18.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 14/18


NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/117/EÜ,

22. detsember 2004,

millega muudetakse ametliku järelevalve all tehtud kontrolli ja kolmandates riikides toodetud seemne samaväärsuse osas direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, (1)

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivile 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta, (3) nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivile 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta, (4) nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivile 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta, (5) nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivile 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (6) ja nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivile 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta, (7) saab seemet ametlikult sertifitseerida üksnes juhul, kui ametliku seemnekontrolli käigus leitakse ametlikult kontrolliks võetud proovide põhjal, et seeme vastab ettenähtud tingimustele.

(2)

Komisjoni 27. aprilli 1998. aasta otsusega 98/320/EÜ ajutise katse korraldamise kohta seemneproovide võtmiseks ja seemnekontrolliks vastavalt nõukogu direktiividele 66/400/EMÜ, 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ ja 69/208/EMÜ (8) nähakse ette ühenduse tasandil ajutise katse korraldamine, mille eesmärk on hinnata, kas seemneproovide võtmine ja seemnekontroll ametliku järelevalve all võivad olla paremateks võimalusteks kui seemne ametliku sertifitseerimise menetlused, ilma et seemne kvaliteet märgatavalt halveneks.

(3)

Katse tulemused näitasid, et teatud tingimustel võib ametliku seemnekontrolli menetlust lihtsustada ilma, et seemne kvaliteet võrreldes ametliku seemneproovide võtmise ja seemnekontrolli süsteemi käigus saadud kvaliteediga oluliselt halveneks. Seetõttu on asjakohane ette näha nimetatud lihtsustatud menetluse pikaajaline kohaldamine ja selle laiendamine ka köögiviljadele.

(4)

Nõukogu direktiiviga 98/96/EÜ, (9) millega muudetakse muu hulgas mitteametliku põldtunnustamise osas direktiive 66/400/EMÜ, 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ ja 69/208/EMÜ, sätestatakse ametliku järelevalve all tehtud põldtunnustamise sertifitseerimismenetlused. Nende menetluste üksikasjalik hindamine on näidanud, et ametliku järelevalve all tehtud põldtunnustamist tuleks sertifitseeritud seemne tootmiseks laiendada kõikidele põllukultuuridele. Hindamine on samuti näidanud, et tuleks vähendada nende alade suurust, mis on esitatud ametlikuks sertifitseerimiseks ja mida kontrollivad ametlikud inspektorid.

(5)

Direktiivi 2002/54/EÜ vastavusse viimine teiste seemneid käsitlevate direktiividega on asjakohane seoses võimalusega teha erandeid liikmesriikidele, kus peedi kasvatamisel ja peediseemne turustamisel on väga väike majanduslik tähtsus.

(6)

Ühenduse seemne samaväärsuse ulatus kolmandates riikides koristatud seemne suhtes piirdub hetkel teatud seemnekategooriatega. Pidades eelkõige silmas arenguid rahvusvahelisel tasemel, tuleks samaväärsuse režiimi laiendada kõikidele erinevat liiki seemnetele, mis vastavad direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ sätestatud omadustele, kontrollinõuetele, märgistamise ja pitseerimise tingimustele.

(7)

Otsuse 98/320/EÜ kehtivusaeg lõpeb 27. aprillil 2005. Seetõttu on vastavalt nimetatud otsusele toodetud seemne turustamise suhtes kuni uute sätete kohaldamiseni asjakohane kohaldada ühenduse tingimusi.

(8)

Direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 66/401/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti B alapunkti 1 alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”;

b)

punkti B alapunkti 2 alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”;

c)

punkti C alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”;

d)

punkti Ca alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”;

e)

punkti Cb alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”;

f)

punkti D alapunkt c asendatakse järgmisega:

“c)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a ja b sätestatud tingimustele vastavaks.”

2.

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Lõike 1 punkti B alapunkti 1 alapunktis d, lõike 1 punkti B alapunkti 2 alapunktis d, lõike 1 punkti C alapunktis d, lõike 1 punkti Ca alapunktis d, lõike 1 punkti Cb alapunktis d ja lõike 1 punkti D alapunktis c sätestatud ametliku järelevalve all tehtava kontrolli puhul tuleb täita järgmiseid nõudeid:

A.

