32003R2326Euroopa Liidu Teataja L 345 , 31/12/2003 Lk 0027 - 0029


Nõukogu määrus (EÜ) nr 2326/2003,

19. detsember 2003,

millega vastavalt määrusele (EÜ) nr 104/2000 kinnitatakse 2004. kalandusaastaks teatavate kalandustoodete soovitushinnad ja ühenduse tootjahinnad

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrust (EÜ) nr 104/2000 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta [1], eriti selle artikli 18 lõiget 3 ja artikli 26 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõikes 1 ja artikli 26 lõikes 1 sätestatakse, et sekkumishindade määramiseks tuleks teatavatele kalandussaadustele igaks kalandusaastaks kinnitada soovitushind ja ühenduse tootjahind.

(2) Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõikes 1 nõutakse, et igale kõnealuse määruse I ja II lisas loetletud tootele ja tooterühmale kinnitataks soovitushind.

(3) Võttes aluseks praegused andmed asjakohaste toodete hindade kohta ja määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõikes 2 viidatud kriteeriumid, tuleks 2004. kalandusaastaks liigist olenevalt soovitushindu kas tõsta, need samaks jätta või neid vähendada.

(4) Määruses (EÜ) nr 104/2000 nõutakse, et igale kõnealuse määruse III lisas loetletud tootele kinnitataks ühenduse tootjahind. Piisab siiski sellest, kui kehtestada ühenduse tootjahind ainult ühele määruse (EÜ) nr 104/2000 III lisas loetletud tootele, kuna muude toodete hinnad võib arvutada välja komisjoni määrusega (EMÜ) nr 3510/82 [2] kehtestatud ümberarvestustegurite abil.

(5) Võttes aluseks määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõike 2 esimeses ja teises taandes ja artikli 26 lõikes 1 ettenähtud kriteeriumid, tuleks 2004. kalandusaastaks ühenduse tootjahinda tõsta.

(6) Küsimuse kiireloomulisuse tõttu on tähtis teha erand Amsterdami lepingule lisatud Euroopa Liidu riikide parlamentide funktsioone käsitleva protokolli lõike 1 punktis 3 nimetatud kuuenädalasest ajavahemikust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 18 lõikes 1 ettenähtud soovitushinnad kalandusaastaks 1. jaanuar – 31. detsember 2004 esitatakse käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 104/2000 artikli 26 lõikes 1 ettenähtud ühenduse tootjahinnad kalandusaastaks 1. jaanuar – 31. detsember 2004 esitatakse käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Alemanno

[1] EÜT L 17, 21.1.2000, lk 22.

[2] EÜT L 368, 28.12.1982, lk 27. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3899/92 (EÜT L 392, 31.12.1992, lk 24).

--------------------------------------------------

I LISA

Lisad | Liik Määruse (EÜ) nr 104/2000 I ja II lisas loetletud tooted | Kaubanduslik esitusviis | Soovitushind (eurot tonni kohta) |

I | 1.Heeringas liigist Clupea harengus | Terve kala | 267 |

2.Sardiinid liigist Sardina pilchardus | Terve kala | 581 |

3.Harilik ogahai (Squalus acanthias) | Terve või roogitud kala koos peaga | 1112 |

4.Koerhaid (Scyliorhinus spp.) | Terve või roogitud kala koos peaga | 759 |

5.Meriahvenad (Sebastes spp.) | Terve kala | 1177 |

6.Tursk liigist Gadus morhua | Terve või roogitud kala koos peaga | 1631 |

7.Süsikas (Pollachius virens) | Terve või roogitud kala koos peaga | 766 |

8.Kilttursk e piksa (Melanogrammus aeglefinus) | Terve või roogitud kala koos peaga | 998 |

9.Merlang (Merlangus merlangus) | Terve või roogitud kala koos peaga | 923 |

10.Merihaug e molva (Molva spp.) | Terve või roogitud kala koos peaga | 1214 |

11.Makrell liigist Scomber scombrus | Terve kala | 308 |

12.Makrell liigist Scomber japonicus | Terve kala | 311 |

13.Anšoovised (Engraulis spp.) | Terve kala | 1245 |

14.Atlandi merilest (Pleuronectes platessa) | Terve või roogitud kala koos peaga 1.1.2004 – 30.4.2004 | 1079 |

Terve või roogitud kala koos peaga 1.5.2004 – 31.12.2004 | 1499 |

15.Euroopa merluus liigist Merluccius merluccius | Terve või roogitud kala koos peaga | 3731 |

16.Kammellased (Lepidorhombus spp.) | Terve või roogitud kala koos peaga | 2442 |

17.Harilik soomuslest (Limanda limanda) | Terve või roogitud kala koos peaga | 877 |

18.Harilik lest (Platichthys flesus) | Terve või roogitud kala koos peaga | 530 |

19.Albakor e pikkuim-tuun (Thunnus alalunga) | Terve kala | 2265 |

Roogitud kala koos peaga | 2515 |

20.Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma) | Terve | 1637 |

21.Euroopa merikuradid (Lophius spp.) | Terve või roogitud kala koos peaga | 2926 |

Ilma peata | 5898 |

22.Krevetid liigist Crangon crangon | Üksnes vees keedetud | 2391 |

23.Harilik süvameregarneel (Pandalus borealis) | Üksnes vees keedetud | 6411 |

Värske või jahutatud | 1639 |

24.Taskukrabi (Cancer pagurus) | Terve | 1766 |

25.Norra salehomaar (Nephrops norvegicus) | Terve | 5337 |

Sabad | 4279 |

26.Merikeeled (Solea spp.) | Terve või roogitud kala koos peaga | 6748 |

II | 1.Süvalest (Reinhardtius hippoglossoides) | Külmutatud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 1956 |

2.Merluusid (Merluccius spp.) | Külmutatud ja terved, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 1258 |

Külmutatud ja fileeritud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 1499 |

3.Hammasahven (Dentex dentex) ja besuugod (Pagellus spp.) | Külmutatud, partiidena või samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 1586 |

4.Mõõkkala (Xiphias Gladius) | Külmutatud ja terved, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 4019 |

5.Seepiad (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | Külmutatud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 2006 |

6.Kaheksajalg (Octopus spp.) | Külmutatud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 2119 |

7.Ebakalmaarid (Loligo spp.) | Külmutatud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 1168 |

8.Nooljas kalmaar (Ommastrephes sagittatus) | Külmutatud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 961 |

9.Illex argentinus | Külmutatud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 848 |

10.Krevetid sugukonnast Penaeidae | Külmutatud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | |

—Krevetid liigist Parapenaeus longirostris | Külmutatud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 4035 |

—Muud liigid sugukonnast Penaeidae | Külmutatud, samu tooteid sisaldavates originaalpakendites | 8142 |

--------------------------------------------------

II LISA

Liik Määruse (EÜ) nr 104/2000 III lisas loetletud tooted | Kaubanduslikud andmed | Ühenduse tootjahind (eurot tonni kohta) |

Kulduim-tuun Thunnus albacares | Terve, iga kala massiga üle 10 kg | 1219 |

Määruse (EÜ) nr 104/2000 III lisas viidatud muude toodete puhul määratakse ühenduse tootjahinnad määruses (EMÜ) nr 3510/82 viidatud ümberarvestustegurite abil.

--------------------------------------------------