29.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 385/74


KOMISJONI OTSUS,

27. detsember 2004,

millega muudetakse otsust 2001/497/EÜ kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu alternatiivsete tüüptingimuste kogumi kasutuselevõtu kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5271 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/915/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühendusest andmevoogude edastamise hõlbustamiseks on soovitav, et andmekontrollijatel oleks võimalik edastada andmeid globaalselt ühtse andmekaitse-eeskirjade kogumiku alusel. Globaalsete andmekaitsenormide puudumisel on lepingu tüüptingimused oluliseks isikuandmete edastamise võimaldamise vahendiks liikmesriikidest ühiste eeskirjade alusel. Komisjoni 15. juuni 2001. aasta otsusega 2001/497/EÜ kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste kohta direktiivi 95/46/EÜ (2) alusel kehtestatakse seetõttu lepingu tüüptingimuste näidiskogum, millega tagatakse piisavad kaitsemeetmed kolmandatesse riikidesse andmete edastamiseks.

(2)

Nimetatud otsuse vastuvõtmisest alates on saadud palju kogemusi. Lisaks on äriühenduste koalitsioon (3) esitanud alternatiivse lepingu tüüptingimuste kogumi, mille eesmärgiks on pakkuda otsuses 2001/497/EÜ sätestatud lepingu tüüptingimuste kogumi poolt pakutava andmekaitsega võrdset kaitset, kasutades samal ajal teistsuguseid mehhanisme.

(3)

Kuna lepingu tüüptingimuste kasutamine rahvusvaheliseks andmeedastuseks ei ole kohustuslik, sest lepingu tüüptingimused on vaid üks mitmest direktiivi 95/46/EÜ alusel sätestatud võimalusest andmete seaduslikuks edastamiseks kolmandasse riiki, peaksid andmete eksportijad ühenduses ja andmete importijad kolmandates riikides olema vabad valimaks mis tahes lepingu tüüptingimuste kogumi või mis tahes muu seadusliku aluse andmete edastamiseks. Kuna iga kogum tervikuna moodustab mudeli, siis ei tohiks andmete eksportijatel lubada nende kogumite muutmist või nende täielikku või osalist ühendamist mis tahes viisil.

(4)

Äriühenduste poolt esitatud lepingu tüüptingimuste eesmärgiks on suurendada lepingutingimuste kasutamist ärimeeste hulgas selliste mehhanismide kaudu nagu paindlikumad kontrollimisnõuded, üksikasjalikumad reeglid ligipääsu õiguse kohta.

(5)

Veelgi enam, alternatiivina solidaarse vastutuse süsteemile, mis on sätestatud otsuses 2001/497/EÜ, sisaldab nüüd esitatud kogum nõuetekohase hoolsuse kohustustel põhinevat vastutuse režiimi, kus andmete eksportija ja andmete importija vastutavad andmete subjekti suhtes nende lepinguliste kohustuste vastava rikkumise eest nende poolt; andmete eksportija on vastutav ka juhul, kui ta ei tee mõistlikke jõupingutusi, et määrata kindlaks, kas andmete importija on võimeline rahuldama oma seaduslikke kohustusi lepingu tingimuste alusel (culpa in eligendo), ja andmete subjekt võib selles suhtes esitada andmete eksportija vastu hagi. Lepingu tüüptingimuste uue kogumi I tingimuse punkti b jõustamine on erilise tähtsusega selles suhtes, eriti seoses andmete eksportijate võimalusega viia läbi revisjone andmete importijate ruumides võib neilt nõuda tõendusmaterjali nende kohustuste täitmiseks piisavate finantsvahendite olemasolu kohta.

(6)

Selles suhtes on ette nähtud soodustatud kolmanda isiku õiguste teostamine andmesubjektide poolt, andmete eksportijate suurem osalemine andmesubjektide kaebuste lahendamises, koos andmete eksportija kohustusega võtta ühendust andmete importijaga ja vajadusel jõustada leping normaalse ühekuulise ajavahemiku jooksul. Kui andmete eksportija keeldub lepingu täitmise tagamisest ja andmete importija poolne rikkumine jätkub, võib andmesubjekt jõustada tingimused andmete importija suhtes ning lõpuks esitada tema vastu hagiavalduse liikmesriigis. See jurisdiktsiooni aktsepteerimine ning kokkulepe nõustuda kompetentse kohtuorgani või andmekaitse ametiasutuse otsusega ei piira mis tahes andmete importijate menetlusõigusi, mis on kehtestatud kolmandates riikides, näiteks apellatsiooniõigus.