Põldtunnustamine

a)

Inspektorid:

i)

omavad vajalikku tehnilist kvalifikatsiooni;

ii)

ei tohi kontrollide tegemisest saada isiklikku kasu;

iii)

on asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutuse poolt ametlikult litsentsitud ning kõnealune litsentsimine hõlmab inspektorite ametivannet või nende allkirjastatud kirjalikku kohustust täita ametlikke kontrolle reguleerivaid eeskirju;

iv)

teevad kontrolle ametliku järelevalve all ja ametliku kontrolli eeskirjade kohaselt.

b)

Kontrollitav seemnekultuur kasvatatakse seemnest, mis on rahuldavate tulemustega läbinud ametliku järelkontrolli.

c)

Ametlikud inspektorid kontrollivad osa seemnekultuurist. See osa on vähemalt 5 %.

d)

Teatav osa proove seemnekultuuridelt koristatud seemnepartiidest võetakse ametlikuks järelkontrolliks ning vajaduse korral ametlikuks laboratoorseks sordiehtsuse ja -puhtuse kontrolliks.

e)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunkti a alapunktis iii sätestatud litsentsi ära võtmist ametlikult litsentsitud inspektoritelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

B.

Seemnekontroll

a)

Seemnekontrolli teevad laborid, mille on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b kuni d sätestatud tingimustele.

b)

Seemnekontrollilaboril peab olema juhtiv seemneanalüütik, kes vastutab otseselt labori tehniliste toimingute eest ning kellel on seemnekontrollilabori tehniliseks juhtimiseks vajalik kvalifikatsioon.

Labori seemneanalüütikutel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneanalüütikute suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Labor töötab sellistes ruumides ja sellise varustusega, mille seemnesertifitseerimisasutus on ametlikult antud volituste ulatuses tunnistanud seemnekontrolli tingimusi rahuldavaks.

Labor teeb seemnekontrolli kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemnekontrollilabor on:

i)

sõltumatu labor

või

ii)

seemneettevõttele kuuluv labor.

Alapunktis ii osutatud juhul võib labor kontrollida üksnes selle seemneettevõtte seemneid, millele labor kuulub, välja arvatud juhul, kui kõnealune seemneettevõte, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemnekontrollilabori seemnekontroll toimub seemnesertifitseerimisasutuse asjakohase järelevalve all.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames kontrollitakse ametliku seemnekontrolliga teatavat osa ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituse ära võtmist ametlikult tunnustatud seemnekontrollilaborilt, mis on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.”

3.

Artikli 2 lõike 4 teine lõik jäetakse välja.

4.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Liikmesriigid nõuavad, et sortide kontrollimiseks, sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrollimiseks ja tarbeseemne kontrollimiseks võetakse proovid ametlikult või ametliku järelevalve all kooskõlas asjakohaste meetoditega. Seemneproovid artikli 19 kohaseks kontrolliks võetakse siiski ametlikult.”

b)

lisatakse järgmised lõiked:

“1a.   Kui seemneproove võetakse lõikes 1 sätestatud ametliku järelevalve all, tuleb täita järgmisi nõudeid:

a)

Seemneproove võtavad seemneproovide võtjad, kelle on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b, c ja d sätestatud tingimustele.

b)

Seemneproovide võtjatel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneproovide võtjate suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Seemneproovide võtjad võtavad seemneproovid kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemneproovide võtjad on:

i)

sõltumatud füüsilised isikud,

ii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus ei hõlma seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist ega seemnekaubandust,

või

iii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus hõlmab seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist või seemnekaubandust.

Alapunktis iii osutatud juhul võib seemneproovide võtja võtta proove üksnes oma tööandja toodetud seemnepartiidest, välja arvatud juhul, kui tema tööandja, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemneproovide võtjad tegutsevad seemnesertifitseerimisasutuse nõuetekohase järelevalve all. Automaatsel proovivõtmisel tuleb järgida asjakohaseid menetlusi ametliku järelevalve all.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames võtavad ametlikud seemneproovide võtjad kontrollproove teatavast osast ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %. Kontrollproovide võtmist ei kohaldata automaatse proovivõtmise suhtes.

Liikmesriigid võrdlevad ametlikult võetud seemneproove samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituste ära võtmist ametlikult tunnustatud seemneproovide võtjatelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik võetud seemneproovide sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

1b.   Ametliku järelevalve all toimuva seemneproovide võtmise suhtes kohaldatavaid täiendavaid meetmeid võib võtta vastu artikli 21 lõikes 2 sätestatud korras.”

5.

Artikli 15 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Liikmesriigid näevad samuti ette, et kolmandas riigis koristatud söödakultuuride seeme sertifitseeritakse taotluse korral ametlikult, kui:

a)

seeme on toodetud otse:

i)

eliitseemnest või sertifitseeritud seemnest, mis on ametlikult sertifitseeritud ühes või mitmes liikmesriigis või kolmandas riigis, mis on tunnistatud artikli 16 lõike 1 punkti b alusel samaväärseks,

või

ii)

liikmesriigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ja alapunktis i osutatud kolmandas riigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ristamisel;

b)

see on läbinud asjaomase kategooria kohta artikli 16 lõike 1 punkti a alusel tehtud samaväärsust käsitlevas otsuses sätestatud tingimustele vastava põldtunnustamise;

c)

ametlik kontrollimine on näidanud, et II lisas sama kategooria kohta kehtestatud tingimused on täidetud.”

