistabelit.

2. Lisaks määruse (EÜ) nr 445/2002 II lisa punktis 9 sätestatud teabele peavad määruse (EÜ) nr 1257/1999 III jaotise II peatükis sätestatud maaelu arengukavad sisaldama käesoleva määruse III lisas esitatud teavet.

VI PEATÜKK LÕPPSÄTTED

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. mail 2004 Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemislepingu jõustumise korral.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. jaanuar 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 80. Määrust on viimati muudetud Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisaktiga.

[2] EÜT L 74, 15.3.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 963/2003 (ELT L 138, 5.6.2003, lk 32).

[3] EÜT L 193, 29.7.2000, lk 39.

--------------------------------------------------

I LISA

Üksnes Maltale ettenähtud meetmete summade tabel

A. Artiklis 6 osutatud maksimumsumma:

Sisu | Eurot | |

Maksimumsumma kiviaedade hooldamiseks ja säilitamiseks | 2 000 | hektari kohta |

B. Artikli 7 teises taandes osutatud maksimumsumma:

Sisu | Eurot | |

Toetus tootjarühma loomiseks | 63 000 | Esimene aasta |

63 000 | Teine aasta |

63 000 | Kolmas aasta |

60 000 | Neljas aasta |

50 000 | Viies aasta |

--------------------------------------------------

II LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III LISA

Andmed, mis tuleb maaelu arengukavades esitada määruse (EÜ) nr 1257/1999 IXa peatükis viidatud erimeetmete ja erandite kohta

1. Kõikide uute liikmesriikide suhtes kohaldatavad meetmed

I. Toetus restruktureeritavatele osaelatustaludele

A. Põhijooned:

- osaelatustalu määratlemine, pidades silmas talu miinimum- ja/või maksimumsuurust, turustatava toodangu osakaalu ja/või abikõlbliku talu sissetulekute taset,

- majandusliku elujõulisuse määratlemine.

B. Muu teave:

- äriplaani sisu.

II. Tootjarühmad

A. Põhijooned:

- üksnes Malta puhul sektor või sektorid, mille suhtes erandit kohaldatakse, väga väikese kogutoodangu põhjendus ning erandi kohaldamise tingimused: rühma toodangu miinimumprotsent sektori kogutoodangust; rühma kuuluvate tootjate miinimumprotsent kõikidest sektori tootjatest,

- üksnes Malta puhul põhjendused ja arvutused iga-aastaste summade kohta.

B. Muu teave:

- rühmade tunnustamise ametliku menetluse kirjeldus, sealhulgas valikukriteeriumid,

- asjaomased sektorid.

III. Tehniline abi

A. Põhijooned:

- ei kohaldata.

B. Muu teave:

- abisaajate arv.

IV. Leader+-tüüpi meetmed

Oskuste omandamine (määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 33f lõige 1)

A. Põhijooned:

- meetmete rakendamise eest vastutavate töövõtjate valiku protseduur ja ajakava.

B. Muu teave:

- ei kohaldata.

Maaelu arendamise territoriaalsed katsestrateegiad (määruse (EÜ) nr 1257/1999 artikli 33f lõige 2)

A. Põhijooned:

- toetust saavate kohalike tegevusrühmade valiku protseduur ja ajakava, sealhulgas valikukriteeriumid ja kavandatud maksimaalne abisaajate arv,

- kriteeriumid, mille alusel tõendatakse piirkonna haldussuutlikkust ja kogemusi lähenemisviisiga "Kohaliku maaelu arendamine".

B. Muu teave:

- ei kohaldata.

V. Täiendavad otsetoetused

A. Põhijooned:

- ühenduse osalus igal kava aastal.

B. Muu teave:

- makseasutuse nimetus.

2. Malta suhtes kohaldatavad meetmed

I. Täiendavad riiklikud toetused

A. Põhijooned:

- ei kohaldata.

B. Muu teave:

- makseasutuse nimetus.

3. Kõikide uute liikmesriikide suhtes kohaldatavad erandid

I. Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise parandamine

A. Põhijooned:

- ei kohaldata.

B. Muu teave:

- artikli 33l lõikes 3 nimetatud üleminekuperioodi kasutavate ettevõtjate loend.

4. Eesti suhtes kohaldatavad erandid

I. Põllumajandusmaa metsastamine

A. Põhijooned:

- ei kohaldata.

B. Muu teave:

- metsastamisele eelnenud viie aasta maakasutuse kontrolli kirjeldus.

5. Malta suhtes kohaldatavad erandid

I. Põllumajanduse keskkonnapoliitika

A. Põhijooned:

- kiviaedade hooldamise ja säilitamise iga-aastaste ülemmäärade põhjendus ja arvutus.

B. Muu teave:

- ei kohaldata.

--------------------------------------------------