(7)

Kuid selleks, et takistada kuritarvitamisi niisuguse lisapaindlikkusega, on kohane ette näha, et andmekaitseasutused võivad lihtsamalt keelata või ajutiselt peatada andmete edastamise lepingu tüüptingimuste uue kogumi põhjal juhtudel, kui andmete eksportija keeldub kohaste meetmete tarvituselevõtmisest andmete importija poolt lepinguliste kohustuste täitmise tagamiseks või kui viimane keeldub heausksest koostööst pädevate järelevalvet tegevate andmekaitseasutustega.

(8)

Lepingu tüüptingimuste kasutamine ei piira siseriiklike sätete kohaldamist, mis on vastu võetud direktiivi 95/46/EÜ või direktiivi 2002/58/EÜ (4) alusel, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv), eriti mis puudutab kaubanduslike teadete edastamist otsepostituse eesmärgil.

(9)

Selle põhjal võib esitatud lepingu tüüptingimustes sisalduvaid ettevaatusabinõusid pidada adekvaatseks direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 2 mõistes.

(10)

Direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel seoses isikuandmete töötlemisega üksikisikute kaitseks loodud töörühm on esitanud arvamuse (5) esitatud lepingu tüüptingimuste alusel ettenähtud kaitsetaseme kohta, mida on arvesse võetud.

(11)

Otsuse 2001/479/EÜ muudatuste toimimise hindamiseks on asjakohane, et komisjon hindab neid pärast kolme aasta möödumist liikmesriikidele muudatuste teatise saatmisest.

(12)

Otsust 2001/497/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(13)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on vastavuses komisjoni arvamusega, mis on kehtestatud direktiivi 95/46/EÜ artikli 31 alusel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2001/497/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 1 lisatakse järgmine lõige:

“Andmete kontrollijad võivad valida I või II kogumi vahel lisas. Siiski ei või nad muuta tingimusi ega kombineerida üksiktingimusi või kogumeid.”

2)

Artiklis 4 asendatakse lõiked 2 ja 3 järgmisega:

“2.   Lõike 1 mõistes, kus andmete kontrollija esitab adekvaatsed abinõud lisa II kogumis sisalduvate lepingu tüüptingimuste alusel, on pädevatel andmekaitseasutustel õigus viia ellu oma volitusi andmevoogude keelamiseks või peatamiseks mis tahes alljärgneval juhul:

a)

andmete importija keeldumine heausksest koostööst andmekaitseasutustega või oma selgete kohustuste täitmisest lepingu alusel;

b)

andmete eksportija keeldumine asjakohaste meetmete tarvituselevõtmisest lepingu täitmise tagamiseks andmete importija vastu normaalse ühekuulise aja jooksul pärast pädevate andmekaitseasutuste poolset teadet andmete eksportijale.

Esimese lõigu mõistes keeldumine pahauskselt või keeldumine lepingu täitmise tagamisest andmete importija poolt ei hõlma juhuseid, mil koostöö või täitmise tagamine oleksid vastuolus andmete importija suhtes kohaldatavate siseriiklike õigusaktide kohustuslike nõuetega, mis ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalikud demokraatlikus ühiskonnas ühe direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 lõikes 1 loetletud huvi põhjal, eriti sanktsioonide puhul, nagu on sätestatud rahvusvahelistes ja/või siseriiklikes dokumentides, maksualase aruandluse nõuetes või rahapesuvastaste aruannete nõuetes.

Esimese lõigu punkti a mõistes võib koostöö sisaldada eriti andmete importija andmete töötlemise ruumide esitamist kontrollimiseks või kohustust alluda järelevalvet tegevate andmekaitseasutuste soovitustele ühenduses.

3.   Keeld või peatamine vastavalt lõigetele 1 ja 2 tühistatakse kohe, kui keelamise või peatamise põhjused enam ei eksisteeri.

4.   Kui liikmesriigid võtavad vastavalt lõigetele 1, 2 ja 3 meetmed vastu, informeerivad nad sellest viivitamata komisjoni, kes edastab informatsiooni teistele liikmesriikidele.”

3)

Artiklis 5 asendatakse esimene lause järgmisega:

“Komisjon hindab käesoleva otsuse toimimist kättesaadava teabe põhjal pärast kolme aasta möödumist sellekohase teatise ja selle muutmise teatise saatmisest liikmesriikidele.”

4)

Lisa muudetakse järgmiselt:

1.