6.

Artikli 16 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

kolmandas riigis koristatud söödakultuuride seeme pakub oma omaduste ning katsete, sordiehtsuse, märgistamise ja kontrollimise korra osas samu tagatisi kui ühenduses koristatud ja käesoleva direktiivi sätetele vastav seeme.”

Artikkel 2

Direktiivi 66/402/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti C alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”;

b)

punkti Ca alapunkt c asendatakse järgmisega:

“c)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a ja b sätestatud tingimustele vastavaks.”;

c)

punkti D alapunkti 1 alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”;

d)

punkti D alapunkti 2 alapunkt b asendatakse järgmisega:

“b)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktis a sätestatud tingimustele vastavaks.”;

e)

punkti D alapunkti 3 alapunkt c asendatakse järgmisega:

“c)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a ja b sätestatud tingimustele vastavaks.”;

f)

punkti E alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”;

g)

punkti F alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”;

h)

punkti G alapunkt d asendatakse järgmisega:

“d)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli käigus või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides a, b ja c sätestatud tingimustele vastavaks.”

2.

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Lõike 1 punkti C alapunktis d, lõike 1 punkti Ca alapunktis c, lõike 1 punkti D alapunkti 1 alapunktis d, lõike 1 punkti D alapunkti 2 alapunktis b, lõike 1 punkti D alapunkti 3 alapunktis c, lõike 1 punkti E alapunktis d, lõike 1 punkti F alapunktis d ja lõike 1 punkti G alapunktis d sätestatud ametliku järelevalve all tehtava kontrolli käigus tuleb täita järgmisi nõudeid:

A.

Põldtunnustamine

a)

Inspektorid:

i)

omavad vajalikku tehnilist kvalifikatsiooni;

ii)

ei tohi kontrollide tegemisest saada isiklikku kasu;

iii)

on asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutuse poolt ametlikult litsentsitud ning kõnealune litsentsimine hõlmab inspektorite ametivannet või nende allkirjastatud kirjalikku kohustust täita ametlikke kontrolle reguleerivaid eeskirju;

iv)

teevad kontrolle ametliku järelevalve all ja ametliku kontrolli eeskirjade kohaselt.

b)

Kontrollitav seemnekultuur kasvatatakse seemnest, mis on rahuldavate tulemustega läbinud ametliku järelkontrolli.

c)

Ametlikud inspektorid kontrollivad d osa seemnekultuurist. See osa on vähemalt 5 %.

d)

Teatav osa proove seemnekultuuridelt koristatud seemnepartiidest võetakse ametlikuks järelkontrolliks ning vajaduse korral ametlikuks laboratoorseks sordiehtsuse ja -puhtuse kontrolliks.

e)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunkti a alapunktis iii sätestatud litsentsi ära võtmist ametlikult litsentsitud inspektoritelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

B.

Seemnekontroll

a)

Seemnekontrolli teevad laborid, mille on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b kuni d sätestatud tingimustele.

b)

Seemnekontrollilaboril peab olema juhtiv seemneanalüütik, kes vastutab otseselt labori tehniliste toimingute eest ning kellel on seemnekontrollilabori tehniliseks juhtimiseks vajalik kvalifikatsioon.

Labori seemneanalüütikutel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneanalüütikute suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Labor töötab sellistes ruumides ja sellise varustusega, mille seemnesertifitseerimisasutus on ametlikult antud volituste ulatuses tunnistanud seemnekontrolli tingimusi rahuldavaks.

Labor teeb seemnekontrolli kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemnekontrollilabor on:

i)

sõltumatu labor

või

ii)

seemneettevõttele kuuluv labor.

Alapunktis ii osutatud juhul võib labor kontrollida üksnes selle seemneettevõtte seemneid, millele labor kuulub, välja arvatud juhul, kui kõnealune seemneettevõte, sertifitseerimise taotleja ja pädev seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemnekontrollilabori seemnekontroll toimub seemnesertifitseerimisasutuse asjakohase järelevalve all.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames kontrollitakse ametliku seemnekontrolliga teatavat osa ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituse ära võtmist ametlikult tunnustatud seemnekontrollilaborilt, mis on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.”

3.

Artikli 2 lõike 4 teine lõik jäetakse välja.

4.

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Liikmesriigid nõuavad, et sortide kontrollimiseks ning sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrollimiseks võetakse proovid ametlikult või ametliku järelevalve all kooskõlas asjakohaste meetoditega. Seemneproovid artikli 19 kohaseks kontrolliks võetakse siiski ametlikult.”;

b)

lisatakse järgmised lõiked 1a ja 1b:

“1a.   Kui seemneproove võetakse lõikes 1 sätestatud ametliku järelevalve all, tuleb täita järgmisi nõudeid.

a)

Seemneproove võtavad seemneproovide võtjad, kelle on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b, c ja d sätestatud tingimustele.

b)

Seemneproovide võtjatel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneproovide võtjate suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Seemneproovide võtjad võtavad seemneproovid kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemneproovide võtjad on:

i)

sõltumatud füüsilised isikud;

ii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus ei hõlma seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist ega seemnekaubandust;

või

iii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus hõlmab seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist või seemnekaubandust.

