32004L0045Euroopa Liidu Teataja L 113 , 20/04/2004 Lk 0019 - 0023


Komisjoni direktiiv 2004/45/EÜ,

16. aprill 2004,

millega muudetakse direktiivi 96/77/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/107/EMÜ inimtarbimiseks ettenähtud toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] eriti selle artikli 3 lõike 3 punkti a,

olles konsulteerinud toidu teaduskomiteega

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 2. detsembri 1996. aasta direktiivis 96/77/EÜ, millega nähakse ette toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) puhtuse erikriteeriumid, [2] sätestatakse puhtusekriteeriumid nende lisaainete jaoks, mida on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 1995. aasta direktiivis 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta. [3]

(2) Toiduainete teaduskomitee esitas 5. märtsil 2003 arvamuse, mille kohaselt tuleks väikese molekulmassiga karrageeni sisaldust toiduainetes vähendada nii palju kui võimalik. Seega tuleb kohandada direktiivis 96/77/EÜ sätestatud puhtusekriteeriumite vastavat kriteeriumit lisaainete E 407a (karrageen) ja E 407a (tselluloosi sisaldav karrageen) puhul.

(3) On vaja vastu võtta spetsifikatsioonid, mis kehtivad järgmiste uute lisaainete kohta, mille kasutamine on lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. detsembri 2003. aasta direktiiviga, millega muudetakse direktiivi 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (v.a värv- ja magusainete) kohta: E 907 (hüdrogeenitud polü-1-detseen), E 1517 (glütserüüldiatsetaat) ja E 1519 (bensüülalkohol).

(4) On vaja arvesse võtta FAO/WHO ühise lisaainete ekspertkomisjoni (JECFA) poolt Codex Alimentarius'es esitatud lisaainete spetsifikatsioone ja analüüsimeetodeid.

(5) Seetõttu tuleks direktiivi 96/77/EÜ vastavalt muuta.

(6) Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervise püsikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 96/77/EÜ lisa muudetakse kooskõlas käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. aprilliks 2005. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga korraldatavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste riigisiseste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Enne 1. aprilli 2005 turule viidud või märgistatud tooteid, mis ei vasta käesolevale direktiivile, võib turustada kuni varude ammendumiseni.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. aprill 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[2] EÜT L 339, 30.12.1996, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/95/EÜ (ELT L 283, 31.10.2003, lk 71).

[3] EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/114/EÜ (EÜT L 24, 29.1.2003, lk 58).

--------------------------------------------------

LISA

Direktiivi 96/77/EÜ lisa muudetakse järgmiselt:

1. Lisaaineid E 407 (karrageen) ja E 407a (tselluloosi sisaldav karrageen) puudutavad tekstid asendatakse järgmisega:

"E 407 KARRAGEEN

Sünonüümid | Kaubanduslikke tooteid müüakse erinevate nimede all, näiteks: Iiri sambliku geloos Eucheuman (saadakse Eucheuma spp-st) Iridophycan (saadakse Iridaea spp-st) Hypnean (saadakse Hypnea spp-st) Furcellaran ehk taani agar (saadakse Furcellaria fastigiata'st) Karrageen (saadakse Chondrus'est või Gigartina'st) |

Määratlus | Karrageeni saadakse klassi Rhodophyceae (punavetikad) sugukondadesse Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaceae ja Furcellariaceae kuuluvate merevetikate looduslike liinide veega ekstraheerimisel. Orgaanilise sadestina võib kasutada ainult metanooli, etanooli või propaan-2-ooli. Karrageen koosneb peamiselt polüsahhariidide sulfaatestrite kaaliumi-, naatriumi-, magneesiumi- ja kaltsiumisooladest, mille hüdrolüüsil tekivad galaktoos ja 3,6-dehüdrogalaktoos. Karrageen ei tohi olla hüdrolüüsunud või muul keemilisel teel lagunenud |

EINECSi nr | 232-524-2 |

Kirjeldus | Värvusetu kuni kollaka värvusega jämeda- kuni peeneteraline lõhnata pulber |