Pealkirja järele sisestatakse nimetus “I KOGUM”.

2.

Käesoleva otsuse lisas sätestatud tekst lisatakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. aprillil 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 27. detsember 2004.

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Charlie McCREEVY


(1)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1883/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 181, 4.7.2001, lk 19.

(3)  Rahvusvaheline Kaubanduskoda (ICC), Jaapani Ettevõtlusnõukogu Euroopas (JBCE), Euroopa Side- ja Infotehnoloogia Assotsiatsioon (EICTA), EL Ameerika Kaubanduskoja Komitee Belgias (Amcham), Briti Tööstuse Keskliit (CBI), Rahvusvahelise Teabevahetuse Ümarlaud (ICRT) ja Euroopa Otseturunduse Assotsiatsioonide Liit (FEDMA).

(4)  EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

(5)  Arvamus nr 8/2003, kättesaadav Interneti aadressil: http://europa.eu.int/comm/privacy


LISA

II KOGUM

Lepingu tüüptingimused isikuandmete edastamiseks ühendusest kolmandatesse riikidesse (edastamised kontrollijalt kontrollijale)

Andmete edastamise kokkulepe

_ (nimi)

_ (aadress ja registrijärgne riik)

(edaspidi “andmete eksportija”,

ja

_ (nimi)

_ (aadress ja registrijärgne riik),

edaspidi “andmete importija”,

kumbki eraldi “kokkuleppeosaline”, mõlemad koos “kokkuleppeosalised”,

vahel.

Mõisted

Tingimuste puhul kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

isikuandmed, andmete erikategooriad/delikaatsed andmed, töötlus/töötlemine, vastutav töötleja, töötleja, andmesubjekt ja järelevalveasutus – sama tähendus nagu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (kusjuures “asutus” tähendab pädevat andmekaitseasutust andmete eksportija registrijärgsel territooriumil);

b)

andmete eksportija – vastutav töötleja, kes edastab isikuandmeid;

c)

andmete importija – vastutav töötleja, kes nõustub andmete eksportijalt vastu võtma isikuandmeid nende edasiseks töötlemiseks vastavalt käesolevatele tingimustele ja kelle suhtes ei kehti kolmanda riigi süsteem, mis tagab adekvaatse kaitse;

d)

tingimused – käesolevad lepingutingimused, mis on iseseisev dokument, mis ei sisalda kokkuleppeosaliste poolt eraldi kaubanduslike kokkulepete alusel kehtestatud kaubanduslikke äritingimusi.

Edastamise üksikasjad (nagu ka hõlmatavad isikuandmed) on kindlaks määratud B lisas, mis moodustab tingimuste lahutamatu osa.

I.   Andmete eksportija kohustused

Andmete eksportija kinnitab ja võtab endale kohustuse, et:

a)

Isikuandmed on kogutud, töödeldud ja edastatud vastavalt andmete eksportija suhtes kohaldatavatele õigusaktidele.

b)

Ta on teinud mõistlikke jõupingutusi määramaks kindlaks, et andmete importija on võimeline täitma oma seadusjärgseid kohustusi käesolevate tingimuste alusel.

c)

Ta annab andmete importijale nõudmise korral asjakohaste andmekaitseaktide koopiad või viited nendele (kus see on asjakohane ja see ei hõlma õigusalast nõuannet) andmete eksportija registrijärgses riigis.

d)

Ta vastab andmesubjektide ja ametiasutuste päringutele, mis puudutavad isikuandmete töötlemist andmete importija poolt, välja arvatud juhul, kui kokkuleppeosalised on kokku leppinud, et andmete importija vastab neile ise, sel juhul vastab andmete eksportija siiski mõistlikkuse piires võimalikus ulatuses ja mõistlikkuse piires andmete eksportijale kättesaadava informatsiooniga, kui andmete importija ei soovi või ei saa vastata. Vastused antakse mõistliku aja jooksul.

e)

Ta teeb taotluse korral nimetatud tingimuste koopia kättesaadavaks andmesubjektidele, kes on III tingimuse alusel soodustatud kolmandad isikud, välja arvatud juhul, kui käesolevad tingimused sisaldavad konfidentsiaalset informatsiooni, millisel juhul ta võib sellise informatsiooni välja jätta. Kui informatsioon on välja jäetud, informeerib andmete eksportija andmesubjekte kirjalikult väljajätmise põhjusest ja nende õigusest juhtida väljajätmisele ametiasutuse tähelepanu. Siiski järgib andmete eksportija ametiasutuste otsust, mis puudutab andmesubjekti ligipääsu tingimuste täielikule tekstile, niikaua kuni andmesubjektid nõustuvad austama väljajäetud konfidentsiaalse informatsiooni konfidentsiaalsust. Andmete eksportija esitab tingimuste koopia taotluse korral ka ametiasutusele.