Alapunktis iii osutatud juhul võib seemneproovide võtja võtta proove üksnes oma tööandja toodetud seemnepartiidest, välja arvatud juhul, kui tema tööandja, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemneproovide võtjad tegutsevad seemnesertifitseerimisasutuse asjakohase järelevalve all. Automaatsel proovivõtmisel tuleb järgida asjakohaseid menetlusi ja teostada ametlikku järelevalvet.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames kontrollitakse ametliku seemnekontrolliga teatavat osa ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %. Kontrollproovide võtmist ei kohaldata automaatse proovivõtmise suhtes.

Liikmesriigid võrdlevad ametlikult võetud seemneproove samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituste ära võtmist ametlikult tunnustatud seemneproovide võtjatelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik võetud seemneproovide sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

1b.   Ametliku järelevalve all toimuva seemneproovide võtmise suhtes kohaldatavaid täiendavaid meetmeid võib võtta vastu artikli 21 lõikes 2 sätestatud korras.”

5.

Artikli 15 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Liikmesriigid näevad samuti ette, et kolmandas riigis koristatud teraviljaseeme sertifitseeritakse taotluse korral ametlikult, kui:

a)

seeme on toodetud otse:

i)

eliitseemnest või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest, mis on ametlikult sertifitseeritud ühes või mitmes liikmesriigis või kolmandas riigis, mis on tunnistatud artikli 16 lõike 1 punkti b alusel samaväärseks,

või

ii)

liikmesriigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ja alapunktis i osutatud kolmandas riigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ristamisel;

b)

see on läbinud asjaomase kategooria kohta artikli 16 lõike 1 punkti a alusel tehtud samaväärsust käsitlevas otsuses sätestatud tingimustele vastava põldtunnustamise;

c)

ametlik kontrollimine on näidanud, et II lisas sama kategooria kohta kehtestatud tingimused on täidetud.”

6.

Artikli 16 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

kolmandas riigis koristatud teraviljaseeme pakub oma omaduste ning katsete, sordiehtsuse, märgistamise ja kontrollimise korra osas samu tagatisi kui ühenduses koristatud ja käesoleva direktiivi sätetele vastav seeme.”

Artikkel 3

Direktiivi 2002/54/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti c alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või IB lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks;”

b)

punkti d alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks;”.

2.

Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Lõike 1 punkti c alapunktis iv ja punkti d alapunktis iv osutatud ametliku järelevalve all tehtavate kontrollide puhul tuleb täita järgmisi nõudeid:

A.

Põldtunnustamine

a)

Inspektorid:

i)

omavad vajalikku tehnilist kvalifikatsiooni;

ii)

ei tohi kontrollide tegemisest saada isiklikku kasu;

iii)

on asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutuse poolt ametlikult litsentsitud ning kõnealune litsentsimine hõlmab inspektorite ametivannet või nende allkirjastatud kirjalikku kohustust täita ametlikke kontrolle reguleerivaid eeskirju;

iv)

teevad kontrolle ametliku järelevalve all ja ametliku kontrolli eeskirjade kohaselt.

b)

Kontrollitav seemnekultuur kasvatatakse seemnest, mis on rahuldavate tulemustega läbinud ametliku järelkontrolli.

c)

Ametlikud inspektorid kontrollivad osa seemnekultuurist. See osa on vähemalt 5 %.

d)

Teatav osa proove seemnekultuuridelt koristatud seemnepartiidest võetakse ametlikuks järelkontrolliks ning vajaduse korral ametlikuks laboratoorseks sordiehtsuse ja -puhtuse kontrolliks.

e)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunkti a alapunktis iii sätestatud tunnistuse ära võtmist ametlikult litsentsitud inspektoritelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

B.

Seemnekontroll

a)

Seemnekontrolli teevad laborid, mille on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b kuni d sätestatud tingimustele.

b)

Seemnekontrollilaboril peab olema juhtiv seemneanalüütik, kes vastutab otseselt labori tehniliste toimingute eest ning kellel on seemnekontrollilabori tehniliseks juhtimiseks vajalik kvalifikatsioon.

Labori seemneanalüütikutel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneanalüütikute suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Labor töötab sellistes ruumides ja sellise varustusega, mille seemnesertifitseerimisasutus on ametlikult antud volituste ulatuses tunnistanud seemnekontrolli tingimusi rahuldavaks.