Identifitseerimine

A.Galaktoosi, dehüdrogalaktoosi ja sulfaadi proovid on positiivsed | |

Puhtus

Metanooli, etanooli ja propaan-2-ooli sisaldus | Kuni 0,1 % eraldi või koos |

1,5 %lise lahuse viskoossus 75 °C juures | Vähemalt 5 mPa.s |

Massikadu kuivatamisel | Kuni 12 % (105 °C, neli tundi) |

Sulfaat | 15–40 % kuivainest (SO4-na) |

Tuhk | 15–40 % kuivainest 550 °C juures |

Happes lahustumatu tuhk | Kuni 1 % kuivainest (10 %lises vesinikkloriidhappes lahustumatu) |

Happes lahustumatud ained | Kuni 2 % kuivainest (1 %lises (mahuprotsent) väävelhappes lahustumatu) |

Väikese molekulmassiga karrageen (molekulmassiosa alla 50 kDa) | Kuni 5 % |

Arseen | Kuni 3 mg/kg |

Plii | Kuni 5 mg/kg |

Elavhõbe | Kuni 1 mg/kg |

Kaadmium | Kuni 1 mg/kg |

Bakterite üldarv | Kuni 5000 PMÜ/g |

Pärm- ja hallitusseened | Kuni 300 PMÜ/g |

E. coli | Negatiivne 5 grammis |

Salmonella spp. | Negatiivne 10 grammis |

E 407a TSELLULOOSI SISALDAV KARRAGEEN

Sünonüümid | PES (akronüüm ingliskeelsetest sõnadest processed eucheuma seaweed) |

Määratlus | Tselluloosi sisaldav karrageen saadakse Rhodophyceae klassi (punavetikad) perekondadesse Eucheuma cottonii ja Eucheuma spinosum kuuluvate vetikaliikide looduslike liinide töötlemisel aluse vesilahusega (KOH) lisandite eemaldamiseks, järgneval veega pesemisel ning kuivatamisel. Edasi võib puhastada metanooli, etanooli ja propaan-2-ooliga pestes ning kuivatades. Toode koosneb peamiselt polüsahhariidide sulfaatestrite kaaliumisooladest, mille hüdrolüüsil tekivad galaktoos ja 3,6-dehüdrogalaktoos. Tootes esinevad väiksemates kogustes polüsahhariidide sulfaatestrite naatriumi-, kaltsiumi- ja magneesiumisoolad. Tootes on kuni 15 % vetikatest saadavat tselluloosi. Karrageen ei tohi olla hüdrolüüsunud ega keemiliselt muul viisil muutunud |

Kirjeldus | Kollakaspruuni kuni kollaka värvusega jämeda- kuni peeneteraline lõhnata pulber |

Identifitseerimine

A.Galaktoosi, dehüdrogalaktoosi ja sulfaadi proovid on positiivsed | |

B.Lahustuvus | Moodustab veega häguse viskoosse suspensiooni. Etanoolis ei lahustu |

Puhtus

Metanooli, etanooli ja propaan-2-ooli sisaldus | Kuni 0,1 % eraldi või koos |

1,5 %lise lahuse viskoossus 75 °C juures | Vähemalt 5 mPa.s |

Massikadu kuivatamisel | Kuni 12 % (105 °C, neli tundi) |

Sulfaat | 15–40 % kuivainest (SO4-na) |

Tuhk | 15–40 % kuivainest 550 °C juures |

Happes lahustumatu tuhk | Kuni 1 % kuivainest (10 %lises vesinikkloriidhappes lahustumatu) |

Happes lahustumatud ained | 8–15 % kuivainest (1 %lises (mahuprotsent) väävelhappes lahustumatu) |

Väikese molekulmassiga karrageen (molekulmassiosa alla 50 kDa) | Kuni 5 % |

Arseen | Kuni 3 mg/kg |

Plii | Kuni 5 mg/kg |

Elavhõbe | Kuni 1 mg/kg |

Kaadmium | Kuni 1 mg/kg |

Bakterite üldarv | Kuni 5000 PMÜ/g |

Pärm- ja hallitusseened | Kuni 300 PMÜ/g |

E. coli | Negatiivne 5 grammis |

Salmonella spp. | Negatiivne 10 grammis" |

2. Lisaaine E 905 (mikrokristalne vaha) järele lisatakse järgmine tekst, mis puudutab lisaainet E 907 (hüdrogeenitud polü-1-detseen):

