32003R1882Euroopa Liidu Teataja L 284 , 31/10/2003 Lk 0001 - 0053


Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003,

29. september 2003,

EÜ asutamislepingu artiklis 251 osutatud menetlusele vastavates õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta nõukogu otsusega 1999/468/EÜ

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, artikli 175 lõiget 1, 179, 285 ja artikli 300 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

pärast konsulteerimist regioonide komiteega,

vastavalt asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetlusele [3]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [4] asendab otsuse 87/373/EMÜ. [5]

(2) Vastavalt nõukogu ja komisjoni avaldusele [6] otsuse 1999/468/EÜ kohta tuleks kohandada sätteid, mis käsitlevad otsuses 87/373/EMÜ ettenähtud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid, et viia need kooskõlla otsuse 1999/468/EÜ artiklitega 3, 4 ja 5.

(3) Eespool mainitud avalduses esitatakse komiteemenetluste kohandamise viisid, kohandamine toimub automaatselt tingimusel, et see ei mõjuta põhiõigusaktis ettenähtud komitee laadi.

(4) Kohandatavates sätetes määratud tähtajad peaksid jääma kehtima. Kui rakendamismeetmete vastuvõtmiseks ei ole tähtaega sätestatud, tuleks tähtajaks kehtestada kolm kuud.

(5) Nende õigusaktide sätted, mis näevad ette otsusega 87/373/EMÜ kehtestatud I tüüpi komiteemenetluse kohaldamise, tuleks seetõttu asendada sätetega, mis osutavad otsuse 1999/468/EÜ artiklis 3 sätestatud nõuandemenetlusele.

(6) Nende õigusaktide sätted, mis näevad ette otsusega 87/373/EMÜ kehtestatud IIa ja IIb tüüpi komiteemenetluse kohaldamise, tuleks asendada sätetega, mis osutavad otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 sätestatud korralduskomitee menetlusele.

(7) Nende õigusaktide sätted, mis näevad ette otsusega 87/373/EMÜ kehtestatud IIIa ja IIIb tüüpi komiteemenetluse kohaldamise võimaluse, tuleks asendada sätetega, mis osutavad otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5 sätestatud regulatiivkomitee menetlusele.

(8) Käesolev määrus hõlmab üksnes komiteemenetluse vastavusse viimist. Nende menetlustega seotud komiteede nimesid on vajaduse korral muudetud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

I lisas loetletud õigusakte, mille puhul kohaldatakse nõuandemenetlust, kohandatakse vastavalt kõnealusele lisale otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega.

Artikkel 2

II lisas loetletud õigusakte, mille puhul kohaldatakse korralduskomitee menetlust, kohandatakse vastavalt kõnealusele lisale otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega.

Artikkel 3

III lisas loetletud õigusakte, mille puhul kohaldatakse regulatiivkomitee menetlust, kohandatakse vastavalt kõnealusele lisale otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega.

Artikkel 4

Viiteid I, II ja III lisas käsitletud õigusaktide sätetele käsitatakse viidetena kõnealustele sätetele nii, nagu neid on käesoleva määrusega kohandatud.

Käesolevas määruses esitatud viiteid komiteede endistele nimedele käsitatakse viidetena nende uutele nimedele.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. september 2003

Euroopa Parlamendi nimel

president

P. Cox

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Alemanno

[1] EÜT C 75 E, 26.3.2002, lk 385.

[2] EÜT C 241, 7.10.2002, lk 128.

[3] Euroopa Parlamendi 2. septembri 2003. aasta arvamus ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta otsus (ELT C 153 E, 1.7.2003, lk 1).

[4] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[5] EÜT L 197, 18.7.1987, lk 33.

[6] EÜT C 203, 17.7.1999, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

NÕUANDEMENETLUS

Loetelu nõuandemenetlusele vastavatest õigusaktidest, mida on kohandatud otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega järgmiste muudatuste kohaselt:

1) Nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/686/EMÜ isikukaitsevahendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [1]

Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Komisjoni abistab direktiivi 98/37/EÜ [2] artikli 6 lõike 2 kohaselt asutatud alaline komitee, edaspidi "komitee".

Komiteele teatatakse käesolevas lõikes sätestatud korras kõikidest küsimustest, mis võivad tuleneda käesoleva direktiivi rakendamisest ja praktilisest kohaldamisest.

Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [3] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Komitee võtab vastu oma töökorra."

2) Nõukogu 20. juuni 1990. aasta direktiiv 90/385/EMÜ aktiivseid siirdatavaid meditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [4]

Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Komisjoni abistab alaline komitee, edaspidi "komitee".

Komiteele teatatakse käesolevas lõikes sätestatud korras kõikidest küsimustest, mis võivad tuleneda käesoleva direktiivi rakendamisest ja praktilisest kohaldamisest.

Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [5] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Komitee võtab vastu oma töökorra."

3) Nõukogu 29. juuni 1990. aasta direktiiv 90/377/EMÜ ühenduse protseduurireeglite kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parandamiseks. [6]

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Artiklis 6 osutatud muudatuste vastuvõtmisel abistab komisjoni komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [7] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

4) Nõukogu 17. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3880/91 Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta. [8]

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [9] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

5) Nõukogu 23. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2408/92 ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele. [10]

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Komitee nõustab komisjoni artiklite 9 ja 10 kohaldamisel.

3. Lisaks sellele võib komitee konsulteerida komisjoniga igas muus küsimuses, mis käsitleb käesoleva määruse kohaldamist.

4. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [11] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

5. Komitee võtab vastu oma töökorra."

6) Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta. [12]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

Standardite ja tehniliste normide komitee

1. Komisjoni abistab direktiivi 83/189/EMÜ artikli 5 alusel moodustatud komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [13] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

7) Nõukogu 30. novembri 1993. aasta otsus 93/704/EÜ ühenduse liiklusõnnetuste andmebaasi loomise kohta. [14]

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [15] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta direktiiv 94/9/EÜ plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [16]

Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Komisjoni abistab alaline komitee, edaspidi "komitee".

Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [17] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Komitee võtab vastu oma töökorra."

9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 1994. aasta direktiiv 94/25/EÜ lõbusõidulaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta. [18]

Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Komisjoni abistab alaline komitee, edaspidi "komitee".

Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [19] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Komitee võtab vastu oma töökorra."

