4.8.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 257/7


NÕUKOGU OTSUS,

19. juuli 2004,

hoiuseintresside maksustamist käsitleva direktiivi 2003/48/EÜ kohaldamiskuupäeva kohta

(2004/587/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse direktiivi 2003/48/EÜ, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2003/48/EÜ artikli 17 lõikes 2 on sätestatud tingimused direktiivi sätete kohaldamiseks alates 1. jaanuarist 2005.

(2)

Vastavalt direktiivi 2003/48/EÜ artikli 17 lõikele 3 otsustas nõukogu komisjoni ettepaneku alusel enne 1. juulit 2004, et direktiivi 2003/48/EÜ artikli 17 lõikes 2 sätestatud tingimusi tõenäoliselt ei täideta, võttes arvesse asjaomaste meetmete jõustumiskuupäevi asjaomastes kolmandates riikides ja assotsieerunud või sõltlasterritooriumidel.

(3)

Direktiivi 2003/48/EÜ artikli 17 lõikes 3 on sätestatud, et kui nõukogu otsustab, et lõikes 2 sätestatud tingimusi ei täideta, võtab ta komisjoni ettepanekul ühehäälselt vastu uue kuupäeva lõike 2 kohaldamiseks.

(4)

Komisjoni ja asjaomaste liikmesriikide aruannetest ilmneb, et kõik direktiivi 2003/48/EÜ artikli 17 lõikes 2 märgitud kolmandad riigid ja assotsieerunud või sõltlasterritooriumid on võimelised täitma nimetatud lõikes sätestatud tingimusi 1. juuliks 2005.

(5)

Seetõttu tuleks direktiivi 2003/48/EÜ artikli 17 lõike 2 kohaldamise uueks kuupäevaks võtta 1. juuli 2005, mis kehtib samuti eeldusel, et nimetatud lõikes sätestatud tingimused täidetakse.

(6)

Ettevõtjate ja maksumaksjate õiguskindluse huvides peaks käesoleva otsuse vastu võtma kiirendatud korras, mis põhjendab erandit riikide parlamentide funktsiooni Euroopa Liidus käsitleva protokolli punktis I.3 sätestatud kuuenädalasest ajavahemikust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2003/48/EÜ artikli 17 lõikes 2 märgitud kuupäev “1. jaanuar 2005” asendatakse kuupäevaga “1. juuli 2005”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele ja avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 19. juuli 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

P. H. DONNER


(1)  ELT L 157, 26.6.2003, lk 38.