20.5.2004   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 183/83


NÕUKOGU OTSUS,

17. mai 2004,

mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu sõlmimist lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete töötlemise ja edastamise kohta Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi Tolli ja Piirivalvebüroole

(2004/496/EÜ)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95 koostoimes artikli 300 lõike 2 esimese lõigu esimese lausega,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

23. veebruaril 2004 volitas nõukogu komisjoni ühenduse nimel pidama läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega lepingu üle, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete töötlemist ja edastamist Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi Tolli- ja Piirivalvebüroole

(2)

Euroopa Parlament ei ole esitanud arvamust tähtaja jooksul, mille nõukogu asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimese lõigu kohaselt kehtestas, pidades silmas kiireloomulist vajadust parandada lennuettevõtjate ja reisijate ebakindlat olukorda ja kaitsta asjassepuutuvate isikute finantshuve.

(3)

See leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete töötlemise ja edastamise kohta Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi Tolli- ja Piirivalvebüroole.

Lepingu tekst on käesolevale otsusele lisatud.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Ühenduse nimel lepingule alla kirjutama.

Brüssel, 17. mai 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

B. COWEN


VASTAV

Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping lennuettevõtjate poolt reisijate isikuandmete töötlemise ja edastamise kohta Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi Tolli- ja Piirivalvebüroole

EUROOPA ÜHENDUS JA AMEERIKA ÜHENDRIIGID,

TUNNUSTADES põhiõiguste ja -vabaduste, eriti eraelu puutumatuse austamise tähtsust ja tunnustades nende väärtuste austamise tähtsust terrorismi ja sellega seotud kuritegude ning muude tõsiste rahvusvahelise iseloomuga kuritegude, sealhulgas organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ja nende ärahoidmises,

VÕTTES ARVESSE USA eeskirju ja seadusi, mis nõuavad, et iga lennuettevõtja, kes teostab reisijate välislennutransporti Ameerika Ühendriikidesse saabuvatel või sealt väljuvatel lendudel, võimaldaks sisejulgeolekuministeeriumi (edaspidi ministeerium) tolli- ja piirivalvebüroole (edaspidi büroo) elektroonilise ligipääsu reisija isikuandmetele (edaspidi isikuandmed) määral, mil seda kogutakse ja salvestatakse lennuettevõtja automaatsetes reserveerimise ja väljumiste kontrollisüsteemides,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, eriti selle artikli 7 punkti c,

VÕTTES ARVESSE büroo poolt 11. mail 2004 võetud kohustusi, mis avaldatakse föderaalregistris (edaspidi kohustused),

VÕTTES ARVESSE direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 kohaselt 17. mail 2004 vastu võetud komisjoni otsust C(2004)1799 (edaspidi “otsus”), milles tõdetakse, et büroo kaitseb käesolevale lepingule lisatud kohustuste kohaselt piisavalt Euroopa Ühendusest (edaspidi “ühendus”) edastatavaid isikuandmeid, mis on seotud Ameerika Ühendriikidesse saabuvate või sealt väljuvate lendudega,

MÄRKIDES, et lennuettevõtjad, kellel on Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumidel reserveerimise ja väljumiste kontrollisüsteemid, peaksid korraldama isikuandmete edastamise büroole nii kiiresti, kui tehnilised võimalused lubavad, selle ajani aga peaks USA ametivõimudel vastavalt käesolevale lepingule olema luba neile andmetele otse ligi pääseda,

KINNITADES, et käesolev leping ei ole aluseks tulevastele diskussioonidele ega läbirääkimistele Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse või ühe osapoole ja mis tahes riigi vahel seoses mis tahes muud liiki andmete edastamisega,

ARVESTADES mõlema poole tahet teha koostööd, et pikema viivituseta leida sobiv ja vastastikku rahuldust pakkuv lahendus reisijate eelmüügiandmete edastamiseks ühendusest Ameerika Ühendriikidesse,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

1.

Büroo võib elektrooniliselt kasutada lennuettevõtjate Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumidel asuvates reserveerimise ja väljumiste kontrollisüsteemides (edaspidi “reserveerimissüsteemid”) sisalduvaid isikuandmeid, järgides rangelt otsust ja nii kaua, kuni otsus on kohaldatav, ning ainult seni, kuni on paigaldatud rahuldav süsteem, mis võimaldab selliste andmete edastamist lennuettevõtjate poolt.

2.

Lennuettevõtjad, kes teostavad reisijate välislennutransporti Ameerika Ühendriikidesse saabuvatel või sealt väljuvatel lendudel, töötlevad oma automaatsetes reserveerimissüsteemides sisalduvaid isikuandmeid vastavalt büroo USA seaduste alusel esitatavatele nõudmistele, järgides rangelt otsust, ja nii kaua, kuni otsus on kohaldatav.

3.

Büroo võtab otsust arvesse ja teatab, et ta kohaldab sellele lisatud kohustusi.

4.

Büroo töötleb saadud isikuandmeid ja kohtleb isikuid, keda puudutavaid andmeid töödeldakse, vastavalt kohaldatavatele USA seadustele ja põhiseaduslikele nõudmistele, ilma seadusevastase diskrimineerimiseta, iseäranis rahvuse ja elukohariigi alusel.

5.

Büroo ja Euroopa Komisjon vaatavad käesoleva lepingu rakendamise ühiselt ja regulaarselt üle.

6.

Juhul kui Euroopa Liidus võetakse kasutusele reisijate identifitseerimissüsteem, mis nõuab, et lennuettevõtjad lubaksid ametivõimudel kasutada isikuandmeid isikute kohta, kelle reisiplaanis sisaldub Euroopa Liitu saabuv või sealt väljuv lend, edendab ministeerium oma pädevuse ulatuses aktiivselt lennuettevõtjate koostööd, tehes seda teostatavuse piires ja rangelt vastastikuse alusel.

7.

Käesolev leping jõustub allakirjutamisel. Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, andes sellest diplomaatiliste kanalite kaudu teada. Leping lõpeb üheksakümmend (90) päeva pärast seda, kui teisele lepinguosalisele on lepingu lõpetamisest teatatud. Käesolevat lepingut võib igal ajal vastastikuse kirjaliku kokkuleppega muuta.

8.

Käesoleva lepinguga ei kavatseta lepinguosaliste seadusandlusest kõrvale kalduda ega seda muuta, samuti ei loo ega anna käesolev leping mingeid õigusi ega hüvesid ühelegi muule era- või avalik-õiguslikule isikule ega üksusele.

Allakirjutatud … (koht) … (kuupäev)

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Erinevuste korral kohaldatakse ingliskeelset versiooni.

Euroopa Ühenduse nimel

Ameerika Ühendriikide nimel

Tom RIDGE

Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuminister