32004D0020Euroopa Liidu Teataja L 005 , 09/01/2004 Lk 0001 - 0007


Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 20/2004/EÜ,

8. detsember 2003,

millega kehtestatakse tarbijapoliitika toetamiseks mõeldud ühenduse meetmete rahastamise üldine raamistik aastateks 2004–2007

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 153,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [1]

tegutsedes asutamislepingu artiklis 251 ette nähtud menetluse kohaselt [2]

ning arvestades järgmist:

(1) Tarbijapoliitikal on komisjoni strateegiliste eesmärkide saavutamisel keskne roll, mis on sätestatud komisjoni strateegilisi eesmärke aastatel 2000–2005 puudutavas komisjoni teatises "Uue Euroopa kujundamine" [3] ning milleks on uue majandus- ja sotsiaalpoliitika kava toetamine, millega ajakohastatakse Euroopa majandust ja tagatakse Euroopa kodanikele parem elukvaliteet.

(2) Aastateks 2002–2006 välja töötatud tarbijapoliitika strateegias rõhutatakse kolme peamist eesmärki. Eesmärgid viiakse ellu komisjoni poolt regulaarselt läbivaadatavas programmis ettenähtud meetmetega.

(3) Tarbijapoliitika strateegia eesmärgid ja meetmed peaksid näitama, kuidas suunata vahendeid käesoleva raamistiku piires elluviidavatele meetmetele. Tarbijapoliitika strateegia kolme peamise eesmärgi kõrval tuleks asetada esikohale meetmed, millega püütakse liita tarbija huvid teiste tegevusvaldkondadega, kooskõlas asutamislepingu artikliga 153.

(4) Käesoleva raamistiku kohaldamisalasse jääva tarbijapoliitika raames tuleks kooskõlas tarbijapoliitika strateegiaga vaadelda teenuste ja mittetoidukaupade ohutust ning ELi tarbijate majanduslikke huve. Käesolev raamistik ei hõlma toidu ohutusega seotud meetmeid.

(5) Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 2 on Euroopa Liidu üheks üldiseks eesmärgiks tasakaalustatud ja säästva arengu saavutamine. Vastavalt säästvat arengut puudutavale Johannesburgi deklaratsioonile, säästva arengu tippkohtumise tegevuskavale ja Cardiffi protsessile tuleks säästva arengu saavutamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

(6) Kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega, tuleks käesoleva raamistikuga ette näha ühenduse poolt rakendatavad meetmed, mille abil toetatakse ühenduse, siseriiklikul ja regionaalsel tasandil tarbijate huvide eest seisvaid organisatsioone ja asutusi.

(7) Lisaks käesoleva raamistikuga hõlmatud meetmetele peaks ühendus tagama, et tarbijaorganisatsioonid ja muud valitsusvälised organisatsioonid annaksid oma panuse tarbijapoliitika strateegia elluviimisse, osaledes komisjoni otsusega 2003/709/EÜ [4] loodud Euroopa tarbijate nõuanderühma töös.

(8) Käesoleva raamistikuga tuleks ette näha komisjoni ja ühe või mitme liikmesriigi meetmed, mille eesmärgiks on viia ellu tarbijapoliitika eesmärgid.

(9) On Euroopa üldhuvides, et ühenduse tasandil oleksid esindatud tarbijate tervist ja ohutust puudutavad huvid ning majandushuvid, samuti toodete ja teenuste standardite arengut puudutavad tarbijate huvid nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust [5] (edaspidi "finantsmäärus"), artikli 108 lõike 1 punkti b tähenduses.

(10) Käesoleva otsusega kehtestatakse käesoleva raamistiku kogu kehtivuse ajaks finantsraamistik, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele iga-aastase eelarvemenetluse ajal peamine juhis Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse parandamise kohta) [6] punkti 33 tähenduses.

(11) Euroopa tarbijaorganisatsioonide ning ühenduse tasandil toodete ja teenuste standardite arendamises tarbijate huve esindavate tarbijaorganisatsioonide tegevuse tõhususe ja mõju parandamiseks võib koostöölepingute raames anda toetuskõlblikele organisatsioonidele rahalist toetust käesoleva raamistiku kehtivuse ajal.

(12) Haldustõhususe ja konkreetsete projektide tõhususe ja mõju parandamiseks tuleks projektikonkursse välja kuulutada vähemalt iga kahe aasta tagant ning projektide elluviimist tuleks toetada kuni 75 % ulatuses abikõlblike kulude maksumusest.

(13) Euroopa Majanduspiirkonna lepingus (edaspidi "EMP leping") nähakse ette, et Euroopa Majanduspiirkonnas osalevad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid (edaspidi "EFTA/EMP riigid") peaksid ühenduse meetmete raamistikus muu hulgas tugevdama ja laiendama koostööd tarbijakaitse valdkonnas.

(14) Assotsieerunud riikidel peaks olema võimalus osaleda käesolevas üldises raamistikus vastavalt tingimustele, mis on sätestatud vastavates kahepoolsetes lepingutes, millega on ette nähtud nimetatud riikide ühenduse programmides osalemise üldised põhimõtted.

(15) Käesoleva raamistiku tähtsuse ja mõju suurendamiseks tuleks rakendatavaid meetmeid pidevalt jälgida ja regulaarselt hinnata, et vajadusel oleks võimalik teha parandusi.

(16) Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [7]

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

1. Käesoleva otsusega luuakse artikli 5 lõikes 1 sätestatud ajavahemikuks tarbijapoliitika toetamiseks ühenduse meetmete üldine raamistik (edaspidi "raamistik").

2. Käesoleva raamistiku raames rakendatavad meetmed täiendavad liikmesriikide poolt ja liikmesriikides rakendatavaid meetmeid, mille eesmärgiks on kaitsta tarbijate tervise ja ohutusega seotud huve, nende majandushuve ning edendada nende õigusi saada teavet ja nõu ning oma huvide kaitsmiseks organiseeruda.

Artikkel 2

Tegevusvaldkonnad

Käesoleva raamistiku raames rakendatavad meetmed puudutavad järgmisi konkreetseid valdkondi:

a) tarbija tervise kaitse ja ohutuse tagamine teenuste ja mittetoidukaupade suhtes;

b) tarbijate majandus- ja õiguslike huvide kaitse;

c) tarbijate teavitamise ja nõustamise edendamine;

d) tarbijaorganisatsioonide teovõime edendamine toimimiseks Euroopa tasandil.

Artikkel 3

Meetmete eesmärgid

Käesoleva raamistiku raames rakendatavad meetmed aitavad saavutada järgmisi üldisi eesmärke:

a) kõrgetasemeline ja ühtlane tarbijakaitse, eelkõige tänu üldiste tarbijakaitse eeskirjade ja tavade kehtestamisele ning tarbija huvide integreerimisele ühenduse muude poliitikatega;

b) tarbijakaitse eeskirjade tõhus jõustamine, eelkõige turujärelevalve, haldus- ja jõustamisalase koostöö ning tarbijatele juurdepääsu tagamise kaudu teenuseid ja mittetoidukaupu puudutavale teabele, samuti tarbijate juurdepääsu kaudu kaebuste ja vaidluste lahendamise mehhanismidele;

c) tarbijaorganisatsioonide tõhus kaasamine tarbijapoliitika ja ühenduse muude tarbijate huve puudutavate poliitikate arendamisse.

Artikkel 4

Meetmete tüübid

1. Käesoleva raamistiku raames rakendatavad meetmed on loetletud lisas eesmärkide kaupa.

2. Meetmeid 1–8, 11–15 ja 19 rakendab komisjon otse.

3. Meetmeid 9 ja 10 rahastavad ühiselt ühendus ja üks või mitu liikmesriiki või ühendus ja artikli 9 kohaselt osalevad kolmandate riikide pädevad asutused.

4. Meetmed 16, 17 ja 18 saavad toetust ühenduselt.

Artikkel 5

Rahastamine

1. Käesoleva otsuse rakendamise finantsraamistikuks ajavahemikus 1. jaanuarist 2004 kuni 31. detsembrini 2007 on määratud 72 miljonit eurot, millest 54 miljonit eurot on ette nähtud ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2006.

2. 31. detsembrile 2006 järgneva ajavahemiku osas loetakse pakutud summa kinnitatuks, kui see vastab aastal 2007 algaval ajavahemikul jõus olevatele finantsperspektiividele.

3. Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad iga-aastased assigneeringud finantsperspektiivi piires.

Artikkel 6

Rahaline toetus

1. Ühenduse rahaline toetus ühismeetmete 9 ja 10 puhul on põhimõtteliselt 50 % ja ei ületa ühelgi juhul 70 % meetme kogumaksumusest. Komisjon määrab ära, millised ühismeetmed on kõlblikud saama rahalist toetust rohkem kui 50 %.

2. Meetme 16 puhul ei ületa rahaline toetus 50 % toetuskõlblike meetmete rakendamismaksumusest.

3. Meetme 17 puhul ei ületa rahaline toetus 95 % toetuskõlblike meetmete rakendamismaksumusest.

4. Toetuskõlblike organisatsioonide puhul, mis eelneval aastal on aktiivselt ja tõhusalt esindanud tarbijate huve, ei kohaldata meetmeid 16 ja 17 puudutava rahalise toetuse uuendamise korral järkjärgulise vähendamise eeskirja.

5. Rahaline toetus meetme 18 puhul on põhimõtteliselt 50 % ja ei ületa ühelgi juhul 75 % toetuskõlbliku projekti rakendamismaksumusest. Komisjon määrab, millised konkreetsed projektid on kõlblikud saama rahalist toetust rohkem kui 50 %.

Artikkel 7

Abisaajad

1. Ühismeetmetele 9 ja 10 mõeldud rahalised toetused võidakse anda avalik-õiguslikule asutusele või liikmesriigi või asjaomase pädeva asutuse poolt määratud ja komisjoni poolt heaks kiidetud mittetulundusasutusele.

2. Meetme 16 puhul võib rahalist toetust anda Euroopa tarbijaorganisatsioonidele, mis:

a) on valitsusvälised mittetulunduslikud organisatsioonid, mis on sõltumatud tööstus-, kaubandus- ja äritegevuse vastandlikest huvidest ning mille põhieesmärgid ja -tegevused on seotud ühenduse tarbijate tervise, ohutuse ja majanduslike huvide kaitsega;

b) on volitatud vähemalt poolte liikmesriigi siseriiklike tarbijate organisatsioonide poolt, mis vastavalt siseriiklikele eeskirjadele või tavadele esindavad tarbijaid ja tegutsevad riigi tasandil, esindama tarbijate huvisid ühenduse tasandil; ja

c) peavad olema esitanud komisjonile rahuldavad andmed oma liikmeskonna, sisekorra ja rahastamisallikate kohta.

3. Meetme 17 puhul võib rahalist toetust anda Euroopa tarbijaorganisatsioonidele, mis:

a) on valitsusvälised mittetulunduslikud organisatsioonid, mis on sõltumatud tööstus-, kaubandus- ja äritegevuse vastandlikest huvidest ning mille põhieesmärgid ja -tegevused on seotud tarbijate huvide kaitsega standardimisprotsessis ühenduse tasandil; ja

b) on volitatud esindama ühenduse tasandil tarbijahuvisid vähemalt kahes kolmandikus liikmesriikidest:

- organite poolt, mis vastavalt siseriiklikele eeskirjadele või tavadele esindavad liikmesriikide siseriiklikke tarbijaorganisatsioone, või

- selliste organite puudumisel liikmesriikide siseriiklike tarbijaorganisatsioonide poolt, mis vastavalt siseriiklikele eeskirjadele või tavadele esindavad tarbijate huvisid ning tegutsevad siseriiklikul tasandil.

4. Meetme 18 puhul võib rahalist toetust anda ükskõik millisele juriidilisele isikule või juriidiliste isikute ühendusele, kuhu kuuluvad sõltumatud avalik-õiguslikud asutused ja piirkondlikud tarbijaorganisatsioonid ning mis tegutseb tööstusest ja kaubandusest sõltumatult ning vastutab projektide elluviimise eest.

Artikkel 8

Erandid

Taotlejatel või pakkujatel ja töövõtjatel, kes on esitanud valeandmeid või on varasemas hankemenetluses jätnud oma lepingulised kohustused olulisel määral täitmata, jäetakse edasiste lepingute sõlmimisest kõrvale vastavalt finantsmääruse artiklis 96 sätestatule.

