32003R2151Euroopa Liidu Teataja L 329 , 17/12/2003 Lk 0001 - 0270


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2151/2003,

16. detsember 2003,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) [1] kohta, eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EÜ) nr 2195/2002 kehtestati riigihangete puhul kohaldatav ühtne klassifikatsioonisüsteem, et ühtlustada ametiasutuste ja tellijate poolt lepinguobjektide kirjeldamiseks kasutatavad viited.

(2) CPV struktuuri ja koode võib olla tarvis kohandada või muuta vastavalt muutustele turgudel või kasutajate vajadustes.

(3) CPV struktuure ja koode tuleks ajakohastada, et võtta arvesse liikmesriikide ja CPV kasutajate erivajadusi ning parandada erinevates keelelistes versioonides avastatud olulised vead.

(4) Tehnilised kohandused ja parandused, mis tehti seadusandliku menetluse käigus, mille tulemusena võeti vastu määrus (EÜ) nr 2195/2002, kuid mida ei saanud selles määruses arvesse võtta, tuleks kehtestada nimetatud määruse lisades.

(5) Oma arvamuses [2] CPV määruse ettepaneku kohta märkis regioonide komitee, et ravimite klassifikatsiooni on vaja parandada, ning soovitas CPV struktuuri ja ravimite koodide täiendamiseks kasutada Maailma Tervishoiuorganisatsiooni koostatud "Anatoomilis-terapeutilise keemilise koodi" (ATC) klassifikatsioonisüsteemi.

(6) Huvitatud isikud ja CPV kasutajad tegid konkreetseid ettepanekuid CPV täiendamiseks.

(7) CPV koodide ja struktuuri ajakohastused peaksid kajastuma näidistabelites, mis demonstreerivad vastavust CPV ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ühtse tootenomenklatuuri (CPC Prov.), Euroopa ühenduste majandustegevuse üldise tööstusliku liigituse (NACE Rev. 1) ja koondnomenklatuuri (CN) vahel.

(8) Selguse huvides tuleks CPV täielikult asendada, nagu ka CPV ja CPC Prov. vastavustabel. Kõik CPC koodide ja nende kirjelduste muudatused tuleks loetleda määruse (EÜ) nr 2195/2002 uues eraldi lisas.

(9) Komisjoni 19. detsembri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 204/2002 [3] jõustumisega, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3696/93 tegevusaladel põhineva toodete statistilise liigituse (CPA) kohta Euroopa Majandusühenduses, on muutunud aegunuks määruse (EÜ) nr 2195/2002 II lisas esitatud teave CPV ja CPA 96 vastavuse kohta.

(10) Nõukogu poolt vastu võetud 20. märtsi 2003. aasta ühises seisukohas (EÜ) nr 33/2003, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riiklike teenuslepingute, riiklike tarnelepingute ja riiklike ehitustöölepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta [4] ja nõukogu poolt vastu võetud 20. märtsi 2003. aasta ühises seisukohas (EÜ) nr 34/2003, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kooskõlastatakse vee-, energia- transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate tellijate hankemenetlused, [5] ei määratleta tootevaldkondi tegevusaladel põhinevale toodete statistilisele liigitusele (CPA) viidates.

(11) Neil põhjustel ei ole otstarbekas määruse (EÜ) nr 2195/2002 II lisas esitatud CPV ja CPA 96 vastavustabelit ajakohastada. Seepärast tuleks kõnealune lisa välja jätta.

(12) Vastavalt sellele tuleks määrust (EÜ) nr 2195/2002 muuta.

(13) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas riigihangete nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2195/2002 muudetakse järgmiselt:

I lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga;

II lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga;

III lisa asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga;

IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale;

V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frederik Bolkestein

[1] EÜT L 340, 16.12.2002, lk 1.

[2] EÜT C 192, 12.8.2002, lk 50.

[3] EÜT L 36, 6.2.2002, lk 1.

[4] ELT C 147 E, 24.6.2003, lk 1.

[5] ELT C 147 E, 24.6.2003, lk 137.

--------------------------------------------------

I LISA

ÜHTNE RIIGIHANGETE KLASSIFIKAATOR (CPV)

Klassifikatsioonisüsteemi struktuur

1. CPV koosneb põhiklassifikaatorist ja lisaklassifikaatorist.

2. Põhiklassifikaator tugineb kuni üheksakohalistest koodidest ja neile vastavatest lepingu esemeks olevaid tarneid, töid või teenuseid kirjeldavatest sõnadest koosnevale harustruktuurile.

Arvkood koosneb 8st kohast, mis jaotatakse järgmiselt:

- esimesed kaks kohta tähistavad divisjone (XX000000-Y);

- esimesed kolm kohta tähistavad gruppe (XXX00000-Y);

- esimesed neli kohta tähistavad klasse (XXXX0000-Y);

- esimesed viis kohta tähistavad kategooriaid (XXXXX000-Y).

Kolm viimast kohta annavad igaüks igas kategoorias järjest suurema täpsusastme.

Üheksas koht kinnitab eelnevaid kohti.

3. Lisaklassifikaatorit võib kasutata lepingu eseme kirjelduse laiendamiseks. See koosneb tähtnumbrilisest koodist ja sellele vastavast sõnastusest, mis võimaldab ostetavate kaupade eripära või kasutusotstarbe kohta üksikasju lisada.

Tähtnumbrilise koodi moodustavad:

- jaotisele vastavat tähte sisaldav esimene tase;

- neljast kohast koosnev teine tase, milles esimesed kolm kohta märgivad alajaotist ja viimane on kontrolleesmärkideks.

CPV kood | Kirjeldus |

01000000-7 | Põllumajandussaadused, aiandussaadused, jahindussaadused ja seonduvad tooted |

01100000-8 | Põllukultuurid, puu- ja köögiviljad ning aiandussaadused |

01110000-1 | Teravili ja teised põllukultuurid |

01111000-8 | Teravili |

01111100-9 | Nisu |

01111110-2 | Kõva nisu |

01111120-5 | Pehme nisu |

01111200-0 | Mais |

01111300-1 | Riis |

01111400-2 | Oder |

01111500-3 | Rukis |

01111600-4 | Kaer |

01111700-5 | Linnased |

01111900-7 | Teraviljatooted |

01112000-5 | Kartulid ja kuivatatud köögiviljad |

01112100-6 | Kartulid |

01112200-7 | Kuivatatud kaunviljad ja toidukaunviljad |

01112210-0 | Kuivatatud kaunviljad |

01112211-7 | Läätsed |

01112212-4 | Kikerherned |

01112213-1 | Kuivatatud herned |

01112220-3 | Toidukaunviljad |

01113000-2 | Õliseemned ja õliviljad |

01113100-3 | Sojaoad |

01113200-4 | Maapähklid e Hiina pähklid (arahhis) |

01113300-5 | Päevalilleseemned |

01113400-6 | Puuvillaseemned |

01113500-7 | Seesamiseemned |

01113600-8 | Sinepiseemned |

01114000-9 | Töötlemata tubakas |

01115000-6 | Suhkru tootmiseks kasvatatavad taimed |

01115100-7 | Suhkrupeet |

01115200-8 | Suhkruroog |

01116000-3 | Õled ja loomasööt |

01116100-4 | Õled |

01116200-5 | Loomasööt |

01117000-0 | Taimsed toormaterjalid |

01117100-1 | Tekstiilitootmises kasutatavad taimsed toormaterjalid |

01117110-4 | Puuvill |

01117120-7 | Džuut |

01117130-0 | Lina |

01118000-7 | Looduslik kautšuk ja lateks ning nendega seonduvad tooted |

01118100-8 | Looduslik kautšuk |

01118200-9 | Looduslik lateks |

01118210-2 | Latekstooted |

01119000-4 | Eri valdkondades kasutatavad taimed |

01119100-5 | Parfümeerias, farmaatsias või putukatõrjeks ja samalaadsel otstarbel kasutatavad taimed |

01119110-8 | Parfümeerias kasutatavad taimed |

01119120-1 | Farmaatsias kasutatavad taimed |

01119130-4 | Putukatõrjeks kasutatavad taimed |

01119140-7 | Fungitsiididena või samalaadsel otstarbel kasutatavad taimed |

01119200-6 | Eri valdkondades kasutatavate taimede seemned |

01120000-4 | Köögiviljad, aiandussaadused ja istutusmaterjalid |

01121000-1 | Köögiviljad |

01121100-2 | Juur- ja mugulköögiviljad |

01121110-5 | Juurviljad |

01121111-2 | Peet |

01121112-9 | Porgandid |

01121113-6 | Sibulad |

01121114-3 | Naerid |

01121120-8 | Mugulköögiviljad |

01121200-3 | Viljade pärast kasvatatavad köögiviljad |

01121210-6 | Oad |

01121211-3 | Põldoad |

01121212-0 | Rohelised oad |

01121213-7 | Õisoad |

01121220-9 | Herned |

01121221-6 | Aedherned |

01121222-3 | Suhkruherned |

01121230-2 | Paprikad |

01121240-5 | Tomatid |

01121250-8 | Tsukiinid/kabatšokid |

01121260-1 | Seened |

01121270-4 | Kurgid |

01121300-4 | Lehtköögiviljad |

01121310-7 | Aedsalat |

01121320-0 | Lehtsalat |

01121330-3 | Artišokid |

01121340-6 | Spinat |

01121400-5 | Kapsad |

01121410-8 | Peakapsas |

01121420-1 | Lillkapsas |

01121430-4 | Spargelkapsas (brokkoli) |

01121440-7 | Rooskapsas (brüsseli kapsas) |

01121500-6 | Köögiviljaseemned |

01122000-8 | Aiandussaadused |

01122100-9 | Elustaimed, sibulad, juured, pistikud, pookoksad |

01122200-0 | Lõikelilled |

01122210-3 | Lilleseaded |

01122300-1 | Lilleseemned |

01130000-7 | Puuviljad, pähklid, joogi- ja maitsetaimed |

01131000-4 | Puuviljad ja pähklid |

01131100-5 | Troopilised puuviljad ja pähklid |

01131110-8 | Troopilised puuviljad |

01131111-5 | Banaanid |

01131112-2 | Ananassid |

01131113-9 | Mangod |

01131114-6 | Datlid |

01131115-3 | Rosinad |

01131116-0 | Viigimarjad |

01131117-7 | Avokaadod |

01131118-4 | Kiivid |

01131120-1 | Kookospähklid |

01131200-6 | Tsitrusviljad |

01131210-9 | Sidrunid |

01131220-2 | Apelsinid |

01131230-5 | Greibid |

01131240-8 | Mandariinid |

01131250-1 | Laimid |

01131300-7 | Mittetroopilised puuviljad |

01131310-0 | Marjad |

01131311-7 | Sõstrad |

01131312-4 | Tikrid |

01131313-1 | Maasikad |

01131314-8 | Vaarikad |

01131315-5 | Jõhvikad |

01131320-3 | Õunad, pirnid ja küdooniad |

01131321-0 | Õunad |

01131322-7 | Pirnid |

01131323-4 | Küdooniad |

01131330-6 | Luuviljad |

01131331-3 | Aprikoosid |

01131332-0 | Virsikud |

01131333-7 | Kirsid |

01131334-4 | Ploomid |

01131340-9 | Viinamarjad |

01131341-6 | Lauaviinamarjad |

01131342-3 | Veiniviinamarjad |

01131400-8 | Oliivid |

01131500-9 | Puuviljaseemned |

01132000-1 | Joogitaimed |

01132100-2 | Kohvioad |

01132200-3 | Teepõõsad |

01132300-4 | Mate (paraguai tee) |

01132400-5 | Kakaooad |

01133000-8 | Töötlemata maitseained |

01200000-9 | Elusloomad ja loomsed saadused |

01210000-2 | Veised ja nende saadused |

01211000-9 | Veised |

01211100-0 | Elusveised |

01211200-1 | Vasikad |

01212000-6 | Värske lehmapiim |

01213000-3 | Pulli sperma |

01220000-5 | Põllumajandusloomad ja nende saadused |

01221000-2 | Kariloomad |

01221100-3 | Lambad |

01221200-4 | Kitsed |

01221300-5 | Hobused |

01222000-9 | Värske lamba- ja kitsepiim |

01222100-0 | Lambapiim |

01222200-1 | Kitsepiim |

01223000-6 | Vill ja loomakarvad |

01223100-7 | Pöetud vill |

01223200-8 | Loomakarvad |

01230000-8 | Sead |

01240000-1 | Eluskodulinnud ja munad |

01241000-8 | Eluskodulinnud |

01242000-5 | Munad |

01250000-4 | Elusad väikeloomad ja nende saadused |

01251000-1 | Küülikud ja jänesed |

01251100-2 | Küülikud |

01251200-3 | Jänesed |

01252000-8 | Loomsed saadused |

01252100-9 | Naturaalne mesi |

01252200-0 | Teod |

01252300-1 | Loomse päritoluga toiduained |

01252400-2 | Vahad |

01300000-0 | Segapõllumajandustooted |

01900000-6 | Põllumajanduslikud varud |

02000000-4 | Metsandus- ja raietooted |

02100000-5 | Puit |

02110000-8 | Okaspuit |

02120000-1 | Troopiline puit |

02130000-4 | Küttepuud |

02140000-7 | Toorpuit |

02150000-0 | Pehmepuit |

02160000-3 | Puidujäätmed |

02170000-6 | Puiduheitmed |

02180000-9 | Palgid |

02181000-6 | Puitpostid |

02182000-3 | Vaiad |

02190000-2 | Tarbepuit |

02191000-9 | Saeveskitooted |

02200000-6 | Vaigud |

02210000-9 | Palsamid |

02220000-2 | Šellak |

02300000-7 | Kork |

02400000-8 | Metsandustooted |

02410000-1 | Ilutaimed, rohud, samblad või samblikud |

02500000-9 | Puukoolitooted |

02510000-2 | Taimed |

02511000-9 | Istikud |

02512000-6 | Lillesibulad |

02513000-3 | Põõsastaimed |

02520000-5 | Puud |

05000000-5 | Kala, kalapüügitooted jt kalatööstuse kõrvalsaadused |

05100000-6 | Kala |

05110000-9 | Eluskala |

05120000-2 | Värske või jahutatud kala |

05121000-9 | Värsked või jahutatud lestalised |

05121100-0 | Värske või jahutatud merikeel |

05121200-1 | Värske või jahutatud lest |

05122000-6 | Värsked või jahutatud tursalised |

05122100-7 | Värske või jahutatud tursk |

05122200-8 | Värske või jahutatud süsikas |

05122300-9 | Värske või jahutatud merluus (heik) |

05122400-0 | Värske või jahutatud kilttursk |

05123000-3 | Värske või jahutatud heeringas |

05124000-0 | Värske või jahutatud tuun |

05125000-7 | Värske või jahutatud merlang |

05126000-4 | Värske või jahutatud heeringa- või kilumaim |

05127000-1 | Värske või jahutatud lõhe |

05130000-5 | Kalaliha |

05200000-7 | Vähid |

05210000-0 | Värsked vähid |

05220000-3 | Austrid |

05230000-6 | Karbid |

05240000-9 | Veeselgrootud |

05300000-8 | Mereannid |

05310000-1 | Korallid või samalaadsed tooted |

05320000-4 | Looduslikud käsnad |

05330000-7 | Mererohud |

05331000-4 | Vetikad |

05400000-9 | Kalatööstuse kõrvalsaadused |

05410000-2 | Kalajahu |

10000000-3 | Kivisüsi, pruunsüsi, turvas ja teised söega seonduvad tooted |

10100000-4 | Kivisüsi ja söel baseeruvad kütused |

10110000-7 | Kivisüsi |

10120000-0 | Kivisöel baseeruvad kütused |

10121000-7 | Antratsiit |

10122000-4 | Brikett |

10123000-1 | Tahked kütused |

10124000-8 | Fossiilsed kütused |

10125000-5 | Puitkütused |

10200000-5 | Pruunsüsi ja turvas |

10210000-8 | Pruunsüsi |

10220000-1 | Turvas |

10300000-6 | Söega seonduvad tooted |

10310000-9 | Söeõli |

10320000-2 | Koksitooted |

10321000-9 | Koks |

11000000-0 | Nafta, maagaas, õli ja nendega seonduvad tooted |

11100000-1 | Toornafta |

11200000-2 | Maagaas |

11300000-3 | Õli ja õlitooted |

11310000-6 | Bituumenkilt või põlevkivi |

12000000-7 | Uraani- ja tooriumimaagid |

12100000-8 | Uraanimaagid |

12200000-9 | Tooriumimaagid |

13000000-4 | Metallimaagid |

13100000-5 | Rauamaagid |

13200000-6 | Mitteraudmetallide maagid |

13210000-9 | Vasemaagid |

13220000-2 | Niklimaagid |

13230000-5 | Alumiiniumimaagid |

13240000-8 | Väärismetallide maagid |

13250000-1 | Pliimaagid |

13260000-4 | Tsingimaagid |

13270000-7 | Tinamaagid |

13300000-7 | Mitmesugused maagid |

14000000-1 | Kaevandamise, karjääri- ja muud samalaadsed tooted |

14100000-2 | Kivist ehitusmaterjalid |

14110000-5 | Ehituskivid |

14111000-2 | Marmor ja lubjasisaldusega ehituskivi |

14111100-3 | Marmor |

14111200-4 | Allikalubi (travertiin) |

14112000-9 | Mitmesugused ehituskivid |

14112100-0 | Graniit |

14112200-1 | Liivakivi |

14112300-2 | Basalt |

14112400-3 | Ääriskivid |

14120000-8 | Lubjakivi, kips ja kriit |

14121000-5 | Lubjakivi ja kips |

14121100-6 | Kips |

14121200-7 | Lubi |

14121210-0 | Lubjapulber |

14121300-8 | Lubjakivi |

14122000-2 | Kriit ja dolomiit |

14122100-3 | Kriit |

14122200-4 | Dolomiit |

14130000-1 | Kiltkivi |

14200000-3 | Liiv ja savi |

14210000-6 | Kruus, liiv, purustatud kivi ja killustik |

14211000-3 | Liiv |

14211100-4 | Looduslik liiv |

14212000-0 | Graanulid, puru, kivipulber, veerised, kruus, murtud ja purustatud kivid, kivisegu, liiva-kruusasegu jt killustikud |

14212100-1 | Veerised ja kruus |

14212110-4 | Veerised |

14212120-7 | Kruus |

14212200-2 | Killustik |

14212210-5 | Liiva-kruusa segu |

14212300-3 | Murtud ja purustatud kivid |

14212310-6 | Ballast |

14212320-9 | Purustatud graniit |

14212330-2 | Purustatud basalt |

14212400-4 | Pinnas |

14212410-7 | Pinnase ülemine kiht |

14212420-0 | Pinnase alumine kiht |

14212430-3 | Kiviklibu |

14213000-7 | Killustikkate (makadam), gudroneeritud killustikkate ja õliliiv |

14213100-8 | Killustikkate |

14213200-9 | Gudroneeritud killustikkate |

14213300-0 | Õliliiv |

14220000-9 | Savi ja kaoliin |

14221000-6 | Savi |

14222000-3 | Kaoliin (portselanisavi) |

14300000-4 | Mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks |

14310000-7 | Mineraalväetiste toore |

14311000-4 | Looduslik kaltsium, alumiiniumkaltsiumfosfaat ja looduslikud kaaliumi toorsoolad |

14311100-5 | Looduslik kaltsium |

14311200-6 | Alumiiniumkaltsiumfosfaadid |

14311300-7 | Looduslikud kaaliumi toorsoolad |

14312000-1 | Rauapüriidid |

14312100-2 | Põletamata püriidid |

14320000-0 | Mineraalid kemikaalide tootmiseks |

14400000-5 | Sool ja puhas naatriumkloriid |

14410000-8 | Haliit (kivisool) |

14420000-1 | Meresool |

14430000-4 | Aurustatud sool ja puhas naatriumkloriid |

14440000-7 | Teedele puistatav sool |

14450000-0 | Soolvesi |

14500000-6 | Muud kaevandus- ja karjääritooted |

14510000-9 | Bituumen ja asfalt |

14511000-6 | Bituumen |

14512000-3 | Asfalt |

14520000-2 | Vääris- ja poolvääriskivid, pimsskivi, smirgel, looduslikud abrasiivid, muud mineraalid ja väärismetallid |

14521000-9 | Vääris- ja poolvääriskivid |

14521100-0 | Vääriskivid |

14521110-3 | Teemandid |

14521120-6 | Rubiinid |

14521130-9 | Smaragdid |

14521140-2 | Vääriskivitolm või -pulber |

14521200-1 | Poolvääriskivid |

14521210-4 | Poolvääriskivitolm või -pulber |

14522000-6 | Tehisteemandid, pimsskivi, smirgel ja teised looduslikud abrasiivid |

14522100-7 | Pimsskivi |

14522200-8 | Tehisteemandid |

14522300-9 | Smirgel |

14522400-0 | Looduslikud abrasiivid |

14523000-3 | Muud mineraalid, väärismetallid ja nendega seonduvad tooted |

14523100-4 | Mineraalid |

14523200-5 | Kuld |

14523300-6 | Hõbe |

14523400-7 | Plaatina |

15000000-8 | Toiduained ja joogid |

15100000-9 | Loomsed tooted, liha ja lihatooted |

15110000-2 | Liha |

15111000-9 | Veislaste liha |

15111100-0 | Veiseliha |

15111110-3 | Soolatud veiseliha (corned beef) |

15111140-2 | Veiserümbad |

15111190-7 | Veise jaotustükid |

15111191-4 | Kondita veiseliha |

15111200-1 | Vasikaliha |

15111210-4 | Vasikaliha jaotustükid |

15112000-6 | Kodulinnud |

15112100-7 | Värske kodulinnuliha, terved rümbad |

15112110-0 | Haned |

15112120-3 | Kalkunid |

15112130-6 | Kanad |

15112140-9 | Pardid |

15112200-8 | Kodulinnuliha jaotustükid |

15112210-1 | Kana jaotustükid |

15112220-4 | Kalkuni jaotustükid |

15112230-7 | Pardi, hane ja pärlkana jaotustükid |

15112300-9 | Kodulinnumaks |

15112310-2 | Rasvamaks |

15113000-3 | Sealiha |

15113100-4 | Seakarbonaad |

15113300-6 | Searümbad |

15114000-0 | Rups |

15115000-7 | Talle- ja lambaliha |

15115100-8 | Talleliha |

15115200-9 | Lambaliha |

15117000-1 | Kitseliha |

15118000-8 | Hobuse-, eesli-, muula- või hobueesliliha |

15118100-9 | Hobuseliha |

15118900-7 | Eesli-, muula- või hobueesliliha |

15119000-5 | Mitmesugused lihad |

15119100-6 | Küülikuliha |

15119200-7 | Jäneseliha |

15119300-8 | Ulukiliha |

15119400-9 | Konnakoivad |

15119500-0 | Tuvid |

15120000-5 | Loomavill ja nahad |

15121000-2 | Vill |

15122000-9 | Looma toornahad |

15123000-6 | Loomanahad |

15124000-3 | Linnunahad ja -suled |

15130000-8 | Lihatooted |

15131000-5 | Lihakonservid ja tooted lihast |

15131100-6 | Vorstiliha tooted |

15131110-9 | Vorstiliha |

15131120-2 | Vorsttooted |

15131130-5 | Vorstid |

15131131-2 | Maksavorstid |

15131132-9 | Veiselihavorstid |

15131133-6 | Sealihavorstid |

15131134-3 | Verikäkk ja teised verivorstid |

15131135-0 | Kodulinnulihavorstid |

15131200-7 | Kuivatatud, soolatud, suitsutatud või maitsestatud liha |

15131210-0 | Suitsusink |

15131220-3 | Peekon |

15131230-6 | Salaami |

15131300-8 | Tooted maksast |

15131310-1 | Pasteet |

15131320-4 | Pardi- või hanemaksatooted |

15131400-9 | Sealihatooted |

15131410-2 | Sink |

15131420-5 | Lihapallid |

15131490-6 | Valmisroad sealihast |

15131500-0 | Linnulihatooted |

15131600-1 | Veise- ja vasikalihatooted |

15131610-4 | Lihapallid veiselihast |

15131620-7 | Veisehakkliha |

15131640-3 | Loomalihapihvid |

15131700-2 | Lihavalmistised |

15200000-0 | Kalatooted ja -konservid |

15210000-3 | Kalafileed, kalamaks ja kalamari |

15211000-0 | Kalafileed |

15211100-1 | Värsked kalafileed |

15212000-7 | Kalamari |

15213000-4 | Kalamaks |

15220000-6 | Külmutatud kala, kalafileed ja muu kalaliha |

15221000-3 | Külmutatud kala |

15222000-0 | Külmutatud kalafileed |

15223000-7 | Külmutatud kalapihvid |

15229000-9 | Külmutatud kalatooted |

15230000-9 | Kuivatatud või soolatud kala, kala soolvees, suitsutatud kala |

15231000-6 | Kuivatatud kala |

15232000-3 | Soolatud kala |

15233000-0 | Kala soolvees |

15234000-7 | Suitsutatud kala |

15234100-8 | Suitsulõhe |

15234200-9 | Suitsuheeringas |

15234300-0 | Suitsuforell |

15235000-4 | Kalasäilised |

15240000-2 | Konserveeritud kala ning muu töödeldud või säilitatud kala |

15241000-9 | Paneeritud kala, kalakonservid |

15241100-0 | Lõhekonservid |

15241200-1 | Töödeldud või säilitatud heeringas |

15241300-2 | Sardiinid |

15241400-3 | Tuunikonservid |

15241500-4 | Makrellid |

15241600-5 | Anšoovised |

15241700-6 | Kalapulgad |

15241800-7 | Paneeritud kalatooted |

15242000-6 | Valmisroad kalast |

15243000-3 | Kalavalmistised |

15244000-0 | Kaaviar ja kaaviariasendajad |

15244100-1 | Kaaviar |

15244200-2 | Kaaviariasendajad |

15250000-5 | Mereannid |

15251000-2 | Külmutatud vähid |

15252000-9 | Töödeldud või konserveeritud vähid |

15253000-6 | Tooted karpidest |

15300000-1 | Puuviljad, köögiviljad ja nendega seonduvad tooted |

15310000-4 | Kartulid ja kartulitooted |

15311000-1 | Külmutatud kartulid |

15311100-2 | Krõbekartulid või friikartulid |

15311200-3 | Kuubikuteks lõigatud, viilutatud ja muud külmutatud kartulid |

15312000-8 | Kartulitooted |

15312100-9 | Kiirkartulipudrud |

15312200-0 | Poolvalmis krõbekartulid (friikartulid) |

15312300-1 | Kartulikrõpsud |

15312310-4 | Maitsestatud kartulikrõpsud |

15312400-2 | Kartulisuupisted |

15312500-3 | Kartulikroketid |

15313000-5 | Töödeldud kartulid |

15320000-7 | Puu- ja köögiviljamahlad |

15321000-4 | Puuviljamahlad |

15321100-5 | Apelsinimahl |

15321110-8 | Kontsentreeritud apelsinimahl |

15321200-6 | Greibimahl |

15321300-7 | Sidrunimahl |

15321400-8 | Ananassimahl |

15321500-9 | Viinamarjamahl |

15321600-0 | Õunamahl |

15321700-1 | Mittekontsentreeritud mahlasegud |

15321800-2 | Mahlakontsentraadid |

15322000-1 | Köögiviljamahlad |

15322100-2 | Tomatimahl |

15330000-0 | Puuviljad ja köögiviljad |

15331000-7 | Töödeldud köögiviljad |

15331100-8 | Värsked või külmutatud köögiviljad |

15331110-1 | Töödeldud juurviljad |

15331120-4 | Töödeldud mugulviljad |

15331130-7 | Oad, herned, paprikad, tomatid ja muud köögiviljad |

15331131-4 | Töödeldud oad |

15331132-1 | Töödeldud herned |

15331133-8 | Poolmestatud herned |

15331134-5 | Töödeldud tomatid |

15331135-2 | Töödeldud seened |

15331136-9 | Töödeldud paprikad |

15331137-6 | Sojaoaidud |

15331138-3 | Trühvlid |

15331140-0 | Lehtköögiviljad ja kapsad |

15331142-4 | Töödeldud kapsas |

15331150-3 | Töödeldud toidukaunviljad |

15331170-9 | Külmutatud köögiviljad |

15331400-1 | Säilitatud ja/või konserveeritud köögiviljad |

15331410-4 | Oad tomatikastmes |

15331411-1 | Hautatud oad |

15331420-7 | Säilitatud tomatid |

15331423-8 | Konserveeritud tomatid |

15331425-2 | Tomatipüree |

15331427-6 | Kontsentreeritud tomatipüree |

15331428-3 | Tomatikaste |

15331430-0 | Konserveeritud seened |

15331450-6 | Töödeldud oliivid |

15331460-9 | Konserveeritud köögiviljad |

15331461-6 | Konserveeritud hapukapsas |

15331462-3 | Konserveeritud herned |

15331463-0 | Konserveeritud poetatud oad |

15331464-7 | Konserveeritud terved oad |

15331465-4 | Konserveeritud spargel |

15331466-1 | Konserveeritud oliivid |

15331470-2 | Suhkrumais |

15331480-5 | Lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud köögiviljad |

15331500-2 | Äädikas säilitatud köögiviljad |

15332000-4 | Töödeldud puuviljad ja pähklid |

15332100-5 | Töödeldud puuviljad |

15332140-7 | Töödeldud õunad |

15332150-0 | Töödeldud pirnid |

15332160-3 | Töödeldud banaanid |

15332170-6 | Rabarber |

15332180-9 | Melonid |

15332200-6 | Keedised ja marmelaadid, puuviljatarretised, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad |

15332230-5 | Marmelaadid |

15332231-2 | Apelsinimarmelaad |

15332232-9 | Sidrunimarmelaad |

15332240-8 | Puuviljatarretised |

15332250-1 | Puuviljapastad |

15332260-4 | Pähklipastad |

15332261-1 | Maapähklivõi |

15332270-7 | Puuviljapüreed |

15332290-3 | Keedised |

15332291-0 | Aprikoosikeedis |

15332292-7 | Murakakeedis |

15332293-4 | Mustsõstrakeedis |

15332294-1 | Kirsikeedis |

15332295-8 | Vaarikakeedis |

15332296-5 | Maasikakeedis |

15332300-7 | Töödeldud pähklid |

15332310-0 | Röstitud või soolapähklid |

15332400-8 | Säilitatud puuviljad |

15332410-1 | Kuivatatud puuviljad |

15332411-8 | Töödeldud korindid |

15332412-5 | Töödeldud rosinad |

15332419-4 | Smürna (seemneteta) rosinad |

15333000-1 | Köögiviljade kõrvalsaadused |

15400000-2 | Loomsed või taimsed õlid ja rasvad |

15410000-5 | Loomsed või taimsed toorõlid ja rasvad |

15411000-2 | Loomsed või taimsed õlid |

15411100-3 | Taimsed õlid |

15411110-6 | Oliiviõli |

15411120-9 | Seesamiõli |

15411130-2 | Maapähkliõli |

15411140-5 | Kookospähkliõli |

15411200-4 | Toiduõli |

15411210-7 | Praadimisõli |

15412000-9 | Rasvad |

15412100-0 | Loomsed rasvad |

15412200-1 | Taimsed rasvad |

15413000-6 | Taimsete rasvade või õlide tahked jäägid |

15413100-7 | Õlikook |

15420000-8 | Rafineeritud õlid ja rasvad |

15421000-5 | Rafineeritud õlid |

15422000-2 | Rafineeritud rasvad |

15423000-9 | Hüdrogeenitud või esterdatud õlid või rasvad |

15424000-6 | Taimsed vahad |

15430000-1 | Söödavad rasvad |

15431000-8 | Margariinid ja teised sarnased tooted |

15431100-9 | Margariin |

15431110-2 | Vedel margariin |

15431200-0 | Vähendatud või madala rasvasisaldusega võided |

15500000-3 | Piimatooted |

15510000-6 | Piim ja koor |

15511000-3 | Piim |

15511100-4 | Pastöriseeritud piim |

15511200-5 | Steriliseeritud piim |

15511210-8 | Kõrgkuumutatud piim |

15511300-6 | Kooritud piim |

15511400-7 | Madala rasvasisaldusega piim |

15511500-8 | Täispiim |

15511600-9 | Kondenspiim |

15511700-0 | Piimapulber |

15512000-0 | Koor |

15512100-1 | Madala rasvasisaldusega koor (kohvikoor) |

15512200-2 | Kõrge rasvasisaldusega koor |

15512300-3 | Paksukskeedetud rõõsk koor |

15512900-9 | Vahukoor |

15530000-2 | Või |

15540000-5 | Juustutooted |

15541000-2 | Lauajuustud |

15542000-9 | Toorjuust |

15542100-0 | Kodujuust |

15542200-1 | Pehmed juustud |

15542300-2 | Fetajuust |

15543000-6 | Riivjuust, juustupulber, sinihallitusjuust ja muud juustud |

15543100-7 | Sinihallitusjuust |

15543200-8 | Cheddari juust |

15543300-9 | Riivjuust |

15543400-0 | Parmesani juust |

15544000-3 | Kõvad juustud |

15545000-0 | Määrdejuustud |

15550000-8 | Muud piimatooted |

15551000-5 | Jogurt ja teised fermenteeritud piimatooted |

15551300-8 | Jogurt |

15551310-1 | Maitsestamata jogurt |

15551320-4 | Maitsestatud jogurt |

15551500-0 | Petipiim |

15552000-2 | Kaseiin |

15553000-9 | Laktoos või laktoosisiirup |

15554000-6 | Vadak |

15555000-3 | Jäätis ja samalaadsed tooted |

15555100-4 | Jäätis |

15555200-5 | Mahlajäätis |

15600000-4 | Jahu ja tangained, tärklis ja tärklisetooted |

15610000-7 | Jahu ja tangained |

15611000-4 | Kooritud riis |

15612000-1 | Teravilja- või köögiviljajahu ja nendega seonduvad tooted |

15612100-2 | Nisujahu |

15612110-5 | Täisterajahu |

15612120-8 | Leivajahu |

15612130-1 | Lihtjahu |

15612150-7 | Küpsetusjahu |

15612190-9 | Isekerkiv jahu |

15612200-3 | Teraviljajahu |

15612210-6 | Maisijahu |

15612220-9 | Riisijahu |

15612300-4 | Tavaline ja jäme köögiviljajahu |

15612400-5 | Segud pagaritoodete valmistamiseks |

15612410-8 | Koogisegud |

15612420-1 | Küpsetussegud |

15612500-6 | Pagaritooted |

15613000-8 | Teraviljatooted |

15613100-9 | Tangud |

15613300-1 | Valmistooted teraviljast |

15613310-4 | Eineteravili |

15613311-1 | Maisihelbed |

15613312-8 | Kaerasegu |

15613313-5 | Müsli |

15613319-7 | Paisutatud nisuterad |

15613380-5 | Kaerahelbed |

15614000-5 | Töödeldud riis |

15614100-6 | Pikateraline riis |

15614200-7 | Kroovitud riis |

15614300-8 | Purustatud riis |

15615000-2 | Kliid |

15620000-0 | Tärklis ja tärklisetooted |

15621000-7 | Maisiõli |

15622000-4 | Glükoos ja glükoositooted; fruktoos ja fruktoositooted |

15622100-5 | Glükoos ja glükoositooted |

15622110-8 | Glükoos |

15622120-1 | Glükoosisiirup |

15622300-7 | Fruktoos ja fruktoositooted |

15622310-0 | Fruktoos |

15622320-3 | Fruktoosipreparaadid |

15622321-0 | Fruktoosilahused |

15622322-7 | Fruktoosisiirup |

15623000-1 | Tärklised |

15624000-8 | Maniokitärklis |

15625000-5 | Manna |

15626000-2 | Sinepipulber |

15700000-5 | Loomasöödad |

15710000-8 | Tööstuslikult toodetud loomasööt põllumajandusloomadele ja muudele loomadele |

15711000-5 | Kalade toidud |

15712000-2 | Kuivsöödad |

15713000-9 | Lemmikloomatoidud |

15800000-6 | Mitmesugused toiduained |

15810000-9 | Leivatooted, värsked valikpagaritooted ja koogid |

15811000-6 | Leivatooted |

15811100-7 | Leib |

15811200-8 | Kuklid |

15811300-9 | Sarvesaiad |

15811400-0 | Pehmed koogid |

15811500-1 | Valmistooted leivast |

15811510-4 | Võileivad |

15811511-1 | Valmisvõileivad |

15812000-3 | Valikpagaritooted ja koogid |

15812100-4 | Valikpagaritooted |

15812120-0 | Pirukad |

15812121-7 | Soolased pirukad |

15812122-4 | Magusad pirukad |

15812200-5 | Koogid |

15813000-0 | Hommikusöögitooted |

15820000-2 | Kuivikud ja küpsised; kauasäilivad (säilitusainetega) valikpagaritooted ja koogid |

15821000-9 | Röstitud leiva- ja saia- ning valikpagaritooted |

15821100-0 | Röstitud saia- ja -leivatooted |

15821110-3 | Röstsai ja -leib |

15821130-9 | Näkileib |

15821150-5 | Kuivikud |

15821200-1 | Magusad küpsised |

15830000-5 | Suhkur ja sellega seonduvad tooted |

15831000-2 | Suhkur |

15831200-4 | Valge suhkur |

15831300-5 | Vahtrasuhkur ja vahtrasiirup |

15831400-6 | Melass (söödasiirup) |

15831500-7 | Suhkrusiirupid |

15831600-8 | Mesi |

15832000-9 | Suhkrutootmise jäätmed |

15833000-6 | Suhkrutooted |

15833100-7 | Magustoidud |

15833110-0 | Tordipõhjad |

15840000-8 | Kakao; šokolaadi- ja suhkrukondiitritooted |

15841000-5 | Kakao |

15841100-6 | Kakaopasta |

15841200-7 | Kakaovõi, -rasv või -õli |

15841300-8 | Magusainelisandita kakaopulber |

15841400-9 | Magusainelisandiga kakaopulber |

15842000-2 | Šokolaadi- ja suhkrukondiitritooted |

15842100-3 | Šokolaad |

15842200-4 | Šokolaaditooted |

15842210-7 | Šokolaadijook |

15842220-0 | Šokolaadibatoonid |

15842300-5 | Kondiitritooted |

15842310-8 | Karamellkompvekid |

15842320-1 | Pähklikompvekid |

15842400-6 | Suhkrus säilitatud puuviljad, pähklid või puuviljakoored |

15850000-1 | Pastatooted |

15851000-8 | Jahutooted |

15851100-9 | Kuumtöötlemata pastatooted |

15851110-2 | Makaronid |

15851120-5 | Nuudlid |

15851190-6 | Spagetid |

15851200-0 | Valmispastatooted ja kuskuss |

15851210-3 | Valmispastatooted |

15851220-6 | Täidetud pastatooted |

15851230-9 | Lasanje |

15851250-5 | Kuskuss |

15851290-7 | Pastatoodete konservid |

15860000-4 | Kohv, tee ja samalaadsed tooted |

15861000-1 | Kohv |

15861100-2 | Röstitud kohv |

15861200-3 | Kofeiinita kohv |

15861300-4 | Kofeiiniga kohv |

15862000-8 | Kohviasendajad |

15863000-5 | Tee |

15863100-6 | Roheline tee |

15863200-7 | Must tee |

15864000-2 | Tooted teest või matest (paraguai tee) |

15864100-3 | Teekotikesed |

15865000-9 | Taimeteed |

15870000-7 | Maitseained |

15871000-4 | Äädikas, kastmed, vürtsisegud, sinepijahu ja -pulber, valmissinep |

15871100-5 | Äädikas ja selle asendajad |

15871110-8 | Äädikas |

15871120-1 | Äädikaasendajad |

15871200-6 | Kastmed, vürtsi- ja maitseainesegud |

15871210-9 | Sojakaste |

15871230-5 | Tomatiketšup |

15871250-1 | Sinep |

15871260-4 | Kastmed |

15871270-7 | Vürtside segud |

15871273-8 | Majonees |

15871274-5 | Võileivavõided |

15871279-0 | Chutney (teravalt vürtsitatud puuviljakaste või marinaad) |

15872000-1 | Ürdid ja vürtsid |

15872100-2 | Pipar |

15872200-3 | Vürtsid |

15872300-4 | Ürdid |

15872400-5 | Sool |

15872500-6 | Ingver |

15880000-0 | Spetsiaalsed toiteained |

15881000-7 | Homogeenitud toiduained |

15882000-4 | Dieettooted |

15884000-8 | Imikutoit |

15890000-3 | Mitmesugused mujal liigitamata toiduained ja kuivatatud tooted |

15891000-0 | Supid ja puljongid |

15891100-1 | Lihasupid |

15891200-2 | Kalasupid |

15891300-3 | Segasupid |

15891400-4 | Supid |

15891410-7 | Supisegud |

15891500-5 | Puljongid |

15891600-6 | Põhipuljongid |

15891610-9 | Põhipuljongite segud |

15891900-9 | Köögiviljasupid |

15892000-7 | Taimemahlad, ekstraktid, peptilised ained ja paksendajad |

15892100-8 | Taimemahlad |

15892200-9 | Taimeekstraktid |

15892400-1 | Paksendajad |

15893000-4 | Kuivained |

15893100-5 | Toidusegud |

15893200-6 | Magustoidusegud |

15893300-7 | Kastmesegud |

15894000-1 | Töödeldud toiduained |

15894100-2 | Taimetoidukomplektid |

15894200-3 | Valmiseined |

15894210-6 | Koolieined |

15894220-9 | Haiglaeined |

15894300-4 | Valmisroad |

15894400-5 | Suupisted |

15894500-6 | Toiduautomaaditooted |

15894600-7 | Võileivatäidised |

15894700-8 | Delikatessid |

15895000-8 | Kiirtoidutooted |

15895100-9 | Hamburgerid |

15896000-5 | Sügavkülmutatud tooted |

15897000-2 | Konserveeritud kaubad |

15897100-3 | Väliportsjonid |

15898000-9 | Pärm |

15899000-6 | Küpsetuspulber |

15900000-7 | Joogid |

15910000-0 | Destilleeritud alkohoolsed joogid |

15911000-7 | Alkohoolsed joogid |

15911100-8 | Kanged alkohoolsed joogid |

15911200-9 | Liköörid |

15930000-6 | Veinid (viinamarjadest) |

15931000-3 | Maitsestamata veinid |

15931100-4 | Vahuveinid |

15931200-5 | Lauaveinid |

15931300-6 | Portveinid |

15931400-7 | Madeira |

15931500-8 | Viinamarjavirre |

15931600-9 | Šerri |

15932000-0 | Veinisete |

15940000-9 | Siider ja muud puuviljaveinid |

15941000-6 | Siider |

15942000-3 | Puuviljaveinid |

15950000-2 | Destilleerimata kääritatud joogid |

15951000-9 | Vermut |

15960000-5 | Linnaseõlu |

15961000-2 | Õlu |

15961100-3 | Laagriõlu |

15962000-9 | Pruulimise ja destilleerimise jäägid |

15980000-1 | Mittealkohoolsed joogid |

15981000-8 | Mineraalvesi |

15981100-9 | Gaseerimata mineraalvesi |

15981200-0 | Gaseeritud mineraalvesi |

15981300-1 | Vesi tahkel kujul |

15981310-4 | Jää |

15981320-7 | Lumi |

15981400-2 | Maitsestatud mineraalveed |

15982000-5 | Karastusjoogid |

15982100-6 | Puuviljajoogid |

15982200-7 | Šokolaadipiim |

16000000-5 | Tubakas, tubakatooted ja -tarbed |

16100000-6 | Tubakatooted |

16110000-9 | Sigarid |

16120000-2 | Sigarillod |

16130000-5 | Sigaretid |

16200000-7 | Tubakas |

16210000-0 | Töödeldud tubakas |

16300000-8 | Tubakapoe tooted |

17000000-2 | Tekstiil ja tekstiiltooted |

17100000-3 | Tekstiilriie ja seonduvad tooted |

17110000-6 | Riie |

17111000-3 | Sünteetiline riie |

17111100-4 | Segariie |

17112000-0 | Puuvillane riie |

17112100-1 | Madratsiriie |

17112200-2 | Denim |

17112300-3 | Purjeriie |

17112310-6 | Purjeriidest tooted |

17112400-4 | Popliin |

17112500-5 | Paelad |

17112510-8 | Paelaribad |

17120000-9 | Villane riie |

17130000-2 | Linane riie |

17131000-9 | Linad |

17140000-5 | Eririie |

17141000-2 | Karusriie |

17142000-9 | Froteerätikuriie |

17143000-6 | Polsterdamisriie |

17144000-3 | Kardinariie |

17145000-0 | Voodririie |

17150000-8 | Silmkoelised ja heegeldatud kangad |

17151000-5 | Silmkoelised kangad |

17151100-6 | Karuskangad |

17152000-2 | Heegeldatud kangad |

17160000-1 | Kangad |

17170000-4 | Lausriie |

17200000-4 | Tekstiiltooted |

17210000-7 | Kodutekstiil |

17211000-4 | Tekid ja reisivaibad |

17211100-5 | Tekid |

17211200-6 | Reisivaibad |

17212000-1 | Voodipesu |

17212100-2 | Linad |

17212200-3 | Tekikotid |

17212300-4 | Madratsikatted |

17212400-5 | Suletekid |

17212500-6 | Padjapüürid |

17212600-7 | Padjakatted |

17213000-8 | Lauapesu |

17213100-9 | Laudlinad |

17213200-0 | Salvrätikud |

17214000-5 | Hügieeni- ja köögirätid |

17214100-6 | Käterätikud |

17214200-7 | Köögirätikud |

17214300-8 | Rullrätikud |

17214500-0 | Näorätikud |

17215000-2 | Kardinad, eesriided, kardina- või voodidrapeeringud ja tekstiilrulood |

17215100-3 | Kardinad |

17215110-6 | Suitsukardinad |

17215200-4 | Eesriided |

17215300-5 | Kardina- või voodidrapeeringud |

17215400-6 | Rulood |

17215410-9 | Siserulood |

17215420-2 | Tekstiilrulood |

17215430-5 | Ribakardinad |

17215440-8 | Lamellkardinad |

17216000-9 | Sisustustarbed |

17216100-0 | Pehmed sisustustarbed |

17216110-3 | Ilupadjad |

17216120-6 | Padjad |

17218000-3 | Haiglapesu |

17218100-4 | Operatsioonisaali eesriided |

17218200-5 | Operatsioonisaali linad |

17220000-0 | Tekstiilist valmistooted |

17221000-7 | Märsid ja kotid |

17221100-8 | Reisikotid |

17221110-1 | Seljakotid |

17221200-9 | Spordikotid |

17221300-0 | Posti- või pakikotid |

17221310-3 | Postipaunad |

17221400-1 | Sõduriseljakotid |

17221500-2 | Pesukotid |

17221600-3 | Tekstiilist kotid |

17221700-4 | Kauba pakkekotid |

17221710-7 | Kauba pakkekotid |

17222000-4 | Presentkatted, paadi-, purjelaudade või maismaasõidukite purjed, markiisid, päikesekatted, telgid ja matkatarbed |

17222100-5 | Presentkatted, markiisid ja päikesekatted |

17222110-8 | Presentkatted |

17222120-1 | Markiisid |

17222130-4 | Päikesekatted |

17222200-6 | Maskeerimiskatted |

17222400-8 | Purjed |

17222500-9 | Tekstiilist matkatarbed |

17222510-2 | Õhkmadratsid |

17222520-5 | Välivoodid |

17222530-8 | Telgid |

17222540-1 | Magamiskotid |

17222541-8 | Sulgede või udusulgedega täidetud magamiskotid |

17223000-1 | Langevarjud |

17223100-2 | Juhitavad langevarjud |

17223200-3 | Rotavarjud |

17225000-5 | Mitmesugused valmistekstiiltooted |

17225100-6 | Tolmulapid |

17225200-7 | Riidest filtriosad |

17225300-8 | Päästevestid |

17225400-9 | Tuletekid |

17225500-0 | Moskiitovõrgud |

17225600-1 | Nõudepesulapid |

17225700-2 | Päästevööd |

17225800-3 | Puhastuslapid |

17225810-6 | Poleerimislapid |

17230000-3 | Põrandavaibad, matid ja vaibad |

17231000-0 | Põrandavaibad |

17231100-1 | Sõlmvaipkate |

17231200-2 | Telgedel kootud vaipkate |

17231300-3 | Taftingvaipkate |

17231310-6 | Vaipkatteplaadid |

17231400-4 | Vaipkate |

17232000-7 | Matid |

17233000-4 | Vaibad |

17234000-1 | Tööstuslikult toodetud tekstiilpõrandakatted |

17240000-6 | Mitmesugused nöörid, köied, sidumisnöörid ja võrguriie |

17241000-3 | Nöörid, köied, sidumisnöörid ja võrguriie |

17241100-4 | Sidumisnöörid, nöörid ja köied |

17241110-7 | Köied |

17241120-0 | Nööristik |

17241130-3 | Nöör |

17241140-6 | Sidumisnöör |

17241200-5 | Tekstiilvõrgud |

17241210-8 | Sõlmitud võrgud |

17241220-1 | Tropid |

17242000-0 | Kaltsud |

17250000-9 | Lausriidest tooted |

17260000-2 | Mitmesugused tekstiiltooted |

17261000-9 | Tüll, pits, kitsasriie, posamendid ja tikandid |

17261100-0 | Kitsasriie ja posamendid |

17261110-3 | Pael |

17261120-6 | Tekstiillint |

17261130-9 | Tekstiilist etiketid ja embleemid |

17261131-6 | Tekstiilist etiketid |

17261132-3 | Tekstiilist embleemid |

17261133-0 | Insiigniad/eraldusmärgid |

17261140-2 | Kaunistusposamendid |

17261141-9 | Punutud paelad |

17261142-6 | Õlakud/pagunid |

17261200-1 | Võrguriie |

17262000-6 | Vilt |

17263000-3 | Tekstiilvatt, lõng, riie ja tehnilise otstarbega tooted |

17263100-4 | Tekstiilvatt |

17263200-5 | Metalliseeritud lõng |

17263300-6 | Metallniidist riie |

17263400-7 | Impregneeritud, pealistatud või kaetud tekstiilriie |

17263500-8 | Tehnilise otstarbega tekstiiltooted |

17263510-1 | Tekstiilvoolikud |

17263520-4 | Tekstiilist konveierilindid |

17263530-7 | Ventilatsioonikanalid |

17263600-9 | Tepitud tekstiiltooted |

17280000-8 | Kudumid, sukktooted ja samalaadsed tooted |

17281000-5 | Sukktooted |

17281100-6 | Sukkpüksid, sukad ja sokid |

17281110-9 | Sukad |

17281120-2 | Sukkpüksid |

17281130-5 | Sokid |

17282000-2 | Pulloverid, kardiganid ja samalaadsed tooted |

17282100-3 | Kampsunid, pulloverid, kardiganid, vestid ja samalaadsed tooted |

17282110-6 | Pulloverid |

17282120-9 | Kardiganid |

17282130-2 | Soojendussärgid |

17282140-5 | Vestid |

17300000-5 | Tekstiillõng ja -niit |

17310000-8 | Looduslikud tekstiilkiud |

17320000-1 | Tehistekstiilkiud |

17330000-4 | Tekstiillõng ja -niit looduslikest kiududest |

17331000-1 | Siidlõng |

17332000-8 | Villane lõng |

17333000-5 | Puuvillane lõng |

17334000-2 | Linane lõng |

17335000-9 | Õmblusniit ja lõng looduslikest kiududest |

17335100-0 | Õmblusniit |

17335200-1 | Kudumislõng |

17336000-6 | Taimsest tekstiilkiust lõng |

17340000-7 | Sünteetiline lõng või niit |

17341000-4 | Sünteetiline lõng |

17342000-1 | Sünteetiline niit |

17342100-2 | Sünteetiline õmblusniit |

17342200-3 | Sünteetiline kudumislõng |

17400000-6 | Tekstiiljäätmed |

18000000-9 | Rõivad ja rõivamanused |

18100000-0 | Kutserõivad, eritöörõivad ja manused |

18110000-3 | Kutserõivad |

18111000-0 | Meditsiinitöötajate rõivad |

18112000-7 | Sõjaväelaste rõivad |

18113000-4 | Tööstuses kasutatavad rõivad |

18114000-1 | Tunked |

18115000-8 | Vormirõivad |

18115100-9 | Tuletõrjujate vormirõivad |

18115200-0 | Politsei vormirõivad |

18115300-1 | Sõjaväevorm |

18130000-9 | Erirõivad |

18131000-6 | Kaitse- ja turvarõivad |

18131100-7 | Kuulikindlad vestid |

18131200-8 | Rõivad kaitseks bioloogilise või keemilise ohu eest |

18131300-9 | Kiirituskindlad rõivad |

18131400-0 | Kuulikindlad rõivad |

18131500-1 | Kaitsevestid |

18131600-2 | Helkurvestid |

18132000-3 | Lennundusrõivad |

18132100-4 | Lennupintsakud |

18132200-5 | Lennuülikonnad |

18133000-0 | Erirõivad ja -varustus |

18133100-1 | Maskeerimisjakid |

18133200-2 | Lahingülikonnad |

18133300-3 | Lahinguvarustus |

18133400-4 | Lahingumunder |

18133500-5 | Sõjaväekiivrid |

18133600-6 | Kiivrikatted |

18133700-7 | Suusavarustus |

18133800-8 | Külma eest kaitsvad rõivad ja varustus |

18133900-9 | Tuukrirõivad |

18134000-7 | Vettpidavad päästeülikonnad |

18134100-8 | Päästeülikonnad |

18140000-2 | Töörõivaste manused |

18141000-9 | Töökindad |

18142000-6 | Kaitsevisiirid/maskid |

18143000-3 | Kaitsevarustus |

18200000-1 | Pealisrõivad |

18210000-4 | Mantlid |

18211000-1 | Peleriinid |

18212000-8 | Keebid |

18213000-5 | Tuulepluusid |

18220000-7 | Ilmastikukindlad rõivad |

18221000-4 | Veekindlad rõivad |

18221100-5 | Veekindlad keebid |

18221200-6 | Anorakid |

18221300-7 | Vihmamantlid |

18222000-1 | Ametirõivad |

18222100-2 | Ülikonnad ja kostüümid |

18222200-3 | Rõivakomplektid |

18223000-8 | Pintsakud ja bleiserid |

18223100-9 | Bleiserid |

18223200-0 | Pintsakud |

18224000-5 | Pealistatud või impregneeritud riidest rõivad |

18230000-0 | Mitmesugused pealisrõivad |

18231000-7 | Kleidid |

18232000-4 | Seelikud |

18233000-1 | Lühikesed püksid |

18234000-8 | Pikad püksid |

18300000-2 | Rõivad |

18310000-5 | Alusrõivad |

18311000-2 | Alusseelikud |

18312000-9 | Aluspüksid |

18313000-6 | Naiste aluspüksid |

18314000-3 | Supelmantlid |

18320000-8 | Särgid ja ööpesu |

18321000-5 | Särgid |

18322000-2 | Ööpesu |

18322100-3 | Öösärgid |

18322200-4 | Hommikumantlid |

18322300-5 | Pidžaamad |

18322400-6 | Alussärgid |

18322500-7 | Öösärgid |

18323000-9 | Rinnahoidjad, korsetid, sukahoidjad ja samalaadsed tooted |

18323100-0 | Rinnahoidjad |

18323200-1 | Korsetid |

18323300-2 | Sukahoidjad |

18330000-1 | T-särgid |

18400000-3 | Erirõivad ja manused |

18410000-6 | Erirõivad |

18411000-3 | Imikurõivad |

18412000-0 | Spordirõivad |

18412100-1 | Spordidressid |

18412200-2 | Spordisärgid |

18412300-3 | Suusaülikonnad |

18412800-8 | Ujumisrõivad/supelrõivad |

18420000-9 | Rõivamanused |

18421000-6 | Taskurätikud |

18422000-3 | Sallid |

18423000-0 | Lipsud |

18424000-7 | Kindad |

18425000-4 | Vööd (v.a nahast) |

18440000-5 | Kaabud/kübarad ja peakatted |

18441000-2 | Kaabud/kübarad |

18443000-6 | Peakatted ja peakatete lisandid |

18443100-7 | Peapaelad |

18443200-8 | Metallpeakatted |

18443300-9 | Tekstiilpeakatted |

18443310-2 | Baretid |

18443320-5 | Välimütsid |

18443330-8 | Kapuutsid |

18443340-1 | Mütsid |

18443400-0 | Peakatete lõuapaelad |

18443500-1 | Näokatted/maskid/visiirid |

18444000-3 | Kaitsvad peakatted |

18444100-4 | Kaitsekiivrid |

18444110-7 | Kiivrid |

18444200-5 | Tugevdatud mütsid |

18450000-8 | Kinnitid |

18451000-5 | Nööbid |

18451100-6 | Nööpide osad |

18452000-2 | Nööpnõelad |

18453000-9 | Tõmblukud |

18500000-4 | Nahkrõivad |

18510000-7 | Nahkrõivaste manused |

18511000-4 | Nahkkindad/nahast sõrmikud või labakud/labakindad |

18511100-5 | Kätiskindad |

18512000-1 | Nahkvööd/rihmad ja nahast padrunivööd |

18512100-2 | Vööd/rihmad |

18512200-3 | Padrunivööd |

18600000-5 | Karusnahk ja karusnahatooted |

18610000-8 | Karusnahatooted |

18611000-5 | Karusnahad |

18612000-2 | Karusnahast rõivad |

18613000-9 | Tehiskarusnahast tooted |

18620000-1 | Karusnahad |

18700000-6 | Kasutatud rõivad |

19000000-6 | Nahk, nahktooted ja jalatsid |

19100000-7 | Nahk |

19110000-0 | Seemisnahk |

19120000-3 | Veiste või hobuslaste nahk |

19130000-6 | Lamba-, kitse- ja seanahk |

19131000-3 | Lamba- ja -tallenahk |

19132000-0 | Kitse- ja -tallenahk |

19133000-7 | Seanahk |

19140000-9 | Muude loomade nahk, plastnahk ja muu nahk |

19141000-6 | Muude loomade nahk |

19142000-3 | Plastnahk |

19143000-0 | Tehisnahk |

19144000-7 | Lakknahk |

19150000-2 | Nahajäätmed |

19200000-8 | Nahktooted, reisitarbed ja sadulsepatooted |

19210000-1 | Sadulsepatooted |

19211000-8 | Sadulad |

19212000-5 | Ratsapiitsad |

19213000-2 | Piitsad |

19220000-4 | Reisitarbed |

19221000-1 | Käsikohvrid |

19222000-8 | Käekotid |

19223000-5 | Rahakotid ja rahataskud |

19223100-6 | Rahakotid |

19223200-7 | Rahataskud |

19224000-2 | Reisikohvrid |

19225000-9 | Veepudelihoidjad ja kabuurid |

19225100-0 | Veepudelihoidjad |

19225200-1 | Kabuurid |

19229000-7 | Tualett-tarvete kotid |

19230000-7 | Kellarihmad |

19240000-0 | Masinates ja mehaanilistes seadmetes kasutatavad nahast tooted |

19300000-9 | Jalatsid |

19310000-2 | Muud jalatsid, v.a kaitse- ja spordijalatsid |

19311000-9 | Veekindlad jalatsid |

19312000-6 | Kummist või plastist osadega jalatsid |

19312100-7 | Kummist või plastist pealsetega sandaalid |

19312200-8 | Kummikud |

19312300-9 | Kummist või plastist pealsetega tänavakingad |

19312400-0 | Lahtise kannaga kingad |

19313000-3 | Nahast pealsetega jalatsid |

19313100-4 | Sandaalid |

19313200-5 | Toasussid |

19313300-6 | Tänavakingad |

19314000-0 | Tekstiilist pealsetega jalatsid |

19315000-7 | Saapad |

19315100-8 | Poolsaapad |

19315200-9 | Säärsaapad |

19315300-0 | Põlvsaapad |

19315400-1 | Kalamehesaapad |

19316000-4 | Kalossid |

19320000-5 | Spordijalatsid |

19321000-2 | Suusajalatsid |

19321100-3 | Jalatsid murdmaasuusatamiseks |

19322000-9 | Treeningjalatsid |

19323000-6 | Mägironimissaapad |

19324000-3 | Jalgpallisaapad |

19330000-8 | Kaitsejalatsid |

19331000-5 | Metallist turvaninaga jalatsid |

19332000-2 | Erijalatsid |

19332100-3 | Lennujalatsid |

19340000-1 | Jalatsite osad |

19341000-8 | Jalatsipealsed |

19342000-5 | Tallad |

19343000-2 | Kontsad |

20000000-6 | Puit, puittooted, korktooted, korv- ja vitspunutised |

20100000-7 | Saematerjal |

20110000-0 | Raudteeliiprid |

20111000-7 | Puitliiprid |

20112000-4 | Liiprite osad |

20120000-3 | Kaevanduspuit |

20130000-6 | Viimistletud okaspuit |

20131000-3 | Tara-/aiaosad |

20140000-9 | Lehtpuit |

20150000-2 | Parkett |

20160000-5 | Immutatud või töödeldud puittooted |

20161000-2 | Immutatud puit |

20161100-3 | Immutatud postid ja vaiad |

20170000-8 | Saepuru |

20200000-8 | Puitkilbid ja spoonid |

20210000-1 | Puitkilbid ja paneelid |

20211000-8 | Vineer |

20212000-5 | Lamineeritud puit |

20213000-2 | Puitlaastplaat |

20214000-9 | Puitkiudplaat |

20215000-6 | Puupaneelid |

20216000-3 | Spoon |

20220000-4 | Presspuit |

20300000-9 | Puidust tisleri- ja puusepatooted |

20310000-2 | Puidust tisleritooted |

20311000-9 | Puitaknad |

20311100-0 | Maast laeni (nn Prantsuse) aknad |

20312000-6 | Puituksed |

20313000-3 | Puitkilpparkett |

20320000-5 | Puidust tisleritooted |

20321000-2 | Valmis taramoodulid |

20322000-9 | Puidust katusefermid |

20323000-6 | Trepid |

20330000-8 | Kokkupandavad puitehitised |

20400000-0 | Puitkonteinerid, puitalused, kastid ja muud konteinerid |

20410000-3 | Puitkonteinerid |

20411000-0 | Puittünnid |

20411100-1 | Puitkarbid |

20411200-2 | Kaablitrumlid |

20412000-7 | Puitsalved |

20412100-8 | Vaadid |

20412200-9 | Puittõrred |

20413000-4 | Puitkastid |

20420000-6 | Puidust kaubaalused |

20421000-3 | Äärtega kaubaalused |

20500000-1 | Puidust ja korgist tooted |

20510000-4 | Puittooted ja seonduvad tooted |

20511000-1 | Puidust tööriistapead/käepidemed |

20512000-8 | Puidust tööriistavarred |

20513000-5 | Tööriistade puidust osad |

20514000-2 | Puitraamid |

20515000-9 | Kirstud |

20520000-7 | Korktooted, korv- ja vitspunutised |

20521000-4 | Korvpunutised |

20521100-5 | Vitspunutised |

20522000-1 | Looduslik kork |

20522100-2 | Korkplaadid |

21000000-3 | Mitut liiki tselluloos, paber ja pabertooted |

21100000-4 | Tselluloos, paber ja papp |

21110000-7 | Tselluloos |

21111000-4 | Puidutselluloos |

21111100-5 | Keemiline puidutselluloos |

21120000-0 | Paber ja papp |

21121000-7 | Ajalehepaber, käsitsi valmistatud paber ja muu pindamata paber ja papp graafilisteks töödeks |

21121100-8 | Ajalehepaber |

21121200-9 | Käsitsi valmistatud paber või papp |

21121300-0 | Valgustundlik, kuumustundlik või termograafiline paber ja papp |

21121310-3 | Valgustundlik paber või papp |

21121320-6 | Kuumustundlik paber või papp |

21121330-9 | Termograafiline paber või papp |

21122000-4 | Tualettpaber, jõupaber ja muu paber või papp |

21122100-5 | Mitmekihiline paber või papp |

21122200-6 | Jõupaber |

21124000-8 | Rasvakindel paber ja muud paberist tooted |

21124100-9 | Rasvakindel paber |

21124200-0 | Kalka |

21124300-1 | Pärgamiinpaber |

21124400-2 | Läbipaistev või poolläbipaistev paber |

21124500-3 | Joonistus- ja käsitööpaber |

21124600-4 | Joonestuspaber |

21124700-5 | Topograafiliste kaartide paber |

21125000-5 | Töödeldud paber ja papp |

21125100-6 | Kihiline paber ja papp |

21125300-8 | Kirjapaber |

21125400-9 | Trükipaber |

21125600-1 | Isekopeeriv või muu kopeerpaber |

21125610-4 | Termograafiline paber |

21125690-8 | Fotokoopiapaber ja kserokoopia paber |

21125691-5 | Fotokoopiapaber |

21125692-2 | Kserokoopia paber |

21126000-2 | Paberi- ja papijäätmed |

21200000-5 | Paber- või papptooted |

21210000-8 | Gofreeritud paber või papp |

21211000-5 | Paberist ja papist mahutid |

21211100-6 | Kastid või karbid |

21211110-9 | Paberist või papist kastid |

21211120-2 | Dokumendihoidjad, kirjade alused, karbid dokumentide hoidmiseks ja samalaadsed tooted |

21211200-7 | Paberkotid |

21211210-0 | Suured paberkotid |

21211220-3 | Väiksed paberkotid |

21211230-6 | Oksekotid/lennuhügieenikotid |

21220000-1 | Pabertarbed majapidamise või haigla jaoks |

21221000-8 | Tualettpaber, taskurätikud, käterätikud ja salvrätikud |

21221100-9 | Tualettpaber |

21221200-0 | Pabertaskurätikud |

21221300-1 | Paberkäterätikud |

21221400-2 | Pabersalvrätikud |

21222000-5 | Paberist hügieeni- ja haiglatarbed |

21222100-6 | Paberist hügieenitarbed |

21222110-9 | Hügieenisidemed või -tampoonid |

21222120-2 | Pabermähkmed |

21222121-9 | Pabermähkmete vooderdis |

21222200-7 | Paberist haiglatarbed |

21222210-0 | Pabermähised |

21222220-3 | Paberist steriliseerimiskotid või -ümbrised |

21222300-8 | Pabertooted ühekordseks kasutamiseks |

21230000-4 | Paberist kontoritarbed ja muud tooted |

21231000-1 | Kopeerpaber, isekopeeruv paber, paljundusvahapaber ja söevaba isekopeeruv paber |

21231100-2 | Kopeerpaber |

21231200-3 | Isekopeeruv paber |

21231300-4 | Söevaba isekopeeruv paber |

21231400-5 | Paljundusvahapaber/paberšabloonid |

21232000-8 | Ümbrikud, kaartkirjad ja lihtpostkaardid |

21232100-9 | Kaartkirjad |

21232200-0 | Lihtpostkaardid |

21232300-1 | Ümbrikud |

21233000-5 | Reljeef- või perfopaber |

21233100-6 | Reljeef- või perforeeritud trükipaber |

21233200-7 | Reljeef- või perforeeritud kirjapaber |

21233600-1 | Arvutiprinteri lõõtspaber |

21233610-4 | Lintformularid |

21234000-2 | Liim- või kleeppaber |

21234100-3 | Isekleepuv paber |

21240000-7 | Tapeet ja muud katted |

21241000-4 | Paberist või papist seinakatted |

21241100-5 | Tapeet |

21242000-1 | Tekstiilist seinakatted |

21243000-8 | Paberist või papist põrandakatted |

21250000-0 | Sigaretipaber ja filtripaber |

21251000-7 | Sigaretipaber |

21252000-4 | Filtripaber |

22000000-0 | Mitmesugust liiki trükitooted ja trükkimiseks vajalikud esemed |

22100000-1 | Raamatud, brošüürid ja infolehed |

22110000-4 | Raamatud |

22111000-1 | Kooliraamatud |

22112000-8 | Õpikud |

22113000-5 | Raamatukogu raamatud |

22114000-2 | Sõnaraamatud, topograafilised kaardid, muusikaraamatud ja muud raamatud |

22114100-3 | Sõnaraamatud |

22114200-4 | Atlased |

22114300-5 | Topograafilised kaardid |

22114310-8 | Katastrikaardid |

22114311-5 | Tehnilised projektid/joonised |

22114400-6 | Noodid |

22114500-7 | Entsüklopeediad |

22120000-7 | Publikatsioonid |

22121000-4 | Tehnikapublikatsioonid |

22130000-0 | Kataloogid |

22140000-3 | Infolehed |

22150000-6 | Brošüürid |

22160000-9 | Voldikud |

22200000-2 | Ajalehed, ajakirjad, perioodikaväljaanded ja pildiajakirjad |

22210000-5 | Ajalehed |

22211000-2 | Ajakirjad |

22212000-9 | Perioodikaväljaanded |

22212100-0 | Sariväljaanded |

22213000-6 | Pildiajakirjad |

22300000-3 | Postkaardid, tervituskaardid ja muud trükised |

22310000-6 | Postkaardid |

22312000-0 | Pildid |

22313000-7 | Ülekandepildid (dekalkomaania) |

22314000-4 | Joonised |

22315000-1 | Fotod |

22320000-9 | Tervituskaardid |

22321000-6 | Jõulukaardid |

22400000-4 | Margid, tšekiblanketid, pangatähed, aktsiatunnistused, kaubareklaammaterjal, kataloogid ja käsiraamatud |

22410000-7 | Margid |

22411000-4 | Jõulumargid |

22412000-1 | Uued margid |

22413000-8 | Säästumargid |

22420000-0 | Tempelpaber |

22430000-3 | Pangatähed |

22440000-6 | Tšekiblanketid |

22450000-9 | Turvatrükised |

22451000-6 | Passid |

22452000-3 | Postitellimislehed |

22460000-2 | Kaubandusreklaam, ärikataloogid ja käsiraamatud |

22461000-9 | Kataloogid |

22462000-6 | Reklaammaterjal |

22470000-5 | Käsiraamatud |

22471000-2 | Arvutikäsiraamatud |

22472000-9 | Kasutusjuhendid |

22473000-6 | Tehnikakäsiraamatud |

22500000-5 | Trükiplaadid või -silindrid või muud trükivahendid |

22510000-8 | Ofsetplaadid |

22520000-1 | Kuivsöövitusseadmed |

22521000-8 | Reljeeftrükiseadmed |

22800000-8 | Paberist või papist registriraamatud, arveraamatud, köitjad, blanketid ja muud trükitud kontorikaubad |

22810000-1 | Paberist või papist registriraamatud |

22813000-2 | Arveraamatud |

22814000-9 | Kviitungiraamatud |

22815000-6 | Märkmeraamatud |

22816000-3 | Märkmeplokid |

22817000-0 | Päevikud või isiklikud kalendermärkmikud |

22819000-4 | Telefonimärkmikud |

22820000-4 | Blanketid |

22821000-1 | Valimisblanketid |

22822000-8 | Äriblanketid |

22822100-9 | Äriblanketid lintformularidena |

22822200-0 | Üksikäriblanketid |

22830000-7 | Vihikud |

22832000-1 | Harjutuspaberid |

22840000-0 | Näidiste albumid |

22841000-7 | Kollektsioonialbumid |

22841100-8 | Margialbumid |

22841200-9 | Margiköitjad |

22850000-3 | Kiirköitjad ja seonduvad lisandid |

22851000-0 | Kiirköitjad |

22852000-7 | Mapid |

22852100-8 | Kaustad |

22860000-6 | Trükitud kontorikaubad, v.a blanketid |

22861000-3 | Trükitud ümbrikud |

22861100-4 | Trükitud ümbrikud, aknaga |

22861200-5 | Trükitud ümbrikud, aknata |

22861300-6 | Röntgenümbrikud |

22862000-0 | Märkmepaber |

22863000-7 | Visiitkaardid |

22864000-4 | Viisakus/tervituskaardid |

22865000-1 | Kupongid |

22866000-8 | Etiketid/sildid |

22866100-9 | Vöötkoodiga etiketid/sildid |

22866200-0 | Pagasilipikud |

22867000-5 | Toidutalongid |

22868000-2 | Kuivatuspaberiplokid |

22869000-9 | Ajakavad/tunniplaanid/sõiduplaanid |

22869100-0 | Seinakalendrid |

22869200-1 | Kalendrid |

22900000-9 | Mitmesugused trükised |

22910000-2 | Automaksumärgid |

22920000-5 | Autojuhiload |

22930000-8 | Isikutunnistused (ID-kaardid) |

22940000-1 | Lubatähed |

22950000-4 | Sissepääsukaardid |

22960000-7 | Ettetellimistrükised |

22980000-3 | Piletid |

22981000-0 | Transpordipiletid |

23000000-7 | Naftasaadused ja -kütused |

23100000-8 | Destilleeritud naftasaadused |

23110000-1 | Kerg- ja keskmised õlid ja derivaadid |

23111000-8 | Bensiin ja lennukikütus |

23111100-9 | Lennukipetrool |

23111110-2 | Petrooleumtüüpi reaktiivkütused |

23111200-0 | Pliivaba bensiin |

23111300-1 | Pliibensiin |

23112000-5 | Spetsiaalsed bensiinid |

23112100-6 | Lakibensiin/lahustibensiin |

23120000-4 | Rasked õlid ja derivaadid |

23121000-1 | Gaasiõlid |

23121100-2 | Diisliõli |

23121200-3 | Diislikütus |

23122000-8 | Õlikütused |

23122100-9 | Kütteõlid |

23123000-5 | Määrdeõlid ja määrdeained |

23123100-6 | Mootoriõlid |

23123200-7 | Kompressori määrdeõlid |

23123300-8 | Turbiini määrdeõlid |

23123400-9 | Masinaõlid |

23123500-0 | Transmissiooniõlid |

23123600-1 | Hüdraulilistes süsteemides ja muudel eesmärkidel kasutatavad õlid |

23123610-4 | Hüdroõlid |

23123620-7 | Vormiõlid |

23123630-0 | Korrosioonitõrjeõlid |

23123640-3 | Elektriisolatsiooniõlid |

23123650-6 | Pidurivedelikud |

23123700-8 | Valged õlid ja parafiinõli |

23123710-1 | Valged õlid |

23123720-4 | Parafiinõlid |

23130000-7 | Naftaõlid ja valmistised |

23132000-1 | Kergõlid |

23133000-8 | Naftaõlid |

23200000-9 | Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud, v.a maagaas |

23210000-2 | Propaan ja butaan |

23211000-9 | Gaasiline propaan |

23211100-0 | Veeldatud propaan |

23212000-6 | Gaasiline butaan |

23212100-7 | Veeldatud butaan |

23300000-0 | Mitmesugused naftasaadused |

23310000-3 | Vaseliin ja naftavahad |

23311000-0 | Vaseliin |

23312000-7 | Parafiin |

23313000-4 | Naftavaha |

23320000-6 | Naftajäägid |

24000000-4 | Keemilised ained, keemiatooted ja tehiskiud |

24100000-5 | Keemilised ained |

24110000-8 | Gaasid |

24111000-5 | Tööstusgaasid |

24111100-6 | Vesinik, argoon, väärisgaasid, lämmastik ja hapnik |

24111120-2 | Argoon |

24111130-5 | Väärisgaasid |

24111131-2 | Heelium |

24111139-8 | Neoon |

24111140-8 | Meditsiinilised gaasid |

24111150-1 | Vesinik |

24111160-4 | Lämmastik |

24111161-1 | Veeldatud lämmastik |

24111170-7 | Hapnik |

24111200-7 | Anorgaanilised hapnikuühendid |

24111210-0 | Süsinikdioksiid |

24111220-3 | Lämmastikoksiidid |

24111230-6 | Gaasilised anorgaanilised hapnikuühendid |

24111300-8 | Veeldatud ja suruõhk |

24111310-1 | Veeldatud õhk |

24111320-4 | Suruõhk |

24120000-1 | Värvid ja pigmendid |

24121000-8 | Oksiidid, peroksiidid ja hüdroksiidid |

24121100-9 | Tsinkoksiid ja -peroksiid, titaanoksiid, värvid ja pigmendid |

24121110-2 | Tsinkoksiid |

24121120-5 | Tsinkperoksiid |

24121130-8 | Titaanoksiid |

24121200-0 | Kroomi, mangaani, magneesiumi, plii ja vase oksiidid ja hüdroksiidid |

24121210-3 | Kroomoksiid |

24121220-6 | Mangaanoksiid |

24121230-9 | Pliioksiid |

24121240-2 | Vaskoksiid |

24121250-5 | Magneesiumoksiid |

24121260-8 | Hüdroksiidid värvide ja pigmentide jaoks |

24121261-5 | Kroomhüdroksiid |

24121262-2 | Mangaanhüdroksiid |

24121263-9 | Pliihüdroksiid |

24121264-6 | Vaskhüdroksiid |

24121265-3 | Magneesiumhüdroksiid |

24121300-1 | Kustutatud lubi |

24122000-5 | Parkimisekstraktid, värviekstraktid, parkained (tanniinid) ja värvained |

24122100-6 | Värviekstraktid |

24122200-7 | Parkimisekstraktid |

24122300-8 | Parkained |

24122400-9 | Värvained |

24122500-0 | Parkimispreparaadid |

24130000-4 | Põhilised anorgaanilised keemilised ained |

24131000-1 | Keemilised elemendid, anorgaanilised happed ja ühendid |

24131100-2 | Metalloidid |

24131110-5 | Fosfiidid |

24131120-8 | Karbiidid |

24131130-1 | Hüdriidid |

24131140-4 | Nitriidid |

24131150-7 | Asiidid |

24131160-0 | Silitsiidid |

24131170-3 | Boriidid |

24131180-6 | Rafineeritud väävel |

24131200-3 | Halogeen |

24131300-4 | Leelismetallid |

24131310-7 | Elavhõbe |

24131400-5 | Vesinikkloriid, anorgaanilised happed, ränidioksiid ja vääveldioksiid |

24131410-8 | Anorgaanilised happed |

24131411-5 | Väävelhape |

24131420-1 | Fosforhape |

24131430-4 | Polüfosforhapped |

24131440-7 | Heksafluororänihape |

24131450-0 | Vääveldioksiid |

24131460-3 | Ränidioksiid |

24131470-6 | Vesinikkloriid |

24131500-6 | Hüdroksiidid kui põhilised anorgaanilised keemilised ained |

24131510-9 | Metalloksiidid |

24131511-6 | Raudpüriidid ja raudoksiidid |

24131520-2 | Naatriumhüdroksiid |

24131521-9 | Seebikivi |

24131522-6 | Vedel sooda |

24131600-7 | Väävliühendid |

24131700-8 | Väävel |

24131800-9 | Süsinik |

24131900-0 | Kloor |

24132000-8 | Metallihalogenaadid, hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid |

24132100-9 | Metallihalogenaadid |

24132110-2 | Naatriumheksafluorosilikaat |

24132120-5 | Kloriidid |

24132121-2 | Alumiiniumkloriid |

24132122-9 | Raudkloriid |

24132123-6 | Polüalumiiniumkloriid |

24132130-8 | Alumiiniumklorohüdraat |

24132200-0 | Hüpokloritid ja kloraadid |

24132210-3 | Naatriumklorit |

24132220-6 | Naatriumhüpoklorit |

24133000-5 | Sulfiidid, sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja karbonaadid |

24133100-6 | Sulfiidid, sulfitid ja sulfaadid |

24133110-9 | Mitmesugused sulfiidid |

24133111-6 | Vesiniksulfiid |

24133112-3 | Polüsulfiidid |

24133120-2 | Sulfaadid |

24133121-9 | Naatriumtiosulfaat |

24133122-6 | Raud(III)sulfaat |

24133123-3 | Alumiiniumsulfaat |

24133124-0 | Naatriumsulfaat |

24133125-7 | Raud(II)sulfaat (rauavitriol) |

24133126-4 | Vasksulfaat |

24133200-7 | Fosfinaadid, fosfonaadid, fosfaadid ja polüfosfaadid |

24133210-0 | Naatriumheksametafosfaat |

24133220-3 | Fosfaadid |

24133300-8 | Karbonaadid |

24133310-1 | Naatriumkarbonaat |

24133320-4 | Naatriumbikarbonaat |

24133400-9 | Nitraadid |

24134000-2 | Mitmesugused metallhapete soolad |

24134100-3 | Kaaliumpermanganaat |

24134200-4 | Oksometallhapete soolad |

24135000-9 | Mitmesugused anorgaanilised keemilised ained |

24135100-0 | Raske vesi, muud isotoobid ja nende ühendid |

24135200-1 | Tsüaniid, tsüaniidoksiid, fulminaadid, tsüanaadid, silikaadid, boraadid, perboraadid, anorgaaniliste hapete soolad |

