32004D0159Euroopa Liidu Teataja L 050 , 20/02/2004 Lk 0063 - 0064


Komisjoni otsus,

16. veebruar 2004,

millega muudetakse teist korda otsust 2002/975/EÜ vaktsineerimise kehtestamise kohta madala patogeensusega klassikalise lindude katku tõrjemeetmete täiustamiseks Itaalias ja teatavate liikumist käsitlevate tõrjeabinõude kohta

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 393 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2004/159/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ veterinaar- ja zootehniliste kontrollide kohta, mida kohaldatakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega, [1] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/33/EÜ, [2] eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta, mida kohaldatakse ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 806/2003, [4] eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 19. mai 1992. aasta direktiivi 92/40/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse klassikalise lindude katku tõrjemeetmed, [5] viimati muudetud 19. mai 1992. aasta määrusega (EÜ) nr 806/2003, eriti selle artiklit 16,

ning arvestades järgmist:

(1) Oktoobris 2002 teatas Itaalia komisjonile, et Veneto ja Lombardia piirkondades on esinenud madala patogeensusega klassikalise lindude katku alamliigist H7N3 ja et haigus levis kiiresti.

(2) Seejärel võtsid Itaalia ametiasutused agressiivsed meetmed nakkuse leviku tõrjeks, sealhulgas nakatunud linnukarjade hävitamine. Täiendava meetmena taotlesid Itaalia ametiasutused heakskiitu klassikalise lindude katku vastasele vaktsineerimisprogrammile vähemalt 18 kuuks, et vältida nakkuse edasist levikut.

(3) Vaktsineerimisprogramm kiideti heaks komisjoni otsusega 2002/975/EÜ, [6] millega sätestati lisas kirjeldatud piirkonnas klassikalise lindude katku vastase vaktsineerimise eeskirjad. Otsus hõlmas muu hulgas konkreetseid tõrjemeetmeid, näiteks liikumispiirangud elusate kodulindude, haudemunade ja lauamunade osas, mis on ette nähtud ühendusesisese kaubanduse jaoks.

(4) Edasiste kogemuste alusel tuleks muuta heakskiidetud vaktsineerimisprogrammi, et see hõlmaks aretuseks ettenähtud kodulindude võimalikku vaktsineerimist, ja et muuta vaktsineerimiskavasid, mida rakendatakse eri kodulindude kategooriatele, eriti munakanadele. Võttes arvesse soodsat epidemioloogilist arengut klassikalise lindude katku nakkuste levikus kõnealustes populatsioonides, tuleks läbi vaadata piirangud, mille alusel teatavaid kodulindude kategooriaid peetakse üle teatava vanusepiiri.

(5) Praegused ühendusesisese kaubanduse piirangud toodete puhul, mis on pärit madala patogeensusega klassikalisse lindude katku nakatunud majandist määratletud raadiuses asuvatest majanditest, tuleks läbi vaadata ja tühistada, tingimusel et rakendatakse teatavaid ettevaatusabinõusid.

(6) Eristustesti (iIFA-test), mis komisjoni otsusega 2001/847/EÜ [7] kiideti heaks kasutamiseks kalkunite puhul, on nüüd edasi arendatud ja selle rakendamine muude kodulinnuliikide, eriti kanade puhul peaks andma vajalikud loomatervishoiu tagatised vaktsineeritud kanadelt saadud värske lihaga ühendusesisese kauplemise puhul.

(7) Madala patogeensusega klassikalise lindude katku nakatumised on viimaste kuude jooksul tunduvalt vähenenud; siiski tundub asjakohane pikendada vaktsineerimisprogrammi veel kuue kuu võrra kaitsmaks populatsiooni uuestinakatumise eest.

(8) Otsust 2002/975/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(9) Lisaks sellele tuleks kuulutada kehtetuks komisjoni otsused 2000/149/EÜ, [8] 2003/153/EÜ, [9] 2003/359/EÜ [10] ja 2003/428/EÜ, [11] mis võeti vastu kõrge patogeensusega klassikalise lindude katku puhangute puhul Itaalias 2000. aastal ja Hollandis ja Belgias 2003. aastal, mida enam ei kohaldata.

(10) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Itaalia poolt taotletud ja otsusega 2002/975/EÜ heaks kiidetud muudatused vaktsineerimisprogrammis, eelkõige järgmise osas:

a) aretuseks ettenähtud kodulindude vaktsineerimise võimalus;

b) kodulindude eri kategooriate vaktsineerimiskavade muutmine vastavalt nende immuunstaatusele, eriti munakanade puhul;

c) järelevalveprogrammide muutmine vaktsineerimispiirkonnast pärit kodulindude puhul;

d) tüve A/ck/Italy/1067/1999/H7N1 sisaldava täiendava heteroloogilise vaktsiini kasutamine;

e) teatavate kodulindude kategooriate eluea pikendamine ja

f) vaktsineerimisprogrammi pikendamine kuue kuu võrra (kokku 24 kuud),

kiidetakse käesolevaga heaks.

Artikkel 2

Otsust 2002/975/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

2) a) Artikli 5 lõike 1 punktis c asendatakse sõnad "kolm kilomeetrit" sõnadega "üks kilomeeter".

b) Artikli 5 lõigetes 2 ja 3 lisatakse vastavalt sõnade "kalkunid" ja "kalkun" järele sõnad "ja kanad" ja "ja kana" ning sõna "kalkuniliha" asendatakse sõnadega "kalkuni- ja kanaliha".

3) a) II lisa esimeses lõigus lisatakse sõnad "ja kanad" sõna "kalkunid" järele.

b) II lisa punkt 2 asendatakse järgmisega:

"2. Testi kasutamine värske kalkuni- ja kanaliha vedamise puhul Itaalia vaktsineerimispiirkondadest teistesse liikmesriikidesse

Klassikalise lindude katku vastu vaktsineeritud kalkunitelt ja kanadelt pärit liha võib vedada teistesse liikmesriikidesse, tingimusel et kui kõiki linde hoitakse ühes hoones, võtab ametlik veterinaararst vereanalüüsid seitsme päeva jooksul enne tapmist vähemalt 10 tapmiseks ettenähtud vaktsineeritud kalkunilt või kanalt. Kui kodulinde hoitakse siiski mitmes rühmas või hoones, kontrollitakse vähemalt majandi kõikidest rühmadest või hoonetest juhuslikult valitud 20 vaktsineeritud lindu."

Artikkel 3

Otsused 2000/149/EÜ, 2003/153/EÜ, 2003/359/EÜ ja 2003/428/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. veebruar 2004

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

[2] EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14.

[3] EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

[4] ELT L 122, 16.5.2003, lk 1.

[5] EÜT L 167, 22.6.1992, lk 1.

[6] EÜT L 337, 13.12.2003, lk 87. Otsust on muudetud otsusega 2003/436/EÜ (EÜT L 149, 17.6.2003, lk 33).

[7] EÜT L 315, 1.12.2001, lk 61.

[8] EÜT L 50, 23.2.2000, lk 22.

[9] EÜT L 59, 4.3.2003, lk 32.

[10] EÜT L 123, 17.5.2003, lk 59.

[11] EÜT L 144, 12.6.2003, lk 15.

--------------------------------------------------