10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 1995. aasta direktiiv 95/16/EÜ lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [20]

Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Komisjoni abistab alaline komitee, edaspidi "komitee".

Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [21] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Komitee võtab vastu oma töökorra."

11) Nõukogu 15. oktoobri 1996. aasta direktiiv 96/67/EÜ juurdepääsu kohta maapealse käitluse turule ühenduse lennujaamades. [22]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

Nõuandekomitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Komitee nõustab komisjoni artikli 9 kohaldamisel.

3. Lisaks sellele võib komitee konsulteerida komisjoniga igas muus küsimuses, mis käsitleb käesoleva direktiivi kohaldamist.

4. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [23] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

5. Komitee võtab vastu oma töökorra."

12) Nõukogu 19. novembri 1996. aasta direktiiv 96/75/EÜ, mis käsitleb siseriiklikus ja rahvusvahelises siseveetranspordis prahtimise ja hinnakujunduse süsteeme ühenduses. [24]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab direktiivi 91/672/EMÜ kohaselt moodustatud komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [25] rtikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. mai 1997. aasta direktiiv 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [26]

Artikli 7 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

"2. Komisjoni abistab alaline komitee, edaspidi "komitee".

Komitee koostab oma protseduurireeglid.

3. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [27] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid."

14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta. [28]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

Standardite ja tehniliste normide komitee

1. Komisjoni abistab direktiivi 98/34/EÜ artikli 5 alusel moodustatud komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [29] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

15) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. jaanuari 1999. aasta otsus nr 283/1999/EÜ, millega luuakse tarbijaid puudutava ühenduse tegevuse üldine raamistik. [30]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Artikli 2 punktides b ja c osutatud tegevuste valimiskriteeriumide määratlemisel ja nende tegevuste ja projektide valimisel aitab komisjoni komitee.

2. Kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [31] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

3. Lisaks sellele esitab komisjon iga aasta alguses komiteele teavet artikli 2 punkti a alusel rahastatud tegevuste kohta.

4. Komitee võtab vastu oma töökorra."

16) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta. [32]

Artiklid 13 ja 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

Komitee loomine

1. Komisjoni abistab telekommunikatsiooniseadmete nõuetekohasuse hindamise ja turujärelevalve komitee (TCAM), edaspidi "komitee".

2. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 14

Komitee nõuandemenetlus

1. Komiteega konsulteeritakse artikli 5, artikli 6 lõike 2, artikli 7 lõike 4, artikli 9 lõike 4 ja VII lisa punkti 5 reguleerimisalasse kuuluvates küsimustes.

2. Komisjon konsulteerib komiteega korrapäraselt käesoleva direktiivi kohaldamisega seotud järelevalveküsimustes ja annab vajaduse korral vastavasisulisi suuniseid.

3. Kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [33] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

4. Komisjon konsulteerib korrapäraselt telekommunikatsioonivõrkude pakkujate, tarbijate ja tootjate esindajatega. Ta teavitab komiteed korrapäraselt selliste konsultatsioonide tulemustest."

17) Nõukogu 11. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/13/EÜ teatavates toimingutes ja seadeldistes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta. [34]

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [35] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

18) Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus 1999/382/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kutseõpet käsitleva tegevusprogrammi Leonardo da Vinci teine etapp. [36]

Artikli 7 lõiked 5 ja 6 asendatakse järgmisega:

"5. Komisjoni esindaja konsulteerib komiteega kõikides muudes käesoleva programmi rakendamist käsitlevates asjakohastes küsimustes. Sellisel juhul kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [37] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

6. Komitee võtab vastu oma töökorra."

19) Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/32/EÜ, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes ja millega muudetakse direktiivi 93/12/EMÜ. [38]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

Nõuandekomitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [39] artikleid 3 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

[1] EÜT L 399, 30.12.1989, lk 18. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 96/58/EÜ (EÜT L 236, 18.9.1996, lk 44).

[2] EÜT L 207, 23.7.1998, lk 1. Direktiivi on muudetud direktiiviga 98/79/EÜ (EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1).

[3] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[4] EÜT L 189, 20.7.1990, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1).

[5] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[6] EÜT L 185, 17.7.1990, lk 16. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[7] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[8] EÜT L 365, 31.12.1991, lk 1. Direktiivi on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1637/2001 (EÜT L 222, 17.8.2001, lk 20).

[9] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[10] EÜT L 240, 24.8.1992, lk 8. Määrust on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[11] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[12] EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/104/EÜ (EÜT L 6, 10.1.2002, lk 50).

[13] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[14] EÜT L 329, 30.12.1993, lk 63.

[15] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[16] EÜT L 100, 19.4.1994, lk 1.

[17] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[18] EÜT L 164, 30.6.1994, lk 15.

[19] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[20] EÜT L 213, 7.9.1995, lk 1.

[21] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[22] EÜT L 272, 25.10.1996, lk 36.

[23] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[24] EÜT L 304, 27.11.1996, lk 12.

[25] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[26] EÜT L 181, 9.7.1997, lk 1.

[27] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[28] EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1.

[29] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[30] EÜT L 34, 9.2.1999, lk 1. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2002/219/EÜ (EÜT L 72, 14.3.2002, lk 27).

[31] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[32] EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10.

[33] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[34] EÜT L 85, 23.3.1999, lk 1.

[35] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[36] EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33.

[37] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[38] EÜT L 121, 11.5.1999, lk 13.

[39] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

--------------------------------------------------

II LISA

KORRALDUSKOMITEE MENETLUS

Loetelu korralduskomitee menetlusele vastavatest õigusaktidest, mida on kohandatud otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega järgmiste muudatuste kohaselt:

1) Nõukogu 29. veebruari 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 571/88 põllumajandusettevõtete struktuuri käsitlevate ühenduse uuringute korraldamise kohta aastatel 1988–1997. [1]

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [2] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

2) Nõukogu 13. veebruari 1989. aasta direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvutamise ühtlustamise kohta. [3]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [4] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

3) Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus (EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad. [5]

Artiklid 13 ja 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Käesolevaga luuakse piiritusjookide rakenduskomitee, edaspidi "komitee".

2. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 14

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [6] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu."

4) Nõukogu 11. juuni 1990. aasta määrus (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta. [7]

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Käesolevaga asutatakse statistilise konfidentsiaalsuse komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [8] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

5) Nõukogu 9. oktoobri 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 3037/90 Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse kohta. [9]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [10] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra."

6) Nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 1601/91, millega sätestatakse aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad. [11]

Artiklid 12 ja 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Käesolevaga luuakse käesolevas määruses osutatud jookide rakenduskomitee, edaspidi "komitee".

2. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 13

Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [12] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud ajavahemik on üks kuu."

7) Nõukogu 7. novembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3330/91 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika kohta. [13]

Artikkel 30 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 30

1. Komisjoni abistab liikmesriikidevahelise kaubavahetuse statistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Käesoleva määruse üksikasjalikud rakendussätted võetakse vastu lõikes 3 sätestatud korras.

3. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [14] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu."

8) Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta. [15]

Artiklid 9 ja 10 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 9

Komitee

1. Komisjoni abistab otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Käesoleva määruse rakendamise korra, sealhulgas meetmed, mis on vajalikud andmete kogumise ja tulemuste töötlemise kohandamiseks tehnika arenguga, sätestab komisjon artiklis 10 sätestatud korras.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 10

Menetluskord

Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [16] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

9) Nõukogu 23. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/692/EMÜ teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta. [17]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [18] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

10) Nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiv 92/51/EMÜ direktiivi 89/48/EMÜ tööalase koolituse tunnustamise teise üldsüsteemi kohta. [19]

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

1. C ja D lisas sätestatud koolituste nimekirju võib muuta asjaomase liikmesriigi poolt komisjonile esitatud põhjendatud taotluse alusel. Taotlusele tuleb lisada kogu asjaomane teave ja eelkõige asjaomaste siseriikliku õiguse sätete tekstid. Taotluse esitanud liikmesriik peab teavitama ka teisi liikmesriike.

2. Komisjon kontrollib kõnealust kursust ja teistes liikmesriikides nõutavaid kursusi. Eelkõige kontrollib komisjon, kas kõnealuselt kursuselt saadav kvalifikatsioon annab selle läbinule:

- kutsealase hariduse või koolituse taseme, mis on võrreldav artikli 1 punkti a esimese lõigu teise taande alapunktis i osutatud keskharidusjärgse koolituse omaga, ja

- samaväärsel tasemel vastutuse ja ülesanded.

3. Komisjoni abistab komitee.

Komitee võtab vastu oma töökorra.

4. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [20] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

5. Komisjon teatab otsusest asjaomastele liikmesriikidele ja vajaduse korral avaldab muudetud nimekirja Euroopa Liidu Teatajas.

6. Muudatusi, mis on eespool nimetatud korra kohaselt tehtud C ja D lisas esitatud koolituskursuste loeteludesse, kohaldatakse viivitamata alates komisjoni määratud kuupäevast."

11) Nõukogu 14. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/109/EMÜ teatavate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikul valmistamisel kasutatavate ainete valmistamise ja turuleviimise kohta. [21]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 3677/90 artikliga 10 asutatud komitee, edaspidi "komitee".

Komitee käsitleb kõiki käesoleva direktiivi kohaldamist käsitlevaid küsimusi.

Komitee võtab vastu oma töökorra.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [22] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Lõikes 2 sätestatud korda järgitakse eelkõige selleks, et:

a) määrata vajaduse korral kindlaks artiklis 2 ettenähtud tingimused I lisa 2. kategooriasse kuuluvaid aineid sisaldavate segude ja preparaatide dokumentatsioonile ja märgistamisele;

b) muuta käesoleva direktiivi lisasid, kui muudetakse ÜRO konventsiooni lisa tabeleid;

c) muuta II lisas määratletud künniseid."

12) Nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 696/93 statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks. [23]

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [24] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

13) Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/15/EMÜ tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud lõhkematerjalide turuletoomist ja järelevalvet käsitlevate sätete ühtlustamise kohta. [25]

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab komitee.

Komitee käsitleb kõiki käesoleva direktiivi kohaldamist käsitlevaid küsimusi.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [26] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

4. Lõikes 2 sätestatud menetlust kohaldatakse eelkõige selleks, et võtta arvesse ÜRO soovituste võimalikke edaspidiseid muudatusi."

14) Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/16/EMÜ, mis käsitleb arstide vaba liikumise ja nende diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise hõlbustamist. [27]

Artikli 44a lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [28] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

4. Komitee võtab vastu oma töökorra."

15) Nõukogu 22. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2186/93 statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühendusesisese koordineerimise kohta. [29]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

Menetlus

1. Komisjoni abistab nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [30] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

16) Nõukogu 29. oktoobri 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 3696/93 tegevusaladel põhineva toodete statistilise liigituse (CPA) kohta Euroopa Majandusühenduses. [31]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [32] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra."

17) Nõukogu 22. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1172/95 ühenduse ja selle liikmesriikide ning kolmandate riikide kaubavahetust käsitleva statistika kohta. [33]

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

1. Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastu lõikes 2 sätestatud korra kohaselt.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [34] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu."

18) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. [35]

Artikkel 31 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 31

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [36] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

19) Nõukogu 23. novembri 1995. aasta direktiiv 95/57/EÜ turismialase statistilise teabe kogumise kohta. [37]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [38] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra."

20) Nõukogu 8. detsembri 1995. aasta direktiiv 95/64/EÜ kaupade ja reisijate mereveo statistiliste aruannete kohta. [39]

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [40] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

21) Nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiiv 96/50/EÜ siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste saamise tingimuste ühtlustamise kohta ühenduses. [41]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab artikli 11 kohaldamisel direktiivi 91/672/EMÜ artikliga 7 asutatud komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [42] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

22) Nõukogu 22. aprilli 1996. aasta määrus (EÜ) nr 788/96 liikmesriikide akvakultuuritoodangu statistika esitamise kohta. [43]

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [44] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

23) Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta. [45]

Artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [46] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu."

24) Nõukogu 27. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1292/96 toiduabipoliitika, toiduabi korraldamise ja toiduainetega kindlustamise tugimeetmete kohta. [47]

Artikkel 27 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 27

Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [48] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks kuud."

25) Nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta. [49]

Artikli 20 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmistega:

"2. Kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [50] artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

26) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ biotsiidide turuleviimise kohta. [51]

Artikli 28 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

"1. Komisjoni abistab alaline biotsiidide komitee, edaspidi "komitee".