Labor teeb seemnekontrolli kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemnekontrollilabor on:

i)

sõltumatu labor

või

ii)

seemneettevõttele kuuluv labor.

Alapunktis ii osutatud juhul võib labor kontrollida üksnes selle seemneettevõtte seemneid, millele labor kuulub, välja arvatud juhul, kui kõnealune seemneettevõte, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemnekontrollilabori seemnekontroll toimub seemnesertifitseerimisasutuse asjakohase järelevalve all.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames kontrollitakse ametliku seemnekontrolliga teatavat osa ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituste ära võtmist ametlikult tunnustatud seemnekontrollilaborilt, mis on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.”

3.

Artikli 2 lõike 4 teine lõik jäetakse välja.

4.

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Liikmesriigid nõuavad, et sortide kontrollimiseks ning sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrollimiseks võetakse proovid ametlikult või ametliku järelevalve all kooskõlas asjakohaste meetoditega. Seemneproovid kontrollideks vastavalt artiklile 25 võetakse siiski ametlikult.”

b)

lisatakse järgmised lõiked:

“1a.   Kui seemneproove võetakse lõikes 1 sätestatud ametliku järelevalve all tuleb täita järgmisi nõudeid.

a)

Seemneproove võtavad seemneproovide võtjad, kelle on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b, c ja d sätestatud tingimustele.

b)

Seemneproovide võtjatel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneproovide võtjate suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Seemneproovide võtjad võtavad seemneproovid kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemneproovide võtjad on:

i)

sõltumatud füüsilised isikud,

ii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus ei hõlma seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist ega seemnekaubandust

või

iii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus hõlmab seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist või seemnekaubandust.

Alapunktis iii osutatud juhul võib seemneproovide võtja võtta proove üksnes oma tööandja toodetud seemnepartiidest, välja arvatud juhul, kui tema tööandja, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemneproovide võtjad tegutsevad seemnesertifitseerimisasutuse nõuetekohase järelevalve all. Automaatsel proovivõtmisel tuleb järgida asjakohaseid menetlusi ja teostada ametlikku järelevalvet.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames võtavad ametlikud seemneproovide võtjad kontrollproove teatavast osast ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %. Kontrollproovide võtmist ei kohaldata automaatse proovivõtmise suhtes.

Liikmesriigid võrdlevad ametlikult võetud seemneproove samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituste ära võtmist ametlikult tunnustatud seemneproovide võtjatelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik võetud seemneproovide sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

1b.   Ametliku järelevalve all toimuva seemneproovide võtmise suhtes kohaldatavaid täiendavaid meetmeid võib võtta vastu artiklis 28 lõikes 2 sätestatud korras.”

5.

Artikli 22 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Liikmesriigid näevad samuti ette, et kolmandas riigis koristatud peediseeme sertifitseeritakse taotluse korral ametlikult, kui:

a)

see on toodetud otse eliitseemnest, mis on ametlikult sertifitseeritud ühes või mitmes liikmesriigis või kolmandas riigis, mis on tunnistatud artikli 23 lõike 1 punkti b alusel samaväärseks;

b)

see on läbinud asjaomase kategooria kohta artikli 23 lõike 1 punkti a alusel tehtud samaväärsust käsitlevas otsuses sätestatud tingimustele vastava põldtunnustamise;

c)

kui ametlik kontrollimine on näidanud, et I lisa B osas sama kategooria jaoks kehtestatud tingimused on täidetud.”

6.

Artikli 23 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

kolmandas riigis koristatud peediseeme pakub oma omaduste ning katsete, sordiehtsuse, märgistamise ja kontrollimise korra osas samu tagatisi kui ühenduses koristatud ja käesoleva direktiivi sätetele vastav seeme.”

7.

Artikli 30 järele lisatakse järgmine artikkel:

“Artikkel 30 a

Artikli 28 lõikes 2 sätestatud korras võib liikmesriigi selle taotluse korral vabastada täielikult või osaliselt kohustusest kohaldada käesoleva direktiivi sätteid, välja arvatud artiklit 20, kui selle liikmesriigi territooriumil on peedi kasvatamisel ja peediseemne kasvatamisel väga väike majanduslik tähtsus”.

Artikkel 4

Direktiivi 2002/57/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti c alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks.”;

b)

punkti d alapunkti 1 alapunkt ii asendatakse järgmisega:

“ii)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktis i sätestatud tingimustele vastavaks;”

c)

punkti d alapunkti 2 alapunkt iii asendatakse järgmisega:

“iii)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i ja ii sätestatud tingimustele vastavaks;”

d)

punkti e alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks;”

e)

punkti f alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks;”

f)

punkti g alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks;”

g)

punkti h alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks;”

h)

punkti i alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks;”

i)

punkti j alapunkt iii asendatakse järgmisega:

“iii)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i ja ii sätestatud tingimustele vastavaks;”.

