19.8.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 271/38


KOMISJONI OTSUS,

4. august 2004,

millega võetakse vastu seoses dumpinguvastase menetlusega esitatud meetmed, mis puudutavad polüetüleentereftlaadi importimist muu hulgas Austraaliast

(2004/600/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 384/96 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi “algmäärus”), eriti selle artiklit 8 ja 9,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

(1)

19. veebruaril 2004 kehtestas komisjon määrusega (EÜ) nr 306/2004 (2) esialgsed dumpinguvastased tollimaksud seoses Austraaliast, Hiina Rahvavabariigist ja Pakistanist pärineva polüetüleentereftalaadi (edaspidi “kõnesolev toode”) importimisega ühendusse (edaspidi “esialgne määrus”).

(2)

Pärast esialgsete dumpinguvastaste meetmete vastuvõtmist jätkas komisjon dumpingu, kahjude ja ühenduse huvide uuringuid. Uuringute lõplikud tulemused ja järeldused on toodud nõukogu määruses (EÜ) nr 1467/2004, (3) millega kehtestatakse lõplikud dumpinguvastased tollimaksud Austraaliast, Hiina Rahvavabariigist ja Pakistanist pärineva kõnesoleva toote importimise suhtes (edaspidi “lõplik määrus”).

(3)

Uuringud kinnitasid esialgseid tulemusi seoses kahjutekitava dumpinguga, mis puudutas kõnesoleva toote importimist Austraaliast, Hiina Rahvavabariigist ja Pakistanist.

B.   KOHUSTUSED

(4)

Esialgsete dumpinguvastaste meetmete vastuvõtmisele järgnevalt pakkus üks Austraalia koostööd tegev eksportija (Leading Synthetics Pty Ltd) hinnakohustist vastavalt algmääruse artikli 8 lõikele 1. Selles kohustuses on nimetatud eksportija teinud pakkumise müüa kõnesolevat toodet dumpingu kahjustavat mõju kõrvaldaval hinnatasemel või ülalpool seda.

(5)

Firma esitab komisjonile regulaarset ja detailset informatsiooni oma ekspordi kohta ühendusse, mis tähendab, et komisjon saab kohustust efektiivselt jälgida. Lisaks on firma müügistruktuur selline, et pettusevõimalus on kohustuse puhul piiratud.

(6)

Seda arvesse võttes on kohustus vastuvõetav.

(7)

Võimaldamaks komisjonil efektiivselt jälgida, et firma kohustust järgib, sõltub tollimaksust vabastamine, kui vastavale tolliasutusele esitatakse kohustusest lähtuv vaba ringluse võimaldamise taotlus, kaubandusliku arve esitamisest, mis sisaldab vähemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1467/2004 lisas 2 loetletud elemente. See informatsioonitasand on vajalik ka selleks, et tolliametnikel oleks võimalik piisava täpsusega kindlaks teha, kas laadung vastab kaubanduslikele dokumentidele. Kui kirjeldatud arvet ei esitata või kui see ei vasta tollile esitatud tootele, kuulub vastav dumpinguvastane tollimaks maksmisele.

(8)

Kui kohustust rikutakse või kui see võetakse tagasi või kui on rikkumise kahtlus, võib dumpinguvastase tollimaksu kehtestada vastavalt algmääruse artikli 8 lõikele 9 ja 10,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Allpool nimetatud eksportija poolt pakutud kohustus seoses käesolevate dumpinguvastaste menetlustega, mis puudutavad teatava Austraaliast, Hiina Rahvavabariigist ja Pakistanist pärineva polüetüleentereftalaadi importimist, on käesolevaga vastu võetud.

Riik

Tootja

TARICi lisakood

Austraalia

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 4. august 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pascal LAMY


(1)  EÜT L 56, 6.3.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 461/2004 (ELT L 77, 13.3.2004, lk 12).

(2)  ELT L 52, 21.2.2004, lk 5.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1