Alaline Komitee võtab vastu oma töökorra.

2. Küsimustes, mis saadetakse alalisele komiteele artikli 4, artikli 11 lõike 3, artiklite 15, 17, 18, 19, artikli 27 lõike 1 punkti b, artiklite 29 ja 33 alusel ning V lisas nimetatud tooteliikide teatavate andmete töötlemiseks IIIA ja IIIB lisa ja vajaduse korral IVA ja IVB lisa alusel, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [52] rtikleid 4 ja 7, pidades silmas nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

27) Nõukogu 25. mai 1998. aasta määrust (EÜ) nr 1172/98 kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta. [53]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [54] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

28) Nõukogu 17. juuli 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1658/98 meetmete kaasfinantseerimise kohta koos Euroopa valitsusväliste arenguorganisatsioonidega arengumaadele huvipakkuvates valdkondades. [55]

a) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [56] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

b) Artiklid 9 ja 10 jäetakse välja ja viiteid nendele artiklitele käsitatakse viidetena artiklile 8.

29) Nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiivi 98/83/EÜ inimeste joogivee kvaliteedi kohta. [57]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [58] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

30) Nõukogu 22. detsembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2836/98 soolise võrdõiguslikkuse küsimuste arengukoostöösse integreerimise kohta. [59]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab geograafilistel alustel moodustatud ja arenguküsimustes pädev komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [60] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

31) Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus 1999/382/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kutseõppe tegevusprogrammi Leonardo da Vinci teine etapp. [61]

Artikli 7 lõiked 1 ja 3 asendatakse järgmistega:

"1. Komisjoni abistab komitee.

3. Lõikes 2 osutatud punktide osas kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõike 3 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks kuud."

32) Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus 1999/297/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse statistilise teabe infrastruktuur audiovisuaalsektori ja sellega seotud sektorite tööstuses ja turgudel. [62]

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

1. Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [63] rtikleid 4 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

[1] EÜT L 56, 2.3.1988, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 143/2002 (EÜT L 24, 26.1.2002, lk 16).

[2] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[3] EÜT L 49, 21.2.1989, lk 26.

[4] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[5] EÜT L 160, 12.6.1989, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 3378/94 (EÜT L 366, 31.12.1994, lk 1).

[6] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[7] EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 322/97 (EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1).

[8] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[9] EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 29/2002 (EÜT L 6, 10.1.2002, lk 3).

[10] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[11] EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2061/96 (EÜT L 277, 30.10.1996, lk 1).

[12] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[13] EÜT L 316, 16.11.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1624/2000 (EÜT L 187, 26.7.2000, lk 1).

[14] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[15] EÜT L 374, 31.12.1991, lk 1. Määrust on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[16] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[17] EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48.

[18] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[19] EÜT L 209, 24.7.1992, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/19/EÜ (EÜT L 206, 31.7.2001, lk 1).

[20] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[21] EÜT L 370, 19.12.1992, lk 76. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/8/EÜ (EÜT L 39, 9.2.2001, lk 31).

[22] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[23] EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[24] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[25] EÜT L 121, 15.5.1993, lk 20.

[26] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[27] EÜT L 165, 7.7.1993, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2001/19/EÜ.

[28] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[29] EÜT L 196, 5.8.1993, lk 1. Määrust on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[30] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[31] EÜT L 342, 31.12.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 204/2002 (EÜT L 36, 6.2.2002, lk 1).

[32] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[33] EÜT L 118, 25.5.1995, lk 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 374/98 (EÜT L 48, 19.2.1999, lk 6).

[34] Nõukogu 8. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[35] EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

[36] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[37] EÜT L 291, 6.12.1995, lk 32.

[38] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[39] EÜT L 320, 30.12.1995, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2000/363/EÜ (EÜT L 132, 5.6.2000, lk 1).

[40] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[41] EÜT L 235, 17.9.1996, lk 31.

[42] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[43] EÜT L 108, 1.5.1996, lk 1.

[44] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[45] EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1.

[46] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[47] EÜT L 166, 5.7.1996, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1726/2001 (EÜT L 234, 1.9.2001, lk 10).

[48] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[49] EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

[50] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[51] EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

[52] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[53] EÜT L 163, 6.6.1998, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2691/1999 (EÜT L 326, 18.12.1999, lk 39).

[54] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[55] EÜT L 213, 30.7.1998, lk 1.

[56] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[57] EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32.

[58] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[59] EÜT L 354, 30.12.1998, lk 5.

[60] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[61] EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33.

[62] EÜT L 117, 5.5.1999, lk 39.

[63] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

--------------------------------------------------

III LISA

REGULATIIVKOMITEE MENETLUS

Loetelu dokumentidest, mis käsitlevad regulatiivkomitee menetlust ja mida on kohandatud otsuse 1999/468/EÜ vastavate sätetega järgmiste muudatuste kohaselt:

1) Nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiiv 75/442/EMÜ jäätmete kohta. [1]

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [2] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

2) Esimene nõukogu 5. märtsi 1979. aasta direktiiv 79/267/EMÜ otsese elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta. [3]

Artikli 32b lõige 6 asendatakse järgmisega:

"6. Komisjoni abistab komitee.

Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [4] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

Komitee võtab vastu oma töökorra."

3) Nõukogu 5. veebruari 1979. aasta määrus (EMÜ) nr 357/79 viinamarjakasvatusalade statistiliste vaatluste kohta. [5]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [6] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

4) Nõukogu 15. juuli 1980. aasta direktiiv 80/777/EMÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamisega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [7]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [8] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [9] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

5) Nõukogu 30. juuni 1982. aasta direktiiv 82/471/EMÜ teatavate loomasöötades kasutatavate ainete kohta. [10]

Artiklid 13 ja 14 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [*] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [**] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23). artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 14

Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva."

6) Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/591/EMÜ inimtarbimiseks ettenähtud toiduainete kontrolliks vajalike ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite kehtestamise kohta. [13]

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [14] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [15] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

7) Nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määrus (EMÜ) nr 3821/85 maanteevedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta. [16]

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [*] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23). artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

8) Nõukogu 9. juuni 1988. aasta direktiiv 88/320/EMÜ hea laboritava inspekteerimise ja kontrollimise kohta. [18]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [*] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23). artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra."