24135210-4 | Tsüaniidid |

24135220-7 | Tsüaniidoksiid |

24135230-0 | Fulminaadid |

24135240-3 | Tsüanaadid |

24135300-2 | Vesinikperoksiid (vesinikülihapend) |

24135400-3 | Piesoelektriline kvarts |

24135500-4 | Haruldaste muldmetallide ühendid |

24135600-5 | Silikaadid |

24135610-8 | Naatriumsilikaat |

24135700-6 | Boraadid ja perboraadid |

24136000-6 | Destilleeritud vesi |

24137000-3 | Tehislikud kivid |

24137100-4 | Tehislikud vääriskivid |

24137200-5 | Tehislikud poolvääriskivid |

24140000-7 | Põhilised orgaanilised keemilised ained |

24141000-4 | Süsivesinikud |

24141100-5 | Küllastatud süsivesinikud |

24141110-8 | Küllastatud atsüklilised süsivesinikud |

24141111-5 | Metaan |

24141112-2 | Etüleen |

24141113-9 | Propeen |

24141114-6 | Buteen |

24141115-3 | Atsetüleen |

24141120-1 | Küllastatud tsüklilised süsivesinikud |

24141200-6 | Küllastamata süsivesinikud |

24141210-9 | Küllastamata atsüklilised süsivesinikud |

24141220-2 | Küllastamata tsüklilised süsivesinikud |

24141221-9 | Benseen |

24141222-6 | Tolueen |

24141223-3 | O-ksüleenid |

24141224-0 | M-ksüleenid |

24141225-7 | Stüreen |

24141226-4 | Etüülbenseen |

24141300-7 | Muud süsivesinike halogeenderivaadid |

24141310-0 | Tetrakloroetüleen |

24141320-3 | Tetraklorometaan |

24142000-1 | Alkoholid, fenoolid, fenoolalkoholid ja nende halogeenitud, sulfoneeritud, nitreeritud või nitroositud derivaadid; tööstuslikud rasvalkoholid |

24142100-2 | Tööstuslikud rasvalkoholid |

24142200-3 | Ühealuselised alkoholid |

24142210-6 | Metanool |

24142220-9 | Etanool |

24142300-4 | Dioolid, polüalkoholid ja derivaadid |

24142310-7 | Etüleenglükool |

24142320-0 | Alkoholiderivaadid |

24142400-5 | Fenoolid ja derivaadid |

24142500-6 | Alkoholid |

24142510-9 | Etüülalkohol |

24143000-8 | Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped |

24143100-9 | Rafineerimise tulemusel saadud happelised õlid |

24143200-0 | Karboksüülhapped |

24143210-3 | Äädikhape |

24143220-6 | Peretaanhape (peräädikhape) |

24143300-1 | Küllastamata ühealuselised karboksüülhapped ja ühendid |

24143310-4 | Metakrüülhappe estrid |

24143320-7 | Akrüülhappe estrid |

24143400-2 | Aromaatsed polükarboksüül- ja karboksüülhapped |

24144000-5 | Lämmastiku funktsionaalseid rühmi sisaldavad orgaanilised ühendid |

24144100-6 | Amiini funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid |

24144200-7 | Hapniku funktsionaalseid rühmi sisaldavad aminoühendid |

24144300-8 | Ureiinid |

24144400-9 | Lämmastiku funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid |

24145000-2 | Orgaanilised väävliühendid |

24146000-9 | Aldehüüd, ketoon, orgaanilised peroksiidid ja eetrid |

24146100-0 | Aldehüüdi funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid |

24146200-1 | Ketoonide ja kinoonide funktsionaalseid rühmi sisaldavad ühendid |

24146300-2 | Orgaanilised peroksiidid |

24146310-5 | Etüleenoksiid |

24146320-8 | Eetrid |

24147000-6 | Mitmesugused orgaanilised keemilised ained |

24147100-7 | Taimsed derivaadid värvimiseks |

24147200-8 | Puusüsi |

24147300-9 | Õlid ja tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast, pigist ja pigitõrvast |

24147310-2 | Kivisöetõrv |

24147311-9 | Kreosoot |

24147320-5 | Pigi |

24147330-8 | Pigitõrv |

24147400-0 | Vaigutooted |

24147500-1 | Puidutselluloosi tootmise jääkleelised |

24150000-0 | Väetised ja lämmastikuühendid |

24151000-7 | Lämmastikväetised |

24151100-8 | Lämmastikhape ja -soolad |

24151110-1 | Naatriumnitraat |

24151200-9 | Sulfolämmastikhapped |

24151300-0 | Ammoniaak |

24151310-3 | Vedel ammoniaak |

24151320-6 | Ammooniumkloriid |

24151330-9 | Ammooniumsulfaat |

24152000-4 | Fosforväetised |

24152100-5 | Mineraalsed fosforväetised |

24152200-6 | Keemilised fosforväetised |

24154000-8 | Loomsed ja taimsed väetised |

24158000-6 | Mitmesugused väetised |

24160000-3 | Plastid algkujul |

24161000-0 | Etüleeni polümeerid algkujul |

24162000-7 | Propüleeni polümeerid algkujul |

24163000-4 | Stüreeni polümeerid algkujul |

24164000-1 | Vinüüli polümeerid algkujul |

24164100-2 | Vinüülatsetaadi polümeerid algkujul |

24164200-3 | Akrüülpolümeerid algkujul |

24165000-8 | Polüestrid algkujul |

24166000-5 | Polüamiidid algkujul |

24167000-2 | Karbamiidvaigud algkujul |

24168000-9 | Aminovaigud algkujul |

24169000-6 | Silikoonid algkujul |

24170000-6 | Sünteetiline kummi |

24180000-9 | Ensüümid |

24200000-6 | Agrokeemilised tooted |

24210000-9 | Pestitsiidid (taimekaitsevahendid) |

24220000-2 | Insektitsiidid |

24230000-5 | Herbitsiidid |

24240000-8 | Taimekasvu regulaatorid |

24250000-1 | Desinfitseerivad vahendid |

24260000-4 | Rodentitsiidid/näriliste tõrjevahendid |

24270000-7 | Fungitsiidid/seenhaiguste tõrjevahendid |

24300000-7 | Värvid, lakid, trükivärvid ja mastiksid |

24310000-0 | Värvid |

24311000-7 | Teekattevärvid |

24312000-4 | Kunstnike värvid |

24312100-5 | Emailid ja glasuurid |

24312200-6 | Õli- ja vesivärvid |

24312210-9 | Õlivärvid |

24312220-2 | Vesivärvid |

24312300-7 | Koolilaste värvid |

24312310-0 | Värvikomplektid |

24312320-3 | Plakativärvid |

24312400-8 | Viimistlusvahendid |

24320000-3 | Lakid |

24330000-6 | Tint |

24331000-3 | Trükivärv |

24331100-4 | Sügavtrükiks mõeldud värv |

24331200-5 | Tušš |

24340000-9 | Mastiksid, vuugitäited, kitt |

24341000-6 | Mastiksid |

24342000-3 | Vuugitäited |

24343000-0 | Kitt |

24344000-7 | Vedel mört |

24350000-2 | Lahustid |

24351000-9 | Värvieemaldi |

24352000-6 | Vedeldajad |

24400000-8 | Ravimid |

24410000-1 | Seedetrakti ja ainevahetust puudutavad ravimid |

24411000-8 | Happesusega seotud häirete ravimid |

24412000-5 | Funktsionaalsete gastrointestinaalhäirete ravimid |

24413000-2 | Lahtistid |

24414000-9 | Kõhulahtisuse-, soolepõletike- ja sooleinfektsioonidevastased ained |

24415000-6 | Diabeedi puhul kasutatavad ravimid |

24415100-7 | Insuliin |

24416000-3 | Vitamiinid |

24416100-4 | Provitamiinid |

24417000-0 | Mineraalsed lisandid |

24420000-4 | Vere, vereloome ja kardiovaskulaarsüsteemi ravimid |

24421000-1 | Vere ja vereloome ravimid |

24421100-2 | Tromboosivastased ained |

24421200-3 | Antihemorraagilised ained |

24421300-4 | Aneemiavastased ained |

24421400-5 | Vereasendajad ja perfusioonilahused |

24422000-8 | Kardiovaskulaarsüsteemi ravimid |

24422100-9 | Südameraviained |

24422200-0 | Antihüpertensiivsed ained |

24422300-1 | Diureetikumid |

24422400-2 | Veresoonte kaitsepreparaadid |

24422500-3 | Antihemorroidaalsed ained paikseks kasutamiseks |

24422600-4 | Beetablokaatorid |

24422700-5 | Kaltsiumikanali blokaatorid |

24422800-6 | Reniin-angiotensiinsüsteemile toimivad ained |

24430000-7 | Dermatoloogilised ja skeleti-lihassüsteemi ravimid |

24431000-4 | Dermatoloogilised ravimid |

24431100-5 | Antimükootikumid dermatoloogiliseks kasutuseks |

24431110-8 | Salitsüülhapped |

24431200-6 | Pehmendavad ja kaitsvad ained |

24431300-7 | Psoriaasivastased ained |

24431400-8 | Antibiootikumid ja kemoterapeutilised ained dermatoloogiliseks kasutuseks |

24431500-9 | Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutuseks ja dermatoloogilised preparaadid |

24431600-0 | Antiseptikumid ja desinfektandid |

24431700-1 | Aknevastased preparaadid |

24432000-1 | Skeleti-lihassüsteemi ravimid |

24432100-2 | Põletikuvastased ja reumavastased tooted |

24432200-3 | Müorelaksandid |

24432300-4 | Podagravastased ained |

24440000-0 | Urogenitaalsüsteemi ja hormoonide ravimid |

24441000-7 | Urogenitaalsüsteemi ja suguhormoonide ravimid |

24441100-8 | Günekoloogias kasutatavad infektsioonivastased ained ja antiseptikumid |

24441200-9 | Teised günekoloogilised ained |

24441300-0 | Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid |

24441400-1 | Rasestumisvastased vahendid |

24441410-4 | Oraalsed rasestumisvastased vahendid |

24441420-7 | Keemilised rasestumisvastased vahendid |

24442000-4 | Süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid |

24442100-5 | Hüpofüüsi, hüpotalamuse hormoonid ja nende analoogid |

24442200-6 | Kortikosteroidid süsteemseks kasutuseks |

24442300-7 | Kilpnäärme raviks kasutatavad ained |

24450000-3 | Üldised infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks, vaktsiinid, antineoplastilised ja immuunmoduleerivad ained |

24451000-0 | Üldised infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks ja vaktsiinid |

24451100-1 | Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks |

24451200-2 | Seentevastased ained süsteemseks kasutamiseks |

24451300-3 | Mükobakterivastased ained |

24451400-4 | Viirustevastased ained süsteemseks kasutamiseks |

24451500-5 | Immuunseerumid ja immuunglobuliinid |

24451510-8 | Antiseerumid |

24451520-1 | Immuunglobuliinid |

24451600-6 | Vaktsiinid |

24451610-9 | Difteeria-läkaköha-teetanuse vaktsiinid |

24451620-2 | Difteeria-teetanuse vaktsiinid |

24451630-5 | BCG-vaktsiinid (kuivatatud) |

24451640-8 | Leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiinid |

24451650-1 | Tüüfuse vaktsiinid |

24451660-4 | Gripivastased vaktsiinid |

24451670-7 | Lastehalvatusevastased vaktsiinid |

24451680-0 | B-hepatiidi vaktsiinid |

24451690-3 | Veterinaarmeditsiini vaktsiinid |

24452000-7 | Antineoplastilised ja immuunmoduleerivad ained |

24452100-8 | Antineoplastilised ained |

24452200-9 | Endokrinoloogilise teraapia ravimid |

24452300-0 | Immuunsupressiivsed ained |

24460000-6 | Närvisüsteemi ja meeleelundite ravimid |

24461000-3 | Närvisüsteemi ravimid |

24461100-4 | Anesteetikumid |

24461200-5 | Analgeetikumid |

24461300-6 | Epilepsiavastased ained |

24461400-7 | Parkinsonismivastased ravimid |

24461500-8 | Psühholeptilised ained |

24461600-9 | Psühhoanaleptilised ained |

24461700-0 | Muud närvisüsteemi ravimid |

24462000-0 | Meeleelundite ravimid |

24462100-1 | Oftalmoloogias kasutatavad ained |

24470000-9 | Hingamissüsteemi ravimid |

24473000-6 | Hingamisteede obstruktiivsete haiguste ravimid |

24474000-3 | Köha- ja külmetushaigustevastased ained |

24475000-0 | Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks |

24490000-5 | Mitmesugused ravimid |

24491000-2 | Kahjuritõrjetooted, insektitsiidid ja repellendid |

24491100-3 | Algloomavastased ained |

24491200-4 | Antihelmintikumid |

24491300-5 | Nahaparasiidi-, k.a sügelistevastased ained, insektitsiidid ja repellendid |

24492000-9 | Meditsiinilised lahused |

24492100-0 | Infusioonlahused |

24492200-1 | Parenteraalsed toited |

24492210-4 | Parenteraalsed toitelahused |

24492300-2 | Enteraalsed toitevedelikud |

24492400-3 | Perfusioonlahused |

24492500-4 | Süstimislahused |

24492510-7 | Intravenoossed vedelikud |

24492600-5 | Galeenilised lahused |

24492700-6 | Glükooslahused |

24492800-7 | Dialüüslahused |

24493000-6 | Muud ravitooted |

24493100-7 | Toksiinid |

24493200-8 | Nikotiiniasendajad |

24494000-3 | Diagnostilised ained |

24495000-0 | Kõik muud mitteravitooted |

24496000-7 | Reaktiivid ja kontrastvahendid |

24496100-8 | Veregrupi määramiseks kasutatavad reaktiivid |

24496200-9 | Vereanalüüsi reaktiivid |

24496300-0 | Keemilised reaktiivid |

24496400-1 | Isotoopsed reaktiivid |

24496500-2 | Laboratooriumireaktiivid |

24496600-3 | Elektroforeesireaktiivid |

24496700-4 | Uroloogilised reaktiivid |

24496800-5 | Röntgenkontrastained |

24497000-4 | Ravimpreparaadid, v.a hambaravis kasutatavad tarbekaubad |

24497100-5 | Klistiiripreparaadid |

24497110-8 | Tsemendid luude taastamiseks |

24498000-1 | Kliinilised tooted |

24498100-2 | Mikrobioloogilised kultuurid |

24498200-3 | Näärmed ja näärmeekstraktid |

24498300-4 | Peptilised ained |

24500000-9 | Glütserool, seebid, pesemis-, puhastus- ning poleerimisvahendid, parfümeeria ja tualetitarbed |

24510000-2 | Glütserool |

24511000-9 | Lõhnastamisvahendid ja -vahad |

24511100-0 | Vahendid ruumide lõhnastamiseks ja desodoreerimiseks |

24511300-2 | Poleerimisvahendid ja kreemid |

24511310-5 | Põranda poleerimisvahendid |

24511320-8 | Saapamäärded |

24511330-1 | Poleerimisvahad |

24511340-4 | Immutusained |

24511350-7 | Hermeetikud |

24511400-3 | Puhastuspastad ja -pulbrid |

24512000-6 | Orgaanilised pindaktiivsed ained |

24513000-3 | Puhastusvahendid |

24513100-4 | Seep |

24513200-5 | Pesuained |

24513210-8 | Õlidispergaatorid |

24513290-2 | Detergendid |

24513291-9 | Nõudepesumasina detergendid |

24513292-6 | Rasvatustamisained |

24513293-3 | Rasvalahustid |

24513294-0 | Puhastusained |

24513295-7 | Loputuslahused |

24520000-5 | Parfüümid ja hügieenivahendid |

24521000-2 | Hügieenivahendid |

24521100-3 | Lõhnaveed |

24521110-6 | Deodorandid |

24521120-9 | Antiperspirandid |

24521200-4 | Kosmeetikavahendid |

24521300-5 | Maniküüri- ja pediküürivahendid |

24521400-6 | Iluravitooted |

24521500-7 | Nahahooldustooted |

24521600-8 | Šampoonid |

24521700-9 | Juuksehooldusvahendid |

24521800-0 | Hamba- või suuhügieenitooted |

24521900-1 | Habemeajamisvahendid |

24600000-0 | Lõhkeained ja peenkemikaalid |

24610000-3 | Lõhkeained |

24611000-0 | Püssirohi |

24611100-1 | Kütteained |

24612000-7 | Muud lõhkeained |

24612100-8 | Dünamiit |

24612200-9 | TNT |

24612300-0 | Nitroglütseriin |

24613000-4 | Signaalraketid, raketid sademete reguleerimiseks, udusignaalid ja pürotehnilised tooted |

24613100-5 | Lindude eemale peletamise padrunid |

24613200-6 | Ilutulestikutooted |

24615000-8 | Süütenöörid, lõhkekapslid, sütikud ja elektridetonaatorid |

24620000-6 | Liimid |

24621000-3 | Želatiinid |

24621200-5 | Liimained |

24630000-9 | Eeterlikud õlid |

24640000-2 | Fotokemikaalid |

24641000-9 | Fotoplaadid ja filmid |

24641200-1 | Fotoemulsioonid |

24641210-4 | Fotoilmutid |

24641220-7 | Fotokinnistid |

24641230-0 | Röntgenilmutid |

24641240-3 | Röntgenkinnistid |

24641250-6 | Sööde |

24641260-9 | Kujutise võimendajad |

24650000-5 | Salvestamata andmekandjad |

24660000-8 | Erikeemiatooted |

24661000-5 | Rasvad ja määrdeained |

24661100-6 | Määrdeained |

24661110-9 | Puurimismuda |

24661120-2 | Silikoonõli |

24661130-5 | Puurimisvedelikud |

24661200-7 | Õlilisandid |

24661210-0 | Tulekustutuspulber |

24661220-3 | Tulekustutusained |

24661230-6 | Tulekustutuslaengud |

24661300-8 | Hüdraulilised vedelikud |

24661310-1 | Jäätumisvastased vahendid |

24661311-8 | Külmumisvastased preparaadid |

24661400-9 | Keemiliselt modifitseeritud rasvad ja õlid |

24662000-2 | Modelleerimispastad |

24662100-3 | Hambavaha |

24663000-9 | Viimistlusained |

24664000-6 | Aktiivsüsi |

24664100-7 | Uusaktiivsüsi |

24664200-8 | Regenereeritud aktiivsüsi |

24665000-3 | Keemilised käimlad |

24666000-0 | Peptoonid ja valkained |

24667000-7 | Keemilised lisandid |

24667100-8 | Valmissideained valuvormidele ja -kärnidele |

24667200-9 | Tsemendi-, mördi- ja betoonilisandid |

24668000-4 | Keemiatooted õli- ja gaasitööstusele |

24668100-5 | Puuraugukemikaalid |

24668200-6 | Flokulandid |

24668300-7 | Puurlahuse kemikaalid |

24668400-8 | Tüvilõhkeainete geeliampullid |

24669000-1 | Aerosoolid ja kemikaalid ketaste kujul |

24669100-2 | Aerosoolid |

24669200-3 | Keemilised elemendid ketaste kujul |

24700000-1 | Tehiskiud |

24710000-4 | Sünteeskiud |

24711000-1 | Sünteesfilamentköisik |

24712000-8 | Eriti tugev lõng |

24713000-5 | Ühekordne tekstureeritud lõng |

24714000-2 | Sünteesmonofilament |

24720000-7 | Tehiskiud |

24721000-4 | Tehisstaapelkiud |

24722000-1 | Polüpropüleen |

24723000-8 | Tehiskiust tekstureeritud lõng |

24800000-2 | Mitmesugused keemiatooted |

24810000-5 | Radiaatorivedelikud |

24820000-8 | Veetöötluskemikaalid |

24830000-1 | Korrosioonivastased vahendid |

25000000-1 | Kummi-, plast- ja kiletooted |

25100000-2 | Kummitooted |

25110000-5 | Rehvid ja seonduvad tooted |

25111000-2 | Rehvid |

25111100-3 | Sõiduautode rehvid |

25111200-4 | Mootorrataste rehvid |

25111300-5 | Suurendatud vastupidavusega rehvid |

25111310-8 | Veoautode rehvid |

25111320-1 | Busside rehvid |

25111330-4 | Lennukite rehvid |

25111400-6 | Põllutöömasinate rehvid |

25111500-7 | Sisekummid, kummist protektorid ja pöiavööd |

25111510-0 | Pöiavööd |

25111520-3 | Sisekummid |

25111530-6 | Rehviturvised/protektorid |

25111600-8 | Ratastoolirehvid |

25111700-9 | Kasutatud rehvid |

25111710-2 | Porilapid |

25111800-0 | Protekteeritud rehvid |

25111900-1 | Jalgrattarehvid |

25120000-8 | Vulkaniseerimata ja vulkaniseeritud kummist tooted |

25121000-5 | Vulkaniseerimata kummist tooted |

25122000-2 | Vulkaniseeritud kummist tooted |

25122100-3 | Vulkaniseeritud kummist torud, voolikud ja lohvid |

25122110-6 | Puurimislõdvikud |

25122120-9 | Painduvad tõusupead |

25122130-2 | Kummivoolikud |

25122200-4 | Vulkaniseeritud kummist konveierilindid või ülekanderihmad ning rihmamaterjal |

25122210-7 | Kummist ventilaatoririhmad |

25122220-0 | Tihendusmansetid |

25122230-3 | Kummist konveierilindid |

25122240-6 | Kummist ülekanderihmad |

25122300-5 | Vulkaniseeritud kummist hügieeni- ja farmaatsiatooted |

25122310-8 | Hügieenitooted |

25122320-1 | Farmaatsiatooted |

25122340-7 | Lutid, nibukaitsed ja muud beebitarbed |

25122400-6 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted ja matid |

25122410-9 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted |

25122420-2 | Vulkaniseeritud kummist matid |

25122421-9 | Võimlamatid |

25122500-7 | Vulkaniseeritud kummist vormid |

25122510-0 | Elastsed rõngad |

25122520-3 | Kummitihendid |

25122530-6 | Kummipaelad |

25122540-9 | Kummist templid |

25122550-2 | Vedelmördipakkijad |

25130000-1 | Kummeeritud tekstiilkangad |

25131000-8 | Rehvikoortriie |

25132000-5 | Kleeplint kummeeritud tekstiilmaterjalist |

25140000-4 | Taastatud kummi |

25150000-7 | Kummi jääkproduktid |

25160000-0 | Kummist meditsiinitooted |

25161000-7 | Kummist rõivamanused |

25161100-8 | Kummikindad |

25161200-9 | Ühekordsed kindad |

25162000-4 | Kummist rõivad |

25170000-3 | Kõvakummist tooted |

25171000-0 | Hügieeni- ja farmaatsiatooted |

25172000-7 | Kummiplaadid |

25174000-1 | Kummipolster |

25200000-3 | Plasttooted |

25210000-6 | Plastplaadid, -tahvlid, -torud ja -profiilid |

25211000-3 | Plastist monokiud |

25211100-4 | Elektrijuhtmete plastist isoleertorud |

25211200-5 | Plastist latid |

25211300-6 | Plastist vardad |

25212000-0 | Torud, magistraaltorud ja lõdvikud |

25212100-1 | Plasttorud |

25212110-4 | Painduvad plasttorud |

25212120-7 | Painduvad polüvinüültorud |

25212200-2 | Plastist magistraaltorud |

25212210-5 | Painduvad plastist magistraaltorud |

25212220-8 | Painduvad polüvinüül-magistraaltorud |

25212300-3 | Plastlõdvikud (-lohvid) |

25212310-6 | Painduvad plastlõdvikud |

25212320-9 | Painduvad polüvinüüllõdvikud |

25212400-4 | Plasthülsid |

25212500-5 | Torude ja magistraaltorude ja lõdvikute plast- või polüvinüülliitmikud |

25212510-8 | Torude plastliitmikud |

25212520-1 | Torude polüvinüülliitmikud |

25212530-4 | Magistraaltorude plastliitmikud |

25212540-7 | Magistraaltorude polüvinüülliitmikud |

25212550-0 | Lõdvikute plastliitmikud |

25212560-3 | Lõdvikute polüvinüülliitmikud |

25212600-6 | Töötlemata polüvinüülkomponendid |

25212610-9 | Töötlemata polüvinüülraamid |

25212620-2 | Töötlemata polüvinüültorustik |

25212630-5 | Töötlemata polüvinüültorud |

25212700-7 | Polüvinüülvaht |

25213000-7 | Plasttahvlid, -lehed, -kile, -foolium ja -ribad |

25213100-8 | Plastkile |

25213200-9 | Plastfoolium |

25213300-0 | Isekleepuv kile |

25213400-1 | Plastribad |

25213500-2 | Plastlehed |

25213600-3 | Plasttahvlid |

25220000-9 | Plastist pakkematerjal |

25221000-6 | Polüeteenkotid |

25221100-7 | Polüeteenist jäätme- ja prügikotid |

25221200-8 | Meditsiiniotstarbelised polüeteenkotid |

25221210-1 | Verekotid |

25221220-4 | Plasmakotid |

25221230-7 | Uriinikotid |

25221300-9 | Polüeteenist ladustamiskotid |

25221310-2 | Mullikotid (õhkmullidega kilekotid) |

25222000-3 | Plastkotid |

25222100-4 | Plastist prügikotid |

25222200-5 | Meditsiiniotstarbelised plastkotid |

25223000-0 | Kõvad plastkonteinerid |

25223100-1 | Plastkastid |

25223110-4 | Plastist pudelikastid |

25223200-2 | Plastist korvpakendid |

25223300-3 | Plastist jäätmekonteinerid |

25223310-6 | Plastvaadid |

25224000-7 | Plastist korvpudelid, pudelid ja kanistrid |

25225000-4 | Plastpoolid ja -käävid |

25226000-1 | Plastkorgid, -kaaned ja -kapslid |

25226100-2 | Plastkorgid |

25226200-3 | Plastkaaned |

25226300-4 | Plastkapslid |

25227000-8 | Polüstüreentooted |

25227100-9 | Polüstüreenvooderdus |

25227200-0 | Polüstüreenplaadid |

25230000-2 | Plastist ehitustooted |

25231000-9 | Plastist põranda-, lae- ja seinakattematerjalid |

25232000-6 | Plastist sanitaartehnikatooted |

25232100-7 | Plastvannid, -dušinurgaalused ja -kraanikausid |

25232110-0 | Plastvannid |

25232120-3 | Plastdušinurgaalused |

25232130-6 | Plastkraanikausid |

25232200-8 | Plastist prilllauad ja nende kaaned |

25232300-9 | Plastist klosetipotid |

25232400-0 | Plastbideed |

25233000-3 | Plastmahutid, -paagid ja -tõrred |

25233100-4 | Plastmahutid |

25233200-5 | Plastpaagid |

25233300-6 | Plasttõrred |

25234000-0 | Plastuksed, -aknad, -lengid, -raamid, -lävepakud, -luugid ja -rulood |

25234100-1 | Plastaknad |

25234110-4 | Plastist aknaraamid |

25234200-2 | Plastuksed |

25234210-5 | Plastist ukselengid |

25234300-3 | Plastist lävepakud |

25234400-4 | Plastist aknaluugid ja rulood |

25234410-7 | Plastist aknaluugid |

25234420-0 | Plastrulood |

25235000-7 | Monteeritavad plasthooned |

25236000-4 | Plastist luugi- või sissepääsuavakatted |

25237000-1 | Plastkorpused |

25237100-2 | Plastist mõõtjakorpuse karbid |

25237200-3 | Plastkestad |

25240000-5 | Mitmesugused plasttooted |

25241000-2 | Plastist isekleepuv lint, ribad ja lamevormid |

25241100-3 | Plastist isekleepuv lint |

25241110-6 | Kleeplint |

25241120-9 | Helklint |

25241200-4 | Plastist isekleepuvad ribad |

25241300-5 | Plastist isekleepuvad lamevormid |

25241310-8 | Kleebisetiketid |

25242000-9 | Plastist isekleepuvad tahvlid, lehed, kile ja foolium |

25242100-0 | Plastist isekleepuvad tahvlid |

25242200-1 | Plastist isekleepuvad lehed |

25242300-2 | Plastist isekleepuv kile |

25242400-3 | Plastist isekleepuv foolium |

25243000-6 | Plastist lauanõud, kööginõud, majapidamis- ja tualett-tarbed |

25243100-7 | Plastist laua- ja kööginõud |

25243110-0 | Plastist noad, kahvlid, lusikad |

25243120-3 | Majapidamises kasutatavad toitainete karbid |

25243130-6 | Kausid |

25243140-9 | Plastist kuivatusrestid |

25243200-8 | Käsnad/švammid |

25243300-9 | Plastist majapidamis- ja tualett-tarbed |

25243310-2 | Plastämbrid |

25243320-5 | Plastprügikastid |

25243330-8 | Plastprügikühvlid |

25244000-3 | Lampide, valgustite ja nimetahvlite plastosad |

25244100-4 | Plastist nimetahvlid ja märgid |

25244110-7 | Plastnimetahvlid |

25244120-0 | Plastmärgid |

25244121-7 | Politseimärgid |

25244200-5 | Plastist tänavainventar |

25244210-8 | Tänavainventari plastosad |

25244220-1 | Helkpostid |

25244230-4 | Helkvöödid |

25244300-6 | Plastist valgustid |

25244310-9 | Valgustite plastosad |

25245000-0 | Kummist või plastist peakatted |

25245100-1 | Kaitsekiivrid |

25245200-2 | Kummi- või plastmütsid |

25246000-7 | Plastist elektriisolatsioonivahendid |

25247000-4 | Plastist kontori- või koolitarbed |

25247100-5 | Plastist kontoritarbed |

25247110-8 | Spiraalköitjad |

25247120-1 | Kirjaklambrid |

25247200-6 | Plastist koolitarbed |

25247210-9 | Plastist joonistusvahendid |

25247220-2 | Plastist kirjutusvahendid |

25247230-5 | Joonlauad |

25248000-1 | Plastist mööblifurnituurid |

25248100-2 | Plastist filtreerimiselemendid |

25248200-3 | Plastosad |

25248210-6 | Plastist aiamoodulid |

25248220-9 | Plastist tee ohukoonused |

25248230-2 | Plastist tõkkemoodulid |

25248240-5 | Plastmärgid |

25249000-8 | Plastist ehistooted |

25249100-9 | Plastkindad |

25250000-8 | Magnetkaardid |

25251000-5 | Krediitkaardid |

25252000-2 | Kiipkaardid |

25253000-9 | Panga kliendikaardid |

25253100-0 | Asutuse kütuseostukaardid |

25260000-1 | Helisalvestised |

25261000-8 | Heliplaadid |

25262000-5 | Helikassetid |

25263000-2 | Laserplaadid (CD-d) |

25270000-4 | Vaigud |

25271000-1 | Epoksüvaigud |

25271100-2 | Epoksüvaiktorud |

25300000-4 | Filmid |

25310000-7 | Radioloogiline film |

25311000-4 | Röntgenfilm |

25312000-1 | Sinine diasofilm |

25320000-0 | Kinofilm |

25321000-7 | Fotofilm |

25321100-8 | Kiirfotofilm |

25330000-3 | Videofilm |

25331000-0 | Videokassetid |

25332000-7 | Videolindid |

26000000-8 | Mittemetalsetest mineraalidest tooted |

26100000-9 | Klaas ja klaastooted |

26110000-2 | Klaas |

26111000-9 | Lehtklaas |

26111100-0 | Töötlemata klaas |

26111200-1 | Kuumpoleeritud klaas |

26111300-2 | Rippseinaklaas |

26120000-5 | Lehtklaas |

26121000-2 | Lõigatud lehtklaas |

26121200-4 | Kildumatu klaas |

26121300-5 | Klaaspeeglid |

26121400-6 | Isoleerklaas |

26130000-8 | Klaasanumad |

26131000-5 | Klaaspudelid, -purgid, klaasist rohupudelid ja mahutid |

26131100-6 | Klaaspudelid |

26131200-7 | Klaaspurgid |

26131300-8 | Klaasist rohupudelid |

26131400-9 | Klaasmahutid |

26132000-2 | Joogiklaasid |

26133000-9 | Klaasnõud |

26133100-0 | Klaasist lauanõud |

26133110-3 | Karahvinid |

26133200-1 | Klaaskeraamilised köögi- ja lauanõud |

26133300-2 | Purunemiskindlad klaastooted |

26133400-3 | Klaaskeraamikatooted |

26134000-6 | Vaakumanumate klaassisekestad |

26134100-7 | Termoste klaassisekestad |

26140000-1 | Klaaskiud |

26141000-8 | Klaaskiudtooted |

26141100-9 | Klaaskiudmatid |

26141200-0 | Klaaskiudkangas |

26141300-1 | Klaaskiudriie |

26150000-4 | Töödeldud klaasnõud |

26151000-1 | Klaaspooltooted |

26151100-2 | Klaaskuulid, -vardad või -torud |

26151110-5 | Klaaskuulid |

26151120-8 | Klaasvardad |

26151130-1 | Klaastorud |

26151140-4 | Klaaskerad/lambikuplid |

26151200-3 | Klaasist sillutusplokid, klaastellised või klaasplaadid |

26152000-8 | Tehniline klaas |

26152100-9 | Klaasümbrised ja katoodkiiretorud |

26152110-2 | Klaasümbrised |

26152120-5 | Katoodkiiretorud |

26152200-0 | Kellade, käekella- või prilliklaasid |

26152210-3 | Kellaklaasid |

26152220-6 | Käekellaklaasid |

26152230-9 | Prilliklaasid |

26152300-1 | Laborites, hügieenis ja farmaatsias kasutatavad klaastooted |

26152320-7 | Hügieenis kasutatavad klaastooted |

26152330-0 | Laborites kasutatavad klaastooted |

26152331-7 | Petri tassid |

26152339-3 | Katseklaasid |

26152340-3 | Farmaatsias kasutatavad klaastooted |

26152350-6 | Klaasampullid |

26152400-2 | Lampide ja valgustite, valgustatud siltide ja nimeplaatide klaasosad |

26152410-5 | Signaalseadiste klaasosad |

26152411-2 | Klaasist nimeplaadid |

26152412-9 | Klaasist sildid |

26152420-8 | Tänavavalgustuse klaasosad |

26152430-1 | Lampide klaasosad |

26152490-9 | Klaas tänavainventari jaoks |

26152500-3 | Klaasist elektriisolaatorid |

26152600-4 | Klaasist optilised elemendid |

26152700-5 | Klaashelmed |

26200000-0 | Mittetulekindlad ja tulekindlad keraamikatooted |

26210000-3 | Keraamilised majapidamistarbed |

26211000-0 | Fajanss- või portselanlauanõud, -kööginõud ja majapidamis- ning tualett-tarbed |

26211100-1 | Fajansist või portselanist lauanõud |

26211110-4 | Fajansist või portselanist taldrikud |

26211120-7 | Fajansist või portselanist vaagnad |

26211130-0 | Fajansist või portselanist tassid ja alustassid |

26211200-2 | Fajansist või portselanist kööginõud |

26211300-3 | Fajansist või portselanist lillevaasid |

26211400-4 | Fajansist või portselanist tualett-tarbed |

26211500-5 | Fajansist või portselanist majapidamistarbed |

26212000-7 | Keraamilised lauanõud, kööginõud ja majapidamis- ning tualett-tarbed, mitte fajansist ega portselanist |

26212100-8 | Keraamilised lauanõud |

26212110-1 | Taldrikud |

26212120-4 | Vaagnad |

26212130-7 | Keraamilised tassid ja alustassid |

26212200-9 | Keraamilised kööginõud |

26212300-0 | Lillevaasid |

26213000-4 | Dekoratiivkeraamikatooted |

26214000-1 | Keraamilised sanitaartehnikatooted |

26214100-2 | Valamud ja kraanikausid |

26214110-5 | Valamud |

26214120-8 | Kraanikausid |

26214200-3 | Vannid |

26214300-4 | Klosetipotid ja loputuskastid |

26214310-7 | Klosetipotid |

26214320-0 | Loputuskastid |

26214400-5 | Bideed |

26214500-6 | Pissuaarid |

26230000-9 | Keraamilised isolaatorid ja isolatsioonielemendid |

26231000-6 | Keraamilised isolaatorid |

26232000-3 | Keraamilised isolatsioonielemendid |

26240000-2 | Tehnilised keraamikatooted |

26241000-9 | Fajansist või portselanist keraamikatooted laboris, keemias või tehnika alal kasutamiseks |

26241100-0 | Fajansist või portselanist keraamilised laboritarbed |

26241200-1 | Fajansist või portselanist keraamilised tarbed tehnikaalal kasutamiseks |

26241300-2 | Fajansist või portselanist keraamilised tarbed keemias kasutamiseks |

26250000-5 | Mitmesugused keraamikatooted |

26251000-2 | Põllumajanduses, aianduses ja kaupade transportimisel või pakendamisel kasutatavad keraamikatooted |

26251100-3 | Põllumajanduses kasutatavad keraamikatooted |

26251200-4 | Aianduses kasutatavad keraamikatooted |

26251300-5 | Kaupade transportimiseks või pakendamiseks kasutatavad keraamikatooted |

26252000-9 | Mitteehituslikud keraamikatooted |

26260000-8 | Tulekindlad keraamikakaubad |

26261000-5 | Keraamilised plaadid |

26262000-2 | Keraamilised plokid |

26263000-9 | Tulekindel tsement, mört ja betoon |

26263100-0 | Tulekindel tsement |

26263200-1 | Tulekindel mört |

26263300-2 | Tulekindel betoon |

26264000-6 | Keraamilised teekatteplaadid |

26900000-7 | Mitmesugused mittemetalsed mineraaltooted |

26910000-0 | Abrasiivtooted |

26911000-7 | Veskikivid, jahvatuskivid ja käiad |

26911100-8 | Veskikivid |

26911200-9 | Jahvatuskivid |

26911300-0 | Käiad |

26912000-4 | Abrasiivpulber või -terad |

26913000-1 | Tehiskorund |

26914000-8 | Tehisgrafiit |

27000000-5 | Mitteväärismetallid ja seonduvad tooted |

27100000-6 | Mitteväärismetallid |

27110000-9 | Malm ja teras |

27111000-6 | Toormalm |

27112000-3 | Ferromangaantooted |

27113000-0 | Rauatooted |

27114000-7 | Raud |

27114100-8 | Raua valuplokid |

27115000-4 | Teras |

27120000-2 | Legeeritud terase valuplokid |

27130000-5 | Süsinikterastooted |

27131000-2 | Süsinikterasest torujuhe |

27132000-9 | Süsinikterastorustik |

27133000-6 | Süsiharjad |

27140000-8 | Latid ja vardad |

27141000-5 | Kuumvaltslatid ja -vardad |

27150000-1 | Raudtee-ehitusmaterjalid |

27151000-8 | Rauast või terasest raudtee-ehitusmaterjalid |

27151100-9 | Rauast raudtee-ehitusmaterjalid |

27151200-0 | Terasest raudtee-ehitusmaterjalid |

27152000-5 | Raud- või terasrööpad |

27152100-6 | Raudrööpad |

27152200-7 | Terasrööpad |

27152300-8 | Kuumvaltsitud raudteematerjalid |

27152310-1 | Valtsitud sidelapid ja alusplaadid |

27152320-4 | Valtsitud vasturööpad |

27152330-7 | Valtsitud liiprid ja ristühendused |

27190000-3 | Räbu, dross, malmi ja terase jäätmed ja jäägid |

27191000-0 | Jäätmete sulatamisel saadud valuplokid |

27200000-7 | Torud |

27210000-0 | Valumalmist torud ja toruliitmikud |

27211000-7 | Torud ja õõnesprofiilid |

27211100-8 | Valumalmist torud |

27212000-4 | Mitmesugused toruliitmikud |

27212100-5 | Muhvid |

27212110-8 | Äärikmuhvid |

27212200-6 | Remondiklambrid ja -kraed |

27212300-7 | Käänikud, kolmikud ja toruliitmikud |

27220000-3 | Terastorud ja toruliitmikud |

27221000-0 | Õõnesprofiilid |

27222000-7 | Toruliitmikud |

27222100-8 | Äärikud |

27222200-9 | Keermestatud toruliitmikud |

27222300-0 | Mittevalatud toruliitmikud |

27222400-1 | Keevitatud torupõlved ja -käänikud |

27222500-2 | Keevitatud toruliitmikud |

27300000-8 | Raua- ja terasetooted |

27310000-1 | Külmtõmmatud tooted |

27311000-8 | Legeeritud terasest latid ja vardad |

27312000-5 | Legeeritud terasest kujuprofiilid |

27313000-2 | Roostevabast terasest tooted |

27320000-4 | Külmvaltstooted |

27321000-1 | Lehtvaltstooted |

27321100-2 | Lehtvaltsitud raudtooted |

27321200-3 | Lehtvaltsitud terastooted |

27330000-7 | Painutatud tooted |

27331000-4 | Painutatud terastooted |

27331100-5 | Kujuprofiilid |

27331110-8 | Mittetorujad elektrijuhtmed |

27332000-1 | Painutatud raudtooted |

27340000-0 | Traat ja mitmesugused tooted |

27341000-7 | Traat |

27341100-8 | Terastraat |

27341200-9 | Sulamtraat |

27350000-5 | Rauasulamid |

27351000-0 | Rauasulamid, v.a ESTÜ |

27351100-1 | Ferromangaan |

27351200-2 | Ferrokroom |

27351300-3 | Ferronikkel |

27353000-4 | Granuleeritud ja pulbriline malm või teras |

27354000-1 | Pooltooted |

27354100-2 | Rauast pooltooted |

27354200-3 | Terasest pooltooted |

27354210-6 | Roostevabast terasest pooltooted |

27355000-8 | Rauast sepised |

27356000-5 | Raudtee-ehitusmaterjalid |

27356100-6 | Rauast või terasest keevitatud kujuprofiilid raudtee tarbeks |

27356200-7 | Raudtee raud- või teraskonstruktsioonid |

27356210-0 | Voolujuhtivad rööpad |

27356220-3 | Pöörangusulud, riströöpad, pöörmekangid ja pöörangu osad |

27356230-6 | Sidelapid ja alusplaadid |

27356240-9 | Rööpaklambrid, alusplaadid ja tõmmitsad |

27356250-2 | Kandurid ja kanduri kiilud |

27400000-9 | Väärismetallid ja väärismetallidega kaetud metallid |

27410000-2 | Väärismetallid |

27411000-9 | Survetöötlemata poolvääristooted |

27411100-0 | Survetöötlemata või pulberhõbe |

27411110-3 | Hõbedapulber |

27411120-6 | Survetöötlemata hõbe |

27411200-1 | Pooltöödeldud hõbe |

27412000-6 | Survetöötlemata või pulberkuld |

27413000-3 | Survetöötlemata või pulberplaatina |

27414000-0 | Väärismetallide jäätmed ja murd |

27420000-5 | Väärismetallidega kaetud metallid |

27421000-2 | Hõbeda või kullaga kaetud mitteväärismetallid |

27422000-9 | Plaatinaga kaetud mitteväärismetallid |

27500000-0 | Alumiinium ja alumiiniumtooted |

27510000-3 | Survetöötlemata alumiinium |

27511000-0 | Alumiiniumoksiid |

27520000-6 | Alumiiniumtooted |

27521000-3 | Alumiiniumist pooltooted |

27521100-4 | Alumiiniumpulbrid ja -helbed |

27521200-5 | Alumiiniumlatid, -vardad ja -profiilid |

27521300-6 | Alumiiniumtraat |

27521400-7 | Alumiiniumlehed |

27521500-8 | Alumiiniumfoolium |

27521600-9 | Alumiiniumtorud ja toruliitmikud |

27521610-2 | Alumiiniumist toruliitmikud |

27530000-9 | Alumiiniumi jäätmed ja murd |

27531000-6 | Alumiiniumi sisaldav tuhk ja jääkained |

27600000-1 | Plii-, tsingi- ja tinatooted |

27610000-4 | Plii, tsink ja tina |

27611000-1 | Plii |

27612000-8 | Tsink |

27613000-5 | Tina |

27620000-7 | Pliist, tsingist või tinast pooltooted |

27621000-4 | Pliist pooltooted |

27621100-5 | Pliilatid, -vardad, -profiilid ja -traat |

27621200-6 | Pliiplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium |

27621300-7 | Pliitorud ja toruliitmikud |

27621400-8 | Pliipulbrid ja -helbed |

27622000-1 | Tsingist pooltooted |

27622100-2 | Tsinklatid, -vardad, -profiilid ja -traat |

27622200-3 | Tsinkplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium |

27622300-4 | Tsinktorud ja toruliitmikud |

27622400-5 | Tsingitolm, -pulbrid ja -helbed |

27623000-8 | Tinast pooltooted |

27623100-9 | Tinalatid, -vardad, -profiilid ja tinast traat |

27623200-0 | Tinaplaadid, - lehed, -ribad ja -foolium |

27623300-1 | Tinatorud ja toruliitmikud |

27623400-2 | Tinapulbrid ja -helbed |

27630000-0 | Plii-, tsingi- ja tinajäätmed ja murd |

27631000-7 | Tsinki või pliid sisaldav tuhk ja jääkained |

27700000-2 | Vasktooted |

27710000-5 | Survetöötlemata vask |

27712000-9 | Rafineerimata vask |

27713000-6 | Survetöötlemata rafineeritud vask |

27720000-8 | Vasest pooltooted |

27721000-5 | Vaskpulbrid ja -helbed |

27722000-2 | Vasklatid, -vardad ja -profiilid |

27723000-9 | Vasktraat |

27724000-6 | Vaskplaadid, lehed ja ribad |

27725000-3 | Vaskfoolium |

27726000-0 | Vasktorud ja toruliitmikud |

27726100-1 | Vasktorud |

27726110-4 | Messingtorud |

27726200-2 | Vasest toruliitmikud |

27726210-5 | Suurtükipronksist toruliitmikud |

27726220-8 | Messingist toruliitmikud |

27730000-1 | Vasejäätmed ja -murd |

27731000-8 | Vaske sisaldav tuhk ja jääkained |

27800000-3 | Värvilistest metallidest tooted |

27810000-6 | Survetöötlemata nikkel |

27820000-9 | Niklitooted |

27821000-6 | Niklist pooltooted |

27821100-7 | Nikkellatid, nikkelvardad, -profiilid ja -traat |

27821200-8 | Nikkelplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium |

27821210-1 | Niklilehed |

27821300-9 | Nikkeltorud ja toruliitmikud |

27821400-0 | Niklipulbrid ja -helbed |

27830000-2 | Niklijäätmed ja -murd |

27831000-9 | Metalle sisaldav tuhk ja jääkained |

28000000-2 | Valmistooted ja materjalid |

28100000-3 | Metallist ehitustooted |

28110000-6 | Metallkonstruktsioonid ja konstruktsioonide osad |

28111000-3 | Kokkupandavad ehitised |

28111100-4 | Moodul- ja teisaldatavad ehitised |

28111110-7 | Kabiinid |

28111200-5 | Putkad |

28111300-6 | Välihaiglad |

28111400-7 | Väliköögid |

28111500-8 | Kasvuhooned |

28112000-0 | Metallist ehitustooted ja nende osad, v.a kokkupandavad ehitised |

28112100-1 | Rauast või terasest sillad |

28112110-4 | Rauast või terasest sillasektsioonid |

28112111-1 | Rauast sillasektsioonid |

28112112-8 | Terasest sillasektsioonid |

28112120-7 | Sildade teraskonstruktsioonid |

28112130-0 | Sildade raudkonstruktsioonid |

28112200-2 | Tornid, sõrestikmastid, derrikkraanad ja tornmastid |

28112210-5 | Derrikkraanad |

28112211-2 | Puurmastid |

28112212-9 | Staatilised puurmastid |

28112220-8 | Tornmastid ja postid |

28112221-5 | Tornmastid |

28112222-2 | Elektrisidemastid |

28112223-9 | Tornmastitoed |

28112224-6 | Õhuliinide kandepostid |

28112225-3 | Elektripostid |

28112230-1 | Tornid |

28112231-8 | Raudtornid |

28112232-5 | Terastornid |

28112233-2 | Veetornid |

28112240-4 | Kandetalad |

28112250-7 | Mastid |

28112260-0 | Raadio- ja televisioonimastid |

28112261-7 | Raadiomastid |

28112262-4 | Televisioonimastid |

28112263-1 | Sõrestikmastid |

28112300-3 | Raud-, teras- või alumiiniumkonstruktsioonid ja osad |

28112310-6 | Tellingud |

28112311-3 | Võlvialused |

28112312-0 | Võlvitoed |

28112313-7 | Toed |

28112314-4 | Torude riputuskronsteinid |

28112315-1 | Tellingute seadmed |

28112316-8 | Võlvklambrid |

28112317-5 | Tellingkonstruktsioonid |

28112318-2 | Torustiku toed |

28112320-9 | Metallkonstruktsioonid |

28112321-6 | Busside varjualused |

28112322-3 | Telefoniputkad |

28112329-2 | Turvaekraanid |

28112330-2 | Alumiiniumkonstruktsioonid |

28112380-7 | Metallkonstruktsioonide osad |

28112381-4 | Katted |

28112382-1 | Tulvaväravad |

28112383-8 | Lüüsiväravad |

28112390-0 | Lüüsid |

28112391-7 | Lüüsiväravad |

28112400-4 | Sulundid |

28112410-7 | Sulundkonstruktsioonid |

28120000-9 | Metallist tisleritooted |

28121000-6 | Aknad ja seonduvad tooted |

28121100-7 | Rauast või terasest aknad ja seotud tooted |

28121110-0 | Rauast või terasest lävepakud |

28121120-3 | Rauast või terasest aknaluugid |

28121130-6 | Rauast või terasest aknad |

28121131-3 | Rauast või terasest aknaraamid |

28121200-8 | Alumiiniumist aknad ja seotud tooted |

28121210-1 | Alumiiniumaknaluugid |

28121220-4 | Alumiiniumaknad |

28121221-1 | Alumiiniumist aknaraamid |

28122000-3 | Aknad, uksed ja seotud tooted |

28122100-4 | Aknad |

28122110-7 | Aknalengid |

28122111-4 | Klaaspaketid |

28122200-5 | Uksed |

28122210-8 | Uksetoorikud |

28122211-5 | Ukselengid |

28122212-2 | Putukavõrguga uksed |

28122213-9 | Uksepakud |

28122214-6 | Raud- või terasuksed |

28122220-1 | Tulekindlad uksed |

28122230-4 | Lükanduksed |

28122240-7 | Garaažiuksed |

28122300-6 | Väravad |

28122310-9 | Sissepääsuväravad |

28200000-4 | Metallpaagid, -tsisternid ja -mahutid; keskkütteradiaatorid ja -kuumaveekatlad |

28210000-7 | Metallpaagid, -tsisternid, -mahutid ja surveanumad |

28211000-4 | Metallpaagid |

28211100-5 | Õhksilindrid |

28211110-8 | Suruõhksilindrid |

28211200-6 | Hingamisaparaadid |

28211210-9 | Hingamisaparaadid tuletõrjujatele |

28211220-2 | Hingamisaparaadid sukeldujatele |

28211300-7 | Rauast või terasest paagid |

28211400-8 | Säilituspaagid |

28211410-1 | Õlimahutid |

28211420-4 | Mudamahutid |

28211500-9 | Veepaagid |

28211600-0 | Reservuaarid |

28212000-1 | Vedelgaasimahutid |

28212100-2 | Gaasiballoonid |

28212200-3 | Gaasimahutid |

28213000-8 | Suured mahutid |

28213100-9 | Rauast või terasest mahutid |

28213110-2 | Silotornid |

28213200-0 | Külmutuskonteinerid |

28213210-3 | Veekambrid |

28213300-1 | Standardsed veokonteinerid |

28213400-2 | Säilituskonteinerid |

28213500-3 | Veemahutid |

28213600-4 | Rataskonteinerid |

28213700-5 | Prügikonteinerid |

28213800-6 | Jääkmaterjalide konteinerid |

28214000-5 | Tünnid |

28214100-6 | Säilitusmahutid |

28214200-7 | Rauast või terasest tünnid |

28214300-8 | Konteinersäilitussüsteem |

28214310-1 | Virnastamismasinad |

28214400-9 | Alumiiniumist tünnid |

28215000-2 | Surveanumad |

28215100-3 | Terasest surveanumad |

28216000-9 | Trumlid |

28216100-0 | Rauast või terasest trumlid |

28216200-1 | Jäätmetrumlid |

28216300-2 | Alumiiniumtrumlid |

28217000-6 | Kastid |

28217100-7 | Raud- või teraskastid |

28217200-8 | Mõõturite korpused |

28217300-9 | Kokkupandavad kastid |

28217400-0 | Alumiiniumkastid |

28218000-3 | Kergmetallist konteinerid, korgid, konteinerikaaned ja muud kaaned |

28218100-4 | Kergmetallist konteinerid |

28218300-6 | Korgid, punnid, konteinerikaaned ja metallist kaaned |

28218310-9 | Korgid |

28218320-2 | Punnid |

28218330-5 | Konteinerikaaned |

28218340-8 | Kaaned |

28218400-7 | Toosid |

28218410-0 | Raud- või terastoosid |

28218420-3 | Konservitoosid |

28218430-6 | Alumiiniumist konservitoosid |

28219000-0 | Tõrred |

28220000-0 | Keskkütteradiaatorid ja -kuumaveekatlad ja nende osad |

28221000-7 | Radiaatorid ja kuumaveekatlad |

28221100-8 | Radiaatorid |

28221110-1 | Keskkütteradiaatorid |

28221111-8 | Mitteelektrilise küttega keskkütteradiaatorid |

28221112-5 | Keskkütteradiaatorite osad |

28221200-9 | Katlad |

28221210-2 | Kuumaveekatlad |

28221220-5 | Keskküttekatlad |

28221221-2 | Keskküttekatelde osad |

28222000-4 | Madaltemperatuurisüsteemid |

28222100-5 | Madaltemperatuuriseadmed |

28300000-5 | Tuumareaktorid ja nende osad |

28310000-8 | Tuumareaktorid |

28320000-1 | Tuumareaktorite osad |

28321000-8 | Reaktori jahutussüsteemid |

28322000-5 | Tuumareaktoripaakide osad |

28400000-6 | Kaabli-, traadi- ja seonduvad tooted |

28410000-9 | Traaditooted |

28411000-6 | Keerutatud traat |

28411100-7 | Rauast või terasest keerutatud traat |

28412000-3 | Aiatraat |

28412300-6 | Okastraat |

28413000-0 | Metallvõrgud |

28413100-1 | Traatvõrkaed |

28413200-2 | Traatkudum |

28414000-7 | Klambrid, naelad, papinaelad, rõhknaelad |

28414100-8 | Klambrid |

28414200-9 | Naelad |

28414300-0 | Papinaelad |

28414400-1 | Rõhknaelad |

28415000-4 | Valtstraat |

28415100-5 | Keevitustarvikud |

28415200-6 | Keevitusmaterjalid |

28415300-7 | Pehmejoodis- ja kõvajoodisjootmismaterjalid |

28415310-0 | Pehmejoodisjootmismaterjalid |

28415320-3 | Kõvajoodisjootmismaterjalid |

28416000-1 | Õmblusnõelad või kudumisvardad |

28416100-2 | Õmblusnõelad |

28416200-3 | Kudumisvardad |

28417000-8 | Peenrauakaubad |

28417100-9 | Alasid |

28417200-0 | Välisepikoda |

28417300-1 | Võred |

28417400-2 | Rauakaubad |

28417500-3 | Sepakaubad |

28417510-6 | Rauasepakaubad |

28418000-5 | Raud- või teraskonksud |

28419000-2 | Juhtmed |

28419100-3 | Teras- või alumiiniumjuhtmed |

28419200-4 | Vask- või pronksjuhtmed |

28420000-2 | Kaabel ja seonduvad tooted |

28421000-9 | Kaabel |

28421100-0 | Jõukaabel |

28421120-6 | Madal- ja keskpingekaabel |

28421130-9 | Madalpingekaabel |

28421140-2 | Keskpingekaabel |

28421150-5 | Kõrgepingekaabel |

28421200-1 | Veekaabel |

28421210-4 | Allveekaabel |

28421400-3 | Varjestatud kaabel |

28421500-4 | Signaalkaabel |

28421600-5 | Raud- või teraskaabel |

28421610-8 | Teraskaabel |

28422000-6 | Kaablitarvikud |

28422100-7 | Kaablikarbik |

28422200-8 | Kaabliklemmid |

28422300-9 | Kaablitorud |

28422400-0 | Kaablikinnitusdetailid |

28500000-7 | Mitmesugused metalltooted ja seonduvad tooted |

28510000-0 | Vannitubade ja köökide metalltooted |

28511000-7 | Metallist sanitaartehnikatooted |

28511100-8 | Kraanid |

28512000-4 | Metallist laua-, köögi- ja majapidamistarbed |

28512100-5 | Metallist lauanõud |

28512110-8 | Katelokid |

28512200-6 | Metallist kööginõud |

28512210-9 | Köögitarvikud |

28512220-2 | Nõudekuivatusrestid |

28512900-3 | Metallist majapidamistarbed |

28512910-6 | Metallist jäätmekastid |

28512920-9 | Postkastid |

28512930-2 | Metallist tänavaprügikastid |

28512950-8 | Metallmahutid |

28520000-3 | Metallitooted |

28521000-0 | Soomustatud või armeeritud seifid, teraskapid ja uksed |

28521300-3 | Seifid |

28521500-5 | Soomustatud või armeeritud seifid |

28521600-6 | Pangaseifid |

28521700-7 | Metallkarbid ja -kapid |

28521710-0 | Käsipakkide hoiuruumid |

28521720-3 | Hoiukapid |

28521721-0 | Pangaseifid |

28521722-7 | Turvakarbid |

28521780-1 | Dokumendikastid |

28521790-4 | Rahakastid |

28522000-7 | Kirjakorvid, väikekontori- ja kirjutuslauatarbed |

28522100-8 | Kirjakorvid |

28522200-9 | Väikekontoritarbed |

28522300-0 | Kirjutuslauatarbed |

28522400-1 | Kiirköitjate või dokumendikaustade manused |

28524000-1 | Kujukesed, ornamendid; foto- ja pildiraamid ja peeglid |

28524300-4 | Fotoraamid |

28524400-5 | Pildiraamid |

28525000-8 | Konksud ja aasad |

28526000-5 | Laevapropellerid |

28527000-2 | Mitmesugused metalltooted |

28527100-3 | Kellad |

28527200-4 | Redelid |

28527210-7 | Tuletõrjeautode redelid |

28527220-0 | Kokkupandavad redelid |

28527230-3 | Taburetid |

28527300-5 | Kaupade käitlemise seadmed |

28527330-4 | Kaubaplatvormid |

28527340-7 | Terastross-tarvikud kaupade käitlemiseks |

28527400-6 | Märgid ja seonduvad tooted |

28527410-9 | Metallmärgid |

28527420-2 | Liiklusmärgid |

28527430-5 | Tänavasildid |

28527440-8 | Kaupluste sildid |

28527450-1 | Nimesildid |

28527460-4 | Aadressisildid |

28527700-9 | Kontrollkaevude osad |

28527710-2 | Pinnasekarbid |

28527720-5 | Piirikarbid |

28527730-8 | Kontrollkaevude raamid |

28527740-1 | Kontrollkaevude luugid |

28527750-4 | Kanalisatsioonikaaned |

28527760-7 | Puhastusluugid |

28527790-6 | Kaevude ronirauad |

28527800-0 | Ankrud |

28527900-1 | Protektorid |

28527910-4 | Tsingist protektorid |

28527920-7 | Magneesiumist protektorid |

28528000-9 | Mõõgad |

28528100-0 | Võsanoad |

28528200-1 | Täägid |

28528300-2 | Piigid |

28528900-8 | Metallgarnituur |

28528910-1 | Metallplaadid |

28528920-4 | Metallvardad |

28528930-7 | Metallprofiilid |

28528940-0 | Lehtmetallid |

28528950-3 | Metallriiulid |

28528960-6 | Metalltemplid |

28530000-6 | Soomusplaadid |

28531000-3 | Katteplaadid |

28540000-9 | Laagrid |

28541000-6 | Mikrokuulid |

28542000-3 | Rull-laagrid |

28550000-2 | Pehme teras |

28551000-9 | Münditoorikud |

28552000-6 | Mündikarbid |

28553000-3 | Käerauad |

28560000-5 | Tugipostid ja kaevandustoed |

28561000-2 | Tugipostid |

28561100-3 | Kaevanduse tugipostid |

28562000-9 | Kaevandustoed |

28564000-3 | Roomikud |

28570000-8 | Malmtooted |

28580000-1 | Mitmesugused tulekaitsetooted |

28581000-8 | Platvormredelid |

28581100-9 | Tuletõrjeredelid |

28582000-5 | Tulekaitsevahendid |

28582100-6 | Tuletõrjevoolikud |

28582200-7 | Tuletõrjehüdrandid |

28600000-8 | Söögiriistad, tööriistad, lukud, võtmed ja hinged |

28610000-1 | Söögiriistad |

28611000-8 | Noad ja käärid |

28611100-9 | Noad |

28611110-2 | Lauanoad |

28611120-5 | Kööginoad |

28611200-0 | Käärid |

28612000-5 | Habemenoad |

28612100-6 | Žiletiterad |

28613000-2 | Maniküüri- või pediküüritarvete komplektid |

28614000-9 | Lusikad, kahvlid |

28614100-0 | Lusikad |

28614200-1 | Kahvlid |

28620000-4 | Tööriistad |

28621000-1 | Käsitööriistad |

28621100-2 | Labidad ja kühvlid |

28621110-5 | Labidad |

28621120-8 | Kühvlid |

28621200-3 | Aiahargid |

28621300-4 | Kõplad, kirkad, äkked, rehad ja rannarehad |

28621310-7 | Kõplad |

28621320-0 | Kirkad |

28621330-3 | Äkked |

28621340-6 | Rehad |

28621341-3 | Rannarehad |

28621400-5 | Kirved |

28621500-6 | Käsisaed |

28621510-9 | Käsisae terad |

28622000-8 | Mitmesugused käsitööriistad |

28622100-9 | Peitlid |

28622200-0 | Näpitstangid |

28622210-3 | Presstangid |

28622300-1 | Vasarad |

28622400-2 | Traadihaaratsid |

28622500-3 | Mutrivõtmed |

28622600-4 | Teetööriistad |

28622610-7 | Teepinna puurimiseks kasutatavad naastud |

28622700-5 | Viilid või rasplid |

28622800-6 | Kruvikeerajad |

28622900-7 | Puuriterad, kruvikeerajaotsikud ja muud manused |

28622910-0 | Puuriterad |

28622920-3 | Kruvikeerajaotsikud |

28622930-6 | Tööriistakastid |

28622940-9 | Tööriistakomplektid |

28623000-5 | Pedaalidega tööriistad |

28630000-7 | Lukud, võtmed ja hinged |

28631000-4 | Mitmesugused tabalukud ja lukud |

28631100-5 | Lukud |

28631110-8 | Ukselukud |

28631120-1 | Jalgrattalukud |

28631130-4 | Sõidukilukud |

28631140-7 | Mööblilukud |

28631200-6 | Tabalukud ja ketid |

28631210-9 | Tabalukud |

28632000-1 | Sulgurid, lukuosad ja võtmed |

28632100-2 | Sulgurid |

28632200-3 | Võtmed |

28632300-4 | Tabalukkude osad |

28632400-5 | Lukuosad |

28633000-8 | Hinged, paigaldusvahendid ja garnituur |

28633100-9 | Hinged |

28633200-0 | Paigaldusvahendid |

28633300-1 | Garnituur |

28700000-9 | Kinnitusvahendid, ketid ja vedrud |

28710000-2 | Kinnitusvahendid |

28711000-9 | Keermestatud kinnitusvahendid |

28711100-0 | Puidukruvid |

28711200-1 | Kruvikonksud või silmuskruvid |

28711300-2 | Isekeermestavad kruvid |

28711400-3 | Poldid |

28711500-4 | Äärikliitekomplektid |

28711510-7 | Poldid ja kruvid |

28711520-0 | Nelikantpoldid ja -kruvid |

28711600-5 | Mutrid |

28711700-6 | Rauast või terasest keermetatud tooted |

28712000-6 | Rauast või terasest keermestamata kinnitusvahendid |

28712100-7 | Needid |

28712200-8 | Seibid |

28712300-9 | Splindid |

28712400-0 | Terasest jätkulapid |

28713000-3 | Vasest kinnitusvahendid |

28720000-5 | Kett |

28721000-2 | Liigendkett |

28722000-9 | Keti osad |

28730000-8 | Vedrud |

28800000-0 | Ehitusmaterjalid ja seonduvad tooted |

28810000-3 | Ehitusmaterjalid |

28811000-0 | Majaehitusmaterjalid |

28811100-1 | Tellised |

28811200-2 | Tsement |

28811210-5 | Puurimistsement |

28811300-3 | Keraamika |

28811400-4 | Värvid ja seinakattematerjalid |

28811500-5 | Soojusisolatsioonimaterjal |

28812000-7 | Mitmesugused ehituskonstruktsioonid |

28812100-8 | Varikatused |

28812110-1 | Varikatuste osad |

28812120-4 | Profiilid |

28812200-9 | Põrandakatted |

28812210-2 | Puidust põrandakatted |

28812220-5 | Elastsed põrandakatted |

28812230-8 | Jäigad põrandakatted |

28812240-1 | Topeltpõrandad |

28812250-4 | Linoleum |

28812300-0 | Lükandvaheseinad |

28812310-3 | Vaheseinad |

28812400-1 | Katus |

28812410-4 | Katusekonstruktsioonid |

28812420-7 | Katusetalad |

28812430-0 | Katusefermid |

28812500-2 | Katusekattematerjalid |

28812510-5 | Katusesindlid |

28812600-3 | Heliisolatsioon |

28812700-4 | Talad |

28813000-4 | Tee-ehitusmaterjalid |

28813100-5 | Sillutusmaterjalid |

28813120-1 | Kõnniteeplaadid |

28813130-4 | Parkettkivid |

28813140-7 | Tänavakivid |

28813200-6 | Sillutusplaadid |

28813300-7 | Kattematerjalid |

28813310-0 | Tänavakattematerjalid |

28813320-3 | Tänavakattekivid |

28813330-6 | Pinnakattematerjalid |

28813400-8 | Maanteematerjalid |

28813500-9 | Teemärgised |

28813510-2 | Teemärgistamiseks kasutatavad klaaskuulid |

28813700-1 | Teeremondimaterjalid |

28813800-2 | Teekattematerjalid |

28813810-5 | Pinnakate |

28813900-3 | Teehooldusmaterjalid |

28813910-6 | Talvehooldusmaterjalid |

28814000-1 | Betoon |

28814100-2 | Kaubabetoon |

28814200-3 | Betoonitooted |

28814210-6 | Betoonsõrestik |

28814220-9 | Betoonmastid |

28814230-2 | Betoonvaiad |

28814240-5 | Betoontorud ja -liitmikud |

28814250-8 | Raudbetoonmastid |

28814260-1 | Betoonpostid |

28814270-4 | Betoonplaadid |

28814280-7 | Betoonliiprid |

28815000-8 | Ehitusseadmed |

28815100-9 | Torujuhtmed |

28815200-0 | Vee- ja kanalisatsiooni- ning küttematerjalid |

28815210-3 | Vee- ja kanalisatsioonimaterjalid |

28815220-6 | Küttematerjalid |

28815300-1 | Aknaluugid |

28815310-4 | Rulood |

28815400-2 | Katuseaknad |

28815500-3 | Sprinklersüsteemid |

28815600-4 | Liftid |

28815700-5 | Välised rulood |

28815710-8 | Toetatud varikatused |

28815800-6 | Ehitise siseseadmed |

28815810-9 | Kardinapuud ja -klambrid |

28815811-6 | Kardinapuud |

28815820-2 | Luminofoortuled |

28815821-9 | Luminofoortorud |

28815822-6 | Hõõg- ja luminofoorlambid |

28820000-6 | Teemärgised |

28821000-3 | Põrkepiirded |

28821100-4 | Teetõkked |

28822000-0 | Aiad |

28822100-1 | Puitpostid |

28823000-7 | Turvatõkked |

28823100-8 | Turvaaiad |

28823200-9 | Ohutuspiirded |

28824000-4 | Linnamööbel |

28824100-5 | Markerpostid |

28824200-6 | Teedel kasutatavad hoiatuslambid |

28824300-7 | Signaallambid |

28824400-8 | Bussipeatuse postid |

28824500-9 | Valgustulbad |

28824600-0 | Tee ohutuskoonused |

28824700-1 | Märgid ja sildid |

28824710-4 | Märgistusmaterjalid |

28824720-7 | Märgipostid |

28825000-1 | Tänavavalgustusseadmed |

28825100-2 | Tänavavalgustuspostid |

28825200-3 | Laternapostid |

28825300-4 | Tänavalambid |

28830000-9 | Kanalisatsioonitorustik |

28831000-6 | Kanalisatsioonitrumlid |

28832000-3 | Teetruubi elemendid |

28833000-0 | Keragrafiitmalmist otsakorgid |

28834000-7 | Toru poognad |

28840000-2 | Ehitusmaterjalidega seotud terastooted |

28841000-9 | Terasjuhtmed |

28842000-6 | Terasraamid |

28843000-3 | Terasplatvormid |

28844000-0 | Terastorud |

28845000-7 | Teraspostid |

28846000-4 | Terastalad |

28847000-1 | Terasmaterjalid |

28847100-2 | Terasplaadid |

28847200-3 | Terasribad |

28847300-4 | Teraslehed |

28850000-5 | Õlitööstuse torutarbed |

28860000-8 | Torujuhe, torustik, korpused ja seonduvad tooted |

28861000-5 | Torujuhtmed |

28861100-6 | Gaasijuhtmed |

28861110-9 | Gaasijaotusvõrk |

28861200-7 | Veepeatorustikud |

28861400-9 | Allveetorujuhtmed |

28861410-2 | Merealused torujuhtmed |

28861500-0 | Kõrgsurvetrassid |

28861600-1 | Madalsurvetrassid |

28861700-2 | Puurtorude puhastamise seadmed |

28861710-5 | Puhastusseadmete raadiosaatjad |

28861720-8 | Puhastusseadmete vastuvõtjad |

28861730-1 | Settekaevud |

28862000-2 | Torustik |

28862100-3 | Torustiku seadmed |

28862200-4 | Jaotustorustik |

28862300-5 | Heitveetorustik |

28862400-6 | Paagutatud keraamiline torustik ja seonduvad tooted |

28862410-9 | Paagutatud keraamilised torud |

28862420-2 | Paagutatud keraamilised liitmikud |

28862430-5 | Paagutatud keraamilised kaevud |

28862440-8 | Paagutatud keraamilised torumuhvid ja -siirdmikud |

28862500-7 | Joogiveetorustik |

28863000-9 | Torud ja liitmikud |

28863100-0 | Torud |

28863110-3 | Tühjendustorustikud |

28863111-0 | Tühjendustorud |

28863112-7 | Kuivendussüsteem |

28863120-6 | Kaugküttetorud |

28863121-3 | Küttetorud |

28863130-9 | Kanalisatsioonitorud |

28863140-2 | Auru- ja veetorud |

28863150-5 | Madalrõhutorud |

28863160-8 | Jaotustorud ja manused |

28863170-1 | Muud torud peale malm- ja terastorude |

28863171-8 | Polüetüleentorud |

28863172-5 | Polüetüleentorustikud |

28863200-1 | Toruliitmikud |

28863210-4 | Toruklambrid |

28863230-0 | Toruühendused |

28863240-3 | Toruliited |

28863241-0 | Polüetüleenist toruliited |

28863242-7 | Isoleeritud liited |

28864000-6 | Korpused ja torustikud |

28864100-7 | Korpused |

28864200-8 | Torustikud |

28864210-1 | Vasktorustikud |

28864300-9 | Torumaterjalid |

28864310-2 | Torud ja manused |

29000000-9 | Masinad, seadmed, riistad, aparaadid ja seonduvad tooted |

29100000-0 | Mehaanilised jõumasinad |

29110000-3 | Turbiinid ja mootorid |

29111000-0 | Mootorid |

29111100-1 | Ujuvvahendite päramootorid |

29112000-7 | Turbiiniseadmed |

29112100-8 | Auruturbiinid |

29112200-9 | Hüdroturbiinid |

29112210-2 | Veetõsterattad |

29112300-0 | Gaasiturbiinid |

29112400-1 | Turbiinide seadmed |

29112410-4 | Turbiinide riistad |

29113000-4 | Turbiinide osad |

29113100-5 | Auruturbiinide osad |

29113110-8 | Alusplaadid |

29113120-1 | Manteldus |

29113130-4 | Kondensaator-õhkjahutussüsteemid |

29113150-0 | Määrdeõlisüsteemid |

29113160-3 | Niiskuseraldid |

29113161-0 | Kuivatid |

29113170-6 | Pöördseade |

29113171-3 | Rootorid |

29113172-0 | Labad |

29113190-2 | Pöördemehhanism |

29113200-6 | Hüdroturbiinide osad |

29113300-7 | Gaasiturbiinide osad |

29113310-0 | Õhustussüsteemid |

29113390-4 | Gaaskütusesüsteemid |

29113400-8 | Veetõsterataste osad |

29120000-6 | Pumbad ja kompressorid |

29121000-3 | Hüdraulilised ja pneumaatilised jõumasinad ja mootorid |

29121100-4 | Hüdraulilised või pneumosilindrid |

29121200-5 | Hüdraulilised jõumasinad |

29121300-6 | Pneumaatilised jõumasinad |

29121400-7 | Hüdraulilised jõumootorid |

29121500-8 | Pneumaatilised jõumootorid |

29122000-0 | Pumbad |

29122100-1 | Vedelikupumbad |

29122110-4 | Tuletõrjepumbad |

29122120-7 | Helikopteri tankimisseade |

29122130-0 | Veepumbad |

29122160-9 | Jahutuspumbad |

29122161-6 | Jahutusveepumbad |

29122170-2 | Õlipumbad |

29122180-5 | Kütusepumbad |

29122190-8 | Betoonipumbad |

29122200-2 | Vedelike vibropumbad |

29122210-5 | Hüdraulilised jõupead |

29122220-8 | Reoveepumbad |

29122230-1 | Doseerpumbad |

29122300-3 | Vedelike survetõstepumbad |

29122400-4 | Tsentrifugaalpumbad ja veetõstukid |

29122410-7 | Meditsiinilised pumbad |

29122411-4 | Toitepumbad |

29122419-0 | Perfusioonpumbad |

29122420-0 | Veetõstukid |

29122430-3 | Tsentrifugaalpumbad |

29122440-6 | Rootorpumbad |

29122450-9 | Vaakumpumbad |

29122460-2 | Õhupumbad |

29122480-8 | Labapumbad |

29123000-7 | Kompressorid |

29123100-8 | Gaasikompressorid |

29123200-9 | Rotatsioonkompressorid |

29123300-0 | Külmutusseadmete kompressorid |

29123400-1 | Õhukompressorid |

29123410-4 | Statsionaarsed õhukompressorid |

29123500-2 | Turbokompressorid |

29123600-3 | Kolbkompressorid |

29123610-6 | Suruõhuseadmed |

29123700-4 | Tsentrifugaalkompressorid |

29123800-5 | Tsiviillennukite kompressorid |

29124000-4 | Pumpade, kompressorite, masinate või mootorite osad |

29124100-5 | Masinate või mootorite osad |

29124130-4 | Pneumaatiliste masinate osad |

29124150-0 | Hüdrauliliste jõumasinate või -mootorite osad |

29124170-6 | Reaktiivmootorite osad |

29124200-6 | Pumpade ja veetõstukite osad |

29124210-9 | Kütuse-, käsi- ja betoonipumpade osad |

29124211-6 | Kütusepumpade osad |

29124212-3 | Käsipumpade osad |

29124213-0 | Betoonipumpade osad |

29124220-2 | Vibro- ja kolbpumpade osad |

29124221-9 | Hüdrauliliste jõupeade osad |

29124222-6 | Doseerpumpade osad |

29124230-5 | Rootor-kolbpumpade osad |

29124290-3 | Tsentrifugaalpumpade osad |

29124300-7 | Õhu- või vaakumpumpade, õhu- või gaasikompressorite osad |

29124310-0 | Õhupumpade osad |

29124320-3 | Vaakumpumpade osad |

29124330-6 | Õhukompressorite osad |

29124340-9 | Gaasikompressorite osad |

29130000-9 | Kraanid, ventiilid ja sarnased riistad |

29131000-6 | Kraanid ja ventiilid |

29131100-7 | Ventiilid funktsiooni järgi |

29131110-0 | Keskkütteradiaatorite ventiilid |

29131120-3 | Ülelaskeklapp |

29131130-6 | Termoregulaatorid |

29131140-9 | Rõhureduktorid, reguleer-, kontroll- või kaitseklapid |

29131141-6 | Rõhureduktorid |

29131142-3 | Reguleerklapid |

29131143-0 | Voolujuhtimisventiilid |

29131144-7 | Protsessijuhtimisventiilid |

29131145-4 | Kontrollklapid |

29131146-1 | Tagasilöögiklapid |

29131147-8 | Kaitseklapid |

29131148-5 | Sulgeventiil |

29131150-2 | Püsttoruventiilid |

29131160-5 | Hüdrandid |

29131170-8 | Gaasiballooni ventiilid |

29131200-8 | Ventiilid konstruktsiooni järgi |

29131210-1 | Vinnakventiilid |

29131220-4 | Survetoruventiilid |

29131230-7 | Siibrid |

29131240-0 | Kuulventiilid |

29131250-3 | Nõelventiilid |

29131260-6 | Kuulklapid |

29131270-9 | Korkkraanid |

29131280-2 | Tiibsulgurid |

29131290-5 | Membraanventiilid |

29131291-2 | Lamesiibrid |

29131292-9 | Pöördklapid |

29131300-9 | Jaoturid ja muud ventiili koostisosad |

29131310-2 | Naftapuurplatvormi jaoturid |

29131320-5 | Drosselkollektorid |

29131390-6 | Ventiili koostisosad |

29131400-0 | Sanitaartehnikakraanid ja ventiilid |

29132000-3 | Kraanide ja ventiilide osad |

29132100-4 | Ventiilide täiturmehhanismid |

29132110-7 | Ventiilide elektrilised täiturmehhanismid |

29132120-0 | Ventiilide hüdraulilised täiturmehhanismid |

29132130-3 | Ventiilide pneumaatilised täiturmehhanismid |

29132200-5 | Kraaniosad |

29132300-6 | Ventiiliosad |

29140000-2 | Hammasrattad, hammasülekanded ja ajamid |

29141000-9 | Lihthammasrattad, hammasülekanded ja ajamid |

29141100-0 | Jõuülekande-, nukk- ja väntvõllid |

29141110-3 | Jõuülekandevõllid |

29141120-6 | Nukkvõllid |

29141130-9 | Väntvõllid |

29141200-1 | Laagrikered |

29141300-2 | Hammasrattad ja hammasülekanded |

29141400-3 | Hoo- ja rihmarattad |

29141410-6 | Vintsid |

29141500-4 | Sidurid |

29141600-5 | Talid |

29141700-6 | Muhvsidurid |

29141800-7 | Universaalliigendid |

29142000-6 | Hammasülekannete ja ajamite osad |

29142100-7 | Hammasülekannete osad |

29142200-8 | Ajamite osad |

29200000-1 | Üldotstarbelised masinad |

29210000-4 | Tööstuse või laboratooriumi ahjud, jäätmepõletusahjud ja kuivatuskapid |

