32004R0048Euroopa Liidu Teataja L 007 , 13/01/2004 Lk 0001 - 0006


Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 48/2004,

5. detsember 2003,

ühenduse terasetööstuse aastastatistika koostamise kohta aastatel 2003–2009

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 285 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluskorra kohaselt [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Terasetööstuse statistika põhines Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (ESTÜ) asutamislepingul. ESTÜ lõpetas oma tegevuse 23. juulil 2002. aastal.

(2) Võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1840/2002, [4] 30. september 2002, et tagada pärast ESTÜ asutamislepingu tähtaja lõppemist ESTÜ terasestatistika süsteemi pikendamine 31. detsembrini 2002.

(3) On vajalik jätkata terasetööstuse statistika kogumist, et tulevikus ellu viia ühenduse terasetööstuse poliitikat. Niisuguse statistika vajadust ei ole võimeline rahuldama ükski teine olemasolev Euroopa tasemel statistikasüsteem. Vajalik on EÜ asutamislepingul põhinev uus määrus ühenduse terasetööstuse statistika kohta.

(4) Käesoleva määruse sätete jaoks seab raamistiku ühenduse statistikat käsitlev nõukogu määrus (EÜ) nr 322/97, 17. veebruar 1997 [5]

(5) Vajalik on üleminekuperiood aastatel 2003–2009, et kindlaks teha, kas terasestatistikat on võimalik integreerida teiste statistikasüsteemidega.

(6) Terasetööstuse ettevõtted vajavad ülemaailmset teavet investeerimise ja tootlikkuse kohta prognoosimaks erinevat liiki terastoodete võimalikku ala- või ületootmist. Ühenduse investeerimise ja tootmise statistika annab panuse OECD egiidi all organiseeritud maailma terasetoodangu ülemaailmsele teabevõrgustikule.

(7) Terasetööstuse energiatarbimise statistika ei anna teavet mitte ainult energia kasutuse ja tootmise kohta terasetööstuses, vaid kaudselt ka saasteainete eraldumise kohta.

(8) Vanaraua koguste statistika on vajalik jälgimaks selle tähtsa toormaterjali kasutust terasevalmistamisel.

(9) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleb vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused [6]

(10) Statistikaprogrammi komitee on avaldanud oma arvamuse kooskõlas nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom artikliga 3, [7]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesoleva määruse eesmärgiks on ühtse raamistiku loomine ühenduse terasetööstuse süstemaatilise statistika koostamiseks aastatel 2003–2009.

Artikkel 2

Määratlused

Terminid "ühenduse statistika" ja "statistika koostamine" on käesolevas määruses tähenduses, mis on neile antud määrusega (EÜ) nr 322/97.

Artikkel 3

Ulatus

Käesolev määrus hõlmab andmed nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3037/90 [8] kehtestatud Euroopa Ühenduse majanduse tegevusalade klassifikaatoris (NACE Rev. 1) grupis 27.1 määratletud terasetööstuse kohta.

Kui liikmesriigi terasetööstusettevõtte lisandväärtus ressursikulus on väiksem kui 1 % ühenduses kokku olevast, ei ole vajadust tunnuste kohta andmete kogumiseks.

Artikkel 4

Tunnused

Lisas sätestatud vormingu kohane teave seostatakse tegevusalaüksuste tunnustega, mis on määratletud nõukogu määruses (EMÜ) nr 696/93, 15. märts 1993, mis käsitleb ühenduse tootmissüsteemide vaatluse ja analüüsi statistilisi üksuseid [9] ja üle 50 töötajaga ettevõtteid.

Artikkel 5

Kestus ja sagedus

Liikmesriigid kohustuvad igal aastal lisas määratletud andmed kokku võtma. Esmakordselt tehakse seda 2003. aasta kohta ja edaspidi igal aastal kuni aastani 2009.

Artikkel 6

Andmeedastus

1. Liikmesriigid kannavad komisjonile (Eurostat) üle terasetööstuse kokkuvõtlikud andmed ja metaandmed artiklis 4 viidatud üksuste kohta. Ülekanne sisaldab konfidentsiaalandmeid, mis on kooskõlas ühenduse olemasoleva konfidentsiaalandmete edastuse sätetega.

2. Liikmesriigid edastavad andmed ja metaandmed elektroonilisel kujul. Edastus peab olema kooskõlas artikli 8 lõikes 2 sätestatud menetlusega asjakohaste teabevahetusstandardite kohta. Eurostat avalikustab heaks kiidetud standarditega seotud detailse dokumentatsiooni ja avaldab juhised nende standardite kasutuselevõtu kohta kooskõlas käesoleva määruse nõuetega.

3. Liikmesriigid kohustuvad andmed ja metaandmed üle kandma kuue kuu jooksul enne baasaasta lõppu. Sellegipoolest võib komisjon vastavalt artikli 8 lõikes 2 sätestatud menetluskorrale esimese ülekande jaoks lubatud ajavahemiku pikendada 12 kuuni nende liikmesriikide jaoks, kellel tekib probleeme käesoleva määruse rakendamisega.

Artikkel 7

Rakendusmeetmed

Käesoleva määruse täitmiseks sätestatakse kooskõlas artikli 8 lõikes 2 sätestatud menetlusele järgmised meetmed:

a) igasugused tunnuste nimekirjas tehtavad muudatused eeldusel, et liikmesriikidele ei kohaldata märkimisväärseid lisakoormusi;

b) edastamise vormingud ja esimene edastamisperiood.

Artikkel 8

Menetlus

1. Komisjoni abistab otsuse 89/382/EMÜ, Euratom artikli 1 alusel asutatud statistikaprogrammi komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle sätteid artiklis 8.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 9

Aruanded

Viie aasta jooksul käesoleva määruse kehtimahakkamisest kohustub komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle rakendamise kohta.