"E 907 HÜDROGEENITUD POLÜ-1-DETSEEN

Sünonüümid | Hüdrogeenitud polüdets-1-een Hüdrogeenitud polüalfaolefiin |

Määratlus

Keemiline valem | C10nH20n + 2, kus n = 3 – 6 |

Molekulmass | 560 (keskmine) |

Analüüs | Vähemalt 98,5 % hüdrogeenitud polü-1-detseenist, mille oligomeeride jaotus on järgmine: C30: 13 – 37 % C40: 35 – 70 % C50: 9 – 25 % C60: 1 – 7 % |

Kirjeldus | Värvusetu ja lõhnatu viskoosne vedelik |

Identifitseerimine

A.Lahustuvus | Vees ei lahustu; etanoolis lahustub veidi; lahustub tolueenis |

B.Põlemine | Põleb heleda leegiga ning eritab iseloomulikku parafiinilaadset lõhna |

Puhtus

Viskoossus | 5,7 × 10-6 kuni 6,1 × 10-6 m2s-1 100 °C juures |

Alla 30 süsinikuaatomiga ühendid | Kuni 1,5 % |

Kergesti karboniseeritavad ained | Kui loksutada keeva vee vannis 10 minutit katseklaasi, mis sisaldab väävelhapet ja 5 grammi hüdrogeenitud polü-1-detseeni, ei muutu lahus tumedamaks kui kahvatu õlgkollane |

Nikkel | Kuni 1 mg/kg |

Plii | Kuni 1 mg/kg" |

3. Lisatakse järgmine tekst, mis puudutab lisaaineid E 1517 (glütserüüldiatsetaat) ja E 1519 (bensüülalkohol):

"E 1517 GLÜTSERÜÜLDIATSETAAT

SÜNONÜÜMID | Diatsetiin |

Määratlus | Glütserüüldiatsetaadi peamiseks koostisosaks on glütserool 1,2- ja 1,3-diatsetaadi segu, mis sisaldab vähesel määral mono- ja triestreid |

Keemiline nimetus | Glütserüüldiatsetaat 1,2,3-propaantriool diatsetaat |

Keemiline valem | C7H12O5 |

Molekulmass | 176,17 |

Analüüs | Vähemalt 94,0 % |

Kirjeldus | Selge, värvusetu, hügroskoopne, pisut õlijas vedelik, millel on kerge rasvalõhn |

Identifitseerimine

A.Lahustuvus | Lahustub vees; seguneb etanooliga |

B.Glütserooli ja atsetaadi proovid on positiivsed | |

C.Suhteline tihedus | d2020: 1,175 – 1,195 |

D.Keemistemperatuur | 259–261 °C |

Puhtus

Tuhk | Kuni 0,02 % |

Happesus | Kuni 0,4 % (äädikhappena) |

Arseen | Kuni 3 mg/kg |

Plii | Kuni 5 mg/kg |

E 1519 BENSÜÜLALKOHOL

SÜNONÜÜMID | Fenüülkarbinool Fenüülmetüülalkohol Benseenmetanool Alfa-hüdroksütolueen |

Määratlus

Keemiline nimetus | Bensüülalkohol Fenüülmetanool |

Keemiline valem | C7H8O |

Molekulmass | 108,14 |

Analüüs | Vähemalt 98,0 % |

Kirjeldus | Värvusetu ja selge vedelik nõrga aromaatse lõhnaga |

Identifitseerimine

A.Lahustuvus | Lahustub vees, etanoolis ja eetris |

B.Murdumisnäitaja | [n]D20: 1,538 – 1,541 |

C.Suhteline tihedus | d2525: 1,042 – 1,047 |

D.Peroksiidide proovid on positiivsed | |

Puhtus

Destillatsioonivahemik | Vähemalt 95 mahuprotsenti destilleerub 202–208 °C juures |

Happearv | Kuni 0,5 |

Aldehüüdid | Kuni 0,2 mahuprotsenti (bensaldehüüd) |

Plii | Kuni 5 mg/kg" |

--------------------------------------------------