29211000-1 | Ahjude põletid |

29212000-8 | Jäätmepõletusahjud |

29213000-5 | Sulatusahjud |

29214000-2 | Kuivatuskapid |

29214100-3 | Tööstuslikud ahjud |

29215000-9 | Krematooriumid |

29219000-7 | Ahjupõletite, ahjude või kuivatuskappide osad |

29220000-7 | Tõste- ja teisaldusmehhanismid ja osad |

29221000-4 | Tõste- ja teisaldusmehhanismid |

29221100-5 | Talid ja tõsteseadmed |

29221200-6 | Kaevandusvintsid, vintsid allmaatöödeks ja kepslid |

29221210-9 | Kaevandusvintsid ja vintsid allmaatöödeks |

29221211-6 | Kaevandusvintsid |

29221212-3 | Vintsid allmaatöödeks |

29221220-2 | Kepslid |

29221300-7 | Tungrauad ja sõidukitõstukid |

29221310-0 | Sisseehitatud tõstesüsteemid |

29221320-3 | Hüdraulilised tungrauad |

29221330-6 | Pneumaatilised tungrauad |

29221340-9 | Mehaanilised tungrauad |

29221350-2 | Sõidukitõstukid |

29221400-8 | Kraanad, liikuvad tõsteraamid ja kraanaga veokid |

29221410-1 | Kraanad |

29221411-8 | Sadamakraanad |

29221412-5 | Kaikraanad |

29221413-2 | Virnastikraanad |

29221414-9 | Konteinerikraanad |

29221415-6 | Tornkraanad |

29221420-4 | Sildkraanad |

29221421-1 | Iseliikuv kraana |

29221422-8 | Avatav sild |

29221430-7 | Portaalkraanad |

29221431-4 | Liikuvad tõsteraamid |

29221432-1 | Sammaskraanad |

29221440-0 | Kraanaga veokid |

29221441-7 | Autokraanad |

29221450-3 | Sildkraanad |

29221500-9 | Kahvellaadurid, tööveokid, raudteejaamade madeltraktorid |

29221510-2 | Kärutõstuk |

29221511-9 | Kahvellaadurid |

29221520-5 | Tööveokid |

29221521-2 | Teisaldusseadmetega tööveokid |

29221530-8 | Raudteejaamade madeltraktorid |

29221531-5 | Vabalt juhitavad masinad (FSVS) |

29221532-2 | Alarmsõidukite seadmed |

29221600-0 | Liftid, skipptõstukid, tõstukid, eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed |

29221610-3 | Liftid |

29221611-0 | Vannitõstukid |

29221612-7 | Kaubaliftid |

29221613-4 | Mehaanilised tõstukid |

29221620-6 | Skipptõstukid |

29221621-3 | Konteinerliftid |

29221630-9 | Tõstukid |

29221640-2 | Eskalaatorid |

29221650-5 | Liikuvad kõnniteed |

29221700-1 | Elevaatorid ja konveierid |

29221710-4 | Pneumaatilised elevaatorid ja konveierid |

29221720-7 | Konveierid |

29221721-4 | Kopp-, pidevtoimega tõstukid või konveierid |

29221722-1 | Pidevtoimega lintelevaatorid või -konveierid |

29221723-8 | Soomuskonveierid (AFCS) kaevandamiseks |

29221730-0 | Konveierseadmed |

29221731-7 | Konveierilindid |

29221800-2 | Tõste-, teisaldus-, laadimis- ja mahalaadimismasinad |

29221810-5 | Kaevandusvagonettide tõukurid ja teisaldussillad |

29221820-8 | Monorelss- või suusatõstukiseadmed |

29221821-5 | Monorelss-seadmed |

29221822-2 | Isteliftid |

29221829-1 | Suusatõstukiseadmed |

29221830-1 | Signaalotsiku eemaldusseadmed |

29221840-4 | Karussellhoidla ja väljastusmasinad |

29221850-7 | Mehaanilised teisaldusseadmed |

29221890-9 | Laadimis- ja teisaldusseadmed |

29221891-6 | Laadimisseadmed |

29221892-3 | Mahalaadimisseadmed |

29221893-0 | Külglaadurid |

29221894-7 | Konteinerite käitlemisseadmed |

29221900-3 | Tõste- ja teisaldusseadmete osad |

29221910-6 | Kraanade osad |

29221920-9 | Tööveokite osad |

29221950-8 | Lifti, skipptõstukite ja eskalaatorite osad |

29221951-5 | Liftide osad |

29221952-2 | Skipptõstukite osad |

29221953-9 | Eskalaatorite osad |

29221954-6 | Liikuvate kõnniteede osad |

29221980-7 | Konveierite osad |

29221981-4 | Lintkonveierite osad |

29221989-0 | Koppkonveierite osad |

29221990-0 | Tõstevintside ja muude tõste- ja teisaldusseadmete osad |

29222000-1 | Kraanade või ekskavaatorite kopad, kühvlid, haardkopad ja haaratsid |

29230000-0 | Jahutus- ja ventilatsiooniseadmed |

29231000-7 | Soojusvahetid, kliima- ja jahutusseadmed ja filtreerimisseadmed |

29231100-8 | Soojusvahetid ja seadmed õhu või teiste gaaside veeldamiseks |

29231110-1 | Soojusvahetid |

29231111-8 | Soojuspumbad |

29231120-4 | Seadmed õhu või teiste gaaside veeldamiseks |

29231200-9 | Kliimaseadmed |

29231210-2 | Aknaalused kliimaseadmed |

29231220-5 | Seinapealsed kliimaseadmed |

29231230-8 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed |

29231240-1 | Sõidukite kliimaseadmed |

29231250-4 | Kliimaseadmete osad |

29231251-1 | Siibrid |

29231252-8 | Ventilatsioonirestid |

29231300-0 | Jahutus- ja külmutusseadmed |

29231310-3 | Külmutusseadmed |

29231320-6 | Jahutusseadmed |

29231321-3 | Külmvitriinid |

29231322-0 | Külmletid |

29231329-9 | Kaubanduslikud külmutusseadmed |

29231400-1 | Gaaside filtreerimis- või puhastamisseadmed ja -aparaadid |

29231420-7 | Elektrostaatilised õhu- ja gaasipuhastid |

29231430-0 | Filtreerimisseadmed |

29231431-7 | Õhufiltrid |

29231432-4 | Gaasifiltrid |

29232000-4 | Ventilatsiooniseadmed |

29232100-5 | Suitsueemaldusseadmed |

29232200-6 | Ventilaatorid |

29232210-9 | Ventilaatorite osad |

29233000-1 | Jahutus- ja külmutusseadmete ja soojuspumpade osad |

29233100-2 | Jahutusseadmete osad |

29233200-3 | Külmutusseadmete osad |

29233300-4 | Soojuspumpade osad |

29240000-3 | Mitmesugused üldotstarbelised masinad |

29241000-0 | Destilleerimis-, filtreerimis- ja rektifikatsiooniseadmed |

29241200-2 | Vedelike filtreerimis- või puhastusseadmed ja -aparaadid |

29241210-5 | Vedelike filtreerimisseadmed ja -aparaadid |

29241211-2 | Puurimishiivade filtreerimisaparaat |

29241212-9 | Hüdrotsüklonmasinad |

29241213-6 | Jookide filtreerimis- ja puhastusseadmed |

29241230-1 | Vee filtreerimis- ja puhastusseadmed |

29241231-8 | Vee filtreerimisseadmed |

29241232-5 | Desaeratsiooniseadmed |

29241233-2 | Veepuhastusseadmed |

29241234-9 | Veemagestamisseadmed |

29241235-6 | Filtreerimisjaama seadmed |

29241300-3 | Õli-, bensiini- ja õhufiltrid |

29241330-2 | Õlifiltrid |

29241340-5 | Bensiinifiltrid |

29241350-8 | Õhufiltrid |

29241400-4 | Taaskasutusseadmed |

29242000-7 | Seadmed pudelite puhastamiseks, pakkimiseks ja kaalumiseks ning pihustamiseks |

29242100-8 | Seadmed pudelite või muude mahutite puhastamiseks, villimiseks, pakkimiseks või pakendamiseks |

29242110-1 | Seadmed pudelite või muude mahutite puhastamiseks või kuivatamiseks |

29242120-4 | Seadmed pudelite, konservitooside või muude mahutite villimiseks või sulgemiseks |

29242130-7 | Pakke- või pakendusmasinad |

29242131-4 | Pakisidumismasinad |

29242132-1 | Pakkemasinad |

29242133-8 | Pakendamismasinad |

29242300-0 | Kaalumisseadmed ja kaalud |

29242310-3 | Kaalumisseadmed |

29242311-0 | Apteegikaalud |

29242320-6 | Kaalud |

29242321-3 | Poekaalud |

29242322-0 | Kaalud kaupade pidevkaalumiseks |

29242323-7 | Kontrollkaalud |

29242400-1 | Tulekustutid, pihustuspüstolid, aurujoa- või liivapritsid |

29242410-4 | Tulekustutid |

29242411-1 | Vahtkustutid |

29242412-8 | Kaasaskantavad tulekustutid |

29242420-7 | Aurujoa- või liivapritsid |

29242430-0 | Pihustusseadmed |

29242431-7 | Pihustuspüstolid |

29242470-2 | Mehaanilised seadmed suunamiseks, hajutamiseks või pihustamiseks |

29242471-9 | Gaasihajutid |

29242472-6 | Puhastusseadmed |

29242473-3 | Survepesumasin |

29242474-0 | Kõrgsurvepuhastusmasinad |

29242479-5 | Õhuvärskendajad |

29243000-4 | Tsentrifuugid, kalandrid või müügiautomaadid |

29243100-5 | Tsentrifuugid |

29243200-6 | Kalandrid |

29243210-9 | Valtsimisseadmed |

29243300-7 | Müügiautomaadid |

29243310-0 | Hügieenitarvete müügiautomaadid |

29243320-3 | Margiautomaadid |

29243330-6 | Kaupade müügiautomaadid |

29244000-1 | Materjalide termotöötlusseadmed |

29244100-2 | Gaasi termotöötlusseadmed |

29245000-8 | Üldotstarbeliste masinate osad |

29245200-0 | Tsentrifuugide osad |

29245300-1 | Kalandrite osad |

29245400-2 | Valtsimisseadmete osad |

29245500-3 | Filtreerimisseadmete osad |

29245600-4 | Puhastusseadmete osad |

29245700-5 | Pihustusseadmete osad |

29245800-6 | Kaaluvihid |

29246000-5 | Tööstuslikud nõudepesumasinad |

29247000-2 | Nõudepesumasinate ja puhastus-, villimis-, pakkimis- või pakendamismasinate osad |

29247100-3 | Nõudepesumasinate osad |

29247200-4 | Puhastusmasinate osad |

29247300-5 | Villimismasinate osad |

29247400-6 | Pakkimismasinate osad |

29247500-7 | Pakendamismasinate osad |

29248000-9 | Gaasigeneraatorid |

29248100-0 | Osoonigeneraatorid |

29300000-2 | Põllu-, aia- ja metsatöömasinad |

29310000-5 | Pinnase ettevalmistamiseks või harimiseks mõeldud põllu- ja metsatöömasinad |

29311000-2 | Adrad ja ketasäkked |

29312000-9 | Äkked, kultivaatorid, kobestid, rohimiskultivaatorid ja kõplad |

29313000-6 | Külvikud, istutus- ja ümberistutusmasinad |

29314000-3 | Sõnnikulaoturid |

29314100-4 | Väetisekülvikud |

29315000-0 | Muru- või spordiväljakute rullid |

29330000-1 | Saagikoristusmasinad |

29331000-8 | Niidukid |

29331100-9 | Muruniidukid |

29331110-2 | Muru-, parkide ja spordiväljakute niidukid |

29332000-5 | Heinateomasinad |

29333000-2 | Põhu- ja heinapressid |

29333100-3 | Presskoristid |

29334000-9 | Saagikoristus- ja viljapeksumasinad |

29340000-4 | Põllu- ja metsatöödel kasutatavad pihustamisseadmed |

29350000-7 | Põllumajanduslikud peale- või mahalaadimisseadmetega haagised ja poolhaagised |

29351000-4 | Põllumajanduslikud pealelaadimisseadmetega haagised |

29352000-1 | Põllumajanduslikud mahalaadimisseadmetega haagised |

29353000-8 | Põllumajanduslikud pealelaadimisseadmetega poolhaagised |

29354000-5 | Põllumajanduslikud mahalaadimisseadmetega poolhaagised |

29360000-0 | Spetsiaalsed põllu- või metsatöömasinad |

29361000-7 | Munade, puuvilja ja muude toodete puhastus-, sorteerimis- ja liigitamisseadmed |

29361100-8 | Toodangu puhastusseadmed |

29361110-1 | Munade puhastusseadmed |

29361120-4 | Puuviljade puhastusseadmed |

29361200-9 | Sorteerimis- või liigitamisseadmed |

29361210-2 | Munade sorteerimis- või liigitamisseadmed |

29361220-5 | Puuviljade sorteerimis- või liigitamisseadmed |

29361300-0 | Seemnete, terade või kuivatatud köögiviljade puhastus-, sorteerimis- või liigitamisseadmed |

29362000-4 | Lüpsimasinad |

29363000-1 | Seadmed loomasööda valmistamiseks |

29364000-8 | Mesindusseadmed |

29365000-5 | Linnukasvatusseadmed |

29365100-6 | Lindude inkubaatorid ja tibusoojendid |

29370000-3 | Traktorid |

29371000-0 | Käies juhitavad põllutöötraktorid |

29372000-7 | Kasutatud traktorid |

29373000-4 | Veomootorid |

29380000-6 | Põllu- ja metsatöömasinate osad |

29381000-3 | Põllutöömasinate osad |

29382000-0 | Metsatöömasinate osad |

29400000-3 | Tööpingid |

29410000-6 | Lasertööpingid ja töötluskeskused |

29411000-3 | Eriotstarbelised tööpingid |

29412000-0 | Töötluskeskus |

29412100-1 | Horisontaalvõlliga töötluskeskus |

29412200-2 | Vertikaalvõlliga töötluskeskus |

29420000-9 | Treipingid, sise- ja freestreipingid |

29421000-6 | Treipingid |

29421100-7 | CNC treipingid |

29422000-3 | Välis- ja sisekeermestamismasinad |

29423000-0 | Freestreipingid |

29430000-2 | Metallitöötluspingid |

29431000-9 | Metalliviimistluspingid |

29432000-6 | Arvjuhtimisega metallitöötluspingid |

29433000-3 | Painutamis-, voltimis-, sirgestamis- või lamestamismasinad |

29434000-0 | Sepistamismasinad |

29435000-7 | Stantsimismasinad |

29436000-4 | Pressid |

29436100-5 | Hüdraulilised pressid |

29437000-1 | Tööpingid metallide puurimiseks, sisetreimiseks või freesimiseks |

29437100-2 | Tööpingid metallide puurimiseks |

29437200-3 | Tööpingid metallide sisetreimiseks |

29437300-4 | Tööpingid metallide freesimiseks |

29438000-8 | Metallitöötluskeskus |

29440000-5 | Tööpingid kõvade materjalide, v.a metallid, töötlemiseks |

29441000-2 | Tööpingid kivi, keraamika, betooni või klaasi töötlemiseks |

29441100-3 | Tööpingid kivi töötlemiseks |

29441200-4 | Tööpingid keraamika töötlemiseks |

29441300-5 | Tööpingid betooni töötlemiseks |

29441400-6 | Tööpingid klaasi töötlemiseks |

29442000-9 | Tööpingid puidu, luu, korgi, kõvakummi ja kõvaplasti töötlemiseks |

29442100-0 | Tööpingid puidu töötlemiseks |

29442200-1 | Tööpingid luu töötlemiseks |

29442300-2 | Tööpingid korgi töötlemiseks |

29442400-3 | Tööpingid kõvakummi töötlemiseks |

29442500-4 | Tööpingid kõvaplastmassi töötlemiseks |

29450000-8 | Pneumaatilised või mootoriga käsi-tööriistad |

29451000-5 | Pneumaatilised käsi-tööriistad |

29452000-2 | Elektromehaanilised käes hoitavad tööriistad |

29460000-1 | Pehmejoodistamis-, kõvajoodistamis- ja keevitusseadmed, pindkarastus- ja kuumpihustusmasinad ja -seadmed |

29461000-8 | Pehmejoodistamis- ja kõvajoodistamisseadmed |

29461100-9 | Pehmejoodistamisseadmed |

29461200-0 | Kõvajoodistamisseadmed |

29462000-5 | Keevitusseadmed |

29462100-6 | Elektrikeevitusseadmed |

29462200-7 | Mitteelektrilised keevitusseadmed |

29463000-2 | Pindkarastusseadmed |

29464000-9 | Sulatusseadmed |

29464100-0 | Plastmasside sulatamise seadmed |

29465000-6 | Pihustusmetallitusseadmed |

29470000-4 | Tööpinkide osad ja lisaseadmed |

29471000-1 | Tööriistade kinnitusseadmed |

29472000-8 | Töödeldava detaili kinnitid tööpinkidele |

29473000-5 | Jagamispead tööpinkidele |

29474000-2 | Metallitööpinkide osad ja lisaseadmed |

29475000-9 | Kõvade materjalide tööpinkide osad ja lisaseadmed |

29475100-0 | Mootorsaagide osad |

29476000-6 | Käsi-tööriistade osad |

29477000-3 | Pneumaatiliste tööriistade osad |

29500000-4 | Eriotstarbelised masinad ja nende osad |

29510000-7 | Metallurgiamasinad ja nende osad |

29511000-4 | Metallivaltsimismasinad |

29511100-5 | Metallivaltsimismasinate osad |

29512000-1 | Valumasinad |

29512100-2 | Valumasinate osad |

29520000-0 | Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinad |

29521000-7 | Kaevandusseadmed |

29521200-9 | Kivisöe või kivide lõikamis- ja läbindamismasinad ja puurimis- või süvistusmasinad |

29521210-2 | Kaevude puurimismasinad |

29521211-9 | Puuraugu tööriistad |

29521212-6 | Tõusutoru ühendusseadmed |

29521213-3 | Puuraugu komplekteerimisseadmed |

29521214-0 | Puuraugu hooldusseadmed |

29521215-7 | Puuraugu kontrollseadmed |

29521216-4 | Automaatsed sulgeseadmed (BOP) |

29521220-5 | Kivisöe või kivide lõikemasinad |

29521230-8 | Läbindusmasinad |

29521240-1 | Puurmasinad |

29521241-8 | Tunnelipuurid |

29521249-4 | Kivipuurimisseadmed |

29521250-4 | Süvistusmasinad |

29521300-0 | Puurimisseadmed |

29521310-3 | Avameretootmisplatvormid |

29521311-0 | Avamereseadmed |

29521312-7 | Avamere puuragregaadid |

29521320-6 | Naftapuurseadmed |

29521321-3 | Puurmasinad |

29521322-0 | Puurplatvorm |

29521323-7 | Puurid |

29521324-4 | Liiniseadmed |

29521325-1 | Torustiku rippkronsteinid |

29521330-9 | Naftapuurplatvormi seadmed |

29521331-6 | Jalased |

29521332-3 | Jalastele monteeritud moodulid |

29521340-2 | Naftavälja masinad |

29521341-9 | Sukelpumbad |

29521350-5 | Veealused seadmed |

29521351-2 | Veealused juhtimissüsteemid |

29521360-8 | Puurauguseadmed |

29521400-1 | Mobiilsed hüdraulilised laetoestikud |

29522000-4 | Pinnaseteisaldusmasinad ja ekskavaatorid ning seonduvad osad |

29522100-5 | Pinnaseteisaldusmasinad |

29522110-8 | Buldooserid |

29522120-1 | Muutsahkbuldooser |

29522200-6 | Greiderid ja pinnaseplaneerijad |

29522210-9 | Teehöövlid |

29522300-7 | Skreeperid |

29522400-8 | Tampurid |

29522500-9 | Eeskopaga laadur |

29522510-2 | Frontaalkopplaadurid tagumise kõplaga |

29522520-5 | Frontaalkopplaadurid tagumise kõplata |

29522600-0 | Mehaanilised kopad, ekskavaatorid ja kopplaadurid ning kaevandusmasinad |

29522610-3 | Mehaanilised kopad |

29522611-0 | Mehaanilised kopplaadurid |

29522620-6 | Kaevemasinad |

29522621-3 | Mehaanilised ekskavaatorid |

29523000-1 | Ehitusmasinad |

29523100-2 | Tsiviilehituses kasutatavad masinad |

29523110-5 | Vaiarammid |

29523120-8 | Teepindamismasinad |

29523121-5 | Höövelmasinad |

29523122-2 | Kruusalaoturid |

29523123-9 | Sillutusmasinad |

29523124-6 | Teerullid |

29523125-3 | Mehaanilised rullid |

29523130-1 | Lumesahad ja lumepuhurid |

29523131-8 | Lumesahad |

29523132-5 | Lumepuhurid |

29523140-4 | Vaiatõmburid |

29523150-7 | Tihendusmasinad |

29523160-0 | Kaablipaigaldusmasinad |

29524000-8 | Kaevise töötlemis- ja valuvormmasinad |

29524100-9 | Kaevise töötlemismasinad |

29524110-2 | Sorteerimis- ja sõelumismasinad |

29524120-5 | Kruusa ja bituumeni segamismasinad |

29524130-8 | Betooni või bituumeni segumikserid |

29524131-5 | Betoonisegurid |

29524140-1 | Jahvatusmasinad |

29524141-8 | Kivisöeveskid |

29524150-4 | Valuvormid |

29524200-0 | Valuvormmasinad |

29525000-5 | Roomikmasinad |

29526000-2 | Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate osad |

29526100-3 | Puurmasinate osad |

29526110-6 | Puurkaevumasinate osad |

29526111-3 | Sillakorgid |

29526112-0 | Tööstuslikud puurkroonid |

29526113-7 | Puurkannud |

29526114-4 | Rauast toorotsikud |

29526115-1 | Pöördlaud |

29526116-8 | Mudaliini tugiseadmed |

29526117-5 | Ankurseadmed |

29526120-9 | Puurmasinate osad |

29526121-6 | Korpuse rippkronsteinid |

29526122-3 | Sisetoru rippkronsteinid |

29526123-0 | Tõusutoru pingutid |

29526124-7 | Puuraugud |

29526125-4 | Tõusutoru ankurseadmed |

29526126-1 | Puuraugu juhtimissüsteem |

29526127-8 | Puurauguseadmed |

29526128-5 | Puurtornide tõsteseadmed |

29526130-2 | Kivisöe ja kivide lõikemasinate osad |

29526131-9 | Kivisöe lõikemasinate osad |

29526132-6 | Kivilõikemasinate osad |

29526140-5 | Läbindusmasinate osad |

29526200-4 | Kaevise töötlemise masinate osad |

29526300-5 | Süvistamismasinate osad |

29526400-6 | Ekskavaatorite osad |

29530000-3 | Toiduainete, jookide ja tubakatöötluse masinad ja seonduvad osad |

29531000-0 | Toiduainete, jookide ja tubakatöötluse masinad |

29531100-1 | Piimatööstuse masinad |

29531110-4 | Tsentrifugaalkoorelahutajad |

29531200-2 | Teraviljade ja kuivatatud köögiviljade töötlemise masinad |

29531300-3 | Alkoholi ja puuviljajookide tootmiseks kasutatavad masinad |

29531400-4 | Pagariahjud, põllumajandussaaduste kuivatid ja seadmed toidu valmistamiseks ja soojendamiseks |

29531410-7 | Pagariahjud |

29531411-4 | Grillahjud |

29531420-0 | Põllumajandussaaduste kuivatid |

29531500-5 | Masinad toidu või jookide tööstuslikuks valmistamiseks või tootmiseks |

29531510-8 | Toidulõikemasinad |

29531511-5 | Leivalõikurid |

29531512-2 | Lihaviilutajad |

29531520-1 | Toidutöötlemismasinad |

29531530-4 | Makaronitoodete valmistamise masinad |

29531600-6 | Tubakatöötlusmasinad |

29532000-7 | Toiduainete, jookide ja tubakatöötlemismasinate osad |

29532100-8 | Toiduainete töötlemismasinate osad |

29532110-1 | Piimatööstusmasinate osad |

29532111-8 | Lüpsimasinate osad |

29532200-9 | Joogitöötlemismasinate osad |

29532300-0 | Tubakatöötlemismasinate osad |

29540000-6 | Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstuse masinad |

29541000-3 | Tekstiilitööstuse masinad |

29541100-4 | Tehistekstiilmaterjalide töötlusmasinad |

29541200-5 | Tekstiili ketrusmasinad |

29541300-6 | Kudumismasinad |

29541400-7 | Silmuskudumismasinad |

29541500-8 | Õmblusmasinad |

29541600-9 | Pesumajades kasutatavad pesumasinad, kuivpuhastusmasinad ja kuivatid |

29541610-2 | Pesemisseadeldised |

29541611-9 | Pesemisseadmed |

29541612-6 | Pesumasinad |

29541613-3 | Kuivpuhastusmasinad |

29541620-5 | Kuivatid |

29541700-0 | Voodipesu triikimis- ja voltimisseadmed |

29541710-3 | Voodipesu voltimisseadmed |

29541800-1 | Tekstiilmaterjali viimistlusseadmed |

29541810-4 | Triikimismasinad |

29541820-7 | Triikimispressid |

29542000-0 | Tekstiili- ja rõivatööstuse masinate osad |

29550000-9 | Paberi- ja papitööstuse masinad |

29551000-6 | Paberi- ja papitööstuse masinate osad |

29560000-2 | Mitmesugused eriotstarbelised masinad |

29561000-9 | Paberi-, trüki- ja raamatuköitmismasinad ja nende osad |

29561100-0 | Köitmismasinad |

29561110-3 | Niitõmblusmasinad |

29561200-1 | Trükimasinad |

29561210-4 | Ofsettrükimasinad |

29561220-7 | Ladumismasinad |

29561230-0 | Piletiprinterid |

29561300-2 | Fotolaosüsteem |

29561400-3 | Puidu-, pabermassi-, paberi- või papikuivatid |

29561500-4 | Trüki- ja köitmismasinate osad |

29562000-6 | Eriotstarbelised elektrikaubad |

29562100-7 | Faraday puur |

29562200-8 | Kajavaba ruum |

29562300-9 | Elektromagnetilised absorbeerivad materjalid |

29563000-3 | Keemiatööstuse seadmed |

29563100-4 | Kloorimisseadmed |

29563200-5 | Doseerimisjaam |

29564000-0 | Kummi- või plastitöötlemismasinad |

29564100-1 | Plastikakende ja -raamide tootmise masinad |

29565000-7 | Tunnelpesurid |

29566000-4 | Reoveepuhastusseadmed |

29566100-5 | Purustid |

29566110-8 | Komminuutorid reovee puhastuseks |

29566200-6 | Jäätmepressid |

29566300-7 | Skreeperid |

29566400-8 | Segamismasinad |

29566500-9 | Heitveefiltrid |

29566600-0 | Hapnikuga rikastamise seadmed |

29566700-1 | Sadestusfiltrid |

29566800-2 | Settebasseinid |

29566900-3 | Settetöötlemisseadmed |

29567000-1 | Torujuhtmete seadmed |

29567100-2 | Torujuhtmete sisepinna uurimisseadmed |

29567200-3 | Torujuhtmete sisepinna puhastusseadmed |

29567300-4 | Tööstusrobotid |

29568000-8 | Kaubaaluse tõstesüsteem |

29568100-9 | Kaubaaluse ülekandesüsteem |

29569000-5 | Tööstuslikud tolmuimejad ja põranda-poleerimismasinad |

29569100-6 | Tööstuslikud tolmuimejad |

29569200-7 | Tööstuslikud põranda-poleerimismasinad |

29569300-8 | Tööstuslike tolmuimejate osad |

29569400-9 | Tööstuslike põranda-poleerimismasinate osad |

29600000-5 | Relvad, laskemoon ja seonduvad osad |

29610000-8 | Motoriseeritud tankid ja soomustatud lahingsõidukid |

29611000-5 | Motoriseeritud tankid |

29611100-6 | Motoriseeritud tankide osad |

29612000-2 | Soomustatud lahingsõidukid |

29612100-3 | Soomustatud lahingsõidukite osad |

29620000-1 | Lahingurelvad |

29621000-8 | Suundenergiarelvad |

29622000-5 | Raketistardiseadmed |

29623000-2 | Leegiheitjad |

29624000-9 | Veekahurid |

29630000-4 | Tulirelvad |

29631000-1 | Kerged tulirelvad |

29631100-2 | Püstolid |

29631110-5 | Revolvrid |

29631200-3 | Kerged tulirelvad kaliibriga alla 7 mm |

29631300-4 | Kerged tulirelvad kaliibriga alates 7 mm |

29632000-8 | Vintpüssid |

29633000-5 | Mortiirid |

29634000-2 | Rasked tulirelvad |

29635000-9 | Gaasipüstolid |

29640000-7 | Laskemoon |

29641000-4 | Haavlipüssi padrunid |

29642000-1 | Kergete tulirelvade laskemoon |

29642100-2 | Laskemoon kergetele tulirelvadele kaliibriga alla 7 mm |

29642200-3 | Laskemoon kergetele tulirelvadele kaliibriga 7 mm või enam |

29643000-8 | Mürsud |

29644000-5 | Pommid, käsigranaadid, torpeedod, miinid ja raketid |

29644100-6 | Pommid |

29644200-7 | Käsigranaadid |

29644300-8 | Torpeedod |

29644400-9 | Miinid |

29644500-0 | Raketid |

29650000-0 | Lahingurelvade osad |

29651000-7 | Kergete tulirelvade osad |

29651100-8 | Osad kergetele tulirelvadele kaliibriga alla 7 mm |

29651200-9 | Osad kergetele tulirelvadele kaliibriga 7 mm või enam |

29652000-4 | Raketiheitjate osad |

29653000-1 | Mortiiri osad |

29660000-3 | Kumminuiad |

29700000-6 | Kodumasinad |

29710000-9 | Elektrilised kodumasinad |

29711000-6 | Elektrilised köögimasinad |

29711100-7 | Külmikud ja sügavkülmikud |

29711110-0 | Külmikud-sügavkülmikud |

29711120-3 | Sügavkülmikud |

29711121-0 | Sügavkülmkirstud |

29711122-7 | Kodusügavkülmikud |

29711123-4 | Sügavkülmkapid |

29711124-1 | Tööstuslikud sügavkülmikud |

29711130-6 | Külmikud |

29711200-8 | Köögikombainid |

29711210-1 | Toidusegajad |

29711211-8 | Mikserid |

29711300-9 | Elektrotermilised seadmed |

29711310-2 | Elektrilised kohvimasinad |

29711320-5 | Elektrilised teemasinad |

29711330-8 | Elektrilised röstrid |

29711340-1 | Taldrikusoojendid |

29711350-4 | Vahvliküpsetid |

29711360-7 | Elektriahjud |

29711361-4 | Mikrolaineahjud |

29711400-0 | Röstimisseadmed, keeduplaadid, kuumutusplaadid ja keedurõngad |

29711410-3 | Röstimisseadmed |

29711420-6 | Keeduplaadid |

29711430-9 | Kuumutusplaadid |

29711440-2 | Keedurõngad |

29711500-1 | Konservikarbiavajad |

29712000-3 | Kehahoolduses kasutatavad elektrilised kodumasinad |

29712100-4 | Pardlid ja juukselõikusmasinad |

29712110-7 | Pardlid |

29712120-0 | Juukselõikusmasinad |

29712200-5 | Juuksuriseadmed |

29712210-8 | Föönid |

29712300-6 | Kätekuivatusaparaadid |

29713000-0 | Elektrilised kodupuhastusmasinad; triikrauad |

29713100-1 | Nõudepesumasinad |

29713200-2 | Pesumasinad ja kuivatid |

29713210-5 | Pesumasin-kuivatid |

29713211-2 | Kuivatid ja pressid |

29713300-3 | Prügipressid |

29713400-4 | Põrandahooldusmasinad |

29713410-7 | Põrandapuhastusmasinad |

29713420-0 | Põranda-poleerimismasinad |

29713430-3 | Tolmuimejad |

29713431-0 | Tolmuimejate lisandid |

29713500-5 | Elektritriikrauad |

29713510-8 | Aurutriikrauad |

29714000-7 | Tõmbe- ja ventilatsioonikapid |

29714100-8 | Ventilaatorid |

29714110-1 | Tõmbekapid |

29715000-4 | Veekuumutid ja hoonete kütteseadmed; veevärgiseadmed |

29715100-5 | Elektrilised kiir- või mahtboilerid ja sukelduskuumutid |

29715200-6 | Kütteseadmed |

29715210-9 | Keskkütteseadmed |

29715220-2 | Elektrilised küttetakistid |

29715230-5 | Elektriseadmed pinnase soojendamiseks |

29715240-8 | Elektriseadmed ruumide kütmiseks |

29715300-7 | Veevärgiseadmed |

29716000-1 | Elektriliste kodumasinate osad |

29720000-2 | Mitteelektrilised kodumasinad |

29721000-9 | Kodumajapidamises kasutatavad toiduvalmistamis- ja kütteseadmed |

29721100-0 | Kodumajapidamises kasutatavad toiduvalmistamisseadmed |

29721200-1 | Gaasikülmikud |

29721300-2 | Mitteelektrilised õhusoojendid või kuuma õhu jaotusseadmed |

29721310-5 | Õhusoojendid |

29721320-8 | Õhukuivatid |

29721321-5 | Suruõhukuivatid |

29721400-3 | Mitteelektrilised kiir- või mahtboilerid |

29721410-6 | Gaasiseadmed |

29721411-3 | Gaasisoojendid |

29722000-6 | Ahjude, pliitide, taldrikusoojendite ja kodumasinate osad |

29722100-7 | Ahjude osad |

29722200-8 | Pliitide osad |

29722300-9 | Taldrikusoojendite osad |

29800000-7 | Mitmesugused seadmed |

29810000-0 | Transpordiga seotud seadmed |

29811000-7 | Teedevarustus |

29811100-8 | Teehooldusseadmed |

29811110-1 | Teepuhastajad |

29811120-4 | Lennuradade puhastajad |

29811200-9 | Teemärgistusseadmed |

29811300-0 | Liikluskorraldusseadmed |

29811400-1 | Valgusreklaamtahvlid |

29811600-3 | Autoparklate korraldamise seadmed |

29811700-4 | Tolliseadmed |

29812000-4 | Mereseadmed |

29812100-5 | Sadamaseadmed |

29812110-8 | Dokiseadmed |

29812200-6 | Radariseadmed |

29812300-7 | Navigatsiooniseadmed |

29812400-8 | Propellerilabad |

29813000-1 | Raudteeseadmed |

29813100-2 | Rööpad ja lisandid |

29813110-5 | Vardad |

29813120-8 | Rööpad |

29813130-1 | Trammirööpad |

29813140-4 | Liiprid |

29813150-7 | Pöörmed |

29813160-0 | Üleviigud |

29813170-3 | Raudteeriströöpad |

29813180-6 | Raudteepöörangud |

29813200-3 | Signaalseadmed |

29813210-6 | Signaalpostid |

29813220-9 | Signaalkarbid |

29813300-4 | Rongi jälgimissüsteem |

29813400-5 | Pöörangute soojendamise süsteem |

29813500-6 | Raja trasseerimise seadmed |

29814000-8 | Kandeseadmed |

29814100-9 | Tõsteplatvormid |

29814110-2 | Kaubaplatvormid |

29814120-5 | Sette käitlusseadmed |

29814130-8 | Sette kuivatusseadmed |

29814200-0 | Hüdraulilised platvormtõstukid |

29814300-1 | Rambid |

29814310-4 | Laevatrapid |

29814330-0 | Reisijate maabumissild |

29814340-3 | Lennukitrepid |

29814400-2 | Pukk-kraanad |

29814500-3 | Ujuvdokid |

29814510-6 | Ujuvad laoseadmed |

29815000-5 | Lennujaamaseadmed |

29815100-6 | Pagasikäitlussüsteem |

29815110-9 | Pagasikäitlusseadmed |

29815200-7 | Lennujuhtimisseadmed |

29815210-0 | Lennujuhtimistorni seadmed |

29816000-2 | Liikluse seireseadmed |

29816100-3 | Kiirusekaameraseadmed |

29816200-4 | Liiklusvoogude mõõtesüsteem |

29820000-3 | Töökodade sisseseadmed |

29821000-0 | Puidutöötlusseadmed |

29821100-1 | Lihvimismasinad |

29821200-2 | Saemasinad |

29822000-7 | Kingsepamasinad |

29823000-4 | Elektritööriistad |

29824000-1 | Sepatööriistad |

29830000-6 | Ehitusseadmed |

29831000-3 | Silla riputusmehhanismid |

29832000-0 | Lammutusseadmed |

29833000-7 | Niisutusseadmed |

29834000-4 | Kuivendusseadmed |

29834100-5 | Ujulaseadmed |

29835000-1 | Pargi- ja mänguväljakuvarustus |

29835100-2 | Väljakute hooldusmasinad |

29836000-8 | Tööstusseadmed |

29836100-9 | Surveseadmed |

29836200-0 | Jahutusseadmed |

29836300-1 | Polüfunktsionaalsed seadmed |

29836400-2 | Tööstusmasinad |

29836410-5 | Gaasimootor |

29836420-8 | Gaasi sissepritseaparatuur |

29836430-1 | Kuumaveekatlaseadeldised |

29836431-8 | Kuumaveeboilerid |

29836432-5 | Aurukatlad |

29836433-2 | Aurugeneraatorid |

29836434-9 | Boileri omatarbeseade |

29836435-6 | Aurukondensaatorid |

29837000-5 | Valmisseadmed |

29838000-2 | Hüdraulilised seadeldised |

29838100-3 | Hüdraulilised seadmed |

29839000-9 | Aparatuur |

29840000-9 | Toitlustusseadmed |

29841000-6 | Kergtoitlustusseadmed |

29842000-3 | Toiduvalmistusseadmed |

29842100-4 | Lihaviilutajad |

29842200-5 | Sööklasisustus |

29843000-0 | Hotellisisustus |

29844000-7 | Suurköögisisustus |

29845000-4 | Restoranisisustus |

29850000-2 | Avarii- ja turvaseadmed |

29851000-9 | Tuletõrje- ja päästeseadmed |

29851100-0 | Tuletõrjeseadmed |

29851120-6 | Tuletõrjevahendid |

29851200-1 | Päästevarustus |

29851300-2 | Turvaseadmed |

29851310-5 | Ehitusplatsi turvaseadmed |

29851320-8 | Tuumaohutusseadmed |

29851330-1 | Turvaseadmed |

29852000-6 | Turvasüsteemid |

29852100-7 | Turvavarustus |

29852200-8 | Kaitseseadmed |

29852210-1 | Tuumareaktori kaitseseadmed |

29852220-4 | Kiirguskaitseseadmed |

29852300-9 | Positsioneerimisseadmed |

29852310-2 | Magnetkaardisüsteem |

29852320-5 | Paindliku tööaja seadmed |

29852330-8 | Ajaarvestusüsteem |

29852340-1 | Kellad |

29852400-0 | Metallidetektorid |

29852500-1 | Järelevalvesüsteemid |

29852510-4 | Sensorid |

29852600-2 | Vöötkoodi lugemisseadmed |

29860000-5 | Tehniline varustus |

29861000-2 | Juhtimissüsteemid |

29861200-4 | Käsu- ja juhtimissüsteemid |

29861300-5 | Juurdepääsu kontrollisüsteem |

29861400-6 | Scada või vastav süsteem |

29861500-7 | Sõiduki asukoha määramissüsteem |

29861600-8 | Dispetšersüsteem |

29862000-9 | Trüki- ja graafikaseadmed |

29862100-0 | Kiletrükisüsteem |

29862200-1 | Trükipress |

29862300-2 | Graafikatööjaamad |

29862400-3 | Hektograafid |

29862500-4 | Graveerimisseadmed |

29863000-6 | Mündipress |

29864000-3 | Bürooautomaatika |

29865000-0 | Infotöötlusseadmed |

29865100-1 | Lao juhtimissüsteem |

29865110-4 | Depoosüsteem |

29867000-4 | Juhtpult |

29867100-5 | Digitaalne kaugjuhtimispult |

29868000-1 | Jaoturid |

29868100-2 | Joogiautomaat |

29868200-3 | Hügieenitarvete automaat |

29868300-4 | Tualettpaberihoidja |

29870000-8 | Mitmesugused seadmed |

29871000-5 | Desinfitseerimisseadmed |

29872000-2 | Gaasivõrgu seadmed |

29872100-3 | Gaasirõhuseadmed |

29873000-9 | Kanalisatsiooni puhastusseadmed |

29874000-6 | Tihendusseadmed |

29875000-3 | Veeseadeldised |

30000000-9 | Kontori- ja arvutusmasinad, -seadmed ja tarvikud |

30100000-0 | Kontorimasinad, -seadmed ja -tarvikud, v.a arvutid |

30110000-3 | Tekstitöötlusmasinad |

30111000-0 | Tekstiprotsessorid |

30120000-6 | Fotokopeer- ja trükiseadmed |

30121000-3 | Fotokopeer- ja termokopeerseadmed |

30121100-4 | Fotokopeerseadmed |

30121110-7 | Värvifotokopeerseadmed |

30121120-0 | Kopeerseadmed |

30121200-5 | Termokopeerseadmed |

30121300-6 | Reproduktsiooniseadmed |

30121400-7 | Paljundusmasinad |

30122000-0 | Kontori ofsettrükimasinad |

30123000-7 | Kontorimasinad |

30123100-8 | Piletikompostrid |

30123200-9 | Sularahaautomaadid |

30123300-0 | Šabloonpaljundusmasinad |

30123400-1 | Voltimismasinad |

30123500-2 | Perforeerimismasinad |

30123600-3 | Mündikäitlusmasinad |

30123610-6 | Mündisorteerimismasinad |

30123620-9 | Mündiloendusmasinad |

30123630-2 | Mündipakkemasinad |

30124000-4 | Kontorimasinate osad ja manused |

30125000-1 | Fotokopeermasinate osad ja manused |

30125100-2 | Värvikassetid |

30130000-9 | Postkontoriseadmed |

30131000-6 | Postiruumiseadmed |

30131100-7 | Paberi ja ümbrike voltimismasinad |

30131200-8 | Ümbrikutesse panemise masinad |

30131300-9 | Aadressimasinad |

30131400-0 | Postitusmasinad |

30132000-3 | Sorteerimisseadmed |

30132100-4 | Kirjade sorteerimisseadmed |

30133000-0 | Postitusmasinad |

30133100-1 | Masspostitusseadmed |

30140000-2 | Kalkulaatorid ja raamatupidamismasinad |

30141000-9 | Kalkulaatorid |

30141100-0 | Taskukalkulaatorid |

30142000-6 | Raamatupidamismasinad |

30143000-3 | Kassaaparaadid |

30144000-0 | Arvutusmasinad |

30144100-1 | Frankeerimismasinad |

30144200-2 | Piletiautomaadid |

30144300-3 | Sõidukiloendurid |

30144400-4 | Sissemakse-automaadid |

30150000-5 | Kirjutusmasinad |

30151000-2 | Elektroonsed kirjutusmasinad |

30160000-8 | Kirjutusmasinate ja kalkulaatorite osad ja manused |

30161000-5 | Kirjutusmasinate osad ja manused |

30162000-2 | Kalkulaatorite osad ja manused |

30190000-7 | Mitmesugused kontoriseadmed ja -tooted |

30191000-4 | Kontoriseadmed |

30191100-5 | Registratuuriseadmed |

30191110-8 | Karussellkartoteegid |

30191200-6 | Grafoprojektorid |

30191300-7 | Faksiimileseadmed |

30191400-8 | Paberihundid |

30192000-1 | Kantseleitarbed |

30192100-2 | Kustutuskummid |

30192110-5 | Tinditooted |

30192111-2 | Templipadjad |

30192112-9 | Trükimasinate tindikapslid |

30192113-6 | Tindikassetid |

30192120-8 | Sulepead |

30192121-5 | Pastapliiatsid |

30192122-2 | Täitesulepead |

30192123-9 | Kiudmaterjalist otsaga pliiatsid |

30192124-6 | Viltpliiatsid |

30192125-3 | Markerid |

30192130-1 | Pliiatsid |

30192131-8 | Vintsüdamikuga või liikuva südamikuga pliiatsid |

30192140-4 | Valged tahvlid |

30192150-7 | Kuupäeva-, pitseerimis- või nummerdamispitsatid |

30192200-3 | Mõõdulindid |

30192300-4 | Värvilindid |

30192310-7 | Kirjutusmasinalindid |

30192400-5 | Reprograafilised tarvikud |

30192500-6 | Grafoprojektori lüümikud |

30192600-7 | Joonestuslauad |

30192700-8 | Kirjatarbed |

30192710-1 | Palgaümbrikud |

30192720-4 | Postitatavad palgaümbrikud |

30192800-9 | Kleebisetiketid |

30200000-1 | Arvutiseadmed ja nende tarvikud |

30210000-4 | Andmetöötlusmasinad |

30211000-1 | Suurarvutid |

30211100-2 | Superarvutid |

30211200-3 | Suurarvuti riistvara |

30211300-4 | Arvutialused |

30211400-5 | Arvutite konfiguratsioonid |

30211500-6 | Keskprotsessor |

30211600-7 | Protsessorid |

30212000-8 | Miniarvuti riist- ja tarkvara |

30212100-9 | Miniarvuti riistvara |

30212110-2 | Miniarvuti keskprotsessorid |

30212200-0 | Miniarvuti tarkvara |

30213000-5 | Personaalarvutid |

30213100-6 | Sülearvutid |

30213200-7 | Kandearvutid |

30213300-8 | Kaasaskantavad arvutid |

30213400-9 | Personaalarvutite keskprotsessorid |

30214000-2 | Tööjaamad |

30215000-9 | Mikroarvuti riist- ja tarkvara |

30215100-0 | Mikroarvuti riistvara |

30215110-3 | Mikroarvutite keskprotsessorid |

30215200-1 | Mikroarvuti tarkvara |

30216000-6 | Magnet- ja optilised riiderid |

30216100-7 | Optilised riiderid |

30216110-0 | Arvutiskannerid |

30216120-3 | Optilised märgituvastusseadmed |

30216130-6 | Vöötkoodilugejad |

30216200-8 | Magnetkaardilugejad |

30216300-9 | Perfokaardilugejad |

30217000-3 | Arvutite osad, manused ja tarvikud |

30217100-4 | Arvutiosad |

30217110-7 | Võrguliidesed |

30217120-0 | Arvutipordid |

30217130-3 | Arvutikaardid |

30217131-0 | Elektronkaardid |

30217200-5 | Arvutimanused |

30217210-8 | Pimestusvastased ekraanid |

30217220-1 | Hiirematid |

30217230-4 | Vahemälud |

30217300-6 | Arvutitarvikud |

30217310-9 | Printeri kirjakassetid |

30217320-2 | Disketid |

30217330-5 | Magnetlindid |

30217340-8 | CD-ROM (laserkettad) |

30220000-7 | Digitaalkartograafiaseadmed |

30221000-4 | Digitaalsed katastrikaardid |

30230000-0 | Arvuti riistvara |

30231000-7 | Arvutid ja printerid |

30231100-8 | Arvutid |

30231110-1 | Andmebaasid |

30231200-9 | Arvutiseadmed |

30231210-2 | Keskjuhtimisseade |

30231220-5 | Arvuti välisseadmed |

30231230-8 | Arvutiterminalid |

30231240-1 | Puldid |

30231250-4 | Kuvarid |

30231300-0 | Lauaarvutid |

30231310-3 | Kompaktkirjastamisseade |

30231400-1 | Optilised kettasüsteemid |

30231600-3 | Meditsiinilised arvutiseadmed |

30232000-4 | Mitmesugused arvutiseadmed |

30232100-5 | Varundusseadmed |

30232120-1 | Arvutihiired |

30232130-4 | Juhtkangid |

30232140-7 | Valguspliiatsid |

30232150-0 | Juhtkuulid |

30232160-3 | Graafikalauad |

30232200-6 | Karussellseadmed |

30232300-7 | Kasseti käitlusseadmed |

30232400-8 | Mälulaiendusseadmed |

30232500-9 | Andmetöötlusseadmed |

30232510-2 | Andmesalvestid |

30232520-5 | Andmesisestusseadmed |

30232530-8 | Andmete valideerimise seadmed |

30232600-0 | Koodrid |

30233000-1 | Mälu-, sisend- või väljundseadmed |

30233100-2 | Arvuti mäluseadmed |

30233110-5 | Magnetkaardi mäluseadmed |

30233120-8 | Magnetlindi mäluseadmed |

30233130-1 | Magnetketta mäluseadmed |

30233131-8 | Kettaseadmed |

30233132-5 | Kõvakettaseadmed |

30233140-4 | Otsepöördus-mäluseadmed (DASD) |

30233141-1 | Ketasmäluseade |

30233150-7 | Optilise ketta seadmed |

30233160-0 | Magnetlindi striimerid |

30233170-3 | Salvestuskandjad |

30233171-0 | Kettad |

30233172-7 | Optilised kettad |

30233200-3 | Sisend- või väljundseadmed |

30233210-6 | Sisendseadmed |

30233211-3 | Arvutiklaviatuurid |

30233212-0 | Pimedate kirja klaviatuur |

30233220-9 | Väljundseadmed |

30233230-2 | Printerid ja plotterid |

30233231-9 | Laserprinterid |

30233232-6 | Maatriksprinterid |

30233234-0 | Värviprinterid |

30233235-7 | Plotterid |

30234000-8 | Teekide automatiseerimisseadmed |

30235000-5 | Kettakontrollerid |

30236000-2 | IT-seadmed |

30240000-3 | Tarkvara |

30241000-0 | Arvutitarkvara |

30241100-1 | Andmebaasitarkvara |

30241200-2 | Rakendustarkvara |

30241210-5 | Projektihaldustarkvara |

30241300-3 | Suurarvuti tarkvara |

30241310-6 | Arvutiprogrammid |

30241320-9 | Arvutite versioonitäiendid |

30241330-2 | Mikrokanali-arhitektuur |

30241400-4 | Operatsioonisüsteemide tarkvara |

30241410-7 | Keele kompilaatorid |

30241500-5 | Süsteemitarkvara |

30241600-6 | Utiliitide tarkvara |

30241700-7 | Multimeediatarkvara |

30242000-7 | Turvatarkvara |

30242100-8 | Viirusetõrjetarkvara |

30242200-9 | Silumistarkvara |

30243000-4 | Meditsiinitarkvara |

30244000-1 | Haldustarkvara |

30244100-2 | Teegihaldustarkvara |

30244200-3 | Mäluhaldustarkvara |

30245000-8 | Tarkvarapaketid |

30245100-9 | Tabelitarkvara |

30245200-0 | Tehingutöötlustarkvara |

30245300-1 | Statistikatarkvara |

30246000-5 | Sidetarkvara |

30246100-6 | IT-tarkvara |

30246200-7 | Emuleerimistarkvara |

30247000-2 | Kompaktkirjastamistarkvara |

30247100-3 | Joonestus- ja joonistustarkvara |

30247200-4 | Pilditöötlustarkvara |

30248000-9 | Tarkvaratooted |

30248100-0 | Tarkvararakendused |

30248200-1 | Tarkvaralitsentsid |

30248300-2 | Tarkvara uuendus |

30249000-6 | Mitmesugune tarkvara |

30249100-7 | Raalprojekteerimise tarkvara (CAD) |

30249200-8 | Digitaalkartograafia tarkvara |

30249300-9 | Õppetarkvara |

30249400-0 | Finantssüsteemide tarkvara |

30249410-3 | Raamatupidamistarkvara |

30249420-6 | Eurotšekkide väljastuse tarkvara |

30249500-1 | Kontoritöö automatiseerimise tarkvara |

30249600-2 | Tekstitöötluse tarkvara |

30249700-3 | Optilise märgituvastuse tarkvara |

30249800-4 | Taustprintimise tarkvara |

30250000-6 | Arvutisüsteemid |

30251000-3 | Arvutijuhtimissüsteemid |

30252000-0 | Andmebaasihaldurid |

30253000-7 | Raamatupidamissüsteemid |

30253100-8 | Faktuurarvutussüsteemid |

30254000-4 | Infosüsteemid |

30254100-5 | Elektronpostisüsteemid |

30254200-6 | Finantsinfosüsteemid |

30254300-7 | Reisijate infosüsteemid |

30254310-0 | Elektrontablood |

30254320-3 | Reisijate reaalaja-infosüsteemid |

30255000-1 | Meditsiiniinfosüsteemid |

30255100-2 | Õendusinfosüsteemid |

30255200-3 | Patsientide arvestussüsteemid |

30255300-4 | Lõikussaalide haldussüsteemid |

30255400-5 | Kliinikute infosüsteemid |

30255500-6 | Haiguslugude infosüsteemid |

30256000-8 | Raamatukogude haldussüsteemid |

30257000-5 | Piltkaardistus- ja arhiveerimissüsteemid |

30258000-2 | Elektrooniline andmehaldus (EDM) |

30259000-9 | Mitmesugused arvutisüsteemid |

30259100-0 | Automatiseerimissüsteemid |

30259200-1 | Laeva kohatuvastussüsteemid |

30259300-2 | Arvutiprojekteerimissüsteemid/CAD-süsteemid |

30259400-3 | Andmekogumissüsteemid |

30259500-4 | Digitaalkartograafia |

30259600-5 | Optilised lugemissüsteemid |

30259700-6 | Dokumendihaldussüsteemid |

30259800-7 | Avalikud helivõimendussüsteemid |

30260000-9 | Serverid |

30261000-6 | Võrguserverid |

30262000-3 | Arvutiserverid |

30263000-0 | Failiseverid |

30264000-7 | UNIX- jms serverid |

30265000-4 | Printeriserverid |

31000000-6 | Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud |

31100000-7 | Elektrimootorid, generaatorid ja transformaatorid |

31110000-1 | Elektrimootorid |

31111000-7 | Adapterid |

31120000-3 | Generaatorid |

31121000-0 | Generaatoragregaadid |

31121100-1 | Survesüütemootoriga generaatoragregaadid |

31121110-4 | Jõumuundurid |

31121111-1 | Pöörlevad elektrimuundurid |

31121200-2 | Sädesüütemootoriga generaatoragregaadid |

31121300-3 | Tuulegeneraatorid |

31121310-6 | Tuuleveskid |

31121320-9 | Tuuleturbiinid |

31121330-2 | Tuuleturbiinide generaatorid |

31121331-9 | Turbiinide rootorid |

31121340-5 | Tuuleelektrijaamad |

31122000-7 | Generaatorseadmed |

31122100-8 | Kütuseelemendid |

31124000-1 | Auruturbiingeneraator ja seonduv aparatuur |

31124100-2 | Turbogeneraatoragregaadid |

31124200-3 | Turbogeneraatori juhtaparatuur |

31126000-5 | Dünamod |

31127000-2 | Avariigeneraatorid |

31128000-9 | Turbogeneraatorid |

31129000-6 | Diiselmootoriga generaatorid |

31130000-6 | Vahelduvvoolugeneraatorid |

31131000-3 | Ühefaasilised mootorid |

31131100-4 | Aktuaatorid |

31131200-5 | Anoodid |

31132000-0 | Mitmefaasilised mootorid |

31140000-9 | Tornjahutid |

31141000-6 | Vesijahutid |

31150000- 2 | Lahenduslampide või -torude ballasttakistid |

31151000-9 | Staatilised muundurid |

31152000-6 | Mahtkondensaatorid |

31153000-3 | Alaldid |

31154000-0 | Katkematu voolu allikad |

31155000-7 | Vaheldid |

31156000-4 | Katkestusvooluallikad |

31157000-1 | Induktorid |

31158000-8 | Laadijad |

31158100-9 | Akulaadijad |

31160000-5 | Elektrimootorite, generaatorite ja transformaatorite osad |

31161000-2 | Elektrimootorite ja generaatorite osad |

31161100-3 | Ergutussüsteemid |

31161200-4 | Gaasjahutussüsteemid |

31161300-5 | Generaatorite rootorid |

31161400-6 | Esmaveesüsteemid |

31161500-7 | Hermeetilised õlisüsteemid |

31161600-8 | Staatori jahutusveesüsteemid |

31161700-9 | Aurugeneraatorite osad |

31161800-0 | Gaasigeneraatorite osad |

31161900-1 | Pinge tüürsüsteemid |

31162000-9 | Transformaatorite, induktorite ja staatiliste muundurite osad |

31162100-0 | Kondensaatorite osad |

31170000-8 | Trafod |

31171000-5 | Vedela dielektrikuga täidetud trafod |

31172000-2 | Pingetrafod |

31173000-9 | Mõõtetrafod |

31200000-8 | Elektrijaotusseadmed ja juhtaparatuur |

31210000-1 | Elektrivooluahelate elektrilised lülitus- ja kaitseseadmed |

31211000-8 | Kilbid ja kaitsmekapid |

31211100-9 | Elektrikilbid |

31211110-2 | Juhtpaneelid |

31211200-0 | Kaitsmekapid |

31211300-1 | Kaitsmed |

31211310-4 | Automaatkatkestid |

31212000-5 | Voolukatkestid |

31212100-6 | Õhuliinide voolukatkestid |

31212200-7 | Vooluahela testrid |

31213000-2 | Jaotusseadmed |

31213100-3 | Jaotuskarbid |

31213200-4 | Jaotustrafod |

31213300-5 | Kaablijaotuskapid |

31213400-6 | Jaotussüsteem |

31214000-9 | Lülitusseadmestik |

31214100-0 | Lülitid |

31214110-3 | Lahklülitid |

31214120-6 | Maanduslülitid |

31214200-1 | Koormuslahklülitid |

31214300-2 | Välilülitusseadmestik |

31214400-3 | Sulavkaitse-koormuslahklülitid |

31214500-4 | Elektrilülituskilbid |

31214510-7 | Jaotuskilbid |

31214520-0 | Keskpinge lülituskilbid |

31215000-6 | Pingepiirikud |

31216000-3 | Piksepingelahendid |

31216100-4 | Piksekaitseseadmed |

31216200-5 | Piksevardad |

31217000-0 | Liigpingepiirikud |

31218000-7 | Kogumislatid |

31219000-4 | Kaitsekarbid |

31220000-4 | Elektrivooluahela komponendid |

31221000-1 | Elektrireleed |

31223000-5 | Lambipesad |

31224000-2 | Ühendus- ja kontaktelemendid |

31224100-3 | Pistikud ja pistikupesad |

31224200-4 | Koaksiaalpistikühendused |

31224300-5 | Ühenduskarbid |

31224400-6 | Ühenduskaablid |

31224500-7 | Klemmid |

31224600-8 | Hämardid |

31224700-9 | Ühenduskarbid |

31224800-0 | Kaabliühenduskomplektid |

31230000-7 | Elektrijaotus- või juhtaparatuuri osad |

31300000-9 | Isoleeritud juhtmed ja kaablid |

31310000-2 | Magistraalvõrgud |

31311000-9 | Magistraalvõrgu ühendused |

31320000-5 | Jaotuskaablid |

31321000-2 | Elektriliinid |

31321100-3 | Õhuliinid |

31330000-8 | Koaksiaalkaablid |

31340000-1 | Kaabli manused |

31341000-8 | Kaablirullid |

31342000-5 | Kaabliühendused |

31343000-2 | Kaabliliitmikud |

31344000-9 | Läbiviiktihendid |

31350000-4 | Juhtkaablid |

31351000-1 | Juurdepääsu kontrollsüsteemide juhtkaablid |

31352000-8 | Kiudoptilised kaablid |

31352100-9 | Kiudoptilised kaablid infoedastuseks |

31352200-0 | Optilised telesidekaablid |

31352300-1 | Kiudoptilised kaablid andmeedastuseks |

31400000-0 | Akud, primaarelemendid ja primaarpatareid |

31410000-3 | Primaarelemendid |

31420000-6 | Primaarpatareid |

31421000-3 | Pliipatareid |

31422000-0 | Patareikomplektid |

31430000-9 | Elektriakud |

31431000-6 | Pliiakud |

31432000-3 | Nikkelkaadmiumakud |

31500000-1 | Valgustusseadmed ja elektrilambid |

31510000-4 | Elektrihõõglambid |

31511000-1 | Lamplaternad |

31512000-8 | Halogeenhõõglambid |

31513000-5 | Hõõglambid |

31514000-2 | Gaaslahenduslambid |

31515000-9 | Ultraviolettlambid |

31516000-6 | Infrapunalambid |

31517000-3 | Kaarlambid |

31518000-0 | Signaaltuled |

31518100-1 | Tulvaprožektorid |

31518110-4 | Välivalgustid |

31518200-2 | Avariivalgustusseadmed |

31518300-3 | Katusevalgustid |

31518400-4 | Rajatuled |

31518500-5 | Elavhõbedalambid |

31518600-6 | Helgiheitjad |

31520000-7 | Lambid ja valgustid |

31521000-4 | Lambid |

31521100-5 | Laualambid |

31521200-6 | Põrandalambid |

31521300-7 | Kantavad elektrivalgustid |

31521310-0 | Märgulambid |

31521320-3 | Taskulambid |

31522000-1 | Jõulukuuselambid |

31523000-8 | Valgustablood ja sisevalgustusega sildid |

31523100-9 | Valgustablood |

31523110-2 | Sisevalgustusega liiklusmärgid |

31523200-0 | Püsivad teadetetahvlid |

31523300-1 | Sisevalgustusega sildid |

31524000-5 | Lae- või seinavalgustid |

31524100-6 | Laevalgustid |

31524110-9 | Operatsioonisaali lambid |

31524120-2 | Laevalgustid |

31524200-7 | Seinavalgustite tarvikud |

31524210-0 | Seinavalgustid |

31527000-6 | Laikvalgustid |

31527100-7 | Tänavavalgustid |

31527200-8 | Välisvalgustid |

31527210-1 | Laternad |

31527220-4 | Tunnelivalgustus |

31527230-7 | Laevaliikluse juhtimis- ja tähistustuled |

31527240-0 | Jõelaevaliikluse juhtimis- ja tähistustuled |

31527250-3 | Lennuliikluse juhtimis- ja tähistustuled |

31527260-6 | Valgustussüsteemid |

31527270-9 | Ooteplatvormide valgustus |

31527300-9 | Kodumajapidamises kasutatav valgustus |

31530000-0 | Lampide ja valgustite osad |

31531000-7 | Elektripirnid |

31531100-8 | Luminofoorlambid |

31532000-4 | Lampide ja valgustite osad |

31600000-2 | Elektriseadmed ja aparaadid |

31610000-5 | Mootorite ja sõidukite elektriseadmed |

31611000-2 | Juhtmekomplektid |

31612000-9 | Mootorite juhtmekomplektid |

31612200-1 | Starterid |

31612300-2 | Mootorite elektrisignalisatsiooniseadmed |

31612310-5 | Vilkurid |

31620000-8 | Heli- või visuaalsignalisatsiooniseadmed |

31621000-5 | Raudtee juhtimis-, ohutus- või signalisatsiooniseadmed |

31621100-6 | Juhtimisseadmed |

31621200-7 | Raudtee elektrisignalisatsiooniseadmed |

31621300-8 | Raudtee elektripaigaldised |

31622000-2 | Sireenid |

31623000-9 | Teede juhtimis-, ohutus- või signalisatsiooniseadmed |

31623100-0 | Valgusfoorid |

31623200-1 | Siseveeteede juhtimis-, ohutus- või signalisatsiooniseadmed |

31623300-2 | Parkimisrajatiste juhtimis-, ohutus- ja signalisatsiooniseadmed |

31623400-3 | Sadamarajatiste juhtimis-, ohutus- ja signalisatsiooniseadmed |

31623500-4 | Lennujaamade juhtimis-, ohutus- ja signalisatsiooniseadmed |

31623510-7 | Pardaregistraatorid |

31623520-0 | Lennujaamade valgustus |

31623600-5 | Signaaligeneraatorid |

31623700-6 | Antenni signaalijaoturid |

31623800-7 | Galvanosteegiaaparaadid |

31623900-8 | Ristmike juhtimise signaalseadmed |

31624000-6 | Infopaneelid |

31624100-7 | Muudetava sõnumiga näitpaneelid |

31625000-3 | Turva- ja tulekahjuhäiresüsteemid |

31625100-4 | Tulekahju avastamissüsteemid |

31625200-5 | Tulekahju häiresüsteemid |

31625300-6 | Turvahäiresüsteemid |

31630000-1 | Magnetid |

31640000-4 | Erifunktsioonidega masinad ja aparatuur |

31641000-1 | Simulaatorid |

31641100-2 | Sõidusimulaatorid |

31641200-3 | Lahingusimulaatorid |

31641300-4 | Treeningsimulaatorid |

31642000-8 | Elektrooniline detektoraparatuur |

31642100-9 | Metalltorude detektoraparatuur |

31642200-0 | Miinide detektoraparatuur |

31642300-1 | Plastmasside detektoraparatuur |

31642400-2 | Mittemetalliliste objektide detektoraparatuur |

31642500-3 | Puidu detektoraparatuur |

31643000-5 | Kiirendid |

31643100-6 | Lineaarkiirendid |

31644000-2 | Mitmesugused andmeregistraatorid |

31645000-9 | Kuulseadmed |

31650000-7 | Isolatsioonivahendid |

31660000-0 | Süsinikelektroodid |

31670000-3 | Masinate ja aparaatide elektrilised osad |

31680000-6 | Elektriseadmete osad ja tarvikud |

31681000-3 | Elektriseadmete tarvikud |

31681100-4 | Elektrikontaktid |

31681200-5 | Elektripumbad |

31681300-6 | Elektriahelad |

31681400-7 | Elektrikomponendid |

31681410-0 | Elektrimaterjalid |

31681500-8 | Laadijad |

31682000-0 | Elektriseadmete osad |

31682100-1 | Elektrikarbid |

31682200-2 | Armatuurlauad |

31682210-5 | Mõõteriistad ja juhtseadmed |

31682220-8 | Miksimispuldid |

31682230-1 | Graafilised kuvapaneelid |

31682300-3 | Keskpingeseadmed |

31682310-6 | Keskpingepaneelid |

31682400-4 | Õhuliinide elektriseadmed |

31682410-7 | Õhuliinide kaablikandurid |

31682500-5 | Avarii-elektriseadmed |

31682510-8 | Avarii-energiasüsteemid |

31682520-1 | Avarii-sulgemissüsteemid |

31682530-4 | Avarii-toiteallikad |

31682540-7 | Alajaama seadmed |

31700000-3 | Elektroonilised, elektromehaanilised ja elektrotehnilised tarvikud |

31710000-6 | Elektroonikaseadmed |

31711000-3 | Elektroonilised tarvikud |

31711100-4 | Elektroonikakomponendid |

31711110-7 | Saatja-vastuvõtjad |

31711120-0 | Andurid |

31711130-3 | Takistid |

31711140-6 | Elektroodid |

31711200-5 | Elektroonilised tablood |

31711300-6 | Elektroonilised ajaplaneerimissüsteemid |

31711310-9 | Tööaja registreerimise süsteemid |

31712000-0 | Mikroelektroonilised masinad ja aparaadid ning mikrosüsteemid |

31712100-1 | Mikroelektroonilised masinad ja aparaadid |

31712200-2 | Mikrosüsteemid |

31720000-9 | Elektromehaanilised seadmed |

31730000-2 | Elektrotehnilised seadmed |

31731000-9 | Elektrotehnilised tarvikud |

32000000-3 | Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed ja aparatuur |

32100000-4 | Elektronlambid ja elektronkomponendid |

32110000-7 | Elektrikondensaatorid |

32111000-4 | Fikseeritud mahtuvusega kondensaatorid |

32112000-1 | Muudetava või reguleeriva mahtuvusega kondensaatorid |

32120000-0 | Elektritakistid |

32130000-3 | Trükilülitused |

32131000-0 | Koostatud (komponentidega) trükkplaadid |

32132000-7 | Koostamata (komponentideta) trükkplaadid |

32140000-6 | Elektronlambid |

32141000-3 | Telerite elektronkiiretorud |

32141100-4 | Telekaamerate elektronkiiretorud |

32142000-0 | Ülikõrgsageduslikud elektronlambid jms seadmed |

32142100-1 | Magnetronid |

32142200-2 | Mikrolaineseadmed |

32142210-5 | Mikrolaine-raadioseadmed |

32142300-3 | Klüstronid |

32143000-7 | Elektronlambid |

32144000-4 | Vastuvõtjate või võimendajate elektronlambid |

32150000-9 | Pooljuhtseadised |

32151000-6 | Dioodid |

32152000-3 | Valgusdioodid |

32153000-0 | Transistorid |

32154000-7 | Alusele monteeritud piesoelektrilised kristallid |

32160000-2 | Integraallülitused ja mikromoodulid |

32161000-9 | Telefonikaardid |

32161100-0 | SIM-kaardid |

32162000-6 | Integraallülitusi sisaldavad kaardid |

32163000-3 | Integraallülitused |

32164000-0 | Mikromoodulid |

32165000-7 | Mikroprotsessorid |

32170000-5 | Elektrooniliste skeemide osad |

32171000-2 | Elektrikondensaatorite osad |

32172000-9 | Elektritakistite, reostaatide ja potentsiomeetrite osad |

32173000-6 | Elektronlampide osad |

32180000-8 | Moodulid |

32200000-5 | Raadiotelefoni, raadiotelegraafi, raadio ja televisiooni saateaparatuur |

32210000-8 | Ringhäälinguseadmed |

32211000-5 | Ringhäälingu tootmisseadmed |

32220000-1 | Televisiooni saateaparatuur ilma vastuvõtuseadmeta |

32221000-8 | Raadiomajakad |

32222000-5 | Videosignaali kodeerimise masinad |

32223000-2 | Videoülekande aparatuur |

32224000-9 | Televisiooni saateaparatuur |

32230000-4 | Raadio saateaparatuur koos vastuvõtuseadmega |

32231000-1 | Sisetelevisiooni aparatuur |

32232000-8 | Videokonverentside seadmed |

32233000-5 | Raadiosageduslikud võimendusjaamad |

32234000-2 | Sisetelevisiooni kaamerad |

32235000-9 | Suletud seiresüsteemid |

32236000-6 | Raadiotelefonid |

32237000-3 | Käsisaatjad |

32240000-7 | Televisioonikaamerad |

32250000-7 | Mobiiltelefonid |

32251000-7 | Autotelefonid |

32252000-4 | GSM telefonid |

32260000-3 | Andmeedastusseadmed |

32270000-6 | Digitaaledastusseadmed |

32300000-6 | Televisiooni- ja raadiovastuvõtjad, heli- või videosalvestus- ja taasesitusseadmed |

32310000-9 | Ringhäälingu raadiovastuvõtjad |

32320000-2 | Televisiooni- ja audiovisuaalsed seadmed |

32321000-9 | Televisiooniprojektorid |

32321100-0 | Filmiseadmed |

32321200-1 | Audiovisuaalsed seadmed |

32321300-2 | Audiovisuaalsed materjalid |

32322000-6 | Multimeediaseadmed |

32323000-3 | Videomonitorid |

32323100-4 | Värvilised videomonitorid |

32323200-5 | Mustvalged videomonitorid |

32323300-6 | Videoseadmed |

32323400-7 | Video taasesitusseadmed |

32323500-8 | Videoseiresüsteemid |

32324000-0 | Televiisorid |

32324100-1 | Värviteleviisorid |

32324200-2 | Mustvalged televiisorid |

32324300-3 | Televisiooniseadmed |

32324400-4 | Televisiooniantennid |

32324500-5 | Videotuunerid |

32330000-5 | Heli ja pildi salvestuse ja taasesituse aparatuur |

32331000-2 | Plaadikettad |

32331100-3 | Plaadimängijad |

32331200-4 | Kassettpleierid |

32331300-5 | Heli taasesitusaparatuur |

32331400-6 | CD-mängijad |

32332000-9 | Magnetofonid |

32332100-0 | Diktofonid |

32332200-1 | Automaatvastajad |

32332300-2 | Helisalvestusaparatuur |

32333000-6 | Videosalvestus- või -taasesitusaparatuur |

32333100-7 | Videomagnetofonid |

32333200-8 | Helivideokaamerad |

32333300-9 | Video taasesitusaparatuur |

32333400-0 | Videopleierid |

32340000-8 | Mikrofonid ja valjuhääldid |

32341000-5 | Mikrofonid |

32342000-2 | Valjuhääldid |

32342100-3 | Kõrvaklapid |

32342200-4 | Kuularid |

32342300-5 | Mikrofonid ja valjuhääldite komplektid |

32342400-6 | Akustikaseadmed |

32342410-9 | Heliseadmed |

32342420-2 | Stuudio miksimispuldid |

32342430-5 | Kõnetihendussüsteemid |

32342440-8 | Kõnepostisüsteemid |

32342450-1 | Kõnesalvestusseadmed |

32343000-9 | Võimendid |

32343100-0 | Helisagedusvõimendid |

32343200-1 | Megafonid |

32344000-6 | Raadiotelefoni või raadiotelegraafi vastuvõtuaparatuur |

32344100-7 | Piiparid |

32344110-0 | Helijäädvustussüsteem |

32344200-8 | Raadiovastuvõtjad |

32344210-1 | Raadioseadmed |

32344220-4 | Raadiopiiparid |

32344230-7 | Raadiojaamad |

32344240-0 | Raadiomastid |

32344250-3 | Raadioseadmestikud |

32344260-6 | Raadio- ja multipleksseadmed |

32344270-9 | Raadio- ja telefonijuhtimissüsteemid |

32344280-2 | Portatiivsed raadiod |

32350000-1 | Heli- ja videoseadmete osad |

32351000-8 | Heli- ja videoseadmete lisavarustus |

32351100-9 | Videomontaažiseadmed |

32351200-0 | Varjeekraanid |

32352000-5 | Antennid ja reflektorid |

32352100-6 | Raadio- ja radarseadmete osad |

32352200-7 | Radarite tagavaraosad ja tarvikud |

32360000-4 | Sisesidesüsteemid |

32400000-7 | Võrgud |

32410000-0 | Kohtvõrk |

32411000-7 | Lubaringvõrk |

32412000-4 | Sidevõrk |

32412100-5 | Telesidevõrk |

32412110-8 | Internetivõrk |

32412120-1 | Intranetivõrk |

32413000-1 | Integreeritud võrk |

32413100-2 | Võrgu marsruuterid |

32415000-5 | Ethernetivõrk |

32416000-2 | ISDN võrk |

32416100-3 | ISDX võrk |

32417000-9 | Multimeediavõrgud |

32418000-6 | Raadiovõrk |

32420000-3 | Võrguseadmed |

32421000-0 | Võrgukaablid |

32422000-7 | Võrgu komponendid |

32423000-4 | Võrgujaoturid |

32424000-1 | Võrgu infrastruktuur |

32425000-8 | Võrgu operatsioonisüsteem |

32426000-5 | Võrgu kirjastussüsteem |

32427000-2 | Võrgusüsteem |

32428000-9 | Võrgu uuendused |

32429000-6 | Telefonivõrgu seadmed |

32430000-6 | Laivõrk |

32440000-9 | Telemeetria- ja terminaliseadmed |

32441000-6 | Telemeetriaseadmed |

32441100-7 | Kaugseiresüsteem |

32441200-8 | Telemeetria- ja juhtimisseadmed |

32441300-9 | Telemaatikasüsteem |

32442000-3 | Terminaliseadmed |

32442100-4 | Klemmplaadid |

32442200-5 | Klemmikarbid |

32442300-6 | Terminaliemulaatorid |

32442400-7 | Riviklemmid |

32500000-8 | Elektersideseadmed ja -tarvikud |

32510000-1 | Traadita elektersidesüsteem |

32520000-4 | Elektersidekaabel ja -seadmed |

32521000-1 | Elektersidekaabel |

32522000-8 | Elektersideseadmed |

32523000-5 | Elektersiderajatised |

32524000-2 | Elektersidesüsteem |

32530000-7 | Satelliitsidega seotud seadmed |

32531000-4 | Satelliitsideseadmed |

32532000-1 | Paraboolantennid |

32533000-8 | Satelliitside maajaamad |

32534000-5 | Satelliidiplatvormid |

32540000-0 | Lülituskilbid |

32541000-7 | Lülituskilbi seadmed |

32542000-4 | Lülituspaneelid |

32543000-1 | Telefonikommutaatorid |

32544000-8 | Automaatkodukeskjaamade (PABX) seadmed |

32545000-5 | Automaatkodukeskjaamade (PABX) süsteemid |

32546000-2 | Digitaalsed lülitusseadmed |

32546100-3 | Digitaalsed lülituskilbid |

32547000-9 | Vaakumlülituskilbid |

32550000-3 | Telefoniseadmed |

32551000-0 | Telefonikaablid ja nende juurde kuuluvad seadmed |

32551100-1 | Telefoniühendused |

32551200-2 | Telefonikeskjaamad |

32551300-3 | Telefonide peakomplektid |

32551400-4 | Telefonivõrk |

32551500-5 | Telefonikaablid |

32552000-7 | Tavatelefoni- ja -telegraafiseadmed |

32552100-8 | Telefoniaparaadid |

32552110-1 | Juhtmeta telefonid |

32552120-4 | Avariitelefonid |

32552130-7 | Üldkasutatavad telefonid |

32552140-0 | Taksofoniseadmed |

32552200-9 | Teletaibid |

32552300-0 | Telefonide ja telegraafide lülitusseadmed |

32552310-3 | Digitaalsed telefonikeskjaamad |

32552320-6 | Multiplekserid |

32552330-9 | Telefonide lülitusseadmed |

32552400-1 | Helisagedussignaalimuundurid |

32552410-4 | Modemid |

32552420-7 | Sagedusmuundurid |

32552430-0 | Kodeerimisseadmed |

32552500-2 | Teletekstiaparatuur |

32552510-5 | Videoteksti terminalid |

32552520-8 | Teleksiseadmed |

32552600-3 | Uksetelefonid |

32553000-4 | Telefoni- ja telegraafiseadmete osad |

32560000-6 | Kiudoptilised materjalid |

32561000-3 | Kiudoptilised ühendused |

32570000-9 | Sideseadmed |

32571000-6 | Side infrastruktuur |

32572000-3 | Sidekaablid |

32572100-4 | Paljude elektrijuhtidega sidekaabel (paljusooneline sidekaabel) |

32572200-5 | Koaksiaaljuhtidega sidekaablid |

32572300-6 | Erikasutusega sidekaablid |

32573000-0 | Sidejuhtimisüsteemid |

32580000-2 | Andmetöötlusseadmed |

32581000-9 | Andmesideseadmed |

32581100-0 | Andmeedastuskaablid |

32581110-3 | Paljude elektrijuhtidega andmeedastuskaabel (paljusooneline andmekaabel) |

32581120-6 | Koaksiaaljuhtidega andmeedastuskaabel |

32581130-9 | Erikasutusega andmeedastuskaabel |

32582000-6 | Andmekandjad |

32583000-3 | Andme- ja helikandjad |

32584000-0 | Infokandjad |

33000000-0 | Meditsiini- ja laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid, ajanäitajad, farmaatsiatooted jm meditsiinilised tarbekaubad |

33100000-1 | Meditsiiniseadmed |

33110000-4 | Kuvaseadmed meditsiinis, stomatoloogias ja veterinaarias kasutamiseks |