2.

Artikli 2 lõige 5 asendatakse järgmisega:

“5.   Lõike 1 punkti c alapunktis iv, lõike 1 punkti d alapunkti 1 alapunktis ii, lõike 1 punkti d alapunkti 2 alapunktis iii, lõike 1 punkti e alapunktis iv, lõike 1 punkti f alapunktis iv, lõike 1 punkti g alapunktis iv, lõike 1 punkti h alapunktis iv, lõike 1 punkti i alapunktis iv ja lõike 1 punkti j alapunktis iii osutatud ametliku järelevalve all tehtavate kontrollide puhul tuleb täita järgmisi nõudeid:

A.

Põldtunnustamine

a)

Inspektorid:

i)

omavad vajalikku tehnilist kvalifikatsiooni;

ii)

ei tohi kontrollide tegemisest saada isiklikku kasu;

iii)

on asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutuse poolt ametlikult litsentsitud ning kõnealune litsentsimine hõlmab inspektorite ametivannet või nende allkirjastatud kirjalikku kohustust täita ametlikke kontrolle reguleerivaid eeskirju;

iv)

teevad kontrolle ametliku järelevalve all ja ametliku kontrolli eeskirjade kohaselt.

b)

Kontrollitav seemnekultuur kasvatatakse seemnest, mis on rahuldavate tulemustega läbinud ametliku järelkontrolli.

c)

Ametlikud inspektorid on kontrollivad osa seemnekultuurist. See osa on vähemalt 5 %.

d)

Teatav osa proove seemnekultuuridelt koristatud seemnepartiidest võetakse ametlikuks järelkontrolliks ning vajaduse korral ametlikuks laboratoorseks sordiehtsuse ja -puhtuse kontrolliks.

e)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunkti a alapunktis iii sätestatud tunnistuse ära võtmist ametlikult litsentsitud inspektoritelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

B.

Seemnekontroll

a)

Seemnekontrolli teevad laborid, mille on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b kuni d sätestatud tingimustele.

b)

Seemnekontrollilaboril peab olema juhtiv seemneanalüütik, kes vastutab otseselt labori tehniliste toimingute eest ning kellel on seemnekontrollilabori tehniliseks juhtimiseks vajalik kvalifikatsioon.

Labori seemneanalüütikutel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneanalüütikute suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Labor töötab sellistes ruumides ja sellise varustusega, mille seemnesertifitseerimisasutus on ametlikult antud volituste ulatuses tunnistanud seemnekontrolli tingimusi rahuldavaks.

Labor teeb seemnekontrolli kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemnekontrollilabor on:

i)

sõltumatu labor

või

ii)

seemneettevõttele kuuluv labor.

Alapunktis ii osutatud juhul võib labor kontrollida üksnes selle seemneettevõtte seemneid, millele labor kuulub, välja arvatud juhul, kui kõnealune seemneettevõte, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemnekontrollilabori seemnekontroll toimub seemnesertifitseerimisasutuse asjakohase järelevalve all.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames kontrollitakse ametliku seemnekontrolliga teatavat osa ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituse ära võtmist ametlikult tunnustatud seemnekontrollilaborilt, mis on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.”

3.

Artikli 2 lõike 6 teine lõik jäetakse välja.

4.

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Liikmesriigid nõuavad, et sortide kontrollimiseks, sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrollimiseks ja tarbeseemne kontrollimiseks võetakse proovid ametlikult või ametliku järelevalve all kooskõlas asjakohaste meetoditega. Seemneproovid kontrollideks vastavalt artiklile 22 võetakse siiski ametlikult.”

b)

lisatakse järgmised lõiked:

“1a.   Kui seemneproove võetakse lõikes 1 sätestatud ametliku järelevalve all, tuleb täita järgmisi nõudeid.

a)

Seemneproove võtavad seemneproovide võtjad, kelle on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b, c ja d sätestatud tingimustele.

b)

Seemneproovide võtjatel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneproovide võtjate suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Seemneproovide võtjad võtavad seemneproovid kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemneproovide võtjad on:

i)

sõltumatud füüsilised isikud,

ii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus ei hõlma seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist ega seemnekaubandust,

või

iii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus hõlmab seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist või seemnekaubandust.

Alapunktis iii osutatud juhul võib seemneproovide võtja võtta proove üksnes oma tööandja toodetud seemnepartiidest, välja arvatud juhul, kui tema tööandja, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemneproovide võtjad tegutsevad seemnesertifitseerimisasutuse asjakohase järelevalve all. Automaatsel proovivõtmisel tuleb järgida asjakohaseid menetlusi ja teostada ametlikku järelevalvet.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames võtavad ametlikud seemneproovide võtjad kontrollproove teatavast osast ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %. Kontrollproovide võtmist ei kohaldata automaatse proovivõtmise suhtes.