Artikkel 9

Kolmandate riikide osalemine

Raamistikus võivad osaleda:

a) EFTA/EMP riigid Euroopa Majanduspiirkonna lepingus sätestatud tingimustel;

b) assotsieerunud riigid vastavalt tingimustele, mis on sätestatud vastavates kahepoolsetes lepingutes, millega on ette nähtud nimetatud riikide ühenduse programmides osalemise üldised põhimõtted.

Artikkel 10

Järjepidevus ja vastastikune täiendavus

1. Komisjon tagab, et käesoleva raamistiku raames rakendatavad meetmed oleksid kooskõlas tarbijapoliitika strateegiaga.

2. Komisjon tagab, et käesoleva raamistiku raames rakendatud meetmed oleksid kooskõlas ühenduse muude programmide ja algatustega ning täiendaksid neid.

Artikkel 11

Tööprogramm

Komisjon võtab vastu iga-aastase tööprogrammi, mis sisaldab:

a) iga eesmärgi kohaseid tegevusprioriteete;

b) iga-aastase eelarve jaotamist artiklis 4 määratletud meetmeliikide kaupa;

c) pakkumiskutsete, ühismeetmete ja konkursikutsete planeeritud ajakava;

d) konkursikutsete puhul meetmetele 16, 17 ja 18 kohaldatavaid valiku- ja lepingute sõlmimise kriteeriume, meetme 18 puhul üle 50 % rahalise toetuse kriteeriume ning iga konkursikutse puhul kasutada olevat soovituslikku summat kooskõlas finantsmääruse vastavate sätetega, võttes võimaluste piires arvesse vajadust kehtestada lihtsaid haldusnõudeid, eelkõige juhtudel, kus konkreetsetele projektidele taotletavad rahalise toetuse summad on väikesed.

Artikkel 12

Avaldamine ja menetlused

1. Komisjon avaldab Euroopa Liidu Teatajas ja komisjoni Interneti koduleheküljel vähemalt iga kahe aasta tagant:

a) meetmete 16 ja 17 puhul konkursikutse ja

b) meetme 18 puhul konkurentsikutse, milles kirjeldatakse rakendatava meetme prioriteete.

2. Rahalise toetuse taotluse hindamisprotsessi varajases etapis teatab komisjon taotlejale, kui viimane ei ole abikõlblik või kui taotlus ei sisalda teavet, mida on vaja selle valikukriteeriumidele vastavaks tunnistamiseks.

3. Meetmete 16, 17 ja 18 puhul otsustab komisjon rahalise toetuse andmise kolme kuu jooksul taotluste esitamise lõpptähtajast.

4. Rahalise toetuse saajate nimekiri ning käesoleva raamistiku raames rahastatavate meetmete nimekiri avaldatakse igal aastal komisjoni koduleheküljel koos vastavate summadega.

Artikkel 13

Jälgimine ja hindamine

1. Komisjon tagab käesoleva raamistiku raames rakendatavate meetmete tõhusa ja regulaarse jälgimise ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva raamistiku rakendamist puudutava vahearuande 31. detsembriks 2005. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti igal aastal sellest, kas meetmete 16, 17 ja 18 rakendamist puudutav otsustamismenetlus ületab artikli 12 lõikes 3 sätestatud kolmekuulist perioodi.

2. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva raamistiku raames rakendatud meetmete hindamisaruande enne selle võimalikku uuendamist puudutava taotluse esitamist, kuid igal juhul hiljemalt 31. detsembril 2007.

Artikkel 14

Abinõude rakendamine

1. Komisjon vastutab käesoleva otsuse juhtimise ja rakendamise eest kooskõlas finantsmäärusega.

2. Artikli 4 lõigetes 3 ja 4 ning artiklis 11 nimetatud meetmed võetakse vastu artikli 15 lõikes 2 nimetatud korras.

Artikkel 15

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 16

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 8. detsember 2003

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

F. Frattini

[1] ELT C 234, 30.9.2003, lk 86.

[2] Euroopa Parlamendi 24. septembri 2003. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 1. detsembri 2003. aasta otsus.