II.   Andmete importija kohustused

Andmete importija kinnitab ja võtab endale kohustuse, et:

a)

tal on kohapeal kohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku hävimise, muutmise, volitamata avaldamise või ligipääsu eest, mis tagavad turvalisustaseme, mis vastab ja kaitstavate andmete töötlemise ja nende laadi poolt kujutatavale riskile;

b)

tal on kohapeal protseduurid selleks, et mis tahes kolmas isik, sealhulgas töötlejad, kellele ta annab isikuandmetele ligipääsu õiguse, austab isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust ja säilitab selle. Iga andmete importija volituste alusel tegutsev isik, sealhulgas andmete töötleja, on kohustatud töötlema isikuandmeid ainult andmete importijalt saadud juhiste alusel. Käesolevat sätet ei kohaldata isikute suhtes, kellel on õigusaktidega lubatud või nõutavatel juhtudel ligipääs isikuandmetele;

c)

tal ei ole põhjust uskuda käesolevate tingimustega liitumise ajal mis tahes kohaliku õigusakti olemasolusse, millel oleks märkimisväärne vastupidine mõju käesolevate tingimuste alusel antud garantiidele, ja ta informeerib andmete eksportijat (kes edastab sellise teadaande taotluse korral ametiasutustele), kui talle saab teatavaks mis tahes niisugune õigusakt;

d)

ta töötleb isikuandmeid B lisas kirjeldatud eesmärkidel ning tal on seaduslik õigus anda käesolevates tingimustes sätestatud tagatisi ja täita kohustusi;

e)

ta määrab kindlaks andmete eksportija jaoks kontaktpunkti oma organisatsioonis, kes on volitatud vastama isikuandmeid puudutavatele päringutele ja kes teeb andmete eksportijaga, andmesubjektiga ja ametiasutustega heauskset koostööd kõiki selliseid päringuid puudutavates küsimustes mõistliku aja jooksul. Andmete eksportija seadusliku likvideerimise korral või kui kokkuleppeosalised on niimoodi kokku leppinud, võtab andmete importija endale vastutuse I tingimuse punkti e sätetele vastavuse eest;

f)

andmete eksportija nõudmisel esitab ta andmete eksportijale tõendusmaterjali piisavate rahaliste vahendite olemasolu kohta, et täita oma kohustused III tingimuse alusel (mis võivad sisaldada kindlustuskatet);

g)

andmete eksportija mõistliku nõudmise korral esitab ta oma andmete töötlemise ruumid, andmefailid ja töötlemiseks vajaliku dokumentatsiooni ülevaatamiseks, kontrollimiseks ja/või sertifitseerimiseks andmete eksportija poolt (või mis tahes sõltumatu või erapooletu kontrollija või audiitori poolt, kes on valitud andmete eksportija poolt ja kelle vastu andmete importija põhjendatult ei protesteeri), et kindlaks teha vastavust käesolevate tingimuste tagatistele ja kohustustele, mõistliku etteteatamisega ja tavapärasel tööajal. Nõudmine on allutatud mis tahes vajalikule nõusolekule või heakskiidule andmete importija riigi seadusandliku või järelevalveasutuse poolt, millise nõusoleku või heakskiidu püüab andmete importija saada õigeaegselt;

h)

ta töötleb isikuandmeid omal valikul vastavalt:

i)

selle riigi andmekaitseseadustele, kus on andmete eksportija registrijärgne asukoht; või

ii)

mis tahes komisjoni otsuse asjakohastele sätetele (1) vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõikele 6, mille alusel andmete importija vastab sellise volituse või otsuse asjakohastele sätetele ning asub riigis, millele kuulub selline volitus või otsus, kuid ei ole kaetud sellise volituse või otsusega isikuandmete edastamise eesmärgil; (2) või

iii)

A lisas sätestatud andmete töötlemise põhimõtetele.