9) Nõukogu 13. juuni 1988. aasta direktiiv 88/344/EMÜ toiduainete ja toidu koostisainete tootmisel kasutatavaid ekstrahente käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [20]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [21] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [22] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

10) Nõukogu 22. juuni 1988. aasta direktiivi 88/388/EMÜ toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning nende tootmiseks vajalikke lähtematerjale käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [23]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [24] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [25] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

11) Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/106/EMÜ ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta. [26]

Artikli 20 lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmistega:

"3. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [27] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

4. Komitee võtab vastu oma töökorra."

12) Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/107/EMÜ inimtarbimiseks ettenähtud toiduainetes lubatud lisaaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [28]

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [29] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [30] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

13) Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/108/EMÜ inimtarbimiseks ettenähtud kiirkülmutatud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [31]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [32] rtikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [33] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

14) Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiv 89/109/EMÜ toiduainetega kokkupuutumiseks ettenähtud materjale ja tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [34]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [35] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [36] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

15) Nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiiv 89/398/EMÜ eritoiduks ettenähtud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [37]

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [38] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [39] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

16) Nõukogu 29. mai 1989. aasta määrus (EMÜ) nr 1576/89, millega kehtestatakse piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad. [40]

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

17) Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta. [41]

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Üksnes tehniliste kohanduste tegemisel artikli 16 lõikes 1 sätestatud üksikdirektiividesse, et võtta arvesse:

- direktiivide vastuvõtmist tehnilise ühtlustamise ja standardimise valdkonnas ja/või

- tehnika arengut, rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikaatides tehtud muudatusi ja teadmiste täienemist,

komisjoni abistab komitee.

2. Kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [42] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

18) Nõukogu 26. märtsi 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 837/90, mis käsitleb teraviljatootmise kohta liikmesriikide esitatavaid statistilisi andmeid. [43]

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [44] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

19) Nõukogu 23. aprilli 1990. aasta direktiiv 90/219/EMÜ geneetiliselt muundatud mikroorganismide isoleeritud kasutamise kohta. [45]

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [46] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

20) Nõukogu 24. septembri 1990. aasta direktiiv 90/496/EMÜ toiduainete toiteväärtuse märgistuse kohta. [47]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [48] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [49] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

21) Nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiiv 91/271/EMÜ asulareovee töötlemise kohta. [50]

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [51] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

22) Nõukogu 21. mai 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 1382/91 andmete esitamise kohta seoses kalapüügitoodete lossimisega liikmesriikides. [52]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [53] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

23) Nõukogu 10. juuni 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 1601/91, millega sätestatakse aromatiseeritud veinide, aromatiseeritud veinijookide ja aromatiseeritud veinikokteilide määratlemise, kirjeldamise ja esitlemise üldeeskirjad. [54]

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 14

Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [55] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

24) Nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiiv 91/439/EMÜ juhilubade kohta. [56]

Artikkel 7b asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7b

1. Komisjoni abistab juhilubade komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [57] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

25) Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest. [58]

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 9

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [59] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

26) Nõukogu 16. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/672/EMÜ siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta. [60]

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [61] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

27) Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta direktiiv 91/675/EMÜ kindlustuskomitee loomise kohta. [62]

Artiklid 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 1

Komisjoni abistab kindlustuskomitee komitee, edaspidi "komitee".

Artikkel 2

1. Kui nõukogu annab oma vastuvõetavate õigusaktidega otsese kahjukindlustuse ja elukindlustuse valdkonnas komisjonile volituse rakendada nõukogu poolt sätestatud eeskirju, kohaldatakse lõikes 2 sätestatud korda.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [63] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

28) Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3925/91, mis käsitleb ühendusesiseseid lende tegevate isikute salongi- ja registreeritud pagasi ning ühendusesiseseid merereise tegevate isikute pagasi suhtes kohaldatavate kontrollide ja formaalsuste lõpetamist. [64]

a) Artikli 6 lõige 2 jäetakse välja.

b) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud sätted võetakse vastu lõikes 2 sätestatud korras.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [*] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23). artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

29) Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel. [66]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

Komitee

1. Käesoleva direktiivi lisade rangelt tehnilisel kohandamisel, silmas pidades tehnika arengut või muudatusi rahvusvahelistes määrustes ja spetsifikaatides ning teadmiste täienemist käesolevas valdkonnas, abistab komisjoni komitee.

2. Kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [67] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

30) Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta. [68]

Artiklid 20 ja 21 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 20

Komisjoni abistab komitee.

Artikkel 21

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [69] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra."

31) Nõukogu 29. juuni 1992. aasta direktiiv 92/59/EMÜ üldise tooteohutuse kohta. [70]

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [71] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse 15 päeva.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra.

3. Kõik käesoleva korra alusel vastuvõetud meetmed kehtivad kõige rohkem kolm kuud. Kehtivusaega võib pikendada sama menetluse alusel.

4. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et rakendada käesoleva korra alusel tehtud otsuseid 10 päeva jooksul.

5. Lõikes 1 osutatud korra alusel võetud meetmete rakendamise eest vastutavad liikmesriikide pädevad asutused annavad ühe kuu jooksul asjaomastele isikutele võimaluse esitada oma seisukohad ja teatavad sellest komisjonile."

32) Nõukogu 22. septembri 1992. aasta direktiiv 92/75/EMÜ kodumasinate energia ja muude vahendite tarbimise etiketil märkimise ja ühtse tootekirjelduse kohta. [72]

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [73] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

33) Nõukogu 30. novembri 1992. aasta otsus 92/578/EMÜ, mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kaupade maantee- ja raudteevedusid käsitleva kokkuleppe sõlmimist. [74]

Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [75] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 kohaseks tähtajaks kehtestatakse neli nädalat.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

34) Nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes. [76]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [77] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [78] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

35) Nõukogu 25. veebruari 1993. aasta direktiiv 93/5/EMÜ liikmesriikidelt komisjonile antava abi ja liikmesriikide koostöö kohta toidualaste küsimuste teaduslikul uurimisel. [79]

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [80] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [81] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

36) Nõukogu 23. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 793/93 registreeritud kommertskemikaalide ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta. [82]

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [83] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 kohaseks tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

37) Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 959/93, mis käsitleb põllukultuuride (v.a teraviljad) kohta liikmesriikide esitatavat statistilist teavet. [84]

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [85] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

