12.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 313/16


KOMISJONI DIREKTIIV 2004/103/EÜ,

7. oktoober 2004,

mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 13c lõike 2 punkte d ja e ning artikli 13c lõike 4 neljandat ja viiendat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/29/EÜ alusel tuleks nimetatud direktiivi V lisa B osas loetletud kolmandatest riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodete suhtes reeglina kohaldada identsus- ja fütosanitaarkontrolle ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses.

(2)

Kui tegemist on ühenduseväliste kaupade transiitveoga, võib kõnealuseid identsus- ja fütosanitaarkontrolle teha ka sihtkoha ametiasutuse ruumides või mis tahes muus lähedal asuvas kohas; teatavatel muudel juhtudel võib kõnealuseid kontrolle teha ka sihtkohas, näiteks tootmisettevõttes, tingimusel et taimede, taimsete saaduste ja muude toodete transpordi kohta esitatakse konkreetsed tagatised ja dokumendid.

(3)

On vaja täpsustada juhud, mille puhul identsus- ja fütosanitaarkontrolle võib teha sihtkohas.

(4)

Vältimaks kahjulike organismide levikuohtu transpordi ajal tuleks veokite osas ette näha sätted või konkreetsed tagatised ja dokumendid.

(5)

Identsus- ja fütosanitaarkontrollide tegemiseks tuleks nii sihtkohas tehtavate kontrollide eest vastutavate ametiasutuste suhtes kohaldatavate tehniliste nõuete kui ka ruumide, tööriistade ja seadmete osas sätestada miinimumtingimused, mis võimaldavad nimetatud vastutavatel ametiasutustel teha vajalikke identsus- ja fütosanitaarkontrolle.

(6)

On vaja ette näha üksikasjalikud eeskirjad vastutavate ametiasutuste ja tolliasutuste vahelise koostöö kohta, sealhulgas kõnealuse koostöö käigus kasutatavate dokumentide näidisvormid, nende dokumentide edastamise viisid ja teabevahetuse kord.

(7)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud kolmandatest riikidest pärit taimede, taimsete saaduste või muude toodete (edaspidi “asjaomased tooted”) suhtes. Käesolevas direktiivis määratletud juhtudel ja asjaoludel võivad liikmesriigid sätestada, et asjaomaste toodete direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13a lõike 1 punkti b alapunktides ii ja iii osutatud kontrolle võib läbi viia mujal. Direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13c lõike 2 punktis c osutatud ühenduseväliste kaupade transiitveo puhul võib kontroll toimuda sihtkoha ametiasutuse ruumides või mis tahes muus lähedal asuvas kohas, kui lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud. Direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13c lõike 2 punktis d osutatud juhtudel võib kontroll toimuda sihtkohas, näiteks tootmisettevõttes, kui lõikes 2 osutatud tingimused on täidetud.

2.   Lõikes 1 osutatud tingimused on järgmised:

a)

kui piiriületuskoha ja sihtkoha ametiasutused otsustavad (vajaduse korral liikmesriikide vastutavate ametiasutuste kokkuleppe kaudu), et identsus- ja fütosanitaarkontrolle (edaspidi “kontrollid”) saaks täpsemalt läbi viia mujal kui ühenduse piiriületuskohas või sellele lähedal asuvas kohas;

ning

b)

kui mis tahes importija või muu isik, kes vastutab kohtade või ruumide eest, kus asjaomastest toodetest koosnevate partiide kontrolle tehakse (edaspidi “taotleja”), on saanud artikli 2 lõikes 2 määratletud heakskiitmise korras heakskiidu kontrollideks, mis viiakse läbi “heakskiidetud kontrollikohas”, milleks on:

direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13c lõike 2 punktis c osutatud ühenduseväliste kaupade transiitveo puhul

sihtkoha ametiasutuse ruumid või

muu neile ruumidele lähedal asuv koht, mis on tolliasutuse ja vastutava ametiasutuse poolt määratud või heaks kiidetud, või

direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13c lõike 2 punktis d osutatud juhtudel

sihtkoht, mille on heaks kiitnud ametiasutus ja tolliasutus, kes vastutavad piirkonna eest, kus sihtkoht asub;

ning

c)

kui on esitatud konkreetsed tagatised ja dokumendid asjaomastest toodetest koosnevate partiide (edaspidi “partiid”) transpordiks heakskiidetud kontrollikohta ning vajaduse korral on täidetud miinimumtingimused nende toodete ladustamiseks kontrollikohtades.

