32004L0044

Komisjoni direktiiv 2004/44/EÜ, 13. aprill 2004, millega muudetakse direktiivi 2002/69/EÜ, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid dioksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks ja dioksiinitaoliste PCBde sisalduse kindlaksmääramiseks toiduainetesEMPs kohaldatav tekst.

Euroopa Liidu Teataja L 113 , 20/04/2004 Lk 0017 - 0018
CS.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 99 - 101
ET.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 99 - 101
HU.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 99 - 101
LT.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 99 - 101
LV.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 99 - 101
MT.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 99 - 101
PL.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 99 - 101
SK.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 99 - 101
SL.ES Peatükk 13 Köide 34 Lk 99 - 101


Komisjoni direktiiv 2004/44/EÜ,

13. aprill 2004,

millega muudetakse direktiivi 2002/69/EÜ, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid dioksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks ja dioksiinitaoliste PCBde sisalduse kindlaksmääramiseks toiduainetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiivi 85/591/EMÜ inimtarbimiseks ettenähtud toiduainete kontrolliks vajalike ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite kehtestamise kohta, [1] eriti selle artiklit 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 26. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/69/EÜ, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid dioksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks ja dioksiinitaoliste PCBde sisalduse kindlaksmääramiseks toiduainetes, [2] kehtestab erisätted ametliku kontrolli proovivõtu- ja analüüsimeetodite rakendamiseks.

(2) Väga suure kalasaagi proovivõtu valimit on vajalik täpsustada, et tagada ühtlustatud tõlgendusviis ühenduse kõikides osades.

(3) On ülimalt oluline, et analüüsitulemuste kohta esitatakse aruanne ja neid tõlgendatakse ühtses vormis, et tagada ühtne rakendamine kogu Euroopa Liidus.

(4) Seetõttu tuleks direktiivi 2002/69/EÜ vastavalt muuta.

(5) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/69/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi I lisale.

Direktiivi 2002/69/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi II lisale.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle jõustumiskuupäeva. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. aprill 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 372, 31.12.1985, lk 50. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

[2] EÜT L 209, 6.8.2002, lk 5.

--------------------------------------------------

I LISA

Direktiivi 2002/69/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1. Punkti 4

"Proovivõtukavad"

lisatakse pärast tabelit 2 järgmine punkt 4.1

"Erisätted terveid kalu sisaldavate partiide proovivõtu kohta"

:

"4.1. Erisätted terveid kalu sisaldavate partiide proovivõtu kohta

Partiist võetavate osaproovide arv on määratletud tabelis 1. Kõiki osaproove ühendav koondproov on vähemalt 1 kg (vt punkt 3.5).

- Kui uuritav partii sisaldab väikekala (üksiku kala kaal alla 1 kg), võetakse osaprooviks terve kala, mis moodustab koondproovi. Kui koondproov kaalub üle 3 kg, siis osaproovid võivad koosneda koondproovi moodustavate kalade keskmistest tükkidest igaüks kaaluga vähemalt 100 g. Tervet kogust, mille suhtes piirnormi rakendatakse, kasutatakse proovi homogeniseerimiseks.

- Kui uuritav partii sisaldab suuremaid kalu (üksiku kala kaal üle 1 kg), siis sisaldab osaproov kalade keskmisi tükke. Iga osaproov kaalub vähemalt 100 grammi. Kui uuritav partii sisaldab väga suuri kalu (nt 6 kg) ja kala keskmise tüki eemaldamine põhjustaks märkimisväärset majanduslikku kahju, siis peetakse piisavaks kolme osaproovi, igaüht kaaluga vähemalt 350 grammi sõltumata partii suurusest."

2. Punkt 5

"Partii või osapartii vastavus spetsifikatsioonile"

asendatakse järgmisega:

"5. Partii või osapartii vastavus spetsifikatsioonile

Partii võetakse vastu, kui üksikanalüüsi tulemus ei ületa vastavat määruses (EÜ) nr 466/2001 ettenähtud piirnormi, kusjuures arvestatakse mõõtemääramatust.

Partii ei vasta määruses (EÜ) nr 466/2001 sätestatud piirnormile, kui kahe analüüsi keskmine parandatud analüüsitulemus vähemalt kahel eraldi juhul ületab kahtlusteta piirnorme, võttes arvesse mõõtemääramatust.

Mõõtemääramatus võetakse arvesse vastavalt ühele järgmistest lähenemisviisidest:

- arvutades laiendatud määramatuse, mille korral on kasutatud kattetegurit 2, mis vastab umbes 95 % usaldustasemele,

- kehtestades otsustamispiiri (CCa) vastavalt komisjoni 12. augusti 2002. aasta otsuse 2002/657/EÜ sätetele nõukogu direktiivi 96/23/EÜ rakendamiseks analüüsimeetodite tulemuslikkuse ja tulemuste tõlgendamise kohta [1] (lisa punkt 3.1.2.5. – ained, mille kohta on kehtestatud lubatud normid).

Käesolevaid tõlgenduseeskirju tuleb rakendada ametlikuks kontrollimiseks mõeldud proovidega saadud analüüsitulemuste korral. Kaubanduse kaitse ja võrdlemise eesmärgil tehtud analüüside korral kohaldatakse riigisiseseid eeskirju."

[1] EÜT L 221, 17.8.2002, lk 8. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/25/EÜ (ELT L 6, 10.1.2004, lk 38).

--------------------------------------------------

II LISA

Direktiivi 2002/69/EÜ II lisa muudetakse järgmiselt.

Punkti 2

"Taust"

lõppu lisatakse järgmine punkt:

"Käesoleva direktiivi kohaldamisel on üksiku ühendi koguse lubatud piirväärtuseks analüüdi kontsentratsioon proovis, mis annab kahe iooni mõõdetava reaktsiooni, milles väiksema tundlikkusega signaali signaali-müra suhe on 3:1 ja mis vastab põhinõuetele, nt retentsiooniaeg, isotoobisuhe vastavalt EPA meetodi 1613 paranduses B kirjeldatud määramismenetlusele."

--------------------------------------------------