20.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/9


KOMISJONI DIREKTIIV 2004/105/EÜ,

15. oktoober 2004,

millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide või reekspordi fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 13a lõike 4 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/29/EÜ kohaselt peab kolmandatest riikidest pärit ja kõnealuses direktiivis loetletud taimedel, taimsetel saadustel või muudel toodetel üldjuhul kaasas olema nõutava ametliku “fütosanitaarsertifikaadi” või “reekspordi fütosanitaarsertifikaadi” (“sertifikaadid”) originaal.

(2)

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) 6. detsembril 1951. aastal sõlmitud rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni lisas sätestatakse sertifikaatide näidised, millega nähakse ette standardsõnastus ja -vorming, mida tuleks järgida sertifikaatide koostamisel ja väljaandmisel.

(3)

Rahvusvahelist taimekaitsekonventsiooni on märkimisväärselt muudetud 1979. ja 1997. aastal. Kõnealuste muudatuste tulemusena on heaks kiidetud erinevad näidised sertifikaatidele, mis peavad taimedel, taimsetel saadustel ja muudel toodetel rahvusvahelises liikluses kaasa olema.

(4)

Kuigi 1997. aastal rahvusvahelisse taimekaitsekonventsiooni tehtud muudatused ei ole veel jõustunud, on FAO konverentsi 29. istungjärgu resolutsiooniga 12/97 lubatud muudetud sertifikaate alternatiivse võimalusena vabatahtlikult kasutada rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni osaliste vahel, kes kõnealuseid sertifikaate aktsepteerivad. Ilmnes, et mitmed rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni osalised juba kasutavad 1997. aastal muudetud rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni lisas sätestatud näidistel põhinevaid sertifikaate.

(5)

Tuleks kindlaks määrata sertifikaatide näidised, mis peavad taimedel, taimsetel saadustel ja muudel toodetel ühendusse saabumisel kaasas olema.

(6)

Tavaliselt varuvad riiklikud taimekaitseorganisatsioonid sertifikaate suurtes kogustes. On asjakohane sätestada eeskirjad 1979. aastal muudetud rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni lisas sätestatud näidistel põhinevate sertifikaatide kasutamiseks üleminekuperioodil.

(7)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   Direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punkti ii kohaldamisel aktsepteerivad liikmesriigid ametlikke rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni “fütosanitaarsertifikaate” või “reekspordi fütosanitaarsertifikaate” (“sertifikaadid”), mis peavad direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimedel, taimsetel saadustel ja muudel toodetel kolmandatest riikidest importimisel kaasas olema ning mida väljastatakse vastavalt I lisas sätestatud näidistele.

2.   Liikmesriigid aktsepteerivad üksnes lõikes 1 osutatud sertifikaate tingimusel, et nende täitmisel on arvesse võetud FAO fütosanitaarmeetmete rahvusvahelist standardit nr 12 “Fütosanitaarsertifikaatide suunised”.

Artikkel 2

Liikmesriigid aktsepteerivad II lisas sätestatud näidiste kohaselt väljastatud sertifikaate kuni 31. detsembrini 2009.

Artikkel 3

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2004. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.4.2004, lk 97).


I LISA

Image

Image


II LISA

Image

Image