33111000-1 | Röntgenoloogiaseadmed |

33111100-2 | Röntgenilaud |

33111200-3 | Röntgenikabinetid |

33111300-4 | Röntgenpiltide ilmutusseadmed |

33111400-5 | Röntgenläbivalgustusseadmed |

33111500-6 | Hambaröntgen |

33111600-7 | Radiograafiaseadmed |

33111610-0 | Magnetresonantsseadmed |

33111620-3 | Gammakaamerad |

33111640-9 | Termograafid |

33111650-2 | Mammograafiaseadmed |

33111700-8 | Angiograafiakabinet |

33111710-1 | Angiograafiatarvikud |

33111720-4 | Angiograafiaseadmed |

33111721-1 | Digitaalsed angiograafiaseadmed |

33111730-7 | Angioplastiatarvikud |

33111740-0 | Angioplastiaseadmed |

33111800-9 | Ultraheli südamedetektorid |

33112000-8 | Ehhograafia-, ultraheli- ja dopplerkuvaseadmed |

33112100-9 | Ehhokardiograaf |

33112200-0 | Ultraheliseadmed |

33112300-1 | Ultraheliskannerid |

33112310-4 | Värvidopplerseadmed |

33112320-7 | Dopplerseadmed |

33112330-0 | Ehhoentsefalograafid |

33112340-3 | Ehhokardiograafid |

33113000-5 | Magnetresonantstomograafid |

33113100-6 | Magnetresonantsskannerid |

33113110-9 | Tuuma-magnetresonantsskannerid |

33114000-2 | Spektroskoopiaseadmed |

33115000-9 | Tomograafiaseadmed |

33115100-0 | CT-skannerid |

33115200-1 | CAT-skannerid |

33120000-7 | Funktsiooni uurimine |

33121000-4 | Pikaajalise ambulatoorse jälgimise süsteem |

33121100-5 | Elektroentsefalograafid |

33121200-6 | Stsintigraafiaseadmed |

33121300-7 | Elektromüograafid |

33121400-8 | Audiomeetrid |

33121500-9 | Elektrokardiogramm |

33122000-1 | Oftalmoloogia |

33123000-8 | Kardiovaskulaarsete uuringute seadmed |

33123100-9 | Tensiomeetrid |

33123200-0 | Elektrokardiograafiaseadmed |

33123210-3 | Südametegevuse jälgimisseadmed |

33123220-6 | Koronaarangiograafiaseadmed |

33123230-9 | Kardiograafid |

33124000-5 | Diagnostika ja radiodiagnostika seadmed ja tarvikud |

33124100-6 | Diagnostikaseadmed |

33124110-9 | Diagnostikasüsteemid |

33124120-2 | Ultrahelidiagnostikaseadmed |

33124130-5 | Diagnostikatarvikud |

33124131-2 | Testribad |

33124200-7 | Radiodiagnostikaseadmed |

33124210-0 | Radiodiagnostikatarvikud |

33125000-2 | Uroloogiliste uuringute seadmed |

33126000-9 | Stomatoloogiaseadmed |

33127000-6 | Immunoanalüüsiseadmed |

33130000-0 | Hambaravi |

33131000-7 | Hambaravi käsiinstrumendid |

33131100-8 | Hambakirurgiainstrumendid |

33131200-9 | Hambaravi õmblusnõelad |

33131300-0 | Ühekordse kasutusega hambaraviinstrumendid |

33131400-1 | Hambasondid |

33131500-2 | Hambaeemaldusinstrumendid |

33131510-5 | Hambapuurid |

33131600-3 | Plombeerimisinstrumendid |

33132000-4 | Hambaimplantaadid |

33133000-1 | Hambajäljendi võtmise tarvikud |

33134000-8 | Endodontiatarvikud |

33135000-5 | Ortodontilised aparaadid |

33136000-2 | Pöörlevad ja lihvivad instrumendid |

33137000-9 | Hambahaiguste profülaktika tarvikud |

33138000-6 | Hammaste proteeside ja ümberbaseerimise tooted |

33138100-7 | Hambaproteesid |

33140000-3 | Meditsiinilised ja hematoloogilised tarbekaubad, v.a keemilised tarbekaubad |

33141000-0 | Ühekordse kasutusega meditsiinilised ja hematoloogilised tarbekaubad, v.a keemilised tarbekaubad |

33141100-1 | Sidumismaterjalid; haavaklammerdus-, õmblus- ja sulgemisvahendid |

33141110-4 | Sidumismaterjalid |

33141111-1 | Kleepsidemed |

33141112-8 | Plaastrid |

33141113-5 | Sidemed |

33141114-2 | Meditsiiniline marli |

33141115-9 | Meditsiiniline vatt |

33141116-6 | Marlitampoonid ja -mähised |

33141117-3 | Vatt |

33141118-0 | Pühkimisrätikud |

33141119-7 | Rõhksidemed |

33141120-7 | Haavaklammerdus-, õmblus- ja sulgemisvahendid |

33141121-4 | Kirurgilised õmblusvahendid |

33141122-1 | Klambrid |

33141123-8 | Teravjääkide konteinerid |

33141124-5 | Klambripaigaldusseadmed |

33141125-2 | Kirurgiliste õmbluste materjal |

33141126-9 | Ligatuurid |

33141127-6 | Absorbeeruvad hemostaatikud |

33141128-3 | Haavaõmblusnõelad |

33141200-2 | Kateetrid |

33141210-5 | Balloonkateetrid |

33141220-8 | Kanüülid |

33141230-1 | Dilataatorid |

33141240-4 | Kateetritarvikud |

33141300-3 | Veenipunktsiooni ja vereanalüüsi seadmed |

33141310-6 | Süstlad |

33141320-9 | Meditsiinilised nõelad |

33141400-4 | Traatlõikaja ja kirurginuga; kirurgilised kindad |

33141410-7 | Traatlõikajad ja kirurginoad |

33141411-4 | Skalpellid ja terad |

33141420-0 | Kirurgilised kindad |

33141500-5 | Hematoloogilised tarbekaubad |

33141510-8 | Veretooted |

33141520-1 | Plasmaekstraktid |

33141530-4 | Vere koagulandid |

33141540-7 | Albumiin |

33141550-0 | Hepariin |

33141560-3 | Inimorganid |

33141570-6 | Inimveri |

33141580-9 | Loomaveri |

33141600-6 | Kogumiskotid, dreenid ja komplektid |

33141610-9 | Kogumiskotid |

33141611-6 | Uriini kogumiskotid |

33141612-3 | Vere kogumiskotid |

33141620-2 | Meditsiinilised komplektid |

33141621-9 | Inkontinentsuse (kusepidamatuse) komplektid |

33141622-6 | AIDSi kaitsekomplektid |

33141623-3 | Esmaabikarbid |

33141624-0 | Ravimi manustamise komplektid (infusioonikomplektid) |

33141625-7 | Diagnostikakomplektid |

33141626-4 | Doseerimiskomplektid |

33141630-5 | Vereplasma filtrid |

33141640-8 | Dreenid |

33141641-5 | Sondid |

33141642-2 | Dreenitarvikud |

33141700-7 | Ortopeedilised tarvikud |

33141710-0 | Kargud |

33141720-3 | Kõndimise abivahendid |

33141730-6 | Kaelalahased |

33141740-9 | Ortopeedilised jalanõud |

33141750-2 | Tehisliigesed |

33141760-5 | Lahased |

33141770-8 | Abivahendid luumurdude puhul, poldid ja plaadid |

33141800-8 | Hambaravi tarbekaubad |

33141810-1 | Hambatäidise materjalid |

33141820-4 | Hambad |

33141821-1 | Portselanhambad |

33141822-8 | Akrüülhambad |

33141830-7 | Hambatsement |

33141840-0 | Hambahemostaatik |

33141850-3 | Hammaste hügieenitooted |

33142000-7 | Korduvkasutusega tarvikud |

33150000-6 | Ravi |

33151000-3 | Radioteraapiaseadmed ja -tarvikud |

33151100-4 | Gammateraapiaseadmed |

33151200-5 | Röntgenoteraapiaseadmed |

33151300-6 | Spektrograafid |

33151400-7 | Radioteraapiatarvikud |

33152000-0 | Inkubaatorid |

33153000-7 | Litotripterid (kivirusustid) |

33154000-4 | Taastusravi seadmed |

33155000-1 | Füsioteraapiaseadmed |

33156000-8 | Psühholoogilise testimise seadmed |

33157000-5 | Gaasiteraapia- ja hingamisseadmed |

33157100-6 | Meditsiinilised gaasimaskid |

33157110-9 | Hapnikumask |

33157200-7 | Hapnikukomplektid |

33157300-8 | Hapnikutelgid |

33157400-9 | Meditsiinilised hingamisseadmed |

33157500-0 | Barokambrid |

33157700-2 | Puhumispudelid |

33157800-3 | Hapniku manustamise seadmed |

33157810-6 | Hapnikravi seadmed |

33158000-2 | Elektriline, elektromagnetiline ja mehaaniline ravi |

33158100-3 | Elektromagnetilised seadmed |

33158200-4 | Elekterravi seadmed |

33158210-7 | Stimulaatorid |

33158300-5 | Meditsiinilised ultraviolettkiirgusseadmed |

33158400-6 | Mehaanilise ravi seadmed |

33158500-7 | Meditsiinilised infrapunaseadmed |

33159000-9 | Kliinilise keemia süsteem |

33160000-9 | Operatsioonitehnika |

33161000-6 | Elektrokirurgilised seadmed |

33162000-3 | Operatsioonisaali seadmed ja instrumendid |

33162100-4 | Operatsioonisaali seadmed |

33162200-5 | Operatsioonisaali instrumendid |

33163000-0 | Meditsiinilised telgid |

33164000-7 | Laparoskoopiaseadmed |

33164100-8 | Kolposkoobid |

33165000-4 | Krüokirurgilised ja krüoteraapia vahendid |

33166000-1 | Dermatoloogiaseadmed |

33167000-8 | Operatsioonilambid |

33168000-5 | Endoskoopia- ja endokirurgiaseadmed |

33168100-6 | Endoskoobid |

33169000-2 | Operatsiooniinstrumendid |

33169100-3 | Operatsioonilaserid |

33170000-2 | Narkoos ja taaselustus |

33171000-9 | Narkoosi ja taaselustuse instrumendid |

33171100-0 | Narkoosiinstrumendid |

33171110-3 | Narkoosimaskid |

33171200-1 | Taaselustuse instrumendid |

33171210-4 | Taaselustusmaskid |

33172000-6 | Narkoosi ja taaselustuse seadmed |

33172100-7 | Narkoosiseadmed |

33172200-8 | Taaselustusseadmed |

33180000-5 | Funktsionaalne tugi |

33181000-2 | Neerude tugiseadmed |

33181100-3 | Hemodialüüsi seadmed |

33181200-4 | Dialüüsifiltrid |

33181300-5 | Individuaalsed hemodialüüsimonitorid |

33181400-6 | Mitme patsiendi hemodialüüsiseadmed |

33181500-7 | Neeruravi tarbekaubad |

33181510-0 | Neeruvedelik |

33181520-3 | Neerudialüüsi tarbekaubad |

33182000-9 | Südame tugiseadmed |

33182100-0 | Defibrillaatorid |

33182200-1 | Südame stimulatsiooni seadmed |

33182210-4 | Südamestimulaatorid |

33182220-7 | Südameklapid |

33182230-0 | Südamevatsakesed |

33182240-3 | Südamestimulaatori osad ja lisaseadmed |

33182241-0 | Südamestimulaatori patareid |

33182300-2 | Südamekirurgia seadmed |

33182400-3 | Südameröntgenoloogia süsteem |

33183000-6 | Ortopeedilised tugiseadmed |

33183100-7 | Ortopeedilised implantaadid |

33183200-8 | Ortopeedilised proteesid |

33183300-9 | Osteosünteesi seadmed |

33184000-3 | Tehiskehaosad |

33184100-4 | Kirurgilised implantaadid |

33184200-5 | Veresoonte proteesid |

33184300-6 | Südame tehisosad |

33184400-7 | Rinnaproteesid |

33184500-8 | Koronaarsed endoproteesid |

33184600-9 | Tehissilmad |

33185000-0 | Kuulmisaparaadid |

33185100-1 | Kuulmisaparaatide osad ja lisaseadmed |

33185200-2 | Kohleaarsed implantaadid |

33185300-3 | Otolarüngeaalsed implantaadid |

33185400-4 | Tehiskõrid |

33186000-7 | Südame-kopsuaparaadid |

33186100-8 | Hapnikugeneraatorid |

33190000-8 | Mitmesugused meditsiiniseadmed |

33191000-5 | Steriliseerimis-, desinfitseerimis- ja hügieeniseadmed |

33191100-6 | Sterilisaatorid |

33191110-9 | Autoklaavid |

33192000-2 | Meditsiiniline mööbel |

33192100-3 | Meditsiinilised voodid |

33192110-6 | Ortopeedilised voodid |

33192120-9 | Haiglavoodid |

33192130-2 | Motoriseeritud voodid |

33192140-5 | Psühhiaatriavoodid |

33192150-8 | Teraapiavoodid |

33192160-1 | Kanderaamid |

33192200-4 | Meditsiinilised lauad |

33192210-7 | Läbivaatuslauad |

33192220-0 | Lahkamislauad |

33192230-3 | Operatsioonilauad |

33192300-5 | Meditsiiniline mööbel, v.a voodid ja lauad |

33192310-8 | Meditsiiniliste voodite tõmbe- ja riputusseadmed |

33192320-1 | Uriinipudeli hoidjad |

33192330-4 | Vereülekande statiivid |

33192340-7 | Operatsioonisaali mööbel, v.a lauad |

33192400-6 | Hambaravi tööjaamad |

33192410-9 | Hambaravitoolid |

33193000-9 | Invasõidukid, ratastoolid ja nende seadmed |

33193100-0 | Invasõidukid ja ratastoolid |

33193110-3 | Invasõidukid |

33193120-6 | Ratastoolid |

33193121-3 | Motoriseeritud ratastoolid |

33193200-1 | Invasõidukite ja ratastoolide osad ning lisaseadmed |

33193210-4 | Invasõidukite osad ja lisaseadmed |

33193211-1 | Invasõidukite mootorid |

33193212-8 | Invasõidukite rooliseadmed |

33193213-5 | Invasõidukite juhtseadmed |

33193214-2 | Invasõidukite šassiid |

33193220-7 | Ratastoolide osad ja lisaseadmed |

33193221-4 | Ratastoolipadjad |

33193222-1 | Ratastooliraamid |

33193223-8 | Ratastooliistmed |

33193224-5 | Ratastoolirattad |

33194000-6 | Vereülekande ja infusiooni seadmed ning instrumendid |

33194100-7 | Infusiooni seadmed ja instrumendid |

33194110-0 | Infusioonipumbad |

33194120-3 | Infusioonitooted |

33194200-8 | Vereülekande seadmed ja vahendid |

33194210-1 | Vereülekande seadmed |

33194220-4 | Vereülekande vahendid |

33195000-3 | Patsiendi monitooring |

33195100-4 | Monitorid |

33195110-7 | Hingamismonitorid |

33195200-5 | Tsentraalne monitooringujaam |

33196000-0 | Meditsiinilised abivahendid |

33196100-1 | Seadmed vanuritele |

33196200-2 | Seadmed puudega isikutele |

33200000-2 | Mõõte-, kontroll-, katse- ja navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed |

33210000-5 | Navigatsiooni-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid |

33211000-2 | Navigatsiooniriistad |

33211100-3 | Peilimisseadmed |

33211110-6 | Kompassid |

33211200-4 | Sekstandid |

33211210-7 | Ülemaailmne asukohamäärang (GPS) |

33211300-5 | Hüdrolokaatorid |

33211400-6 | Kajaloodid |

33211500-7 | Radarseadmed |

33211510-0 | Radarjälgimisseadmed |

33212000-9 | Geodeetilised, hüdrograafilised, okeanograafilised, hüdroloogilised ja meteoroloogilised instrumendid ning seadmed |

33212100-0 | Telemeetriaaparatuur |

33212200-1 | Geodeetilised instrumendid |

33212210-4 | Hüdrograafilised instrumendid |

33212220-7 | Meteoroloogilised instrumendid |

33212230-0 | Geoloogiainstrumendid |

33212240-3 | Seismoloogiainstrumendid |

33212250-6 | Topograafiainstrumendid |

33212300-2 | Teodoliidid |

33220000-8 | Kaugjuhtimisseadmed |

33221000-5 | Raadiokaugjuhtimisseadmed |

33222000-2 | Kaugjuhtimisega sireenid |

33230000-1 | Täppiskaalud, joonestus-, arvutus- ja pikkuse mõõtmise instrumendid |

33231000-8 | Täppiskaalud |

33232000-5 | Joonestuslauad |

33232100-6 | Joonestusmasinad |

33232200-7 | Pantograafid |

33232300-8 | Arvutuslükatid |

33233000-2 | Käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks |

33240000-4 | Suuruste mõõtmise instrumendid |

33241000-1 | Kiirguse mõõtmise aparatuur |

33241100-2 | Elektronkiiresalvestid |

33241200-3 | Dosimeetrid |

33241300-4 | Elektriliste suuruste mõõtmise instrumendid |

33241310-7 | Ampermeetrid |

33241320-0 | Voltmeetrid |

33241400-5 | Geigeri loendurid |

33241500-6 | Saastuse seireseadmed |

33241600-7 | Kiirgusseireseadmed |

33242000-8 | Ostsilloskoobid |

33242100-9 | Ostsillograafid |

33243000-5 | Veaseireseadmed |

33244000-2 | Reostuse seireseadmed |

33250000-7 | Instrumendid füüsikaliste näitajate kontrollimiseks |

33251000-4 | Mõõteriistad |

33251100-5 | Areomeetrid |

33251200-6 | Termomeetrid |

33251300-7 | Püromeetrid |

33251400-8 | Baromeetrid |

33251500-9 | Hügromeetrid |

33251600-0 | Psühromeetrid |

33252000-1 | Instrumendid vedelike ja gaaside kulu, nivoo ja rõhu mõõtmiseks |

33252100-2 | Kulumõõtmisseadmed |

33252110-5 | Veemõõtjad |

33252200-3 | Nivoomõõtmisseadmed |

33252300-4 | Rõhumõõtmisseadmed |

33252310-7 | Manomeetrid |

33252400-5 | Mõõte- ja kontrolliseadmed |

33253000-8 | Detektorid ja analüsaatorid |

33253100-9 | Detektorid |

33253110-2 | Gaasidetektorid |

33253120-5 | Suitsudetektorid |

33253130-8 | Rikkedetektorid |

33253200-0 | Analüsaatorid |

33253210-3 | Gaasianalüsaatorid |

33253220-6 | Kromatograafid |

33253221-3 | Gaaskromatograafid |

33253230-9 | Suitsuanalüsaatorid |

33253300-1 | Spektromeetrid |

33253310-4 | Mass-spektromeetrid |

33253320-7 | Emissiooni mõõteseadmed |

33253321-4 | Emissioonspektromeetrid |

33253330-0 | Spektraalanalüsaatorid |

33253400-2 | Analüsaatorid |

33253410-5 | Paisumisanalüsaatorid |

33253420-8 | Helimõõteseadmed |

33253430-1 | Müramõõteseadmed |

33253440-4 | Vibratsioonianalüsaatorid |

33253450-7 | Biokeemilised analüsaatorid |

33253451-4 | Tsütomeetrid |

33253452-1 | Vereanalüsaatorid |

33253453-8 | Piimaanalüsaatorid |

33253454-5 | Biomeditsiiniseadmed |

33253455-2 | Verelibleloendurid |

33253456-9 | Keemiaanalüsaatorid |

33253457-6 | Hematoloogiaanalüsaatorid |

33253458-3 | Immunoloogilised analüsaatorid |

33253500-3 | Vedelike detektorid |

33260000-0 | Kontrolli- ja katseaparatuur |

33261000-7 | Mikroskoobid |

33261100-8 | Elektronmikroskoobid |

33261110-1 | Skaneerivad elektronmikroskoobid |

33261120-4 | Transmissioon-elektronmikroskoobid |

33261200-9 | Tomograafid |

33261300-0 | Difraktsiooniseadmed |

33262000-4 | Katse- ja mõõtemasinad ja -aparaadid |

33262100-5 | Jootetestrid |

33262200-6 | Servohüdraulilised katseaparaadid |

33262300-7 | Gaasidetektorseadmed |

33262400-8 | Narkootikumide avastamisseadmed |

33262500-9 | Gaasianalüüsikomplektid |

33262600-0 | Lõhkeainete detektorsüsteemid |

33262610-3 | Pommidetektorid |

33262700-1 | Dosimeetriasüsteemid |

33262800-2 | Instrumendid sõidukitele |

33263000-1 | Mõõturid |

33263100-2 | Energiamõõturid |

33263200-3 | Elektroonilised mõõturid |

33263300-4 | Magnetmõõturid |

33263400-5 | Elektriarvestid |

33264000-8 | Tootmisloendurid |

33264100-9 | Pöördeloendurid |

33264110-2 | Sõidukite kiirusmõõdikud |

33264111-9 | Tahhomeetrid |

33264112-6 | Taksomeetrid |

33264200-0 | Stroboskoobid |

33270000-3 | Reguleerimis- ja juhtimisseadmed ja aparaadid |

33271000-0 | Kiirusepiirajad |

33280000-6 | Kiirguse kasutusel põhinevad mittemeditsiinilised seadmed |

33281000-3 | Pagasi läbivalgustusseadmed |

33282000-0 | Röntgenkontrollseadmed |

33300000-3 | Tööstuslike protsesside juhtimisseadmed |

33400000-4 | Optikainstrumendid |

33410000-7 | Prillid ja läätsed |

33411000-4 | Prillid |

33411100-5 | Päikeseprillid |

33411200-6 | Prilliraamid ja -korpused |

33412000-1 | Kaitseprillid |

33412100-2 | Kaitseprillid |

33412200-3 | Kaitseprillide raamid ja korpused |

33413000-8 | Läätsed |

33413100-9 | Korrigeerivad läätsed |

33413110-2 | Kontaktläätsed |

33413111-9 | Tehisläätsed |

33413112-6 | Prilliklaasid |

33420000-0 | Polaroidmaterjal |

33421000-7 | Kiudoptikaaparatuur |

33422000-4 | Peeglid |

33423000-1 | Optilised filtrid |

33424000-8 | Optilised abivahendid |

33430000-3 | Astronoomia- ja optikariistad |

33431000-0 | Binoklid |

33432000-7 | Ööbinoklid |

33433000-4 | Teleskoopsihikud |

33434000-1 | Optilised mikroskoobid |

33435000-8 | Teleskoobid |

33436000-5 | Professionaalsed optikariistad |

33436100-6 | Laserid |

33436110-9 | Tööstuslaserid |

33440000-6 | Vedelkristallseadmed |

33441000-3 | Periskoobid |

33450000-9 | Fotograafiaseadmed |

33451000-6 | Kaamerad/fotoaparaadid |

33451100-7 | Kaamera/fotoaparaadi objektiivid |

33451200-8 | Kaamera/fotoaparaadi korpused |

33451300-9 | Trükiplaatide või -silindrite valmistamise kaamerad |

33451400-0 | Polaroidkaamerad/kiirpildikaamerad |

33451500-1 | Filmikaamerad |

33452000-3 | Filmiprojektorid |

33452100-4 | Projektorid |

33452110-7 | Slaidiprojektorid |

33452200-5 | Suurendusaparaadid |

33452300-6 | Vähendusaparaadid |

33453000-0 | Fotolaborite aparatuur |

33453100-1 | Välklambid |

33453110-3 | Plahvatusimpulsslambid |

33453111-0 | Täringvälgutid |

33453200-2 | Fotosuurendusaparaadid |

33453300-3 | Filmi ilmutusseadmed ja -aparatuur |

33453400-4 | Projektoriekraanid |

33454000-7 | Mikrofilmi-ja mikrofišiseadmed |

33454100-8 | Mikrofilmiseadmed |

33454110-1 | Mikrofilmilugejad |

33454200-9 | Mikrofišiseadmed |

33454210-2 | Mikrofišilugejad |

33454300-0 | Mikrovormiseadmed |

33454310-3 | Mikrovormilugejad |

33500000-5 | Ajamõõteseadmed |

33510000-8 | Ajanäitajad |

33511000-5 | Käekellad, taskukellad jms kaasaskantavad kellad |

33511100-6 | Käekellad |

33511200-7 | Stopperkellad |

33512000-2 | Seinakellad jm mittekaasaskantavad kellad |

33512100-3 | Äratuskellad |

33512200-4 | Seinakellad |

33512300-5 | Sõidukite kellad |

33513000-9 | Ajaregistraatorid jms seadmed; parkimisautomaadid |

33513100-1 | Ajaregistraatorid |

33513200-1 | Ajasalvestid |

33513300-2 | Parkimisautomaadid |

33513310-5 | Žetooniautomaadid |

33513400-3 | Ajastusseadmed |

33513500-4 | Aeglülitid |

34000000-7 | Mootorsõidukid, haagised ja sõidukite osad |

34100000-8 | Mootorsõidukid |

34110000-1 | Sõiduautod |

34111000-8 | Universaalid |

34112000-5 | Sedaanid |

34113000-2 | Neljarattaveoga sõidukid |

34113100-3 | Maastikuautod |

34113200-4 | Maastikusõidukid |

34113300-5 | Sõidukid kasutamiseks väljaspool teedevõrku |

34114000-9 | Erisõidukid |

34114100-0 | Avariiautod |

34114110-3 | Päästeautod |

34114120-6 | Parameedikute autod |

34114121-3 | Kiirabiautod |

34114122-0 | Patsiendiveo sõidukid |

34114200-1 | Politseiautod |

34114210-4 | Vangiveo sõidukid |

34114300-2 | Hoolekandesõidukid |

34114400-3 | Minibussid |

34115000-6 | Diiselmootoriga sõidukid |

34116000-3 | Mootorsõidukid kuni 10 inimese veoks |

34117000-0 | Kasutatud sõidukid |

34120000-4 | Mootorsõidukid 10 ja enama inimese veoks |

34121000-1 | Linnabussid |

34121100-2 | Ühistranspordibussid |

34121200-3 | Lõõtsbussid |

34121300-4 | Kahekordsed bussid |

34121400-5 | Madala põrandaga bussid |

34122000-8 | Kaugsõidubussid |

34130000-7 | Mootorsõidukid kaubaveoks |

34131000-4 | Diiselmootoriga kaubaveokid |

34132000-1 | Akudel töötavad kaubaveokid |

34133000-8 | Poolhaagiseveokid |

34133100-9 | Paakveokid |

34133110-2 | Kütuseveokid |

34134000-5 | Madelautod |

34135000-2 | Kallurautod |

34136000-9 | Furgoonautod |

34136100-0 | Pikapid |

34136200-1 | Kaubikud |

34137000-6 | Kasutatud kaubaveokid |

34138000-3 | Veduksõidukid |

34139000-0 | Šassiid |

34139100-1 | Kabiiniga šassiid |

34139200-2 | Kerega šassiid |

34139300-3 | Täisvarustusega šassiid |

34140000-0 | Raskeveokid |

34141000-7 | Kallurveokid |

34142000-4 | Autokraanad |

34142100-5 | Tõstealusega veokid |

34142200-6 | Kopplaadurid |

34143000-1 | Talihooldesõidukid |

34144000-8 | Eriotstarbelised mootorsõidukid |

34144100-9 | Mobiilsed puurimismasinad |

34144200-0 | Avariiteenistussõidukid |

34144210-3 | Tuletõrjeautod |

34144211-0 | Redelautod |

34144212-7 | Tuletõrje paakautod |

34144213-4 | Kustutusautod |

34144220-6 | Pukseersõidukid |

34144300-1 | Mobiilsed sillad |

34144400-2 | Teehooldussõidukid |

34144410-5 | Restkaevude tühjendajad |

34144420-8 | Soolapuisturid |

34144430-1 | Tänavapühkimissõidukid |

34144431-8 | Tolmuimeja-pühkimissõidukid |

34144440-4 | Liivapuisturid |

34144450-7 | Kastmisautod |

34144500-3 | Prügi- ja reosõidukid |

34144510-6 | Prügisõidukid |

34144511-3 | Prügikogumissõidukid |

34144512-0 | Prügipressimissõidukid |

34144520-9 | Kanalisatsiooni paakautod |

34144600-4 | Sõjaväesõidukid |

34144610-7 | Ründesõidukid |

34144700-5 | Otstarbesõidukid |

34144710-8 | Ratastega laadurid |

34144730-4 | Lennukite kütusetankimissõidukid |

34144740-7 | Lennukite puksiirsõidukid |

34144750-0 | Pagasiveokid |

34144751-7 | Kärutõstukid |

34144760-3 | Raamatubussid |

34144800-6 | Vagunelamud |

34144900-7 | Elektrisõidukid |

34144910-0 | Trollibussid |

34200000-9 | Sõidukite kered, haagised ja poolhaagised |

34210000-2 | Sõidukite kered |

34211000-9 | Bussikered |

34212000-6 | Kiirabiautode kered |

34213000-3 | Kaubaveokite kered |

34220000-5 | Haagised, poolhaagised ja teisaldatavad konteinerid |

34221000-2 | Eriotstarbelised teisaldatavad konteinerid |

34221100-3 | Teisaldatavad avariipunktid |

34221200-4 | Teisaldatavad kiirabipunktid |

34221300-5 | Keemiaavariipunktid |

34223000-6 | Haagised ja poolhaagised |

34223100-7 | Poolhaagised |

34223200-8 | Tankimishaagised |

34223300-9 | Haagised |

34223310-2 | Üldotstarbelised haagised |

34223320-5 | Hobuveohaagised |

34223330-8 | Soojakhaagised |

34223340-1 | Paakhaagised |

34223350-4 | Redelhaagised |

34223360-7 | Vedelkütuse tankimishaagised |

34223370-0 | Kallurhaagised |

34223400-0 | Haagissuvila-tüüpi haagised ja poolhaagised |

34224000-3 | Haagiste, poolhaagiste ja teiste sõidukite osad |

34300000-0 | Sõidukite ja nende mootorite osad ja lisaseadmed |

34310000-3 | Mootorid ja mootoriosad |

34311000-0 | Mootorid |

34311100-1 | Mootorsõidukite ja mootorrataste sisepõlemismootorid |

34311110-4 | Sädesüütemootorid |

34311120-7 | Survesüütemootorid |

34312000-7 | Mootoriosad |

34312100-8 | Ventilaatoririhmad |

34312200-9 | Süüteküünlad |

34312300-0 | Sõidukite radiaatorid |

34312400-1 | Kolvid |

34320000-6 | Mehaanilised tagavaraosad, v.a mootorid ja mootorite osad |

34321000-3 | Teljed |

34322000-0 | Pidurid ja piduriosad |

34322100-1 | Piduriseadmed |

34322200-2 | Ketaspidurid |

34322300-3 | Pidurite hõõrdkatted |

34322400-4 | Piduriklotsid |

34322500-5 | Pidurikingad |

34323000-7 | Käigukastid |

34324000-4 | Rattad, osad ja tarvikud |

34324100-5 | Rataste balansseerimisseadmed |

34325000-1 | Summutid ja summutitorud |

34326000-8 | Sidurid ja nendega seotud osad |

34327000-5 | Roolirattad, -vardad ja -kastid |

34328000-2 | Sõidukite tungrauad |

34330000-9 | Katsestendid |

34340000-2 | Sõidukite ümberehituskomplektid |

34350000-5 | Turvavööd |

34360000-8 | Kaubaveokite tagavaraosad |

34370000-1 | Furgoonautode tagavaraosad |

34380000-4 | Sõiduautode tagavaraosad |

34390000-7 | Traktorite tarvikud |

34400000-1 | Mootorrattad, jalgrattad ja külgkorvid |

34410000-4 | Mootorrattad |

34411000-1 | Mootorrataste osad ja tarvikud |

34411100-2 | Mootorrataste külgkorvid |

34411110-5 | Mootorrataste külgkorvide osad ja tarvikud |

34420000-7 | Motorollerid |

34430000-0 | Abimootoriga jalgrattad |

34440000-3 | Jalgrattad |

34441000-0 | Mootorita jalgrattad |

34442000-7 | Jalgrataste osad ja tarvikud |

35000000-4 | Transpordivahendid |

35100000-5 | Laevad ja paadid |

35110000-8 | Laevad |

35111000-5 | Sõjalaevad |

35111100-6 | Merepatrullsõidukid |

35111200-7 | Lennukikandjad |

35111300-8 | Allveelaevad |

35112000-2 | Reisi- ja kaubalaevad jms veesõidukid |

35112100-3 | Kruiisilaevad, parvlaevad jms veesõidukid reisijate veoks |

35112110-6 | Parvlaevad |

35112120-9 | Kruiisilaevad |

35112200-4 | Kaubaveolaevad |

35112210-7 | Puistlastilaevad |

35112220-0 | Kaubalaevad |

35112230-3 | Sisevete kaubalaevad |

35112240-6 | Konteinerveolaevad |

35112250-9 | Ro-ro tüüpi laevad |

35112260-2 | Tankerid |

35112270-5 | Autokandjad |

35112280-8 | Külmutuslaevad |

35113000-9 | Kalapüügilaevad ja muud spetsiaalsed alused |

35113100-0 | Kalalaevad ja kalatöötlemislaevad |

35113110-3 | Kalalaevad |

35113120-6 | Kalatöötlemislaevad |

35113200-1 | Puksiirlaevad |

35113300-2 | Mitmesugused veesõidukid |

35113310-5 | Põhjasüvendajad |

35113320-8 | Merekõlblikud ujuvdokid |

35113330-1 | Sukeltugialused |

35113331-8 | Ujuvkraanad |

35113340-4 | Tootmislaevad |

35113341-1 | Seismoseirelaevad |

35113342-8 | Hüdrograafialaevad |

35113343-5 | Reostustõrjelaevad |

35113400-3 | Abilaevad |

35113410-6 | Tuletõrjelaevad |

35113420-9 | Päästelaevad |

35113430-2 | Kerglaevad |

35114000-6 | Ujuvad või sukeldatavad puurimis- ja tootmisplatvormid |

35114100-7 | Puurimislaevad |

35114200-8 | Puurpargased |

35114300-9 | Platvormpuurimisseadmed |

35114400-0 | Ujuvad puurimisplatvormid |

35114500-1 | Ujuvad tootmisseadmed |

35114600-2 | Poolsukeldatavad puurimisplatvormid |

35114700-3 | Tootmisplatvormid |

35114710-6 | Teisaldatavad platvormid |

35114720-9 | Avamereplatvormid |

35114730-2 | Puurimisplatvormid |

35115000-3 | Ujuvkonstruktsioonid |

35115100-4 | Märkpoid |

35115200-5 | Parved |

35115210-8 | Täispuhutavad parved |

35120000-1 | Paadid |

35121000-8 | Eripaadid |

35121100-9 | Mootorpaadid |

35121110-2 | Valvepaadid |

35121120-5 | Tolli patrullpaadid |

35121130-8 | Politsei patrullpaadid |

35121140-1 | Päästepaadid |

35122000-5 | Lõbusõidu- ja sportpaadid |

35122100-6 | Purjepaadid |

35122110-9 | Katamaraanid |

35122120-2 | Päästejullad |

35122130-5 | Purjejullad |

35122140-8 | Väikepaadid |

35122150-1 | Klaasplastist jullad |

35122160-4 | Pooljäigad jullad |

35122200-7 | Täispuhutavad paadid |

35122210-0 | Kummipaadid |

35122220-3 | Kanuud |

35122300-8 | Aerupaadid |

35200000-6 | Raudtee- ja trammivedurid ja veerem ning nendega seonduvad osad |

35210000-9 | Raudteevedurid ja tendrid |

35211000-6 | Elektrivedurid |

35212000-3 | Diisel-elektrivedurid |

35213000-0 | Diiselvedurid |

35214000-7 | Veduritendrid |

35215000-4 | Köissõidukid |

35220000-2 | Raudtee veerem |

35221000-9 | Raudtee remondi- või teenindussõidukid |

35222000-6 | Raudtee ja trammi reisivagunid ja trollibussid |

35222100-7 | Trammi reisivagunid |

35222200-8 | Raudtee reisivagunid |

35222300-9 | Trollibussid |

35222310-2 | Raudteevagunid |

35222400-0 | Pagasivagunid ja eriotstarbelised vagunid |

35223000-3 | Raudtee kaubavagunid |

35230000-5 | Raudteevedurite või trammivedurite või veeremi osad; mehaanilised liikluskorraldusseadmed |

35231000-2 | Vedurite ja veeremi osad |

35231100-3 | Monoplokkrattad |

35231200-4 | Puhvrid ja haakeseadmed |

35231300-5 | Rongiistmed |

35231400-6 | Rattateljed ja rehvid ja vedurite või veeremi muud osad |

35232000-9 | Mehaanilised signalisatsiooni- ja juhtseadmed |

35300000-7 | Õhusõidukid ja kosmoseaparaadid |

35310000-0 | Helikopterid ja lennukid |

35311000-7 | Jäigatiivalised lennukid |

35311100-8 | Lennukid |

35311200-9 | Piloodita lennukid |

35311300-0 | Piloodiga lennukid |

35311400-1 | Eriotstarbelised lennukid |

35312000-4 | Helikopterid |

35320000-3 | Kosmoselaevad, satelliidid ja kanderaketid |

35321000-0 | Kosmoselaevad |

35322000-7 | Satelliidid |

35323000-4 | Kosmoselaevade kanderaketid |

35330000-6 | Õhupallid, dirižaablid ja muud mootorita õhusõidukid |

35331000-3 | Purilennukid |

35331100-4 | Deltaplaanid |

35332000-0 | Õhupallid |

35333000-7 | Dirižaablid |

35340000-9 | Õhu- ja kosmosesõidukite osad |

35341000-6 | Õhusõidukite osad |

35341100-7 | Õhusõidukite mootorid |

35341110-0 | Turboreaktiiv- ja turbopropellermootorid |

35341111-7 | Turboreaktiivmootorid |

35341112-4 | Turbopropellermootorid |

35341120-3 | Reaktiivmootorid |

35341130-6 | Õhusõidukite mootoriosad |

35341131-3 | Turboreaktiivmootorite või turbopropellermootorite osad |

35342000-3 | Helikopterite osad |

35350000-2 | Õhu- või kosmosesõidukite seadmed, trenažöörid, simulaatorid ja nende osad |

35351000-9 | Õhusõidukite seadmed |

35351100-0 | Õhusõidukite heiteseadmed |

35351110-3 | Õhusõiduki katapulteerimissüsteemid |

35351200-1 | Lennukikandjate pidurdusseadmed |

35351300-2 | Lennusimulaatorid |

35351310-5 | Maapealsed lennutrenažöörid |

35400000-8 | Mitmesugused transpordivahendid |

35410000-1 | Hobuse ja käsiveoga vankrid ja muud mittemehaanilise ajamiga sõidukid |

35411000-8 | Käsikärud |

35420000-4 | Pagasikärud |

35421000-1 | Lapsevankrid |

36000000-1 | Valmistooted, mööbel, käsitöötooted, eriotstarbelised tooted jms tarbekaubad |

36100000-2 | Mööbel |

36110000-5 | Istmed, toolid ja nende osad |

36111000-2 | Metallkarkassiga istmed |

36111100-3 | Tsiviillennukite istmed |

36111200-4 | Mootorsõidukite istmed |

36111300-5 | Pöördtoolid |

36111400-6 | Kontoritoolid, koolitoolid jms istmed |

36111410-9 | Koolitoolid |

36111420-2 | Kontoritoolid |

36111430-5 | Teatritoolid |

36111490-3 | Katapultistmed |

36112000-9 | Puitkarkassiga istmed |

36112100-0 | Söögitoatoolid |

36112200-1 | Tugitoolid |

36112300-2 | Sohvad |

36112400-3 | Pingid |

36112500-4 | Lamamistoolid |

36112600-5 | Taburetid |

36113000-6 | Plastistmed |

36114000-3 | Istmete osad |

36114100-4 | Polstrimaterjal |

36115000-0 | Toolid |

36120000-8 | Mööbel, v.a kodumööbel |

36121000-5 | Kontorimööbel |

36121100-6 | Metallist kontorimööbel |

36121110-9 | Metallist lauad |

36121120-2 | Metallkapid |

36121130-5 | Metallist kirjutuslauad |

36121140-8 | Metallist kontoririiulid |

36121150-1 | Metallist raamatukapid |

36121160-4 | Metallist registraatorsüsteemid |

36121161-1 | Metallist registraatorkapid |

36121162-8 | Metallist kartoteegikapid |

36121163-5 | Karussellsüsteemid |

36121164-2 | Kontorikärud |

36121170-7 | Metallkapid |

36121200-7 | Puidust kontorimööbel |

36121210-0 | Puitlauad |

36121220-3 | Puitkapid |

36121230-6 | Puidust kirjutuslauad |

36121240-9 | Puidust kontoririiulid |

36121241-6 | Puidust arhiiviriiulid |

36121250-2 | Registraatorsüsteemid |

36121251-9 | Registraatorkapid |

36121252-6 | Kartoteegikapid |

36121253-3 | Rippregistraatorid |

36121254-0 | Puidust kontorikärud |

36121300-8 | Kuvariseadmed |

36121400-9 | Arvutimööbel |

36121410-2 | Arvutilauad |

36121500-0 | Sorteerimislauad |

36121510-3 | Sorteerimisraamid/-riiulid |

36122000-2 | Kauplusemööbel |

36122100-3 | Vitriinkapid |

36122200-4 | Letid |

36122210-7 | Serveerimisletid |

36122300-5 | Säilitusmahutid |

36123000-9 | Laborimööbel |

36123100-0 | Laborilauad |

36130000-1 | Kodumööbel |

36131000-8 | Köögimööbel ja tarvikud |

36131100-9 | Köögikapid |

36131200-0 | Riiulid |

36131300-1 | Tööpinnad |

36131400-2 | Kapid |

36131500-3 | Valmisköögid |

36131600-4 | Õhupuhastid |

36132000-5 | Aiamööbel |

36133000-2 | Magamistoa-, söögitoa- ja elutoamööbel |

36133100-3 | Magamistoamööbel |

36133110-6 | Voodid ja vooditarbed ning spetsiaalsed sisustustekstiilid |

36133111-3 | Madratsialused |

36133112-0 | Madratsid |

36133113-7 | Spetsiaalsed sisustustekstiilid |

36133114-4 | Elektritekid |

36133115-1 | Kummilinad |

36133116-8 | Välivoodid |

36133120-9 | Magamistoamööbel, v.a voodid ja vooditarbed |

36133121-6 | Riidekapid |

36133122-3 | Kummutid |

36133123-0 | Öökapid |

36133200-4 | Söögitoamööbel |

36133210-7 | Söögilauad |

36133300-5 | Elutoamööbel |

36133310-8 | Kirjutuslauad ja lauad |

36133311-5 | Kirjutuslauad |

36133312-2 | Lauad |

36133313-9 | Diivanilauad |

36133320-1 | Raamatukapid |

36134000-9 | Vannitoamööbel |

36140000-4 | Mitmesugune mööbel ja sisseseade |

36141000-1 | Metallmööbel |

36141100-2 | Varnad |

36141200-3 | Tööpingid |

36141400-5 | Metalltaburetid |

36141500-6 | Moodulmööbel |

36142000-8 | Teisaldatavad raamaturiiulid |

36143000-5 | Konverentsisaalide mööbel |

36144000-2 | Näitusetarvikud |

36144100-3 | Näitusestendid |

36145000-9 | Raamatukogumööbel |

36145100-0 | Raamatukogu sisseseade |

36146000-6 | Oote- ja vastuvõtusaalimööbel |

36147000-3 | Plastist jm materjalist mööbel |

36147100-4 | Plastmööbel |

36147110-7 | Plasttoolid |

36147200-5 | Bambusmööbel |

36148000-0 | Mööblidetailid |

36150000-7 | Koolimööbel |

36151000-4 | Koolilauad ja -toolid |

36151100-5 | Koolilauad |

36151200-6 | Koolipingid |

36152000-1 | Lasteaiamööbel |

36153000-8 | Pedagoogilised tarvikud |

36153100-9 | Õppetarvikud |

36153110-2 | Õppevahendid |

36153200-0 | Koolitusvahendid ja -seadmed |

36200000-3 | Juveeltooted jms tooted |

36210000-6 | Mündid ja medalid |

36211000-3 | Mündid |

36212000-0 | Medalid |

36220000-9 | Juveeltooted |

36221000-6 | Pärlid |

36222000-3 | Kullassepatooted |

36223000-0 | Väärismetallidest tooted |

36224000-7 | Vääris- ja poolvääriskivid |

36225000-4 | Hõbesepatooted |

36226000-1 | Pensionileminekuga seotud kingitused |

36300000-4 | Muusikariistad ja nende osad |

36310000-7 | Muusikariistad |

36311000-4 | Klaverid |

36312000-1 | Orelid |

36313000-8 | Keelpillid |

36314000-5 | Puhkpillid |

36315000-2 | Elektrivõimendiga muusikariistad |

36315100-3 | Süntesaatorid |

36316000-9 | Löökriistad |

36320000-0 | Muusikariistade osad ja tarvikud |

36400000-5 | Spordikaubad ja -varustus |

36410000-8 | Välispordivarustus |

36411000-5 | Suusavarustus |

36411100-6 | Suusad |

36412000-2 | Veespordivarustus |

36412100-3 | Veesuusad |

36413000-9 | Jahi- ja kalastustarbed |

36414000-6 | Matkatarbed |

36415000-3 | Spordivahendid |

36416000-0 | Vaba aja veetmise varustus |

36420000-1 | Võimla sisseseade |

36500000-6 | Mängud ja mänguasjad; lõbustuspargi atraktsioonid |

36510000-9 | Nukud |

36520000-2 | Mänguasjad |

36521000-9 | Mängumuusikariistad |

36522000-6 | Ratastega mänguasjad |

36523000-3 | Piltmosaiigid |

36524000-0 | Mängud |

36530000-5 | Lõbustus-, laua- ja seltskonnamängud |

36531000-2 | Mängukaardid |

36532000-9 | Videomängud |

36533000-6 | Piljard |

36534000-3 | Mündi- või žetoonaautomaatide mängud |

36535000-0 | Karussellid, kiiged, lasketiirud ja muud laadaplatsi lõbustusvahendid |

36535100-1 | Kiiged |

36535200-2 | Mänguväljakute tarvikud |

36600000-7 | Mitmesugused töötleva tööstuse jm tooted |

36610000-0 | Pesumajade tarvikud |

36620000-3 | Tahvlid kirjutamiseks või joonistamiseks |

36621000-0 | Koolitahvlid |

36622000-7 | Kirjutustahvlid |

36630000-6 | Tehistooted |

36631000-3 | Tehispuuviljad |

36632000-0 | Tehislilled |

36633000-7 | Tehisrohi |

36634000-4 | Tehismuru |

36635000-1 | Juveeltoodete imitatsioonid |

36640000-9 | Aparaadid ja instrumendid, mis on välja töötatud demonstratsiooni otstarbel |

36641000-6 | Info- ja reklaamitooted |

36650000-2 | Vihmavarjud ja päikesevarjud; jalutuskepid ja istmega jalutuskepid |

36651000-9 | Päikesevarjud |

36652000-6 | Vihmavarjud |

36653000-3 | Istmega jalutuskepid |

36654000-0 | Jalutuskepid |

36655000-7 | Vihmavarjude, päikesevarjude, jalutuskeppide jms toodete osad, ilustused ja lisandid |

36660000-5 | Matusetarvikud |

36670000-8 | Köögitarbed, majapidamistooted ja toitlustustarbed |

36671000-5 | Köögitarbed |

36671100-6 | Kööginõud |

36671110-9 | Savinõud |

36671120-2 | Tassid ja klaasid |

36671121-9 | Tassid |

36671122-6 | Kruusid |

36671130-5 | Termosnõud |

36671140-8 | Veeanumad |

36671150-1 | Termospudelid |

36671160-4 | Kandikud |

36671200-7 | Laua- ja kööginõud |

36671210-0 | Lauanõud |

36671300-8 | Portselan ja kööginõud |

36672000-2 | Toitlustustarbed |

36672100-3 | Ühekordsed toitlustustarbed |

36672110-6 | Ühekordsed söögiriistad ja taldrikud |

36672120-9 | Ühekordsed tassid |

36672200-4 | Toidukandikud |

36673000-9 | Luuad, pintslid ja harjad |

36673100-0 | Luuad |

36673200-1 | Harjad |

36673210-4 | Maalripintslid |

36673220-7 | Kosmeetikapintslid |

36673230-0 | Hambaharjad |

36673300-2 | Majapidamisluuad ja -harjad |

36673310-5 | WC-harjad |

36674000-6 | Süüteseadmed, põlevmaterjalidest tooted, pürotehnika, tikud ja vedelkütused ning vedelgaaskütused |

36674100-7 | Välgumihklid |

36674200-8 | Pürofoorsed sulamid |

36674300-9 | Tikud |

36674400-0 | Gaaskütused välgumihklitele |

36674500-1 | Pürotehnika |

36674600-2 | Küünlad |

36675000-3 | Juuksehooldustarbed |

36675100-4 | Kammid |

36675200-5 | Parukad |

36680000-1 | Kasarmuvarustus |

36700000-8 | Tarvikud ja tarbekaubad |

36710000-1 | Tarvikud |

36711000-8 | Testikomplektid |

36712000-5 | Filtrid |

36712100-6 | Filtripadrunid |

36712200-7 | Ühekorratooted |

36713000-2 | Hügieenitarbed |

36720000-4 | Maksuvabad kaubad |

36730000-7 | Ühekordse kasutusega kaubad |

36731000-4 | Ühekordse kasutusega esemed |

36731100-5 | Kondoomid |

36731200-6 | Isiklikud esemed |

36800000-9 | Käsitöö- ja kunstitarbed |

36810000-2 | Käsitöötarbed |

36820000-5 | Kunstitarbed |

36821000-2 | Kunstnikupintslid |

36822000-9 | Joonistuspliiatsid |

36822100-0 | Värvipliiatsid |

36822200-1 | Joonistussüsi |

36822300-2 | Kriidid |

36822400-3 | Pastellid |

36900000-0 | Eriotstarbelised tooted |

36910000-3 | Politseivarustus |

36911000-0 | Lasketiirude märklauad |

36912000-7 | Politsei erivahendid |

36920000-6 | Teisesest toormaterjalist tooted |

36930000-9 | Turvaseadmed |

36931000-6 | Turvavarustus |

36932000-3 | Pitseeritavad turvakotid |

36933000-0 | Pitsatid |

36934000-7 | Lipikud |

36940000-2 | Loomade kõrvalipikud |

36941000-9 | Kõrvalipikud veistele |

36950000-5 | Kompostikastid |

36960000-8 | Žetoonid |

36970000-1 | Pihustuskambrid |

36980000-4 | Lumepostid |

37000000-8 | Ringluskõlblik teisene toore |

37100000-9 | Ringluskõlblik teisene metalltoore |

37200000-0 | Ringluskõlblik teisene mittemetalltoore |

40000000-2 | Elekter, gaas, tuumaenergia ja -kütused, aur, kuum vesi ja muud energiaallikad |

40100000-3 | Elekter |

40200000-4 | Tööstuslikult toodetud gaas |

40210000-7 | Kivisöegaas vms gaasid |

40220000-0 | Gaaskütused võrgu kaudu |

40300000-5 | Aur, kuum vesi jms tooted |

40310000-8 | Kuum vesi |

40320000-1 | Aur |

40330000-4 | Lokaalküte |

40340000-7 | Kaugküte |

40400000-6 | Päikeseenergia |

40410000-9 | Päikesepaneelid |

40411000-6 | Päikesepaneelid soojuse tootmiseks |

40412000-3 | Fotogalvaanilised päikesemoodulid |

40420000-2 | Päikeseenergiaseadmed |

40500000-7 | Tuumkütused |

40510000-0 | Uraan |

40520000-3 | Plutoonium |

40530000-6 | Radioaktiivsed materjalid |

40540000-9 | Radioaktiivsed isotoobid |

41000000-9 | Kogutud ja puhastatud vesi |

41100000-0 | Looduslik vesi |

41110000-3 | Joogivesi |

41120000-6 | Joogiks kõlbmatu vesi |

45000000-7 | Ehitustööd |

45100000-8 | Ehitusplatside ettevalmistustööd |

45110000-1 | Ehitiste lammutus- ja purustustööd ja pinnase eemaldamistööd |

45111000-8 | Lammutamine, ehitusplatsi ettevalmistus- ja puhastustööd |

45111100-9 | Lammutustööd |

45111200-0 | Ehitusplatsi ettevalmistus- ja puhastustööd |

45111210-3 | Lõhkamine ja sellega seotud kivide teisaldamistööd |

45111211-0 | Lõhkamistööd |

45111212-7 | Kivide teisaldamistööd |

45111213-4 | Ehitusplatsi puhastustööd |

45111214-1 | Lõhkamisjärgsed puhastustööd |

45111220-6 | Võsast puhastamise tööd |

45111230-9 | Pinnase tugevdustööd |

45111240-2 | Pinnase kuivendustööd |

45111250-5 | Pinnase uurimistööd |

45111260-8 | Maapinna ettevalmistustööd kaevandamiseks |

45111290-7 | Torude ja juhtmete paigalduse ettevalmistustööd |

45111291-4 | Ehitusplatsi arendustööd |

45112000-5 | Kaeve- ja pinnase eemaldamistööd |

45112100-6 | Kraavikaevetööd |

45112200-7 | Pinnase koorimistööd |

45112210-0 | Pealmise pinna koorimistööd |

45112300-8 | Täite- ja maaparandustööd |

45112310-1 | Täitetööd |

45112320-4 | Maaparandustööd |

45112330-7 | Ehitusplatsi maaparandustööd |

45112340-0 | Saastatud pinnase puhastustööd |

45112350-3 | Jäätmaa kasutuselevõtmine |

45112400-9 | Kaevetööd |

45112410-2 | Hauakaevetööd |

45112420-5 | Süvendikaevetööd |

45112440-1 | Mäenõlvade astanguks kujundamine |

45112441-8 | Astanguks kujundamise tööd |

45112450-4 | Kaevamistööd arheoloogilistes asulakohtades |

45112500-0 | Pinnase eemaldustööd |

45112600-1 | Süvendamine ja täitmine |

45112700-2 | Maastikukujundustööd |

45112710-5 | Haljasalade maastikukujundustööd |

45112711-2 | Parkide maastikukujundustööd |

45112712-9 | Aedade maastikukujundustööd |

45112713-6 | Katusaedade maastikukujundustööd |

45112714-3 | Kalmistute maastikukujundustööd |

45112720-8 | Spordiväljakute ja puhkealade maastikukujundustööd |

45112721-5 | Golfiväljakute maastikukujundustööd |

45112722-2 | Ratsutamisalade maastikukujundustööd |

45112723-9 | Mänguväljakute maastikukujundustööd |

45112730-1 | Teede ja kiirteede maastikukujundustööd |

45112740-4 | Lennuväljade maastikukujundustööd |

45113000-2 | Ehitusplatsi tööd |

45120000-4 | Kontrollpuurimis- ja -sondimistööd |

45121000-1 | Kontrollpuurimistööd |

45122000-8 | Kontrollsondimistööd |

45200000-9 | Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd |

45210000-2 | Hoonete ehitustööd |

45211000-9 | Korterelamute ja eramute ehitustööd |

45211100-0 | Majade ehitustööd |

45211200-1 | Hooldekodud |

45211300-2 | Majad |

45211310-5 | Vannitoad |

45211320-8 | Verandad |

45211340-4 | Korterelamud |

45211341-1 | Korterid |

45211350-7 | Polüfunktsionaalsed hooned |

45211360-0 | Linnaarendus |

45212000-6 | Vaba ajaga, spordiga, kultuuriga, majutusega ja restoranidega seotud hoonete ehitustööd |

45212100-7 | Vabaajarajatiste ehitustööd |

45212110-0 | Vabaajakeskus |

45212120-3 | Teemapark |

45212130-6 | Lõbustuspark |

45212140-9 | Puhkerajatised |

45212150-2 | Kino |

45212160-5 | Kasiino |

45212170-8 | Lõbustusasutus |

45212171-5 | Meelelahutuskeskus |

45212172-2 | Puhkekeskus |

45212180-1 | Piletikassad |

45212190-4 | Päikesekaitserajatised |

45212200-8 | Spordirajatiste ehitustööd |

45212210-1 | Ühe otstarbega spordirajatised |

45212211-8 | Liuväli |

45212212-5 | Ujumisbasseini ehitustööd |

45212220-4 | Mitmeotstarbelised spordirajatised |

45212221-1 | Spordiväljaku rajatiste ehitustööd |

45212222-8 | Võimla |

45212223-5 | Talispordirajatised |

45212224-2 | Staadion |

45212225-9 | Spordisaal |

45212290-5 | Spordirajatiste remondi- ja hooldustööd |

45212300-9 | Kunsti- ja kultuurihoonete ehitustööd |

45212310-2 | Näitustehoonete ehitustööd |

45212311-9 | Kunstigalerii |

45212312-6 | Näitusekeskus |

45212313-3 | Muuseum |

45212320-5 | Kunstilise esinemisega seotud hoonete ehitustööd |

45212321-2 | Auditoorium |

45212322-9 | Teater |

45212330-8 | Raamatukogu |

45212331-5 | Multimeediaraamatukogu |

45212340-1 | Loengusaal |

45212350-4 | Teatud ajaloo- või arhitektuuriväärtusega hooned |

45212351-1 | Eelajaloolised mälestusmärgid |

45212352-8 | Tööstuslikud mälestusmärgid |

45212353-5 | Palee |

45212354-2 | Kindlus |

45212360-7 | Religioossed ehitised |

45212361-4 | Kirik |

45212400-0 | Majutusasutuste ja restoranide hooned |

45212410-3 | Majutusasutuste ehitustööd |

45212411-0 | Hotell |

45212412-7 | Hostel |

45212413-4 | Lühiajalise viibimisega majutusasutus |

45212420-6 | Restoranide jms rajatiste ehitustööd |

45212421-3 | Restoran |

45212422-0 | Söökla |

45212423-7 | Kohvik |

45213000-3 | Ärihoonete, ladude ja tööstushoonete, transpordiga seotud hoonete ehitustööd |

45213100-4 | Ärihoonete ehitustööd |

45213110-7 | Kauplusehooned |

45213111-4 | Kaubakeskused |

45213112-1 | Müügiboksid |

45213120-0 | Postkontor |

45213130-3 | Pank |

45213140-6 | Turg |

45213141-3 | Turuhall |

45213142-0 | Lahtine turg |

45213150-9 | Kontorihoone |

45213200-5 | Ladude ja tööstushoonete ehitustööd |

45213210-8 | Külmlaod |

45213220-1 | Ladude ehitustööd |

45213221-8 | Laoruumid |

45213230-4 | Tapamaja |

45213240-7 | Põllumajandushooned |

45213241-4 | Küün |

45213242-1 | Lehmalaudad |

45213250-0 | Tööstushoonete ehitustööd |

45213251-7 | Käitised |

45213252-4 | Töökojad |

45213300-6 | Transpordiga seotud ehitised |

45213310-9 | Maanteetranspordiga seotud ehitiste ehitustööd |

45213311-6 | Bussijaam |

45213312-3 | Parkimismaja |

45213313-0 | Teenindushooned |

45213314-7 | Bussigaraaž |

45213320-2 | Raudteetranspordiga seotud hoonete ehitustööd |

45213321-9 | Raudteejaam |

45213322-6 | Raudteeterminali hoone |

45213330-5 | Õhutranspordiga seotud ehitiste ehitustööd |

45213331-2 | Lennuvälja hooned |

45213332-9 | Lennujuhtimistorn |

45213340-8 | Veetranspordiga seotud hoonete ehitustööd |

45213341-5 | Parvlaevade sadamahoone |

45213342-2 | Ro-ro reisiparvlaevade sadamahoone |

45213350-1 | Mitmesuguste transpordivahenditega seotud ehitiste ehitustööd |

45213351-8 | Hooldusangaar |

45213352-5 | Teenindusdepoo |

45214000-0 | Haridus- ja teadustööga seotud hoonete ehitustööd |

45214100-1 | Lasteaedade ehitustööd |

45214200-2 | Koolimajade ehitustööd |

45214210-5 | Algkool |

45214220-8 | Keskkool |

45214230-1 | Erikool |

45214300-3 | Rakenduskõrgkoolide ehitustööd |

45214310-6 | Kutsekoolid |

45214320-9 | Tehnikakoolid |

45214400-4 | Ülikoolihoonete ehitustööd |

45214410-7 | Polütehnikum |

45214420-0 | Loengusaal |

45214430-3 | Keelekabinet |

45214500-5 | Täiendõppega seotud hoonete ehitustööd |

45214600-6 | Teadusasutuste ehitustööd |

45214610-9 | Laboratooriumihoone |

45214620-2 | Teadusuuringute ja katserajatised |

45214630-5 | Teadustöödeks ettenähtud sisseseade paigaldus |

45214640-8 | Meteoroloogiajaamad |

45214700-7 | Ühiselamute ehitustööd |

45214800-8 | Treeningrajatised |

45215000-7 | Tervishoiu- ja sotsiaalteenustega seotud hoonete, krematooriumide ja avalike käimlate ehitustööd |

45215100-8 | Tervishoiuga seotud hoonete ehitustööd |

45215110-1 | Spa |

45215120-4 | Erimeditsiinihoone |

45215130-7 | Kliinik |

45215140-0 | Haiglarajatised |

45215141-7 | Operatsioonisaal |

45215142-4 | Intensiivraviüksus |

45215143-1 | Diagnostilise läbivaatuse kabinet |

45215144-8 | Läbivaatuskabinetid |

45215145-5 | Fluoroskoopiakabinet |

45215146-2 | Patoloogiakabinet |

45215147-9 | Kohtumeditsiini ruumid |

45215148-6 | Kateetriruum |

45215200-9 | Sotsiaalteenuste hoonete ehitustööd |

45215210-2 | Sotsiaalmajade ehitustööd |

45215212-6 | Pensionäride pansionaadid |

45215213-3 | Erihooldekodud |

45215214-0 | Hooldekodud |

45215215-7 | Lastekodu |

45215220-5 | Muude sotsiaalrajatiste, v.a sotsiaalmajade ehitustööd |

45215221-2 | Päevakodud |

45215222-9 | Piirkondlikud administratiiv- ja kultuurikeskused |

45215300-0 | Krematooriumide ehitustööd |

45215400-1 | Kalmistutööd |

45215500-2 | Avalikud käimlad |

45215510-5 | Avalike käimlate hooldus- ja remonditööd |

45216000-4 | Seaduse ja korra tagamisega või hädaabiteenistustega seotud hoonete ja sõjaväehoonete ehitustööd |

45216100-5 | Seaduse ja korra tagamisega või hädaabiteenistustega seotud hoonete ehitustööd |

45216110-8 | Seaduse ja korraga tagamisega seotud hoonete ehitustööd |

45216111-5 | Politseijaoskond |

45216112-2 | Kohtuhoone |

45216113-9 | Vangla |

45216114-6 | Parlamendi- ja konverentsihooned |

45216120-1 | Hädaabiteenistustega seotud hoonete ehitustööd |

45216121-8 | Tuletõrjedepoo |

45216122-5 | Kiirabijaam |

45216123-2 | Mäepäästejaam |

45216124-9 | Vetelpäästejaam |

45216125-6 | Hädaabiteenistuse hoone |

45216126-3 | Rannavalvehoone |

45216127-0 | Päästeteenistuskeskus |

45216128-7 | Majakas |

45216200-6 | Sõjaväehoonete ehitustööd ja seadmete paigaldamine |

45216210-9 | Söögisaal |

45216220-2 | Punker |

45216230-5 | Varjend |

45216240-8 | Kasarmud |

45220000-5 | Insenertehnilised tööd ja ehitustööd |

45221000-2 | Sildade ja tunnelite, šahtide ja metroode ehitustööd |

45221100-3 | Sillaehitustööd |

45221110-6 | Sild |

45221111-3 | Maanteesild |

45221112-0 | Raudteesild |

45221113-7 | Jalakäijate sild |

45221114-4 | Raudsildade ehitustööd |

45221115-1 | Terassildade ehitustööd |

45221117-5 | Sildkaalud |

45221118-2 | Torujuhtmesild |

45221119-9 | Sillakorrastus |

45221120-9 | Viadukt |

45221121-6 | Maanteeviadukt |

45221122-3 | Raudteeviadukt |

45221200-4 | Tunnelite, šahtide ja metroode ehitustööd |

45221210-7 | Kaetud või poolkaetud süvendid |

45221211-4 | Tänavatunnel |

45221213-8 | Kaetud või poolkaetud raudteesüvendid |

45221214-5 | Kaetud või poolkaetud maanteesüvendid |

45221220-0 | Truubid |

45221230-3 | Šahtid |

45221240-6 | Tunnelite ehitustöö |

45221241-3 | Maanteetunnel |

45221242-0 | Raudteetunnel |

45221243-7 | Jalakäijate tunnel |

45221244-4 | Kanalitunnel |

45221245-1 | Jõealune tunnel |

45221246-8 | Merealune tunnel |

45221247-5 | Tunnelitööd |

45221248-2 | Tunneli vooderdamine |

45221250-9 | Maa-alused tööd, v.a tunnelid, šahtid ja metrood |

45222000-9 | Insenertehnilised ehitustööd, v.a sillad, tunnelid, šahtid ja metrood |

45222100-0 | Jäätmekäitlusrajatis |

45222110-3 | Prügila |

45222200-1 | Sõjalised ehitustööd |

45222210-4 | Sõjalised insenertehnilised tööd |

45223000-6 | Konstruktsioonid |

45223100-7 | Metallkonstruktsioonide montaaž |

45223110-0 | Metallkonstruktsioonide paigaldus |

45223200-8 | Konstruktsioonitööd |

45223210-1 | Teraskonstruktsioontööd |

45223220-4 | Toorehitiste ehitustööd |

45223300-9 | Parkimisplats |

45223310-2 | Maa-alune autoparkla |

45223320-5 | Parkimisrajatised |

45223400-0 | Radarijaam |

45223500-1 | Raudbetoonkonstruktsioonid |

45223600-2 | Koerakuudid |

45223700-3 | Teeninduspiirkond |

45223710-6 | Maanteede teeninduspiirkond |

45223720-9 | Tanklad |

45223800-4 | Kokkupandavate konstruktsioonide montaaž ja püstitus |

45223810-7 | Kokkupandavad konstruktsioonid |

45223820-0 | Ehituselemendid ja valmisosad |

45223821-7 | Ehituselemendid |

45223822-4 | Valmisosad |

45230000-8 | Torujuhtmete, side- ja elektriliinide, maanteede, teede, lennuväljade ja raudteede ehitustööd; pinnakattetööd |

45231000-5 | Torujuhtmete, side- ja elektriliinide ehitustööd |

45231100-6 | Torujuhtmete üldehitustööd |

45231110-9 | Torujuhtmete paigaldamine |

45231111-6 | Torujuhtmete tõstmine ja vahetamine |

45231112-3 | Torusüsteemi paigaldamine |

45231113-0 | Torujuhtmete vahetustööd |

45231200-7 | Nafta- ja gaasijuhtmete ehitustööd |

45231210-0 | Naftajuhtmete ehitustööd |

45231220-3 | Gaasijuhtmete ehitustööd |

45231221-0 | Gaasivarustuse magistraaltorud |

45231222-7 | Gaasimahutitööd |

45231223-4 | Gaasivarustusega seotud tööd |

45231300-8 | Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd |

45231400-9 | Elektriliinide ehitustööd |

45231500-0 | Suruõhutorustike tööd |

45231510-3 | Postisüsteemide suruõhutorustike tööd |

45231600-1 | Sideliinide ehitustööd |

45232000-2 | Torujuhtmete ja kaablite abitööd |

45232100-3 | Veetorude abitööd |

45232120-9 | Niisutustööd |

45232121-6 | Niisutustorustik |

45232130-2 | Vihmaveetorustik |

45232140-5 | Kaugküttevõrk |

45232141-2 | Küttesüsteemide tööd |

45232142-9 | Soojasõlm |

45232150-8 | Vesivarustustorudega seotud tööd |

45232151-5 | Veemagistraalide moderniseerimine |

45232152-2 | Pumbajaam |

45232153-9 | Veetornide ehitustööd |

45232200-4 | Elektriliinide abitööd |

45232210-7 | Õhuliinide ehitamine |

45232220-0 | Alajaam |

45232221-7 | Trafoalajaam |

45232300-5 | Telefoni- ja sideliinide ehitus- ja abitööd |

45232310-8 | Telefoniliinide ehitustööd |

45232311-5 | Teeäärsed hädaabitelefoniliinid |

45232320-1 | Kaabelülekandeliinid |

45232330-4 | Antennide paigaldus |

45232331-1 | Ringhäälingu abitööd |

45232332-8 | Telekommunkatsiooni abitööd |

45232340-7 | Mobiiltelefonide tugijaamad |

45232400-6 | Kanalisatsiooni ehitustööd |

45232410-9 | Kanalisatsioonitööd |

45232411-6 | Reoveetorustik |

45232420-2 | Reoveetööd |

45232421-9 | Reovee töötlus |

45232422-6 | Settekäitlus |

45232423-3 | Reovee pumbajaamad |

45232424-0 | Reovee äravoolud |

45232430-5 | Veetöötlus |

45232431-2 | Heitvee pumbajaamad |

45232440-8 | Kanalisatsioonitorude ehitustööd |

45232450-1 | Drenaažiehitustööd |

45232451-8 | Drenaaži- ja pinnatööd |

45232452-5 | Drenaažitööd |

45232453-2 | Äravoolutorud |

45232460-4 | Sanitaartehnilised tööd |

45232470-7 | Jäätmete sorteerimisjaam |

45233000-9 | Kiir- ja maanteede ehitus-, rajamis- ja pindamistööd |

45233100-0 | Kiir- ja maanteede ehitustööd |

45233110-3 | Kiirteede ehitustööd |

45233120-6 | Maanteede ehitustööd |

45233121-3 | Põhimaanteede ehitustööd |

45233122-0 | Ringtee |

45233123-7 | Kõrvalmaantee |

45233124-4 | Magistraaltee |

45233125-1 | Teeristmikud |

45233126-8 | Eritasandilised ristmikud |

45233127-5 | T-kujuline ristmik |

45233128-2 | Ringristmik |

45233129-9 | Põiktee |

45233130-9 | Maanteede ehitustööd |

45233131-6 | Eritasandiliste maanteede ehitustööd |

45233139-3 | Maanteede hooldustööd |

45233140-2 | Teetööd |

45233141-9 | Teehooldustööd |

45233142-6 | Teeremonditööd |

45233144-0 | Viadukt |

45233150-5 | Liiklusmüra tõrje |

45233160-8 | Teed ja muud killustikpinnad |

45233161-5 | Jalgteed |

45233162-2 | Jalgrattatee |

45233200-1 | Mitmesugused pindamistööd |

45233210-4 | Maanteede pindamistööd |

45233220-7 | Teede pindamistööd |

45233221-4 | Teepinna värvimistööd |

45233222-1 | Sillutustööd |

45233223-8 | Sõiduteede katte uuendustööd |

45233224-5 | Kahesuunaline sõidutee |

45233225-2 | Ühesuunaline sõidutee |

45233226-9 | Juurdepääsutee |

45233227-6 | Teerambid |

45233228-3 | Pinnakate |

45233229-0 | Teepeenarde hooldustööd |

45233250-6 | Pindamistööd, v.a teede pindamistööd |

45233251-3 | Ümberpindamistööd |

45233252-0 | Tänavate pindamistööd |

45233253-7 | Jalgteede pindamistööd |

45233260-9 | Kõnniteed |

45233261-6 | Jalakäijate ülekäigusillad |

45233262-3 | Jalakäijate ala |

45233270-2 | Parkimisalade värvimistööd |

45233280-5 | Põrkepiirete paigaldamine |

45233290-8 | Teemärkide paigaldamine |

45233291-5 | Tähispostide paigaldamine |

45233292-2 | Turvaseadmete paigaldamine |

45233293-9 | Tänavainventari paigaldamine |

45233294-6 | Lisateatetahvlite paigaldamine |

45233300-2 | Maanteede, teede, tänavate ja jalgradade alustööd |

45233310-5 | Maanteede alustööd |

45233320-8 | Teede alustööd |

45233330-1 | Tänavate alustööd |

45233340-4 | Jalgteede alustööd |

45234000-6 | Raudtee ja köisraudtee ehitustööd |

45234100-7 | Raudtee ehitustööd |

45234110-0 | Linnadevahelise raudtee rajatised |

45234111-7 | Linnaraudtee |

45234112-4 | Raudteedepoo |

45234113-1 | Rööbaste demonteerimine |

45234114-8 | Raudteetamm |

45234115-5 | Raudtee signalisatsioonitööd |

45234116-2 | Rööbastee ehitustööd |

45234120-3 | Linna raudteetööd |

45234121-0 | Trammiteetööd |

45234122-7 | Maa-aluse raudtee tööd |

45234123-4 | Osaliselt maa-aluse raudtee tööd |

45234124-1 | Maa-alune reisiraudteetransport |

45234125-8 | Maa-alune raudteejaam |

45234126-5 | Trammitee ehitustööd |

45234127-2 | Trammidepoo |

45234128-9 | Trammiplatvormid |

45234129-6 | Linnaraudtee rööbastee ehitustööd |

45234200-8 | Köisraudtee |

45234210-1 | Kabiinidega köisraudtee |

45234220-4 | Suusatõstukite ehitustööd |

45234230-7 | Tooltõstukite ehitustööd |

45234240-0 | Rööbastel köisraudtee |

45234250-3 | Ripptee |

45235000-3 | Lennuväljade, stardi- ja maandumisradade ja manööverpindade ehitustöö |

45235100-4 | Lennujaamade ehitustöö |

45235110-7 | Lennuväljade ehitustöö |

45235111-4 | Lennuväljade sillutamine |

45235200-5 | Stardi- ja maandumisradade ehitustööd |

45235210-8 | Stardi- ja maandumisradade ümberpindamine |

45235300-6 | Lennukite manööverpindade ehitustööd |

45235310-9 | Ruleerimisrada |

45235311-6 | Ruleerimisraja sillutamine |

45235320-2 | Perroonide ehitustööd |

45236000-0 | Pinnakattetööd |

45236100-1 | Mitmesuguste spordirajatiste pinnakattetööd |

45236110-4 | Spordiväljakute pinnakattetööd |

45236111-1 | Golfiväljakute pinnakattetööd |

45236112-8 | Tenniseväljakute pinnakattetööd |

45236113-5 | Võidusõiduradade pinnakattetööd |

45236114-2 | Jooksuradade pinnakattetööd |

45236119-7 | Spordiväljakute remonditööd |

45236200-2 | Puhkerajatiste pinnakattetööd |

45236210-5 | Laste mänguväljakute pinnakattetööd |

45236220-8 | Loomaaia pinnakattetööd |

45236230-1 | Aedade pinnakattetööd |

45236250-7 | Parkide pinnakattetööd |

45236290-9 | Puhkerajatiste remonditööd |

45236300-3 | Kalmistute pinnakattetööd |

45240000-1 | Vesiehitustööd |

45241000-8 | Sadamaehitustööd |

45241100-9 | Kai |

45241200-0 | Avamereterminalides tehtavad ehitustööd |

45241300-1 | Muul |

45241400-2 | Dokk |

45241500-3 | Sadamasild |

45241600-4 | Sadama valgustusseadmete paigaldamine |

45242000-5 | Vee-äärsete puhkerajatiste ehitustööd |

45242100-6 | Veespordirajatiste ehitustööd |

45242110-9 | Vettelaskmistee ehitustöö |

45242200-7 | Turismisadam |

45242210-0 | Jahisadam |

45243000-2 | Rannikukaitsetööd |

45243100-3 | Rannakaljude kaitserajatiste ehitustööd |

45243110-6 | Rannakaljude kindlustustööd |

45243200-4 | Lainemurdja |

45243300-5 | Tamm |

45243400-6 | Rannakindlustustööd |

45243500-7 | Merel paiknevad kaitserajatised |

45243510-0 | Kaldatammitööd |

45243600-8 | Kaisein |

45244000-9 | Merel toimuvad ehitustööd |

45244100-0 | Merel asetsevate seadmete paigaldus |

45246000-3 | Jõgede veetaseme reguleerimistööd ja tulvavee tõrjumise tööd |

45246100-4 | Jõemüüri ehitustööd |

45246200-5 | Kaldanõlvade kindlustustööd |

45246400-7 | Üleujutuste vastased kindlustustööd |

45246410-0 | Kaldakindlustuste hooldustööd |

45246500-8 | Rannapromenaad |

45246510-1 | Ranna puitjalgteed |

45247000-0 | Tammide, kanalite, niisutuskanalite ja akveduktide ehitustööd |

45247100-1 | Veeteede ehitustööd |

45247110-4 | Kanaliehitus |

45247111-1 | Niisutuskanal |

45247112-8 | Kuivenduskanal |

45247120-7 | Veeteed, v.a kanalid |

45247130-0 | Akvedukt |

45247200-2 | Tammide jms püsikonstruktsioonide ehitustööd |

45247210-5 | Tamm |

45247211-2 | Tammisein |

45247212-9 | Tammitugevdustööd |

45247220-8 | Paistamm |

45247230-1 | Kaitsevall |

45247240-4 | Püsitõkend |

45247270-3 | Reservuaaride ehitustööd |

45248000-7 | Hüdromehaaniliste konstruktsioonide ehitustööd |

45248100-8 | Kanalilüüsid |

45248200-9 | Kuivdokid |

45248300-0 | Ujuvdokkide ehitustööd |

45248400-1 | Maabumissillad |

45248500-2 | Liikuvtõkendid |

45250000-4 | Tehaste, kaevandus- ja tootmisettevõtete ning nafta- ja gaasitööstushoonete ehitustööd |

45251000-1 | Elektri- ja soojusjaamade ehitustööd |

45251100-2 | Elektrijaamade ehitustööd |

45251110-5 | Tuumajaam |

45251111-2 | Tuumareaktorite ehitustööd |

45251120-8 | Hüdroelektrijaam |

45251130-1 | Laineelektrijaam |

45251140-4 | Soojuselektrijaam |

45251141-1 | Geotermiline elektrijaam |

45251142-8 | Puiduküttel elektrijaamad |

45251143-5 | Suruõhutootmisettevõtted |

45251150-7 | Jahutustornide ehitustööd |

45251160-0 | Tuuleelektriseadmed |

45251200-3 | Soojusjaam |

45251210-6 | Kütte- ja elektrijaam |

45251220-9 | Koostootmisjaam |

45251230-2 | Aurugeneraator |

45251240-5 | Prügilagaasielektrijaamad |

45251250-8 | Piirkondlik soojusjaam |

45252000-8 | Reoveepuhastus-, veepuhastusjaamade ja jäätmepõletusseadmete ehitustööd |