38) Nõukogu 1. juuni 1993. aasta direktiiv 93/23/EMÜ seakasvatuse statistiliste vaatluste kohta. [86]

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [87] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

39) Nõukogu 1. juuni 1993. aasta direktiiv 93/24/EMÜ veisekasvatuse statistiliste vaatluste kohta. [88]

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [89] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

40) Nõukogu 1. juuni 1993. aasta direktiiv 93/25/EMÜ lamba- ja kitsekasvatuse statistiliste vaatluste kohta. [90]

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 20

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [91] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

41) Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta. [92]

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab direktiivi 90/385/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel moodustatud komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [93] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

4. Komitee võib läbi vaadata kõiki käesoleva direktiivi rakendamisega seotud küsimusi."

42) Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/43/EMÜ toiduainete hügieeni kohta. [94]

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 14

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [95] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [96] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

43) Nõukogu 24. juuni 1993. aasta otsus 93/389/EMÜ ühenduse süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside heitmete järelevalvesüsteemi kohta. [97]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [98] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

44) Nõukogu 30. juuni 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2018/93 Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalastustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta. [99]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [100] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

45) Nõukogu 19. juuli 1993. aasta direktiiv 93/65/EMÜ omavahel ühilduvate tehnospetsifikaatide määratlemise ja kasutamise kohta lennuliikluse korraldamiseks ettenähtud seadmete ja süsteemide hankimisel. [101]

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [102] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

46) Nõukogu 21. septembri 1993. aasta direktiiv 93/77/EMÜ puuviljamahlade ja teatavate samalaadsete toodete kohta. [103]

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [104] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [105] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

47) Nõukogu 29. oktoobri 1993. aasta direktiiv 93/99/EMÜ toiduainete ametlikku kontrolli käsitlevate lisameetmete kohta. [106]

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [107] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [108] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

48) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiiv 94/35/EÜ toidus kasutamiseks mõeldud magusainete kohta. [109]

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [110] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [111] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

49) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiiv 94/36/EÜ toiduainetes kasutatavate värvainete kohta. [112]

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [113] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [114] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

50) Nõukogu 11. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1734/94 finants- ja tehnilise koostöö kohta Jordani Läänekalda ja Gaza sektoriga. [115]

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 1488/96 [116] artikli 11 alusel asutatud MED-komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [117] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

51) Nõukogu 21. novembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2978/94 eraldatud ballastiga naftatanklaevade ballastiruumide mahutavuse mõõtmist käsitleva Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni resolutsiooni A.747(18) rakendamise kohta. [118]

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab komitee. Komitee tuleb kokku komisjoni kutsel, kui see on käesoleva määruse kohaldamise jaoks vajalik.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [119] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

52) Nõukogu 16. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/67/EMÜ ohtlike jäätmete põletamise kohta. [120]

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 16

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

53) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta. []

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

54) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/63/EÜ bensiini hoidmisel ja terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta. []

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

55) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 1995. aasta direktiiv 95/2/EÜ toiduainetes kasutatavate lisaainete (välja arvatud värv- ja magusainete) kohta. []

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

56) Nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2494/95 ühtlustatud tarbijahinnaindeksite kohta. []

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 14

Menetluskord

1. Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

57) Nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2597/95 teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta. []

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

58) Nõukogu 19. märtsi 1996. aasta direktiiv 96/16/EÜ piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta. []

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

59) Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta. []

Artikli 17 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmistega:

"1. Komisjoni abistab komitee.

Komitee võtab vastu oma töökorra.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu."

60) Nõukogu 23. juuli 1996. aasta direktiiv 96/48/EÜ üleeuroopalise kiirraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta. []

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

4. Komitee võib arutada küsimusi, mis käsitlevad üleeuroopalise kiirraudteevõrgustiku koostalitlusvõimet.

5. Kui see osutub vajalikuks, võib komitee luua töörühmad, mis aitaksid komiteel ülesandeid täita, eelkõige teavitatud asutuste koordineerimise osas.

6. Komitee luuakse kohe, kui käesolev direktiiv jõustub."

61) Nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiiv 96/61/EÜ saaste kompleksse vältimise ja kontrolli kohta. []

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 19

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

62) Nõukogu 27. septembri 1996. aasta direktiiv 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja reguleerimise kohta. []

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

Komitee ja selle ülesanded

1. Artikli 4 lõikes 2 osutatud kriteeriumide ja meetodite uurimis- ja arendustöö edusammudega kohandamiseks vajalikud muudatused ja artikli 11 alusel esitatava teabe edastamise üksikasjalik kord ning kõik muud artikli 4 lõikes 3 osutatud sätetes täpsustatud ülesanded võetakse vastu käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud korras. Selline kohandamine ei tohi piir- või häiretasemeid otseselt ega kaudselt muuta.

2. Komisjoni abistab komitee.

3. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

4. Komitee võtab vastu oma töökorra."

63) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2232/96, milles sätestatakse ühenduse menetlus toiduainetes kasutatud või kasutatavate lõhna- ja maitseainete suhtes. []

a) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

b) Artikkel 8 tunnistatakse kehtetuks.

64) Nõukogu 22. novembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2258/96 taastamismeetmete kohta arengumaades. []

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab vastav geograafiakomitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtaeg on üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

65) Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta. []

Artikkel 22 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 22

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

66) Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nende kauplemise reguleerimise teel. []

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] a rtikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud. Kui nõukogu ei ole artikli 19 punktides 1 ja 2 osutatud komitee ülesannete osas otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

67) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/73/EÜ kahekomponentsete tekstiilkiusegude teatavate kvantitatiivse analüüsi meetodite kohta. []

Artiklid 5 ja 6 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab direktiivides tekstiilinimetusi ja märgistamist käsitlev komitee, edaspidi "komitee".

2. II lisas sätestatud kvantitatiivse analüüsi meetodite määramiseks ja tehnika arenguga kohandamiseks vajalikud sätted võetakse vastu artiklis 6 sätestatud korras.

Artikkel 6

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra."

