16.12.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/65


KOMISJONI OTSUS,

8. detsember 2004,

millega muudetakse otsust 97/222/EÜ, milles sätestatakse loetelu kolmandate riikide kohta, millest liikmesriigid lubavad importida lihatooteid

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 4563 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/857/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarkontrolli probleemide kohta veiste, lammaste, kitsede ja sigade ning värske liha ja lihatoodete impordil kolmandatest riikidest, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1 ja artiklit 16 koostoimes artikli 21a lõike 1 esimese taandega,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/118/EMÜ, millega sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste tervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ (2) osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid, eriti selle artikli 10 lõike 2 punkti a ja lõike 3 punkti a,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 8 lõikeid 1 ja 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 97/222/EÜ (4) kehtestatakse loetelu kolmandatest riikidest või kolmandate riikide osadest, kust on lubatud lihatooteid importida.

(2)

Selleks et tagada otsuse 97/222/EÜ lisa II ja III osa tabelites sätestatud töötlemise koodide läbipaistvus ja ühtlustamine, on vaja muuta ja täpsustada mõnda joonealust märkust viitega värske liha päritolule ja lähteriigile.

(3)

Otsuse 97/222/EÜ lisa I osas loetletud riikide kirjelduses esineb aegunud viiteid õigusaktidele, mis on nüüdseks tunnistatud kehtetuks ja asendatud uute õigusaktidega. Seepärast on vaja need viited ajakohastada. Otsuse 97/222/EÜ lisa II osas loetletud piirkondade ja töötlemise koode tuleks samuti vastavalt ajakohastada.

(4)

Seepärast tuleks otsuse 97/222/EÜ lisa I, II ja IV osa vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni otsust 97/222/EÜ muudetakse järgmiselt.

1.

Lisa I osa asendatakse käesoleva otsuse I lisa tekstiga.

2.

Lisa II osa asendatakse käesoleva otsuse II lisa tekstiga.

3.

Lisa IV osa asendatakse käesoleva otsuse III lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 23. detsembril 2004.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. detsember 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 16.5.2003, lk 36).

(2)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 445/2004 (ELT L 72, 11.3.2004, lk 60).

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  EÜT L 89, 4.4.1997, lk 39. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/245/EÜ (ELT L 77, 13.3.2004, lk 62).


I LISA

“II ja III osas loetletud riikide piirkondade kirjeldus

Riik

Piirkond

Piirkonna kirjeldus

Kood

Versioon

Argentina

AR

 

Kogu riik

AR-1

1/2004

Kogu riik, v.a Chubuti, Santa Cruzi ja Tierra del Fuego departemangud

AR-2

1/2004

Chubuti, Santa Cruzi ja Tierra del Fuego departemangud

Bulgaaria

BG

 

Kogu riik

BG-1

Nõukogu otsuse 79/542/EÜ (1) (viimati muudetud) II lisa I osas kirjeldatud ala

BG-2

Nõukogu otsuse 79/542/EÜ (1) (viimati muudetud) II lisa I osas kirjeldatud ala

Brasiilia

BR

 

Kogu riik

BR-1

Komisjoni otsuse 94/984/EÜ (2) (viimati muudetud) I lisas kirjeldatud ala

Serbia ja Montenegro

CS

 

Kogu riik vastavalt nõukogu otsuse 79/542/EÜ (1) (viimati muudetud) II lisa I osas esitatud kirjeldusele

Malaisia

MY

 

Kogu riik

MY-1

95/1

Ainult Malaisia poolsaar (Lääne-Malaisia)”


(1)  EÜT L 146, 14.6.1976, lk 15.

(2)  EÜT L 378, 31.12.1994, lk 11.


II LISA

“II OSA

Kolmandad riigid või nende osad, millest on lubatud importida Euroopa Ühendusse lihatooteid

ISO-kood

Päritoluriik või selle osa

1.

Koduveised

2.

Tehistingimustes peetavad sõralised ulukid (v.a metssead)

Kodulambad (kitsed)

1.

Kodusead

2.

Looduslikud sõralised ulukid (sead)

Kodukabjalised

1.

Kodulinnud

2.

Tehistingimustes peetavad jahilinnud

Koduküülikud ja tehistingimustes peetavad jäneslased

Looduslikud sõralised ulukid (v.a sead)

Metssead

Looduslikud kabjalised

Looduslikud jäneslased (küülikud ja jänesed)

Looduslikud jahilinnud

Looduslikud imetajatest ulukid (v.a kabiloomad, kabjalised ja jäneslased)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Austraalia

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgaaria BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulgaaria BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulgaaria BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahrein

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasiilia

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brasiilia BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Valgevene

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Šveits

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Tšiili

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Hiina Rahvavabariik

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbia ja Montenegro

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etioopia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Gröönimaa

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Horvaatia

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Iisrael

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Korea Vabariik

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauritius

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mehhiko

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaisia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaisia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namiibia (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Uus-Meremaa

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Rumeenia

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Venemaa

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svaasimaa

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tai

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tuneesia

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Türgi

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Ameerika Ühendriigid

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Lõuna-Aafrika Vabariik (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX”

XXX: Nende liikide liha sisaldavad lihatooted ei ole lubatud.


(1)  Vt käesoleva lisa III osa pastöriseeritud lihatoodete ja biltongliha töötlemise miinimumnõuete kohta.

(2)  Pärast 1. märtsi 2002 tapetud loomadelt saadud värskest lihast valmistatud lihatooted.

(3)  Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik: ajutine kood, mis ei takista riigi täpsustatud nime kasutuselevõttu pärast vastavasisuliste ÜRO läbirääkimiste lõpuleviimist.

XXX: Nende liikide liha sisaldavad lihatooted ei ole lubatud.


III LISA

“IV OSA

II ja III osa tabelites kasutatud koodide tõlgendus

Muu kui eritöötlemine:

A

=

Lihatoote puhul ei ole kehtestatud miinimumtemperatuuri ega muud loomatervishoiu nõuetest tulenevat töötlemist. Selleks et toodet saaks kvalifitseerida “lihatootena”, tuleb liha töödelda nii, et lõikepinnal ei oleks enam värske liha tunnuseid, ja liha peab vastama loomatervishoiu eeskirjadele, mida kohaldatakse värske liha Euroopa Ühendusse eksportimise suhtes.

Eritöötlemine – loetletu algab tugevamast töötlemisest:

B =

Töötlemine hermeetiliselt suletud mahutis kuni Fo väärtuseni 3 või üle selle.

C = A

Lihatoote töötlemisel saavutatav sisetemperatuur peab olema vähemalt 80 oC.

D = A

Lihatoote töötlemisel saavutatav sisetemperatuur peab olema vähemalt 70 °C või toorsingi puhul peab töötlemine hõlmama vähemalt üheksa kuud loomulikku fermentatsiooni ja küpsemist, mille tulemuseks on järgmised omadused:

Aw-väärtus kuni 0,93,

pH-väärtus kuni 6,0.

E =

Biltongliha tüüpi toodete puhul töötlemine, millega saadakse:

Aw-väärtus kuni 0,93,

pH-väärtus kuni 6,0.

F = A

Töötlemine, millega tagatakse vähemalt 65 °C sisetemperatuur nii pikaks ajaks, kui on vaja, et saavutada pastöriseerimisväärtus, mis on vähemalt 40.”