Liikmesriigid võrdlevad ametlikult võetud seemneproove samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituste ära võtmist ametlikult tunnustatud seemneproovide võtjatelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik võetud seemneproovide sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

1b.   Ametliku järelevalve all toimuva seemneproovide võtmise suhtes kohaldatavaid täiendavaid meetmeid võib võtta vastu artiklis 25 lõikes 2 sätestatud korras.”

5.

Artikli 19 lõige 3 asendatakse järgmisega:

“3.   Liikmesriigid näevad samuti ette, et kolmandas riigis koristatud õli- ja kiudtaimede seeme sertifitseeritakse taotluse korral ametlikult, kui:

a)

seeme on toodetud otse:

i)

eliitseemnest või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest, mis on ametlikult sertifitseeritud ühes või mitmes liikmesriigis või kolmandas riigis, mis on tunnistatud artikli 20 lõike 1 punkti b alusel samaväärseks,

või

ii)

liikmesriigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ja alapunktis i osutatud kolmandas riigis ametlikult sertifitseeritud eliitseemne ristamisel;

b)

see on läbinud asjaomase kategooria kohta artikli 20 lõike 1 punkti a alusel tehtud samaväärsust käsitlevas otsuses sätestatud tingimustele vastava põldtunnustamise;

c)

ametlik kontrollimine on näidanud, et II lisas sama kategooria jaoks kehtestatud tingimused on täidetud.”

6.

Artikli 20 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

“b)

kolmandas riigis koristatud õli- ja kiudtaimede seeme pakub oma omaduste ning katsete, sordiehtsuse, märgistamise ja kontrollimise korra osas samu tagatisi kui ühenduses koristatud ja käesoleva direktiivi sätetele vastav seeme.”

Artikkel 5

Direktiivi 2002/55/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti c alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või II lisas sätestatud tingimuste puhul kas ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks;”

b)

punkti d alapunkt iv asendatakse järgmisega:

“iv)

mis on tunnistatud ametliku kontrolli või ametliku järelevalve all tehtud kontrolli käigus alapunktides i, ii ja iii sätestatud tingimustele vastavaks;”.

2.

Artiklile 2 lisatakse lõige 4:

“4.   Lõike 1 punkti c alapunktis iv ja punkti d alapunktis iv osutatud ametliku järelevalve all tehtud kontrollide puhul tuleb täita järgmisi nõudeid:

A.

Põldtunnustamine

a)

Inspektorid:

i)

omavad vajalikku tehnilist kvalifikatsiooni;

ii)

ei tohi kontrollide tegemisest saada isiklikku kasu;

iii)

on asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutuse poolt ametlikult litsentsitud ning kõnealune litsentsimine hõlmab inspektorite ametivannet või nende allkirjastatud kirjalikku kohustust täita ametlikke kontrolle reguleerivaid eeskirju;

iv)

teevad kontrolle ametliku järelevalve all ja ametliku kontrolli eeskirjade kohaselt.

b)

Kontrollitav seemnekultuur kasvatatakse seemnest, mis on rahuldavate tulemustega läbinud ametliku järelkontrolli.

c)

Ametlikud inspektorid kontrollivad osa seemnekultuurist. Kõnealune osa on vähemalt 5 %.

d)

Teatav osa proove seemnekultuuridelt koristatud seemnepartiidest võetakse ametlikuks järelkontrolliks ning vajaduse korral ametlikuks laboratoorseks sordiehtsuse ja -puhtuse kontrolliks.

e)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunkti a alapunktis iii sätestatud litsentsi äravõtmist ametlikult litsentsitud inspektoritelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

B.

Seemnekontroll

a)

Seemnekontrolli teevad laborid, mille on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b kuni d sätestatud tingimustele.

b)

Seemnekontrollilaboril peab olema juhtiv seemneanalüütik, kes vastutab otseselt labori tehniliste toimingute eest ning kellel on seemnekontrollilabori tehniliseks juhtimiseks vajalik kvalifikatsioon.

Labori seemneanalüütikutel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneanalüütikute suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Labor töötab sellistes ruumides ja sellise varustusega, mille pädev seemnesertifitseerimisasutus on ametlikult antud volituste ulatuses tunnistanud seemnekontrolli tingimusi rahuldavaks.

Labor teeb seemnekontrolli kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemnekontrollilabor on:

i)

sõltumatu labor

või

ii)

seemneettevõttele kuuluv labor.

Alapunktis ii osutatud juhul võib labor kontrollida üksnes selle seemneettevõtte seemneid, millele labor kuulub, välja arvatud juhul, kui kõnealune ettevõte, sertifitseerimise taotleja ja seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemnekontrollilabori seemnekontroll toimub seemnesertifitseerimisasutuse asjakohase järelevalve all.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames kontrollitakse ametliku seemnekontrolliga teatavat osa ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituste ära võtmist ametlikult tunnustatud seemnekontrollilaborilt, mis on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik kontrollitud seemnete sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.”