68) Nõukogu 20. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/96/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. []

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse direktiivi tehnika arenguga kohandamise komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

69) Nõukogu 20. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 58/97 ühenduse statistika kohta. []

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

70) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. veebruari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta. []

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

71) Nõukogu 17. veebruari 1997. aasta määrus (EÜ) nr 322/97 ühenduse statistika kohta. []

Artikkel 19 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 19

1. Artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud juhul abistab komisjoni statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Sellisel juhul kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

72) Nõukogu 24. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 550/97 HIV/AIDSiga seotud abinõude kohta arengumaades. []

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 8

1. Komisjoni abistab geograafilistel alustel moodustatud ja arenguküsimustes pädev komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

73) Nõukogu 22. juuli 1997. aasta määrus (EÜ) nr 1484/97 rahvastikupoliitika ja arengumaade programmide suhtes antava toetuse kohta. []

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

1. Komisjoni abistab arenguküsimuste eest vastutav komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

4. Komisjoni esindaja ettekande põhjal toimub lõikes 1 nimetatud komiteede ühisistungil üks kord aastas järgmisel aastal elluviidavate meetmete üldsuuniste arutelu."

74) Nõukogu 13. oktoobri 1997. aasta määrus (EÜ) nr 2046/97 Põhja-Lõuna koostöö kohta uimastite- ja narkomaaniavastases võitluses. []

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab geograafilistel alustel moodustatud ja arenguküsimustes pädev komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

4. Komisjoni esindaja ettekande põhjal toimub lõikes 1 nimetatud komiteede ühisistungil üks kord aastas järgmisel aastal elluviidavate meetmete üldsuuniste arutelu."

75) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 1997. aasta direktiiviga 97/67/EÜ ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta. []

Artikkel 21 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 21

Komitee

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

76) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ biotsiidide turuleviimise kohta. []

Artikli 28 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Küsimuste puhul, mis saadetakse alalisele komiteele käsitlemiseks artikli 10, artikli 11 lõike 4, artikli 16, artikli 27 lõike 1 punkti a ja lõike 2 ning artikli 32 alusel, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse kõnealuse otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud."

77) Nõukogu 16. veebruari 1998. aasta määrus (EÜ) nr 448/98, millega täiendatakse ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA) raames kaudselt mõõdetavate finantsvahendusteenuste (FISIM) jaotamise osas. []

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

78) Nõukogu 19. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta. []

Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 18

1. Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

79) Euroopa parlamendi ja nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsus nr 2119/98/EÜ, millega moodustatakse ühenduses epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje võrgustik. []

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Käesoleva otsuse rakendamisel abistab komisjoni komitee.

2. Kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

80) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ja nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta. []

Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

Komiteemenetlus

1. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

2. Komitee võtab vastu oma töökorra."

81) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/79/EÜ meditsiiniliste in vitro diagnostikavahendite kohta. []

Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 7

1. Komisjoni abistab direktiivi 90/385/EMÜ artikli 6 lõike 2 alusel moodustatud komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

4. Lõikes 1 osutatud komitee võib läbi vaadata kõiki käesoleva direktiivi rakendamisega seotud küsimusi."

82) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. jaanuari 1999. aasta otsus nr 276/1999/EÜ, millega võetakse vastu ühenduse mitmeaastane tegevuskava Interneti kasutamise turvalisemaks muutmise kohta ülemaailmsetes võrkudes leiduva ebaseadusliku ja kahjuliku materjali vastu võitlemise teel. []

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

83) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/2/EÜ ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. []

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

84) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. veebruari 1999. aasta direktiiv 1999/4/EÜ kohvi ja siguri ekstraktide kohta. []

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 5

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 178/2002 [] artikli 58 kohaselt moodustatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

85) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta. []

Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 15

Regulatiivkomitee menetlus

1. Lõikes 2 sätestatud menetlust kohaldatakse artikli 3 lõikega 3 ja artikli 4 lõikega 1 hõlmatud küsimuste puhul.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

86) Nõukogu 9. märtsi 1999. aasta määrus (EÜ) nr 530/1999 töötasude ja tööjõukulude struktuurilise statistika kohta. []

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 12

1. Komisjoni abistab statistikaprogrammi komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

87) Nõukogu 22. aprilli 1999. aasta määrus (EÜ) nr 856/1999, millega nähakse ette tavapärastele AKV banaanitarnijatele antava toetuse eriraamistik. []

Artiklid 6 ja 8 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 6

1. Komisjoni abistab geograafilistel alustel moodustatud ja arenguküsimustes pädev komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 8

1. Komisjoni abistab geograafilistel alustel moodustatud ja arenguküsimustes pädev komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23). artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

88) Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ jäätmete prügilasse ladestamise kohta. []

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 17

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

89) Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta määrus (EÜ) nr 975/1999, millega nähakse ette nõuded selliste arengukoostöömeetmete rakendamise kohta, mille eesmärk on aidata kaasa üldisele eesmärgile arendada ja tugevdada demokraatiat ja õigusriiki ning austada inimõigusi ja põhivabadusi. []

Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 13

1. Komisjoni abistab inimõiguste ja demokraatia komitee, edaspidi "komitee".

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

90) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 1999. aasta direktiivi 1999/45/EÜ ohtlike valmististe liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta. []

Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 20

1. Mis tahes muudatused, mis on vajalikud käesoleva direktiivi lisas esitatud nõuete kohandamiseks tehnika arenguga, võetakse vastu direktiivi 67/548/EMÜ artikli 29 lõike 4 punktis a sätestatud korras.

2. Komisjoni abistab komitee.

3. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

4. Komitee võtab vastu oma töökorra."

91) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiiv 1999/94/EÜ, milles käsitletakse kütusesäästuga ja süsinikdioksiidi heitmetega seotud andmete tarbijale kättesaadavust uute sõiduautode turustamisel. []

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 10

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Kui viidatakse käesolevale artiklile, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ [] artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra."

[1] EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 96/350/EÜ (EÜT L 135, 6.6.1996, lk 32).

[2] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[3] EÜT L 63, 13.3.1979, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/12/EÜ (EÜT L 77, 20.3.2002, lk 11).

[4] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[5] EÜT L 54, 5.3.1979, lk 124. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2329/98 (EÜT L 291, 30.10.1998, lk 2).

[6] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[7] EÜT L 229, 30.8.1980, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 96/70/EÜ (EÜT L 299, 23.11.1996, lk 26).

[8] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[9] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[10] EÜT L 213, 21.7.1982, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 1999/20/EÜ (EÜT L 80, 25.3.1999, lk 20).

[13] EÜT L 372, 31.12.1985, lk 50.

