32004D0466Euroopa Liidu Teataja L 157 , 30/04/2004 Lk 0136 - 0139


Nõukogu otsus 2004/466/EÜ,

29. aprill 2004,

millega muudetakse üldkäsiraamatut sellesse sätte lisamiseks täiskasvanud saatjaga reisivate alaealiste sihtkontrolli kohta piiril

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 24. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 790/2001, millega antakse nõukogule rakendusvolitused piirikontrolli ja piirivalve rakendamise teatavate üksikasjalike sätete ja praktilise korra osas, [1]

võttes arvesse Itaalia Vabariigi algatust

ning arvestades järgmist:

(1) On vaja vastu võtta ühenduse välispiiri ületavate isikute, kaasa arvatud koos täiskasvanud saatjaga reisivate alaealiste sisenemise ja väljumise kontrollimise erikord, eriti arvesse võttes, et alaealisi saatvad või väidetavalt saatvad isikud tegelevad sageli tegelikult inimkaubandusega, ning tuleks sätestada piirikontrolliasutuste kohustus pöörata erilist tähelepanu kõigile reisivatele alaealistele.

(2) Täitevkomitee 9. veebruari 1998. aasta deklaratsiooni punktis 5 alaealiste röövimise kohta sedastatakse, et "on samuti äärmiselt vajalik, et piirikontrolli eest vastutavad asutused kontrolliksid süstemaatiliselt alaealiste isikut tõendavaid dokumente ja reisidokumente. See on eriti oluline siis, kui alaealised reisivad koos üheainsa täiskasvanud saatjaga."

(3) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav. Arvestades, et käesolev otsus põhineb Schengeni acquis'l Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotise alusel, otsustab Taani kõnealuse protokolli artikli 5 kohaselt kuue kuu jooksul pärast seda, kui nõukogu on käesoleva otsuse vastu võtnud, kas ta rakendab seda oma siseriiklikus õiguses.

(4) Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi puhul on käesolev otsus nende Schengeni acquis' sätete edasiarendus lepingu tähenduses, mis on sõlmitud Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel nende kahe riigi ühinemise kohta Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mis kuuluvad selle lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu otsuse 1999/437/EÜ [2] artikli 1 punktis A osutatud valdkonda.

(5) Käesolev otsus on nende Schengeni acquis' sätete edasiarendus, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes. [3] Seetõttu ei võta Ühendkuningriik selle vastuvõtmisest osa ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(6) Käesolev otsus on nende Schengeni acquis' sätete edasiarendus, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes; [4] seetõttu ei võta Iirimaa selle vastuvõtmisest osa ja see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(7) Käesolev otsus on Schengeni acquis' edasiarendus või on muul viisil sellega seotud ühinemisakti artikli 3 lõike 1 tähenduses,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Üldkäsiraamatu II osa punkti 6.8.1 teise lõigu lauset: "Piirikontrolli teostav personal peab erilist tähelepanu pöörama ilma täiskasvanud saatjata reisivatele alaealistele" muudetakse järgmiselt: "Piirikontrolli teostav personal peab erilist tähelepanu pöörama nii koos täiskasvanud saatjaga kui ka ilma täiskasvanud saatjata reisivatele alaealistele".

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingule adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 29. aprill 2004

Nõukogu nimel

eesistuja

M. McDowell

[1] EÜT L 116, 26.4.2001, lk 5.

[2] EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.

[3] EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

[4] EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

--------------------------------------------------