45252100-9 | Reoveepuhastusjaam |

45252110-2 | Teisaldatav jaam |

45252120-5 | Veepuhastusjaam |

45252121-2 | Setteseadmed |

45252122-9 | Metaantankid |

45252123-6 | Rehaseadmed |

45252124-3 | Süvendus- ja pumpamistööd |

45252125-0 | Kivipuistetööd |

45252126-7 | Joogiveetootmisjaam |

45252127-4 | Heitveepuhastusjaam |

45252130-8 | Reoveejaama seadmed |

45252140-1 | Mudatihendusseadmed |

45252150-4 | Aktiivsöejaam |

45252200-0 | Puhastusjaama seadmed |

45252210-3 | Veepuhastusjaam |

45252300-1 | Jäätmepõletustehas |

45253000-5 | Keemiatehase ehitustööd |

45253100-6 | Demineraliseerimisseadmed |

45253200-7 | Desulfureerimisseadmed |

45253300-8 | Destilleerimis- ja rektifikatsiooniseadmed |

45253310-1 | Vee destilleerimisseadmed |

45253320-4 | Alkoholi destilleerimisseadmed |

45253400-9 | Naftakeemiatehase ehitustööd |

45253500-0 | Farmaatsiatehase ehitustööd |

45253600-1 | Deioniseerimisseadmed |

45253700-2 | Mädandusseadmed |

45253800-3 | Komposteerimisseadmed |

45254000-2 | Kaevandus- ja tootmisrajatiste ehitustööd |

45254100-3 | Kaevanduse ehitustööd |

45254110-6 | Šahti rangise ehitustöö |

45254200-4 | Tootmistehase ehitustööd |

45255000-9 | Nafta- ja gaasitööstuse ehitustööd |

45255100-0 | Tootmislavade ehitustööd |

45255110-3 | Puurkaevud |

45255120-6 | Tootmislava seadmestik |

45255121-3 | Tootmislava veepealne seadmestik |

45255200-1 | Naftatöötlemistehas |

45255210-4 | Naftaterminal |

45255300-2 | Gaasiterminal |

45255400-3 | Seadistustööd |

45255410-6 | Veepealne seadistustöö |

45255420-9 | Kaldapealne seadistustöö |

45255430-2 | Naftaplatvormide lammutamine |

45255500-4 | Puurimis- ja uuringtööd |

45255600-5 | Puurimistööd keerdpuuridega |

45255700-6 | Kivisöe gaasistamistehas |

45255800-7 | Gaasitootmistehas |

45259000-7 | Seadmete remont ja hooldus |

45259100-8 | Reoveeseadmete remont ja hooldus |

45259200-9 | Puhastusseadmete remont ja hooldus |

45259300-0 | Kütteseadmete remont ja hooldus |

45259900-6 | Seadmeuuendustööd |

45260000-7 | Katusetööd ja muud eriehitustööd |

45261000-4 | Katusekonstruktsioonide ja -katete püstitus- ja seonduvad tööd |

45261100-5 | Katusekonstruktsioonitööd |

45261200-6 | Katusekatmis- ja -värvimistööd |

45261210-9 | Katusekatmistööd |

45261211-6 | Katusekatmine katusekividega |

45261212-3 | Katusekatmine kiltkiviga |

45261213-0 | Plekk-katusetööd |

45261214-7 | Katusekatmine bituumenkattega |

45261220-2 | Katusevärvimis- ja muud -katmistööd |

45261221-9 | Katusevärvimistööd |

45261222-6 | Katusekatmine tsemendiga |

45261300-7 | Katuseplekkide ja -rennide paigaldustööd |

45261310-0 | Katuseplekkide paigaldustööd |

45261320-3 | Katuserennide paigaldustööd |

45261400-8 | Roovitustööd (laudvooderdustööd) |

45261410-1 | Katuseisolatsioonitööd |

45261420-4 | Hüdroisolatsioonitööd |

45261900-3 | Katuseparandus- ja -hooldustööd |

45261910-6 | Katuseparandustööd |

45261920-9 | Katusehooldustööd |

45262000-1 | Muud eriehitustööd, v.a katusetööd |

45262100-2 | Tellingute tegemine |

45262110-5 | Tellingute lammutamine |

45262120-8 | Tellingute püstitamine |

45262200-3 | Vundamenditööd ja kaevu puurimine |

45262210-6 | Vundamenditööd |

45262211-3 | Vaiade sisselöömine |

45262212-0 | Kraavikaevetööd |

45262213-7 | Vundamendi süvakindlustustööd |

45262220-9 | Veekaevu puurimine |

45262300-4 | Betoonitööd |

45262310-7 | Raudbetoonitööd |

45262311-4 | Betoonsõrestikutööd |

45262320-0 | Tasandustööd |

45262321-7 | Põranda tasandustööd |

45262330-3 | Betooniparandused |

45262340-6 | Mörtimistööd |

45262350-9 | Sarrustamata betooni tööd |

45262360-2 | Tsemenditööd |

45262370-5 | Betoonkatmisteenused |

45262400-5 | Montaažitööd ehitusterasest |

45262410-8 | Ehitusterasest hoonete montaažitööd |

45262420-1 | Ehitusterasest tarindite montaažitööd |

45262421-8 | Avamere-ankurdamistööd |

45262422-5 | Veealune puurimine |

45262423-2 | Tekimontaažitööd |

45262424-9 | Avameremoodulite valmistamine |

45262425-6 | Kessoonide valmistamine |

45262426-3 | Vaiade valmistamine |

45262500-6 | Müürsepatööd ja müüriladumine |

45262510-9 | Kivitööd |

45262511-6 | Kivilõikamine |

45262512-3 | Kivilihvimistööd |

45262520-2 | Müüriladumistööd |

45262521-9 | Fassaaditellise ladumistööd |

45262522-6 | Müürsepatööd |

45262600-7 | Mitmesugused eriehitustööd |

45262610-0 | Tööstuskorstnad |

45262620-3 | Tugiseinad |

45262630-6 | Tööstusahjude ehitus |

45262640-9 | Keskkonna parendustööd |

45262650-2 | Välisvooderdustööd |

45262660-5 | Asbestieemaldustööd |

45262700-8 | Ümberehitustööd |

45262800-9 | Juurdeehitustööd |

45300000-0 | Hoone installatsioonitööd |

45310000-3 | Elektripaigaldustööd |

45311000-0 | Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldustööd |

45311100-1 | Elektrijuhtmete paigaldustööd |

45311200-2 | Elektriseadmete paigaldustööd |

45312000-7 | Häiresüsteemi- ja antennipaigaldustööd |

45312100-8 | Tuletõrje häiresüsteemi paigaldustööd |

45312200-9 | Valvesignalisatsioonisüsteemi paigaldustööd |

45312300-0 | Antennipaigaldustööd |

45312310-3 | Piksekaitsetööd |

45312311-0 | Piksekaitse paigaldamine |

45312320-6 | Televisiooniantenni paigaldamine |

45312330-9 | Raadioantenni paigaldamine |

45313000-4 | Lifti ja eskalaatori paigaldustööd |

45313100-5 | Lifti paigaldustööd |

45313200-6 | Eskalaatori paigaldustööd |

45313210-9 | Liikuvteede paigaldustööd |

45314000-1 | Telekommunikatsiooniseadmete paigaldamine |

45314100-2 | Telefonikeskjaamade paigaldamine |

45314120-8 | Lülituskilpide paigaldamine |

45314200-3 | Telefoniliinide paigaldamine |

45314300-4 | Kaabli infrastruktuuri paigaldamine |

45314310-7 | Kaabli paigaldamine |

45314320-0 | Arvutikaablite paigaldamine |

45315000-8 | Kütteseadmete ja muude elektriliste hooneseadmete elektripaigaldustööd |

45315100-9 | Elektrotehnilised paigaldustööd |

45315200-0 | Turbiinitööd |

45315300-1 | Elektrivarustuspaigaldised |

45315400-2 | Kõrgepinge paigaldustööd |

45315500-3 | Keskpinge paigaldustööd |

45315600-4 | Madalpinge paigaldustööd |

45315700-5 | Alajaamade paigaldustööd |

45316000-5 | Valgustus- ja signalisatsioonisüsteemide paigaldamine |

45316100-6 | Välisvalgustuse paigaldamine |

45316110-9 | Teedevalgustuse paigaldamine |

45316200-7 | Signalisatsiooniseadmete paigaldamine |

45316210-0 | Liiklusseireseadmete paigaldamine |

45316211-7 | Valgustatud teetähiste paigaldamine |

45316212-4 | Valgusfooride paigaldamine |

45316213-1 | Liiklusjuhtimisseadmete paigaldamine |

45316220-3 | Lennuvälja signalisatsiooniseadmete paigaldamine |

45316230-6 | Sadama signalisatsiooniseadmete paigaldamine |

45317000-2 | Muud elektripaigaldustööd |

45317100-3 | Pumbaseadmete elektripaigaldustööd |

45317200-4 | Trafode elektripaigaldustööd |

45317300-5 | Elektrijaotusseadmete elektripaigaldustööd |

45317400-6 | Filterseadmete elektripaigaldustööd |

45320000-6 | Isolatsioonitööd |

45321000-3 | Soojusisolatsioonitööd |

45323000-7 | Heliisolatsioonitööd |

45324000-4 | Kipsplaatimistööd |

45330000-9 | Torustikupaigaldus- ja sanitaartehnilised tööd |

45331000-6 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd |

45331100-7 | Keskkütte paigaldamine |

45331110-0 | Kuumaveekatla paigaldustööd |

45331200-8 | Ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldamine |

45331210-1 | Ventilatsiooniseadmete paigaldustööd |

45331211-8 | Välisventilatsiooniseadmete paigaldustööd |

45331220-4 | Kliimaseadmete paigaldustööd |

45331221-1 | Õhu osalise konditsioneerimisega kliimaseadmete paigaldustööd |

45331230-7 | Jahutusseadmete paigaldustööd |

45331231-4 | Külmutusseadmete paigaldustööd |

45332000-3 | Vesivarustus- ja kanalisatsioonitööd ja drenaažipaigaldustööd |

45332200-5 | Vesivarustuse torutööd |

45332300-6 | Drenaažipaigaldustööd |

45332400-7 | Sanitaarseadmete paigaldustööd |

45333000-0 | Gaasiseadmete paigaldustööd |

45333100-1 | Gaasi reguleerimisseadmete paigaldustööd |

45333200-2 | Gaasimõõtja paigaldustööd |

45340000-2 | Aedade, piirete ja ohutusseadmete paigaldustööd |

45341000-9 | Piirete paigaldamine |

45342000-6 | Aedade paigaldamine |

45343000-3 | Tuleohutusseadmete paigaldustööd |

45343100-4 | Tulekindlustustööd |

45343200-5 | Tuletõrjeseadmete paigaldustööd |

45343210-8 | Süsihappegaasiga töötavate tulekustutusseadmete paigaldustööd |

45343220-1 | Tulekustutite paigaldustööd |

45343230-4 | Sprinklerseadmete paigaldustööd |

45350000-5 | Mehaanilised paigaldused |

45351000-2 | Mehhanotehnilised paigaldustööd |

45400000-1 | Ehituse viimistlustööd |

45410000-4 | Krohvimistööd |

45420000-7 | Tisleri- ja puusepatoodete paigaldustööd |

45421000-4 | Tisleritööd |

45421100-5 | Uste ja akende ning nendega seotud osade paigaldamine |

45421110-8 | Metallukse- ja -aknalengide paigaldamine |

45421111-5 | Metallukselengide paigaldamine |

45421112-2 | Metallaknalengide paigaldamine |

45421113-9 | Metallist lävepakkude paigaldamine |

45421114-6 | Metalluste paigaldamine |

45421115-3 | Metallakende paigaldamine |

45421120-1 | Plastukse- ja -aknalengide paigaldamine |

45421121-8 | Plastukselengide paigaldamine |

45421122-5 | Plastaknalengide paigaldamine |

45421123-2 | Plastlävepakkude paigaldamine |

45421124-9 | Plastuste paigaldamine |

45421125-6 | Plastakende paigaldamine |

45421130-4 | Puitukse- ja -aknalengide paigaldamine |

45421131-1 | Puitukselengide paigaldamine |

45421132-8 | Puitaknalengide paigaldamine |

45421133-5 | Puidust lävepakkude paigaldamine |

45421134-2 | Puituste paigaldamine |

45421135-9 | Puitakende paigaldamine |

45421140-7 | Metallist ehitusdetailide, v.a uste ja akende, paigaldamine |

45421141-4 | Vaheseinte paigaldamine |

45421142-1 | Aknaluukide paigaldamine |

45421143-8 | Aknakatete paigaldamine |

45421144-5 | Markiiside paigaldamine |

45421145-2 | Rullkardinate paigaldamine |

45421146-9 | Ripplagede paigaldamine |

45421147-6 | Grillahjude paigaldamine |

45421148-3 | Väravate paigaldamine |

45421150-0 | Mittemetallist toodete paigaldustööd |

45421151-7 | Valmisköökide paigaldamine |

45421152-4 | Vaheseinte paigaldamine |

45421153-1 | Sisseehitatud mööbli paigaldamine |

45421160-3 | Sulusetööd |

45422000-1 | Puusepatoodete paigaldustööd |

45422100-2 | Puidutööd |

45430000-0 | Põranda- ja seinakattetööd |

45431000-7 | Plaatimistööd |

45431100-8 | Põrandaplaatide paigaldamine |

45431200-9 | Seinaplaatide paigaldamine |

45432000-4 | Põrandate paigaldamine ja katmine, seinte katmine ja tapeetimistööd |

45432100-5 | Põrandapaigaldus- ja -katmistööd |

45432110-8 | Põrandapaigaldustööd |

45432111-5 | Elastsete põrandakattematerjalide paigaldustööd |

45432112-2 | Sillutise paigaldamine |

45432113-9 | Parkettpõrandad |

45432114-6 | Puitpõrandad |

45432120-1 | Mustpõrandate paigaldustööd |

45432121-8 | Arvutisaalide põrandad |

45432130-4 | Põrandakattetööd |

45432200-6 | Seinakatmis- ja tapeetimistööd |

45432210-9 | Seinakatmistööd |

45432220-2 | Tapeetimistööd |

45440000-3 | Värvimis- ja klaasimistööd |

45441000-0 | Klaasimistööd |

45442000-7 | Kaitsevahenditega katmine |

45442100-8 | Värvimistööd |

45442110-1 | Hoonete värvimistööd |

45442120-4 | Tarindite kaitsevahenditega katmine ja värvimine |

45442121-1 | Tarindite värvimistööd |

45442180-2 | Värvkatte uuendustööd |

45442190-5 | Värvkatte eemaldustööd |

45442200-9 | Korrosioonivastase vahendiga katmine |

45442210-2 | Galvaniseerimistööd |

45442300-0 | Pinnakaitsetööd |

45450000-6 | Muud ehitusviimistlustööd |

45451000-3 | Kujundustööd |

45451100-4 | Kaunistuste paigaldustööd |

45451200-5 | Paneelide paigaldustööd |

45451300-6 | Siseaiad |

45452000-0 | Hoonete välispuhastustööd |

45452100-1 | Hoonete välisseinte jugapuhastustööd |

45453000-7 | Kapitaalremont- ja renoveerimistööd |

45453100-8 | Renoveerimistööd |

45454000-4 | Ümberehitustööd |

45454100-5 | Restaureerimistööd |

45500000-2 | Operaatoriga ehitus- ja tsiviilehitusmasinate ja seadmete rent |

45510000-5 | Kraanajuhiga kraanade rent |

45520000-8 | Juhiga mullatöömasinate rent |

50000000-5 | Remondi-, hooldus- ja paigaldusteenused |

50100000-6 | Sõidukite ja nendega seotud vahendite remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

50110000-9 | Mootorsõidukite ja nendega seotud vahendite remondi- ja hooldusteenused |

50111000-6 | Sõidukipargi haldamis-, remondi- ja hooldusteenused |

50111100-7 | Sõidukipargi haldamisteenused |

50111110-0 | Sõidukipargi tugiteenused |

50112000-3 | Autode remondi- ja hooldusteenused |

50112100-4 | Autoremonditeenused |

50112110-7 | Sõidukikerede remonditeenused |

50112111-4 | Autoplekksepatööd |

50112120-0 | Tuuleklaasi vahetusteenused |

50112200-5 | Autohooldusteenused |

50112300-6 | Autopesu- ja samalaadsed teenused |

50113000-0 | Autobusside remondi- ja hooldusteenused |

50113100-1 | Autobusside remonditeenused |

50113200-2 | Autobusside hooldusteenused |

50114000-7 | Veoautode remondi- ja hooldusteenused |

50114100-8 | Veoautode remonditeenused |

50114200-9 | Veoautode hooldusteenused |

50115000-4 | Mootorrataste remondi- ja hooldusteenused |

50115100-5 | Mootorrataste remonditeenused |

50115200-6 | Mootorrataste hooldusteenused |

50116000-1 | Sõidukite eriosade hooldus- ja remonditeenused |

50116100-2 | Elektrisüsteemide remonditeenused |

50116200-3 | Sõidukite pidurite ja piduriosade remondi- ja hooldustööd |

50116300-4 | Sõidukite käigukastide remondi- ja hooldustööd |

50116400-5 | Sõidukite jõuülekandeseadmete remondi- ja hooldustööd |

50116500-6 | Rehvide remonditeenused, kaasa arvatud rataste reguleerimine ja tasakaalustamine |

50116510-9 | Rehvide protekteerimine |

50116600-7 | Starterite remondi- ja hooldusteenused |

50117000-8 | Sõidukite ümberehitus- ja korrastusteenused |

50117100-9 | Mootorsõidukite ümberehitusteenused |

50117200-0 | Kiirabiautode ümberehitusteenused |

50117300-1 | Sõidukite korrastusteenused |

50118000-5 | Autode maanteeabi teenused |

50118100-6 | Autode avariiabi ja pukseerimisteenused |

50118110-9 | Sõidukite pukseerimisteenused |

50118200-7 | Kaubaautode avariiabi ja pukseerimisteenused |

50118300-8 | Autobusside avariiabi ja pukseerimisteenused |

50118400-9 | Mootorsõidukite avariiabi ja pukseerimisteenused |

50118500-0 | Mootorrataste avariiabi ja pukseerimisteenused |

50190000-3 | Sõidukite lammutustööd |

50200000-7 | Õhusõidukite, raudtee, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

50210000-0 | Õhusõidukite ja nende seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

50211000-7 | Õhusõidukite remondi- ja hooldusteenused |

50211100-8 | Õhusõidukite hooldusteenused |

50211200-9 | Õhusõidukite remonditeenused |

50211210-2 | Õhusõiduki mootorite remondi- ja hooldusteenused |

50211211-9 | Õhusõiduki mootorite hooldusteenused |

50211212-6 | Õhusõiduki mootorite remonditeenused |

50211300-0 | Õhusõidukite korrastusteenused |

50211310-3 | Õhusõiduki mootorite korrastusteenused |

50212000-4 | Helikopterite remondi- ja hooldusteenused |

50220000-3 | Raudteede ja nende seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

50221000-0 | Vedurite remondi- ja hooldusteenused |

50221100-1 | Vedurite käigukastide remondi- ja hooldusteenused |

50221200-2 | Vedurite jõuülekandemehhanismide remondi- ja hooldusteenused |

50221300-3 | Vedurite rattakomplektide remondi- ja hooldusteenused |

50221400-4 | Vedurite pidurite ja piduriosade remondi- ja hooldustööd |

50222000-7 | Veeremi remondi- ja hooldusteenused |

50222100-8 | Summutite remondi- ja hooldustööd |

50223000-4 | Vedurite korrastus- ja uuendustööd |

50224000-1 | Veeremi korrastus- ja uuendustööd |

50224100-2 | Veeremi istmete korrastus- ja uuendustööd |

50224200-3 | Reisivagunite korrastus- ja uuendustööd |

50225000-8 | Raudteerööbaste hooldusteenused |

50229000-6 | Veeremi lammutustööd |

50230000-6 | Teede ja muude seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

50232000-0 | Avalike valgustusseadmete ja valgusfooride hooldusteenused |

50232100-1 | Tänavavalgustuse hooldusteenused |

50232110-4 | Avalike valgustusseadmete kasutuselevõtmine |

50232200-2 | Liiklustähiste hooldusteenused |

50240000-9 | Laevavarustuse ja muude seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

50241000-6 | Laevade remondi- ja hooldusteenused |

50241100-7 | Laevade remonditeenused |

50241200-8 | Parvlaevade remonditeenused |

50242000-3 | Laevade teisendusteenused |

50243000-0 | Laevade lammutusteenused |

50244000-7 | Laevade ja paatide korrastustööd |

50245000-4 | Laevade uuendusteenused |

50246000-1 | Sadamaseadmete hooldusteenused |

50246100-2 | Kuivdokiteenused |

50246200-3 | Poide hooldusteenused |

50246300-4 | Ujuvtarindite remondi- ja hooldusteenused |

50246400-5 | Ujuvlavade remondi- ja hooldusteenused |

50300000-8 | Personaalarvutite, kontoriseadmete, telekommunikatsiooni- ja audiovisuaalsete seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

50310000-1 | Kontorimasinate hooldus ja remont |

50311000-8 | Kontori raamatupidamisseadmete hooldus ja remont |

50311400-2 | Kalkulaatorite ja raamatupidamisseadmete hooldus ja remont |

50312000-5 | Arvutiseadmete hooldus ja remont |

50312100-6 | Suurarvutite hooldus ja remont |

50312110-9 | Suurarvutite hooldus |

50312120-2 | Suurarvutite remont |

50312200-7 | Miniarvutite hooldus ja remont |

50312210-0 | Miniarvutite hooldus |

50312220-3 | Miniarvutite remont |

50312300-8 | Andmevõrguseadmete hooldus ja remont |

50312310-1 | Andmevõrguseadmete hooldus |

50312320-4 | Andmevõrguseadmete remont |

50312400-9 | Mikroarvutite hooldus ja remont |

50312410-2 | Mikroarvutite hooldus |

50312420-5 | Mikroarvutite remont |

50312500-0 | Infotehnoloogia tarkvara hooldus ja parandus |

50312510-3 | Infotehnoloogia tarkvara hooldus |

50312520-6 | Infotehnoloogia tarkvara parandus |

50312600-1 | Infotehnoloogiaseadmete hooldus ja remont |

50312610-4 | Infotehnoloogiaseadmete hooldus |

50312620-7 | Infotehnoloogiaseadmete remont |

50313000-2 | Reprograafiamasinate hooldus ja remont |

50313100-3 | Koopiamasinate remonditeenused |

50313200-4 | Koopiamasinate hooldusteenused |

50314000-9 | Fakside remondi- ja hooldusteenused |

50315000-6 | Automaatvastajate remondi- ja hooldusteenused |

50316000-3 | Piletiautomaatide hooldus- ja remonditeenused |

50317000-0 | Piletikontrollseadmete hooldus ja remont |

50320000-4 | Personaalarvutite remondi- ja hooldustööd |

50321000-1 | Personaalarvutite remonditööd |

50322000-8 | Personaalarvutite hooldustööd |

50323000-5 | Arvutite välisseadmete hooldus- ja remonditööd |

50323100-6 | Arvutite välisseadmete hooldustööd |

50323200-7 | Arvutite välisseadmete remonditööd |

50324000-2 | Personaalarvutite tugiteenused |

50324100-3 | Süsteemihooldusteenused |

50324200-4 | Ennetushooldusteenused |

50330000-7 | Telekommunikatsiooniseadmete hooldusteenused |

50331000-4 | Telekommunikatsiooniliinide remondi- ja hooldusteenused |

50332000-1 | Telekommunikatsiooni infrastruktuuri hooldusteenused |

50333000-8 | Raadiosideseadmete hooldusteenused |

50333100-9 | Raadiosaatjate remondi- ja hooldustööd |

50333200-0 | Raadiotelefoniaparaatide remondi- ja hooldusteenused |

50334000-5 | Tavatelefoni- ja -telegraafiseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50334100-6 | Tavatelefoniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50334110-9 | Telefonivõrgu hooldusteenused |

50334120-2 | Telefonikeskjaamaseadmete uuendusteenused |

50334130-5 | Telefonikeskjaamaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50334140-8 | Telefoniaparaatide remondi- ja hooldusteenused |

50334200-7 | Tavatelegraafi remondi- ja hooldusteenused |

50334300-8 | Tavateleksiseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50334400-9 | Sidesüsteemide hooldusteenused |

50340000-0 | Audio-visuaalsete ja optikaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50341000-7 | Televisiooniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50341100-8 | Videotekstiseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50341200-9 | Televisioonisaatjate remondi- ja hooldusteenused |

50342000-4 | Audioseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50343000-1 | Videoseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50344000-8 | Optikaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50344100-9 | Fotograafiaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50344200-0 | Kinematograafiaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50400000-9 | Meditsiini- ja täppisseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50410000-2 | Mõõte-, testimis- ja kontrollaparatuuri remondi- ja hooldusteenused |

50411000-9 | Mõõteaparaatide remondi- ja hooldusteenused |

50411100-0 | Veemõõtjate remondi- ja hooldusteenused |

50411200-1 | Gaasimõõtjate remondi- ja hooldusteenused |

50411300-2 | Elektrivoolumõõtjate remondi- ja hooldusteenused |

50411400-3 | Tahhomeetrite remondi- ja hooldusteenused |

50411500-4 | Tööstuslike ajamõõtjate remondi- ja hooldusteenused |

50412000-6 | Testimisaparaatide remondi- ja hooldusteenused |

50413000-3 | Kontrollaparatuuri remondi- ja hooldusteenused |

50413100-4 | Gaasiavastusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50413200-5 | Tuletõrjeseadmete hooldusteenused |

50420000-5 | Meditsiini- ja kirurgiaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50421000-2 | Meditsiiniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50421100-3 | Ratastoolide remondi- ja hooldusteenused |

50421200-4 | Röntgenseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50422000-9 | Kirurgiaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50430000-8 | Täppisriistade remondi- ja hooldusteenused |

50431000-5 | Käe- ja taskukellade remondi- ja hooldusteenused |

50432000-2 | Kellade remondi- ja hooldusteenused |

50433000-9 | Kalibreerimisteenused |

50500000-0 | Pumpade, ventiilide, kraanide, metallmahutite, agregaatide ja masinate remondi- ja hooldusteenused |

50510000-3 | Pumpade, ventiilide, kraanide ja metallmahutite remondi- ja hooldusteenused |

50511000-0 | Pumpade remondi- ja hooldusteenused |

50511100-1 | Vedelikupumpade remondi- ja hooldusteenused |

50511200-2 | Gaasipumpade remondi- ja hooldusteenused |

50512000-7 | Ventiilide remondi- ja hooldusteenused |

50513000-4 | Kraanide remondi- ja hooldusteenused |

50514000-1 | Metallmahutite remondi- ja hooldusteenused |

50514100-2 | Paakide remondi- ja hooldusteenused |

50514200-3 | Reservuaaride remondi- ja hooldusteenused |

50514300-4 | Torusoojustuse remonditeenused |

50530000-9 | Masinate remondi- ja hooldusteenused |

50531000-6 | Mitteelektrimasinate remondi- ja hooldusteenused |

50531100-7 | Kuumaveekatelde hooldusteenused |

50531200-8 | Gaasiseadmete hooldusteenused |

50531300-9 | Kompressorite remondi- ja hooldusteenused |

50531400-0 | Kraanade remondi- ja hooldusteenused |

50531500-1 | Mastnoolkraanade remondi- ja hooldusteenused |

50531510-4 | Puurtornide lahtimonteerimisteenused |

50532000-3 | Elektrimasinate, -aparaatide ja seonduvate seadmete remondi- ja hooldusteenused |

50532100-4 | Elektrimootorite remondi- ja hooldusteenused |

50532200-5 | Trafode remondi- ja hooldusteenused |

50532300-6 | Generaatorite remondi- ja hooldusteenused |

50532400-7 | Elektrijaotusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50700000-2 | Ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50710000-5 | Mehaaniliste ja elektriliste ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50711000-2 | Elektriliste ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50712000-9 | Mehaaniliste ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50720000-8 | Keskkütteseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50721000-5 | Kütteseadmete kasutuselevõtmine |

50730000-1 | Jahutusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50740000-4 | Eskalaatorite remondi- ja hooldusteenused |

50750000-7 | Liftihooldusteenused |

50800000-3 | Mitmesugused remondi- ja hooldusteenused |

50810000-6 | Ehete parandusteenused |

50820000-9 | Isiklike nahkesemete parandusteenused |

50821000-6 | Saapaparandusteenused |

50822000-3 | Kingaparandusteenused |

50830000-2 | Rõiva- ja tekstiilesemete parandusteenused |

50840000-5 | Relvade ja relvastussüsteemide remondi- ja hooldusteenused |

50841000-2 | Relvade remondi- ja hooldusteenused |

50842000-9 | Relvastussüsteemide remondi- ja hooldusteenused |

50850000-8 | Mööbli remondi- ja hooldusteenused |

50860000-1 | Muusikariistade remondi- ja hooldusteenused |

50870000-4 | Mänguväljakuvarustuse remondi- ja hooldusteenused |

50880000-7 | Hotellivarustuse ja restoraniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50881000-4 | Hotellivarustuse remondi- ja hooldusteenused |

50882000-1 | Restoraniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50883000-8 | Toitlustusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

50884000-5 | Matkavarustuse remondi- ja hooldusteenused |

50900000-4 | Paigaldusteenused |

50910000-7 | Elektri- ja mehaaniliste seadmete paigaldusteenused |

50911000-4 | Elektriseadmete paigaldusteenused |

50911100-5 | Elektrimootorite, -generaatorite ja -trafode paigaldusteenused |

50911110-8 | Elektrimootorite paigaldusteenused |

50911120-1 | Generaatorite paigaldusteenused |

50911130-4 | Trafode paigaldusteenused |

50911200-6 | Elektrijaotus- ja -juhtimisseadmete paigaldusteenused |

50911210-9 | Elektrijaotusseadmete paigaldusteenused |

50911220-2 | Elektrijuhtimisseadmete paigaldusteenused |

50912000-1 | Mehaaniliste seadmete paigaldusteenused |

50913000-8 | Aurugeneraatorite, turbiinide, kompressorite ja põletite paigaldusteenused |

50913100-9 | Aurugeneraatorite paigaldusteenused |

50913300-1 | Turbiinide paigaldusteenused |

50913310-4 | Gaasiturbiinide paigaldusteenused |

50913400-2 | Kompressorite paigaldusteenused |

50913500-3 | Tööstusahjude paigaldusteenused |

50913510-6 | Põletite paigaldusteenused |

50193511-3 | Jäätmepõletusseadmete paigaldusteenused |

50914000-5 | Mootorite paigaldusteenused |

50914100-6 | Bensiinimootorite paigaldusteenused |

50914200-7 | Diiselmootorite paigaldusteenused |

50914300-8 | Vedurimootorite paigaldusteenused |

50914400-9 | Sõidukimootorite paigaldusteenused |

50914500-0 | Laevamootorite paigaldusteenused |

50914600-1 | Õhusõidukite mootorite paigaldusteenused |

50920000-0 | Mõõte-, kontroll-, testimis- ja navigatsiooniseadmete paigaldusteenused |

50921000-7 | Mõõteseadmete paigaldusteenused |

50921100-8 | Ajamõõteseadmete paigaldusteenused |

50922000-4 | Kontrollseadmete paigaldusteenused |

50923000-1 | Testimisseadmete paigaldusteenused |

50924000-8 | Navigatsiooniseadmete paigaldusteenused |

50930000-3 | Sideseadmete paigaldusteenused |

50931000-0 | Raadio-, televisiooni-, heli- ja videoseadmete paigaldusteenused |

50931100-1 | Raadioseadmete paigaldusteenused |

50931200-2 | Televisiooniseadmete paigaldusteenused |

50931300-3 | Heliseadmete paigaldusteenused |

50931400-4 | Videoseadmete paigaldusteenused |

50932000-7 | Raadio- ja televisioonisaatjate paigaldusteenused |

50932100-8 | Raadiosaatjate paigaldusteenused |

50932200-9 | Televisioonisaatjate paigaldusteenused |

50933000-4 | Raadiotelefoniseadmete paigaldusteenused |

50934000-1 | Tavatelefoniseadmete paigaldusteenused |

50935000-8 | Tavatelegraafiseadmete paigaldusteenused |

50940000-6 | Meditsiini- ja kirurgiaseadmete paigaldusteenused |

50941000-3 | Meditsiiniseadmete paigaldusteenused |

50942000-0 | Kirurgiaseadmete paigaldusteenused |

50943000-7 | Laboriseadmete paigaldusteenused |

50950000-9 | Eriotstarbeliste masinate ja seadmete paigaldusteenused |

50951000-6 | Üldotstarbeliste masinate ja seadmete paigaldusteenused |

50951100-7 | Tõste- ja käitlemisseadmete, v.a liftide ja eskalaatorite, paigaldusteenused |

50951110-0 | Tõsteseadmete paigaldusteenused |

50951111-7 | Kraanade paigaldusteenused |

50951120-3 | Käitlemisseadmete paigaldusteenused |

50951130-6 | Ripp-platvormide paigaldusteenused |

50951140-9 | Eriveosüsteemide paigaldusteenused |

50951400-0 | Mitmesuguste üldotstarbeliste masinate paigaldusteenused |

50951410-3 | Vedelike filtreerimis- või puhastusseadmete paigaldusteenused |

50951411-0 | Vee filtreerimis- või puhastusseadmete paigaldusteenused |

50952000-3 | Põllutöö- ja metsatöötlusmasinate paigaldusteenused |

50952100-4 | Põllutöömasinate paigaldusteenused |

50952200-5 | Metsatöötlusmasinate paigaldusteenused |

50953000-0 | Tööpinkide paigaldusteenused |

50954000-7 | Eriotstarbeliste masinate ja seadmete paigaldusteenused |

50954100-8 | Kaevandus-, karjääri-, ehitus- ja metallurgiamasinate paigaldusteenused |

50954110-1 | Kaevandusmasinate paigaldusteenused |

50954120-4 | Karjäärimasinate paigaldusteenused |

50954130-7 | Ehitusmasinate paigaldusteenused |

50954140-0 | Metallurgiamasinate paigaldusteenused |

50954200-9 | Toidu- ja joogivalmistus- ja tubakatootmismasinate paigaldusteenused |

50954210-2 | Toidukäitlemismasinate paigaldusteenused |

50954220-5 | Joogivalmistusseadmete paigaldusteenused |

50954230-8 | Tubakatootmismasinate paigaldusteenused |

50954300-0 | Tekstiilitootmis-, rõivavalmistus- ja nahavalmistusmasinate paigaldusteenused |

50954310-3 | Tekstiilitootmismasinate paigaldusteenused |

50954320-6 | Rõivavalmistusmasinate paigaldusteenused |

50954330-9 | Nahavalmistusmasinate paigaldusteenused |

50954340-2 | Pesumasinate, kuivpuhastus- ja kuivatusmasinate paigaldusteenused |

50954400-1 | Paberi- ja papitootmismasinate paigaldusteenused |

50954410-4 | Paberitootmismasinate paigaldusteenused |

50954420-7 | Papitootmismasinate paigaldusteenused |

50955000-4 | Relvastussüsteemide paigaldusteenused |

50960000-2 | Arvutite ja kontoriseadmete paigaldusteenused |

50961000-9 | Arvutite ja infotöötlusseadmete paigaldusteenused |

50961100-0 | Arvutite paigaldusteenused |

50961110-3 | Riistvara paigaldusteenused |

50961200-1 | Infotöötlusseadmete paigaldusteenused |

50962000-6 | Kontoriseadmete paigaldusteenused |

50980000-8 | Metallmahutite paigaldusteenused |

50981000-5 | Paakide paigaldusteenused |

50982000-2 | Reservuaaride paigaldusteenused |

52000000-9 | Jaemüügiteenused |

52100000-0 | Toidukaupade jaemüügiteenused |

52200000-1 | Jookide jaemüügiteenused |

52300000-2 | Mööbli jaemüügiteenused |

52400000-3 | Rõivaste jaemüügiteenused |

52500000-4 | Ehitusmaterjalide jaemüügiteenused |

52600000-5 | Trükiste jaemüügiteenused |

52700000-6 | Kontoritarvete jaemüügiteenused |

52800000-7 | Aiasaaduste jaemüügiteenused |

52900000-8 | Meditsiinitoodete jaemüügiteenused |

55000000-0 | Hotelli- ja restoraniteenused |

55100000-1 | Hotelliteenused |

55200000-2 | Laagriplatsid ja muu mittehotellimajutus |

55210000-5 | Matkamajateenused |

55220000-8 | Kämpingute teenused |

55221000-5 | Sõidukelamulaagrite teenused |

55240000-4 | Puhkekeskuste ja puhkemajade teenused |

55241000-1 | Puhkekeskuste teenused |

55242000-8 | Puhkemajade teenused |

55243000-5 | Laste puhkelaagrite teenused |

55250000-7 | Üüriteenused lühiajaliseks majutuseks möbleeritud ruumides |

55260000-0 | Magamisvaguni teenused |

55270000-3 | Kodumajutusteenused |

55300000-3 | Restorani- ja toiduserveerimisteenused |

55310000-6 | Restorani kelneriteenused |

55311000-3 | Piiratud klientuuriga restoranide kelneriteenused |

55312000-0 | Piiramatu klientuuriga restoranide kelneriteenused |

55320000-9 | Toiduserveerimisteenused |

55321000-6 | Toiduvalmistusteenused |

55322000-3 | Toiduküpsetusteenused |

55330000-2 | Selvekohviku teenused |

55400000-4 | Joogiserveerimisteenused |

55410000-7 | Baari haldamisteenused |

55500000-5 | Söökla- ja toitlustusteenused |

55510000-8 | Sööklateenused |

55511000-5 | Söökla ja muude piiratud klientuuriga selvekohvikute teenused |

55512000-2 | Söökla haldamisteenused |

55520000-1 | Toitlustusteenused |

55521000-8 | Eramajapidamiste toitlustusteenused |

55521100-9 | Toiduvalmistamise ja selle tarbijale kohaletoomise teenused |

55521200-0 | Toidu kohaletoomisteenus |

55522000-5 | Transpordiettevõtete toitlustusteenused |

55523000-2 | Muude ettevõtete või asutuste toitlustusteenused |

55523100-3 | Koolisöögiteenused |

55524000-9 | Kooli toitlustusteenused |

60000000-8 | Maismaatranspordi teenused ja torujuhtmetranspordi teenused |

60100000-9 | Maismaatransporditeenused |

60110000-2 | Reisijate maismaatransporditeenused |

60111000-9 | Reisijate raudteetransporditeenused |

60112000-6 | Ühistransporditeenused |

60112100-7 | Trammi ühistransporditeenused |

60112200-8 | Linnaliinibussi ühistransporditeenused |

60112300-9 | Maaliinibussi ühistransporditeenused |

60113000-3 | Veoteenused piiratud klientuurile |

60113100-4 | Koolibussiteenused |

60113200-5 | Vangide veoteenused |

60113300-6 | Patsientide veoteenused |

60113310-9 | Patsientide tavaveoteenused |

60113400-7 | Puuetega inimeste vedu |

60113500-8 | Vanurite vedu |

60114000-0 | Regulaarse reisijateveo teenused |

60115000-7 | Reisijate autoveoteenused |

60115100-8 | Taksoteenused |

60116000-4 | Reisijate eriotstarbelise maismaatranspordi teenused |

60116100-5 | Sõiduplaaniväline reisijatevedu |

60116200-6 | Ekskursioonibussiteenused |

60116300-7 | Reisijatevedu loomveokitega |

60117000-1 | Juhiga sõidukite rentimine reisijateveoks |

60117100-2 | Juhiga sõiduautode rentimine |

60117200-3 | Juhiga busside rentimine |

60120000-5 | Kauba maismaaveoteenused |

60121000-2 | Kauba raudteevedu |

60121100-3 | Sügavkülmutatud ja külmutatud kaupade raudteevedu |

60121200-4 | Bensiinitoodete raudteevedu |

60121300-5 | Vedelike- ja gaasitsisternide raudteevedu |

60121400-6 | Konteinerkaubaveod raudteel |

60121500-7 | Postivedu raudteel |

60121600-8 | Kuivpuistekaubavedu raudteel |

60122000-9 | Kauba maanteeveoteenused |

60122100-0 | Kauba maanteeveoteenused eriveokitega |

60122110-3 | Veoteenused külmutusveokitega |

60122120-6 | Veoteenused paakveokitega |

60122130-9 | Veoteenused mahtkaupade veoks kohaldatud veokitega |

60122140-2 | Veoteenused konteinerveokitega |

60122150-5 | Veoteenused mööbliautodega |

60122160-8 | Turvaveoteenused |

60122161-5 | Soomusautoteenused |

60122170-1 | Meditsiiniveoteenused |

60122200-1 | Maismaa postivedu |

60122230-0 | Pakiveoteenused |

60123000-6 | Eriveoteenused |

60123100-7 | Söevedu |

60123200-8 | Naftavedu |

60123300-9 | Kütusevedu |

60123400-0 | Gaasivedu |

60123500-1 | Vedelikevedu |

60123600-2 | Relvade ja laskemoona vedu |

60123700-3 | Veoteenused haagistega |

60129000-8 | Juhiga kaubaveokite rent |

60129100-9 | Juhiga veoautode rent |

60129200-0 | Juhiga tööstussõidukite rent |

60129300-1 | Juhiga kaubikute rent |

60200000-0 | Torutransporditeenused |

60210000-3 | Naftasaaduste torutransport |

60220000-6 | Maagaasi torutransport |

61000000-5 | Veetransporditeenused |

61100000-6 | Reisijate veetransporditeenused |

61110000-9 | Parvlaeva veoteenused |

61200000-7 | Kauba veetransport |

61210000-0 | Külmutatud kauba veetransport |

61220000-6 | Nafta veetransport |

61230000-6 | Mahtlasti veetransport |

61240000-9 | Konteinerkauba veetransport |

61250000-2 | Postivedu veetranspordiga |

61300000-8 | Kaablipaigalduslaeva teenused |

61400000-9 | Agenteerimisteenused |

61500000-0 | Laevaperega veetranspordivahendi rent |

61510000-3 | Laevaperega veesõidukite rent |

61511000-0 | Laevaperega merelaevade rent |

61512000-7 | Laevaperega siseveekogulaevade rent |

61513000-4 | Saastetõrjelaevade teenused |

61514000-1 | Raskelastilaevateenused |

61515000-8 | Varustuslaevateenused |

61516000-5 | Avamere varustuslaeva teenused |

61530000-9 | Laevaperega väikelaevade rent |

62000000-2 | Õhutransporditeenused |

62100000-3 | Õhutranspordi regulaarteenused |

62110000-6 | Reisijate regulaarveoteenused õhutranspordiga |

62120000-9 | Kauba regulaarveoteenused õhutranspordiga |

62121000-6 | Lennuposti regulaarveoteenused |

62122000-3 | Konteinerkauba regulaarvedu õhutranspordiga |

62200000-4 | Juhuveoteenused õhutranspordiga |

62210000-7 | Reisijate mitteregulaarveoteenused õhutranspordiga |

62220000-0 | Kauba juhuveoteenused õhutranspordiga |

62221000-7 | Lennuposti juhuveoteenused |

62222000-4 | Konteinerkauba mitteregulaarvedu õhutranspordiga |

62230000-3 | Tšarterlennuteenused |

62240000-6 | Meekonnaga õhutranspordivahendi rent |

62241000-3 | Meeskonnaga õhusõiduki rent |

62241100-4 | Meeskonnaga jäigatiivalise õhusõiduki rent |

62241200-5 | Meeskonnaga kopteri rent |

62300000-5 | Kosmoseveoteenused |

62400000-6 | Lennu- ja seonduvad teenused |

62410000-9 | Piserdusteenused õhust |

62420000-2 | Metsatulekahjutõrje lennuteenused |

62430000-5 | Õhupäästeteenistused |

62440000-8 | Õhusõiduki juhtimisteenused |

62441000-5 | Pilooditeenused |

62450000-1 | Õhusõiduki juhtimisteenused |

63000000-9 | Tugi- ja abiveoteenused; reisibürooteenused |

63100000-0 | Lasti käitlemis- ja hoiuteenused |

63110000-3 | Lasti käitlemisteenused |

63111000-0 | Konteinerite käitlemisteenused |

63112000-7 | Pagasikäitlemisteenused |

63112100-8 | Reisijate pagasi käitlemisteenused |

63112110-1 | Pagasi kohaletoimetamisteenused |

63120000-6 | Hoiu- ja laoteenused |

63121000-3 | Hoiu- ja väljastusteenused |

63121100-4 | Hoiuteenused |

63121110-7 | Gaasihoidlateenused |

63122000-0 | Laoteenused |

63200000-1 | Maismaatranspordi tugiteenused |

63210000-4 | Raudteetranspordi tugiteenused |

63220000-7 | Maanteetranspordi tugiteenused |

63221000-4 | Bussijaamateenused |

63222000-1 | Maantee käitamisteenused |

63222100-2 | Maantee maksuteenused |

63223000-8 | Silla ja tunneli käitamisteenused |

63223100-9 | Silla käitamisteenused |

63223110-2 | Silla maksuteenused |

63223200-0 | Tunneli käitamisteenused |

63223210-3 | Tunneli maksuteenused |

63224000-5 | Parkimisteenused |

63225000-2 | Kaalusilla teenused |

63226000-9 | Sõidukite tankimisteenused |

63300000-2 | Veetranspordi tugiteenused |

63310000-5 | Sadama ja veeteede käitamis- ning kaasnevad teenused |

63311000-2 | Punkerdamisteenused |

63312000-9 | Sadama käitamisteenused |

63313000-6 | Veeteede käitamisteenused |

63314000-3 | Laeva tankimisteenused |

63315000-0 | Reisiterminali käitamisteenused |

63320000-8 | Laevajuhtimisteenused |

63330000-1 | Ankurdusteenused |

63340000-4 | Navigatsiooniteenused |

63341000-1 | Avamere asukoha määramisteenused |

63341100-2 | Tulelaeva asukoha määramisteenused |

63342000-8 | Tulelaeva teenused |

63343000-5 | Poi asukoha määramisteenused |

63343100-6 | Poi asukoha märkimisteenused |

63344000-2 | Majakateenused |

63350000-7 | Pääste- ja laevatõsteteenused |

63351000-4 | Laevapäästeteenused |

63352000-1 | Varustuslaevateenused |

63353000-8 | Laevatõsteteenused |

63360000-0 | Mitmesugused veetranspordi tugiteenused |

63361000-7 | Laevaregistriteenused |

63362000-4 | Jäämurdeteenused |

63363000-1 | Laeva varustamisteenused |

63364000-8 | Laeva prahtimisteenused |

63365000-5 | Laeva dokkimisteenused |

63366000-2 | Laeva opereerimisteenused |

63366100-3 | Laeva (dokist) vettelaskmisteenused |

63366200-4 | Kaugjuhitavate sukelaparaatide teenused |

63367000-9 | Kalalaevateenused |

63368000-6 | Uurimislaeva teenused |

63369000-3 | Ankru käsitsemisteenused |

63370000-3 | Puksiir- ja tõukurlaevade teenused |

63371000-0 | Pukseerimisteenused |

63372000-7 | Tõukurteenused |

63400000-3 | Õhutranspordi tugiteenused |

63410000-6 | Lennujaamateenused |

63420000-9 | Lennuliikluse juhtimisteenused |

63430000-2 | Õhusõidukite tankimisteenused |

63500000-4 | Reisibüroo-, reisijuhi- ja reisikorraldajateenused |

63510000-7 | Reisibüroo- ja samalaadsed teenused |

63511000-4 | Reisipakettide organiseerimine |

63512000-1 | Reisi- ja reisipaketipiletite müügiteenused |

63513000-8 | Turistiinfo teenused |

63514000-5 | Giiditeenused |

63515000-2 | Reisiteenused |

63516000-9 | Reisikorraldamisteenused |

63520000-0 | Transpordiagentuuri teenused |

63521000-7 | Kaubaveoagentuuride teenused |

63522000-4 | Laevamaakleri teenused |

63523000-1 | Sadama- ja ekspediitoragentuuride teenused |

63524000-8 | Veodokumentide koostamisteenused |

63600000-5 | Logistikateenused |

64000000-6 | Posti- ja telekommunikatsiooniteenused |

64100000-7 | Posti- ja kullerteenused |

64110000-0 | Postiteenused |

64111000-7 | Ajalehtede ja perioodikaga seotud postiteenused |

64112000-4 | Kirjapostiteenused |

64113000-1 | Pakipostiteenused |

64114000-8 | Postkontori letiteenused |

64115000-5 | Postkasti rentimine |

64116000-2 | Nõudmiseni saadetiste postiteenused |

64120000-3 | Kulleriteenused |

64121000-0 | Mitmesugused kulleriteenused |

64121100-1 | Posti laialikandeteenused |

64121200-2 | Pakkide laialikandeteenused |

64122000-7 | Kontorisisesed posti- ja käskjalateenused |

64200000-8 | Telekommunikatsiooniteenused |

64210000-1 | Telefoni- ja andmeedastusteenused |

64211000-8 | Üldkasutatava telefoni teenused |

64212000-5 | Mobiiltelefoniteenused |

64213000-2 | Ettevõtte ühistelefonivõrguteenused |

64214000-9 | Ettevõtte püsitelefonivõrguteenused |

64214100-0 | Satelliidiliini renditeenused |

64214200-1 | Telefonikeskjaama teenused |

64214400-3 | Maasideliinide rentimine |

64216000-3 | Elektrooniliste sõnumite ja info teenused |

64216100-4 | Elektrooniliste sõnumite teenused |

64216110-7 | Elektroonilise andmevahetuse teenused |

64216120-0 | Elektronposti teenused |

64216130-3 | Teleksiteenused |

64216140-6 | Telegraafiteenused |

64216200-5 | Elektroonilise info teenused |

64216210-8 | Info hüvisteenused |

64216300-6 | Teletekstiteenused |

64220000-4 | Telekommunikatsiooniteenused, v.a telefoni- ja andmeedastuse teenused |

64221000-1 | Sidumisteenused |

64222000-8 | Kaugtööteenused |

64223000-5 | Kaugotsinguteenused |

64224000-2 | Telekonverentsiteenused |

64225000-9 | Õhk-maa telekommunikatsiooniteenused |

64226000-6 | Telemaatikateenused |

64227000-3 | Integreeritud telekommunikatsiooniteenused |

64228000-0 | Tele- ja raadioülekandeteenused |

64228100-1 | Teleülekandeteenused |

64228200-2 | Raadioülekandeteenused |

65000000-3 | Kommunaalteenused |

65100000-4 | Veejaotus- ja seonduvad teenused |

65110000-7 | Veejaotus |

65111000-4 | Joogiveejaotus |

65120000-0 | Veepuhastusjaama käitus |

65130000-3 | Veevärgi käitus |

65200000-5 | Gaasijaotus- ja seonduvad teenused |

65210000-8 | Gaasijaotus |

65300000-6 | Elektrijaotus- ja seonduvad teenused |

65310000-9 | Elektrijaotus |

65320000-2 | Elektriseadmete käitus |

65400000-7 | Muu energiavarustus ja -jaotamine |

65410000-0 | Jõujaama käitus |

65500000-8 | Arvesti näidulugemisteenus |

66000000-0 | Finantsvahendusteenused |

66100000-1 | Finantsvahendusteenused peale investeerimispangandus-, kindlustus- ja pensionikindlustusteenuste |

66110000-4 | Keskpangateenused |

66120000-7 | Hoiuseteenused |

66130000-0 | Krediteerimisteenused |

66140000-3 | Finantsliisinguteenused |

66200000-2 | Investeerimispangandusteenused |

66300000-3 | Kindlustus- ja pensionikindlustusteenused peale kohustuslike sotsiaalkindlustusteenuste |

66310000-6 | Elukindlustus- ja individuaalpensionifonditeenused |

66311000-3 | Elukindlustusteenused |

66312000-0 | Individuaalpensionifonditeenused |

66320000-9 | Ühise pensionifondi teenused |

66330000-2 | Muud kindlustusteenused peale elukindlustuse |

66331000-9 | Õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustusteenused |

66331100-0 | Õnnetusjuhtumikindlustusteenused |

66331200-1 | Tervisekindlustusteenused |

66331210-4 | Vabatahtlik tervisekindlustusteenus |

66331220-7 | Ravikindlustusteenused |

66332000-6 | Riskikindlustusteenused |

66332100-7 | Lepinguosalise riskikindlustusteenused |

66333000-3 | Juriidilise kindlustuse teenused |

66333100-4 | Juriidiliste kulutuste kindlustusteenused |

66334000-0 | Transpordikindlustusteenused |

66334100-1 | Mootorsõiduki kindlustusteenused |

66334200-2 | Mere-, õhu- ja muu transpordi kindlustusteenused |

66334210-5 | Raudteekindlustusteenused |

66334220-8 | Õhusõiduki kindlustusteenused |

66334230-1 | Laevakindlustusteenused |

66335000-7 | Veosekindlustusteenused |

66336000-4 | Kahjukindlustusteenused |

66336100-5 | Tulekindlustusteenused |

66336200-6 | Varakindlustusteenused |

66336300-7 | Ilmastikukahju- ja finantskahjukindlustusteenused |

66336310-0 | Ilmastikukindlustusteenused |

66336320-3 | Finantskahjukindlustusteenused |

66336321-0 | Rahalise kahju kindlustusteenused |

66337000-1 | Vastutuskindlustusteenused |

66337100-2 | Mootorsõiduki liiklusvastutuskindlustusteenused |

66337200-3 | Õhusõiduki liiklusvastutuskindlustusteenused |

66337300-4 | Laeva liiklusvastutuskindlustusteenused |

66337400-5 | Üldvastutuskindlustusteenused |

66338000-8 | Krediidi- ja garantiikindlustusteenused |

66338100-9 | Krediidikindlustusteenused |

66338200-0 | Garantiikindlustusteenused |

66338300-1 | Riskihaldamiskindlustusteenused |

66339000-5 | Muud kahjukindlustusteenused |

66339100-6 | Nafta- või gaasilava kindlustusteenused |

66339200-7 | Tehnilise kindlustuse teenused |

66339300-8 | Lisakindlustusteenused |

66339400-9 | Kutsevastutuskindlustusteenused |

66400000-4 | Edasikindlustusteenused |

66410000-7 | Elu edasikindlustusteenused |

66420000-0 | Õnnetusjuhtumi ja tervise edasikindlustusteenused |

66430000-3 | Muud kahjuedasikindlustusteenused |

67000000-7 | Finantsvahenduse abiteenused |

67100000-8 | Finantsvahenduse abiteenused, välja arvatud kindlustus ja pensionikindlustus |

67110000-1 | Investeerimispangandusega seotud teenused |

67111000-8 | Äriühingute ühinemis- ja ülevõtmisteenused |

67112000-5 | Äriühingu finants- ja riskikapitali teenused |

67113000-2 | Muud investeerimispangandusega seotud teenused |

67120000-4 | Maakleri- ja muud väärtpaberite ja kaubabörsi teenused |

67121000-1 | Väärtpaberite maakleriteenused |

67121100-2 | Pensioni investeerimisteenused |

67122000-8 | Kaubabörsi maakleriteenused |

67123000-5 | Käitlemis- ja arveldusteenused |

67130000-7 | Portfellihaldus-, -usaldus- ja hoiuteenused |

67131000-4 | Portfellihaldusteenused |

67131100-5 | Pensionifondi haldusteenused |

67132000-1 | Usaldushoiuteenused |

67133000-8 | Hoiuteenused |

67140000-0 | Finantsturgude administreerimisteenused |

67141000-7 | Finantsturutalitlusteenused |

67142000-4 | Finantsturu reguleerimisteenused |

67150000-3 | Muud finantsvahenduse lisateenused peale kindlustuse ja pensionikindlustuse |

67151000-0 | Finantskontsultatsiooniteenused |

67152000-7 | Rahavahetusteenused |

67153000-4 | Finantstehingute käitlemis- ja arvelduskoja teenused |

67154000-1 | Laenuvahendusteenused |

67200000-9 | Kindlustust ja pensionikindlustust täiendavad teenused |

67210000-2 | Kindlustusmaakleri- ja kindlustusseltsi teenused |

67211000-9 | Kindlustusmaakleri teenused |

67212000-6 | Kindlustusseltsi teenused |

67213000-3 | Kindlustusnõuete käsitlusteenused |

67220000-5 | Keskmise arvutlus |

67230000-8 | Kahjukäsitlusteenused |

67240000-1 | Kindlustusmatemaatilised teenused |

67250000-4 | Varapäästmise haldusteenused |

67260000-7 | Muud kindlustuse ja pensionikindlustuse abiteenused |

67261000-4 | Kindlustus- ja pensionikindlustusnõustamisteenused |

67261100-5 | Kindlustusnõustamisteenused |

67261200-6 | Pensionikindlustusnõustamisteenused |

67262000-1 | Pensionikindlustuse administreerimisteenused |

70000000-1 | Kinnisvarateenused |

70100000-2 | Oma vara kinnisvarateenused |

70110000-5 | Kinnisvara arendusteenused |

70111000-2 | Elamukinnisvara arendusteenused |

70112000-9 | Mitteelamute kinnisvara arendusteenused |

70120000-8 | Kinnisvara ostmine ja müümine |

70121000-5 | Ehitiste müügi- või ostuteenused |

70121100-6 | Ehitiste müügiteenused |

70121200-7 | Ehitiste ostuteenused |

70122000-2 | Maa müügi- või ostuteenused |

70122100-3 | Maa müügiteenused |

70122110-6 | Vaba maa müügiteenused |

70122200-4 | Maa ostuteenused |

70122210-7 | Vaba maa ostuteenused |

70123000-9 | Kinnisvara müük |

70123100-0 | Elamukinnisvara müük |

70123200-1 | Mitteelamukinnisvara müük |

70130000-1 | Isikliku vara väljaüürimisteenused |

70200000-3 | Isikliku vara rentimis- või liisimisteenused |

70210000-6 | Eluruumi üürimis- või liisimisteenused |

70220000-9 | Mitte-eluruumi üürimis- või liisimisteenused |

70300000-4 | Kinnisvaraagentuuri teenused vahendustasu eest või lepingu alusel |

70310000-7 | Ehitiste üürimis- või müügiteenused |

70311000-4 | Elamute üürimis- või müügiteenused |

70320000-0 | Maa rendi- või müügiteenused |

70321000-7 | Maa renditeenused |

70322000-4 | Vaba maa rendi- või müügiteenused |

70330000-3 | Kinnisvara haldusteenused vahendustasu või lepingu alusel |

70331000-0 | Elamukinnisvara teenused |

70331100-1 | Institutsiooni haldusteenused |

70332000-7 | Mitteelamukinnisvara teenused |

70332100-8 | Maa haldusteenused |

70332200-9 | Kommertsvara haldusteenused |

70332300-0 | Industriaalvara teenused |

70333000-4 | Elamumajandusega seotud teenused |

70340000-6 | Kasutusajasüsteemiga seotud teenused |

72000000-5 | Arvuti- ja sellega seotud teenused |

72100000-6 | Riistvara-alased nõustamisteenused |

72110000-9 | Riistvara valiku nõustamisteenused |

72120000-2 | Riistvara tõrgete kõrvaldamise nõustamisteenused |

72130000-5 | Arvutikohtade planeerimise nõustamisteenused |

72140000-8 | Arvuti riistvara vastavuse testimise nõustamisteenused |

72150000-1 | Arvutisüsteemide auditeerimis- ja riistvaraalased nõustamisteenused |

72200000-7 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused |

72210000-0 | Tarkvarapakettide programmeerimisteenused |

72211000-7 | Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine |

72212000-4 | Rakendustarkvara programmeerimine |

72220000-3 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused |

72221000-0 | Ärianalüüsi nõustamisteenused |

72222000-7 | Infosüsteemide ja tehnoloogilise strateegia retsenseerimis- ja planeerimisteenused |

72222100-8 | Infosüsteemide ja tehnoloogilise strateegia retsenseerimisteenused |

72222200-9 | Infosüsteemide ja tehnoloogilise strateegia planeerimisteenused |

72222300-0 | Infotehnoloogia teenused |

72223000-4 | Infotehnoloogianõuete retsenseerimisteenused |

72224000-1 | Projektijuhtimise nõustamisteenused |

72224100-2 | Süsteemi juurutamise planeerimisteenused |

72224200-3 | Süsteemi kvaliteedi kindlustamise planeerimisteenused |

72225000-8 | Süsteemi kvaliteedi kindlustamise hindamis- ja retsenseerimisteenused |

72226000-5 | Süsteemi tarkvara vastavustestimisega seotud nõustamisteenused |

72227000-2 | Tarkvara integreerimise nõustamisteenused |

72228000-9 | Riistvara integreerimise nõustamisteenused |

72230000-6 | Tellimustarkvara arendusteenused |

72231000-3 | Sõjalise rakendusega tarkvara arendus |

72232000-0 | Tehingutöötluse ja tellimustarkvara arendus |

72240000-9 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused |

72241000-6 | Süsteemi projekti sihtmääratlusteenused |

72242000-3 | Projekti modelleerimisteenused |

72243000-0 | Programmeerimisteenused |

72244000-7 | Prototüüpide valmistamise teenused |

72245000-4 | Lepinguliste süsteemide analüüsi- ja programmeerimisteenused |

72246000-1 | Süsteemi nõustamisteenused |

72250000-2 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused |

72251000-9 | Tõrgete kõrvaldamise teenused |

72252000-6 | Arvuti arhiveerimisteenused |

72253000-3 | Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused |

72253100-4 | Konsultatsioonipunktiteenused |

72253200-5 | Süsteemi tugiteenused |

72254000-0 | Tarkvara testimis- ja hooldeteenused |

72254100-1 | Süsteemitestimisteenused |

72260000-5 | Tarkvaraga seotud teenused |

72261000-2 | Tarkvara tugiteenused |

72262000-9 | Tarkvara arendusteenused |

72263000-6 | Tarkvara rakendusteenused |

72264000-3 | Tarkvara paljundamisteenused |

72265000-0 | Tarkvara komplekteerimisteenused |

72266000-7 | Tarkvara nõustamisteenused |

72267000-4 | Tarkvara hooldusteenused |

72268000-1 | Tarkvara tarnimisteenused |

72300000-8 | Andmeteenused |

72310000-1 | Andmetöötlusteenused |

72311000-8 | Tabuleerimisteenused arvutil |

72311100-9 | Andmete konverteerimisteenused |

72311200-0 | Pakktöötlusteenused |

72311300-1 | Arvutiajajaotusteenused |

72312000-5 | Andmesisestusteenused |

72312100-6 | Andmete ettevalmistamisteenused |

72312200-7 | Optilised tärgituvastusteenused |

72313000-2 | Andmehõiveteenused |

72314000-9 | Andmekogumis- ja -põimimisteenused |

72315000-6 | Andmevõrgu haldamis- ja tugiteenused |

72315100-7 | Andmevõrgu tugiteenused |

72315200-8 | Andmevõrgu haldusteenused |

72316000-3 | Andmete analüüsiteenused |

72317000-0 | Andmete salvestamisteenused |

72318000-7 | Andmete ülekandeteenused |

72319000-4 | Andmetega varustamise teenused |

72320000-4 | Andmebaasiteenused |

72321000-1 | Andmebaaside hüvisteenused |

72322000-8 | Andmehaldusteenused |

72500000-0 | Arvutiga seotud teenused |

72510000-3 | Arvutiga seotud haldamisteenused |

72511000-0 | Andmevõrgu tarkvara haldamisteenused |

72512000-7 | Dokumendihaldusteenused |

72513000-4 | Büroo automatiseerimisteenused |

72514000-1 | Arvutuskeskuste haldamisteenused |

72514100-2 | Arvutuskeskuste haldusteenused, k.a arvutite kasutamine |

72514200-3 | Arvutuskeskuste arvutisüsteemide arenduse haldusteenused |

72514300-4 | Arvutuskeskuste arvutisüsteemide hoolduse haldusteenused |

72520000-6 | Arvuti tugi- ja nõustamisteenused |

72521000-3 | Arvuti tugiteenused |

72521100-4 | Arvuti tehnilised tugiteenused |

72530000-9 | Arvutivõrkude teenused |

72531000-6 | Kohaliku arvutivõrgu teenused |

72532000-3 | Laivõrkude teenused |

72540000-2 | Arvuti ajakohastamisteenused |

72541000-9 | Arvutisüsteemide laiendusteenused |

72541100-0 | Mälulaiendusteenused |

72550000-5 | Arvutisüsteemide audititeenused |

72560000-8 | Arvuti testimisteenused |

72570000-1 | Arvuti varundusteenused |

72580000-4 | Arvutikataloogide konverteerimisteenused |

72590000-7 | Arvutiga seotud professionaalsed teenused |

72591000-4 | Teenindusalaste lepingute arendus |

73000000-2 | Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused |

73100000-3 | Uurimis- ja eksperimentaalarendustöö teenused |

73110000-6 | Uurimistööteenused |

73111000-3 | Uurimislaborite teenused |

73112000-0 | Mereuuringute teenused |

73120000-9 | Eksperimentaalarendusteenused |

73200000-4 | Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused |

73210000-7 | Uurimise nõustamisteenused |

73220000-0 | Arendustöö nõustamisteenused |

73300000-5 | Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine |

74000000-9 | Arhitektuuri-, inseneri-, ehitus-, juriidilised, majandusarvestuse ja muud professionaalsed teenused |

74100000-0 | Õigusabi, majandusarvestus-, auditi-, äri-, haldus- ja seonduvad professionaalsed teenused |

74110000-3 | Õigusabiteenused |

74111000-0 | Õigusabi- ja esindusteenused |

74111100-1 | Õigusabiteenused |

74111200-2 | Õigusalased esindusteenused |

74112000-7 | Patendi- ja autoriõigusalased nõustamisteenused |

74112100-8 | Autoriõigusalased nõustamisteenused |

74112110-1 | Tarkvara autoriõigusalased nõustamisteenused |

74113000-4 | Juriidilised dokumenteerimis- ja tõendamisteenused |

74113100-5 | Dokumenteerimisteenused |

74113200-6 | Tõendamisteenused |

74113210-9 | Elektroonilise allkirja tõendamisteenused |

74114000-1 | Õigusabi- ja -teabeteenused |

74120000-6 | Majandusarvestus-, auditeerimis- ja maksuteenused |

74121000-3 | Majandusarvestus- ja auditeerimisteenused |

74121100-4 | Majandusarvestusteenused |

74121110-7 | Raamatupidamisteenused |

74121112-1 | Palgahaldusteenused |

74121113-8 | Müügi ja ostu registreerimisteenused |

74121120-0 | Finantsaruannete koostamisteenused |

74121200-5 | Auditeerimisteenused |

74121210-8 | Finantsaudititeenused |

74121220-1 | Siseauditi teenused |

74121230-4 | Põhikirjajärgse auditi teenused |

74121240-7 | Pettuse uurimise auditi teenused |

74121250-0 | Majandusarvestuse kontrolliteenused |

74122000-0 | Maksuteenused |

74122100-1 | Maksualase nõustamise teenused |

74122200-2 | Maksudeklaratsiooni koostamisteenused |

74130000-9 | Turu-uuringud, avaliku arvamuse uuringud ja sellega seotud teenused |

74131000-6 | Turu-uuringu teenused |

74131100-7 | Turu-uuringud |

74131110-0 | Uuringu planeerimisteenused |

74131120-3 | Uuringu korraldamisteenused |

74131121-0 | Telefoniküsitlusteenused |

74131130-6 | Uuringu analüüsiteenused |

74131200-8 | Majandusuuringute teenused |

74131300-9 | Turutestimisteenused |

74131400-0 | Tarbijakäitumisuuringu teenused |

74131500-1 | Teostatavusuuring |

74131600-2 | Sotsiaaluuringute teenused |

74132000-3 | Avaliku arvamuse uuringud |

74133000-0 | Statistikateenused |

74140000-2 | Äri- ja juhtimisalased nõustamis- ja seonduvad teenused |

74141000-9 | Äri- ja juhtimisalased nõustamisteenused |

74141100-0 | Üldised juhtimisalased nõustamisteenused |

74141110-3 | Ettevõtluse arendamise nõustamisteenused |

74141200-1 | Finantsjuhtimise nõustamisteenused |

74141300-2 | Turunduse juhtimise nõustamisteenused |

74141400-3 | Personalijuhtimise nõustamisteenused |

74141500-4 | Tootmise juhtimise nõustamisteenused |

74141510-7 | Kvaliteedi tagamise nõustamisteenused |

74141520-0 | Planeerimise nõustamisteenused |

74141600-5 | Suhtekorraldusteenused |

74141610-8 | Suhtekorralduse juhtimisteenused |

74141620-1 | Suhtekorralduse nõustamisteenused |

74141700-6 | Ohutusalased nõustamisteenused |

74141800-7 | Hankenõustamisteenused |

74141900-8 | Keskkonnamõju nõustamisteenused |

74142000-6 | Juhtimisega seotud teenused |

74142100-7 | Projektijuhtimisteenused, v.a ehitus |

74142110-0 | Projekti järelevalveteenused, v.a ehitus |

74142120-3 | Projekti planeerimise teenused, v.a ehitus |

74142200-8 | Arbritraaži- ja lepitamisteenused |

74150000-5 | Valdusettevõtja teenused |

74200000-1 | Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ning sellega seotud tehnilise nõustamise teenused |

74210000-4 | Tehnilise nõustamise teenused |

74220000-7 | Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused |

74221000-4 | Arhitektuurialased nõuandeteenused |

74222000-1 | Arhitektuurialased projekteerimisteenused |

74222100-2 | Ehitiste ahritektuuriteenused |

74222200-3 | Välipiirkondade arhitektuuriteenused |

74222300-4 | Juurdeehitiste arhitektuuriteenused |

74223000-8 | Arhitektuurialaste projektide võistluse organiseerimine |

74224000-5 | Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused |

74225000-2 | Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja maamõõtmisteenused |

74225100-3 | Arhitektuuri- ja ehitusjärelevalveteenused |

74230000-0 | Insener-tehnilised teenused |

74231000-7 | Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused |

74231100-8 | Tsiviilehitustööde nõustamisteenused |

74231110-1 | Tsiviilehitustööde tugiteenused |

74231120-4 | Liiklussüsteemide nõustamisteenused |

74231121-1 | Maanteealased nõustamisteenused |

74231122-8 | Maanteealased insener-tehnilised teenused |

74231123-5 | Raudteealased insener-tehnilised teenused |

74231124-2 | Lennuväljaalased insener-tehnilised teenused |

74231130-7 | Infrastruktuuritööde nõustamisteenused |

74231200-9 | Konstruktsioonide insener-tehnilised nõustamisteenused |

74231300-0 | Keskkonna-alased insener-tehnilised nõustamisteenused |

74231310-3 | Müratõrjealased nõustamisteenused |

74231320-6 | Heliisolatsiooni- ja ruumiakustika-alased nõustamisteenused |

74231330-9 | Jäätmekäitlusalased nõustamisteenused |

74231400-1 | Energia- ja sellega seotud teenused |

74231410-4 | Elektriteenused |

74231420-7 | Energiamajandusteenused |

74231430-0 | Energiaefektiivsusalased nõustamisteenused |

74231431-7 | Ehitiste kütte insener-tehnilised teenused |

74231500-2 | Ehitusteenused |

74231510-5 | Ehitise põhikonstruktsioonide alased nõustamisteenused |

74231520-8 | Ehitusnõustamisteenused |

74231521-5 | Ehitusteenuste nõustamisteenused |

74231530-1 | Ehitusjärelevalve teenused |

74231540-4 | Ehitusinspektsiooniteenused |

74231600-3 | Telekommunikatsioonialased nõustamisteenused |

74231700-4 | Riskimaandamis- ja -juhtimisalased nõustamisteenused |

74231710-7 | Tule- ja plahvatusohutuse ja -kontrolli nõustamisteenused |

74231720-0 | Tervise- ja turvateenused |

74231721-7 | Tervise- ja turvanõustamisteenused |

74231800-5 | Tehnilised nõustamis- ja konsultatsiooniteenused |

74231810-8 | Ehitiste kunstliku ja loomuliku valgustuse insener-tehnilised teenused |

74231900-6 | Eksperttunnistajateenused |

74232000-4 | Tehnilise projekteerimise teenused |

74232100-5 | Hoonete mehaaniliste ja elektriseadmete tehnilise projekteerimise teenused |

