32003R2309Euroopa Liidu Teataja L 342 , 30/12/2003 Lk 0021 - 0023


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2309/2003,

29. detsember 2003,

millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 IIIB, IV ja VI lisa aasta 2004 tekstiilikvootide osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. märtsi 1994. aasta määrust (EÜ) nr 517/94 teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja ühenduse impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta, [1] eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EÜ) nr 517/94 kehtestatakse iga-aastased koguselised piirnormid teatavatele Serbiast ja Montenegrost pärit tekstiiltoodetele.

(2) Alates 1. maist 2004 kuulub Euroopa Liitu 10 uut liikmesriiki. Ühinemisakti artikli 6 lõike 7 kohaselt peavad uued liikmesriigid tekstiilmaterjalide suhtes kohaldama ühist kaubanduspoliitikat ning ühenduse poolt tekstiilmaterjalide ja rõivatoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid tuleb korrigeerida, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemist ühendusega. Teatavate kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete impordi suhtes kohaldatavaid koguselisi piiranguid tuleb seetõttu korrigeerida, et hõlmata importi kümnesse uude liikmesriiki. See eeldab määruse (EÜ) nr 517/94 teatavate lisade muutmist.

(3) Koguste muutmisel on asjakohane kasutada meetodit, mis kvooditasemete korrigeerimisel võtab arvesse tavapärast importi uutesse liikmesriikidesse. Valem, mis põhineb kolmandatest riikidest kümnesse uude liikmesriiki viimasel kolmel aastal toimunud keskmisel pro rata temporis korrigeeritud impordil, sobiks tavapäraste kaubavoogude mõõtmiseks. Aastad 2000–2002 on välja valitud kui kõige olulisemad, sest nad esindavad viimaseid kättesaadavaid andmeid kümne uue liikmesriigi tekstiilmaterjalide ja rõivatoodete impordi kohta.

(4) Määruse (EÜ) nr 517/94 IIIB, IV ja VI lisa tuleks seetõttu muuta, et nad hõlmaksid ka aastal 2004 kohaldatavaid kvooditasemeid. Aasta 2004 kvootide eraldamist reguleerivad üksikasjalikud eeskirjad sisalduvad nõukogu määrusega (EÜ) nr 517/94 aastaks 2004 kehtestatud tekstiilikvootide haldamist käsitlevas komisjoni 29. detsembri 2003. aasta määruses (EÜ) nr 2308/2003. [2]

(5) Määrust (EÜ) nr 517/94 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(6) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 517/94 artikli 25 kohaselt asutatud tekstiilikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 517/94 IIIB, IV ja VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Pascal Lamy

[1] EÜT L 67, 10.3.1994, lk 1, viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1484/2003 (ELT L 212, 22.8.2003, lk 46).

[2] ELT L 342, 30.12.2003, lk 21–23.

--------------------------------------------------

LISA

Määruse (EÜ) nr 517/94 IIIB, IV ja VI lisa muudetakse järgmiselt:

1. IIIB lisa asendatakse järgmisega:

"

IIIB LISA

Artikli 2 lõike 1 neljandas taandes nimetatud iga-aastased ühenduse koguselised piirnormid

Serbia ja Montenegro [1]

Kategooria | Ühik | Kogus |

1 | tonni | 2350 |

2 | tonni | 2853 |

2a | tonni | 645 |

3 | tonni | 312 |

5 | 1000 tükki | 1326 |

6 | 1000 tükki | 594 |

7 | 1000 tükki | 311 |

8 | 1000 tükki | 1109 |

9 | tonni | 292 |

15 | 1000 tükki | 460 |

16 | 1000 tükki | 232 |

67 | tonni | 244 |

""

Kategooria | Ühik | Kogus |

1 | tonni | 128 |

2 | tonni | 150 |

3 | tonni | 81 |

4 | 1000 tükki | 289 |

5 | 1000 tükki | 188 |

6 | 1000 tükki | 218 |

7 | 1000 tükki | 97 |

8 | 1000 tükki | 302 |

9 | tonni | 71 |

12 | 1000 paari | 1308 |

13 | 1000 tükki | 1509 |

14 | 1000 tükki | 154 |

15 | 1000 tükki | 175 |

16 | 1000 tükki | 88 |

17 | 1000 tükki | 61 |

18 | tonni | 61 |

19 | 1000 tükki | 411 |

20 | tonni | 142 |

21 | 1000 tükki | 3416 |

24 | 1000 tükki | 263 |

26 | 1000 tükki | 175 |

27 | 1000 tükki | 288 |

28 | 1000 tükki | 286 |

29 | 1000 tükki | 120 |

31 | 1000 tükki | 293 |

36 | tonni | 95 |

37 | tonni | 378 |

39 | tonni | 51 |

59 | tonni | 466 |

61 | tonni | 40 |

68 | tonni | 120 |

69 | 1000 tükki | 184 |

70 | 1000 tükki | 270 |

73 | 1000 tükki | 149 |

74 | 1000 tükki | 133 |

75 | 1000 tükki | 39 |

76 | tonni | 120 |

77 | tonni | 14 |

78 | tonni | 184 |

83 | tonni | 54 |

87 | tonni | 8 |

109 | tonni | 11 |

117 | tonni | 51 |

118 | tonni | 23 |

142 | tonni | 10 |

151 A | tonni | 10 |

151B | tonni | 10 |

161 | tonni | 152 |

"

3. VI lisa asendatakse järgmisega:

"

VI LISA

VÄLISTÖÖTLEMINE

Artiklis 4 nimetatud ühenduse iga-aastased koguselised piirnormid

Serbia ja Montenegro [1]

Kategooria | Ühik | Kogus |

5 | 1000 tükki | 1501 |

6 | 1000 tükki | 4457 |

7 | 1000 tükki | 2190 |

8 | 1000 tükki | 4936 |

15 | 1000 tükki | 2576 |

16 | 1000 tükki | 1374 |

"

--------------------------------------------------