[3] EÜT C 81, 21.3.2000, lk 1.

[4] ELT L 258, 10.10.2003, lk 35.

[5] EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

[6] EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1. Lepingut on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2003/429/EÜ (ELT L 147, 14.6.2003, lk 25).

[7] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

--------------------------------------------------

LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD MEETMED LOETLETUNA EESMÄRKIDE KAUPA

Eesmärk a: Kõrgetasemeline ja ühtlane tarbijakaitse

1. meede: Teadusnõuanded, riskianalüüsid koos võrdleva hinnanguga ning riski vähendamise võimaluste hinnang, mis puudutavad tarbija tervise kaitset ja ohutuse tagamist mittetoidukaupade ja teenuste suhtes.

2. meede: Õigusnormide algatamise ettevalmistamine ning iseregulatsiooni puudutavate algatuste soodustamine, mille hulka kuulub muu hulgas:

2.1. Turgude ja reguleerimissüsteemide võrdlev analüüs

2.2. Toodete ohutust puudutavate tegevuspõhimõtete väljatöötamiseks vajalik õiguslik ja tehniline ekspertiis

2.3. Toodete ja teenuste standardimisvolituste väljatöötamiseks vajalik tehniline ekspertiis

2.4. Tarbijate majandushuve puudutavate tegevuspõhimõtete väljatöötamiseks vajalik õiguslik ja tehniline ekspertiis

2.5. Õpikojad huvirühmade ja ekspertidega

3. meede: Tarbijate majandus- ja muudele huvidele mõju avaldavate turusuundumuste jälgimine ja hindamine, mille hulka kuuluvad muu hulgas hinnauuringud, tarbijate kaebuste läbivaatamine ja analüüs ning uuringud turustruktuuride muutustest.

4. meede: Andmete ja teabe kogumine ja vahetamine, mis on tõendusbaasiks tarbijapoliitika väljatöötamisele ja tarbijate huvide integreerimisele muude ELi poliitikatega, kuhu hulka kuuluvad muu hulgas uuringud tarbijate ja ettevõtete suhtumisest, statistiliste ja muud liiki asjakohaste andmete kogumine ja analüüs.

Eesmärk b: Tarbijakaitse eeskirjade tõhus jõustamine

5. meede: Järelevalve- ja täitevmenetluse koordineerimine, mille hulka kuulub muu hulgas:

5.1. Jõustamisalaseks koostööks vajalike IT-vahendite väljatöötamine (nt andmebaasid, teabe- ja sidesüsteemid)

5.2. Koolitus, seminarid ja kontrolliametnike vahetamine ühisteks täitevmenetlusteks

5.3. Ühiste täitevmenetluste planeerimine ja väljatöötamine

5.4. Ühised piloottäitevmenetlused

6. meede: Lihtsalt ja avalikult juurdepääsetavate andmebaaside väljatöötamine, mis puudutavad ühenduse tarbijakaitset käsitlevatel õigusaktidel põhinevate tarbijate õiguste rakendamist ja sellekohast pretsedendiõigust ning kuhu hulka kuulub ka ebaõiglasi lepingutingimusi puudutavate andmebaaside loomise lõpuleviimine ja täiendamine.

7. meede: Mittetoidukaupade ja teenuste ohutuse jälgimine ja hindamine, mille hulka kuulub muu hulgas:

7.1. RAPEXi hoiatussüsteemi rakendusala tugevdamine ja laiendamine, võttes arvesse turu järelevalvet puudutava teabevahetuse arengut

7.2. Hoiatusteadete tehniline analüüs

7.3. Konkreetsete tarbekaupade ja teenuste kasutamisest tulenevaid ohte puudutavate andmete kogumine ja hindamine

7.4. Tarbekaupade ohutusvõrgustiku väljatöötamine vastavalt direktiivis 2001/95/EÜ [1] sätestatule

8. meede: Alternatiivsete vaidluste lahendamise skeemide mõju jälgimine ja hindamine, eelkõige just on-line skeemide ja nende tõhususe jälgimine ja hindamine piiriüleste kaebuste ja vaidluste lahendamisel ning tehniline abi Euroopa kohtuvälise võrgu süsteemi edasiseks väljatöötamiseks.