74232110-8 | Ehitusökonoomikateenused |

74232120-1 | Küttesüsteemi projekteerimisteenused |

74232200-6 | Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused |

74232210-9 | Tsiviilehitustööde kalkulatsioonide koostamise teenused |

74232220-2 | Torustiku projekteerimisteenused |

74232230-5 | Silla projekteerimisteenused |

74232240-8 | Tammi projekteerimisteenused |

74232250-1 | Liiklusseadmete tehnilise projekteerimise teenused |

74232300-7 | Tööstusprotsessi ja -tootmise tehnilise projekteerimise teenused |

74232310-0 | Elektrivõrkude projekteerimisteenused |

74232320-3 | Tehaseehituse projekteerimisteenused |

74232400-8 | Kalkulatsioonide koostamisteenused |

74232500-9 | Vundamendi projekteerimisteenused |

74232600-0 | Abiehitusteenused |

74232700-1 | Kandetarindite projekteerimisteenused |

74232800-2 | Kandetarindite projekteerimise kontrollimine |

74233000-1 | Mitmesugused tehnilised teenused |

74233100-2 | Puurimishiibadega seotud tehnilised teenused |

74233200-3 | Geotehnilised teenused |

74233300-4 | Masinaehitusteenused |

74233400-5 | Masinaehitus- ja elektrotehnika teenused |

74233500-6 | Tehnikateadused |

74233600-7 | Tehnilised tugiteenused |

74233700-8 | Korrosioonikaitsealased teenused |

74240000-3 | Integreeritud tehnilised teenused |

74250000-6 | Linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused |

74251000-3 | Linnaplaneerimisteenused |

74252000-0 | Maastikuarhitektuuriteenused |

74252100-1 | Aiakunstiteenused |

74260000-9 | Ehitusega seotud teenused |

74261000-6 | Ehitusplatsi uuringteenused |

74262000-3 | Ehitusjärelevalveteenused |

74262100-4 | Ehitusplatsi järelevalveteenused |

74263000-0 | Ehitusnõustamisteenused |

74264000-7 | Ehituse juhtimisteenused |

74264100-8 | Ehitusprojekti juhtimisteenused |

74270000-2 | Insenerialadega seotud teadus- ja tehnilised teenused |

74271000-9 | Geoloogilised, geofüüsilised ja muud teaduslikud uuringuteenused |

74271100-0 | Puurimise ettevalmistus- ja analüüsiteenused |

74271200-1 | Geoloogilised ja geofüüsilised nõustamisteenused |

74271210-4 | Geofüüsilised nõustamisteenused |

74271220-7 | Geoloogilised nõustamisteenused |

74271300-2 | Mikropaleontoloogilise analüüsi teenused |

74271400-3 | Petrofüüsilise analüüsi teenused |

74271500-4 | Maapinna uuringuteenused |

74271600-5 | Ilmaennustusteenused |

74271700-6 | Teaduslikud maavarauuringuteenused |

74271710-9 | Geofüüsilised uuringuteenused |

74271711-6 | Arheoloogiliste asulakohtade geofüüsilised uuringud |

74271720-2 | Geoloogilised uuringuteenused |

74271800-7 | Topograafilised teenused |

74271810-0 | Arheoloogiliste asulakohtade topograafilised uuringud |

74271900-8 | Veesoonte avastusteenused |

74272000-6 | Pinnaalused mõõtmisteenused |

74272100-7 | Seismoteenused |

74272110-0 | Seismograafilised järelevalveteenused |

74272111-7 | Seismilise andmehõive teenused |

74272112-4 | Seismiliste andmete kogumisteenused |

74272113-1 | Seismiliste andmete töötlusteenused |

74272300-9 | Magnetomeetrilised uuringuteenused |

74273000-3 | Pinnamõõdistusteenused |

74273100-4 | Hüdrograafilised mõõdistusteenused |

74273200-5 | Dimensioonide mõõdistusteenused |

74274000-0 | Kaardistusteenused |

74274100-1 | Digitaalkaardistusteenused |

74274200-2 | Aerokaardistusteenused |

74274300-3 | Katastermõõtmisteenused |

74274400-4 | Hüdrograafiateenused |

74274500-5 | Meremõõdistusteenused |

74275000-7 | Mõõdistusteenused |

74275100-8 | Fotogramm-meetriateenused |

74275200-9 | Maamõõdistusteenused |

74276000-4 | Tehnilised teenused |

74276100-5 | Tehnilise kontrolli teenused |

74276200-6 | Tehnilised abiteenused |

74276300-7 | Tehnilised tugiteenused |

74276400-8 | Tehnilised plaanimisteenused |

74300000-2 | Teimimis-, ülevaatus-, analüüsi-, seire- ja kontrolliteenused |

74310000-5 | Tehnilise teimimise ja analüüsi teenused |

74311000-2 | Koostise ja puhtuse teimimise ja analüüsi teenused |

74312000-9 | Analüüsiteenused |

74312100-0 | Tehnilise analüüsi teenused |

74313000-6 | Tehnilise ülevaatuse ja teimimise teenused |

74313100-7 | Tehnilise ülevaatuse teenused |

74313110-0 | Masinate ülevaatuse teenused |

74313120-3 | Autode tehnilise ülevaatuse teenused |

74313130-6 | Ehitusinspektsiooni tehnilised teenused |

74313140-9 | Ehitustarindite tehnilise ülevaatuse teenused |

74313141-6 | Torujuhtmete ülevaatuse teenused |

74313142-3 | Meresõidu ohutuse ülevaatuse teenused |

74313143-0 | Lekketestimisteenused |

74313144-7 | Vooluseireteenused |

74313145-4 | Silla ülevaatusteenused |

74313146-1 | Tammi ülevaatusteenused |

74313147-8 | Raudteerööbaste ülevaatusteenused |

74313200-8 | Tehnilise teimimise teenused |

74313210-1 | Ventiilide teimimise teenused |

74313220-4 | Kontrollimisteenused pakendit avamata |

74320000-8 | Seire- ja kontrollimisteenused |

74321000-5 | Liikluse reguleerimisteenused |

74321100-6 | Liiklusseireteenused |

74322000-2 | Rongiseire teenused |

74323000-9 | Kvaliteedikontrolliteenused |

74323100-0 | Kvaliteeditagamisteenused |

74400000-3 | Reklaami- ja turundusteenused |

74410000-6 | Reklaamiteenused |

74411000-3 | Reklaaminõustamisteenused |

74412000-0 | Reklaamijuhtimisteenused |

74420000-9 | Turundusteenused |

74421000-6 | Otseturundusteenused |

74422000-3 | Müügiedendusteenused |

74423000-0 | Klienditeenused |

74423100-1 | Kliendiuuringuteenused |

74423110-4 | Kliendi rahulolu-uuring |

74423200-2 | Kliendihooldusteenused |

74423210-5 | Kliendiusaldusprogrammid |

74500000-4 | Tööjõu värbamine ja personaliteenuste osutamine |

74510000-7 | Personali paigutusteenused |

74511000-4 | Töökoha otsinguteenused |

74512000-1 | Kontoriabipersonali paigutusteenused |

74513000-8 | Töötajate ümberpaigutusteenused |

74520000-0 | Personalipakkumisteenistus |

74521000-7 | Kontoripersonali pakkumisteenistus |

74522000-4 | Koduabipersonali pakkumisteenistus |

74523000-1 | Kaubandus- või tööstustööliste pakkumisteenistus |

74524000-8 | Põetuspersonali pakkumisteenistus |

74525000-5 | Meditsiinipersonali pakkumisteenistus |

74530000-3 | Värbamisteenistus |

74540000-6 | Personaliteenistus peale ümberpaigutus- ja pakkumisteenistuse |

74541000-3 | Personali ja palgateenused |

74542000-0 | Personalikoolitusteenused |

74543000-7 | Personaliarendusteenused |

74600000-5 | Juurdlus- ja turvateenused |

74610000-8 | Turvateenused |

74611000-5 | Alarmjärelevalve teenused |

74613000-9 | Valveteenused |

74614000-6 | Järelevalveteenused |

74614100-7 | Jälitussüsteemi teenused |

74614110-0 | Põgenike jälitamisteenused |

74615000-3 | Patrulliteenused |

74620000-1 | Juurdlusteenused |

74700000-6 | Puhastusteenused |

74710000-9 | Ruumide puhastusteenused |

74720000-2 | Tööstuslikud puhastusteenused |

74721000-9 | Desinfitseerimis- ja hävitamisteenused |

74721100-0 | Desinfitseerimisteenused |

74721200-1 | Kahjuritõrje teenused |

74721210-4 | Rottide hävitamisteenused |

74721300-2 | Fumigatsiooniteenused (suitsuga hävitamine) |

74722000-6 | Aknapuhastusteenus |

74724000-0 | Ahju- ja korstnapuhastusteenused |

74730000-5 | Eripuhastusteenused |

74731000-2 | Hoonete puhastusteenused |

74731100-3 | Liivaprits-puhastusteenused |

74732000-9 | Vedelikupaagi puhastusteenused |

74732100-0 | Reservuaaripuhastusteenused |

74735000-0 | Autoparkla puhastusteenused |

74740000-8 | Mitmesugused puhastusteenused |

74741000-5 | Telefoniseadmete puhastusteenused |

74742000-2 | Transpordiseadmete puhastusteenused |

74743000-9 | Bürooseadmete puhastusteenused |

74744000-6 | Prügikastide puhastusteenused |

74750000-1 | Büroopuhastusteenused |

74760000-4 | Koolipuhastusteenused |

74800000-7 | Mitmesugused äri- ja äriga seotud teenused |

74810000-0 | Fotograafia- ja abiteenused |

74811000-7 | Fotograafiateenused |

74811100-8 | Reklaamfotograafia teenused |

74811200-9 | Aerofotograafia teenused |

74811300-0 | Erifotograafia teenused |

74811310-3 | Puuraugufotograafia teenused |

74811320-6 | Allveefotograafia teenused |

74811330-9 | Mikrofilmimisteenused |

74811340-2 | Röntgenfotograafia teenused |

74812000-4 | Fotode töötlemisteenused |

74813000-1 | Fotode restaureerimis-, kopeerimis- ja retušeerimisteenused |

74820000-3 | Pakkimisega seotud teenused |

74821000-0 | Pakkimisteenused |

74830000-6 | Sekretäritöö- ja sellega seotud teenused |

74831000-3 | Büroo tugiteenused |

74831100-4 | Telefonivastamisteenused |

74831110-7 | Telefonioperaatoriteenused |

74831120-0 | Kõnekeskusteenused |

74831200-5 | Reprograafiateenused |

74831210-8 | Fotokopeerimisteenused |

74831300-6 | Tõlketeenused |

74831400-7 | Suulise tõlke teenused |

74831500-8 | Masinakirja-, tekstitöötlus- ja kompaktkirjastamisteenused |

74831510-1 | Masinakirjateenused |

74831520-4 | Tekstitöötlusteenused |

74831530-7 | Kompaktkirjastamisteenused |

74831600-9 | Dokumenditalletusteenused |

74832000-0 | Postiloendi koostamine ja postitusteenused |

74832100-1 | Postitusteenused |

74840000-9 | Tellimustoodete kujundamine |

74841000-6 | Sisekaunistusteenused |

74842000-3 | Sisekujundusteenused |

74843000-0 | Kujunduse tugiteenused |

74844000-7 | Mööblikujundusteenused |

74850000-2 | Inkassoettevõtte teenused |

74851000-9 | Maksukogumisteenused |

74860000-5 | Näituste, messide ja kongresside organiseerimisteenused |

74861000-2 | Seminaride organiseerimisteenused |

74870000-8 | Mitmesugused äriteenused |

74871000-5 | Laoseisu kontrollimisteenused |

74872000-2 | Vastuvõtuteenused |

74873000-9 | Ehitiste ja rajatiste haldusteenused |

74873100-0 | Rajatiste haldusteenused |

74874000-6 | Lepinguhaldusteenused |

74875000-3 | Raamatukogude haldusteenused |

74875100-4 | Arhiiviteenused |

74875200-5 | Kataloogimisteenused |

74876000-0 | Ettevõtluse organiseerimisteenused |

74877000-7 | Ärireiside teenused |

75000000-6 | Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused |

75100000-7 | Riigihaldusteenused |

75110000-0 | Üldised avalikud teenused |

75111000-7 | Täidesaatvad ja seadusandlikud teenused |

75111100-8 | Täidesaatvad teenused |

75111200-9 | Seadusandlikud teenused |

75112000-4 | Majandustegevuse haldusteenused |

75112100-5 | Arendusprojektide haldusteenused |

75120000-3 | Organisatsioonide haldusteenused |

75121000-0 | Hariduse haldusteenused |

75122000-7 | Tervishoiu haldusteenused |

75123000-4 | Elamumajanduse haldusteenused |

75124000-1 | Puhke-, kultuuri- ja religiooni haldusteenused |

75125000-8 | Turismiga seotud haldusteenused |

75130000-6 | Abiteenused valitsusele |

75131000-3 | Teenused valitsusele |

75131100-4 | Personalialased üldteenused valitsusele |

75200000-8 | Ühiskonnale pakutavad teenused |

75210000-1 | Välispoliitika ja muud vastavad teenused |

75211000-8 | Välispoliitika teenused |

75211100-9 | Diplomaatiateenused |

75211110-2 | Konsulaarteenused |

75211200-0 | Välismaise majandusabi teenused |

75211300-1 | Välismaise militaarabi teenused |

75220000-4 | Kaitseteenused |

75221000-1 | Sõjalise kaitse teenused |

75222000-8 | Tsiviilkaitse teenused |

75230000-7 | Justiitsteenused |

75231000-4 | Kohtuteenused |

75231100-5 | Halduskohtuga seotud teenused |

75231200-6 | Kurjategijate kinnipidamis- ja rehabilitatsiooniteenused |

75231210-9 | Vangistamisteenused |

75231220-2 | Vangide eskortimise teenused |

75231230-5 | Vanglateenused |

75231240-8 | Tingimisi karistatud vangide jälgimisteenused |

75240000-0 | Avaliku turvalisuse, õiguskaitse ja korra teenused |

75241000-7 | Avaliku turvalisuse teenused |

75241100-8 | Politseiteenused |

75242000-4 | Avaliku õiguskaitse ja korra teenused |

75242100-5 | Avaliku korra teenused |

75242110-8 | Kohtutäituri teenused |

75250000-3 | Tuletõrje- ja päästeteenused |

75251000-0 | Tuletõrjesalga teenused |

75251100-1 | Tuletõrjeteenused |

75251110-4 | Tuletõrje profülaktikateenused |

75251120-7 | Metsatulekahjude kustutamisteenused |

75252000-7 | Päästeteenused |

75300000-9 | Kohustusliku sotsiaalkindlustuse teenused |

75310000-2 | Sotsiaaltoetuste teenused |

75311000-9 | Haigustoetused |

75312000-6 | Rasedus- ja sünnitustoetused |

75313000-3 | Invaliidsustoetused |

75313100-4 | Ajutise töövõimetuse toetused |

75314000-0 | Töötu abirahad |

75320000-5 | Riigiametnike pensioniskeem |

75330000-8 | Peretoetused |

75340000-1 | Lastetoetused |

76000000-3 | Nafta- ja gaasitööstusega seotud teenused |

76100000-4 | Gaasitööstuse erialatööde teenused |

76110000-7 | Gaasitootmisega seotud teenused |

76111000-4 | Taasgaasistamise teenused |

76120000-0 | Gaasitootmisega kaasnevad sukeldumisteenused |

76200000-5 | Naftatööstuse erialatööde teenused |

76210000-8 | Naftatootmisega seotud teenused |

76211000-5 | Puuraukudesse manteltorude paigaldusteenused |

76211100-6 | Puuraukude tamponeerimisteenused |

76211200-7 | Puurlahuse analüüsi teenused |

76300000-6 | Puurimisteenused |

76310000-9 | Gaasitootmisega seotud puurimisteenused |

76320000-2 | Puurimisteenused merel |

76330000-5 | Turbopuurimisteenused |

76340000-8 | Südamikpuurimisteenused |

76400000-7 | Puurseadme paigaldusteenused |

76410000-0 | Puuraugu manteltorustamis- ja muud torustamisteenused |

76411000-7 | Puuraugu manteltorustamisteenused |

76420000-3 | Puuraugu tsementeerimisteenused |

76430000-6 | Puuraugu puurimis- ja tootmisteenused |

76431000-3 | Puuraugu puurimisteenused |

76440000-9 | Puuraugu loodimisteenused |

76450000-2 | Puuraugu haldamisteenused |

76460000-5 | Puuraugu tugiteenused |

76470000-8 | Puuraugu testimisteenused |

76480000-1 | Torujuhtme teenused |

76490000-4 | Puuraugu viimistlusteenused |

76491000-1 | Puuraugu sulgemisteenused |

76492000-8 | Puuraugu paigaldusteenused |

76500000-8 | Kalda- ja mereteenused |

76510000-1 | Kaldateenused |

76520000-4 | Mereteenused |

76521000-1 | Merel asuvate seadmete teenused |

76522000-8 | Merel asuvate seadmete hooldelaeva teenused |

76530000-7 | Sukelpuurauguteenused |

76531000-4 | Sukelpuuraugu loodimisteenused |

77000000-0 | Põllumajandus-, metsandus- ja aiandusteenused |

77100000-1 | Põllumajandusteenused |

77110000-4 | Põllumajandusliku tootmisega seotud teenused |

77111000-1 | Juhiga põllumajandusmasinate rentimine |

77112000-8 | Juhiga niidumasinate ja põllumajandusseadmete rentimine |

77120000-7 | Komposteerimisteenused |

77200000-2 | Metsandusteenused |

77210000-5 | Metsaraieteenused |

77211000-2 | Metsaraiega seotud teenused |

77211100-3 | Metsamaterjali saagimisteenused |

77211200-4 | Metsasisene palgivedu |

77211300-5 | Metsaharvendusteenused |

77211400-6 | Puulangetamisteenused |

77211500-7 | Puuhooldusteenused |

77211600-8 | Puuseemnete külvamine |

77220000-8 | Puiduimmutamisteenused |

77230000-1 | Mitmesugused metsandusega seotud teenused |

77231000-8 | Metsade planeerimisteenused |

77300000-3 | Aiandusteenused |

77310000-6 | Haljasalade istutus- ja hooldusteenused |

77311000-3 | Iluaedade ja parkide hooldusteenused |

77312000-0 | Rohimisteenused |

77312100-1 | Umbrohutõrje teenused |

77313000-7 | Parkide hooldusteenused |

77314000-4 | Maa-alade hooldusteenused |

77314100-5 | Mururajamisteenused |

77315000-1 | Külvamisteenused |

77320000-9 | Spordiväljakute hooldusteenused |

77330000-2 | Lilleväljapanekute teenused |

77340000-5 | Puude ja hekkide pügamine |

77341000-2 | Puude pügamine |

77342000-9 | Hekipügamine |

77400000-4 | Zooloogiateenused |

77500000-5 | Loomakasvatusteenused |

77510000-8 | Ulukikasvatusteenused |

77600000-6 | Jahiteenused |

77610000-9 | Ulukite püüdmisteenused |

77700000-7 | Kalastamisega seotud teenused |

78000000-7 | Trükkimine, kirjastamine ja vastavad teenused |

78100000-8 | Trükiteenused |

78110000-1 | Raamatutrükiteenused |

78111000-8 | Telefonimärkmike trükiteenused |

78112000-5 | Töövihikute trükiteenused |

78113000-2 | Päevikute trükiteenused |

78113100-3 | Kalendermärkmike trükiteenused |

78114000-9 | Märkmike trükiteenused |

78114100-0 | Brošüüride trükiteenused |

78114200-1 | Märkmeplokkide trükiteenused |

78114300-2 | Kirjaplokkide trükiteenused |

78114400-3 | Kuivatuspaberiplokkide trükiteenused |

78115000-6 | Kaubanduslike reklaamide trükiteenused |

78115100-7 | Kaubakataloogide trükiteenused |

78116000-3 | Registrite trükiteenused |

78117000-0 | Arveraamatute trükiteenused |

78118000-7 | Tellimusraamatute trükiteenused |

78119000-4 | Tšekiraamatute trükiteenused |

78120000-4 | Kirjutustarvete trükiteenused |

78121000-1 | Ümbrike trükiteenused |

78122000-8 | Märkmepaberi trükiteenused |

78122100-9 | Kopeervahelehtedega komplektide trükiteenused |

78123000-5 | Näidiste või kollektsioonide albumite trükiteenused |

78124000-2 | Kiirköitjate, dokumendimappide või dokumendikaante trükiteenused |

78125000-9 | Visiitkaartide trükiteenused |

78130000-7 | Turvamärgiga trükiste trükiteenused |

78131000-4 | Lubatähtede trükiteenused |

78132000-1 | Pangatähtede trükiteenused |

78133000-8 | Aktsiatunnistuste trükiteenused |

78134000-5 | Tšekiblankettide trükiteenused |

78135000-2 | Uute markide trükiteenused |

78135100-3 | Tempelpaberi trükiteenused |

78136000-9 | Toidutalongide trükiteenused |

78140000-0 | Blankettide trükiteenused |

78141000-7 | Mitmekordsete äriblankettide trükiteenused |

78142000-4 | Lintblankettide trükiteenused |

78150000-3 | Piletite trükiteenused |

78151000-0 | Sissepääsupiletite trükiteenused |

78152000-7 | Transpordipiletite trükiteenused |

78153000-4 | Magnetribaga piletite trükiteenused |

78160000-6 | Kalendrite trükiteenused |

78170000-9 | Sõiduplaanide trükiteenused |

78180000-2 | Ajalehtede trükiteenused |

78190000-5 | Plakatite trükiteenused |

78200000-9 | Trükkimisega seotud teenused |

78210000-2 | Trükiviimistlusteenused |

78220000-5 | Trükilaoga seotud teenused |

78221000-2 | Trükiplaatide valmistamise teenused |

78222000-9 | Fotogravüüriteenused |

78223000-6 | Trükilaoteenused |

78224000-3 | Litograafiateenused |

78225000-0 | Graafilise kujundamise teenused |

78230000-8 | Trüki- ja kättetoimetamisteenused |

78240000-1 | Trüki- ja jaotusteenused |

78300000-0 | Kirjastamisteenused |

78310000-3 | Raamatuköitmis- ja viimistlusteenused |

78311000-0 | Raamatuviimistlusteenused |

78312000-7 | Raamatuköitmisteenused |

78400000-1 | Kirjanduse tellimisteenused |

80000000-4 | Haridusteenused |

80100000-5 | Põhihariduse teenused |

80110000-8 | Koolieelse hariduse teenused |

80200000-6 | Keskhariduse teenused |

80210000-9 | Tehnilise ja kutsekeskhariduse teenused |

80211000-6 | Tehnilise keskhariduse teenused |

80212000-3 | Kutsekeskhariduse teenused |

80220000-2 | Haridusteenused puuetega õpilastele |

80300000-7 | Kõrghariduse teenused |

80310000-0 | Noorsoo hariduse teenused |

80320000-3 | Meditsiinihariduse teenused |

80330000-6 | Ohutusalase hariduse teenused |

80340000-9 | Eriõppeteenused |

80400000-8 | Täiskasvanukoolitus ja muud koolitusteenused |

80410000-1 | Mitmesugused kooliteenused |

80411000-8 | Autokoolide teenused |

80411100-9 | Sõiduõppe eksamiteenused |

80411200-0 | Sõiduõppe tunnid |

80412000-5 | Lennukooli teenused |

80413000-2 | Purjetamiskooli teenused |

80414000-9 | Sukeldumiskooli teenused |

80415000-6 | Suusakoolitusteenused |

80420000-4 | Koolitusteenused |

80421000-1 | Spetsialistikoolitus |

80421100-2 | Personalikoolitusteenused |

80422000-8 | Koolitusrajatised |

80422100-9 | Koolitusprogrammid |

80422200-0 | Koolitusseminarid |

80423000-5 | Kutsekoolituse teenused |

80423100-6 | Tööstusliku ja tehnilise koolituse teenused |

80423110-9 | Tööstusliku koolituse teenused |

80423120-2 | Tehnilise koolituse teenused |

80423200-7 | Juhtimise koolitusteenused |

80423300-8 | Arvutikasutaja algõppe- ja koolitusteenused |

80423310-1 | Arvutikoolitusteenused |

80423320-4 | Arvutikursused |

80424000-2 | Keskkonnaalase koolituse teenused |

80425000-9 | Ohutusalase koolituse teenused |

80426000-6 | Tervishoiu ja esmaabi koolituse teenused |

80426100-7 | Tervishoiu koolituse teenused |

80426200-8 | Esmaabi koolituse teenused |

80427000-3 | Enesearenduse koolituse teenused |

80428000-0 | Keelekursuste korraldamine |

80430000-7 | Täiskasvanukoolitusteenus ülikooli tasemel |

80490000-5 | Koolituskeskuse funktsioneerimine |

85000000-9 | Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused |

85100000-0 | Tervishoiuteenused |

85110000-3 | Haigla- ja muud vastavad teenused |

85111000-0 | Haiglateenused |

85111100-1 | Kirurgilised haiglateenused |

85111200-2 | Meditsiinilised haiglateenused |

85111300-3 | Günekoloogiahaigla teenused |

85111320-9 | Sünnitushaigla teenused |

85111400-4 | Taastusravihaigla teenused |

85111500-5 | Psühhiaatriahaigla teenused |

85111600-6 | Ortopeedilised teenused |

85111700-7 | Hapnikuravi teenused |

85111800-8 | Patoloogiateenused |

85112000-7 | Haigla tugiteenused |

85112100-8 | Haigla statsionaariteenused |

85120000-6 | Arstipraksis ja vastavad teenused |

85121000-3 | Arstipraksise teenused |

85121100-4 | Üldarsti teenused |

85121110-7 | Laste üldarsti teenused |

85121200-5 | Eriarsti teenused |

85121300-6 | Kirurgiteenused |

85130000-9 | Hambaravipraksis ja vastavad teenused |

85131000-6 | Hambaravipraksise teenused |

85131100-7 | Ortodontilised teenused |

85131110-0 | Ortodontilise kirurgia teenused |

85140000-2 | Mitmesugused tervishoiuteenused |

85141000-9 | Meditsiinipersonali pakutavad teenused |

85141100-0 | Ämmaemandateenused |

85141200-1 | Õeteenused |

85141210-4 | Koduraviteenused |

85141211-1 | Dialüüsi koduraviteenused |

85141212-8 | Dialüüsiteenused |

85141220-7 | Õdede nõuandeteenused |

85142000-6 | Parameedikute teenused |

85142100-7 | Füsioteraapiateenused |

85142200-8 | Homöopaatilised teenused |

85142300-9 | Hügieeniteenused |

85142400-0 | Inkontinentsusvahendite kojutoimetamine |

85143000-3 | Kiirabiteenused |

85144000-0 | Hooldekodude tervishoiuteenused |

85144100-1 | Hooldekodude põetusteenused |

85145000-7 | Meditsiinilaboratooriumide teenused |

85146000-4 | Verepankade teenused |

85146100-5 | Spermapankade teenused |

85146200-6 | Elundisiirdamispankade teenused |

85147000-1 | Töötervishoiu teenused |

85148000-8 | Meditsiinilise analüüsi teenused |

85149000-5 | Farmaatsiateenused |

85200000-1 | Veterinaarteenused |

85300000-2 | Sotsiaaltöö ja vastavad teenused |

85310000-5 | Sotsiaalteenused |

85311000-2 | Majutusega sotsiaalteenused |

85311100-3 | Sotsiaalteenused vanuritele |

85311200-4 | Sotsiaalteenused puuetega isikutele |

85311300-5 | Sotsiaalteenused lastele ja noortele |

85312000-9 | Majutuseta sotsiaaltöö teenused |

85312100-0 | Päevahooldusteenused |

85312110-3 | Laste päevahooldusteenused |

85312120-6 | Puuetega laste ja noorte päevahooldusteenused |

85312300-2 | Juhendus- ja nõustamisteenused |

85312310-5 | Juhendusteenused |

85312320-8 | Nõustamisteenused |

85312330-1 | Pereplaneerimisteenused |

85312400-3 | Väljaspool hooldekodusid pakutavad hoolekandeteenused |

85312500-4 | Rehabilitatsiooniteenused |

85312510-7 | Kutsealase rehabilitatsiooni teenused |

85320000-8 | Sotsiaalteenused |

85321000-5 | Administratiivsed sotsiaalteenused |

85322000-2 | Kogukonna tegevusprogramm |

85323000-9 | Kogukonna tervishoiuteenused |

90000000-7 | Reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused |

90100000-8 | Reovee- ja jäätmekogumis- ning -kõrvaldusteenused |

90110000-1 | Reoveeteenused |

90111000-8 | Reovee ärajuhtimis- ja käitlusteenused |

90111100-9 | Reovee ärajuhtimisteenused |

90111200-0 | Reovee käitlusteenused |

90111300-1 | Reovee kõrvaldusteenused |

90112000-5 | Heitmekogumiskaevude ja settekaevude käitlusteenused |

90112100-6 | Heitmekogumiskaevude käitlusteenused |

90112200-7 | Settekaevude teenused |

90112210-0 | Settekaevude käitlusteenused |

90112300-8 | Heitmekogumiskaevude ja settekaevude tühjendusteenused |

90113000-2 | Kanalisatsioonitorustiku puhastusteenused |

90114000-9 | Kanalisatsioonivõrgu haldusteenused |

90114100-0 | Reoveepuhasti ekspluatatsioon |

90115000-6 | Kanalisatsioonitorustiku järelevalveteenused |

90120000-4 | Jäätmeteenused |

90121000-1 | Üldised jäätmeteenused |

90121100-2 | Jäätmekogumisteenused |

90121110-5 | Tahkete asulajäätmete kogumisteenused |

90121120-8 | Majapidamisjäätmete kogumisteenused |

90121130-1 | Prahikogumisteenused |

90121140-4 | Vanapaberi kogumisteenused |

90121200-3 | Jäätmeveoteenused |

90121300-4 | Jäätmekäitlusteenused |

90121310-7 | Majapidamisjäätmete kõrvaldusteenused |

90121320-0 | Tahkete asulajäätmete kõrvaldusteenused |

90121330-3 | Jäätmepõletusteenused |

90121340-6 | Tuhakõrvaldusteenused |

90121400-5 | Vedeljäätmete puhastus ja kõrvaldus |

90122000-8 | Erijäätmeteenused |

90122100-9 | Toksiliste jäätmete teenused |

90122110-2 | Radioaktiivsete jäätmete teenused |

90122111-9 | Radioaktiivsete jäätmete kogumine |

90122112-6 | Radioaktiivsete jäätmete ladustamisteenused |

90122113-3 | Radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamine |

90122114-0 | Radioaktiivsete jäätmete vedu |

90122120-5 | Saastatud pinnasega seotud teenused |

90122121-2 | Saastatud pinnase eemaldamine |

90122122-9 | Saastatud pinnase kõrvaldamine |

90122123-6 | Saastatud pinnase käitlusteenused |

90122124-3 | Pinnase puhastamine ja töötlemine |

90122130-8 | Toksiliste jäätmete, v. a radioaktiivsete jäätmete, ja saastatud pinnase kõrvaldamisteenused |

90122131-5 | Relvade ja laskemoona hävitusteenused |

90122132-2 | Pommihävitusteenused |

90122200-0 | Meditsiinijäätmete teenused |

90122210-3 | Haiglajäätmete kogumisteenused |

90122220-6 | Haiglajäätmete kõrvaldusteenused |

90122230-9 | Bioloogiliste jäätmete kõrvaldamisteenused |

90122240-2 | Haiglajäätmete kogumine, transport ja kõrvaldamine |

90122300-1 | Settekäitlusteenused |

90122310-4 | Sette-eemaldusteenused |

90122320-7 | Setteveoteenused |

90122330-0 | Settekäitlusteenused |

90122340-3 | Settekõrvaldusteenused |

90123000-5 | Prügila ekspluatatsioon |

90123100-6 | Prügila haldusteenused |

90123200-7 | Kivisöekaevanduse jäätmaa haldusteenused |

90123300-8 | Ulaprügila haldusteenused |

90200000-9 | Puhastus- ja kanalisatsiooniteenused linna- ja maapiirkonnas ning nendega seonduvad teenused |

90210000-2 | Tänavapuhastusteenused |

90211000-9 | Tänavapesemisteenused |

90212000-6 | Lumekoristusteenused |

90213000-3 | Jääkoristusteenused |

90220000-5 | Sadevetekaevude puhastusteenused |

90221000-2 | Sadevetekaevude tühjendusteenused |

90230000-8 | Asbesti eemaldamisteenused |

90240000-1 | Plii eemaldamisteenused |

90250000-4 | Desinfektsioon ja kahjuritõrje linna- ja maapiirkonnas |

90260000-7 | Rannapuhastusteenused |

90300000-0 | Keskkonna- ja ökoloogiateenused |

90310000-3 | Keskkonnateenused |

90311000-0 | Keskonnaalased nõustamisteenused |

90312000-7 | Keskkonnamõju uuringud |

90313000-4 | Keskkonna seiresüsteem |

90313100-5 | Saastetõrjeteenused |

90313110-8 | Õlireostustõrjeteenused |

90313120-1 | Saasteseireteenused |

90314000-1 | Heitemõõtmisteenused |

90315000-8 | Keskkonnakaitseteenused |

90315100-9 | Keskkonnahooldusteenused |

90315200-0 | Keskkonnaparandamisteenused |

90315300-1 | Ringlussevõtuteenused |

90320000-6 | Ökoloogiateenused |

91000000-4 | Organisatsioonide teenused |

91100000-5 | Äri-, kutse- ja erialaorganisatsioonide teenused |

91110000-8 | Äriorganisatsioonide teenused |

91120000-1 | Kutseorganisatsioonide teenused |

91130000-4 | Erialaorganisatsioonide teenused |

91131000-1 | Tuumaohutusega seotud teenused |

91200000-6 | Ametiühingute teenused |

91300000-7 | Mitmesuguste organisatsioonide teenused |

91310000-0 | Usuorganisatsioonide teenused |

91320000-3 | Poliitiliste organisatsioonide teenused |

91330000-6 | Ühiskondlike organisatsioonide teenused |

91331000-3 | Ühiskondlikke heaolusüsteeme toetavad teenused |

91331100-4 | Noorteühenduste teenused |

92000000-1 | Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused |

92100000-2 | Kino- ja videoteenused |

92110000-5 | Kino- ja videofilmide tootmine ja sellega seotud teenused |

92111000-2 | Kino- ja videofilmide tootmisteenused |

92111100-3 | Õppe- ja videofilmide tootmine |

92111200-4 | Reklaam-, propaganda- ja infofilmide ning videofilmide tootmine |

92111210-7 | Reklaamfilmide tootmine |

92111220-0 | Reklaamvideofilmide tootmine |

92111230-3 | Propagandafilmide tootmine |

92111240-6 | Propagandavideofilmide tootmine |

92111250-9 | Infofilmide tootmine |

92111260-2 | Infovideofilmide tootmine |

92111300-5 | Meelelahutusfilmide ja -videofilmide tootmine |

92111310-8 | Meelelahutusfilmide tootmine |

92111320-1 | Meelelahutusvideofilmide tootmine |

92112000-9 | Kino- ja videofilmide tootmisega seotud teenused |

92120000-8 | Kino- ja videofilmide levitamisteenused |

92121000-5 | Videofilmide levitamisteenused |

92122000-2 | Kinofilmide levitamisteenused |

92130000-1 | Kinofilmide linastamisteenused |

92140000-4 | Videofilmide linastamisteenused |

92200000-3 | Raadio- ja televisiooniteenused |

92210000-6 | Raadioteenused |

92211000-3 | Raadioringhäälingu teenused |

92220000-9 | Televisiooniteenused |

92221000-6 | Teleringhäälingu teenused |

92230000-2 | Kaabelraadio ja -televisiooni teenused |

92300000-4 | Meelelahutusteenused |

92310000-7 | Kunsti- ja kirjandusloomingu ning selle esitamise teenused |

92311000-4 | Kunstiteosed |

92312000-1 | Kunstiteenused |

92312100-2 | Teatrilavastajate, laulukollektiivide, ansamblite ja orkestrite meelelahutusteenused |

92312110-5 | Teatrilavastajateenused |

92312120-8 | Laulukollektiivide meelelahutusteenused |

92312130-1 | Ansamblite meelelahutusteenused |

92312140-4 | Orkestrite meelelahutusteenused |

92312200-3 | Kirjanike, heliloojate, skulptorite, estraadikunstnike jt üksikartistide pakutavad teenused |

92312210-6 | Kirjanike pakutavad teenused |

92312211-3 | Kirjastuste teenused |

92312212-0 | Koolituskäsiraamatute koostamise teenused |

92312213-7 | Tehniliste tekstide koostamisteenused |

92312220-9 | Heliloojate poolt pakutavad teenused |

92312230-2 | Skulptorite poolt pakutavad teenused |

92312240-5 | Estraadikunstnike poolt pakutavad teenused |

92312250-8 | Üksikartistide poolt pakutavad teenused |

92320000-0 | Kunstirajatiste käitusteenused |

92330000-3 | Puhkealade teenused |

92331000-0 | Laatade ja lõbustusparkide teenused |

92331100-1 | Laatade teenused |

92331200-2 | Lõbustuspargi teenused |

92332000-7 | Supelrandade teenused |

92340000-6 | Tantsu- ja meelelahutusetenduste teenused |

92341000-3 | Tsirkuseteenused |

92342000-0 | Tantsuõpetuse teenused |

92342100-1 | Peotantsuõpetuse teenused |

92342200-2 | Diskotantsuõpetuse teenused |

92350000-9 | Hasartmängude ja kihlvedude teenused |

92351000-6 | Hasartmängude teenused |

92351100-7 | Loteriide korraldamisteenused |

92351200-8 | Kasiinoteenused |

92352000-3 | Kihlvedude sõlmimise teenused |

92352100-4 | Totalisaatoril mängimise teenused |

92352200-5 | Kihlvedude vahendusteenused |

92360000-2 | Pürotehnilised teenused |

92400000-5 | Uudisteagentuuride teenused |

92500000-6 | Raamatukogu-, arhiivi-, muuseumi- ja muud kultuuriteenused |

92510000-9 | Raamatukogu- ja arhiiviteenused |

92511000-6 | Raamatukoguteenused |

92512000-3 | Arhiiviteenused |

92520000-2 | Muuseumi- ja ajalooliste kohtade ning ehitiste säilitamise teenused |

92521000-9 | Muuseumiteenused |

92521100-0 | Muuseumi väljapanekute teenused |

92521200-1 | Eksponaatide ja eksemplaride säilitamisteenused |

92521210-4 | Eksponaatide säilitamisteenused |

92521220-7 | Eksemplaride säilitamisteenused |

92522000-6 | Ajalooliste kohtade ja ehitiste säilitamisteenused |

92522100-7 | Ajalooliste kohtade säilitamisteenused |

92522200-8 | Ajalooliste ehitiste säilitamisteenused |

92530000-5 | Botaanika- ja loomaaedade teenused ning looduskaitsealade teenused |

92531000-2 | Botaanikaaedade teenused |

92532000-9 | Loomaaedade teenused |

92533000-6 | Looduskaitsealade teenused |

92534000-3 | Looma- ja linnukaitsealade teenused |

92600000-7 | Sporditeenused |

92610000-0 | Spordirajatiste käitamisteenused |

92620000-3 | Spordiga seotud teenused |

92621000-0 | Spordiürituste reklaamiteenused |

92622000-7 | Spordiürituste korraldamisteenused |

93000000-8 | Mitmesugused teenused |

93100000-9 | Pesupesemis- ja kuivpuhastusteenused |

93110000-2 | Pesu vastuvõtuteenused |

93111000-9 | Pesumaja haldusteenused |

93112000-6 | Pesumaja tegevuse teenused |

93120000-5 | Tekstiili puhastusteenused |

93121000-2 | Tekstiili impregneerimisteenused |

93130000-8 | Karusnahatoodete puhastusteenused |

93140000-1 | Värvimisteenused |

93150000-4 | Triikimisteenused |

93160000-7 | Värvimine |

93200000-0 | Juuksuri- ja iluraviteenused |

93210000-3 | Juuksuriteenused |

93211000-0 | Meestejuuksuriteenused |

93220000-6 | Iluraviteenused |

93221000-3 | Kosmeetilise hoolduse, maniküüri ja pediküüri teenused |

93221100-4 | Kosmeetilise hoolduse teenused |

93221200-5 | Maniküüriteenused |

93221300-6 | Pediküüriteenused |

93300000-1 | Füüsilise heaolu teenused |

93310000-4 | Türgi sauna teenused |

93320000-7 | Vesiravilate teenused |

93330000-0 | Massaažiteenused |

93400000-2 | Majutus- ja kontoriteenused |

93410000-5 | Majutusteenused |

93411000-2 | Majutushaldusteenused |

93411100-3 | Majapidamisteenused |

93411200-4 | Uksehoidjateenused |

93411300-5 | Majahoidjateenused |

93411400-6 | Majavalvuriteenused |

93500000-3 | Ühiskommunikatsioonide teenused |

93510000-6 | Autoparklate haldusteenused |

93511000-3 | Autoparklateenused |

93511100-4 | Parkimiskorralduse teenused |

93600000-4 | Merendusteenused |

93610000-7 | Allveeteenused |

93620000-0 | Sadamahaldusteenused |

93621000-7 | Laevastikubaasi tugiteenused |

93630000-3 | Sukeldumisteenused |

93700000-5 | Matuse- ja matusega seotud teenused |

93710000-8 | Matuseteenused |

93711000-5 | Kalmistu- ja krematsiooniteenused |

93711100-6 | Kalmistuteenused |

93711110-9 | Kalmistuhooldusteenused |

93711200-7 | Krematsiooniteenused |

93712000-2 | Matmisteenused |

93900000-7 | Mitmesugused muud teenused |

93910000-0 | Kasutamisest mahavõtmise ja lammutamise teenused |

93920000-3 | Kolimisteenused |

93930000-6 | Rätsepateenused |

93940000-9 | Polsterdamisteenused |

93950000-2 | Lukksepateenused |

95000000-2 | Palgatöötajatega kodumajapidamised |

95100000-3 | Kaubandus- ja tööstustöötajate teenused |

95110000-6 | Kaubandustöötajate teenused |

95120000-9 | Tööstustöötajate teenused |

95130000-2 | Tööjõuteenused |

95131000-9 | Personaliga varustamise teenused |

95132000-6 | Ametipersonaliga varustamise teenused |

95133000-3 | Ajutine personal |

95133100-4 | Koduabiteenused |

95140000-5 | Majapidamisteenused |

99000000-0 | Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused |

99100000-1 | Rahvusvaheliste organisatsioonide ja üksuste eriteenused |

CPV kood | Kirjeldus |

E001-0 | Puhastamiseks |

E002-7 | Lastele |

E003-4 | Päevakodude jaoks |

E004-1 | Graafilisteks töödeks |

E005-8 | Sissepääsuks |

E006-5 | Tööstuslikuks kasutamiseks |

E007-2 | Lasteaedades kasutamiseks |

E008-9 | Büroodes kasutamiseks |

E009-6 | Büroode jaoks |

E010-6 | Vabas õhus kasutamiseks |

E011-3 | Kaupade pakkimiseks |

E012-0 | Saadetiste jaoks |

E013-7 | Järgmistel eesmärkidel: |

E014-4 | Kasutuselevõtmine |

E015-1 | Edasisaatmine |

E016-8 | Trükkimiseks |

E017-5 | Liising |

E018-2 | Koolide jaoks |

E019-9 | Projekteerimine |

E020-9 | Teaduslikel eesmärkidel |

E021-6 | Ühekordselt kasutatavad |

E023-0 | Laiendatavad |

E024-7 | Tulekindel |

E025-4 | Tuleaeglusti |

E026-1 | Tulekindel |

E027-8 | Uuendamine |

E028-5 | Painduvad |

E029-2 | Majapidamisjäätmete jaoks |

E030-2 | Näitustel kasutamiseks |

E031-9 | Tule tõrjumiseks |

E032-6 | Päästetöödel kasutamiseks |

E033-3 | Ellujäämiseks |

E034-0 | Varustatud |

E035-7 | Väljaõppe eesmärkidel |

E036-4 | Jäätmete kõrvaldamiseks |

E037-1 | Püsiv tarnimine |

E038-8 | Tervik |

E039-5 | Ladustamise eesmärkidel |

E040-5 | Kaasajastamine |

E041-2 | Kasutamiseks tehnilisel otstarbel |

E042-9 | Kuum |

E043-6 | Vastavalt standarditele ja spetsifikatsioonidele |

E044-3 | Kotikestes |

E045-0 | Pappkarpides |

E046-7 | Partiides |

E047-4 | Pakkides |

E048-1 | Paunades |

E049-8 | Kottides |

E050-8 | Katse eesmärkidel |

E051-5 | Paigaldis |

E052-2 | Kiire |

E053-9 | Rahvusvaheline |

E054-6 | Linnas kasutamiseks |

E055-3 | See teade on hankekuulutus |

E056-0 | Jäätmematerjalide jaoks |

E057-7 | Vedelikud |

E058-4 | See teade ei ole hankekuulutus |

E059-1 | Raamkokkulepe |

E060-1 | Sünteetiline |

E061-8 | Magnetiline |

E062-5 | Veealused |

E063-2 | Hooldus |

E064-9 | Valitsemine |

E065-6 | Väliseks kasutamiseks |

E066-3 | Käeshoitavad |

E067-0 | Kõvad |

E068-7 | Suure võimsusega |

E069-4 | Kõrgjõudlusega |

E070-4 | Terasest |

E071-1 | Üürimine |

E072-8 | Ilma teenindava personalita |

E073-5 | Teenindava personaliga |

E074-2 | Kohapeal |

E075-9 | Või samaväärsed |

E076-6 | Keskkonnasõbralikud |

E077-3 | Faas: |

E078-0 | Plastkattega |

E079-7 | Kaasaskantav |

E080-7 | Pulbrilised |

E081-4 | Esmased |

E082-1 | Era- |

E083-8 | Avalikud |

E084-5 | Pulbristatud |

E085-2 | Valgustatud |

E086-9 | Imporditud |

E087-6 | Eriotstarbelised |

E088-3 | Kuivad |

E089-0 | Majapidamise jaoks |

E090-0 | Tugevdatud |

E091-7 | Remont |

E092-4 | Ümbervahetamine |

E093-1 | Arendamine |

E094-8 | Ohutus/turvalisus |

E095-5 | Toor- |

E096-2 | Sekretariaadi- |

E097-9 | Immutatud |

E098-6 | Pehmed |

E099-3 | Värvilised |

E100-4 | Plokkidena |

E101-1 | Plaatidena |

E102-8 | Lahtiselt |

E103-5 | Kassettidena |

E104-2 | Riisidena |

E105-9 | Külmad |

E106-6 | Standard |

E107-3 | Tugevdamine |

E108-0 | Kaetud |

E109-7 | Alapartii: |

E110-7 | Tarne |

E111-4 | Ühekordselt kasutatavad |

E112-1 | Varrastena |

E113-8 | Isekleepuvad |

E114-5 | Kautšuk |

E115-2 | Rullides |

E116-9 | Poognatena |

E117-6 | Torukujulised |

E118-3 | Tüüp: |

E119-0 | Allmaa- |

E120-0 | Lahusena |

E121-7 | Ribadena |

E122-4 | Ajakohastatavad |

E123-1 | Polsterdatud |

E124-8 | Sisetingimustes kasutatavad |

E125-5 | Paigaldus ja hooldus |

E126-2 | Integreeritud |

E127-9 | Seesmised |

E128-6 | Ja seotud paigaldusteenused |

E129-3 | Ja seotud tooted |

E130-3 | Ja seotud hooldustööd |

E131-0 | Ja seotud teenused |

E132-7 | Automaatsed |

E133-4 | Tehis- |

E134-1 | Konsultatsioon |

E135-8 | Tarbekaubad |

E136-5 | Iga-aastaselt |

E137-2 | Kerg- |

E138-9 | Ja seotud tooted |

E139-6 | Ja lisaseadmed |

E140-6 | Veeldatud |

E141-3 | Pikamaa- |

E142-0 | Hooldustööd |

E143-7 | Pulber |

E144-4 | Mehaanilised |

E145-1 | Ja tarvikud |

E146-8 | Standardi tüüp: |

E147-5 | Mehaanilised ja elektrilised |

E148-2 | Mobiilsed |

E149-9 | Rahvuslikud |

E150-9 | Loodusliku päritoluga |

E151-6 | Haridustegevuseks |

E152-3 | Sõjaväelastele |

E153-0 | Sõjaliseks otstarbeks kasutatavad |

E154-7 | Ja |

E155-4 | Mereväes kasutamiseks |

E156-1 | Uurimis- ja arendustegevus |

E157-8 | Vanadekodudele |

E158-5 | Sideasutustes kasutamiseks |

E159-2 | Vanglates kasutamiseks |

E160-2 | Koolides kasutamiseks |

E161-9 | Tööstuslikud |

E162-6 | Universaalsed |

E163-3 | Maapealsed |

E164-0 | Õhuväes kasutamiseks |

E165-7 | Maaväes kasutamiseks |

E166-4 | Politseiteenistustes kasutamiseks |

E167-1 | Tuuma-, bio-või keemiasõjas kasutamine |

E168-5 | Mitte raamkokkulepe |

E169-5 | Hooldustööd |

E170-5 | Metallist |

E171-2 | Paberist |

E172-9 | Plastist |

E173-6 | Polüetüleenist |

E174-3 | Polüstüreenist |

E175-0 | Polüeteenist |

E176-7 | Terasest |

E177-4 | Offset |

E178-1 | Lepingu alusel |

E179-8 | Vahendustasu eest |

E180-8 | Käitus ja hooldus |

E181-5 | Välitingimustes kasutamiseks |

E182-2 | Ülevaatus |

E183-9 | Ülevaatus ja remont |

E184-6 | Üürimine |

E185-3 | Paber |

E186-0 | Renoveerimine ja laiendamine |

E187-7 | Plast |

E188-4 | Kõrvaldamine |

E189-1 | Polüester |

E190-1 | Valmis- |

E191-8 | Trükitud |

E192-5 | Töödeldud |

E193-2 | Ost |

E194-9 | Laetavad |

E195-6 | Kordaseadmine |

E196-3 | Taaskasutatud |

E197-0 | Rafineeritud |

E198-7 | Viide: |

H001-1 | Asünkroonsed |

H003-5 | Arvutitarkvara jaoks |

H004-2 | Raal- |

H005-9 | Arvutipõhised |

H006-6 | Töölaud |

H007-3 | Digitaalsed |

H008-0 | Arvutiriistvara jaoks |

H009-7 | Elektrooniline |

H010-7 | Varunduse jaoks |

H011-4 | Võrgu kasutamiseks |

H013-8 | Peeneralduslik |

H014-5 | IBM-ühilduv |

H015-2 | Raaljuhitud |

H020-0 | Mikrolaine |

H022-4 | Ühiskasutuseks mõeldud |

H023-1 | Sidus- |

H027-9 | Reaalaja- |

H028-6 | Kaugjuhitavad |

H031-0 | Sünkroonsed |

H032-7 | VAX/VMS-ühilduvad |

H042-0 | Eesarvuti |

H045-1 | Multimeedium |

H046-8 | Multitöötlus |

H047-5 | Multitegumtöö |

H049-9 | Autonoomne |

H051-6 | Arhitektuuri tüüp: |

H052-3 | Protokolli tüüp: |

K001-2 | Kuulikindel |

K002-9 | meestele |

K003-6 | naistele |

K004-3 | talveks |

K005-0 | suveks |

K012-2 | Sport |

K014-6 | Veekindel |

K015-3 | Tuulekindel |

M001-6 | Patsientidele |

M002-3 | Anesteetikumi jaoks |

M003-0 | Tehisneeruga ravimiseks |

M004-7 | Bronhoskoopia jaoks |

M005-4 | Põletuste jaoks |

M006-1 | Tsütostaatiliseks raviks |

M007-8 | Diagnostiliseks radioloogiaks |

M008-5 | Dieediks |

M009-2 | Desinfektsiooniks |

M010-2 | Ambulantsides kasutamiseks |

M011-9 | Endovaskulaarseks kasutamiseks |

M012-6 | Günekoloogia jaoks |

M013-3 | Hemodialüüsi jaoks |

M014-0 | Hemodünaamika jaoks |

M015-7 | Südamekirurgia jaoks |

M016-4 | Haiglates kasutamiseks |

M017-1 | Immunoloogia jaoks |

M018-8 | Infusiooni jaoks |

M019-5 | Süstimise jaoks |

M020-5 | Laboratooriumis kasutamiseks |

M021-2 | Operatsioonisaalis kasutamiseks |

M022-9 | Meditsiinitöötajate jaoks |

M023-6 | Meditsiinis kasutamiseks |

M024-3 | Neuroangiograafias kasutamiseks |

M025-0 | Neurokirurgias kasutamiseks |

M026-7 | Õendusalatöötajate jaoks |

M027-4 | Operatsioonisaalide jaoks |

M028-1 | Ortopeedias kasutamiseks |

M029-8 | Osteosünteesi jaoks |

M030-8 | Pediaatria jaoks |

M031-5 | Parameditsiinis kasutamiseks |

M032-2 | Patoloogia jaoks |

M033-9 | Peritoneaaldialüüsi jaoks |

M034-6 | Meditsiinis kasutatavad |

M035-3 | Röntgendiagnoosi jaoks |

M036-0 | Radioloogia jaoks |

M037-7 | Radioteraapia reagentide jaoks |

M038-4 | Radioimmuunanalüüsi jaoks |

M039-1 | Radioimmunoloogia jaoks |

M040-1 | Vaskulaarsed |

M041-8 | Seroloogia jaoks |

M042-5 | Intensiivravis kasutamiseks |

M043-2 | Tehisneeruosakonna jaoks |

M044-9 | Ravimeditsiini jaoks |

M045-6 | Transperitoneaaldialüüsi jaoks |

M046-3 | Hüpotermia ravi jaoks |

M047-0 | Uroloogia raviks |

M048-7 | Röntgeniosakonna jaoks |

M049-4 | Kardiovaskulaarsed |

M050-4 | Mittesteriilsed |

M051-1 | Steriilsed |

M052-8 | Kardiaalsed |

M053-5 | Psühhiaatriliseks raviks |

M054-2 | Kirurgias kasutamiseks |

M055-9 | Ravi eesmärkidel |

M056-6 | Ravimpreparaat |

N001-3 | Ühefaasilised |

N002-0 | Offshore |

N003-7 | Isoleerimata |

N004-4 | Kivisöeküttel |

N005-1 | Madalpinge |

N006-8 | Väljalülitatavad |

N008-2 | Isoleeritud |

N009-9 | Reoveekäitluse jaoks |

N010-9 | Kõrgepinge |

N011-6 | Jaotus |

N012-3 | Fossiilkütusega köetavad |

N013-0 | Õlitööstuse jaoks |

N014-7 | Gaasitööstuse jaoks |

N015-4 | Laiendamine |

N016-1 | Laboratooriumide jaoks |

N018-5 | Vee all kasutamiseks |

N019-2 | Maagaasi ladustamiseks |

N020-2 | Maagaasi transportimiseks |

N021-9 | Veekäitluseks |

N022-6 | Elektripaigaldiste jaoks |

N023-3 | Elektriseadmete jaoks |

N024-0 | Veetööstuses kasutamiseks |

N025-7 | Kaugkütteks |

N026-4 | Reovesi |

N027-1 | Galvaniseeritud |

N028-8 | Gaasküttel |

N029-5 | Elektritoitega |

N030-5 | Elektriküttel |

N031-2 | Kuumakindlad |

N032-9 | Kõrgsurve |

N033-6 | Kolmefaasilised |

N034-3 | Hüdroelektrienergia |

N035-0 | Sädemeohutud |

N036-7 | Puuküttel |

N040-8 | Madalsurve |

N041-5 | Kesksurve |

N046-0 | Veeldamata |

N047-7 | Mitte-väljalülitatavad |

N048-4 | Onshore |

N049-1 | Tuuma- |

N053-2 | Õliimavad |

N054-9 | Õliküttel |

N061-1 | Reaktorihoone |

N066-6 | Aur |

N071-4 | Sukeldatavad |

N073-8 | Veealused |

N078-3 | Heitvesi |

N081-7 | Venitatavad |

N082-4 | Kuivendamiseks |

N083-1 | Hapnikuvabad |

P001-7 | Eelküpsetatud |

P002-4 | Villitud |

P003-1 | Konserveeritud |

P004-8 | Jahutatud |

P005-5 | Aurutatud |

P006-2 | Kontsentreeritud |

P007-9 | Keedetud |

P008-6 | Koššer |

P009-3 | Viiludena |

P010-3 | Kotikestes |

P011-1 | Õlis |

P012-7 | Kuivatatud |

P013-4 | Tükkidena |

P014-1 | Hallal |

P015-8 | Maitsestatud |

P016-5 | Riivitud |

P017-2 | Köögis kasutamiseks |

P018-9 | Värske |

P019-6 | Külmutatud |

P020-6 | Granuleeritud |

P021-3 | Märgsoolatud |

P022-0 | Tükeldatud |

P023-7 | Omas mahlas |

P024-4 | Siirupis |

P025-1 | Tomatikastmes |

P026-8 | Vees |

P027-5 | Pikaaajalise säilivusega |

P028-2 | Ahjuvalmid |

P029-9 | Soolatud |

P030-9 | Külmkuivatatud |

P031-6 | Steriliseeritud |

P032-3 | Sügavkülmutatud |

P033-0 | Soolamata |

P034-7 | Keedetud/külmutatud |

P035-4 | Vaakumpakendatud |

P036-1 | Keedetud/jahutatud |

P037-8 | Konservidena |

X001-3 | Liigend- |

X003-7 | Autode jaoks |

X004-4 | Õhusõidukite jaoks |

X005-1 | Õhusõidukite meeskondadele |

X006-8 | Busside jaoks |

X007-5 | Reisijatele |

X008-2 | Raudteetranspordi jaoks |

X009-9 | Vasakpoolse rooliga |

X010-9 | Diiselmootoriga |

X011-6 | Neljarattaveoga |

X012-3 | Parempoolse rooliga |

X013-0 | Maastiku- |

X014-7 | Lohvita |

X015-4 | Tööstussõidukite jaoks |

X016-1 | Raudteedel kasutamiseks |

X017-8 | Transpordi jaoks |

X018-5 | Lennujaamades kasutamiseks |

X019-2 | Sõidukite jaoks |

X020-2 | Täismass: |

X021-9 | Bensiinimootoriga |

X022-6 | Mere- |

X023-3 | Iseliikuvad |

X024-0 | Poolsukeldatavad |

X025-7 | Meeskonnaga |

X026-4 | Juhiga |

X027-1 | Ilma meeskonnata |

X028-8 | Ilma juhita |

Y001-0 | Lisatööd |

Y002-7 | Ehituste jaoks |

Y003-4 | Toorehitis |

Y004-1 | Viimistlemine |

Y005-8 | Betoneerimistööd |

Y006-5 | Ehitamine |

Y007-2 | Ümberehitus |

Y008-9 | Isolatsiooni jaoks |

Y009-6 | Projekteerimine ja ehitamine |

Y010-6 | Elamud: |

Y011-3 | Laiendamine |

Y012-0 | Viimistlustööd |

Y013-7 | Põrandad |

Y014-4 | Mehaaniliste seadmete jaoks |

Y015-1 | Parandused |

Y016-8 | Pikendamine |

Y017-5 | Asukoht |

Y018-2 | Metallehitised |

Y019-9 | Segaehitised |

Y020-9 | Moderniseerimine |

Y021-6 | Tööde kirjeldus |

Y022-3 | Kivi- |

Y023-0 | Monteeritavad ehitised |

Y024-7 | Renoveerimine |

Y025-4 | Restaureerimine |

Y026-1 | Pealispinna uuendamine |

Y027-8 | Ruumid: |

Y028-5 | Märgsegu |

Y029-2 | Spetsifikatsioonid: |

Y030-2 | Etapp |

Y031-9 | Terasehitised |

Y032-6 | Puitehitised |

Y033-3 | "Võtmed kätte"-projekt |

Y034-0 | Laiendus |

Y035-7 | Ja seotud tööd |

Y036-4 | Projekteerimine ja paigutamine |

Y037-1 | Taastamine |

Y038-8 | Kiirteede jaoks |

Y039-5 | "Võtmed kätte"-projektide jaoks |

Y040-5 | Kuumsegu |

Y041-2 | Lamineeritud |

Y042-9 | Modifitseerimine |

Y043-6 | Mitmekorruseline |

Y044-3 | Rekonstrueerimine |

Z001-7 | Summa: |

Z002-4 | Aastaväärtus: |

Z003-1 | Pindala: |

Z004-8 | Eelarveline väärtus: |

Z005-5 | Maht: |

Z006-2 | Ümbermõõt: |

Z007-9 | Liitreid aastas |

Z008-6 | Sügavus: |

Z009-3 | Läbimõõt: |

Z010-3 | Kõrgus: |

Z011-0 | Kg aastas |

Z012-7 | Pikkus: |

Z013-4 | Partii nr |

Z014-1 | Partiid: |

Z015-8 | Peapartii: |

Z016-5 | Maksimum: |

Z017-2 | Miinimum: |

Z018-9 | Artiklite arv: |

Z019-6 | Etappide arv: |

Z020-6 | Komplektide arv: |

Z021-3 | Ühikute arv: |

Z022-0 | Kasutajate arv: |

Z023-7 | Arv: |

Z024-4 | Üle |

Z025-1 | Võimsus |

Z026-8 | Surve |

Z027-5 | Primaarpinge |

Z028-2 | Kogus: |

Z029-9 | Klassifikatsioon: |

Z030-9 | Reageerimisaeg |

Z031-6 | Päevas |

Z032-3 | Töö ulatus: |

Z033-0 | Sekundaarpinge |

Z034-7 | Koopiad: |

Z035-4 | Paksus: |

Z036-1 | Eeldatav kogumaksumus, lisandväärtusmaksuta: |

Z037-8 | Ühiku suurus: |

Z038-5 | Ühikud: |

Z039-2 | Väärtus: |

Z040-2 | Mahtuvus: |

Z041-9 | Kaal: |

Z042-6 | Laius: |

Z043-3 | Suurus: |

Z044-0 | Kõige rohkem |

Z045-7 | Kanalite arv: |

Z046-4 | Istekohtade arv: |

Z047-1 | Aastas |

Z048-8 | Komplektid: |

Z049-5 | Poognad: |

Z050-5 | Tonni aastas |

Z051-2 | Nädalas |

Z052-9 | kWh aastas |

Z053-6 | MWh aastas |

Z054-3 | Kuus |

--------------------------------------------------

II LISA

MÄÄRUSE (EÜ) nr 2195/2002 I LISA CPV KOODIDE JA KIRJELDUSTE MUUDATUSED

II.A – UUTE JA OLEMASOLEVATE CPV KOODIDE TABEL KOOS UUTE KIRJELDUSTEGA

CPV kood | Kirjeldus |

02181000-6 | Puitpostid |

05122000-6 | Värsked või jahutatud tursalised |

11000000-0 | Nafta, maagaas, õli ja nendega seonduvad tooted |

11100000-1 | Toornafta |

11300000-3 | Õli ja õlitooted |

14300000-4 | Mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks |

14310000-7 | Mineraalväetiste toore |

15511100-4 | Pastöriseeritud piim |

15511200-5 | Steriliseeritud piim |

15881000-7 | Homogeenitud toiduained |

17263200-5 | Metalliseeritud lõng |

18100000-0 | Kutserõivad, eritöörõivad ja manused |

18222100-2 | Ülikonnad ja kostüümid |

19140000-9 | Muude loomade nahk, plastnahk ja muu nahk |

21222220-3 | Paberist steriliseerimiskotid või -ümbrised |

22817000-0 | Päevikud või isiklikud kalendermärkmikud |

23110000-1 | Kerg- ja keskmised õlid ja derivaadid |

23111000-8 | Bensiin ja lennukikütus |

23111110-2 | Petrooleumtüüpi reaktiivkütused |

23111300-1 | Pliibensiin |

23112000-5 | Spetsiaalsed bensiinid |

23120000-4 | Rasked õlid ja derivaadid |

23123000-5 | Määrdeõlid ja määrdeained |

23123100-6 | Mootoriõlid |

23123200-7 | Kompressori määrdeõlid |

23123300-8 | Turbiini määrdeõlid |

23123400-9 | Masinaõlid |

23123500-0 | Transmissiooniõlid |

23123600-1 | Hüdraulilistes süsteemides ja muudel eesmärkidel kasutatavad õlid |

23123610-4 | Hüdroõlid |

23123620-7 | Vormiõlid |

23123630-0 | Korrosioonitõrjeõlid |

23123640-3 | Elektriisolatsiooniõlid |

23123700-8 | Valged õlid ja parafiinõli |

23123710-1 | Valged õlid |

23123720-4 | Parafiinõlid |

24150000-0 | Väetised ja lämmastikuühendid |

24151000-7 | Lämmastikväetised |

24152000-4 | Fosforväetised |

24152100-5 | Mineraalsed fosforväetised |

24152200-6 | Keemilised fosforväetised |

24154000-8 | Loomsed ja taimsed väetised |

24158000-6 | Mitmesugused väetised |

24400000-8 | Ravimid |

24410000-1 | Seedetrakti ja ainevahetust puudutavad ravimid |

24411000-8 | Happesusega seotud häirete ravimid |

24412000-5 | Seedetrakti funktsionaalsete häirete ravimid |

24413000-2 | Lahtistid |

24414000-9 | Kõhulahtisuse-, soolepõletike- ja sooleinfektsioonidevastased ained |

24415000-6 | Diabeedi puhul kasutatavad ravimid |

24417000-0 | Mineraalsed lisandid |

24420000-4 | Vere, vereloome ja kardiovaskulaarsüsteemi ravimid |

24421000-1 | Vere ja vereloome ravimid |

24421100-2 | Tromboosivastased ained |

24421200-3 | Antihemorraagilised ained |

24421300-4 | Aneemiavastased ained |

24421400-5 | Vereasendajad ja perfusioonilahused |

24422000-8 | Kardiovaskulaarsüsteemi ravimid |

24422100-9 | Südameraviained |

24422200-0 | Antihüpertensiivsed ained |

24422300-1 | Diureetikumid |

24422400-2 | Veresoonte kaitsepreparaadid |

24422500-3 | Antihemorroidaalsed ained paikseks kasutamiseks |

24422600-4 | Beetablokaatorid |

24422700-5 | Kaltsiumikanali blokaatorid |

24422800-6 | Reniin-angiotensiinsüsteemile toimivad ained |

24430000-7 | Dermatoloogilised ja skeleti-lihassüsteemi ravimid |

24431000-4 | Dermatoloogilised ravimid |

24431100-5 | Antimükootikumid dermatoloogiliseks kasutuseks |

24431200-6 | Pehmendavad ja kaitsvad ained |

24431300-7 | Psoriaasivastased ained |

24431400-8 | Antibiootikumid ja kemoterapeutilised ained dermatoloogiliseks kasutuseks |

24431500-9 | Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutuseks ja dermatolooogilised preparaadid |

24431600-0 | Antiseptikumid ja desinfektandid |

24431700-1 | Aknevastased preparaadid |

24432000-1 | Skeleti-lihassüsteemi ravimid |

24432100-2 | Põletikuvastased ja reumavastased tooted |

24432200-3 | Müorelaksandid |

24432300-4 | Podagravastased ained |

24440000-0 | Urogenitaalsüsteemi ja hormoonide ravimid |

24441000-7 | Urogenitaalsüsteemi ja suguhormoonide ravimid |

24441100-8 | Günekoloogias kasutatavad infektsioonivastased ained ja antiseptikumid |

24441200-9 | Teised günekoloogilised ained |

24441300-0 | Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid |

24442000-4 | Süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid |

24442100-5 | Hüpofüüsi, hüpotalamuse hormoonid ja nende analoogid |

24442200-6 | Kortikosteroidid süsteemseks kasutuseks |

24442300-7 | Kilpnäärme raviks kasutatavad ained |

24450000-3 | Üldised infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks, vaktsiinid, antineoplastilised ja immuunmoduleerivad ained |

24451000-0 | Üldised infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks ja vaktsiinid |

24451100-1 | Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks |

24451200-2 | Seentevastased ained süsteemseks kasutamiseks |

24451300-3 | Mükobakterivastased ained |

24451400-4 | Viirustevastased ained süsteemseks kasutamiseks |

24451500-5 | Immuunseerumid ja immuunglobuliinid |

24451520-1 | Immuunglobuliinid |

24451610-9 | Difteeria-läkaköha-teetanuse vaktsiinid |

24451620-2 | Difteeria-teetanuse vaktsiinid |

24451630-5 | BCG-vaktsiinid (kuivatatud) |

24451640-8 | Leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiinid |

24451650-1 | Tüüfuse vaktsiinid |

24451680-0 | B-hepatiidi vaktsiinid |

24452000-7 | Antineoplastilised ja immuunmoduleerivad ained |

24452100-8 | Antineoplastilised ained |

24452200-9 | Endokrinoloogilise teraapia ravimid |

24452300-0 | Immuunsupressiivsed ained |

24460000-6 | Närvisüsteemi ja meeleelundite ravimid |

24461000-3 | Närvisüsteemi ravimid |

24461100-4 | Anesteetikumid |

24461200-5 | Analgeetikumid |

24461300-6 | Epilepsiavastased ained |

24461400-7 | Parkinsonismivastased ravimid |

24461500-8 | Psühholeptilised ained |

24461600-9 | Psühhoanaleptilised ained |

24461700-0 | Muud närvisüsteemi ravimid |

24462000-0 | Meeleelundite ravimid |

24462100-1 | Oftalmoloogias kasutatavad ained |

24470000-9 | Hingamissüsteemi ravimid |

24473000-6 | Hingamisteede obstruktiivsete haiguste ravimid |

24474000-3 | Köha- ja külmetushaigustevastased ained |

24475000-0 | Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks |

24490000-5 | Mitmesugused ravimid |

24491000-2 | Kahjuritõrjetooted, insektitsiidid ja repellendid |

24491100-3 | Algloomavastased ained |

24491200-4 | Antihelmintikumid |

24491300-5 | Nahaparasiidi-, k.a sügelistevastased ained, insektitsiidid ja repellendid |

24493000-6 | Muud ravitooted |

24494000-3 | Diagnostilised ained |

24495000-0 | Kõik muud mitteravitooted |

24496000-7 | Reaktiivid ja kontrastvahendid |

24511100-0 | Vahendid ruumide lõhnastamiseks ja desodoreerimiseks |

24660000-8 | Erikeemiatooted |

25120000-8 | Vulkaniseerimata ja vulkaniseeritud kummist tooted |

25121000-5 | Vulkaniseerimata kummist tooted |

25122000-2 | Vulkaniseeritud kummist tooted |

25122100-3 | Vulkaniseeritud kummist torud, voolikud ja lohvid |

25122200-4 | Vulkaniseeritud kummist konveierilindid või ülekanderihmad ning rihmamaterjal |

25122300-5 | Vulkaniseeritud kummist hügieeni- ja farmaatsiatooted |

25122400-6 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted ja matid |

25122410-9 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted |

25122420-2 | Vulkaniseeritud kummist matid |

25122500-7 | Vulkaniseeritud kummist vormid |

25130000-1 | Kummeeritud tekstiilkangad |

25132000-5 | Kleeplint kummeeritud tekstiilmaterjalist |

28111100-4 | Moodul- ja teisaldatavad ehitised |

29242473-3 | Survepesumasin |

29314100-4 | Väetisekülvikud |

29450000-8 | Pneumaatilised või mootoriga käsi-tööriistad |

29610000-8 | Motoriseeritud tankid ja soomustatud lahingsõidukid |

29611000-5 | Motoriseeritud tankid |

29611100-6 | Motoriseeritud tankide osad |

30191200-6 | Grafoprojektorid |

31524200-7 | Seinavalgustid |

33110000-4 | Kuvaseadmed meditsiinis, stomatoloogias ja veterinaarias kasutamiseks |

33112000-8 | Ehhograafia-, ultraheli- ja dopplerkuvaseadmed |

33112330-0 | Ehhoentsefalograafid |

33113110-9 | Tuuma-magnetresonantsskannerid |

33115100-0 | CT-skannerid |

33115200-1 | CAT-skannerid |

33191000-5 | Steriliseerimis-, desinfitseerimis- ja hügieeniseadmed |

33191100-6 | Sterilisaatorid |

33192130-2 | Motoriseeritud voodid |

33193121-3 | Motoriseeritud ratastoolid |

33420000-0 | Polaroidmaterjal |

34441000-0 | Mootorita jalgrattad |

35121000-8 | Eripaadid |

36315100-3 | Süntesaatorid |

40411000-6 | Päikesepaneelid soojuse tootmiseks |

40412000-3 | Fotogalvaanilised päikesemoodulid |

45111230-9 | Pinnase tugevdustööd |

45112450-4 | Kaevamistööd arheoloogilistes asulakohtades |

45112710-5 | Haljasalade maastikukujundustööd |

45112711-2 | Parkide maastikukujundustööd |

45112712-9 | Aedade maastikukujundustööd |

45112713-6 | Katusaedade maastikukujundustööd |

45112714-3 | Kalmistute maastikukujundustööd |

45112720-8 | Spordiväljakute ja puhkealade maastikukujundustööd |

45112721-5 | Golfiväljakute maastikukujundustööd |

45112722-2 | Ratsutamisalade maastikukujundustööd |

45112723-9 | Mänguväljakute maastikukujundustööd |

45112730-1 | Teede ja kiirteede maastikukujundustööd |

45112740-4 | Lennuväljade maastikukujundustööd |

45215300-0 | Krematooriumide ehitustööd |

45221114-4 | Raudsildade ehitustööd |

45221115-1 | Terassildade ehitustööd |

45231210-0 | Naftajuhtmete ehitustööd |

45231220-3 | Gaasijuhtmete ehitustööd |

45232153-9 | Veetornide ehitustööd |

45232400-6 | Kanalisatsiooni ehitustööd |

45232410-9 | Kanalisatsioonitööd |

45232420-2 | Reoveetööd |

45232430-5 | Veetöötlus |

45234220-4 | Suusatõstukite ehitustööd |

45234230-7 | Tooltõstukite ehitustööd |

45243110-6 | Rannakaljude kindlustustööd |

45248300-0 | Ujuvdokkide ehitustööd |

45251111-2 | Tuumareaktorite ehitustööd |

45251150-7 | Jahutustornide ehitustööd |

45253100-6 | Demineraliseerimisseadmed |

45253200-7 | Desulfureerimisseadmed |

45253600-1 | Deioniseerimisseadmed |

45255100-0 | Tootmislavade ehitustööd |

45262370-5 | Betoonkatmisteenused |

45315700-5 | Alajaamade paigaldustööd |

45442300-0 | Pinnakaitsetööd |

50232110-4 | Avalike valgustusseadmete kasutuselevõtmine |

50721000-5 | Kütteseadmete kasutuselevõtmine |

60112100-7 | Trammi ühistransporditeenused |

60112200-8 | Linnaliinibussi ühistransporditeenused |

60112300-9 | Maaliinibussi ühistransporditeenused |

60113100-4 | Koolibussiteenused |

60115000-7 | Reisijate autoveoteenused |

60115100-8 | Taksoteenused |

60116200-6 | Ekskursioonibussiteenused |

60116300-7 | Reisijatevedu loomveokitega |

60117000-1 | Juhiga sõidukite rentimine reisijateveoks |

60117100-2 | Juhiga sõiduautode rentimine |

60117200-3 | Juhiga busside rentimine |

60120000-5 | Kauba maismaaveoteenused |

60121400-6 | Konteinerkaubaveod raudteel |

60122000-9 | Kauba maanteeveoteenused |

60122100-0 | Kauba maanteeveoteenused eriveokitega |

60122110-3 | Veoteenused külmutusveokitega |

60122120-6 | Veoteenused paakveokitega |

60122130-9 | Veoteenused mahtkaupade veoks kohaldatud veokitega |

60122140-2 | Veoteenused konteinerveokitega |

60122150-5 | Veoteenused mööbliautodega |

60122160-8 | Turvaveoteenused |

60122161-5 | Soomusautoteenused |

60122170-1 | Meditsiiniveoteenused |

60122200-1 | Maismaa postivedu |

60122230-0 | Pakiveoteenused |

60123000-6 | Eriveoteenused |

60123100-7 | Söevedu |

60123200-8 | Naftavedu |

60123300-9 | Kütusevedu |

60123400-0 | Gaasivedu |

60123500-1 | Vedelikevedu |

60123600-2 | Relvade ja laskemoona vedu |

60123700-3 | Veoteenused haagistega |

60129000-8 | Juhiga kaubaveokite rent |

60129100-9 | Juhiga veoautode rent |

60129200-0 | Juhiga tööstussõidukite rent |

60129300-1 | Juhiga kaubikute rent |

61512000-7 | Laevaperega siseveekogulaevade rent |

62100000-3 | Õhutranspordi regulaarteenused |

62110000-6 | Reisijate regulaarveoteenused õhutranspordiga |

62120000-9 | Kauba regulaarveoteenused õhutranspordiga |

62121000-6 | Lennuposti regulaarveoteenused |

62122000-3 | Konteinerkauba regulaarvedu õhutranspordiga |

62200000-4 | Juhuveoteenused õhutranspordiga |

62220000-0 | Kauba juhuveoteenused õhutranspordiga |

62221000-7 | Lennuposti juhuveoteenused |

63511000-4 | Reisipakettide organiseerimine |

64121100-1 | Posti laialikandeteenused |

64121200-2 | Pakkide laialikandeteenused |

64122000-7 | Kontorisisesed posti- ja käskjalateenused |

64228000-027 | Tele- ja raadioülekandeteenused27 |

64228100-127 | Teleülekandeteenused27 |

64228200-227 | Raadioülekandeteenused27 |

66338000-8 | Krediidi- ja garantiikindlustusteenused |

66339400-9 | Kutsevastutuskindlustusteenused |

74142100-7 | Projektijuhtimisteenused, v.a ehitus |

74142110-0 | Projekti järelevalveteenused, v.a ehitus |

74142120-3 | Projekti planeerimise teenused, v.a ehitus |

74223000-8 | Arhitektuurialaste projektide võistluse organiseerimine |

74271711-6 | Arheoloogiliste asulakohtade geofüüsilised uuringud |

74271810-0 | Arheoloogiliste asulakohtade topograafilised uuringud |

74730000-5 | Eripuhastusteenused |

74811300-0 | Erifotograafia teenused |

74860000-5 | Näituste, messide ja kongresside organiseerimisteenused |

74861000-2 | Seminaride organiseerimisteenused |

74876000-0 | Ettevõtluse organiseerimisteenused |

77211600-8 | Puuseemnete külvamine |

77314100-5 | Mururajamisteenused |

77315000-1 | Külvamisteenused |

78110000-1 | Raamatutrükiteenused |

78111000-8 | Telefonimärkmike trükiteenused |

78112000-5 | Töövihikute trükiteenused |

78113000-2 | Päevikute trükiteenused |

78113100-3 | Kalendermärkmike trükiteenused |

78114000-9 | Märkmike trükiteenused |

78114100-0 | Brošüüride trükiteenused |

78114200-1 | Märkmeplokkide trükiteenused |

78114300-2 | Kirjaplokkide trükiteenused |

78114400-3 | Kuivatuspaberiplokkide trükiteenused |

78115000-6 | Kaubanduslike reklaamide trükiteenused |

78115100-7 | Kaubakataloogide trükiteenused |

78116000-3 | Registrite trükiteenused |

78117000-0 | Arveraamatute trükiteenused |

78118000-7 | Tellimusraamatute trükiteenused |

78119000-4 | Tšekiraamatute trükiteenused |

78120000-4 | Kirjutustarvete trükiteenused |

78121000-1 | Ümbrike trükiteenused |

78122000-8 | Märkmepaberi trükiteenused |

78122100-9 | Kopeervahelehtedega komplektide trükiteenused |

78123000-5 | Näidiste või kollektsioonide albumite trükiteenused |

78124000-2 | Kiirköitjate, dokumendimappide või dokumendikaante trükiteenused |

78125000-9 | Visiitkaartide trükiteenused |

78130000-7 | Turvamärgiga trükiste trükiteenused |

78131000-4 | Lubatähtede trükiteenused |

78132000-1 | Pangatähtede trükiteenused |

78133000-8 | Aktsiatunnistuste trükiteenused |

78134000-5 | Tšekiblankettide trükiteenused |

78135000-2 | Uute markide trükiteenused |

78135100-3 | Tempelpaberi trükiteenused |

78136000-9 | Toidutalongide trükiteenused |

78140000-0 | Blankettide trükiteenused |

78141000-7 | Mitmekordsete äriblankettide trükiteenused |

78142000-4 | Lintblankettide trükiteenused |

78150000-3 | Piletite trükiteenused |

78151000-0 | Sissepääsupiletite trükiteenused |

78152000-7 | Transpordipiletite trükiteenused |

78153000-4 | Magnetribaga piletite trükiteenused |

78160000-6 | Kalendrite trükiteenused |

78170000-9 | Sõiduplaanide trükiteenused |

78190000-5 | Plakatite trükiteenused |

90200000-9 | Puhastus- ja kanalisatsiooniteenused linna- ja maapiirkonnas ning nendega seonduvad teenused |

90250000-4 | Desinfektsioon ja kahjuritõrje linna- ja maapiirkonnas |

91000000-4 | Organisatsioonide teenused |

91100000-5 | Äri-, kutse- ja erialaorganisatsioonide teenused |

91110000-8 | Äriorganisatsioonide teenused |

91120000-1 | Kutseorganisatsioonide teenused |

91130000-4 | Erialaorganisatsioonide teenused |

91300000-7 | Mitmesuguste organisatsioonide teenused |

91320000-3 | Poliitiliste organisatsioonide teenused |

91330000-6 | Ühiskondlike organisatsioonide teenused |

92622000-7 | Spordiürituste korraldamisteenused |

99000000-0 | Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused |

99100000-1 | Rahvusvaheliste organisatsioonide ja üksuste eriteenused |

E084-5 | Pulbristatud |

H009-7 | Elektrooniline |

K002-9 | meestele |

K003-6 | naistele |

K004-3 | talveks |

K005-0 | suveks |

M056-6 | Ravimpreparaadid |

N027-1 | Galvaniseeritud |

P031-6 | Steriliseeritud |

Y020-9 | Moderniseerimine |

II.B — UUTE JA MUUDETUD CPV KOODIDE TABEL KOOS OLEMASOLEVATE KIRJELDUSTEGA

Käesoleva määruse I lisas esitatud CPV kood | Muutmata kirjeldus | Määruse (EÜ) nr 2195/2002 I lisas esitatud CPV kood |

11310000-6 | Bituumenkilt või põlevkivi | 11300000-3 |

14212110-4 | Veerised | 14212120-7 |

14212120-7 | Kruus | 14212110-4 |

18110000-3 | Kutserõivad | 18112000-7 |

18111000-0 | Meditsiinitöötajate rõivad | 18112100-8 |

18112000-7 | Sõjaväelaste rõivad | 18112200-9 |

18113000-4 | Tööstuses kasutatavad rõivad | 18122000-0 |

18114000-1 | Tunked | 18112500-2 |

18115000-8 | Vormirõivad | 18112600-3 |

18115100-9 | Tuletõrjujate vormirõivad | 18112610-6 |

18115200-0 | Politsei vormirõivad | 18112620-9 |

18115300-1 | Sõjaväevorm | 18112630-2 |

18231000-7 | Kleidid | 18231700-4 |

18232000-4 | Seelikud | 18231800-5 |

18233000-1 | Lühikesed püksid | 18112300-0 |

18234000-8 | Pikad püksid | 18112400-1 |

18313000-6 | Naiste aluspüksid | 18313200-8 |

18314000-3 | Supelmantlid | 18313500-1 |

18322500-7 | Öösärgid | 18313300-9 |

23111200-0 | Pliivaba bensiin | 23112100-6 |

23112100-6 | Lakibensiin/lahustibensiin | 23131000-4 |

23121000-1 | Gaasiõlid | 23150000-3 |

23121100-2 | Diisliõli | 23152000-7 |

23121200-3 | Diislikütus | 23151000-0 |

23122000-8 | Õlikütused | 23134000-5 |

23122100-9 | Kütteõlid | 23134100-6 |

23123650-6 | Pidurivedelikud | 23135320-1 |

24415100-7 | Insuliin | 24413100-3 |

24416000-3 | Vitamiinid | 24414000-9 |

24416100-4 | Provitamiinid | 24414100-0 |

24431110-8 | Salitsüülhapped | 24415210-1 |

24441400-1 | Rasestumisvastased vahendid | 24416300-6 |

24441410-4 | Oraalsed rasestumisvastased vahendid | 24416310-9 |

24441420-7 | Keemilised rasestumisvastased vahendid | 24416320-2 |

24451510-8 | Antiseerumid | 24411100-9 |

24451600-6 | Vaktsiinid | 24412000-5 |

24451660-4 | Gripivastased vaktsiinid | 24412130-5 |

24451670-7 | Lastehalvatusevastased vaktsiinid | 24412140-8 |

24451690-3 | Veterinaarmeditsiini vaktsiinid | 24412700-2 |

24492000-9 | Meditsiinilised lahused | 24417000-0 |

24492100-0 | Infusioonlahused | 24417100-1 |

24492200-1 | Parenteraalsed toited | 24417200-2 |

24492210-4 | Parenteraalsed toitelahused | 24417210-5 |

24492300-2 | Enteraalsed toitevedelikud | 24417300-3 |

24492400-3 | Perfusioonlahused | 24417400-4 |

24492500-4 | Süstimislahused | 24417600-6 |

24492510-7 | Intravenoossed vedelikud | 24417610-9 |

24492600-5 | Galeenilised lahused | 24417700-7 |

24492700-6 | Glükooslahused | 24417800-8 |

24492800-7 | Dialüüslahused | 24417500-5 |

24493100-7 | Toksiinid | 24419100-5 |

24493200-8 | Nikotiiniasendajad | 24419300-7 |

24496100-8 | Veregrupi määramiseks kasutatavad reaktiivid | 24421110-5 |

24496200-9 | Vereanalüüsi reaktiivid | 24421120-8 |

24496300-0 | Keemilised reaktiivid | 24421130-1 |

24496400-1 | Isotoopsed reaktiivid | 24421150-7 |

24496500-2 | Laboratooriumireaktiivid | 24421160-0 |

24496600-3 | Elektroforeesireaktiivid | 24421170-3 |

24496700-4 | Uroloogilised reaktiivid | 24421180-6 |

24496800-5 | Röntgenkontrastained | 24421190-9 |

24497000-4 | Ravimpreparaadid, v.a hambaravis kasutatavad tarbekaubad | 24421200-3 |

