32003R1914Euroopa Liidu Teataja L 283 , 31/10/2003 Lk 0027 - 0028


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1914/2003,

30. oktoober 2003,

millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1488/2001, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 3448/93 rakenduseeskirjad teatavate Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud põhisaaduste teatavate koguste suhtes seestöötlemise korra rakendamise osas eelnevalt majanduslikke tingimusi kontrollimata

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse nõukogu 6. detsembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3448/93, milles sätestatakse põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord, [1] muudetud määrusega (EÜ) nr 2580/2000, [2] eelkõige selle artikli 11 lõike 1 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 3448/93 artikli 11 lõikes 1 sätestatakse, et nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, [3] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2700/2000 [4]) artikli 117 punktis c kehtestatud majanduslikud tingimused loetakse täidetuks teatavate põhisaaduste teatavate koguste vastuvõtmiseks seestöötlemise korra alla, pidades silmas nende kasutamist kaupade valmistamiseks. Selle sätte kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad, mille abil on võimalik määrata kindlaks seestöötlemise korra alla saadetavad põllumajanduslikud põhisaadused ning kontrollida ja kavandada nende koguseid, võetakse vastu määruse (EÜ) nr 3448/93 artikli 16 kohaselt.

(2) Määrust (EÜ) nr 1488/2001 [5] tuleks muuta selle selgitamiseks, et seestöötlemise korra alla saadetavate põllumajanduslike põhisaaduste kindlaksmääramise ja nende koguste kontrollimise ja kavandamise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 3448/93 artiklis 16 sätestatud korda.

(3) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas asutamislepingu I lisas loetlemata töödeldud põllumajandussaadustega kauplemise horisontaalküsimusi käsitleva korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1488/2001 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Kui prognoositav toetusteks vajalik summa ületab olemasolevaid vahendeid, määratakse ühise tollitariifistiku kaheksakohalise koodiga tähistatud erinevate toodete kogused vastavalt määruse (EÜ) nr 3448/93 artikli 11 lõikele 1 kindlaks bilansi abil."

2. Artikli 22 teine lõige asendatakse järgmisega:

"Kui toetuste prognoositav kogusumma on suurem kui olemasolevad rahalised vahendid, määratakse iga põhisaaduse veel olemasolev kogus, võttes seejuures arvesse sertifikaatidega juba antud koguseid ning kasutamata koguseid, millest komisjonile on artikli 25 kohaselt teatatud, kindlaks määruse (EÜ) nr 3448/93 artikli 11 lõike 1 kohaselt. See avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas teistkordse teadaandena hiljemalt iga aasta 31. jaanuaril ja kolmanda teadaandena hiljemalt iga aasta 31. mail."

3. Artikkel 24 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 24

Kiirmenetlus seestöötlemise sertifikaatide väljaandmiseks

Võttes arvesse sertifikaatidega juba antud koguseid ning kasutamata koguseid, millest komisjonile on käesoleva määruse artikli 25 kohaselt teatatud, võib kogu eelarveaasta jooksul kiireloomuliselt määruse (EÜ) nr 3448/93 artikli 11 lõike 1 kohaselt määrata kindlaks veel olemasoleva koguse iga põhisaaduse kohta, tähistatuna tollinomenklatuuri kaheksakohalise koodiga. Kõnealune kogus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Kohaldatakse käesoleva määruse artikli 23 lõikeid 25."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Erkki Liikanen

[1] EÜT L 318, 20.12.1993, lk 18.

[2] EÜT L 298, 25.11.2000, lk 5.

[3] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[4] EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17.

[5] EÜT L 196, 20.7.2001, lk 9.

--------------------------------------------------