9. meede: (Ühismeede) Rahalised toetused ühenduse võrke moodustavatele avalik-õiguslikele ja mittetulundusasutustele, mis annavad tarbijatele teavet ja abi, et viimastel oleks võimalik kasutada oma õigusi ning pääseda juurde vastavatele vaidluste lahendamise mehhanismidele (Euroopa tarbijakeskuste võrgule ja Euroopa kohtuvälise võrgu arvelduskodadele, vastavalt artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustele).

10. meede: (Ühismeede) Rahalised toetused konkreetsetele ühistele järelevalve- ja jõustamismeetmetele, eesmärgiga parandada ühenduse tarbijakaitset puudutavaid õigusakte, kaasa arvatud üldise tooteohutuse direktiivi, haldamis- ja jõustamisalasele koostööle ning muudele meetmetele halduskoostöö kontekstis, vastavalt artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Eesmärk c: Tarbijaorganisatsioonide kaasamine ELi poliitikatesse

11. meede: Tarbijaorganisatsioonidele konkreetse tehnilise ja õigusliku kompetentsi pakkumine, eesmärgiga toetada nende osalemist ja panust ühenduse poliitika seadusandlikke ja mitteseadusandlikke algatusi puudutavatesse konsultatsioonidesse asjakohastes poliitikavaldkondades, nagu näiteks siseturu poliitika, üldist huvi pakkuvad teenused ja säästvat tootmist ja tarbimist puudutav kümneaastane raamprogramm, ning nende poolt turujärelevalvesse antava panuse toetamine.

12. meede: Euroopa tarbijate huvide esindamine rahvusvahelistel foorumitel, kaasa arvatud rahvusvahelistes standardiasutustes ja rahvusvahelistes kaubandusorganisatsioonides.

13. meede: Piirkondlike, siseriiklike ja Euroopa tarbijaorganisatsioonide personali koolitus ja muud suutlikkust suurendavad tegevused, kaasa arvatud koolituskursused projektiarenduse ja projekti elluviimise korra kohta, konkreetsete projektide Interneti foorumid, õpikojad ja kohtumised partnerluse edendamiseks projektides.

14. meede: Tarbijakaitset puudutavates õigusaktides sätestatud tarbijate õigusi puudutavad teavitamismeetmed ja muud ühenduse tarbijakaitse abinõud, eelkõige uutes liikmesriikides ning koostöös nende tarbijaorganisatsioonidega.

15. meede: Tarbijate harimine, kuhu hulka kuuluvad noortele tarbijatele suunatud meetmed, ning tarbijate harimiseks mõeldud tarbijate õigusi siseturul ning välistehinguid puudutavate interaktiivsete on-line vahendite väljatöötamine.

16. meede: Euroopa tarbijaorganisatsioonide toimimiseks antavad rahalised toetused vastavalt artikli 7 lõikes 2 sätestatud tingimustele.

17. meede: Toodete ja teenuste standardite ühenduse tasandil väljatöötamisel tarbijate huve esindatavate Euroopa tarbijaorganisatsioonide toimimiseks antavad rahalised toetused vastavalt artikli 7 lõikes 3 sätestatud tingimustele.

Eesmärgid a, b ja c:

18. meede: Konkreetsetele ühenduse või siseriiklikul tasandil ellu viidavatele projektidele antavad rahalised toetused artiklis 3 määratletud tarbijapoliitika eesmärkide toetamiseks vastavalt artikli 7 lõikes 4 sätestatud tingimustele, kuhu hulka kuuluvad muu hulgas rahalised toetused:

- tarbijaorganisatsioonide poolt läbiviidavatele konkreetsetele projektidele ning rahalised toetused uutes liikmesriikides tarbijakaitset puudutava acquis communautaire"i tõhusa rakendamise kiirendamiseks,"

- konkreetsetele projektidele, mille eesmärgiks on edendada piiriülest teabevahetust, ning parimatele rakendusviisidele, mis puudutavad tarbijate õiguste integreerimist muude poliitikatega.

19. meede: Käesoleva raamistiku raames rakendatud meetmete hindamine.

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4).

--------------------------------------------------