Andmete importija näitab, millise valikuvariandi ta valib:_

Andmete importija initsiaalid:_;

i)

ta ei avalda ega edasta isikuandmeid kolmanda isiku andmete vastutavale töötlejale, kes asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), välja arvatud juhul, kui ta informeerib edastamisest andmete eksportijat, ja

i)

kolmanda isiku andmete vastutav töötleja töötleb isikuandmeid vastavalt komisjoni otsusele, mis sätestab, et kolmas riik pakub adekvaatset kaitset, või

ii)

kolmanda isiku andmete vastutav töötleja allkirjastab käesolevad tingimused või muu andmeedastuskokkuleppe, mille on heaks kiitnud pädev ametiasutus ELs, või

iii)

andmesubjektidele on antud võimalus protestida pärast nende informeerimist edastamise eesmärkidest vastuvõtjate kategooriate vastu ja selle vastu, et riikidel, kuhu andmeid eksporditakse, võivad olla erinevad andmekaitsestandardid, või

iv)

mis puudutab delikaatsete andmete edasist edastamist, on andmesubjektid andnud oma selgesõnalise nõusoleku edasiseks edastamiseks.

III.   Vastutus ja kolmandate isikute õigused

a)

Kumbki kokkuleppeosaline on teise kokkuleppeosalise ees vastutav enda poolt mis tahes käesolevate tingimuste rikkumisega põhjustatud kahjude eest. Kokkuleppeosaliste vaheline vastutus on piiratud tegelikult kantud kahjuga. Trahvikulud (st kahjud, mille eesmärgiks on karistada lepingupoolt tema ülekohtuse käitumise eest) on täiesti välistatud. Kumbki kokkuleppeosaline on andmesubjektide ees vastutav enda poolt mis tahes käesolevate tingimuste alusel kolmanda isiku õiguste rikkumisega põhjustatud kahjude eest. See ei mõjuta andmete eksportija vastutust tema andmekaitseseaduse alusel.

b)

Kokkuleppeosalised on kokku leppinud, et andmesubjektil on õigus soodustatud kolmanda isikuna jõustada käesolevad tingimused ja tingimused I b, I d, I e, II a, II c, II d, II e, II h, II i, III a, V, VI d ja VII andmete importija ja andmete eksportija suhtes, nende lepingukohustuste vastava rikkumise eest nende poolt, mis puudutavad tema isikuandmeid, ning aktsepteerida sel eesmärgil andmete eksportija registrijärgse riigi jurisdiktsiooni. Juhtudel, mis hõlmavad väidetavat rikkumist andmete importija poolt, peab andmesubjekt kõigepealt paluma andmete eksportijal võtta tarvitusele asjakohased meetmed tema õiguste täitmise tagamiseks andmete importija poolt. Kui andmete eksportija selliseid meetmeid mõistliku aja jooksul ei rakenda (mis tavalistel tingimustel on üks kuu), võib andmesubjekt oma õiguste täitmise tagamise otse andmete importija vastu pöörata. Andmesubjektil on õigus algatada menetlus otse andmete eksportija vastu, kellel ei õnnestunud teha mõistlikke jõupingutusi määramaks kindlaks, et andmete importija on võimeline täitma oma seaduslikke kohustusi käesolevate tingimuste alusel (andmete eksportijal lasub kohustus tõestada, et ta tegi mõistlikke jõupingutusi).

IV.   Tingimuste suhtes kohaldatav seadus

Käesolevate tingimuste suhtes kehtib selle riigi seadus, kus on andmete eksportija registrijärgne asukoht, välja arvatud õigusaktid, mis on seotud isikuandmete töötlemisega andmete importija poolt tingimuse II h alusel, mida kohaldatakse ainult juhul, kui andmete importija on nii valinud nimetatud tingimuse alusel.

V.   Vaidluste lahendamine andmesubjektidega ja ametiasutustega

a)

Vaidluse või nõude korral andmesubjekti või ametiasutuse poolt, mis puudutavad isikuandmete töötlemist ühe või mõlema kokkuleppeosalise puhul, informeerivad kokkuleppeosalised üksteist mis tahes sellisest vaidlusest või nõudest ja teevad koostööd, pidades silmas nende lahendamist sõbralikult ja õigeaegselt.

b)

Kokkuleppeosalised on kokku leppinud olema kostjaks mis tahes üldiselt kättesaadavas mittesiduvas lepitusmenetluses, mis on algatatud andmesubjekti või ametiasutuste poolt. Kui nad osalevad sellises menetluses, võivad kokkuleppeosalised otsustada teha seda kaugelt (nagu näiteks telefoni või muude elektrooniliste vahendite kaudu). Kokkuleppeosalised on kokku leppinud ka selles, et nad kaaluvad osalemist mis tahes muus arbitraaži-, vahendus- või muus vaidluste lahendamise menetluses, mis on välja töötatud andmekaitsevaidluste jaoks.

c)

Kumbki kokkuleppepool kuuletub andmete eksportija registrijärgse riigi pädeva kohtuorgani või ametiasutuse otsusele, mis on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.