3.   Lõike 2 punktis c osutatud konkreetsed tagatised, dokumendid ja miinimumtingimused on järgmised:

a)

partii pakend või kõnealuse partii veoks kasutatavad transpordivahendid suletakse või pitseeritakse nii, et asjaomased tooted ei saaks heakskiidetud kontrollikohta transportimise käigus põhjustada kahjurite ega nakkuste levikut ning et nad säiliksid identifitseeritavana. Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võivad liikmesriikide asjakohased ametiasutused lubada sulgemata või pitseerimata partiisid, tingimusel et asjaomased tooted ei saaks heakskiidetud kontrollikohta transportimise käigus põhjustada kahjurite ega nakkuste levikut;

b)

partii saadetakse heakskiidetud kontrollikohta. Kontrollikoha muutmine ei ole lubatud, v.a pärast piiriületuskoha ja taotletud sihtkoha asjakohaste ametiasutuste ning selle tolliasutuse heakskiitu, kes vastutab piirkonna eest, kus taotletud sihtkoht asub;

c)

ilma et see piiraks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõikes 1 ettenähtud sertifikaatide kohaldamist, on partiiga kaasas “Taimetervise liikumisdokument”, mis sisaldab vastavalt käesoleva direktiivi lisas esitatud näidisele nõutavat teavet; dokument täidetakse masinakirjas, käsitsi trükitähtedega või elektroonilisel teel kokkuleppel piiriületuskoha ja sihtkoha asjakohaste ametiasutustega ning on vähemalt ühes ühenduse ametlikus keeles;

d)

lõike 3 punktis c osutatud dokumendi asjakohased rubriigid täidab ja allkirjastab partii importija piiriületuskoha asjakohase ametiasutuse järelevalve all;

e)

lõike 2 punkti b teises taandes osutatud juhtudel tuleb partii heakskiidetud kontrollikohas ladustada nii, et see oleks eraldatud nii ühenduse kaupadest kui kahjulike organismidega saastunud või saastuskahtlusega partiidest.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid tagavad lõigetes 2–4 täpsustatud heakskiitmise korra kehtestamise, et fütosanitaarsest seisukohast hinnata kavandatud kontrollikohtade sobivust heakskiidetud kontrollikohtadeks ja vajaduse korral see heaks kiita.

2.   Lõikes 1 osutatud korrast peab nähtuma, et kui kontrollid tehakse heakskiidetud kontrollikohtades, võivad kõik taotlejad esitada kõnealuste kontrollide tegemise eest vastutavale ametiasutusele taotluse kontrolli tegemiseks taotluses märgitud kohas.

3.   Taotlus sisaldab tehnilist toimikut, milles esitatakse vajalik teave kavandatud kohtade sobivuse hindamiseks heakskiidetud kontrollikohtadena ja mis hõlmab eelkõige:

a)

teavet seoses importimiseks ette nähtud asjaomaste toodetega ning kohtadega, kus asjaomased tooted ladustatakse või hoitakse kontrolli lõpptulemuste selgumiseni, eelkõige teavet selle kohta, kuidas tagatakse artikli 1 lõike 3 punktis e osutatud eraldamine, ja

b)

vajaduse korral, kui asjaomased tooted on ette nähtud isikule, kellele on antud “heakskiidetud kaubasaaja” staatus ja kes vastab komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (2) artiklis 406 sätestatud tingimustele, või kui asjaomased kohad on saanud kõnealuse määruse artiklis 497 osutatud loa, sellekohaseid asjassepuutuvaid tõendeid.

4.   Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 osutatud taotlus registreeritakse ning et vastutavad ametiasutused:

a)

tutvuvad põhjalikult taotluses esitatud teabega;

b)

hindavad kavandatud kontrollikohtade sobivust kontrollide läbiviimiseks, kusjuures kõnealused kohad peaksid vastama miinimumnõuetele, mis on vähemalt komisjoni direktiivi 98/22/EÜ (3) lisa lõike 3 punktides b ja c sätestatud nõuded või mis tahes muud nõuded, mida liikmesriigid võivad kedagi diskrimineerimata kehtestada ja mis on põhjendatud tõhusa kontrolli huvides;

c)

vastavad taotlejale:

i)

märkides, et taotlus on vastuvõetav ning asjaomased kohad on määratud heakskiidetud kontrollikohtadeks; või

ii)

märkides, et taotlus ei ole vastuvõetav, ning lisades põhjenduse.

5.   Liikmesriigid peavad heakskiidetud kontrollikohtade ajakohastatud loetelu ning teevad selle komisjonile ja liikmesriikidele nende taotluse korral kättesaadavaks.

6.   Liikmesriigid tagavad, et vastutavad ametiasutused võtavad vajalikud meetmed, kui tehakse kindlaks, et esineb tegureid, mis võiksid takistada nende territooriumil asuvates heakskiidetud kontrollikohtades tehtavate kontrollide nõuetekohast toimimist.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja asjaomaseid liikmesriike kõigist olulistest juhtudest, kui eiratakse heakskiidetud kontrollikohtade suhtes kohaldatavaid tingimusi.

Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et nende partiide importija, mille puhul otsustati, et neid võib kontrollida heakskiidetud kontrollikohas, peab, ilma et see piiraks komisjoni direktiivis 92/90/EMÜ (4) juba sätestatud kohustuste täitmist, täitma järgmisi kohustusi:

a)

importija teatab sihtliikmesriigi asjakohasele ametiasutusele piisavalt aegsasti asjaomaste toodete sissetoomisest ning esitab eelkõige järgmised andmed:

i)

heakskiidetud kontrollikoha nimi, aadress ja asukoht;

ii)

asjaomaste toodete heakskiidetud kontrollikohta jõudmise kavandatud kuupäev ja aeg;

iii)

artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud taimetervise liikumisdokumendi individuaalne seerianumber, kui see on teada;

iv)

artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud taimetervise liikumisdokumendi koostamise aeg ja koht, kui need on teada;

v)

importija nimi, aadress ja ametlik registreerimisnumber;

vi)

fütosanitaarsertifikaadi ja/või reekspordi fütosanitaarsertifikaadi või mis tahes muu nõutava fütosanitaardokumendi viitenumber;

b)

importija teatab sihtliikmesriigi asjakohasele ametiasutusele kõigist muudatustest lõike a kohaselt esitatud teabes.

Artikkel 4

Liikmesriigid tagavad, et heakskiidetud kontrollikohtades tehtavad asjaomaste toodete kontrollid vastavad miinimumtingimustele, mis on vähemalt direktiivi 98/22/EÜ lisa lõikes 1, lõikes 2 ja lõike 3 punktis a sätestatud tingimused või mis tahes muud nõuded, mida liikmesriigid võivad kedagi diskrimineerimata kehtestada ja mis on põhjendatud tõhusa kontrolli huvides.

Artikkel 5

Liikmesriigid võivad sätestada täiendavaid nõudeid, mida nad peavad vajalikuks kavandatud koha määramisel heakskiidetud kontrollikohaks.

Artikkel 6

1.   Liikmesriigid tagavad vajaduse korral koostöö:

a)

piiriületuskoha ametiasutuse ja sihtkoha ametiasutuse vahel

ning

b)

piiriületuskoha ametiasutuse ja piiriületuskoha tolliasutuse vahel

ning

c)

sihtkoha ametiasutuse ja sihttolliasutuse vahel

ning

d)

piiriületuskoha ametiasutuse ja sihttolliasutuse vahel,

vahetades kirjalikul või elektroonilisel teel asjakohast teavet importimiseks ettenähtud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete, nende pakendite ja transpordivahendite kohta, kasutades artikli 1 lõike 3 punktis c osutatud taimetervise liikumisdokumenti.

2.   Kui asjaomaste toodete ühenduse piiriületuskoht ja heakskiidetud kontrollikoht asuvad eri liikmesriikides, võib asjaomaste liikmesriikide vastutavate ametiasutuste omavahelisel kokkuleppel partii edasi saata heakskiidetud kontrollikohta ja kontrolli teha seal. Tõend asjaomaste liikmesriikide ametiasutuste omavahelise kokkuleppe kohta registreeritakse taimetervise liikumisdokumendis.

3.   Pärast toodete kontrollimist heakskiidetud kontrollikohas tõendab sihtkoha ametiasutus templi ja kuupäevaga taimetervise liikumisdokumendil, et direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13a lõike 1 punkti b alapunktides ii ja iii osutatud asjakohased identsus- ja fütosanitaarkontrollid on läbi viidud. Nende kontrollide lõpptulemus märgitakse lahtrisse pealkirjaga “Otsus”. Käesolevat sätet kohaldatakse mutatis mutandis, kui on tehtud ka direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13c lõike 2 punktis a osutatud dokumentide kontroll.

4.   Kui lõikes 3 osutatud kontrolli tulemus on “Vabastada”, antakse partii koos sellega kaasas oleva taimetervise liikumisdokumendiga üle “heakskiidetud kontrollikoha” piirkonna eest vastutavale tolliasutusele, et selle suhtes rakendataks direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõikes 1 osutatud asjakohast tolliprotseduuri. Taimetervise liikumisdokument ei pea enam partiiga kaasas olema ning sihtkoha ametiasutus säilitab seda dokumenti või selle koopiat vähemalt ühe aasta jooksul.

5.   Kui lõikes 3 osutatud kontrolli tulemus toob kaasa kohustuse vedada asjaomased ühenduses olevad tooted sihtkohta väljaspool ühendust, jäävad need tolli järelevalve alla, kuni toodete reeksport on toimunud.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv vaadatakse uuesti läbi hiljemalt 1. jaanuariks 2007.

Artikkel 8

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2004. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2005.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 9

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 10

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.4.2004, lk 97).

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2286/2003 (ELT L 343, 31.12.2003, lk 1).

(3)  EÜT L 126, 28.4.1998, lk 26.

(4)  EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38.


LISA

Image