[14] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[15] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[16] EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1360/2002 (EÜT L 207, 5.8.2002, lk 1).

[18] EÜT L 145, 11.6.1988, lk 35. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 1999/12/EÜ (EÜT L 77, 23.3.1999, lk 22).

[20] EÜT L 157, 24.6.1988, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/60/EÜ (EÜT L 331, 3.12.1997, lk 7).

[21] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[22] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[23] EÜT L 184, 15.7.1988, lk 61. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 91/71/EMÜ (EÜT L 42, 15.2.1991, lk 25).

[24] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[25] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[26] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. Direktiivi on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1).

[27] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[28] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 27. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 94/34/EÜ (EÜT L 237, 10.9.1994, lk 1).

[29] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[30] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[31] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 34. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[32] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[33] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[34] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 38.

[35] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[36] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[37] EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 1999/41/EÜ (EÜT L 172, 8.7.1999, lk 38).

[38] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[39] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[40] EÜT L 160, 12.6.1989, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 3378/94 (EÜT L 366, 31.12.1994, lk 1).

[41] EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.

[42] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[43] EÜT L 88, 3.4.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2197/95 (EÜT L 221, 19.9.1995, lk 2).

[44] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[45] EÜT L 117, 8.5.1990, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 2001/204/EÜ (EÜT L 73, 15.3.2001, lk 32).

[46] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[47] EÜT L 276, 6.10.1990, lk 40.

[48] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[49] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[50] EÜT L 135, 30.5.1991, lk 40. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 98/15/EÜ (EÜT L 67, 7.3.1998, lk 29).

[51] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[52] EÜT L 133, 28.5.1991, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EMÜ) nr 2104/93 (EÜT L 191, 31.7.1993, lk 1).

[53] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[54] EÜT L 149, 14.6.1991, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2061/96 (EÜT L 277, 30.10.1996, lk 1).

[55] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[56] EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2000/56/EÜ (EÜT L 237, 21.9.2000, lk 45).

[57] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[58] EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1.

[59] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[60] EÜT L 373, 31.12.1991, lk 29. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[61] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[62] EÜT L 374, 31.12.1991, lk 32.

[63] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[64] EÜT L 374, 31.12.1991, lk 4.

[66] EÜT L 113, 30.4.1992, lk 19.

[67] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[68] EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/62/EÜ (EÜT L 305, 8.11.1997, lk 42).

[69] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[70] EÜT L 228, 11.8.1992, lk 24.

[71] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[72] EÜT L 297, 13.10.1992, lk 16.

[73] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[74] EÜT L 373, 21.12.1992, lk 26.

[75] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[76] EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

[77] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[78] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[79] EÜT L 52, 4.3.1993, lk 18.

[80] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[81] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[82] EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1.

[83] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[84] EÜT L 98, 24.4.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2197/95 (EÜT L 221, 19.9.1995, lk 2).

[85] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[86] EÜT L 149, 21.6.1993, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/77/EÜ (EÜT L 10, 16.1.1998, lk 28).

[87] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[88] EÜT L 149, 21.6.1993, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/77/EÜ.

[89] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[90] EÜT L 149, 21.6.1993, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/77/EÜ.

[91] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[92] EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/104/EÜ (EÜT L 6, 10.1.2002, lk 50).

[93] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[94] EÜT L 175, 19.7.1993, lk 1.

[95] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[96] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[97] EÜT L 167, 9.7.1993, lk 31. Otsust on muudetud otsusega 1999/296/EÜ (EÜT L 117, 5.5.1999, lk 35).

[98] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[99] EÜT L 186, 28.7.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1636/2001 (EÜT L 222, 17.8.2001, lk 1).

[100] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[101] EÜT L 187, 29.7.1993, lk 52. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 97/15/EÜ (EÜT L 95, 10.4.1997, lk 16).

[102] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[103] EÜT L 244, 30.9.1993, lk 23. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[104] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[105] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[106] EÜT L 290, 24.11.1993, lk 14.

[107] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[108] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[109] EÜT L 237, 10.9.1994, lk 3. Direktiivi on muudetud nõukogu direktiiviga 96/83/EÜ (EÜT L 48, 19.2.1997, lk 16).

[110] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[111] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[112] EÜT L 237, 10.9.1994, lk 13.

[113] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[114] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[115] EÜT L 182, 16.7.1994, lk 4. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2840/98 (EÜT L 354, 30.12.1998, lk 14).

[116] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[117] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[118] EÜT L 319, 12.12.1994, lk 1.

[119] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[120] EÜT L 365, 31.12.1994, lk 34.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 365, 31.12.1994, lk 24.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 61, 18.3.1995, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/5/EÜ (EÜT L 55, 24.2.2001, lk 59).

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 270, 13.11.1995, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1638/2001 (EÜT L 222, 17.8.2001, lk 29).

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 78, 28.3.1996, lk 27.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1.

[] EÜT L 235, 17.9.1996, lk 6.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 296, 21.11.1996, lk 55.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 299, 23.11.1996, lk 1.

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 306, 28.11.1996, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2476/2001 (EÜT L 334, 18.12.2001, lk 3).

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 32, 3.2.1997, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 46, 17.2.1997, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2001/11/EÜ (EÜT L 48, 17.2.2001, lk 20).

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 14, 17.1.1997, lk 7. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1614/2002 (EÜT L 244, 12.9.2002, lk 7).

[] Nõukogu 8. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 85, 27.3.1997, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 202, 30.7.1997, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 287, 21.10.1997, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 15, 21.1.1998, lk 14. Direktiivi on muudetud direktiiviga 2002/39/EÜ (EÜT L 176, 5.7.2002, lk 21).

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

[] EÜT L 58, 27.2.1998, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 162, 5.6.1998, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 268, 3.10.1998, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 2000/71/EÜ (EÜT L 287, 14.11.2000, lk 46).

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 331, 7.12.1998, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 33, 6.2.1999, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 66, 13.3.1999, lk 16.

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 66, 13.3.1999, lk 26.

[] EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 63, 12.3.1999, lk 6.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 108, 27.4.1999, lk 2.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 120, 8.5.1999, lk 1.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 200, 30.7.1999, lk 1. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 2001/60/EÜ (EÜT L 226, 22.8.2001, lk 5).

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

[] EÜT L 12, 18.1.2000, lk 16.

[] Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

--------------------------------------------------