VI.   Lõpetamine

a)

Juhul kui andmete importija rikub oma kohustusi käesolevate tingimuste alusel, võib andmete eksportija isikuandmete edastamise andmete importijale ajutiselt katkestada, kuni rikkumine on heastatud või leping lõpetatud.

b)

Juhul kui:

i)

isikuandmete edastamine andmete importijale on ajutiselt katkestatud andmete eksportija poolt kauemaks kui üheks kuuks vastavalt punktile a;

ii)

andmete importija poolne vastavus käesolevatele tingimustele paneks ta rikkuma oma seaduslikke või reguleerivaid kohustusi importijariigis;

iii)

andmete importija rikub oluliselt või järjekindlalt tema poolt käesolevate tingimuste alusel antud mis tahes kinnitusi või lubadusi;

iv)

andmete eksportija registrijärgse riigi pädeva kohtuorgani või ametiasutuse lõplik otsus, mis edasikaebamisele ei kuulu, määrab, et on toimunud tingimuste rikkumine andmete importija või andmete eksportija poolt; või

v)

on esitatud hagiavaldus andmete importija haldamise või likvideerimise kohta kas tema vallasvara või äritegevuse suhtes, ning seda hagiavaldust ei lükata tagasi sellise tagasilükkamise suhtes kohaldatava aja jooksul kohaldatava seaduse alusel; on tehtud likvideerimiskorraldus; tema mis tahes varadele on määratud hooldaja; ametisse on nimetatud pankrotihaldur, kui andmete importija on üksikisik; tema poolt on algatatud firma vabatahtlik kokkulepe; või esineb mis tahes muu samasugune sündmus mis tahes jurisdiktsioonis,

siis on andmete eksportijal, ilma et see piiraks mis tahes muid õigusi, mis tal võivad andmete importija suhtes olla, õigus lõpetada käesolevad tingimused, sellisel juhul informeeritakse vajaduse korral ametiasutusi. Ülaltoodud punktides i, ii või iv toodud juhtudel võib andmete importija samuti käesolevad tingimused lõpetada.

c)

Kumbki lepingupool võib käesolevad tingimused lõpetada, kui i) antakse välja mis tahes komisjoni positiivne vastavusotsus direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 (või seda asendava mis tahes teksti) alusel seoses riigiga (või selle sektoriga), kuhu andmeid edastatakse ja kus andmete importija neid töötleb, või ii) direktiiv 95/46/EÜ (või mis tahes asendav tekst) saab sellises riigis otseselt kohaldatavaks.

d)

Kokkuleppeosalised on kokku leppinud, et käesolevate tingimuste lõpetamine mis tahes ajal, mis tahes asjaoludel ja mis tahes põhjusel (välja arvatud lõpetamine VI tingimuse punkti c alusel) ei vabasta neid kohustustest ja/või tingimustest käesolevate tingimuste alusel, mis puudutavad edastatud isikuandmete töötlemist.

VII.   Käesolevate tingimuste muutmine

Kokkuleppeosalised ei tohi käesolevaid tingimusi muuta, välja arvatud ajakohastada mis tahes informatsiooni B lisas, millisel juhul nad informeerivad vajaduse korral ametiasutusi. See ei takista kokkuleppeosalistel vajaduse korral kaubandustingimuste lisamist.

VIII.   Edastamise kirjeldus

Edastamise ja isikuandmete üksikasjad on kindlaks määratud B lisas. Kokkuleppeosalised on kokku leppinud, et B lisa võib sisaldada konfidentsiaalset ärialast informatsiooni, mida nad ei avalda kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutav, või vastuseks pädevale regulatiivsele või valitsusasutusele või nagu on nõutud I tingimuse punkti e alusel. Kokkuleppeosalised võivad täiendavate edastamiste jaoks vormistada täiendavaid lisasid, mis esitatakse vajaduse korral ametiasutustele. B lisa võib alternatiivina olla kavandatud katma mitmeid edastamisi.

Kuupäev: _

_

_

ANDMETE IMPORTIJA NIMEL

ANDMETE EKSPORTIJA NIMEL

A LISA

ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

1.