24497100-5 | Klistiiripreparaadid | 24421210-6 |

24497110-8 | Tsemendid luude taastamiseks | 24421220-9 |

24498000-1 | Kliinilised tooted | 24430000-7 |

24498100-2 | Mikrobioloogilised kultuurid | 24431000-4 |

24498200-3 | Näärmed ja näärmeekstraktid | 24432000-1 |

24498300-4 | Peptilised ained | 24433000-8 |

28811210-5 | Puurimistsement | 28853000-6 |

28850000-5 | Õlitööstuse torutarbed | 28852000-9 |

29112100-8 | Auruturbiinid | 29112110-1 |

29113100-5 | Auruturbiinide osad | 29113140-7 |

29523000-1 | Ehitusmasinad | 29836000-8 |

29523100-2 | Tsiviilehituses kasutatavad masinad | 29523000-1 |

29523110-5 | Vaiarammid | 29523100-2 |

29523120-8 | Teepindamismasinad | 29523200-3 |

29523121-5 | Höövelmasinad | 29523210-6 |

29523122-2 | Kruusalaoturid | 29523220-9 |

29523123-9 | Sillutusmasinad | 29523230-2 |

29523124-6 | Teerullid | 29523240-5 |

29523125-3 | Mehaanilised rullid | 29523241-2 |

29523130-1 | Lumesahad ja lumepuhurid | 29523300-4 |

29523131-8 | Lumesahad | 29523310-7 |

29523132-5 | Lumepuhurid | 29523320-0 |

29523140-4 | Vaiatõmburid | 29523400-5 |

29523150-7 | Tihendusmasinad | 29523500-6 |

29523160-0 | Kaablipaigaldusmasinad | 29523600-7 |

29526128-5 | Puurtornide tõsteseadmed | 28851000-2 |

29836000-8 | Tööstusseadmed | 29836300-1 |

29836100-9 | Surveseadmed | 29836310-4 |

29836200-0 | Jahutusseadmed | 29836320-7 |

29836300-1 | Polüfunktsionaalsed seadmed | 29836330-0 |

29838000-2 | Hüdraulilised seadeldised | 29836200-0 |

29838100-3 | Hüdraulilised seadmed | 29836210-3 |

29839000-9 | Aparatuur | 29836100-9 |

31524210-0 | Seinavalgustid | 31524200-7 |

33112300-1 | Ultraheliskannerid | 33113200-7 |

33112310-4 | Värvidopplerseadmed | 33261210-2 |

33112320-7 | Dopplerseadmed | 33261250-4 |

33112340-3 | Ehhokardiograafid | 33112400-2 |

33113000-5 | Magnetresonantstomograafid | 33261280-3 |

33453110-3 | Plahvatusimpulsslambid | 31525000-2 |

33453111-0 | Täringvälgutid | 31525100-3 |

61513000-4 | Saastetõrjelaevade teenused | 61521000-3 |

61514000-1 | Raskelastilaevateenused | 61522000-0 |

61515000-8 | Varustuslaevateenused | 61523000-7 |

61516000-5 | Avamere varustuslaeva teenused | 61524000-4 |

74231124-2 | Lennuväljaalased insener-tehnilised teenused | 74231124-6 |

74264000-7 | Ehituse juhtimisteenused | 74142300-9 |

74264100-8 | Ehitusprojekti juhtimisteenused | 74142310-2 |

90260000-7 | Rannapuhastusteenused | 74734000-3 |

II.C — MÄÄRUSE (EÜ) nr 2195/2002 I LISA KUSTUTATUD CPV KOODIDE TABEL

CPV kood | Kirjeldus |

11110000-4 | Toorõli ja õlitooted |

11111000-1 | Õli |

11111100-2 | Toorõli |

11112000-8 | Õlitooted |

18111300-3 | Meeste pintsakud ja bleiserid |

18112100-8 | Meditsiinitöötajate rõivad |

18112200-9 | Sõjaväelaste rõivad |

18112300-0 | Lühikesed püksid |

18112400-1 | Pikad püksid |

18112500-2 | Tunked |

18112600-3 | Vormirõivad |

18112610-6 | Tuletõrjujate vormirõivad |

18112620-9 | Politsei vormirõivad |

18112630-2 | Sõjaväevorm |

18120000-6 | Naiste töörõivad |

18121000-3 | Kutserõivad |

18121100-4 | Naistejakid ja -bleiserid |

18121200-5 | Naiste vormirõivad |

18122000-0 | Tööstuses kasutatavad rõivad |

18122100-1 | Naiste lühikesed püksid |

18122200-2 | Naiste pikad püksid |

18122300-3 | Tunked |

18134200-9 | Talvised vormirõivad |

18134300-0 | Suvised vormirõivad |

18231700-4 | Kleidid |

18231800-5 | Seelikud |

18232100-5 | Naiste kostüümid |

18232200-6 | Naiste rõivakomplektid |

18313100-7 | Naiste ööpesu |

18313200-8 | Naiste aluspüksid |

18313300-9 | Öösärgid |

18313400-0 | Kombineed |

18313500-1 | Supelmantlid |

18321100-6 | Naiste särgid |

23111210-3 | Petrooleumtüüpi reaktiivkütused |

23112200-7 | Kõrge oktaanarvuga bensiin |

23113000-2 | Nafta |

23131000-4 | Lakibensiin/lahustibensiin |

23134000-5 | Õlikütused |

23134100-6 | Kütteõlid |

23135000-2 | Määrdeõlid naftast |

23135100-3 | Määrdeõlid |

23135200-4 | Määrdeained |

23135300-5 | Raskeõlivalmistised |

23135310-8 | Elektriisolatsiooniõlid |

23135320-1 | Pidurivedelikud |

23150000-3 | Gaasiõlid |

23151000-0 | Diislikütus |

23152000-7 | Diisliõli |

24411100-9 | Antiseerumid |

24411200-0 | Immunoglobuliin |

24411300-1 | Gammaglobuliin |

24412100-6 | Vaktsiinid inimeste raviks |

24412110-9 | Tüüfusevastane vaktsiin |

24412120-2 | B-hepatiidi vaktsiin |

24412130-5 | Gripivastased vaktsiinid |

24412140-8 | Lastehalvatusevastased vaktsiinid |

24412150-1 | Tuberkuliin |

24412700-2 | Veterinaarmeditsiini vaktsiinid |

24413100-3 | Insuliin |

24413200-4 | Steroidid |

24414100-0 | Provitamiinid |

24415110-0 | Laktoonid |

24415200-8 | Meditsiinilised kemikaalid |

24415210-1 | Salitsüülhapped |

24416110-7 | Antibiootikumid |

24416111-4 | Penitsilliin |

24416120-0 | Sulfoonamiidid |

24416200-5 | Farmaatsiatooted |

24416300-6 | Rasestumisvastased vahendid |

24416310-9 | Oraalsed rasestumisvastased vahendid |

24416320-2 | Keemilised rasestumisvastased vahendid |

24417100-1 | Infusioonlahused |

24417200-2 | Parenteraalsed toited |

24417210-5 | Parenteraalsed toitelahused |

24417300-3 | Enteraalsed toitevedelikud |

24417400-4 | Perfusioonlahused |

24417500-5 | Dialüüslahused |

24417600-6 | Süstimislahused |

24417610-9 | Intravenoossed vedelikud |

24417700-7 | Galeenilised lahused |

24417800-8 | Glükooslahused |

24418000-7 | Patenteeritud farmaatsiatooted |

24419000-4 | Mitmesugused farmaatsiatooted |

24419100-5 | Toksiinid |

24419200-6 | Antiseptikud |

24419300-7 | Nikotiiniasendajad |

24421110-5 | Veregrupi määramiseks kasutatavad reaktiivid |

24421120-8 | Vereanalüüsi reaktiivid |

24421130-1 | Keemilised reaktiivid |

24421140-4 | Diagnostilised reaktiivid |

24421150-7 | Isotoopsed reaktiivid |

24421160-0 | Laboratooriumireaktiivid |

24421170-3 | Elektroforeesireaktiivid |

24421180-6 | Uroloogilised reaktiivid |

24421190-9 | Röntgenkontrastained |

24421210-6 | Klistiiripreparaadid |

24421220-9 | Tsemendid luude taastamiseks |

24433000-8 | Seedeained |

25122330-4 | Kondoomid |

28512940-5 | Metallist prügiämbrid |

28851000-2 | Puurtornide tõsteseadmed |

28852000-9 | Õlitööstuse torutarbed |

28853000-6 | Puurimistsement |

29112110-1 | Auruturbiinid |

29113140-7 | Auruturbiinide osad |

29523200-3 | Teepindamismasinad |

29523210-6 | Höövelmasinad |

29523220-9 | Kruusalaoturid |

29523230-2 | Sillutusmasinad |

29523240-5 | Teerullid |

29523241-2 | Mehaanilised rullid |

29523300-4 | Lumesahad ja lumepuhurid |

29523310-7 | Lumesahad |

29523320-0 | Lumepuhurid |

29523400-5 | Vaiatõmburid |

29523500-6 | Tihendusmasinad |

29523600-7 | Kaablipaigaldusmasinad |

29836210-3 | Hüdraulilised seadmed |

29836310-4 | Surveseadmed |

29836320-7 | Jahutusseadmed |

29836330-0 | Polüfunktsionaalsed seadmed |

31525000-2 | Plahvatusimpulsslambid |

31525100-3 | Täringvälgutid |

33111630-6 | Skanograafid |

33112400-2 | Ehhokardiograafid |

33113200-7 | Ultraheliskannerid |

33184310-9 | Südameklapid |

33261210-2 | Värvidopplerseadmed |

33261220-5 | CT-skanner |

33261230-8 | CAT-skanner |

33261250-4 | Dopplerseadmed |

33261260-7 | Piltkaardistusseadmed |

33261270-0 | Tuumamagnetresonantsskanner |

33261280-3 | Magnetresonantstomograafid |

36122400-6 | Vitriinid |

45215211-9 | Vanadekodu |

45221116-8 | Altkäigusild |

45221212-1 | Metroo |

60122210-41 | Posti laialikandeteenused1 |

60122220-71 | Pakkide laialikandeteenused1 |

61520000-6 | Laevaperega laevade rent |

61521000-3 | Saastetõrjelaevade teenused |

61522000-0 | Raskelastilaevateenused |

61523000-7 | Varustuslaevateenused |

61524000-4 | Avamere varustuslaeva teenused |

70311100-5 | Elamukinnisvara üürimis- või liisimisteenused |

70311200-6 | Mitteelamukinnisvara üürimis- või liisimisteenused |

74142300-9 | Ehituse juhtimisteenused |

74142310-2 | Ehitusprojekti juhtimisteenused |

74231124-6 | Lennuväljaalased insener-tehnilised teenused |

74734000-3 | Rannapuhastusteenused |

II.D — MÄÄRUSE (EÜ) nr 2195/2002 I LISAST KUSTUTATUD KIRJELDUSTE TABEL

CPV kood | Kirjeldus |

02181000-6 | Postid |

05122000-6 | Värsked või jahutatud tursalised |

11000000-0 | Toornafta, maagaas, õli ja nendega seonduvad tooted |

11100000-1 | Toornafta |

11110000-4 | Toorõli ja õlitooted |

11111000-1 | Õli |

11111100-2 | Toorõli |

11112000-8 | Õlitooted |

14300000-4 | Mineraalid kemikaalide ja väetiste tootmiseks |

14310000-7 | Mineraalväetiste toore |

15511100-4 | Pastöriseeritud piim |

15511200-5 | Steriliseeritud piim |

15881000-7 | Homogeenitud toiduained |

17263200-5 | Metalliseeritud lõng |

18100000-0 | Töörõivad |

18110000-3 | Meeste töörõivad |

18111000-0 | Tööstuses kasutatavad töörõivad |

18111300-3 | Meeste pintsakud ja bleiserid |

18120000-6 | Naiste töörõivad |

18121000-3 | Kutserõivad |

18121100-4 | Naistejakid ja -bleiserid |

18121200-5 | Naiste vormirõivad |

18122100-1 | Naiste lühikesed püksid |

18122200-2 | Naiste pikad püksid |

18122300-3 | Tunked |

18134200-9 | Talvised vormirõivad |

18134300-0 | Suvised vormirõivad |

18222100-2 | Meeste ülikonnad |

18231000-7 | Kleidid ja seelikud |

18232000-4 | Naiste kostüümid ja komplektid |

18232100-5 | Naiste kostüümid |

18232200-6 | Naiste rõivakomplektid |

18313000-6 | Naiste alusrõivad |

18313100-7 | Naiste ööpesu |

18313400-0 | Kombineed |

18321100-6 | Naiste särgid |

19140000-9 | Muude loomade nahk, plastnahk ja muu nahk |

21222220-3 | Paberist steriliseerimiskotid või -ümbrised |

22817000-0 | Päevikud või isiklikud kalendermärkmikud |

23110000-1 | Bensiin ja lennukibensiin |

23111000-8 | Lennukibensiin |

23111200-0 | Petrooleumkütused |

23111210-3 | Petrooleumtüüpi reaktiivkütused |

23112000-5 | Bensiin |

23112200-7 | Kõrge oktaanarvuga bensiin |

23113000-2 | Nafta |

23135000-2 | Määrdeõlid naftast |

23135100-3 | Määrdeõlid |

23135200-4 | Määrdeained |

23135300-5 | Raskeõlivalmistised |

23135310-8 | Elektriisolatsiooniõlid |

24150000-0 | Väetised ja lämmastikühendid |

24151000-7 | Lämmastikväetised |

24152000-4 | Fosforväetised |

24152100-5 | Mineraalsed fosforväetised |

24152200-6 | Keemilised fosforväetised |

24154000-8 | Loomsed või taimsed väetised |

24158000-6 | Mitmesugused väetised |

24400000-8 | Farmaatsia- ja meditsiinikeemiatooted |

24410000-1 | Farmaatsiatooted |

24411000-8 | Seerumid |

24411200-0 | Immunoglobuliin |

24411300-1 | Gammaglobuliin |

24412100-6 | Vaktsiinid inimeste raviks |

24412110-9 | Tüüfusevastane vaktsiin |

24412120-2 | B-hepatiidi vaktsiin |

24412150-1 | Tuberkuliin |

24413000-2 | Hormoonid |

24413200-4 | Steroidid |

24415000-6 | Farmatseutilised ja meditsiinilised keemilised ained |

24415100-7 | Farmaatsiakemikaalid |

24415110-0 | Laktoonid |

24415200-8 | Meditsiinilised kemikaalid |

24416000-3 | Arstimid |

24416100-4 | Ravimid |

24416110-7 | Antibiootikumid |

24416111-4 | Penitsilliin |

24416120-0 | Sulfoonamiidid |

24416200-5 | Farmaatsiatooted |

24418000-7 | Patenteeritud farmaatsiatooted |

24419000-4 | Mitmesugused farmaatsiatooted |

24419200-6 | Antiseptikud |

24420000-4 | Farmaatsiatarvikud |

24421000-1 | Meditsiinikeemiatarvikud, v.a stomatoloogiatarvikud |

24421100-2 | Reaktiivid |

24421140-4 | Diagnostilised reaktiivid |

24511100-0 | Vahendid ruumide lõhnastamiseks ja desodoreerimiseks |

24660000-8 | Erikeemiatooted |

25120000-8 | Vulkaniseerimata ja vulkaniseeritud kummist tooted |

25121000-5 | Vulkaniseerimata kummist tooted |

25122000-2 | Vulkaniseeritud kummist tooted |

25122100-3 | Vulkaniseeritud kummist torud, voolikud ja lohvid |

25122200-4 | Vulkaniseeritud kummist konveierilindid või ülekanderihmad ning rihmamaterjal |

25122300-5 | Vulkaniseeritud kummist hügieeni- ja farmaatsiatooted |

25122330-4 | Kondoomid |

25122400-6 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted ja matid |

25122410-9 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted |

25122420-2 | Vulkaniseeritud kummist matid |

25122500-7 | Vulkaniseeritud kummist vormid |

25130000-1 | Kummeeritud tekstiilkangad |

25132000-5 | Kleeplint kummeeritud tekstiilmaterjalist |

28111100-4 | Soojakud |

28512940-5 | Metallist prügiämbrid |

28850000-5 | Puuraugu suudme sulge- ja reguleerseade |

29112100-8 | Auruturbiinid |

29113100-5 | Auruturbiinide osad |

29242473-3 | Survepesumasin |

29314100-4 | Väetisekülvikud |

29450000-8 | Pneumaatilised või mootoriga käsi-tööriistad |

29610000-8 | Motoriseeritud tankid ja soomustatud lahingsõidukid |

29611000-5 | Motoriseeritud tankid |

29611100-6 | Motoriseeritud tankide osad |

30191200-6 | Didaktikaseadmed |

33110000-4 | Piltkaardistamine |

33111630-6 | Skanograafid |

33112000-8 | Ehhograafia |

33112300-1 | Ehhoentsefalograafid |

33113000-5 | Meditsiiniskannerid |

33155100-2 | Füsioteraapiaseadmed |

33184310-9 | Südameklapid |

33191000-5 | Steriliseerimis-, desinfitseerimis- ja hügieeniseadmed |

33191100-6 | Sterilisaatorid |

33192130-2 | Motoriseeritud voodid |

33193121-3 | Motoriseeritud ratastoolid |

33261220-5 | CT-skannerid |

33261230-8 | CAT-skannerid |

33261260-7 | Piltkaardistusseadmed |

33261270-0 | Tuumamagnetresonantsskanner |

33420000-0 | Polaroidmaterjal |

34441000-0 | Mootorita jalgrattad |

35121000-8 | Eripaadid |

36122400-6 | Vitriinid |

36315100-3 | Süntesaatorid |

45111230-9 | Pinnase tugevdustööd |

45215211-9 | Vanadekodu |

45215300-0 | Krematooriumid |

45221114-4 | Raudsild |

45221115-1 | Terassild |

45221116-8 | Altkäigusild |

45221212-1 | Metroo |

45231210-0 | Naftajuhtmed |

45231220-3 | Gaasijuhtmed |

45232153-9 | Veetorn |

45232400-6 | Kanalisatsiooni ehitustööd |

45232410-9 | Kanalisatsioonitööd |

45232420-2 | Reoveetööd |

45232430-5 | Veetöötlus |

45234220-4 | Suusatõstuk |

45234230-7 | Tooltõstuk |

45243110-6 | Rannakaljude kindlustustööd |

45248300-0 | Ujuvdokid |

45251111-2 | Tuumareaktor |

45251150-7 | Jahutustornid |

45253100-6 | Demineraliseerimisseadmed |

45253200-7 | Desulfureerimisseadmed |

45253600-1 | Deioniseerimisseadmed |

45255100-0 | Tootmislavad |

45262370-5 | Betoonkatmisteenused |

45315700-5 | Alajaamade paigaldustööd |

45442300-0 | Pinnakaitseteenused |

50232110-4 | Avalike valgustusseadmete juhtimine |

50721000-5 | Kütteseadmete juhtimine |

60112100-71 | Trammi ühistransporditeenused1 |

60112200-81 | Linnaliinibussi ühistransporditeenused1 |

60112300-91 | Maaliinibussi ühistransporditeenused1 |

60113100-41 | Koolibussiteenused1 |

60115000-71 | Reisijate autoveoteenused1 |

60115100-81 | Taksoteenused1 |

60116200-61 | Ekskursioonibussiteenused1 |

60116300-71 | Reisijatevedu loomveokitega1 |

60117000-11 | Juhiga sõidukite rentimine reisijateveoks1 |

60117100-21 | Juhiga sõiduautode rentimine1 |

60117200-31 | Juhiga busside rentimine1 |

60120000-51 | Kauba maismaaveoteenused1 |

60121400-6 | Konteinerkaubaveod raudteel |

60122000-91 | Kauba maanteeveoteenused1 |

60122100-01 | Kauba maanteeveoteenused eriveokitega1 |

60122110-31 | Veoteenused külmutusveokitega1 |

60122120-61 | Veoteenused paakveokitega1 |

60122130-91 | Veoteenused mahtkaupade veoks kohaldatud veokitega1 |

60122140-21 | Veoteenused konteinerveokitega1 |

60122150-51 | Veoteenused mööbliautodega1 |

60122160-81 | Turvaveoteenused1 |

60122161-51 | Soomusautoteenused1 |

60122170-11 | Meditsiiniveoteenused1 |

60122200-11 | Maismaa postivedu1 |

60122210-41 | Posti laialikandeteenused1 |

60122220-71 | Pakkide laialikandeteenused1 |

60122230-01 | Pakiveoteenused1 |

60123000-61 | Eriveoteenused1 |

60123100-71 | Söevedu1 |

60123200-81 | Naftavedu1 |

60123300-91 | Kütusevedu1 |

60123400-01 | Gaasivedu1 |

60123500-11 | Vedelikevedu1 |

60123600-21 | Relvade ja laskemoona vedu1 |

60123700-31 | Veoteenused haagistega1 |

60129000-81 | Juhiga kaubaveokite rent1 |

60129100-91 | Juhiga veoautode rent1 |

60129200-01 | Juhiga tööstussõidukite rent1 |

60129300-11 | Juhiga kaubikute rent1 |

61512000-7 | Laevaperega siseveekogulaevade rent |

61520000-6 | Laevaperega laevade rent |

62100000-31 | Õhutranspordi regulaarteenused1 |

62110000-61 | Reisijate regulaarveoteenused õhutranspordiga1 |

62120000-91 | Kauba regulaarveoteenused õhutranspordig1 |

62121000-61 | Lennuposti regulaarveoteenused1 |

62122000-31 | Konteinerkauba regulaarvedu õhutranspordiga1 |

62200000-41 | Juhuveoteenused õhutranspordiga1 |

62220000-01 | Kauba juhuveoteenused õhutranspordiga1 |

62221000-71 | Lennuposti juhuveoteenused1 |

63511000-4 | Reisipakettide organiseerimine |

64122000-7 | Kontorisisesed käskjalateenused |

64228000-02 | Tele- ja raadioülekandeteenused2 |

64228100-12 | Teleülekandeteenused2 |

64228200-22 | Raadioülekandeteenused2 |

66338000-8 | Krediidi- ja garantiikindlustusteenused |

70311100-5 | Elamukinnisvara üürimis- või liisimisteenused |

70311200-6 | Mitteelamukinnisvara üürimis- või liisimisteenused |

74142100-7 | Projektijuhtimisteenused |

74142110-0 | Projekti järelevalveteenused |

74142120-3 | Projekti planeerimise teenused |

74223000-8 | Arhitektuurialaste projektide võistlus |

74730000-5 | Eripuhastusteenused |

74811300-0 | Erifotograafia teenused |

74860000-5 | Näituste, messide ja kongresside organiseerimisteenused |

74861000-2 | Seminaride organiseerimisteenused |

74876000-0 | Ettevõtluse organiseerimisteenused |

78110000-1 | Raamatutrükiteenused |

78111000-8 | Telefonimärkmike trükiteenused |

78112000-5 | Töövihikute trükiteenused |

78113000-2 | Päevikute trükiteenused |

78113100-3 | Kalendermärkmike trükiteenused |

78114000-9 | Märkmike trükiteenused |

78114100-0 | Brošüüride trükiteenused |

78114200-1 | Märkmeplokkide trükiteenused |

78114300-2 | Kirjaplokkide trükiteenused |

78114400-3 | Kuivatuspaberiplokkide trükiteenused |

78115000-6 | Kaubanduslike reklaamide trükiteenused |

78115100-7 | Kaubakataloogide trükiteenused |

78116000-3 | Registrite trükiteenused |

78117000-0 | Arveraamatute trükiteenused |

78118000-7 | Tellimusraamatute trükiteenused |

78119000-4 | Tšekiraamatute trükiteenused |

78120000-4 | Kirjutustarvete trükiteenused |

78121000-1 | Ümbrike trükiteenused |

78122000-8 | Märkmepaberi trükiteenused |

78122100-9 | Kopeervahelehtedega komplektide trükiteenused |

78123000-5 | Näidiste või kollektsioonide albumite trükiteenused |

78124000-2 | Kiirköitjate, dokumendimappide või dokumendikaante trükiteenused |

78125000-9 | Visiitkaartide trükiteenused |

78130000-7 | Turvamärgiga trükiste trükiteenused |

78131000-4 | Lubatähtede trükiteenused |

78132000-1 | Pangatähtede trükiteenused |

78133000-8 | Aktsiatunnistuste trükiteenused |

78134000-5 | Tšekiblankettide trükiteenused |

78135000-2 | Uute markide trükiteenused |

78135100-3 | Tempelpaberi trükiteenused |

78136000-9 | Toidutalongide trükiteenused |

78140000-0 | Blankettide trükiteenused |

78141000-7 | Mitmekordsete äriblankettide trükiteenused |

78142000-4 | Lintblankettide trükiteenused |

78150000-3 | Piletite trükiteenused |

78151000-0 | Sissepääsupiletite trükiteenused |

78152000-7 | Transpordipiletite trükiteenused |

78153000-4 | Magnetribaga piletite trükiteenused |

78160000-6 | Kalendrite trükiteenused |

78170000-9 | Sõiduplaanide trükiteenused |

90200000-9 | Puhastustööd ja vastavad teenused |

90250000-4 | Linnapuhastusteenused |

91000000-4 | Organisatsioonide teenused |

91100000-5 | Äri-, kutse- ja erialaorganisatsioonide teenused |

91110000-8 | Äriorganisatsioonide teenused |

91120000-1 | Kutseorganisatsioonide teenused |

91130000-4 | Erialaorganisatsioonide teenused |

91300000-7 | Mitmesuguste organisatsioonide teenused |

91320000-3 | Poliitiliste organisatsioonide teenused |

91330000-6 | Ühiskondlike organisatsioonide teenused |

92622000-7 | Spordiürituste korraldamisteenused |

99000000-0 | Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste teenused |

99100000-1 | Rahvusvaheliste organisatsioonide ja üksuste eriteenused |

E084-5 | Pulbristatud |

H009-7 | Elektrooniline |

N027-1 | Galvaniseeritud |

P031-6 | Steriliseeritud |

Y020-9 | Moderniseerimine |

--------------------------------------------------

III LISA

CPV JA CPC PROV. VASTAVUSTABEL

Direktiiv 92/50/EMÜ | | CPC prov. | CPV | |

Kategooria | Kirjeldus /CPC viitenumber | CPC kood | CPV kood | Kirjeldus |

1 | Hooldus- ja remonditeenused 6112, 6122, 633, 886 | | | |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50100000-6 | Sõidukite ja nendega seotud vahendite remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

61120, 61220, 88670, 88680 | 50110000-9 | Mootorsõidukite ja nendega seotud vahendite remondi- ja hooldusteenused |

61120 | 50111000-6 | Sõidukipargi haldamis-, remondi- ja hooldusteenused |

61120 | 50111100-7 | Sõidukipargi haldamisteenused |

61120 | 50111110-0 | Sõidukipargi tugiteenused |

61120 | 50112000-3 | Autode remondi- ja hooldusteenused |

61120 | 50112100-4 | Autoremonditeenused |

61120 | 50112110-7 | Sõidukikerede remonditeenused |

61120 | 50112111-4 | Autoplekksepatööd |

61120 | 50112120-0 | Tuuleklaasi vahetusteenused |

61120 | 50112200-5 | Autohooldusteenused |

61120 | 50112300-6 | Autopesu- ja samalaadsed teenused |

88680 | 50113000-0 | Autobusside remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50113100-1 | Autobusside remonditeenused |

88680 | 50113200-2 | Autobusside hooldusteenused |

88670 | 50114000-7 | Veoautode remondi- ja hooldusteenused |

88670 | 50114100-8 | Veoautode remonditeenused |

88670 | 50114200-9 | Veoautode hooldusteenused |

61220 | 50115000-4 | Mootorrataste remondi- ja hooldusteenused |

61220 | 50115100-5 | Mootorrataste remonditeenused |

61220 | 50115200-6 | Mootorrataste hooldusteenused |

61120, 61220 | 50116000-1 | Sõidukite eriosade hooldus- ja remonditeenused |

61120, 61220 | 50116100-2 | Elektrisüsteemide remonditeenused |

61120, 61220 | 50116200-3 | Sõidukite pidurite ja piduriosade remondi- ja hooldustööd |

61120, 61220 | 50116300-4 | Sõidukite käigukastide remondi- ja hooldustööd |

61120, 61220 | 50116400-5 | Sõidukite jõuülekandeseadmete remondi- ja hooldustööd |

61120, 61220 | 50116500-6 | Rehvide remonditeenused, kaasa arvatud rataste reguleerimine ja tasakaalustamine |

61120 | 50116600-7 | Starterite remondi- ja hooldusteenused |

61120, 61220 | 50117000-8 | Sõidukite ümberehitus- ja korrastusteenused |

61120 | 50117100-9 | Mootorsõidukite ümberehitusteenused |

61120 | 50117200-0 | Kiirabiautode ümberehitusteenused |

61120, 61220 | 50117300-1 | Sõidukite korrastusteenused |

61120 | 50118000-5 | Autode maanteeabi teenused |

61120 | 50118100-6 | Autode avariiabi ja pukseerimisteenused |

61120 | 50118110-9 | Sõidukite pukseerimisteenused |

61120 | 50118200-7 | Kaubaautode avariiabi ja pukseerimisteenused |

61120 | 50118300-8 | Autobusside avariiabi ja pukseerimisteenused |

61120 | 50118400-9 | Mootorsõidukite avariiabi ja pukseerimisteenused |

61220 | 50118500-0 | Mootorrataste avariiabi ja pukseerimisteenused |

88680 | 50200000-7 | Õhusõidukite, raudtee, maanteede ja laevavarustuse remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

88680 | 50210000-0 | Õhusõidukite ja nende seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

88680 | 50211000-7 | Õhusõidukite remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50211100-8 | Õhusõidukite hooldusteenused |

88680 | 50211200-9 | Õhusõidukite remonditeenused |

88680 | 50211210-2 | Õhusõiduki mootorite remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50211211-9 | Õhusõiduki mootorite hooldusteenused |

88680 | 50211212-6 | Õhusõiduki mootorite remonditeenused |

88680 | 50211300-0 | Õhusõidukite korrastusteenused |

88680 | 50211310-3 | Õhusõiduki mootorite korrastusteenused |

88680 | 50212000-4 | Helikopterite remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50220000-3 | Raudteede ja nende seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

88680 | 50221000-0 | Vedurite remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50221100-1 | Vedurite käigukastide remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50221200-2 | Vedurite jõuülekandemehhanismide remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50221300-3 | Vedurite rattakomplektide remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50221400-4 | Vedurite pidurite ja piduriosade remondi- ja hooldustööd |

88680 | 50222000-7 | Veeremi remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50222100-8 | Summutite remondi- ja hooldustööd |

88680 | 50223000-4 | Vedurite korrastus- ja uuendustööd |

88680 | 50224000-1 | Veeremi korrastus- ja uuendustööd |

88680 | 50224100-2 | Veeremi istmete korrastus- ja uuendustööd |

88680 | 50224200-3 | Reisivagunite korrastus- ja uuendustööd |

88680 | 50225000-8 | Raudteerööbaste hooldusteenused |

88680 | 50230000-6 | Teede ja muude seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

88680 | 50232000-0 | Avalike valgustusseadmete ja valgusfooride hooldusteenused |

88680 | 50232100-1 | Tänavavalgustuse hooldusteenused |

88680 | 50232110-4 | Avalike valgustusseadmete juhtimine |

88680 | 50232200-2 | Liiklustähiste hooldusteenused |

88680 | 50240000-9 | Laevavarustuse ja muude seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

88680 | 50241000-6 | Laevade remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50241100-7 | Laevade remonditeenused |

88680 | 50241200-8 | Parvlaevade remonditeenused |

88680 | 50242000-3 | Laevade teisendusteenused |

88680 | 50244000-7 | Laevade ja paatide korrastustööd |

88680 | 50245000-4 | Laevade uuendusteenused |

88680 | 50246000-1 | Sadamaseadmete hooldusteenused |

88680 | 50246100-2 | Kuivdokiteenused |

88680 | 50246200-3 | Poide hooldusteenused |

88680 | 50246300-4 | Ujuvtarindite remondi- ja hooldusteenused |

88680 | 50246400-5 | Ujuvlavade remondi- ja hooldusteenused |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Personaalarvutite, kontoriseadmete, telekommunikatsiooni- ja audiovisuaalsete seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

88650 | 50330000-7 | Telekommunikatsiooniseadmete hooldusteenused |

88650 | 50331000-4 | Telekommunikatsiooniliinide remondi- ja hooldusteenused |

88650 | 50332000-1 | Telekommunikatsiooni infrastruktuuri hooldusteenused |

88650 | 50333000-8 | Raadiosideseadmete hooldusteenused |

88650 | 50333100-9 | Raadiosaatjate remondi- ja hooldustööd |

88650 | 50333200-0 | Raadiotelefoniaparaatide remondi- ja hooldusteenused |

88650 | 50334000-5 | Tavatelefoni- ja -telegraafiseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88650 | 50334100-6 | Tavatelefoniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88650 | 50334110-9 | Telefonivõrgu hooldusteenused |

88650 | 50334120-2 | Telefonikeskjaamaseadmete uuendusteenused |

88650 | 50334130-5 | Telefonikeskjaamaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88650 | 50334140-8 | Telefoniaparaatide remondi- ja hooldusteenused |

88650 | 50334200-7 | Tavatelegraafi remondi- ja hooldusteenused |

88650 | 50334300-8 | Tavateleksiseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88650 | 50334400-9 | Sidesüsteemide hooldusteenused |

63309, 88650, 88660 | 50340000-0 | Audio-visuaalsete ja optikaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

63309, 88650 | 50341000-7 | Televisiooniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88650 | 50341100-8 | Videotekstiseadmete remondi- ja hooldusteenused |

63309, 88650 | 50341200-9 | Televisioonisaatjate remondi- ja hooldusteenused |

63309, 88650 | 50342000-4 | Audioseadmete remondi- ja hooldusteenused |

63309, 88650 | 50343000-1 | Videoseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50344000-8 | Optikaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50344100-9 | Fotograafiaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50344200-0 | Kinematograafiaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88620, 88660 | 50400000-9 | Meditsiini- ja täppisseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88620, 88660 | 50410000-2 | Mõõte-, testimis- ja kontrollaparatuuri remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50411000-9 | Mõõteaparaatide remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50411100-0 | Veemõõtjate remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50411200-1 | Gaasimõõtjate remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50411300-2 | Elektrivoolumõõtjate remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50411400-3 | Tahhomeetrite remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50411500-4 | Tööstuslike ajamõõtjate remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50412000-6 | Testimisaparaatide remondi- ja hooldusteenused |

88620, 88660 | 50413000-3 | Kontrollaparatuuri remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50413100-4 | Gaasiavastusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50413200-5 | Tuletõrjeseadmete hooldusteenused |

88660 | 50420000-5 | Meditsiini- ja kirurgiaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50421000-2 | Meditsiiniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50421100-3 | Ratastoolide remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50421200-4 | Röntgenseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50422000-9 | Kirurgiaseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50430000-8 | Täppisriistade remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50431000-5 | Käe- ja taskukellade remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50432000-2 | Kellade remondi- ja hooldusteenused |

88660 | 50433000-9 | Kalibreerimisteenused |

88610, 88620, 88640 | 50500000-0 | Pumpade, ventiilide, kraanide, metallmahutite, agregaatide ja masinate remondi- ja hooldusteenused |

88610, 88620 | 50510000-3 | Pumpade, ventiilide, kraanide ja metallmahutite remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50511000-0 | Pumpade remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50511100-1 | Vedelikupumpade remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50511200-2 | Gaasipumpade remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50512000-7 | Ventiilide remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50513000-4 | Kraanide remondi- ja hooldusteenused |

88610 | 50514000-1 | Metallmahutite remondi- ja hooldusteenused |

88610 | 50514100-2 | Paakide remondi- ja hooldusteenused |

88610 | 50514200-3 | Reservuaaride remondi- ja hooldusteenused |

88610 | 50514300-4 | Torusoojustuse remonditeenused |

88620, 88640 | 50530000-9 | Masinate remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50531000-6 | Mitteelektrimasinate remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50531100-7 | Kuumaveekatelde hooldusteenused |

88620 | 50531200-8 | Gaasiseadmete hooldusteenused |

88620 | 50531300-9 | Kompressorite remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50531400-0 | Kraanade remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50531500-1 | Mastnoolkraanade remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50531510-4 | Puurtornide lahtimonteerimisteenused |

88640 | 50532000-3 | Elektrimasinate, -aparaatide ja seonduvate seadmete remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50532100-4 | Elektrimootorite remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50532200-5 | Trafode remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50532300-6 | Generaatorite remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50532400-7 | Elektrijaotusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50700000-2 | Ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50710000-5 | Mehaaniliste ja elektriliste ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50711000-2 | Elektriliste ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50712000-9 | Mehaaniliste ehitusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50720000-8 | Keskkütteseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50721000-5 | Kütteseadmete juhtimine |

88640 | 50730000-1 | Jahutusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50740000-4 | Eskalaatorite remondi- ja hooldusteenused |

88640 | 50750000-7 | Liftihooldusteenused |

63301, 63303, 63304, 63309, 88610 kuni 88650 | 50800000-3 | Mitmesugused remondi- ja hooldusteenused |

63303 | 50810000-6 | Ehete parandusteenused |

63301 | 50820000-9 | Isiklike nahkesemete parandusteenused |

63301 | 50821000-6 | Saapaparandusteenused |

63301 | 50822000-3 | Kingaparandusteenused |

63304 | 50830000-2 | Rõiva- ja tekstiilesemete parandusteenused |

88620 | 50840000-5 | Relvade ja relvastussüsteemide remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50841000-2 | Relvade remondi- ja hooldusteenused |

88620 | 50842000-9 | Relvastussüsteemide remondi- ja hooldusteenused |

63309 | 50850000-8 | Mööbli remondi- ja hooldusteenused |

63309 | 50860000-1 | Muusikariistade remondi- ja hooldusteenused |

88610 | 50870000-4 | Mänguväljakuvarustuse remondi- ja hooldusteenused |

63309, 88610 kuni 88650 | 50880000-7 | Hotellivarustuse ja restoraniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88610 kuni 88650 | 50881000-4 | Hotellivarustuse remondi- ja hooldusteenused |

88610 kuni 88650 | 50882000-1 | Restoraniseadmete remondi- ja hooldusteenused |

88610 kuni 88650 | 50883000-8 | Toitlustusseadmete remondi- ja hooldusteenused |

63309 | 50884000-5 | Matkavarustuse remondi- ja hooldusteenused |

61120, 61220, 88610 kuni 88680 | 50900000-4 | Paigaldusteenused |

61120, 61220, 88610, 88620, 88640, 88670, 88680 | 50910000-7 | Elektri- ja mehaaniliste seadmete paigaldusteenused |

88640 | 50911000-4 | Elektriseadmete paigaldusteenused |

88640 | 50911100-5 | Elektrimootorite, -generaatorite ja - trafode paigaldusteenused |

88640 | 50911110-8 | Elektrimootorite paigaldusteenused |

88640 | 50911120-1 | Generaatorite paigaldusteenused |

88640 | 50911130-4 | Trafode paigaldusteenused |

88640 | 50911200-6 | Elektrijaotus- ja -juhtimisseadmete paigaldusteenused |

88640 | 50911210-9 | Elektrijaotusseadmete paigaldusteenused |

88640 | 50911220-2 | Elektrijuhtimisseadmete paigaldusteenused |

88620 | 50912000-1 | Mehaaniliste seadmete paigaldusteenused |

88620, 88680 | 50913000-8 | Aurugeneraatorite, turbiinide, kompressorite ja põletite paigaldusteenused |

88620 | 50913100-9 | Aurugeneraatorite paigaldusteenused |

88620, 88680 | 50913300-1 | Turbiinide paigaldusteenused |

88620, 88680 | 50913310-4 | Gaasiturbiinide paigaldusteenused |

88620 | 50913400-2 | Kompressorite paigaldusteenused |

88620 | 50913500-3 | Tööstusahjude paigaldusteenused |

88620 | 50913510-6 | Põletite paigaldusteenused |

88620 | 50913511-3 | Jäätmepõletusseadmete paigaldusteenused |

61120, 61220, 88620, 88670, 88680 | 50914000-5 | Mootorite paigaldusteenused |

88620, 88680 | 50914100-6 | Bensiinimootorite paigaldusteenused |

88620, 88680 | 50914200-7 | Diiselmootorite paigaldusteenused |

88680 | 50914300-8 | Vedurimootorite paigaldusteenused |

61120, 61220, 88670 | 50914400-9 | Sõidukimootorite paigaldusteenused |

88680 | 50914500-0 | Laevamootorite paigaldusteenused |

88680 | 50914600-1 | Õhusõidukite mootorite paigaldusteenused |

88660 | 50920000-0 | Mõõte-, kontroll-, testimis- ja navigatsiooniseadmete paigaldusteenused |

88660 | 50921000-7 | Mõõteseadmete paigaldusteenused |

88660 | 50921100-8 | Ajamõõteseadmete paigaldusteenused |

88660 | 50922000-4 | Kontrollseadmete paigaldusteenused |

88660 | 50923000-1 | Testimisseadmete paigaldusteenused |

88660 | 50924000-8 | Navigatsiooniseadmete paigaldusteenused |

88650 | 50930000-3 | Sideseadmete paigaldusteenused |

88650 | 50931000-0 | Raadio-, televisiooni-, heli- ja videoseadmete paigaldusteenused |

88650 | 50931100-1 | Raadioseadmete paigaldusteenused |

88650 | 50931200-2 | Televisiooniseadmete paigaldusteenused |

88650 | 50931300-3 | Heliseadmete paigaldusteenused |

88650 | 50931400-4 | Videoseadmete paigaldusteenused |

88650 | 50932000-7 | Raadio- ja televisioonisaatjate paigaldusteenused |

88650 | 50932100-8 | Raadiosaatjate paigaldusteenused |

88650 | 50932200-9 | Televisioonisaatjate paigaldusteenused |

88650 | 50933000-4 | Raadiotelefoniseadmete paigaldusteenused |

88650 | 50934000-1 | Tavatelefoniseadmete paigaldusteenused |

88650 | 50935000-8 | Tavatelegraafiseadmete paigaldusteenused |

88660 | 50940000-6 | Meditsiini- ja kirurgiaseadmete paigaldusteenused |

88660 | 50941000-3 | Meditsiiniseadmete paigaldusteenused |

88660 | 50942000-0 | Kirurgiaseadmete paigaldusteenused |

88660 | 50943000-7 | Laboriseadmete paigaldusteenused |

88620 | 50950000-9 | Eriotstarbeliste masinate ja seadmete paigaldusteenused |

88620 | 50951000-6 | Üldotstarbeliste masinate ja seadmete paigaldusteenused |

88620 | 50951100-7 | Tõste- ja käitlemisseadmete, v.a liftide ja eskalaatorite, paigaldusteenused |

88620 | 50951110-0 | Tõsteseadmete paigaldusteenused |

88620 | 50951111-7 | Kraanade paigaldusteenused |

88620 | 50951120-3 | Käitlemisseadmete paigaldusteenused |

88620 | 50951130-6 | Ripp-platvormide paigaldusteenused |

88620 | 50951140-9 | Eriveosüsteemide paigaldusteenused |

88620 | 50951400-0 | Mitmesuguste üldotstarbeliste masinate paigaldusteenused |

88620 | 50951410-3 | Vedelike filtreerimis- või puhastusseadmete paigaldusteenused |

88620 | 50951411-0 | Vee filtreerimis- või puhastusseadmete paigaldusteenused |

88620 | 50952000-3 | Põllutöö- ja metsatöötlusmasinate paigaldusteenused |

88620 | 50952100-4 | Põllutöömasinate paigaldusteenused |

88620 | 50952200-5 | Metsatöötlusmasinate paigaldusteenused |

88620 | 50953000-0 | Tööpinkide paigaldusteenused |

88620 | 50954000-7 | Eriotstarbeliste masinate ja seadmete paigaldusteenused |

88620 | 50954100-8 | Kaevandus-, karjääri-, ehitus- ja metallurgiamasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954110-1 | Kaevandusmasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954120-4 | Karjäärimasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954130-7 | Ehitusmasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954140-0 | Metallurgiamasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954200-9 | Toidu- ja joogivalmistus- ja tubakatootmismasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954210-2 | Toidukäitlemismasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954220-5 | Joogivalmistusseadmete paigaldusteenused |

88620 | 50954230-8 | Tubakatootmismasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954300-0 | Tekstiilitootmis-, rõivavalmistus- ja nahavalmistusmasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954310-3 | Tekstiilitootmismasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954320-6 | Rõivavalmistusmasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954330-9 | Nahavalmistusmasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954340-2 | Pesumasinate, kuivpuhastus- ja kuivatusmasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954400-1 | Paberi- ja papitootmismasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954410-4 | Paberitootmismasinate paigaldusteenused |

88620 | 50954420-7 | Papitootmismasinate paigaldusteenused |

88620 | 50955000-4 | Relvastussüsteemide paigaldusteenused |

88630 | 50960000-2 | Arvutite ja kontoriseadmete paigaldusteenused |

88630 | 50961000-9 | Arvutite ja infotöötlusseadmete paigaldusteenused |

88630 | 50961100-0 | Arvutite paigaldusteenused |

88630 | 50961110-3 | Riistvara paigaldusteenused |

88630 | 50961200-1 | Infotöötlusseadmete paigaldusteenused |

88630 | 50962000-6 | Kontoriseadmete paigaldusteenused |

88610 | 50980000-8 | Metallmahutite paigaldusteenused |

88610 | 50981000-5 | Paakide paigaldusteenused |

88610 | 50982000-2 | Reservuaaride paigaldusteenused |

2 | Maismaatransporditeenused,kaasa arvatud soomusautoteenused, ja kulleriteenused, välja arvatud postivedu 712 (välja arvatud 71235), 7512, 87304 | | | |

71211, 71213 | 60112000-6 | Ühistransporditeenused |

71211, 71213 | 60112100-7 | Trammi ühistransporditeenused |

71211, 71213 | 60112200-8 | Linnaliinibussi ühistransporditeenused |

71211, 71213 | 60112300-9 | Maaliinibussi ühistransporditeenused |

71211, 71212, 71214, 71219, 71229 | 60113000-3 | Veoteenused piiratud klientuurile |

71211, 71212, 71214 | 60113100-4 | Koolibussiteenused |

71229 | 60113200-5 | Vangide veoteenused |

71229 | 60113300-6 | Patsientide veoteenused |

71229 | 60113310-9 | Patsientide tavaveoteenused |

71229 | 60113400-7 | Puuetega inimeste vedu |

71229 | 60113500-8 | Vanurite vedu |

71211 kuni 71219 | 60114000-0 | Regulaarse reisijateveo teenused |

71221 | 60115000-7 | Reisijate autoveoteenused |

71221 | 60115100-8 | Taksoteenused |

71219, 71221 kuni 71229 | 60116000-4 | Reisijate eriotstarbelise maismaatranspordi teenused |

71221 kuni 71229 | 60116100-5 | Sõiduplaaniväline reisijatevedu |

71219 | 60116200-6 | Ekskursioonibussiteenus |

71224 | 60116300-7 | Reisijatevedu loomveokitega |

71222, 71223 | 60117000-1 | Juhiga sõidukite rentimine reisijateveoks |

71222 | 60117100-2 | Juhiga sõiduautode rentimine |

71223 | 60117200-3 | Juhiga busside rentimine |

71231 kuni 71239, 75121, 87304 | 60122000-9 | Kauba maanteeveoteenused |

71231 kuni 71239, 87304 | 60122100-0 | Kauba maanteeveoteenused eriveokitega |

71231 | 60122110-3 | Veoteenused külmutusveokitega |

71231 | 60122120-6 | Veoteenused paakveokitega |

71232, 71239 | 60122130-9 | Veoteenused mahtkaupade veoks kohaldatud veokitega |

71233 | 60122140-2 | Veoteenused konteinerveokitega |

71234 | 60122150-5 | Veoteenused mööbliautodega |

87304 | 60122160-8 | Turvaveoteenused |

87304 | 60122161-5 | Soomusautoteenused |

71239 | 60122170-1 | Meditsiiniveoteenused |

71231 kuni 71234, 71239 | 60123000-6 | Eriveoteenused |

71239 | 60123100-7 | Söevedu |

71232 | 60123200-8 | Naftavedu |

71232 | 60123300-9 | Kütusevedu |

71232 | 60123400-0 | Gaasivedu |

71232 | 60123500-1 | Vedelikevedu |

71239 | 60123600-2 | Relvade ja laskemoona vedu |

71233 | 60123700-3 | Veoteenused haagistega |

71240 | 60129000-8 | Juhiga kaubaveokite rent |

71240 | 60129100-9 | Juhiga veoautode rent |

71240 | 60129200-0 | Juhiga tööstussõidukite rent |

71240 | 60129300-1 | Juhiga kaubikute rent |

75121, 75129 | 64120000-3 | Kulleriteenused |

75121 | 64121000-0 | Mitmesugused kulleriteenused |

75121 | 64121100-1 | Posti laialikandeteenused |

75121 | 64121200-2 | Pakkide laialikandeteenused |

75129 | 64122000-7 | Kontorisisesed käskjalateenused |

3 | Õhutransporditeenused: reisijate- ja lastiveoteenus, välja arvatud postivedu 73 (välja arvatud 7321) | | | |

73110, 73220 kuni 73290 | 62100000-3 | Õhutranspordi regulaarteenused |

73110 | 62110000-6 | Reisijate regulaarveoteenused õhutranspordiga |

73220 kuni 73290 | 62120000-9 | Kauba regulaarveoteenused õhutranspordiga |

73220 | 62122000-3 | Konteinerkauba regulaarvedu õhutranspordiga |

73120, 73220 kuni 73400 | 62200000-4 | Juhuveoteenused õhutranspordiga |

73120 | 62210000-7 | Reisijate mitteregulaarveoteenused õhutranspordiga |

73220 kuni 73290 | 62220000-0 | Kauba juhuveoteenused õhutranspordiga |

73220 | 62222000-4 | Konteinerkauba mitteregulaarvedu õhutranspordiga |

73120, 73220 | 62230000-3 | Tšarterlennuteenused |

73400 | 62240000-6 | Meeskonnaga õhutranspordivahendi rent |

73400 | 62241000-3 | Meeskonnaga õhusõiduki rent |

73400 | 62241100-4 | Meeskonnaga jäigatiivalise õhusõiduki rent |

73400 | 62241200-5 | Meeskonnaga kopteri rent |

73300 | 62300000-5 | Kosmoseveoteenused |

4 | Postivedu: maismaa- ja õhutransport 71235, 7321 | | | |

71235 | 60122200-1 | Maismaa postivedu |

71235 | 60122230-0 | Pakiveoteenused |

73210 | 62121000-6 | Lennuposti regulaarveoteenused |

73210 | 62221000-7 | Lennuposti mitteregulaarveoteenused |

5 | Telekommunikatsiooniteenused 752 | | | |

75211 kuni 75299 | 64200000-8 | Telekommunikatsiooniteenused |

75211 kuni 75232 | 64210000-1 | Telefoni- ja andmeedastusteenused |

75211, 75212 | 64211000-8 | Üldkasutatava telefoni teenused |

75213 | 64212000-5 | Mobiiltelefoniteenused |

75221 | 64213000-2 | Ettevõtte ühistelefonivõrguteenused |

75222 | 64214000-9 | Ettevõtte püsitelefonivõrguteenused |

75222 | 64214100-0 | Satelliidiliini renditeenused |

75299 | 64214200-1 | Telefonikeskjaama teenused |

75222 | 64214400-3 | Maasideliinide rentimine |

75211, 75232 | 64216000-3 | Elektrooniliste sõnumite ja info teenused |

75232 | 64216100-4 | Elektrooniliste sõnumite teenused |

75232 | 64216110-7 | Elektroonilise andmevahetuse teenused |

75232 | 64216120-0 | Elektronposti teenused |

75232 | 64216130-3 | Teleksiteenused |

75232 | 64216140-6 | Telegraafiteenused |

75232 | 64216200-5 | Elektroonilise info teenused |

75232 | 64216210-8 | Info hüvisteenused |

75211 | 64216300-6 | Teletekstiteenused |

75221 kuni 75299 | 64220000-4 | Telekommunikatsiooniteenused, v.a telefoni- ja andmeedastuse teenused |

75250 | 64221000-1 | Sidumisteenused |

75221 kuni 75232, 75250 kuni 75299 | 64222000-8 | Kaugtööteenused |

75291 | 64223000-5 | Kaugotsinguteenused |

75292 | 64224000-2 | Telekonverentsiteenused |

75299 | 64225000-9 | Õhk-maa telekommunikatsiooniteenused |

75231, 75232 | 64226000-6 | Telemaatikateenused |

75260 | 64227000-3 | Integreeritud telekommunikatsiooniteenused |

75241, 75242 | 64228000-0 | Tele- ja raadioülekandeteenused |

75241 | 64228100-1 | Teleülekandeteenused |

75242 | 64228200-2 | Raadioülekandeteenused |

75231 | 72318000-7 | Andmete ülekandeteenused |

75231, 75232 | 72530000-9 | Arvutivõrkude teenused |

75231, 75232 | 72531000-6 | Kohaliku arvutivõrkude teenused |

| | 75231, 75232 | 72532000-3 | Laivõrkude teenused |

6 | Finantsteenused (a)kindlustusteenused(b)pangandus- ja investeerimisteenused välja arvatud81, 812, 814 | | | |

81111 kuni 81199 | 66100000-1 | Finantsvahendusteenused peale investeerimispangandus-, kindlustus- ja pensionikindlustusteenuste |

81111 kuni 81114 | 66110000-4 | Keskpangateenused |

81115, 81116, 81119 | 66120000-7 | Hoiuseteenused |

81131 kuni 81139 | 66130000-0 | Krediteerimisteenused |

81120 | 66140000-3 | Finantsliisinguteenused |

81199 | 66200000-2 | Investeerimispangandusteenused |

81211 kuni 81299 | 66300000-3 | Kindlustus- ja pensioni kindlustusteenused peale kohustuslike sotsiaalkindlustusteenuste |

81211 | 66310000-6 | Elukindlustus- ja individuaal pensioni kindlustusteenused |

81211 | 66311000-3 | Elukindlustusteenused |

81211 | 66312000-0 | Individuaalpensionifonditeenused |

81212 | 66320000-9 | Ühise pensionifondi teenused |

81291 kuni 81299 | 66330000-2 | Muud kindlustusteenused peale elukindlustuse |

81291 | 66331000-9 | Õnnetusjuhtumi- ja tervisekindlustusteenused |

81291 | 66331100-0 | Õnnetusjuhtumikindlustusteenused |

81291 | 66331200-1 | Tervisekindlustusteenused |

81291 | 66331210-4 | Vabatahtlik tervisekindlustusteenus |

81291 | 66331220-7 | Ravikindlustusteenused |

81295 | 66332000-6 | Riskikindlustusteenused |

81295 | 66332100-7 | Lepinguosalise riskikindlustusteenused |

81299 | 66333000-3 | Juriidilise kindlustuse teenused |

81299 | 66333100-4 | Juriidiliste kulutuste kindlustusteenused |

81292, 81293 | 66334000-0 | Transpordikindlustusteenused |

81292 | 66334100-1 | Mootorsõiduki kindlustusteenused |

81293 | 66334200-2 | Mere-, õhu- ja muu transpordi kindlustusteenused |

81293 | 66334210-5 | Raudteekindlustusteenused |

81293 | 66334220-8 | Õhusõiduki kindlustusteenused |

81293 | 66334230-1 | Laevakindlustusteenused |

81294 | 66335000-7 | Veosekindlustusteenused |

81292 kuni 81299 | 66336000-4 | Kahjukindlustusteenused |

81295 | 66336100-5 | Tulekindlustusteenused |

81291 kuni 81299 | 66336200-6 | Varakindlustusteenused |

81296, 81299 | 66336300-7 | Ilmastikukahju- ja finantskahjukindlustusteenused |

81299 | 66336310-0 | Ilmastikukindlustusteenused |

81296 | 66336320-3 | Finantskahjukindlustusteenused |

81296 | 66336321-0 | Rahalise kahju kindlustusteenused |

81292, 81293, 81297 | 66337000-1 | Vastutuskindlustusteenused |

81292 | 66337100-2 | Mootorsõiduki liiklusvastutuskindlustusteenused |

81293 | 66337200-3 | Õhusõiduki liiklusvastutuskindlustusteenused |

81293 | 66337300-4 | Laeva liiklusvastutuskindlustusteenused |

81297 | 66337400-5 | Üldvastutuskindlustusteenused |

81299 | 66338000-8 | Krediidi- ja garantiikindlustusteenused |

81299 | 66338100-9 | Krediidikindlustusteenused |

81299 | 66338200-0 | Garantiikindlustusteenused |

81299 | 66338300-1 | Riskihaldamiskindlustusteenused |

81296, 81299 | 66339000-5 | Muud kahjukindlustusteenused |

81299 | 66339100-6 | Nafta- või gaasilava kindlustusteenused |

81299 | 66339200-7 | Tehnilise kindlustuse teenused |

81299 | 66339300-8 | Lisakindlustusteenused |

81299 | 66339400-9 | Kutsevastutuskindlustusteenused |

81211, 81292 kuni 81299 | 66400000-4 | Edasikindlustusteenused |

81211 | 66410000-7 | Elu edasikindlustusteenused |

81291 | 66420000-0 | Õnnetusjuhtumi ja tervise edasikindlustusteenused |

81292 kuni 81299 | 66430000-3 | Muud kahjuedasikindlustusteenused |

81199 | 67110000-1 | Investeerimispangandusega seotud teenused |

81199 | 67111000-8 | Äriühingute ühinemis- ja ülevõtmisteenused |

81199 | 67112000-5 | Äriühingu finants- ja riskikapitali teenused |

81199 | 67113000-2 | Muud investeerimispangandusega seotud teenused |

81321 kuni 81329 | 67120000-4 | Maakleri- ja muud väärtpaberite ja kaubabörsi teenused |

81321 | 67121000-1 | Väärtpaberite maakleriteenused |

81321 | 67121100-2 | Pensioni investeerimisteenused |

81322 | 67122000-8 | Kaubabörsi maakleriteenused |

81322, 81329 | 67123000-5 | Käitlemis- ja arveldusteenused |

81191 kuni 81193, 81212, 81319, 81323 | 67130000-7 | Portfellihaldus-, -usaldus- ja hoiuteenused |

81212, 81323 | 67131000-4 | Portfellihaldusteenused |

81212 | 67131100-5 | Pensionifondi haldusteenused |

81191 kuni 81193 | 67132000-1 | Usaldushoiuteenused |

81319 | 67133000-8 | Hoiuteenused |

81311 kuni 81319 | 67140000-0 | Finantsturgude administreerimisteenused |

81311 | 67141000-7 | Finantsturutalitlusteenused |

81312 | 67142000-4 | Finantsturu reguleerimisteenused |

81330 | 67150000-3 | Muud finantsvahenduse lisateenused peale kindlustuse ja pensionikindlustuse |

81332 | 67151000-0 | Finantskontsultatsiooniteenused |

81333 | 67152000-7 | Rahavahetusteenused |

81339 | 67153000-4 | Finantstehingute käitlemis- ja arvelduskoja teenused |

81331 | 67154000-1 | Laenuvahendusteenused |

81401 kuni 81409 | 67200000-9 | Kindlustust ja pensionikindlustust täiendavad teenused |

81401 | 67210000-2 | Kindlustusmaakleri- ja kindlustusseltsi teenused |

81401 | 67211000-9 | Kindlustusmaakleri teenused |

81401 | 67212000-6 | Kindlustusseltsi teenused |

81409 | 67213000-3 | Kindlustusnõuete käsitlusteenused |

81403 | 67220000-5 | Keskmise arvutlus |

81403 | 67230000-8 | Kahjukäsitlusteenused |

81404 | 67240000-1 | Kindlustusmatemaatilised teenused |

81405 | 67250000-4 | Varapäästmise haldusteenused |

81402, 81405, 81409 | 67260000-7 | Muud kindlustuse ja pensionikindlustuse abiteenused |

81402 | 67261000-4 | Kindlustus- ja pensionikindlustusnõustamisteenused |

81402 | 67261100-5 | Kindlustusnõustamisteenused |

81402 | 67261200-6 | Pensionikindlustusnõustamisteenused |

| | 81405 | 67262000-1 | Pensionikindlustuse administreerimisteenused |

7 | Arvutiteenused ja nendega seotud teenused 84 | | | |

63309, 84250, 84500, 88650, 88660 | 50300000-8 | Personaalarvutite, kontoriseadmete, telekommunikatsiooni- ja audiovisuaalsete seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused |

84250, 84500 | 50310000-1 | Kontorimasinate hooldus ja remont |

84500 | 50311000-8 | Kontori raamatupidamisseadmete hooldus ja remont |

84500 | 50311400-2 | Kalkulaatorite ja raamatupidamisseadmete hooldus ja remont |

84250, 84500 | 50312000-5 | Arvutiseadmete hooldus ja remont |

84500 | 50312100-6 | Suurarvutite hooldus ja remont |

84500 | 50312110-9 | Suurarvutite hooldus |

84500 | 50312120-2 | Suurarvutite remont |

84500 | 50312200-7 | Miniarvutite hooldus ja remont |

84500 | 50312210-0 | Miniarvutite hooldus |

84500 | 50312220-3 | Miniarvutite remont |

84500 | 50312300-8 | Andmevõrguseadmete hooldus ja remont |

84500 | 50312310-1 | Andmevõrguseadmete hooldus |

84500 | 50312320-4 | Andmevõrguseadmete remont |

84500 | 50312400-9 | Mikroarvutite hooldus ja remont |

84500 | 50312410-2 | Mikroarvutite hooldus |

84500 | 50312420-5 | Mikroarvutite remont |

84250 | 50312500-0 | Infotehnoloogia tarkvara hooldus ja parandus |

84250 | 50312510-3 | Infotehnoloogia tarkvara hooldus |

84250 | 50312520-6 | Infotehnoloogia tarkvara parandus |

84500 | 50312600-1 | Infotehnoloogiaseadmete hooldus ja remont |

84500 | 50312610-4 | Infotehnoloogiaseadmete hooldus |

84500 | 50312620-7 | Infotehnoloogiaseadmete remont |

84500 | 50313000-2 | Reprograafiamasinate hooldus ja remont |

84500 | 50313100-3 | Koopiamasinate remonditeenused |

84500 | 50313200-4 | Koopiamasinate hooldusteenused |

84500 | 50314000-9 | Fakside remondi- ja hooldusteenused |

84500 | 50315000-6 | Automaatvastajate remondi- ja hooldusteenused |

84500 | 50316000-3 | Piletiautomaatide hooldus- ja remonditeenused |

84500 | 50317000-0 | Piletikontrollseadmete hooldus ja remont |

84250, 84500 | 50320000-4 | Personaalarvutite remondi- ja hooldustööd |

84500 | 50321000-1 | Personaalarvutite remonditööd |

84500 | 50322000-8 | Personaalarvutite hooldustööd |

84500 | 50323000-5 | Arvutite välisseadmete hooldus- ja remonditööd |

84500 | 50323100-6 | Arvutite välisseadmete hooldustööd |

84500 | 50323200-7 | Arvutite välisseadmete remonditööd |

84250, 84500 | 50324000-2 | Personaalarvutite tugiteenused |

84250 | 50324100-3 | Süsteemihooldusteenused |

84500 | 50324200-4 | Ennetushooldusteenused |

84100, 84990 | 72100000-6 | Riistvara-alased nõustamisteenused |

84100 | 72110000-9 | Riistvara valiku nõustamisteenused |

84990 | 72120000-2 | Riistvara tõrgete kõrvaldamise nõustamisteenused |

84100 | 72130000-5 | Arvutikohtade planeerimise nõustamisteenused |

84100 | 72140000-8 | Arvuti riistvara vastavuse testimise nõustamisteenused |

84210 kuni 84250, 84990 | 72200000-7 | Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused |

84240 | 72210000-0 | Tarkvarapakettide programmeerimisteenused |

84240 | 72211000-7 | Süsteemide ja kasutajatarkvara programmeerimine |

84240 | 72212000-4 | Rakendustarkvara programmeerimine |

84210 kuni 84250 | 72220000-3 | Süsteemialased ja tehnilised nõustamisteenused |

84220 | 72221000-0 | Ärianalüüsi nõustamisteenused |

84210, 84220 | 72222000-7 | Infosüsteemide ja tehnoloogilise strateegia retsenseerimis- ja planeerimisteenused |

84220 | 72222100-8 | Infosüsteemide ja tehnoloogilise strateegia retsenseerimisteenused |

84210 | 72222200-9 | Infosüsteemide ja tehnoloogilise strateegia planeerimisteenused |

84220 | 72222300-0 | Infotehnoloogia teenused |

84220 | 72223000-4 | Infotehnoloogianõuete retsenseerimisteenused |

84220 kuni 84240 | 72224000-1 | Projektijuhtimise nõustamisteenused |

84240 | 72224100-2 | Süsteemi juurutamise planeerimisteenused |

84230 | 72224200-3 | Süsteemi kvaliteedi kindlustamise planeerimisteenused |

84230 | 72225000-8 | Süsteemi kvaliteedi kindlustamise hindamis- ja retsenseerimisteenused |

84240 | 72226000-5 | Süsteemi tarkvara vastavustestimisega seotud nõustamisteenused |

84220 | 72227000-2 | Tarkvara integreerimise nõustamisteenused |

84220 | 72228000-9 | Riistvara integreerimise nõustamisteenused |

84230 | 72230000-6 | Tellimustarkvara arendusteenused |

84230 | 72231000-3 | Sõjalise rakendusega tarkvara arendus |

84230 | 72232000-0 | Tehingutöötluse ja tellimustarkvara arendus |

84210, 84220, 84240 | 72240000-9 | Süsteemanalüüsi ja programmeerimisteenused |

84220 | 72241000-6 | Süsteemi projekti sihtmääratlusteenused |

84240 | 72242000-3 | Projekti modelleerimisteenused |

84240 | 72243000-0 | Programmeerimisteenused |

84240 | 72244000-7 | Prototüüpide valmistamise teenused |

84220, 84240 | 72245000-4 | Lepinguliste süsteemide analüüsi- ja programmeerimisteenused |

84210 | 72246000-1 | Süsteemi nõustamisteenused |

84240, 84250 | 72250000-2 | Süsteemi hooldus- ja tugiteenused |

84250 | 72251000-9 | Tõrgete kõrvaldamise teenused |

84250 | 72252000-6 | Arvuti arhiveerimisteenused |

84250 | 72253000-3 | Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused |

84250 | 72253100-4 | Konsultatsioonipunktiteenused |

84250 | 72253200-5 | Süsteemi tugiteenused |

84240, 84250 | 72254000-0 | Tarkvara testimis- ja hooldeteenused |

84240 | 72254100-1 | Süsteemitestimisteenused |

84210 kuni 84250, 84990 | 72260000-5 | Tarkvaraga seotud teenused |

84250 | 72261000-2 | Tarkvara tugiteenused |

84240 | 72262000-9 | Tarkvara arendusteenused |

84240 | 72263000-6 | Tarkvara rakendusteenused |

84990 | 72264000-3 | Tarkvara paljundamisteenused |

84240 | 72265000-0 | Tarkvara komplekteerimisteenused |

84210 | 72266000-7 | Tarkvara konsultatsiooniteenused |

84250 | 72267000-4 | Tarkvara hooldusteenused |

84990 | 72268000-1 | Tarkvara tarnimisteenused |

84250, 84310 kuni 84400, 84990 | 72300000-8 | Andmeteenused |

84250, 84310 kuni 84390, 84990 | 72310000-1 | Andmetöötlusteenused |

84320, 84330 | 72311000-8 | Tabuleerimisteenused arvutil |

84320 | 72311100-9 | Andmete konverteerimisteenused |

84320 | 72311200-0 | Pakktöötlusteenused |

84330 | 72311300-1 | Arvutiajajaotusteenused |

84310 | 72312000-5 | Andmesisestusteenused |

84310 | 72312100-6 | Andmete ettevalmistamisteenused |

84310 | 72312200-7 | Optilised tärgituvastusteenused |

84310 | 72313000-2 | Andmehõiveteenused |

84310 | 72314000-9 | Andmekogumis- ja -põimimisteenused |

84250, 84390 | 72315000-6 | Andmevõrgu haldamis- ja tugiteenused |

84250, 84390 | 72315100-7 | Andmevõrgu tugiteenused |

84390 | 72315200-8 | Andmevõrgu haldusteenused |

84320 | 72316000-3 | Andmete analüüsiteenused |

84390 | 72317000-0 | Andmete salvestamisteenused |

84310, 84320 | 72319000-4 | Andmetega varustamise teenused |

84400 | 72320000-4 | Andmebaasiteenused |

84400 | 72321000-1 | Andmebaaside hüvisteenused |

84400 | 72322000-8 | Andmehaldusteenused |

84100 kuni 84990 | 72510000-3 | Arvutiga seotud haldamisteenused |

84210 kuni 84250 | 72511000-0 | Andmevõrgu tarkvara haldamisteenused |

84990 | 72512000-7 | Dokumendihaldusteenused |

84100 kuni 84990 | 72513000-4 | Büroo automatiseerimisteenused |

84990 | 72514000-1 | Arvutuskeskuste haldamisteenused |

84990 | 72514100-2 | Arvutuskeskuste haldusteenused, k.a arvutite kasutamine |

84990 | 72514200-3 | Arvutuskeskuste arvutisüsteemide arenduse haldusteenused |

84990 | 72514300-4 | Arvutuskeskuste arvutisüsteemide hoolduse haldusteenused |

84100 kuni 84990 | 72520000-6 | Arvuti tugi- ja nõustamisteenused |

84100 kuni 84990 | 72521000-3 | Arvuti tugiteenused |

84100 kuni 84990 | 72521100-4 | Arvuti tehnilised tugiteenused |

84250, 84500 | 72540000-2 | Arvuti ajakohastamisteenused |

84250, 84500 | 72541000-9 | Arvutisüsteemide laiendusteenused |

84250, 84500 | 72541100-0 | Mälulaiendusteenused |

84220, 84990 | 72550000-5 | Arvutisüsteemide audititeenused |

84100, 84240 | 72560000-8 | Arvuti testimisteenused |

84250 | 72570000-1 | Arvuti varundusteenused |

84250 | 72580000-4 | Arvutikataloogide konverteerimisteenused |

84100 kuni 84990 | 72590000-7 | Arvutiga seotud professionaalsed teenused |

| | 84990 | 72591000-4 | Teenindusalaste lepingute arendus |

8 | Uurimis- ja arendusteenused 85 | | | |

85101 kuni 85109, 85201 kuni 85209, 85300 | 73000000-2 | Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused |

85101 kuni 85109, 85201 kuni 85209, 85300 | 73100000-3 | Uurimis- ja eksperimentaalarendustöö teenused |

85101 kuni 85109, 85201 kuni 85209, 85300 | 73110000-6 | Uurimistööteenused |

85101 kuni 85109, 85300 | 73111000-3 | Uurimislaborite teenused |

85102 | 73112000-0 | Mereuuringute teenused |

85101 kuni 85109, 85201 kuni 85209, 85300 | 73120000-9 | Eksperimentaalarendusteenused |

85101 bxkuni 85300 | 73300000-5 | Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine |

9 | Arvepidamis-, auditeerimis- ja raamatupidamisteenused 862 | | | |

86211 kuni 86220 | 74121000-3 | Majandusarvestus- ja auditeerimisteenused |

86212, 86213, 86219 | 74121100-4 | Majandusarvestusteenused |

86219, 86220 | 74121110-7 | Raamatupidamisteenused |

86219 | 74121112-1 | Palgahaldusteenused |

86220 | 74121113-8 | Müügi ja ostu registreerimisteenused |

86213 | 74121120-0 | Finantsaruannete koostamisteenused |

86211, 86212 | 74121200-5 | Auditeerimisteenused |

86211 | 74121210-8 | Finantsauditi teenused |

86211 | 74121220-1 | Siseauditi teenused |

86211 | 74121230-4 | Põhikirjajärgse auditi teenused |

86211 | 74121240-7 | Pettuse uurimise auditi teenused |

| | 86212 | 74121250-0 | Majandusarvestuse kontrolliteenused |

10 | Turuanalüüsi- ja avaliku arvamuse uurimise teenused 864 | | | |

86401, 86402 | 74130000-9 | Turu-uuringud, avaliku arvamuse uuringud ja sellega seotud teenused |

86401 | 74131000-6 | Turu-uuringu teenused |

86401, 86402 | 74131100-7 | Turu-uuringud |

86401, 86402 | 74131110-0 | Uuringu planeerimisteenused |

86401, 86402 | 74131120-3 | Uuringu korraldamisteenused |

86401, 86402 | 74131121-0 | Telefoniküsitlusteenused |

86401, 86402 | 74131130-6 | Uuringu analüüsiteenused |

86401 | 74131200-8 | Majandusuuringute teenused |

86401 | 74131300-9 | Turutestimisteenused |

86401 | 74131400-0 | Tarbijakäitumisuuringu teenused |

86401 | 74131500-1 | Teostatavusuuring |

86401 | 74131600-2 | Sotsiaaluuringute teenused |

86402 | 74132000-3 | Avaliku arvamuse uuringud |

86401, 86402 | 74133000-0 | Statistikateenused |

86401 | 74423100-1 | Kliendiuuringuteenused |

| | 86401 | 74423110-4 | Kliendi rahulolu-uuring |

11 | Juhtimisnõustamisteenused ja muud seotud teenused 865, 866 | | | |

86509 | 73200000-4 | Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused |

86509 | 73210000-7 | Uurimise nõustamisteenused |

86509 | 73220000-0 | Arendustöö nõustamisteenused |

86501 kuni 86739 | 74140000-2 | Äri- ja juhtimisalased nõustamis- ja seonduvad teenused |

86501 kuni 86509 | 74141000-9 | Äri ja juhtimisalased nõustamisteenused |

86501, 86509 | 74141100-0 | Üldised juhtimisnõustamisteenused |

86501, 86509 | 74141110-3 | Ettevõtluse arendamise nõustamisteenused |

86502 | 74141200-1 | Finantsjuhtimise nõustamisteenused |

86503 | 74141300-2 | Turunduse juhtimise nõustamisteenused |

86504 | 74141400-3 | Personalijuhtimise nõustamisteenused |

86505, 86509 | 74141500-4 | Tootmise juhtimise nõustamisteenused |

86505 | 74141510-7 | Kvaliteedi tagamise nõustamisteenused |

86505, 86509 | 74141520-0 | Planeerimise nõustamisteenused |

86506 | 74141600-5 | Suhtekorraldusteenused |

86506 | 74141610-8 | Suhtekorralduse juhtimisteenused |

86506 | 74141620-1 | Suhtekorralduse nõustamisteenused |

86509 | 74141700-6 | Ohutusalased nõustamisteenused |

86509 | 74141800-7 | Hankenõustamisteenused |

86509 | 74141900-8 | Keskkonnamõju nõustamisteenused |

86601, 86602 | 74142000-6 | Juhtimisega seotud teenused |

86601 | 74142100-7 | Projektijuhtimisteenused, v.a ehitus |

86601 | 74142110-0 | Projekti järelevalveteenused, v .a ehitus |

86601 | 74142120-3 | Projekti planeerimise teenused, v .a ehitus |

86609 | 74150000-5 | Valdusettevõtja teenused |

86503 | 74420000-9 | Turundusteenused |

86503 | 74421000-6 | Otseturundusteenused |

86503 | 74423000-0 | Klienditeenused |

86503 | 74423200-2 | Kliendihooldusteenused |

86503 | 74423210-5 | Kliendiusaldusprogrammid |

86505 | 74871000-5 | Laoseisu kontrollimisteenused |

| | 86609 | 93620000-0 | Sadamahaldusteenused |

12 | Arhitektiteenused: inseneriteenused ja integreeritud inseneriteenused; linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused; seotud teadusliku ja tehnilise konsultatsiooni teenused, tehnilise katsetamise ja analüüsimise teenused 867 | | | |

86711 kuni 86739 | 74200000-1 | Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ning sellega seotud tehnilise nõustamise teenused |

86751 kuni 86769 | 74210000-4 | Tehnilise nõustamise teenused |

86711 kuni 86754 | 74220000-7 | Arhitektuuri- ja sellega seotud teenused |

86711 kuni 86719 | 74221000-4 | Arhitektuurialased nõuandeteenused |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222000-1 | Arhitektuurialased projekteerimisteenused |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222100-2 | Ehitiste arhitektuuriteenused |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222200-3 | Välipiirkondade arhitektuuriteenused |

86711, 86712, 86714, 86719 | 74222300-4 | Juurdeehitiste arhitektuuriteenused |

86711 | 74223000-8 | Arhitektuurialaste projektide võistlus |

86711 kuni 86741 | 74224000-5 | Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused |

86711 kuni 86739, 86753, 86754 | 74225000-2 | Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja maamõõtmisteenused |

86711 kuni 86719 | 74225100-3 | Arhitektuuri- ja ehitusjärelevalveteenused |

86721 kuni 86739 | 74230000-0 | Insener-tehnilised teenused |

86711 kuni 86739 | 74231000-7 | Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231100-8 | Tsiviilehitustööde nõustamisteenused |

86721, 86724, 86731, 86732 | 74231110-1 | Tsiviilehitustööde tugiteenused |

86721, 86724, 86731 | 74231120-4 | Liiklussüsteemide nõustamisteenused |

86721 | 74231121-1 | Maanteealased nõustamisteenused |

86721, 86724, 86731 | 74231122-8 | Maanteealased insener-tehnilised teenused |

86721, 86724, 86731 | 74231123-5 | Raudteealased insener-tehnilised teenused |

86721, 86724, 86731 | 74231124-2 | Lennuvälja-alased insener-tehnilised teenused |

86721 | 74231130-7 | Infrastruktuuritööde nõustamisteenused |

86721 kuni 86729, 86733, 86739 | 74231200-9 | Konstruktsioonide insener-tehnilised nõustamisteenused |

86721, 86729 | 74231300-0 | Keskkonnaalased insener-tehnilised nõustamisteenused |

86721, 86729 | 74231310-3 | Müratõrjealased nõustamisteenused |

86721, 86729 | 74231320-6 | Heliisolatsiooni ja ruumiakustika nõustamisteenused |

86721, 86724, 86729, 86732 | 74231330-9 | Jäätmekäitlusalased nõustamisteenused |

86721, 86723 kuni 86726 | 74231400-1 | Energia- ja sellega seotud teenused |

86721, 86723 kuni 86726 | 74231410-4 | Elektriteenused |

86721, 86725 | 74231420-7 | Energiamajandusteenused |

86721, 86725 | 74231430-0 | Energiaefektiivsusalased nõustamisteenused |

86721, 86725 | 74231431-7 | Ehitiste kütte insener-tehnilised teenused |

86711 kuni 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231500-2 | Ehitusteenused |

86711 kuni 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231510-5 | Ehitise põhikonstruktsioonide alased nõustamisteenused |

86711 kuni 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231520-8 | Ehitusnõustamisteenused |

86711 kuni 86723, 86727, 86733, 86739 | 74231521-5 | Ehitusteenuste nõustamisteenused |

86722, 86727 | 74231530-1 | Ehitusjärelevalve teenused |

86711, 86721 | 74231540-4 | Ehitusinspektsiooniteenused |

86721 | 74231600-3 | Telekommunikatsiooni nõustamisteenused |

86712, 86721 kuni 86739 | 74231700-4 | Riskimaandamis- ja -juhtimisalased nõustamisteenused |

86721 | 74231710-7 | Tule- ja plahvatusohutuse ja kontrolli nõustamisteenused |

86712, 86721 kuni 86739 | 74231720-0 | Tervise- ja turvateenused |

86721 | 74231721-7 | Tervise- ja turvanõustamisteenused |

86721 | 74231800-5 | Tehnilised nõustamis- ja konsultatsiooniteenused |

86721 | 74231810-8 | Ehitiste kunstliku ja loomuliku valgustuse insener-tehnilised teenused |

86721 | 74231900-6 | Eksperttunnistajateenused |

86721 kuni 86739 | 74232000-4 | Tehnilise projekteerimise teenused |

86721, 86723, 86729 | 74232100-5 | Hoonete mehaaniliste ja elektriseadmete tehnilise projekteerimise teenused |

86721, 86729 | 74232110-8 | Ehitusökonoomikateenused |

86723 | 74232120-1 | Küttesüsteemi projekteerimisteenused |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232200-6 | Tsiviilehitustööde tehnilise projekteerimise teenused |

86721, 86724, 86731, 86732, 86739 | 74232210-9 | Tsiviilehitustööde kalkulatsioonide koostamise teenused |

86726 | 74232220-2 | Torustiku projekteerimisteenused |

86724 | 74232230-5 | Silla projekteerimisteenused |

86724 | 74232240-8 | Tammi projekteerimisteenused |

86726 | 74232250-1 | Liiklusseadmete tehnilise projekteerimise teenused |

86723 kuni 86726 | 74232300-7 | Tööstusprotsessi ja -tootmise tehnilise projekteerimise teenused |

86723 kuni 86726 | 74232310-0 | Elektrivõrkude projekteerimisteenused |

86725 | 74232320-3 | Tehaseehituse projekteerimisteenused |

86722 kuni 86739 | 74232400-8 | Kalkulatsioonide koostamisteenused |

86722 | 74232500-9 | Vundamendi projekteerimisteenused |

86722, 86723, 86725 kuni 86729, 86733, 86739 | 74232600-0 | Abiehitusteenused |

86726 | 74232700-1 | Kandetarindite projekteerimisteenused |

86726 | 74232800-2 | Kandetarindite projekteerimise kontrollimine |

86721 kuni 86739 | 74233000-1 | Mitmesugused tehnilised teenused |

86725 | 74233100-2 | Puurimishiibadega seotud tehnilised teenused |

86729 | 74233200-3 | Geotehnilised teenused |

86722 kuni 86739 | 74233300-4 | Masinaehitusteenused |

86722 kuni 86739 | 74233400-5 | Masinaehitus- ja elektrotehnika teenused |

86721 | 74233500-6 | Tehnikateadused |

86729, 86739 | 74233600-7 | Tehnilised tugiteenused |

86729 | 74233700-8 | Korrosioonikaitsealased teenused |

86731 kuni 86739 | 74240000-3 | Integreeritud tehnilised teenused |

86741, 86742 | 74250000-6 | Linnaplaneerimis- ja maastikuarhitektuuriteenused |

86741 | 74251000-3 | Linnaplaneerimisteenused |

86742 | 74252000-0 | Maastikuarhitektuuriteenused |

86742 | 74252100-1 | Aiakunstiteenused |

86711 kuni 86742 | 74260000-9 | Ehitusega seotud teenused |

86711, 86721 | 74261000-6 | Ehitusplatsi uuringteenused |

86713 kuni 86719, 86727 | 74262000-3 | Ehitusjärelevalveteenused |

86713 kuni 86719, 86727 | 74262100-4 | Ehitusplatsi järelevalveteenused |

86711, 86721 | 74263000-0 | Ehitusnõustamisteenused |

86711 kuni 86742 | 74264000-7 | Ehituse juhtimisteenused |

86711 kuni 86742 | 74264100-8 | Ehitusprojekti juhtimisteenused |

86721 kuni 86739, 86751 kuni 86754 | 74270000-2 | Insenerialadega seotud teadus- ja tehnilised teenused |

86751 | 74271000-9 | Geoloogilised, geofüüsilised ja muud teaduslikud uuringuteenused |

86751 | 74271100-0 | Puurimise ettevalmistus- ja analüüsiteenused |

86751 | 74271200-1 | Geoloogilised ja geofüüsilised nõustamisteenused |

86751 | 74271210-4 | Geofüüsilised nõustamisteenused |

86751 | 74271220-7 | Geoloogilised nõustamisteenused |

86751 | 74271300-2 | Mikropaleontoloogilise analüüsi teenused |

86751 | 74271400-3 | Petrofüüsilise analüüsi teenused |

86751 | 74271500-4 | Maapinna uuringuteenused |

86751 | 74271600-5 | Ilmaennustusteenused |

86751 | 74271700-6 | Teaduslikud maavarauuringuteenused |

86751 | 74271710-9 | Geofüüsilised uuringuteenused |

86751, 86721, 86711 | 74271711-6 | Arheoloogiliste asulakohtade geofüüsilised uuringud |

86751 | 74271720-2 | Geoloogilised uuringuteenused |

86751 | 74271800-7 | Topograafilised teenused |

86751, 86721, 86711 | 74271810-0 | Arheoloogiliste asulakohtade topograafilised uuringud |