3.

Artiklit 25 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

“1.   Liikmesriigid nõuavad, et sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrollimiseks võetakse proovid ametlikult või ametliku järelevalve all kooskõlas asjakohaste meetoditega. Seemneproovid artikli 39 kohasteks kontrollideks võetakse siiski ametlikult.

Kõnealuseid sätteid kohaldatakse ka siis, kui järelkontrolli katseteks võetakse standardseemne proove.”;

b)

lisatakse järgmised lõiked 1a ja 1b:

“1a.   Kui seemneproove võetakse lõikes 1 sätestatud ametliku järelevalve all, tuleb täita järgmisi nõudeid:

a)

Seemneproove võtavad seemneproovide võtjad, kelle on selleks volitanud asjaomase liikmesriigi seemnesertifitseerimisasutus, vastavalt alapunktides b, c ja d sätestatud tingimustele.

b)

Seemneproovide võtjatel peab olema vajalik tehniline kvalifikatsioon, mille nad on omandanud koolituskursustel, mis on korraldatud vastavalt ametlike seemneproovide võtjate suhtes kohaldatavatele tingimustele, ning mis on kinnitatud ametlike eksamitega.

Seemneproovide võtjad võtavad seemneproovid kaasaegsete rahvusvaheliste meetodite kohaselt.

c)

Seemneproovide võtjad on:

i)

sõltumatud füüsilised isikud,

ii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus ei hõlma seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist ega seemnekaubandust,

või

iii)

isikud, kelle tööandja on füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevus hõlmab seemnetootmist, seemnekasvatust, seemnetöötlemist või seemnekaubandust.

Alapunktis iii osutatud juhul võib seemneproovide võtja võtta proove üksnes oma tööandja toodetud seemnepartiidest, välja arvatud juhul, kui tema tööandja, sertifitseerimise taotleja ja pädev seemnesertifitseerimisasutus on teisiti kokku leppinud.

d)

Seemneproovide võtjad tegutsevad pädeva seemnesertifitseerimisasutuse nõuetekohase järelevalve all. Automaatsel proovivõtmisel tuleb järgida asjakohaseid menetlusi ja teostada ametlikku järelevalvet.

e)

Alapunktis d osutatud järelevalve raames võtavad ametlikud seemneproovide võtjad kontrollproove teatavast osast ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Põhimõtteliselt jaotatakse kõnealune osa võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks. Kõnealune osa on vähemalt 5 %. Kontrollproovide võtmist ei kohaldata automaatse proovivõtmise suhtes.

Liikmesriigid võrdlevad ametlikult võetud seemneproove samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega.

f)

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva, ametliku järelevalve all tehtavat kontrolli reguleeriva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Karistused võivad hõlmata alapunktis a sätestatud volituste ära võtmist ametlikult tunnustatud seemneproovide võtjatelt, kes on tunnistatud süüdi ametlike kontrollide eeskirjade tahtlikus või ettevaatamatus rikkumises. Selliste rikkumiste puhul tagavad liikmesriigid, et kõik võetud seemneproovide sertifitseerimised tühistatakse, kui ei ole võimalik tõendada, et kõnealused seemned vastavad siiski kõikidele asjakohastele nõuetele.

1b.   Ametliku järelevalve all toimuva seemneproovide võtmise suhtes kohaldatavaid täiendavaid meetmeid võib võtta vastu artiklis 46 lõikes 2 sätestatud korras.”

Artikkel 6

Otsuse 98/320/EÜ artiklis 4 asendatakse kuupäev “27. aprill 2005” kuupäevaga “30. september 2005”.

Artikkel 7

Hiljemalt 1. oktoobril 2010 esitab komisjon üksikasjalise hinnangu käesoleva direktiiviga kehtestatud sertifitseerimismenetluse lihtsustamisele. Kõnealune hinnang käsitleb eelkõige järelvalvesüsteemide toimimist lähtudes nende võimalikust mõjust seemne kvaliteedile.

Artikkel 8

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. oktoobriks 2005. Nad edastavad viivitamata komisjonile nende õigusnormide tekstid ning nende õigusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 9

Käesolev direktiiv jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. detsember 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

C. VEERMAN


(1)  17. novembril 2004 esitatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  15. septembril 2004 esitatud arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/55/EÜ (ELT L 114, 21.4.2004, lk 18).

(4)  EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309/66. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.7.2003, lk 23).

(5)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ.

(6)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1).

(7)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ.

(8)  EÜT L 140, 12.5.1998, lk 14. Otsust on muudetud otsusega 2004/626/EÜ (ELT L 283, 2.9.2004, lk 16).

(9)  EÜT L 25, 1.2.1999, lk 27.