13.10.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/14


KOMISJONI OTSUS,

7. oktoober 2004,

millega muudetakse otsust 2002/840/EÜ, millega võetakse vastu toidu kiiritamiseks kinnitatud kolmandate riikide rajatiste loetelu

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 3679 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/691/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiivi 1999/2/EÜ ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt direktiivile 1999/2/EÜ tohib ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu importida kolmandast riigist ainult siis, kui see on kiiritatud ühenduse kinnitatud kiiritusrajatises.

(2)

Kinnitatud rajatiste esialgne loetelu kehtestati komisjoni otsusega 2002/840/EÜ. (2)

(3)

Komisjon sai pädevate asutuste kaudu taotluse kinnitada üks kiiritusrajatis Türgis ja üks Šveitsis. Komisjoni eksperdid kontrollisid kiiritusrajatisi tegemaks kindlaks, kas need vastavad direktiivi 1999/2/EÜ nõuetele, ning eelkõige, kas ametlik järelevalve tagab nende vastavuse selle direktiivi artikli 7 nõuetele. Mõlema riigi pädevad asutused esitasid kõikidele lõpparuandes sisalduvatele soovitustele rahuldavad vastused.

(4)

Kuna Ungari ühines 1. mail 2004 ühendusega, ei ole enam asjakohane loetleda selle liikmesriigi kiiritusrajatist otsuse 2002/840/EÜ lisas. Nimetatud rajatis lisatakse otsuse 1999/2/EÜ artikli 7 lõikes 4 osutatud liikmesriikide kinnitatud kiiritusrajatiste loetellu.

(5)

Seepärast tuleks vastavalt muuta otsust 2002/840/EÜ.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2002/840/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. oktoober 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David BYRNE


(1)  EÜT L 66, 13.3.1999, lk 16. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(2)  EÜT L 287, 25.10.2002, lk 40.


LISA

Ühenduse kinnitatud kolmandate riikide kiiritusrajatiste loetelu

Viitenumber: EU-AIF 01-2002

HEPRO Cape (Pty) Ltd

6 Ferrule Avenue

Montague Gardens

Milnerton 7441

Western Cape

Lõuna-Aafrika Vabariik

Tel: (27-21) 551 24 40

Faks: (27-21) 551 17 66

Viitenumber: EU-AIF 02-2002

GAMMASTER South Africa (Pty) Ltd

P.O. Box 3219

5 Waterpas Street

Isando Extension 3

Kempton Park 1620

Johannesburg

Lõuna-Aafrika Vabariik

Tel: (27-11) 974 88 51

Faks: (27-11) 974 89 86

Viitenumber: EU-AIF 03-2002

GAMWAVE (Pty) Ltd

PO Box 26406

Isipingo Beach

Durban 4115

Kwazulu-Natal

Lõuna-Aafrika Vabariik

Tel: (27-31) 902 88 90

Faks: (27-31) 912 17 04

Viitenumber: EU-AIF 05-2004

GAMMA-PAK AS

Yünsa Yolu N: 4 OSB

Cerkezköy/TEKIRDAG

TR-59500

Türgi

Tel: (90-282) 726 57 90

Faks: (90-282) 726 51 78

Viitenumber: EU-AIF 06-2004

STUDER AGG WERK HARD

Hogenweidstrasse 2

Däniken

CH-4658

Šveits

Tel: (41-062) 288 90 60

Faks: (41-062) 288 90 70