32004L0029Euroopa Liidu Teataja L 071 , 10/03/2004 Lk 0022 - 0027


Komisjoni direktiiv 2004/29/EÜ,

4. märts 2004,

millega määratakse kindlaks viinamarjasortide tunnused ja kontrolli miinimumtingimused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. aprilli 1968. aasta direktiivi 68/193/EMÜ viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali turustamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ, [2]eriti selle artikli 5d lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni 14. aprilli 1972. aasta direktiivi 72/169/EMÜ, millega määratakse kindlaks viinamarjasortide tunnused ja kontrolli miinimumtingimused, [3] on olulistes punktides muudetud. [4] Nimetatud direktiiv tuleks selguse ja otstarbekuse huvides kodifitseerida.

(2) Vastavalt direktiivi 68/193/EMÜ sätetele on liikmesriigid kohustatud koostama kataloogi taimesortide kohta, mida tunnustatakse nende territooriumil sertifitseerimiseks ja standardse paljundusmaterjali kontrollimiseks.

(3) Sorte tunnustatakse vastavalt ühenduse tingimustele, mille täitmine tuleb tagada ametliku kontrollimise ja eelkõige põldtunnustamise abil.

(4) Kontrollida tuleb piisaval arvul tunnuseid, et võimaldada sortide kirjeldamist.

(5) Kontrollitavad miinimumtunnused tuleks kindlaks määrata ühenduse tasandil.

(6) Lisaks sellele tuleb sätestada kontrollimise miinimumtingimused.

(7) Kõnealuste tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste sätestamisel tuleks silmas pidada teaduslike ja tehniliste teadmiste praegust taset.

(8) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega.

(9) Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud III lisa B osas esitatud direktiivide ülevõtmise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liikmesriigid sätestavad, et viinamarjasortide tunnustamiseks kontrollitakse ametlikult vähemalt I lisas loetletud tunnuseid.

Liikmesriigid tagavad, et kontrollimiste käigus täidetakse II lisas loetletud miinimumtingimusi.

Artikkel 2

Direktiiv 72/169/EMÜ, muudetud III lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks, ilma et see piiraks liikmesriikide kohustusi III lisa B osas sätestatud ülevõtmise ja kohaldamise tähtaegade osas.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile ja neid tuleks lugeda vastavalt IV lisas toodud vastavustabelile.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. märts 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 93, 17.4.1968, lk 15.

[2] ELT L 165, 3.7.2003, lk 23.

[3] EÜT L 103, 2.5.1972, lk 25.

[4] Vt III lisa A osa.

--------------------------------------------------

I LISA

A OSA ERISTATAVUSE, STABIILSUSE JA ÜHTLIKKUSE KONTROLLIMISEL VAADELDAVAD MORFOLOOGILISED TUNNUSED

1. LEHEPUNGA MOODUSTUMINE 10–20 CM PIKKUSEL KASVAVAL OKSAL

1.1. kuju

1.2. värvus (punga puhkemisel antotsüaniinide vaatlemiseks)

1.3. karvasus

2. ROHTNE VÕRSE ÕITSEMISE AJAL

2.1. ristlõige (kuju ja kontuur)

2.2. karvasus

3. PUITUNUD VÕRSE

3.1. pind

3.2. sõlmevahe

4. KÖITRAAGUDE JAOTUMINE

5. NOORED LEHED 10–30 CM PIKKUSE KASVAVA OKSA ÜLAOSAS (VÕSUTIPUST LOETUNA KOLM ESIMEST LEHTE, MIS ON SELGESTI AVANENUD)

5.1. värvus

5.2. karvasus

6. TÄIELIKULT VÄLJA ARENENUD LEHED (PAIKNEVAD 8. JA 11. SÕLME VAHEL)

6.1. ülesvõte

6.2. joonis või lehejäljend ja mõõtkava

6.3. üldkuju

6.4. lehe hõlmade arv

6.5. leherootsupoolne väljalõige

6.6. ülemise ja alumise külgväljalõike sügavus

6.7. alumise pinna karvasus

6.8. pind

6.9. leheserva hambulisus

7. ÕIS

nähtav sugu

8. KORISTUSKÜPS VIINAMARJAKOBAR (VEINIVIINAMARJA JA LAUAVIINAMARJASORTIDE PUHUL)

8.1. ülesvõte (koos mõõtkavaga)