86751 | 74271900-8 | Veesoonte avastusteenused |

86752 | 74272000-6 | Pinnaalused mõõtmisteenused |

86752 | 74272100-7 | Seismoteenused |

86752 | 74272110-0 | Seismograafilised järelevalveteenused |

86752 | 74272111-7 | Seismilise andmehõive teenused |

86752 | 74272112-4 | Seismiliste andmete kogumisteenused |

86752 | 74272113-1 | Seismiliste andmete töötlusteenused |

86752 | 74272300-9 | Magnetomeetrilised uuringuteenused |

86753 | 74273000-3 | Pinnamõõdistusteenused |

86753 | 74273100-4 | Hüdrograafilised mõõdistusteenused |

86753 | 74273200-5 | Dimensioonide mõõdistusteenused |

86754 | 74274000-0 | Kaardistusteenused |

86754 | 74274100-1 | Digitaalkaardistusteenused |

86754 | 74274200-2 | Aerokaardistusteenused |

86754 | 74274300-3 | Katastermõõtmisteenused |

86754 | 74274400-4 | Hüdrograafiateenused |

86754 | 74274500-5 | Meremõõdistusteenused |

86754 | 74275000-7 | Mõõdistusteenused |

86754 | 74275100-8 | Fotogramm-meetriateenused |

86754 | 74275200-9 | Maamõõdistusteenused |

86721 kuni 86739 | 74276000-4 | Tehnilised teenused |

86721 kuni 86739 | 74276100-5 | Tehnilise kontrolli teenused |

86721 kuni 86739 | 74276200-6 | Tehnilised abiteenused |

86721 kuni 86739 | 74276300-7 | Tehnilised tugiteenused |

86721 kuni 86739 | 74276400-8 | Tehnilised plaanimisteenused |

86761 kuni 86769 | 74310000-5 | Tehnilise teimimise ja analüüsi teenused |

86761 | 74311000-2 | Koostise ja puhtuse teimimise ja analüüsi teenused |

86761 kuni 86769 | 74312000-9 | Analüüsiteenused |

86761 kuni 86769 | 74312100-0 | Tehnilise analüüsi teenused |

86761 kuni 86769 | 74313000-6 | Tehnilise ülevaatuse ja teimimise teenused |

86764 | 74313100-7 | Tehnilise ülevaatuse teenused |

86764 | 74313110-0 | Masinate ülevaatuse teenused |

86764 | 74313120-3 | Autode tehnilise ülevaatuse teenused |

86764 | 74313130-6 | Ehitusinspektsiooni tehnilised teenused |

86764 | 74313140-9 | Ehitustarindite tehnilise ülevaatuse teenused |

86764 | 74313141-6 | Torujuhtmete ülevaatuse teenused |

86764 | 74313142-3 | Meresõidu ohutuse ülevaatuse teenused |

86764 | 74313143-0 | Lekketestimisteenused |

86764 | 74313144-7 | Vooluseireteenused |

86764 | 74313145-4 | Silla ülevaatusteenused |

86764 | 74313146-1 | Tammi ülevaatusteenused |

86764 | 74313147-8 | Raudteerööbaste ülevaatusteenused |

86761 kuni 86763, 86769 | 74313200-8 | Tehnilise teimimise teenused |

86763 | 74313210-1 | Ventiilide teimimise teenused |

86761 kuni 86763, 86769 | 74313220-4 | Kontrollimisteenused pakendit avamata |

86761 kuni 86763, 86769 | 74323000-9 | Kvaliteedikontrolliteenused |

86761 kuni 86763, 86769 | 74323100-0 | Kvaliteeditagamisteenused |

| | 86713 | 74874000-6 | Lepinguhaldusteenused |

13 | Reklaamiteenused 871 | | | |

86401, 86503, 86506, 87110 kuni 87190 | 74400000-3 | Reklaami- ja turundusteenused |

87110 kuni 87190 | 74410000-6 | Reklaamiteenused |

87120 | 74411000-3 | Reklaaminõustamisteenused |

87120 | 74412000-0 | Reklaamijuhtimisteenused |

| | 87190 | 74422000-3 | Müügiedendusteenused |

14 | Hoonete puhastusteenused ja kinnisvara haldusteenused 874, 82201 kuni 82206 | | | |

82201 kuni 82206 | 70300000-4 | Kinnisvaraagentuuri teenused vahendustasu või lepingu alusel |

82201 kuni 82203, 82205 | 70310000-7 | Ehitiste üürimis- või müügiteenused |

82201, 82203 | 70311000-4 | Elamute üürimis- või müügiteenused |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70320000-0 | Maa rendi- või müügiteenused |

82201, 82202 | 70321000-7 | Maa renditeenused |

82201, 82202, 82204, 82206 | 70322000-4 | Vaba maa rendi- või müügiteenused |

82201, 82202 | 70330000-3 | Kinnisvara haldusteenused vahendustasu või lepingu alusel |

82201 | 70331000-0 | Elamukinnisvara teenused |

82201 | 70331100-1 | Institutsiooni haldusteenused |

82202 | 70332000-7 | Mitteelamukinnisvara teenused |

82202 | 70332100-8 | Maa haldusteenused |

82202 | 70332200-9 | Kommertsvara haldusteenused |

82202 | 70332300-0 | Industriaalvara teenused |

82201 | 70333000-4 | Elamumajandusega seotud teenused |

82203 | 70340000-6 | Kasutusajasüsteemiga seotud teenused |

87403 | 74710000-9 | Ruumide puhastusteenused |

87403, 87401 kuni 87409 | 74720000-2 | Tööstuslikud puhastusteenused |

87401 | 74721000-9 | Desinfitseerimis- ja hävitamisteenused |

87401 | 74721100-0 | Desinfitseerimisteenused |

87401 | 74721200-1 | Kahjuritõrje teenused |

87401 | 74721210-4 | Rottide hävitamisteenused |

87401 | 74721300-2 | Fumigatsiooniteenused (suitsuga hävitamine) |

87402 | 74722000-6 | Aknapuhastusteenus |

87409 | 74724000-0 | Ahju- ja korstnapuhastusteenused |

87401 kuni 87409 | 74731000-2 | Hoonete puhastusteenused |

87409 | 74731100-3 | Liivaprits-puhastusteenused |

87409 | 74732000-9 | Vedelikupaagi puhastusteenused |

87409 | 74732100-0 | Reservuaaripuhastusteenused |

87403, 87409 | 74735000-0 | Autoparkla puhastusteenused |

87409 | 74740000-8 | Mitmesugused puhastusteenused |

87409 | 74741000-5 | Telefoniseadmete puhastusteenused |

87409 | 74742000-2 | Transpordiseadmete puhastusteenused |

87403 | 74743000-9 | Bürooseadmete puhastusteenused |

87409 | 74744000-6 | Prügikastide puhastusteenused |

87401 kuni 87409 | 74750000-1 | Büroopuhastusteenused |

| | 87401 kuni 87409 | 74760000-4 | Koolipuhastusteenused |

15 | Kirjastus- ja trükiteenused vahendustasu eest või lepingu alusel 88442 | | | |

88442 | 78000000-7 | Trükkimine, kirjastamine ja vastavad teenused |

88442 | 78100000-8 | Trükiteenused |

88442 | 78110000-1 | Raamatutrükiteenused |

88442 | 78111000-8 | Telefonimärkmike trükiteenused |

88442 | 78112000-5 | Töövihikute trükiteenused |

88442 | 78113000-2 | Päevikute trükiteenused |

88442 | 78113100-3 | Kalendermärkmike trükiteenused |

88442 | 78114000-9 | Märkmike trükiteenused |

88442 | 78114100-0 | Brošüüride trükiteenused |

88442 | 78114200-1 | Märkeplokkide trükiteenused |

88442 | 78114300-2 | Kirjaplokkide trükiteenused |

88442 | 78114400-3 | Kirjutuslauamappide trükiteenused |

88442 | 78115000-6 | Kaubanduslike reklaamide trükiteenused |

88442 | 78115100-7 | Kommertskataloogide trükiteenused |

88442 | 78116000-3 | Registrite trükiteenused |

88442 | 78117000-0 | Arveraamatute trükiteenused |

88442 | 78118000-7 | Tellimusraamatute trükiteenused |

88442 | 78119000-4 | Tšekiraamatute trükiteenused |

88442 | 78120000-4 | Kirjutustarvete trükiteenused |

88442 | 78121000-1 | Ümbrikute trükiteenused |

88442 | 78122000-8 | Märkmepaberi trükiteenused |

88442 | 78122100-9 | Kopeervahelehtedega komplektide trükiteenused |

88442 | 78123000-5 | Näidiste või kollektsioonide albumite trükiteenused |

88442 | 78124000-2 | Kiirköitjate, dokumendimappide või dokumendikaante trükiteenused |

88442 | 78125000-9 | Visiitkaartide trükiteenused |

88442 | 78130000-7 | Turvamärgiga trükiste trükiteenused |

88442 | 78131000-4 | Lubakirjade (lubatähtede) trükiteenused |

88442 | 78132000-1 | Pangatähtede trükiteenused |

88442 | 78133000-8 | Aktsiatunnistuste trükiteenused |

88442 | 78134000-5 | Tšekiblankettide trükiteenused |

88442 | 78135000-2 | Uute markide trükiteenused |

88442 | 78135100-3 | Tempelpaberi trükiteenused |

88442 | 78136000-9 | Toidutalongide trükiteenused |

88442 | 78140000-0 | Blankettide trükiteenused |

88442 | 78141000-7 | Mitmekordsete äriblankettide trükiteenused |

88442 | 78142000-4 | Lintblankettide trükiteenused |

88442 | 78150000-3 | Piletite trükiteenused |

88442 | 78151000-0 | Sissepääsupiletite trükiteenused |

88442 | 78152000-7 | Transpordipiletite trükiteenused |

88442 | 78153000-4 | Magnetribaga piletite trükiteenused |

88442 | 78160000-6 | Kalendrite trükiteenused |

88442 | 78170000-9 | Sõiduplaanide trükiteenused |

88442 | 78180000-2 | Ajalehtede trükiteenused |

88442 | 78190000-5 | Plakatite trükiteenused |

88442 | 78200000-9 | Trükkimisega seotud teenused |

88442 | 78210000-2 | Trükiviimistlusteenused |

88442 | 78220000-5 | Trükilaoga seotud teenused |

88442 | 78221000-2 | Trükiplaatide valmistamise teenused |

88442 | 78222000-9 | Fotogravüüriteenused |

88442 | 78223000-6 | Trükilaoteenused |

88442 | 78224000-3 | Litograafiateenused |

88442 | 78225000-0 | Graafilise kujundamise teenused |

88442 | 78230000-8 | Trüki- ja kättetoimetamisteenused |

88442 | 78240000-1 | Trüki- ja jaotusteenused |

88442 | 78300000-0 | Kirjastamisteenused |

88442 | 78310000-3 | Raamatuköitmis- ja viimistlusteenused |

88442 | 78311000-0 | Raamatuviimistlusteenused |

88442 | 78312000-7 | Raamatuköitmisteenused |

| | 88442 | 78400000-1 | Kirjanduse tellimisteenused |

16 | Reovee- ja jäätmekäitlusteenused; sanitaaria jms teenused 94 | | | |

94010, 94020 | 90100000-8 | Reovee- ja jäätmekogumis- ning -kõrvaldusteenused |

94010 | 90110000-1 | Reoveeteenused |

94010 | 90111000-8 | Reovee ärajuhtimis- ja käitlusteenused |

94010 | 90111100-9 | Reovee ärajuhtimisteenused |

94010 | 90111200-0 | Reovee käitlusteenused |

94010 | 90111300-1 | Reovee kõrvaldusteenused |

94010 | 90112000-5 | Heitmekogumiskaevude ja settekaevude käitlusteenused |

94010 | 90112100-6 | Heitmekogumiskaevude käitlusteenused |

94010 | 90112200-7 | Settekaevude teenused |

94010 | 90112210-0 | Settekaevude käitlusteenused |

94010 | 90112300-8 | Heitmekogumiskaevude ja settekaevude tühjendusteenused |

94010 | 90113000-2 | Kanalisatsioonitorustiku puhastusteenused |

94010 | 90114000-9 | Kanalisatsioonivõrgu haldusteenused |

94010 | 90114100-0 | Reoveepuhasti ekspluatatsioon |

94010 | 90115000-6 | Kanalisatsioonitorustiku järelevalveteenused |

94020 | 90120000-4 | Jäätmeteenused |

94020 | 90121000-1 | Üldised jäätmeteenused |

94020 | 90121100-2 | Jäätmekogumisteenused |

94020 | 90121110-5 | Tahkete asulajäätmete kogumisteenused |

94020 | 90121120-8 | Majapidamisjäätmete kogumisteenused |

94020 | 90121130-1 | Prahikogumisteenused |

94020 | 90121140-4 | Vanapaberi kogumisteenused |

94020 | 90121200-3 | Jäätmeveoteenused |

94020 | 90121300-4 | Jäätmekäitlusteenused |

94020 | 90121310-7 | Majapidamisjäätmete kõrvaldusteenused |

94020 | 90121320-0 | Tahkete asulajäätmete kõrvaldusteenused |

94020 | 90121330-3 | Jäätmepõletusteenused |

94020 | 90121340-6 | Tuhakõrvaldusteenused |

94010 | 90121400-5 | Vedeljäätmete puhastus ja kõrvaldus |

94020 | 90122000-8 | Erijäätmeteenused |

94020 | 90122100-9 | Toksiliste jäätmete teenused |

94020 | 90122110-2 | Radioaktiivsete jäätmete teenused |

94020 | 90122111-9 | Radioaktiivsete jäätmete kogumine |

94020 | 90122112-6 | Radioaktiivsete jäätmete ladustamisteenused |

94020 | 90122113-3 | Radioaktiivsete jäätmete kõrvaldamine |

94020 | 90122114-0 | Radioaktiivsete jäätmete vedu |

94020 | 90122120-5 | Saastatud pinnasega seotud teenused |

94020 | 90122121-2 | Saastatud pinnase eemaldamine |

94020 | 90122122-9 | Saastatud pinnase kõrvaldamine |

94020 | 90122123-6 | Saastatud pinnase käitlusteenused |

94020 | 90122124-3 | Pinnase puhastamine ja töötlemine |

94020 | 90122130-8 | Toksiliste jäätmete, v.a radioaktiivsete jäätmete, ja saastatud pinnase kõrvaldamisteenused |

94020 | 90122131-5 | Relvade ja laskemoona hävitusteenused |

94020 | 90122132-2 | Pommihävitusteenused |

94020 | 90122200-0 | Meditsiinijäätmete teenused |

94020 | 90122210-3 | Haiglajäätmete kogumisteenused |

94020 | 90122220-6 | Haiglajäätmete kõrvaldusteenused |

94020 | 90122230-9 | Bioloogiliste jäätmete kõrvaldamisteenused |

94020 | 90122240-2 | Haiglajäätmete kogumine, transport ja kõrvaldamine |

94020 | 90122300-1 | Settekäitlusteenused |

94020 | 90122310-4 | Sette-eemaldusteenused |

94020 | 90122320-7 | Setteveoteenused |

94020 | 90122330-0 | Settekäitlusteenused |

94020 | 90122340-3 | Settekõrvaldusteenused |

94020 | 90123000-5 | Prügila ekspluatatsioon |

94020 | 90123100-6 | Prügila haldusteenused |

94020 | 90123200-7 | Kivisöekaevanduse jäätmaa haldusteenused |

94020 | 90123300-8 | Ulaprügila haldusteenused |

94010 kuni 94050, 94090 | 90200000-9 | Puhastustööd ja vastavad teenused |

94030 | 90210000-2 | Tänavapuhastusteenused |

94030 | 90211000-9 | Tänavapesemisteenused |

94030 | 90212000-6 | Lumekoristusteenused |

94030 | 90213000-3 | Jääkoristusteenused |

94010 | 90220000-5 | Sadevetekaevude puhastusteenused |

94010 | 90221000-2 | Sadevetekaevude tühjendusteenused |

94020 | 90230000-8 | Asbesti eemaldamisteenused |

94020, 94040 | 90240000-1 | Plii eemaldamisteenused |

94010 kuni 94050, 94090 | 90250000-4 | Linnapuhastusteenused |

94020, 94030 | 90260000-7 | Rannapuhastusteenused |

94020, 94040 kuni 94090 | 90300000-0 | Keskkonna- ja ökoloogiateenused |

94020, 94040 kuni 94090 | 90310000-3 | Keskkonnateenused |

94040 kuni 94090 | 90311000-0 | Keskonnaalased nõustamisteenused |

94060, 94090 | 90312000-7 | Keskkonnamõju uuringud |

94090 | 90313000-4 | Keskkonna seiresüsteem |

94040, 94060, 94090 | 90313100-5 | Saastetõrjeteenused |

94090 | 90313110-8 | Õlireostustõrjeteenused |

94040, 94060, 94090 | 90313120-1 | Saasteseireteenused |

94040 | 90314000-1 | Heitemõõtmisteenused |

94020, 94040 kuni 94090 | 90315000-8 | Keskkonnakaitseteenused |

94090 | 90315100-9 | Keskkonnahooldusteenused |

94090 | 90315200-0 | Keskkonnaparandamisteenused |

94020 | 90315300-1 | Ringlussevõtuteenused |

94020 | 50190000-3 | Sõidukite lammutustööd |

94020 | 50229000-6 | Veeremi lammutustööd |

94020 | 50243000-0 | Laevade lammutusteenused |

| | 94040 kuni 94090 | 90320000-6 | Ökoloogiateenused |

17 | Hotelli- ja restoraniteenused 64 | | | |

64110 kuni 64320 | 55000000-0 | Hotelli- ja restoraniteenused |

64110 | 55100000-1 | Hotelliteenused |

64191 kuni 64199 | 55200000-2 | Laagriplatsid ja muu mittehotellimajutus |

64194 | 55210000-5 | Matkamajateenused |

64195 | 55220000-8 | Kämpingute teenused |

64195 | 55221000-5 | Sõidukelamulaagrite teenused |

64191, 64192 | 55240000-4 | Puhkekeskuste ja puhkemajade teenused |

64192 | 55241000-1 | Puhkekeskuste teenused |

64192 | 55242000-8 | Puhkemajade teenused |

64191 | 55243000-5 | Laste puhkelaagrite teenused |

64193 | 55250000-7 | Üüriteenused lühiajaliseks majutuseks möbleeritud ruumides |

64196 | 55260000-0 | Magamisvaguni teenused |

64199 | 55270000-3 | Kodumajutusteenused |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55300000-3 | Restorani- ja toiduserveerimisteenused |

64210 | 55310000-6 | Restorani kelneriteenused |

64210 | 55311000-3 | Piiratud klientuuriga restoranide kelneriteenused |

64210 | 55312000-0 | Piiramatu klientuuriga restoranide kelneriteenused |

64210, 64220, 64230, 64290 | 55320000-9 | Toiduserveerimisteenused |

64230, 64210, 64220, 64290 | 55321000-6 | Toiduvalmistusteenused |

64230, 64210, 64220 | 55322000-3 | Toiduküpsetusteenused |

64290 | 55330000-2 | Selvekohviku teenused |

64310, 64320 | 55400000-4 | Joogiserveerimisteenused |

64310, 64320 | 55410000-7 | Baari haldamisteenused |

64210 kuni 64290 | 55500000-5 | Söökla- ja toitlustusteenused |

64220 | 55510000-8 | Sööklateenused |

64220 | 55511000-5 | Söökla ja muude piiratud klientuuriga selvekohvikute teenused |

64220 | 55512000-2 | Söökla haldamisteenused |

64230 | 55520000-1 | Toitlustusteenused |

64230 | 55521000-8 | Eramajapidamiste toitlustusteenused |

64230 | 55521100-9 | Toiduvalmistamise ja selle tarbijale kohaletoomise teenused |

64230 | 55521200-0 | Toidu kohaletoomisteenus |

64230 | 55522000-5 | Transpordiettevõtete toitlustusteenused |

64230 | 55523000-2 | Muude ettevõtete või asutuste toitlustusteenused |

64230 | 55523100-3 | Koolisöögiteenused |

64230 | 55524000-9 | Kooli toitlustusteenused |

64110 kuni 64199, 82102 | 93400000-2 | Majutus- ja kontoriteenused |

64110 kuni 64199 | 93410000-5 | Majutusteenused |

| | 64110 kuni 64199 | 93411000-2 | Majutushaldusteenused |

18 | Raudteetransporditeenused 711 | | | |

71111, 71112 | 60111000-9 | Reisijate raudteetransporditeenused |

71121 kuni 71129 | 60121000-2 | Kauba raudteevedu |

71121 | 60121100-3 | Sügavkülmutatud ja külmutatud kaupade raudteevedu |

71122 | 60121200-4 | Bensiinitoodete raudteevedu |

71122 | 60121300-5 | Vedelike- ja gaasitsisternide raudteevedu |

71123 | 60121400-6 | Konteinerkaubaveod raudteel |

71124 | 60121500-7 | Postivedu raudteel |

| | 71129 | 60121600-8 | Kuivpuistekaubavedu raudteel |

19 | Veetransporditeenused 72 | | | |

72111 kuni 72240 | 61000000-5 | Veetransporditeenused |

72111, 72119, 72211, 72219 | 61100000-6 | Reisijate veetransporditeenused |

72111, 72211 | 61110000-9 | Parvlaeva veoteenused |

72121 kuni 72129, 72221 kuni 72229 | 61200000-7 | Kauba veetransport |

72121, 72221 | 61210000-0 | Külmutatud kauba veetransport |

72122, 72222 | 61220000-3 | Nafta veetransport |

72122, 72222, 72129, 72229 | 61230000-6 | Mahtlasti veetransport |

72123, 72229 | 61240000-9 | Konteinerkauba veetransport |

72129, 72229 | 61250000-2 | Postivedu veetranspordiga |

72130 | 61300000-8 | Kaablipaigalduslaeva teenused |

72121 kuni 72129, 72221 kuni 72229 | 61400000-9 | Agenteerimisteenused |

72130, 72230 | 61500000-0 | Laevaperega veetranspordivahendi rent |

72130, 72230 | 61510000-3 | Laevaperega veesõidukite rent |

72130 | 61511000-0 | Laevaperega merelaevade rent |

72230 | 61512000-7 | Laevaperega siseveekogulaevade rent |

72130, 72230 | 61513000-4 | Saastetõrjelaevade teenused |

72130, 72230 | 61514000-1 | Raskelastilaevateenused |

72130, 72230 | 61515000-8 | Varustuslaevateenused |

72130, 72230 | 61516000-5 | Avamere varustuslaeva teenused |

72130, 72230 | 61530000-9 | Laevaperega väikelaevade rent |

72140, 72240 | 63370000-3 | Puksiir- ja tõukurlaevade teenused |

72140, 72240 | 63371000-0 | Pukseerimisteenused |

| | 72140, 72240 | 63372000-7 | Tõukurteenused |

20 | Transpordi abi- ja lisateenused 74 | | | |

74690, 88110, 91260 | 62400000-6 | Lennu- ja seonduvad teenused |

74690 | 62440000-8 | Õhusõiduki juhtimisteenused |

74690 | 62441000-5 | Pilooditeenused |

74690 | 62450000-1 | Õhusõiduki juhtimisteenused |

72140, 72240, 74110 kuni 74900, 91136 | 63000000-9 | Tugi- ja abiveoteenused; reisibürooteenused |

74110 kuni 74290 | 63100000-0 | Lasti käitlemis- ja hoiuteenused |

74110, 74190 | 63110000-3 | Lasti käitlemisteenused |

74110 | 63111000-0 | Konteinerite käitlemisteenused |

74190 | 63112000-7 | Pagasikäitlemisteenused |

74190 | 63112100-8 | Reisijate pagasi käitlemisteenused |

74190 | 63112110-1 | Pagasi kohaletoimetamisteenused |

74210 kuni 74290 | 63120000-6 | Hoiu- ja laoteenused |

74210 kuni 74290 | 63121000-3 | Hoiu- ja väljastusteenused |

74210 kuni 74290 | 63121100-4 | Hoiuteenused |

74220 | 63121110-7 | Gaasihoidlateenused |

74290 | 63122000-0 | Laoteenused |

74300 kuni 74490 | 63200000-1 | Maismaatranspordi tugiteenused |

74300 | 63210000-4 | Raudteetranspordi tugiteenused |

74410 kuni 74490 | 63220000-7 | Maanteetranspordi tugiteenused |

74410 | 63221000-4 | Bussijaamateenused |

74420 | 63222000-1 | Maantee käitamisteenused |

74420 | 63222100-2 | Maantee maksuteenused |

74420 | 63223000-8 | Silla ja tunneli käitamisteenused |

74420 | 63223100-9 | Silla käitamisteenused |

74420 | 63223110-2 | Silla maksuteenused |

74420 | 63223200-0 | Tunneli käitamisteenused |

74420 | 63223210-3 | Tunneli maksuteenused |

74430 | 63224000-5 | Parkimisteenused |

74490 | 63225000-2 | Kaalusilla teenused |

74490 | 63226000-9 | Sõidukite tankimisteenused |

72140, 72240, 74510 kuni 74590 | 63300000-2 | Veetranspordi tugiteenused |

74510, 74590 | 63310000-5 | Sadama ja veeteede käitamis- ning kaasnevad teenused |

74510 | 63311000-2 | Punkerdamisteenused |

74510 | 63312000-9 | Sadama käitamisteenused |

74510 | 63313000-6 | Veeteede käitamisteenused |

74590 | 63314000-3 | Laeva tankimisteenused |

74590 | 63315000-0 | Reisiterminali käitamisteenused |

74520 | 63320000-8 | Laevajuhtimisteenused |

74520 | 63330000-1 | Ankurdusteenused |

74530 | 63340000-4 | Navigatsiooniteenused |

74530 | 63341000-1 | Avamere asukoha määramisteenused |

74530 | 63341100-2 | Tulelaeva asukoha määramisteenused |

74530 | 63342000-8 | Tulelaeva teenused |

74530 | 63343000-5 | Poi asukoha määramisteenused |

74530 | 63343100-6 | Poi asukoha märkimisteenused |

74530 | 63344000-2 | Majakateenused |

74540 | 63350000-7 | Pääste- ja laevatõsteteenused |

74540 | 63351000-4 | Laevapäästeteenused |

74540 | 63352000-1 | Varustuslaevateenused |

74540 | 63353000-8 | Laevatõsteteenused |

74510, 74590 | 63360000-0 | Mitmesugused veetranspordi tugiteenused |

74590 | 63361000-7 | Laevaregistriteenused |

74590 | 63362000-4 | Jäämurdeteenused |

74590 | 63363000-1 | Laeva varustamisteenused |

74590 | 63364000-8 | Laeva prahtimisteenused |

74590 | 63365000-5 | Laeva dokkimisteenused |

74590 | 63366000-2 | Laeva opereerimisteenused |

74590 | 63366100-3 | Laeva (dokist) vettelaskmisteenused |

74590 | 63366200-4 | Kaugjuhitavate sukelaparaatide teenused |

74590 | 63367000-9 | Kalalaevateenused |

74590 | 63368000-6 | Uurimislaeva teenused |

74510 | 63369000-3 | Ankru käsitsemisteenused |

74610 kuni 74690 | 63400000-3 | Õhutranspordi tugiteenused |

74610 | 63410000-6 | Lennujaamateenused |

74620 | 63420000-9 | Lennuliikluse juhtimisteenused |

74690 | 63430000-2 | Õhusõidukite tankimisteenused |

74710, 74720, 74800, 74900, 91136 | 63500000-4 | Reisibüroo-, reisijuhi- ja reisikorraldajateenused |

74710, 74720, 91136 | 63510000-7 | Reisibüroo- ja samalaadsed teenused |

74710 | 63511000-4 | Reisipakettide organiseerimine |

74710 | 63512000-1 | Reisi- ja reisipaketipiletite müügiteenused |

74710, 74720, 91136 | 63513000-8 | Turistiinfo teenused |

74720 | 63514000-5 | Giiditeenused |

74710 | 63515000-2 | Reisiteenused |

74710 | 63516000-9 | Reisikorraldamisteenused |

74800, 74900 | 63520000-0 | Transpordiagentuuri teenused |

74800 | 63521000-7 | Kaubaveoagentuuride teenused |

74590, 74800 | 63522000-4 | Laevamaakleri teenused |

74800 | 63523000-1 | Sadama- ja ekspediitoragentuuride teenused |

74900 | 63524000-8 | Veodokumentide koostamisteenused |

74800, 74900 | 63600000-5 | Logistikateenused |

74300 | 74322000-2 | Rongiseire teenused |

| | 74540, 88200, 88300 | 93610000-7 | Allveeteenused |

21 | Õigusteenused 861 | | | |

86111 kuni 86190 | 74110000-3 | Õigusabiteenused |

86111 kuni 86120, 86190 | 74111000-0 | Õigusabi- ja esindusteenused |

86111 kuni 86120, 86190 | 74111100-1 | Õigusabiteenused |

86111 kuni 86120 | 74111200-2 | Õigusalased esindusteenused |

86119 | 74112000-7 | Patendi- ja autoriõigusalased nõustamisteenused |

86119 | 74112100-8 | Autoriõigusalased nõustamisteenused |

86119 | 74112110-1 | Tarkvara autoriõigusalased nõustamisteenused |

86130 | 74113000-4 | Õigusalased dokumenteerimis- ja tõendamisteenused |

86130 | 74113100-5 | Dokumenteerimisteenused |

86130 | 74113200-6 | Tõendamisteenused |

86130 | 74113210-9 | Elektroonilise allkirja tõendamisteenused |

| | 86111 kuni 86120, 86190 | 74114000-1 | Õigusabi- ja -teabeteenused |

22 | Personali komplekteerimine ja -otsing 872 | | | |

87201 kuni 87209, 87909 | 74500000-4 | Tööjõu värbamine ja personaliteenuste osutamine |

87202 | 74510000-7 | Personali paigutusteenused |

87202 | 74512000-1 | Kontoriabipersonali paigutusteenused |

87201 | 74513000-8 | Töötajate ümberpaigutusteenused |

87201 kuni 87209 | 74520000-0 | Personalipakkumisteenistus |

87203, 87205 | 74521000-7 | Kontoripersonali pakkumisteenistus |

87204 | 74522000-4 | Koduabipersonali pakkumisteenistus |

87203, 87205 | 74523000-1 | Kaubandus- või tööstustööliste pakkumisteenistus |

87206 | 74524000-8 | Põetuspersonali pakkumisteenistus |

87206, 87209 | 74525000-5 | Meditsiinipersonali pakkumisteenistus |

87201 | 74530000-3 | Värbamisteenistus |

87201 kuni 87209, 87909 | 74540000-6 | Personaliteenistus peale ümberpaigutus - ja pakkumisteenistuse |

87201 kuni 87209 | 95000000-2 | Palgatöötajatega kodumajapidamised |

87202 kuni 87203, 87205 | 95100000-3 | Kaubandus- ja tööstustöötajate teenused |

87202 kuni 87203, 87205 | 95110000-6 | Kaubandustöötajate teenused |

87205 | 95120000-9 | Tööstustöötajate teenused |

87201 kuni 87209 | 95130000-2 | Tööjõuteenused |

87202, 87203, 87205 | 95131000-9 | Personaliga varustamise teenused |

87203 | 95132000-6 | Ametipersonaliga varustamise teenused |

87203 kuni 87209 | 95133000-3 | Ajutine personal |

87204 | 95133100-4 | Koduabiteenused |

| | 87204 | 95140000-5 | Majapidamisteenused |

23 | Uurimis- ja turvateenused, välja arvatud soomusautoteenus 873 (välja arvatud 87304) | | | |

87301 kuni 87309 | 74600000-5 | Juurdlus- ja turvateenused |

87302 kuni 87309 | 74610000-8 | Turvateenused |

87303 | 74611000-5 | Alarmjärelevalve teenused |

87305 | 74613000-9 | Valveteenused |

87309 | 74614000-6 | Järelevalveteenused |

87309 | 74614100-7 | Jälitussüsteemi teenused |

87309 | 74614110-0 | Põgenike jälitamisteenused |

87305 | 74615000-3 | Patrulliteenused |

| | 87301 | 74620000-1 | Juurdlusteenused |

24 | Hariduse ja kutsehariduse teenused 92 | | | |

92110, 92190 | 80100000-5 | Põhihariduse teenused |

92110 | 80110000-8 | Koolieelse hariduse teenused |

92210 kuni 92240 | 80200000-6 | Keskhariduse teenused |

92230, 92240 | 80210000-9 | Tehnilise ja kutsekeskhariduse teenused |

92230, 92240 | 80211000-6 | Tehnilise keskhariduse teenused |

92230, 92240 | 80212000-3 | Kutsekeskhariduse teenused |

92190, 92240, 92390 kuni 92900 | 80220000-2 | Haridusteenused puuetega õpilastele |

92310 kuni 92390 | 80300000-7 | Kõrghariduse teenused |

92110 kuni 92390 | 80310000-0 | Noorsoo hariduse teenused |

92310, 92390 | 80320000-3 | Meditsiinihariduse teenused |

92310, 92390 | 80330000-6 | Ohutusalase hariduse teenused |

92240 | 80340000-9 | Eriõppeteenused |

92400, 92900 | 80410000-1 | Mitmesugused kooliteenused |

92400 | 80411000-8 | Autokoolide teenused |

92400 | 80411100-9 | Sõiduõppe eksamiteenused |

92400 | 80411200-0 | Sõiduõppe tunnid |

92400 | 80412000-5 | Lennukooli teenused |

92400 | 80413000-2 | Purjetamiskooli teenused |

92400 | 80414000-9 | Sukeldumiskooli teenused |

92400 | 80415000-6 | Suusakoolitusteenused |

92230 kuni 92900 | 80420000-4 | Koolitusteenused |

92310 kuni 92900 | 80421000-1 | Spetsialistikoolitus |

92400, 92900 | 80421100-2 | Personalikoolitusteenused |

92900 | 80422000-8 | Koolitusrajatised |

92900 | 80422100-9 | Koolitusprogrammid |

92310 kuni 92900 | 80422200-0 | Koolitusseminarid |

92230 kuni 92900 | 80423000-5 | Kutsekoolituse teenused |

92230 kuni 92310 | 80423100-6 | Tööstusliku ja tehnilise koolituse teenused |

92230 kuni 92310 | 80423110-9 | Tööstusliku koolituse teenused |

92230 kuni 92310 | 80423120-2 | Tehnilise koolituse teenused |

92310 kuni 92900 | 80423200-7 | Juhtimise koolitusteenused |

92900 | 80423300-8 | Arvutikasutaja algõppe- ja koolitusteenused |

92900 | 80423310-1 | Arvutikoolitusteenused |

92220, 92310, 92390, 92900 | 80423320-4 | Arvutikursused |

92900 | 80424000-2 | Keskkonnaalase koolituse teenused |

92900 | 80425000-9 | Ohutusalase koolituse teenused |

92310, 92390, 92900 | 80426000-6 | Tervishoiu ja esmaabi koolituse teenused |

92310, 92390 | 80426100-7 | Tervishoiu koolituse teenused |

92900 | 80426200-8 | Esmaabi koolituse teenused |

92310 kuni 92400 | 80427000-3 | Enesearenduse koolituse teenused |

92210, 92220, 92390 kuni 92900 | 80428000-0 | Keelekursuste korraldamine |

| | 92310 kuni 92400 | 80430000-7 | Täiskasvanukoolitusteenus ülikooli tasemel |

25 | Tervishoiu- ja sotsiaalteenused 93 | | | |

93324, 93329 | 74511000-4 | Töökoha otsinguteenused |

93110 kuni 93329 | 85000000-9 | Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused |

93110 kuni 93199 | 85100000-0 | Tervishoiuteenused |

93110 kuni 93192, 93199 | 85110000-3 | Haigla- ja muud vastavad teenused |

93110 kuni 93192, 93199 | 85111000-0 | Haiglateenused |

93110 | 85111100-1 | Kirurgilised haiglateenused |

93110 | 85111200-2 | Meditsiinilised haiglateenused |

93110 | 85111300-3 | Günekoloogiahaigla teenused |

93110 | 85111320-9 | Sünnitushaigla teenused |

93110 | 85111400-4 | Taastusravihaigla teenused |

93110 | 85111500-5 | Psühhiaatriahaigla teenused |

93122 | 85111600-6 | Ortopeedilised teenused |

93122 | 85111700-7 | Hapnikuravi teenused |

93199 | 85111800-8 | Patoloogiateenused |

93110, 93199 | 85112000-7 | Haigla tugiteenused |

93199 | 85112100-8 | Haigla statsionaariteenused |

93110, 93121, 93122, 93191 kuni 93199 | 85120000-6 | Arstipraksis ja vastavad teenused |

93121, 93122 | 85121000-3 | Arstipraksise teenused |

93121 | 85121100-4 | Üldarsti teenused |

93121 | 85121110-7 | Laste üldarsti teenused |

93121 | 85121200-5 | Eriarsti teenused |

93122 | 85121300-6 | Kirurgiteenused |

93123 | 85130000-9 | Hambaravipraksis ja vastavad teenused |

93123 | 85131000-6 | Hambaravipraksise teenused |

93123 | 85131100-7 | Ortodontilised teenused |

93123 | 85131110-0 | Ortodontilise kirurgia teenused |

93121, 93122, 93191 kuni 93199 | 85140000-2 | Mitmesugused tervishoiuteenused |

93121, 93122, 93191 | 85141000-9 | Meditsiinipersonali pakutavad teenused |

93191 | 85141100-0 | Ämmaemandateenused |

93121, 93122, 93191 | 85141200-1 | Õeteenused |

93121, 93122, 93191 | 85141210-4 | Koduraviteenused |

93191 | 85141211-1 | Dialüüsi koduraviteenused |

93122 | 85141212-8 | Dialüüsiteenused |

93191 | 85141220-7 | Õdede nõuandeteenused |

93191, 93199 | 85142000-6 | Parameedikute teenused |

93191 | 85142100-7 | Füsioteraapiateenused |

93191 | 85142200-8 | Homöopaatilised teenused |

93199 | 85142300-9 | Hügieeniteenused |

93191 | 85142400-0 | Inkontinentsusvahendite kojutoimetamine |

93192 | 85143000-3 | Kiirabiteenused |

93193 | 85144000-0 | Hooldekodude tervishoiuteenused |

93193 | 85144100-1 | Hooldekodude põetusteenused |

93199 | 85145000-7 | Meditsiinilaboratooriumide teenused |

93199 | 85146000-4 | Verepankade teenused |

93199 | 85146100-5 | Spermapankade teenused |

93199 | 85146200-6 | Elundisiirdamispankade teenused |

93121 | 85147000-1 | Töötervishoiu teenused |

93199 | 85148000-8 | Meditsiinilise analüüsi teenused |

93199 | 85149000-5 | Farmaatsiateenused |

93201, 93209 | 85200000-1 | Veterinaarteenused |

93311 kuni 93329 | 85300000-2 | Sotsiaaltöö ja vastavad teenused |

93311 kuni 93329 | 85310000-5 | Sotsiaalteenused |

93311 kuni 93319 | 85311000-2 | Majutusega sotsiaalteenused |

93311 | 85311100-3 | Sotsiaalteenused vanuritele |

93311 | 85311200-4 | Sotsiaalteenused puuetega isikutele |

93312 | 85311300-5 | Sotsiaalteenused lastele ja noortele |

93321 kuni 93329 | 85312000-9 | Majutuseta sotsiaaltöö teenused |

93321 | 85312100-0 | Päevahooldusteenused |

93321 | 85312110-3 | Laste päevahooldusteenused |

93321 | 85312120-6 | Puuetega laste ja noorte päevahooldusteenused |

93322, 93323 | 85312300-2 | Juhendus- ja nõustamisteenused |

93322, 93323 | 85312310-5 | Juhendusteenused |

93322, 93323 | 85312320-8 | Nõustamisteenused |

93322 | 85312330-1 | Pereplaneerimisteenused |

93321 kuni 93329 | 85312400-3 | Väljaspool hooldekodusid pakutavad hoolekandeteenused |

93324, 93329 | 85312500-4 | Rehabilitatsiooniteenused |

93324 | 85312510-7 | Kutsealase rehabilitatsiooni teenused |

93311 kuni 93329 | 85320000-8 | Sotsiaalteenused |

| | 93110 kuni 93199, 93311 kuni 93329 | 85323000-9 | Kogukonna tervishoiuteenused |

26 | Meelelahutus-, kultuuri- ja sporditeenused 96 | | | |

96311, 96312 | 74875000-3 | Raamatukogude haldusteenused |

96312 | 74875100-4 | Arhiiviteenused |

96312 | 74875200-5 | Kataloogimisteenused |

75300, 96111 kuni 96499 | 92000000-1 | Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused |

96111 kuni 96122 | 92100000-2 | Kino- ja videoteenused |

96111 kuni 96122 | 92110000-5 | Kino- ja videofilmide tootmine ja sellega seotud teenused |

96111 kuni 96122 | 92111000-2 | Kino- ja videofilmide tootmisteenused |

96112 | 92111100-3 | Õppe- ja videofilmide tootmine |

96112 | 92111200-4 | Reklaam-, propaganda- ja infofilmide ning videofilmide tootmine |

96112 | 92111210-7 | Reklaamfilmide tootmine |

96112 | 92111220-0 | Reklaamvideofilmide tootmine |

96112 | 92111230-3 | Propagandafilmide tootmine |

96112 | 92111240-6 | Propagandavideofilmide tootmine |

96112 | 92111250-9 | Infofilmide tootmine |

96112 | 92111260-2 | Infovideofilmide tootmine |

96112 | 92111300-5 | Meelelahutusfilmide ja -videofilmide tootmine |

96112 | 92111310-8 | Meelelahutusfilmide tootmine |

96112 | 92111320-1 | Meelelahutusvideofilmide tootmine |

96114 | 92112000-9 | Kino- ja videofilmide tootmisega seotud teenused |

96113, 96114 | 92120000-8 | Kino- ja videofilmide levitamisteenused |

96113, 96114 | 92121000-5 | Videofilmide levitamisteenused |

96113, 96114 | 92122000-2 | Kinofilmide levitamisteenused |

96121 | 92130000-1 | Kinofilmide linastamisteenused |

96122 | 92140000-4 | Videofilmide linastamisteenused |

75300, 96131 kuni 96133 | 92200000-3 | Raadio- ja televisiooniteenused |

96131 | 92210000-6 | Raadioteenused |

96131 | 92211000-3 | Raadioringhäälingu teenused |

96132, 96133 | 92220000-9 | Televisiooniteenused |

96132, 96133 | 92221000-6 | Teleringhäälingu teenused |

96121, 96122, 96191 kuni 96199, 96491, 96492, 96499 | 92300000-4 | Meelelahutusteenused |

96191 kuni 96193 | 92310000-7 | Kunsti- ja kirjandusloomingu ning selle esitamise teenused |

96191 kuni 96193 | 92311000-4 | Kunstiteosed |

96191 kuni 96193 | 92312000-1 | Kunstiteenused |

96191 | 92312100-2 | Teatrilavastajate, laulukollektiivide, ansamblite ja orkestrite meelelahutusteenused |

96191 | 92312110-5 | Teatrilavastajateenused |

96191 | 92312120-8 | Laulukollektiivide meelelahutusteenused |

96191 | 92312130-1 | Ansamblite meelelahutusteenused |

96191 | 92312140-4 | Orkestrite meelelahutusteenused |

96192 | 92312200-3 | Kirjanike, heliloojate, skulptorite, estraadikunstnike jt üksikartistide pakutavad teenused |

96192 | 92312210-6 | Kirjanike pakutavad teenused |

96192 | 92312211-3 | Kirjastuste teenused |

96192 | 92312212-0 | Koolituskäsiraamatute koostamise teenused |

96192 | 92312213-7 | Tehniliste tekstide koostamisteenused |

96192 | 92312220-9 | Heliloojate poolt pakutavad teenused |

96192 | 92312230-2 | Skulptorite poolt pakutavad teenused |

96192 | 92312240-5 | Estraadikunstnike poolt pakutavad teenused |

96192 | 92312250-8 | Üksikartistide poolt pakutavad teenused |

96121, 96122, 96191 kuni 96195 | 92320000-0 | Kunstirajatiste käitusteenused |

96194, 96491 | 92330000-3 | Puhkealade teenused |

96194 | 92331000-0 | Laatade ja lõbustusparkide teenused |

96194 | 92331100-1 | Laatade teenused |

96194 | 92331200-2 | Lõbustuspargi teenused |

96491 | 92332000-7 | Supelrandade teenused |

96191 kuni 96199 | 92340000-6 | Tantsu- ja meelelahutusetenduste teenused |

96194 | 92341000-3 | Tsirkuseteenused |

96195 | 92342000-0 | Tantsuõpetuse teenused |

96195 | 92342100-1 | Peotantsuõpetuse teenused |

96195 | 92342200-2 | Diskotantsuõpetuse teenused |

96492 | 92350000-9 | Hasartmängude ja kihlvedude teenused |

96492 | 92351000-6 | Hasartmängude teenused |

96492 | 92351100-7 | Loteriide korraldamisteenused |

96492 | 92351200-8 | Kasiinoteenused |

96492 | 92352000-3 | Kihlvedude sõlmimise teenused |

96492 | 92352100-4 | Totalisaatoril mängimise teenused |

96492 | 92352200-5 | Kihlvedude vahendusteenused |

96499 | 92360000-2 | Pürotehnilised teenused |

96211 kuni 96290 | 92400000-5 | Uudisteagentuuride teenused |

96311 kuni 96332 | 92500000-6 | Raamatukogu-, arhiivi-, muuseumi- ja muud kultuuriteenused |

96311, 96312 | 92510000-9 | Raamatukogu- ja arhiiviteenused |

96311 | 92511000-6 | Raamatukoguteenused |

96312 | 92512000-3 | Arhiiviteenused |

96321, 96322 | 92520000-2 | Muuseumi- ja ajalooliste kohtade ning ehitiste säilitamise teenused |

96321 | 92521000-9 | Muuseumiteenused |

96321 | 92521100-0 | Muuseumi väljapanekute teenused |

96321 | 92521200-1 | Eksponaatide ja eksemplaride säilitamisteenused |

96321 | 92521210-4 | Eksponaatide säilitamisteenused |

96321 | 92521220-7 | Eksemplaride säilitamisteenused |

96322 | 92522000-6 | Ajalooliste kohtade ja ehitiste säilitamisteenused |

96322 | 92522100-7 | Ajalooliste kohtade säilitamisteenused |

96322 | 92522200-8 | Ajalooliste ehitiste säilitamisteenused |

96331, 96332 | 92530000-5 | Botaanika- ja loomaaedade teenused ning looduskaitsealade teenused |

96331 | 92531000-2 | Botaanikaaedade teenused |

96331 | 92532000-9 | Loomaaedade teenused |

96332 | 92533000-6 | Looduskaitsealade teenused |

96332 | 92534000-3 | Looma- ja linnukaitsealade teenused |

96411 kuni 96419 | 92600000-7 | Sporditeenused |

96413 | 92610000-0 | Spordirajatiste käitamisteenused |

96411 kuni 96419 | 92620000-3 | Spordiga seotud teenused |

96411 | 92621000-0 | Spordiürituste reklaamiteenused |

| | 96412 | 92622000-7 | Spordiürituste korraldamisteenused |

27 | Muud teenused | | | |

--------------------------------------------------

IV LISA

MUUDATUSED MÄÄRUSE (EÜ) nr 2195/2002 IV LISAS

CPV ja NACE Rev. 1 vastavustabel

NACE Rev. 1 | CPV |

Rühm | Klass | Uued või muudetud CPV koodid ja kirjeldused |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230-9 | Pinnase tugevdustööd |

45.1 | 45.11 | 45112450-4 | Kaevamistööd arheoloogilistes asulakohtades |

45.1 | 45.11 | 45112710-5 | Haljasalade maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112711-2 | Parkide maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112712-9 | Aedade maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112713-6 | Katusaedade maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112714-3 | Kalmistute maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112720-8 | Spordiväljakute ja puhkealade maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112721-5 | Golfiväljakute maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112722-2 | Ratsutamisalade maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112723-9 | Mänguväljakute maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112730-1 | Teede ja kiirteede maastikukujundustööd |

45.1 | 45.11 | 45112740-4 | Lennuväljade maastikukujundustööd |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Krematooriumide ehitustööd |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Raudsildade ehitustööd |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Terassildade ehitustööd |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Naftajuhtmete ehitustööd |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Gaasijuhtmete ehitustööd |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Veetornide ehitustööd |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Kanalisatsiooni ehitustööd |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Kanalisatsioonitööd |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Reoveetööd |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Veetöötlus |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Suusatõstukite ehitustööd |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Tooltõstukite ehitustööd |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Rannakaljude kindlustustööd |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Ujuvdokkide ehitustööd |

45.2 | 45.25 | 45251111-2 | Tuumareaktorite ehitustööd |

45.2 | 45.25 | 45251150-7 | Jahutustornide ehitustööd |

45.2 | 45.25 | 45253100-6 | Demineraliseerimisseadmed |

45.2 | 45.25 | 45253200-7 | Desulfureerimisseadmed |

45.2 | 45.25 | 45253600-1 | Deioniseerimisseadmed |

45.2 | 45.25 | 45255100-0 | Tootmislavade ehitustööd |

45.2 | 45.25 | 45262370-5 | Betoonkatmisteenused |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Alajaamade paigaldustööd |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Pinnakaitsetööd |

NACE Rev. 1 | CPV |

Rühm | Klass | Kustutatud kirjeldused |

| |

45.1 | 45.11 | 45111230-9 | Pinnase tugevdustööd |

45.2 | 45.21 | 45215211-9 | Vanadekodu |

45.2 | 45.21 | 45215300-0 | Krematooriumid |

45.2 | 45.21 | 45221114-4 | Raudsild |

45.2 | 45.21 | 45221115-1 | Terassild |

45.2 | 45.21 | 45221116-8 | Altkäigusild |

45.2 | 45.21 | 45221212-1 | Metroo |

45.2 | 45.21 | 45231210-0 | Naftajuhtmed |

45.2 | 45.21 | 45231220-3 | Gaasijuhtmed |

45.2 | 45.21 | 45232153-9 | Veetorn |

45.2 | 45.21 | 45232400-6 | Kanalisatsiooni ehitustööd |

45.2 | 45.21 | 45232410-9 | Kanalisatsioonitööd |

45.2 | 45.21 | 45232420-2 | Reoveetööd |

45.2 | 45.21 | 45232430-5 | Veetöötlus |

45.2 | 45.23 | 45234220-4 | Suusatõstuk |

45.2 | 45.23 | 45234230-7 | Tooltõstuk |

45.2 | 45.24 | 45243110-6 | Rannakaljude kindlustustööd |

45.2 | 45.24 | 45248300-0 | Ujuvdokid |

45.2 | 45.25 | 45251111-2 | Tuumareaktor |

45.2 | 45.25 | 45251150-7 | Jahutustornid |

45.2 | 45.25 | 45253100-6 | Demineraliseerimisseadmed |

45.2 | 45.25 | 45253200-7 | Desulfureerimisseadmed |

45.2 | 45.25 | 45253600-1 | Deioniseerimisseadmed |

45.2 | 45.25 | 45255100-0 | Tootmislavad |

45.2 | 45.25 | 45262370-5 | Betoonkatmisteenused |

45.3 | 45.31 | 45315700-5 | Alajaamade paigaldustööd |

45.4 | 45.44 | 45442300-0 | Pinnakaitseteenused |

--------------------------------------------------

V LISA

MUUDATUSED MÄÄRUSE (EÜ) nr 2195/2002 V LISAS

CPV ja CN vastavustabel

CN | CPV |

Grupp | CN-kood | Uued või muudetud CPV koodid ja kirjeldused |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Puitpostid |

27 | 2709-2715 | 11000000-0 | Nafta, maagaas, õli ja nendega seonduvad tooted |

27 | 2709 | 11100000-1 | Toornafta |

27 | 2714 | 11300000-3 | Õli ja õlitooted |

27 | 2714 | 11310000-6 | Bituumenkilt või põlevkivi |

25 | 2517.1 | 14212110-4 | Kruus |

25 | 2517.1 | 14212120-7 | Veerised |

25-31 | 2510[.1-.2]+3104 | 14310000-7 | Mineraalväetiste toore |

41 | 4107[.2-.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Muude loomade nahk, plastnahk ja muu nahk |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Paberist steriliseerimiskotid või - ümbrised |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Päevikud või isiklikud kalendermärkmikud |

27 | 2710.00[.26-.36+.51+.55] | 23110000-1 | Kerg - ja keskmised õlid ja derivaadid |

27 | 2710.00[.26-.36+.51+.55] | 23111000-8 | Bensiin ja lennukikütus |

27 | 2710 | 23111110-2 | Petrooleumtüüpi reaktiivkütused |

27 | 2710.00[.26-.36] | 23111200-0 | Pliivaba bensiin |

27 | 2710 | 23111300-1 | Pliibensiin |

27 | 2710.00.15 | 23112000-5 | Spetsiaalsed bensiinid |

27 | 2710.00.21 | 23112100-6 | Lakibensiin/lahustibensiin |

27 | 27 10.00.59 | 23120000-4 | Rasked õlid ja derivaadid |

27 | 2710.00.6 | 23121000-1 | Gaasiõlid |

27 | 2710.00.6 | 23121100-2 | Diisliõli |

27 | 2710.00.6 | 23121200-3 | Diislikütus |

27 | 2710.00.7 | 23122000-8 | Õlikütused |

27 | 2710.00.7 | 23122100-9 | Kütteõlid |

27 | 2710.00[.81-.97] | 23123000-5 | Määrdeõlid ja määrdeained |

27 | 27 10.00.87 | 23123100-6 | Mootoriõlid |

27 | 27 10.00.87 | 23123200-7 | Kompressori määrdeõlid |

27 | 27 10.00.87 | 23123300-8 | Turbiini määrdeõlid |

27 | 27 10.00.92 | 23123400-9 | Masinaõlid |

27 | 27 10.00.92 | 23123500-0 | Transmissiooniõlid |

27 | 2710.00[.88+.92+.94] | 23123600-1 | Hüdraulilistes süsteemides ja muudel eesmärkidel kasutatavad õlid |

27 | 27 10.00.88 | 23123610-4 | Hüdroõlid |

27 | 27 10.00.94 | 23123620-7 | Vormiõlid |

27 | 27 10.00.94 | 23123630-0 | Korrosioonitõrjeõlid |

27 | 27 10.00.92 | 23123640-3 | Elektriisolatsiooniõlid |

27 | 2710.00.9 | 23123650-6 | Pidurivedelikud |

27 | 27 10.00.89 | 23123700-8 | Valged õlid ja parafiinõli |

27 | 27 10.00.89 | 23123710-1 | Valged õlid |

27 | 27 10.00.89 | 23123720-4 | Parafiinõlid |

28 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Lämmastikväetised |

31 | 3103 | 24152000-4 | Fosforväetised |

31 | 3103 | 24152100-5 | Mineraalsed fosforväetised |

31 | 3103 | 24152200-6 | Keemilised fosforväetised |

31 | 3101 | 24154000-8 | Loomsed ja taimsed väetised |

31 | 3105 | 24158000-6 | Mitmesugused väetised |

29-30 | 2903+2918.21+2922[.41+.42]+ 2923+2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+2934.3-2941+3001+3002.9 | 24400000-8 | Ravimid |

29-30 | 2903+2936+2937.91+3003+3004 | 24410000-1 | Seedetrakti ja ainevahetust puudutavad ravimid |

30 | 3003+3004 | 24411000-8 | Happesusega seotud häirete ravimid |

30 | 3003+3004 | 24412000-5 | Funktsionaalsete gastrointestinaalhäirete ravimid |

30 | 3003+3004 | 24413000-2 | Lahtistid |

29-30 | 2937.91+3003+3004 | 24414000-9 | Kõhulahtisuse—, soolepõletike— ja sooleinfektsioonidevastased ained |

29-30 | 2937.91+3003+3004 | 24415000-6 | Diabeedi puhul kasutatavad ravimid |

29 | 2937.91 | 24415100-7 | Insuliin |

29 | 2936 | 24416000-3 | Vitamiinid |

29 | 2936.10 | 24416100-4 | Provitamiinid |

29-30 | 2903+3003+3004 | 24417000-0 | Mineraalsed lisandid |

29-30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24420000-4 | Vere, vereloome ja kardiovaskulaarsüsteemi ravimid |

29-30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24421000-1 | Vere ja vereloome ravimid |

29-30 | 2918.21+30 01.90.91+3003+3004 | 24421100-2 | Tromboosivastased ained |

30 | 3002+3003+3004 | 24421200-3 | Antihemorraagilised ained |

29-30 | 2936+3003+3004 | 24421300-4 | Aneemiavastased ained |

29-30 | 2936+3002 | 24421400-5 | Vereasendajad ja perfusioonilahused |

30 | 3003+3004 | 24422000-8 | Kardiovaskulaarsüsteemi ravimid |

30 | 3003+3004 | 24422100-9 | Südameraviained |

30 | 3003+3004 | 24422200-0 | Antihüpertensiivsed ained |

30 | 3003+3004 | 24422300-1 | Diureetikumid |

30 | 3003+3004 | 24422400-2 | Veresoonte kaitsepreparaadid |

30 | 3003+3004 | 24422500-3 | Antihemorroidaalsed ained paikseks kasutamiseks |

30 | 3003+3004 | 24422600-4 | Beetablokaatorid |

30 | 3003+3004 | 24422700-5 | Kaltsiumikanali blokaatorid |

30 | 3003+3004 | 24422800-6 | Reniin - angiotensiinsüsteemile toimivad ained |

29–30 | 2918.21+3003+3004 | 24430000-7 | Dermatoloogilised ja skeleti - lihassüsteemi ravimid |

29-30 | 2918.21+3003+3004 | 24431000-4 | Dermatoloogilised ravimid |

29-30 | 2918.21+3003+3004 | 24431100-5 | Antimükootikumid dermatoloogiliseks kasutuseks |

29-30 | 2918.21+3003+3004 | 24431110-8 | Salitsüülhapped |

30 | 3003+3004 | 24431200-6 | Pehmendavad ja kaitsvad ained |

30 | 3003+3004 | 24431300-7 | Psoriaasivastased ained |

30 | 3003+3004 | 24431400-8 | Antibiootikumid ja kemoterapeutilised ained dermatoloogiliseks kasutuseks |

30 | 3003+3004 | 24431500-9 | Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutuseks ja dermatoloogilised preparaadid |

30 | 3003+3004 | 24431600-0 | Antiseptikumid ja desinfektandid |

30 | 3003+3004 | 24431700-1 | Aknevastased preparaadid |

30 | 3003+3004 | 24432000-1 | Skeleti-lihassüsteemi ravimid |

30 | 3003+3004 | 24432100-2 | Põletikuvastased ja reumavastased tooted |

30 | 3003+3004 | 24432200-3 | Müorelaksandid |

30 | 3003+3004 | 24432300-4 | Podagravastased ained |

29-30 | 2937+3003+3004 | 24440000-0 | Urogenitaalsüsteemi ja hormoonide ravimid |

29-30 | 2937+3003+3004 | 24441000-7 | Urogenitaalsüsteemi ja suguhormoonide ravimid |

30 | 3003+3004 | 24441100-8 | Günekoloogias kasutatavad infektsioonivastased ained ja antiseptikumid |

30 | 3003+3004 | 24441200-9 | Teised günekoloogilised ained |

29-30 | 2937+3003+3004 | 24441300-0 | Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid |

30 | 3006 | 24441400-1 | Rasestumisvastased vahendid |

30 | 3006 | 24441410-4 | Oraalsed rasestumisvastased vahendid |

30 | 3006 | 24441420-7 | Keemilised rasestumisvastased vahendid |

29–30 | 2397+3003+3004 | 24442000-4 | Süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid |

29-30 | 2397+3003+3004 | 24442100-5 | Hüpofüüsi, hüpotalamuse hormoonid ja nende analoogid |

29-30 | 2397+3003+3004 | 24442200-6 | Kortikosteroidid süsteemseks kasutuseks |

29-30 | 2397+3003+3004 | 24442300-7 | Kilpnäärme raviks kasutatavad ained |

29-30 | 2941+3001+3002 | 24450000-3 | Üldised infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks, vaktsiinid, antineoplastilised ja immuunmoduleerivad ained |

29-30 | 2941+3001+3002 | 24451000-0 | Üldised infektsioonivastased ained süsteemseks kasutamiseks ja vaktsiinid |

29-30 | 2941+3002 | 24451100-1 | Antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks |

29-30 | 2941+3002 | 24451200-2 | Seentevastased ained süsteemseks kasutamiseks |

29-30 | 2941+3002 | 24451300-3 | Mükobakterivastased ained |

30 | 3002 | 24451400-4 | Viirustevastased ained süsteemseks kasutamiseks |

30 | 3002 | 24451500-5 | Immuunseerumid ja immuunglobuliinid |

30 | 3002.10 | 24451510-8 | Antiseerumid |

30 | 3002 | 24451520-1 | Immuunglobuliinid |

30 | 3002[.2+.3+.9] | 24451600-6 | Vaktsiinid |

30 | 3002.2 | 24451610-9 | Difteeria-läkaköha-teetanuse vaktsiinid |

30 | 3002.2 | 24451620-2 | Difteeria-teetanuse vaktsiinid |

30 | 3002.2 | 24451630-5 | BCG- vaktsiinid (kuivatatud) |

30 | 3002.2 | 24451640-8 | Leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiinid |

30 | 3002.2 | 24451650-1 | Tüüfuse vaktsiinid |

30 | 3002.2 | 24451660-4 | Gripivastased vaktsiinid |

30 | 3002.2 | 24451670-7 | Lastehalvatusevastased vaktsiinid |

30 | 3002.2 | 24451680-0 | B-hepatiidi vaktsiinid |

30 | 3002.3 | 24451690-3 | Veterinaarmeditsiini vaktsiinid |

30 | 3002+3003+3004 | 24452000-7 | Antineoplastilised ja immuunmoduleerivad ained |

30 | 3002+3003+3004 | 24452100-8 | Antineoplastilised ained |

30 | 3003+3004 | 24452200-9 | Endokrinoloogilise teraapia ravimid |

30 | 3003+3004 | 24452300-0 | Immuunsupressiivsed ained |

29-30 | 29 39.69.00+2941+3003+3004 | 24460000-6 | Närvisüsteemi ja meeleelundite ravimid |

29-30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461000-3 | Närvisüsteemi ravimid |

30 | 3003+3004 | 24461100-4 | Anesteetikumid |

29-30 | 29 39.69.00+3003+3004 | 24461200-5 | Analgeetikumid |

30 | 3003+3004 | 24461300-6 | Epilepsiavastased ained |

30 | 3003+3004 | 24461400-7 | Parkinsonismivastased ravimid |

30 | 3003+3004 | 24461500-8 | Psühholeptilised ained |

30 | 3003+3004 | 24461600-9 | Psühhoanaleptilised ained |

30 | 3003+3004 | 24461700-0 | Muud närvisüsteemi ravimid |

29-30 | 2941+3003+3004 | 24462000-0 | Meeleelundite ravimid |

29-30 | 2941+3003+3004 | 24462100-1 | Oftalmoloogias kasutatavad ained |

30 | 3003+3004 | 24470000-9 | Hingamissüsteemi ravimid |

30 | 3003+3004 | 24473000-6 | Hingamisteede obstruktiivsete haiguste ravimid |

30 | 3003+3004 | 24474000-3 | Köha- ja külmetushaigustevastased ained |

30 | 3003+3004 | 24475000-0 | Antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks |

30 | 3003+3004 | 24490000-5 | Mitmesugused ravimid |

30 | 3003+3004 | 24491000-2 | Kahjuritõrjetooted, insektitsiidid ja repellendid |

30 | 3003+3004 | 24491100-3 | Algloomavastased ained |

30 | 3003+3004 | 24491200-4 | Antihelmintikumid |

30 | 3003+3004 | 24491300-5 | Nahaparasiidi-, k.a sügelistevastased ained, insektitsiidid ja repellendid |

30 | 3003+3004 | 24492000-9 | Meditsiinilised lahused |

30 | 3003+3004 | 24492100-0 | Infusioonlahused |

30 | 3003+3004 | 24492200-1 | Parenteraalsed toited |

30 | 3003+3004 | 24492210-4 | Parenteraalsed toitelahused |

30 | 3003+3004 | 24492300-2 | Enteraalsed toitevedelikud |

30 | 3003+3004 | 24492400-3 | Perfusioonlahused |

30 | 3003+3004 | 24492500-4 | Süstimislahused |

30 | 3003+3004 | 24492510-7 | Intravenoossed vedelikud |

30 | 3003+3004 | 24492600-5 | Galeenilised lahused |

30 | 3003+3004 | 24492700-6 | Glükooslahused |

30 | 3003+3004 | 24492800-7 | Dialüüslahused |

30 | 3003+3004 | 24493000-6 | Muud ravitooted |

30 | 30 02.90.90 | 24493100-7 | Toksiinid |

29-30 | 2939.70+3003+3004+3005.10 | 24493200-8 | Nikotiiniasendajad |

30-38 | 3006+3882 | 24494000-3 | Diagnostilised ained |

30 | 30 04.90.99 | 24495000-0 | Kõik muud mitteravitooted |

30-34-38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496000-7 | Reaktiivid ja kontrastvahendid |

30 | 30 06.40.00 | 24496100-8 | Veregrupi määramiseks kasutatavad reaktiivid |

30 | 30 06.40.00 | 24496200-9 | Vereanalüüsi reaktiivid |

30-34-38 | 3002+3006+3407+3822 | 24496300-0 | Keemilised reaktiivid |

30-38 | 3006+3822 | 24496400-1 | Isotoopsed reaktiivid |

38 | 3822 | 24496500-2 | Laboratooriumireaktiivid |

30 | 3006[.2-.4] | 24496600-3 | Elektroforeesireaktiivid |

30 | 3006[.2-.4] | 24496700-4 | Uroloogilised reaktiivid |

30 | 3006.30 | 24496800-5 | Röntgenkontrastained |

30 | 3006 | 24497000-4 | Ravimpreparaadid, v.a hambaravis kasutatavad tarbekaubad |

30 | 3006[.2-.4] | 24497100-5 | Klistiiripreparaadid |

30 | 3006.40 | 24497110-8 | Tsemendid luude taastamiseks |

30-35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498000-1 | Kliinilised tooted |

30-35 | 3001[.1+.2]+30 02.90.50+3504 | 24498100-2 | Mikrobioloogilised kultuurid |

30 | 3001[.10+.20] | 24498200-3 | Näärmed ja näärmeekstraktid |

35 | 3504 | 24498300-4 | Peptilised ained |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Vahendid ruumide lõhnastamiseks ja desodoreerimiseks |

40 | 4005+4006.9+4007-4010+4016.9 | 25120000-8 | Vulkaniseerimata ja vulkaniseeritud kummist tooted |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Vulkaniseerimata kummist tooted |

40 | 4007-4010+4016.9 | 25122000-2 | Vulkaniseeritud kummist tooted |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Vulkaniseeritud kummist torud, voolikud ja lohvid |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Vulkaniseeritud kummist konveierilindid või ülekanderihmad ning rihmamaterjal |

40 | 4014 | 25122300-5 | Vulkaniseeritud kummist hügieeni- ja farmaatsiatooted |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted ja matid |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Vulkaniseeritud kummist matid |

40 | 4008-4010+4016 | 25122500-7 | Vulkaniseeritud kummist vormid |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Moodul- ja teisaldatavad ehitised |

25 | 2523 | 28811210-5 | Puurimistsement |

84 | 8406-8412 | 29110000-3 | Turbiinid ja mootorid |

84 | 8412.21+8412.31 | 29111000-0 | Mootorid |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Auruturbiinid |

84 | 8406.9 | 29113100-5 | Auruturbiinide osad |

84 | 8408[.2+.9]+8412-8414 | 29120000-6 | Pumbad ja kompressorid |

84 | 8408[.2+.9]+8412[.21+.29+.31+ .39+.8] | 29121000-3 | Hüdraulilised ja pneumaatilised jõumasinad ja mootorid |

84 | 8408[.2+.9] | 29121200-5 | Hüdraulilised jõumasinad |

84 | 8408[.2+.9] | 29121300-6 | Pneumaatilised jõumasinad |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Survepesumasin |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Väetisekülvikud |

84 | 8467[.1-.8]+8508[.1-.8] | 29450000-8 | Pneumaatilised või mootoriga käsi-tööriistad |

84 | 8430+8479 | 29523100-2 | Tsiviilehituses kasutatavad masinad |

84 | 8430.1 | 29523110-5 | Vaiarammid |

84 | 8479.1 | 29523120-8 | Teepindamismasinad |

84 | 8479.1 | 29523121-5 | Höövelmasinad |

84 | 8479.1 | 29523122-2 | Kruusalaoturid |

84 | 8479.1 | 29523123-9 | Sillutusmasinad |

84 | 8479.1 | 29523124-6 | Teerullid |

84 | 8479.1 | 29523125-3 | Mehaanilised rullid |

84 | 8430.2 | 29523130-1 | Lumesahad ja lumepuhurid |

84 | 8430.2 | 29523131-8 | Lumesahad |

84 | 8430.2 | 29523132-5 | Lumepuhurid |

84 | 8430.1 | 29523140-4 | Vaiatõmburid |

84 | 8430.61 | 29523150-7 | Tihendusmasinad |

84 | 8430.6 | 29523160-0 | Kaablipaigaldusmasinad |

84 | 8425 | 29526128-5 | Puurtornide tõsteseadmed |

87 | 8710 | 29610000-8 | Motoriseeritud tankid ja soomustatud lahingsõidukid |

87 | 8710 | 29611000-5 | Motoriseeritud tankid |

87 | 8710 | 29611100-6 | Motoriseeritud tankide osad |

73-84-85 | 7322+8408+8417+8419+8438+ 8514 | 29836000-8 | Tööstusseadmed |

84 | 8408 | 29836100-9 | Surveseadmed |

84 | 8419 | 29836200-0 | Jahutusseadmed |

90 | 8304+8517.21+9008.3 | 30191000-4 | Kontoriseadmed |

90 | 9008.3 | 30191200-6 | Grafoprojektorid |

84 | 8471.70.40 | 30233171-0 | Kettad |

94 | 9405.1 | 31524200-7 | Seinavalgustite tarvikud |

94 | 9405.1 | 31524210-0 | Seinavalgustid |

90 | 9012+9018-9022 | 33110000-4 | Kuvaseadmed meditsiinis, stomatoloogias ja veterinaarias kasutamiseks |

90 | 9018 | 33112000-8 | Ehhograafia-, ultraheli- ja dopplerkuvaseadmed |

90 | 9018+9012.1 | 33112300-1 | Ultraheliskannerid |

90 | 9012.1 | 33112310-4 | Värvidopplerseadmed |

90 | 9012.1 | 33112320-7 | Dopplerseadmed |

90 | 9018 | 33112330-0 | Ehhoentsefalograafid |

90 | 9018 | 33112340-3 | Ehhokardiograafid |

90 | 9012.1 | 33113000-5 | Magnetresonantstomograafid |

90 | 9012.1 | 33113110-9 | Tuuma-magnetresonantsskannerid |

90 | 9012.1+9018 | 33115000-9 | Tomograafiaseadmed |

90 | 9012.1 | 33115100-0 | CT-skannerid |

90 | 9012.1 | 33115200-1 | CAT-skannerid |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Steriliseerimis-, desinfitseerimis- ja hügieeniseadmed |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Sterilisaatorid |

94 | 9402.9 | 33192130-2 | Motoriseeritud voodid |

87 | 8713 | 33193121-3 | Motoriseeritud ratastoolid |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Polaroidmaterjal |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453000-0 | Fotolaborite aparatuur |

90 | 9002.1+9006.62 | 33453100-1 | Välklambid |

90 | 9006.62 | 33453110-3 | Plahvatusimpulsslambid |

90 | 9006.62 | 33453111-0 | Täringvälgutid |

87 | 8712 | 34441000-0 | Mootorita jalgrattad |

89 | 8903+8906.00[.1-.9] | 35121000-8 | Eripaadid |

92 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Süntesaatorid |

CN | CPV |

Grupp | CN-kood | Kustutatud kirjeldused |

| |

44 | 4404 | 02181000-6 | Postid |

27 | 2709-2715 | 11000000-0 | Toornafta, maagaas, õli ja nendega seonduvad tooted |

27 | 2709 | 11100000-1 | Toornafta |

27 | 2709 | 11110000-4 | Toorõli ja õlitooted |

27 | 2709 | 11111000-1 | Õli |

27 | 2709 | 11111100-2 | Toorõli |

27 | 2709 | 11112000-8 | Õlitooted |

25-31 | 2510.00[.1-.2]+3104 | 14310000-7 | Mineraalväetiste toore |

41 | 4107[.2-.9]+4110+4109+4111 | 19140000-9 | Muude loomade nahk, plastnahk ja muu nahk |

48 | 4818.40.1 | 21222220-3 | Paberist steriliseerimiskotid või- ümbrised |

48 | 48 20.10.50 | 22817000-0 | Päevikud või isiklikud kalendermärkmikud |

27 | 2710.00[.26-.36+.51+.55] | 23110000-1 | Bensiin ja lennukibensiin |

27 | 27 10.00.51 | 23111000-8 | Lennukibensiin |

27 | 2710.00.5 | 23111200-0 | Petrooleumkütused |

27 | 27 10.00.51 | 23111210-3 | Petrooleumtüüpi reaktiivkütused |

27 | 2710.00[.26-.36] | 23112000-5 | Bensiin |

27 | 2710.00[.26-.36] | 23112200-7 | Kõrge oktaanarvuga bensiin |

27 | 2710.00[.26-.36] | 23113000-2 | Nafta |

27 | 2710.00[.8-.9] | 23135000-2 | Määrdeõlid naftast |

27 | 2710.00[.8-.9] | 23135100-3 | Määrdeõlid |

27 | 2710.00[.8-.9] | 23135200-4 | Määrdeained |

27 | 2710.00.9 | 23135300-5 | Raskeõlivalmistised |

27 | 27 10.00.96 | 23135310-8 | Elektriisolatsiooniõlid |

28-31 | 2808+2814+3102 | 24151000-7 | Lämmastikväetised |

31 | 3103 | 24152000-4 | Fosforväetised |

31 | 3103 | 24152100-5 | Mineraalsed fosforväetised |

31 | 3103 | 24152200-6 | Keemilised fosforväetised |

31 | 3101 | 24154000-8 | Loomsed või taimsed väetised |

31 | 3105 | 24158000-6 | Mitmesugused väetised |

30 | 3002.10 | 24411000-8 | Seerumid |

30 | 3002.10 | 24411200-0 | Immunoglobuliin |

30 | 3002.10 | 24411300-1 | Gammaglobuliin |

30 | 3002.2 | 24412100-6 | Vaktsiinid inimeste raviks |

30 | 3002.2 | 24412110-9 | Tüüfusevastane vaktsiin |

30 | 3002.2 | 24412120-2 | B-hepatiidi vaktsiin |

30 | 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkuliin |

29 | 2937 | 24413000-2 | Hormoonid |

29 | 2937.9 | 24413200-4 | Steroidid |

29-30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.2+ 2933[.1+.21+.5+.69]+2934 .3-2941+3001+3002.9 | 24415000-6 | Farmatseutilised ja meditsiinilised keemilised ained |

29-30 | 2922[.41+.42]+2923+2924[.1+ .22+.29]+2932.2+2933[.1+.21+.5+.69] +2934.3-2941+3001+3002.9 | 24415100-7 | Farmaatsiakemikaalid |

29 | 2932.2 | 24415110-0 | Laktoonid |

29-30 | 2918.21+2922[.41+.42]+2923+ 2924[.1+.22+.29]+2932.29+ 2933[.1+.21+.5+.69]+2934 .3-2941+3001+3002.9 | 24415200-8 | Meditsiinilised kemikaalid |

29-30 | 2935+2941+3001+3006 | 24416000-3 | Arstimid |

29-30 | 2935+2941+3001[.4+.9]+3004 [.4+ .9] | 24416100-4 | Ravimid |

29 | 2941 | 24416110-7 | Antibiootikumid |

29 | 2941.10 | 24416111-4 | Penitsilliin |

29 | 2935 | 24416120-0 | Sulfoonamiidid |

30 | 3001-3006 | 24416200-5 | Farmaatsiatooted |

30 | 3006 | 24418000-7 | Patenteeritud farmaatsiatooted |

30 | 3002.90.9 | 24419200-6 | Antiseptikud |

30 | 3006+3407+3822 | 24421000-1 | Meditsiinikeemiatarvikud, v.a stomatoloogiatarvikud |

30-34-38 | 3006[.2+.4]+3407+3822 | 24421100-2 | Reaktiivid |

30-38 | 3006+3822 | 24421140-4 | Diagnostilised reaktiivid |

33 | 3307.4 | 24511100-0 | Vahendid ruumide lõhnastamiseks ja desodoreerimiseks |

40 | 4005+4006.9+4007-4010+ 4016.9 | 25120000-8 | Vulkaniseerimata ja vulkaniseeritud kummist tooted |

40 | 4005+4006.9 | 25121000-5 | Vulkaniseerimata kummist tooted |

40 | 4007-4010+4016.9 | 25122000-2 | Vulkaniseerimata kummist tooted |

40 | 4007+4009 | 25122100-3 | Vulkaniseeritud kummist tooted |

40 | 4010+4016.9 | 25122200-4 | Vulkaniseeritud kummist torud, voolikud ja lohvid |

40 | 4014 | 25122300-5 | Vulkaniseeritud kummist hügieeni- ja farmaatsiatooted |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122400-6 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted ja matid |

40 | 4016.91 | 25122410-9 | Vulkaniseeritud kummist põrandakatted |

40 | 4008.1+4016.91 | 25122420-2 | Vulkaniseeritud kummist matid |

40 | 4008-4010+4016 | 25122500-7 | Vulkaniseeritud kummist vormid |

94 | 9406.00[.3+.9] | 28111100-4 | Soojakud |

73-74-76-82-85 | 7323+7418.1+7615.1+8210+8515 | 28512940-5 | Metallist prügiämbrid |

84 | 8431[.43+.49] | 28850000-5 | Puuraugu suudme sulge- ja reguleerseade |

84 | 8406[.1+.8] | 29112100-8 | Auruturbiinid |

84 | 8406[.1+.8] | 29113100-5 | Auruturbiinide osad |

84 | 8424.3 | 29242473-3 | Survepesumasin |

84 | 8432.40.10 | 29314100-4 | Väetisekülvikud |

84 | 8467[.1-.8]+8508[.1-.8] | 29450000-8 | Pneumaatilised või mootoriga käsi-tööriistad |

87 | 8710 | 29610000-8 | Motoriseeritud tankid ja soomustatud lahingsõidukid |

87 | 8710 | 29611000-5 | Motoriseeritud tankid |

87 | 8710 | 29611100-6 | Motoriseeritud tankide osad |

90 | 9023 | 30191200-6 | Didaktikaseadmed |

90 | 9018+9022 | 33110000-4 | Piltkaardistamine |

90 | 9022 | 33111630-6 | Skanograafid |

90 | 9018 | 33112000-8 | Ehhograafia |

90 | 9018 | 33112300-1 | Ehhoentsefalograafid |

90 | 9018 | 33113000-5 | Meditsiiniskannerid |

90 | 9019+9020 | 33155100-2 | Füsioteraapiaseadmed |

90 | 9021.9 | 33184310-9 | Südameklapid |

84 | 8419.2 | 33191000-5 | Steriliseerimis-, desinfitseerimis- ja hügieeniseadmed |

84 | 8419.2 | 33191100-6 | Sterilisaatorid |

84 | 9402.9 | 33192130-2 | Motoriseeritud voodid |

84 | 8713 | 33193121-3 | Motoriseeritud ratastoolid |

90 | 9012.1 | 33261220-5 | CT-skannerid |

90 | 9012.1 | 33261230-8 | CAT-skannerid |

90 | 9012.1 | 33261260-7 | Piltkaardistusseadmed |

90 | 9012.1 | 33261270-0 | Tuumamagnetresonantsskanner |

90 | 9001+9002 | 33420000-0 | Polaroidmaterjal |

87 | 8712 | 34441000-0 | Mootorita jalgrattad |

89 | 8903+8906.00[.1-.9] | 35121000-8 | Eripaadid |

84 | 9403.60.3 | 36122400-6 | Vitriinid |

82 | 9207.10.5 | 36315100-3 | Süntesaatorid |

--------------------------------------------------