Eesmärgi piirang – isikuandmeid võib töödelda ja edaspidi kasutada või edasi edastada ainult B lisas kirjeldatud eesmärkidel või kui need on pärastpoole heakskiidetud andmesubjekti poolt.

2.

Andmete kvaliteet ja proportsionaalsus – isikuandmed peavad olema täpsed ja vajadusel ajakohastatud. Isikuandmed peavad olema adekvaatsed, asjassepuutuvad ja mitte liialdased seoses eesmärkidega, millisteks neid edastatakse ja edasi töödeldakse.

3.

Läbipaistvus – andmesubjektidele tuleb anda informatsiooni, mis on vajalik õiglase töötlemise tagamiseks (näiteks informatsioon töötlemise eesmärkide kohta ja edastamise kohta), välja arvatud juhul, kui selline informatsioon on juba antud andmete eksportija poolt.

4.

Turvalisus ja konfidentsiaalsus – andmete vastutav töötleja peab tarvitusele võtma tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, mis vastavad riskidele, nagu juhusliku või ebaseadusliku hävitamise või juhusliku hävimise, muutmise, volitamata avaldamise või ligipääsu vastu, mis ilmnevad töötlemise käigus. Iga isik, kes tegutseb andmete vastutavalt töötlejalt saadud volituste alusel, kaasa arvatud töötleja, tohib andmeid töödelda ainult andmete vastutava töötleja juhiste alusel.

5.

Ligipääsu, korrigeerimise, kustutamise ja pretensioonide esitamise õigus – nagu on sätestatud direktiivi 95/46/EÜ artiklis 12, peavad andmesubjektid olema kas otseselt või kolmanda isiku kaudu varustatud informatsiooniga nende isikuandmete kohta, mis on organisatsiooni valduses, välja arvatud taotlused, mis on ilmselt kuritahtlikud ebamõistlike intervallide või nende arvu või kordamiste või süstemaatilise olemuse põhjal, või millele ei pea ligipääsu tagama andmete eksportija riigi seaduse alusel. Tingimusel et ametiasutuse on andnud oma varasema heakskiidu, ei pea ligipääsu tagama ka juhul, kui see tegevus kahjustaks tõenäoliselt tõsiselt andmete importija või teiste organisatsioonide huve, kes andmete importijaga äritehinguid teevad ja neid huvisid ei lükka ümber andmesubjekti huvid põhiõigustele ja -vabadustele. Isikuandmete allikaid ei ole vaja identifitseerida, kui see ei ole võimalik mõistlike jõupingutuste tulemusena või kui sellega rikutakse teiste isikute huvisid peale kõnealuse üksikisiku. Andmesubjektidel peab olema võimalus lasta nende kohta käivat isiklikku informatsiooni korrigeerida, muuta või kustutada, kui see on ebakorrektne või seda töödeldakse vastuolus käesolevate põhimõtetega. Kui esineb kaalukas alus taotluse legitiimsuses kahtlemiseks, võib organisatsioon nõuda täiendavaid põhjendusi enne korrigeerimise, muutmise või kustutamisega edasiminekut. Kolmandatele isikutele, kellele andmed on avaldatud, ei pea teatist korrigeerimise, muutmise või kustutamise kohta edastama, kui sellega kaasneb ebaproportsionaalselt suur töö. Andmesubjektidel peab samuti olema võimalus protesteerida nendega seotud isikuandmete töötlemise vastu, kui eksisteerib kaalukas seaduslik alus seoses tema kõnealuse olukorraga. Keeldumise korral lasub tõendamise kohustus andmete importijal ja andmesubjekt võib alati keeldumisele ametiasutuste ees vastuväiteid esitada.

6.

Delikaatsed andmed – andmete importija võtab tarvitusele sellised täiendavad meetmed (näiteks seoses turvalisusega), mis on vajalikud selliste delikaatsete andmete kaitsmiseks vastavalt tema kohustustega II tingimuse alusel.

7.

Turunduseesmärkidel kasutatavad andmed – kui andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, peavad eksisteerima tõhusad protseduurid, mis lubavad andmesubjektil igal ajal keelduda tema andmete kasutamisest sellistel eesmärkidel.

8.