8.2. kuju

8.3. suurus

8.4. viljavars (pikkus)

8.5. keskmine mass grammides

8.6. kobarate pudenemine

8.7. kobarate kompaktsus

9. KORISTUSKÜPSED MARJAD (VEINIVIINAMARJA JA LAUAVIINAMARJASORTIDE PUHUL)

9.1. ülesvõte (koos mõõtkavaga)

9.2. kuju

9.3. kuju ja keskmine mass

9.4. värvus

9.5. kest (lauaviinamarjasortide puhul)

9.6. seemnete arv (lauaviinamarjasortide puhul)

9.7. viljaliha

9.8. mahl

9.9. lõhn ja maitse

10. SEEMNED (VEINIVIINAMARJA JA LAUAVIINAMARJASORTIDE PUHUL)

ülesvõte mõlemalt poolt ja profiil (koos mõõtkavaga).

B OSA ERISTATAVUSE, STABIILSUSE JA ÜHTLIKKUSE KONTROLLIMISEL VAADELDAVAD FÜSIOLOOGILISED TUNNUSED

1. VEGETATIIVSED NÄHTUSED

1.1. Fenoloogiliste kuupäevade kindlaksmääramine

Fenoloogilised kuupäevad määratakse kindlaks võrdluses ühe või mitme järgmise võrdlussordiga.

1.1.1.Saksamaa puhul

1.1.1.1.heledad viinamarjasordid | —Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau |

1.1.1.2.tumedad viinamarjasordid | —Blauer Spätburgunder |

1.1.2.Kreeka puhul

1.1.2.1.heledad viinamarjasordid | —Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay |

1.1.2.2.tumedad viinamarjasordid | —Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki |

1.1.2.3.lauaviinamarjasordid | —Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette |

1.1.3.Hispaania puhul

1.1.3.1.heledad viinamarjasordid | —Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo |

1.1.3.2.tumedad viinamarjasordid | —Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo |

1.1.3.3.lauaviinamarjasordid | —Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes |

1.1.4.Prantsusmaa puhul

1.1.4.1.heledad viinamarjasordid | —Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc |

1.1.4.2.tumedad viinamarjasordid | —Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan, Grenache noir |

1.1.4.3.lauaviinamarjasordid | —Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc |

1.1.5.Itaalia puhul

1.1.5.1.heledad viinamarjasordid | —Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato |

1.1.5.2.tumedad viinamarjasordid | —Barbera, Merlot, Sangiovese |

1.1.5.3.lauaviinamarjasordid | —Regina, Chasselas dorato, Cardinal |

1.1.6.Luksemburgi puhul

heledad viinamarjasordid | —Riesling, Müller-Thurgau. |

1.2. Pungade puhkemise kuupäev

Kuupäev, mil pooled tavapäraselt lõigatud viinapuude pungadest on puhkenud nii, et nende seesmise poole karvasust on võimalik võrrelda võrdlussordi karvasusega.

1.3. Täisõitsengu kuupäev

Kuupäev, mil teatava arvu taimede pooled õied on avanenud võrrelduna võrdlussordiga.

1.4. Koristusküpsus (veiniviinamarja- ja lauaviinamarjasortide puhul)

Lisaks küpsemisajale tuleb märkida viinamarjavirde tihedus või eeldatav alkoholisisaldus, happelisus ja viinamarjasaak kilogrammides hektari kohta, võrrelduna ühe või mitme võrdlussordiga, mille puhul on saadud sama suur saak.