Eriti peab aruanne:

a) andma hinnangu nõukogu, liikmesriikide ja statistilise teabe andjate ning tarbijate jaoks lisanduva kasu saamise kohta võrreldes nende kuludega;

b) hindama esitatud statistika kvaliteeti;

c) kinnitama sünergiat teiste ühenduse tegevustega;

d) tegema käesoleva määruse toimimist parandavad vajalikud ettepanekud.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2003

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

P. Lunardi

[1] ELT C 45 E, 25.2.2003, lk 154.

[2] ELT C 133, 6.6.2003, lk 88.

[3] Euroopa Parlamendi 13. mai 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta otsus.

[4] EÜT L 279, 17.10.2002, lk 1.

[5] EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

[6] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[7] EÜT L 181, 28.6.1989, lk 47.

[8] EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[9] EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

--------------------------------------------------

LISA

ARTIKLITES 4, 5 JA 6 SÄTESTATUD ANDMED EUROSTATILE EDASTAMISEKS

1. Iga-aastane vanaraua bilansi statistika

(Ühik: tonni) |

Kood | Pealkiri |

Terase ja malmi vanaraua bilanss

1010 | Varud aasta esimesel päeval |

1020 | Tehases tekkivad |

1030 | Laekumised (1031+1032+1033) |

1031 | –omamaistest allikatest |

1032 | –ühenduse teistest liikmesriikidest |

1033 | –kolmandatest riikidest |

1040 | Saadaolev kokku (1010+1020+1030) |

1050 | Tarbimine kokku … |

1051 | … millest elektriahjud |

1052 | … millest roostevaba vanaraud |

1060 | Tarned |

1070 | Varud aasta viimasel päeval (1040-1050-1060) |

2. Kütuse ja energia tarbimine ning elektrienergia bilanss terasetööstuses

Kütuse ja energiakulu aastastatistika vastavalt ettevõtte tüübile [1]

(Ühik: tonni või gigadžauli (GJ) |

Kood | Pealkiri | Kommentaar |

Kütuse ja energia tarbimine

2010 | Tahkekütused (2011+2012) | tonni |

2011 | Koks | tonni |

2012 | Teised tahkekütused | tonni |

2020 | Vedelkütused | tonni |

2030 | Gaas (2031+2032+2033+2034) | GJ |

2031 | Kõrgahjugaas | GJ |

2032 | Koksigaas | GJ |

2033 | Konverterigaas | GJ |

2034 | Muu gaas | GJ |

2040 | Kõrgahjugaasi välistarned | GJ |

2050 | Konvertergaasi välistarned | GJ |

B osa. Terasetööstuses kasutatava elektrienergia bilansi aastastatistika

(Ühik: MWh) |

Kood | Pealkiri |

Terasetööstuses kasutatava elektrienergia bilanss

3100 | Ressursid (3101+3102) |

3101 | Brutotoodang |

3102 | Välislaekumised |

3200 | Kasutatud (3210+3220+3230) |

3210 | Tarbimine vastavalt ettevõttele (3211+3212+3213+3214+3215+3216+3217) |

3211 | Paagutusseadmed ja seadmed veose ettevalmistamiseks |

3212 | Kõrgahjud ja terasesulatuse elektriahjud |

3213 | Elektrisulatuskojad ja pidevvalu |

3214 | Muud sulatuskojad ja pidevvalu |

3215 | Valtsimistsehhid |

3216 | Elektrijaamad |

3217 | Muu tehas |

3220 | Tarned mujale |

3230 | Kaod |

3. Küsitlus raua- ja terasetööstusesse tehtavate investeeringute kohta

(Kulud ja maht)

A osa. Väljaminekute aastastatistika

(Ühik miljonit eurot) |

Kood | Pealkiri |

Raua- ja terasetööstuse investeerimiskulutused

4010 | Koksitehas |

4020 | Veose ettevalmistuse tsehh |

4030 | Rauasulatuse ja ferrosulamite tehas (kaasa arvatud kõrgahjud) |

4040 | Terasetehaste sulatuskojad |

4041 | … millest elektrilisi |

4050 | Pidevvalu |

4060 | Valtsimistehased (4061+4062+4063+4064) |

4061 | Lehtmaterjal |

4062 | Pikamõõduline materjal |

4063 | Laia ribamaterjali külmvaltsimistehased |

4064 | Katmisseadmed |

4070 | Muu tehas |

4100 | Üldse kokku (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070) |

4200 | … millest saastamise vähendamisele |

B osa. Mahu aastastatistika

(Ühik: 1000 tonni aasta kohta) |

Kood | Pealkiri |

Raua- ja terasetööstuse maksimaalne toodang (tootmismaht)

5010 | Koks |

5020 | Veose ettevalmistus |

5030 | Toormalm ja ferrosulamid |

5040 | Toorteras |

5041 | –millest elektrisulatuse teel toodetud |

5042 | –millest pidevvalu |

5050 | Vahetult kuumvaltsimise teel valmistatud tooted (5051+5052) |

5051 | Lehtmaterjal |

5052 | Pikamõõduline materjal |

5060 | Kuumvaltsitud toodetest valmistatud tooted (välja arvatud kaetud tooted) |

5061 | … millest külmvaltsimise teel valmistatud tooted |

5070 | Kaetud tooted |

[1] Veose ettevalmistuse tsehh: ValtsimistsehhidKõrgahjud ja terasesulatuse elektriahjud: ElektrijaamadSulatuskojad: Muu tehas

--------------------------------------------------