Automaatsed otsused – siin toodud eesmärkidel tähendab “automaatne otsus” andmete eksportija või andmete importija otsust, millel on andmesubjekti puudutavad seaduslikud tagajärjed või mis andmesubjekti märkimisväärselt mõjutavad ja mis põhineb ainult automaatsel isikuandmete töötlemisel kavatsusega hinnata teatavaid temaga seonduvaid isiklikke aspekte, näiteks tema saavutused tööl, krediidivõime, usaldusväärsus, käitumine, jne. Andmete importija ei tee andmesubjekte puudutavaid mis tahes automaatseid otsuseid, välja arvatud juhul kui:

a)

i)

sellised otsused tehakse andmete importija poolt andmesubjektiga lepingu sõlmimisel või täitmisel ja

ii)

andmesubjektile antakse võimalus arutada kõnealuse automaatse otsuse tulemusi sellise otsuse tegeva isiku esindajaga või muul viisil esitada vastuväiteid sellele isikule;

või

b)

kus see on andmete eksportija seadusega teisiti sätestatud.

B LISA

EDASTAMISE KIRJELDUS

[Täidetakse kokkuleppeosaliste poolt]

Image

ILLUSTRATIIVSED KAUBANDUSTINGIMUSED (EI OLE KOHUSTUSLIK)

Kahjude hüvitamine andmete eksportija ja andmete importija vahel:

“Kokkuleppeosalised hüvitavad teineteisele kahju ja hoiduvad teineteist kahjustamast mis tahes kulu, tasu, kahju, kulutuse või kaotusega, mida nad teineteisele põhjustavad käesolevate tingimuste mis tahes sätete omapoolse rikkumise tõttu. Kahjude hüvitamine siinkohal kaasneb juhul, kui a) kokkuleppeosaline (kokkuleppeosalised), kellele kahju hüvitatakse (“kindlustatud kokkuleppeosaline (kokkuleppeosalised)”), informeerib teist kokkuleppeosalist (teisi kokkuleppeosalisi) kohe nõudest, b) kahju hüvitav kokkuleppeosaline (kokkuleppeosalised) omab ainuisikulist kontrolli mis tahes sellise nõude kaitse ja lahendamise üle ja c) kindlustatud kokkuleppeosaline (kokkuleppeosalised) pakub mõistlikkuse piires koostööd ning kaasabi kahju hüvitavale kokkuleppeosalisele (kokkuleppeosalistele) sellise nõude kaitses.”

Vaidluste lahendamine andmete eksportija ja andmete importija vahel (kokkuleppeosalised võivad loomulikult asendada mis tahes muu alternatiivse vaidluste lahendamise või jurisdiktsioonilise klausli):

“Vaidluse korral andmete importija ja andmete eksportija vahel, mis puudutab mis tahes väidetavat käesolevate tingimuste mis tahes sätte rikkumist, lahendatakse selline vaidlus lõplikult Rahvusvahelise Kaubanduskoja arbitraažireeglite alusel ühe või mitme arbitraažikohtuniku poolt, kes on ametisse määratud vastavalt nimetatud reeglitele. Arbitraaži asukohaks on [ ]. Arbitraažikohtunike arv on [ ].”

Kulutuste jaotamine:

“Kumbki kokkuleppeosaline täidab oma kohustusi käesolevate tingimuste alusel omal kulul.”

Täiendav lõpetamistingimus

“Käesolevate tingimuste lõpetamise korral peab andmete importija tagastama kõik käesolevatele tingimustele alluvad isikuandmed ja isikuandmete koopiad andmete eksportijale viivitamatult või andmete eksportija valikul hävitab kõik eespool nimetatud koopiad ja kinnitab andmete eksportijale, et ta on seda teinud, välja arvatud juhul, kui andmete importija enda riiklik seadus või kohalik reguleerija takistab tal hävitada või tagastada kõiki või osa sellistest andmetest, millisel juhul hoitakse andmeid konfidentsiaalsena ning aktiivselt ei töödelda mis tahes eesmärgil. Andmete importija nõustub, et kui andmete eksportija seda nõuab, siis lubab ta andmete eksportijal või andmete eksportija poolt valitud kontrollijal, kelle vastu andmete importija ei oma mõistlikke vastuväiteid, siseneda tema asutusse, et kontrollida eespool toodu teostamist, mõistliku etteteatamisega ning tööajal.”

”.

(1)  “Asjakohased sätted” tähendavad mis tahes volituse või otsuse neid sätteid, välja arvatud mis tahes volituse või otsuse jõustamissätted (mille suhtes kehtivad käesolevad tingimused).

(2)  Siiski tuleb kohaldada A lisa punkti 5 sätteid, mis puudutavad ligipääsu, korrigeerimise, kustutamise ja vastuväidete õigust, kui valitakse see valikuvariant, ning valitud komisjoni otsuse mis tahes võrreldav säte on ülimuslik.