2. KASVATAMISOMADUSED

2.1. Elujõulisus

2.2. Kasvatusviis (esimese õiepunga paiknemine, eelistatud lõikamisviis)

2.3. Tootmine

2.3.1. korrapärasus

2.3.2. saagis

2.3.3. anomaaliad

2.4. Vastupidavus või tundlikkus

2.4.1. ebasoodsates oludes

2.4.2. taimekahjurite suhtes

2.4.3. viinamarjade kalduvus lõhkeda

2.5. Kohanemine vegetatiivse paljundamise ajal

2.5.1. pookimine

2.5.2. paljundamine pistikute abil

3. KASUTAMINE

3.1. veiniviinamarjad

3.2. lauaviinamarjad

3.3. pookealused

3.4. tööstuses

--------------------------------------------------

II LISA

KONTROLLIMISE MIINIMUMTINGIMUSED

1. ÖKOLOOGILINE TEAVE

1.1. koht

1.2. geograafilised tingimused

1.2.1. pikkuskraad

1.2.2. laiuskraad

1.2.3. kõrgus merepinnast

1.2.4. ekspositsioon ja kallak

1.3. kliimatingimused

1.4. mullatüüp

2. TEHNILINE MENETLUS

2.1. Veiniviinamarjade ja lauaviinamarjade puhul

2.1.1. 24 viinapuud võimaluse korral mitmest erinevast pookealusest

2.1.2. vähemalt kolm tootmisaastat

2.1.3. vähemalt kaks erinevate ökoloogiliste tingimustega kohta

2.1.4. pookokste võtmist tuleb kontrollida vähemalt kolme pookealussordiga

2.2. Pookealussortide puhul

2.2.1. viis viinapuud, millel on vähemalt kaks kasvatusviisi

2.2.2. viis aastat pärast istutamist

2.2.3. kolm erinevate ökoloogiliste tingimustega kohta

2.2.4. pookokste võtmist tuleb kontrollida vähemalt kolme pookoksasordiga

--------------------------------------------------

III LISA

A OSA Kehtetuks tunnistatud direktiiv ja selle muudatus

(vastavalt artiklile 2)

—Komisjoni direktiiv 72/169/EMÜ | (EÜT L 103, 2.5.1972, lk 25) |

—Komisjoni direktiiv 86/267/EMÜ | (EÜT L 169, 26.6.1986, lk 46) |

B OSA Siseriiklikku õigusse ülevõtmise tähtaegade loetelu

(vastavalt artiklile 2)

Direktiiv | Ülevõtmistähtajad |

72/169/EMÜ | 1. juuli 1972 |

86/267/EMÜ | 1. jaanuar 1987 |

--------------------------------------------------

IV LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 72/169/EMÜ | Käesolev direktiiv |

Artikkel 1 | Artikkel 1 |

Artikkel 2 | – |

– | Artikkel 2 |

– | Artikkel 3 |

Artikkel 3 | Artikkel 4 |

I lisa A osa | I lisa A osa |

I lisa B osa punkt 1.1 | I lisa B osa punkt 1.1 |

I lisa B osa punkt 1.1.1 | I lisa B osa punkt 1.1.1 |

I lisa B osa punkt 1.1.1a | I lisa B osa punkt 1.1.2 |

I lisa B osa punkt 1.1.1a.1 | I lisa B osa punkt 1.1.2.1 |

I lisa B osa punkt 1.1.1a.2 | I lisa B osa punkt 1.1.2.2 |

I lisa B osa punkt 1.1.1a.3 | I lisa B osa punkt 1.1.2.3 |

I lisa B osa punkt 1.1.1b | I lisa B osa punkt 1.1.3 |

I lisa B osa punkt 1.1.1b.1 | I lisa B osa punkt 1.1.3.1 |

I lisa B osa punkt 1.1.1b.2 | I lisa B osa punkt 1.1.3.2 |

I lisa B osa punkt 1.1.1b.3 | I lisa B osa punkt 1.1.3.3 |

I lisa B osa punkt 1.1.2 | I lisa B osa punkt 1.1.4 |

I lisa B osa punkt 1.1.2.1 | I lisa B osa punkt 1.1.4.1 |

I lisa B osa punkt 1.1.2.2 | I lisa B osa punkt 1.1.4.2 |

I lisa B osa punkt 1.1.2.3 | I lisa B osa punkt 1.1.4.3 |

I lisa B osa punkt 1.1.3 | I lisa B osa punkt 1.1.5 |

I lisa B osa punkt 1.1.3.1 | I lisa B osa punkt 1.1.5.1 |

I lisa B osa punkt 1.1.3.2 | I lisa B osa punkt 1.1.5.2 |

I lisa B osa punkt 1.1.3.3 | I lisa B osa punkt 1.1.5.3 |

I lisa B osa punkt 1.1.4 | I lisa B osa punkt 1.1.6 |

I lisa B osa punkt 1.2 | I lisa B osa punkt 1.2 |

I lisa B osa punkt 1.3 | I lisa B osa punkt 1.3 |

I lisa B osa punkt 1.4 | I lisa, B osa punkt 1.4 |

I lisa B osa punktid 2 ja 3 | I lisa B osa punktid 2 ja 3 |

II lisa | II lisa |

– | III lisa |

– | IV lisa |

--------------------------------------------------