32003R1874Euroopa Liidu Teataja L 275 , 25/10/2003 Lk 0012 - 0013


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1874/2003,

24. oktoober 2003,

millega kiidetakse heaks teatavate liikmesriikide skreipi kontrollimise programmid, määratletakse lisatagatised ja lubatakse erandeid seoses otsusele 2003/100/EÜ vastavate lammaste transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate resistentsuse aretusprogrammidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 999/2001, millega kehtestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad, [1] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1234/2003, [2] eriti selle VIII lisa A peatüki 1. jao punkti b alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EÜ) nr 999/2001 nähakse ette, et liikmesriikide skreipi kontrollimise programmid kiidetakse heaks, kui need vastavad teatavatele kõnealuses määruses sätestatud kriteeriumidele. Samuti nähakse määrusega (EÜ) nr 999/2001 ette selliste lisatagatiste määratlus, mida võidakse ühendusesiseses kaubanduses ja impordis kooskõlas kõnealuse määrusega nõuda.

(2) Komisjoni 13. veebruari 2003. aasta otsusega 2003/100/EÜ, millega nähakse ette miinimumnõuded aretusprogrammide kehtestamiseks, et saavutada lammaste resistentsus transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate suhtes, [3] nähakse ette, et iga liikmesriik peab kehtestama aretusprogrammi, et selekteerida teatavate lambatõugude resistentsus transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate suhtes. Samuti nähakse kõnealuse otsusega ette võimalus teha liikmesriigile erandeid aretusprogrammi kehtestamise nõudest eeldusel, et tal on siseriiklik skreipi kontrollimise programm, mis on esitatud ja heaks kiidetud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 999/2001 ja millega nähakse ette põllumajandusettevõttes surnud lammaste ja kitsede pidev aktiivne järelevalve kõnealuse liikmesriigi kõikides karjades.

(3) Loomade tervishoiu seisukohast tuleks siseriiklikud skreipi kontrollimise programmid kiita heaks üksnes juhul, kui skreipit esineb liikmesriigi territooriumil tõenäoliselt harva või üldse mitte. Rootsi esitas oma siseriikliku skreipi kontrollimise programmi 7. märtsil 2003 ja Taani 5. septembril 2003; mõlemad programmi vastavad määruses (EÜ) nr 999/2001 sätestatud nõutavatele kriteeriumidele ning mõlema liikmesriigi territooriumil esineb skreipit tõenäoliselt harva või üldse mitte. Sellest tulenevalt tuleks kõnealuste liikmesriikide siseriiklikud skreipi kontrollimise programmid heaks kiita.

(4) Rootsile ja Taanile tuleks nende siseriiklike skreipi kontrollimise programmide alusel teha erandid otsuses 2003/100/EÜ sätestatud aretusprogrammist ning tuleks näha ette kaubanduse lisatagatised, mida nõutakse määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatükis ja IX lisa E peatükis.

(5) Siseriiklikud skreipi kontrollimise programmid ja lisatagatised ning erandid aretusprogrammide kehtestamise nõudest võib edaspidi heaks kiita ja määratleda ka teiste liikmesriikide suhtes. Sellest tulenevalt on asjakohane näha need meetmed ette määrusega.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Siseriiklike skreipi kontrollimise programmide heakskiitmine

Lisas loetletud liikmesriikide siseriiklikud skreipi kontrollimise programmid kiidetakse heaks.

Artikkel 2

Lisatagatised põllumajandusettevõtetele

1. Lisas loetletud liikmesriikidesse saatmiseks ettenähtud lambad ja kitsed, mis pärinevad lisas loetlemata liikmesriikidest või kolmandatest riikidest, peavad olema sünnist saadik pidevalt hoitud põllumajandusettevõtetes, mis on vähemalt seitsme aasta jooksul enne nende loomade saatmiskuupäeva täitnud järgmisi tingimusi:

a) ühtegi skreipi juhtu ei ole kinnitatud;

b) skreipi tõttu ei ole kohaldatud mingeid likvideerimismeetmeid;

c) põllumajandusettevõtetes ei ole määruse (EÜ) nr 999/2001 artikli 13 lõike 1 punkti b alusel riskirühma kuuluvateks tunnistatud loomi.

2. Lisas loetletud liikmesriikidesse saatmiseks ettenähtud lammaste ja kitsede sperma, munarakud ja embrüod, mis pärinevad lisas loetlemata liikmesriikidest või kolmandatest riikidest, peavad olema saadud doonoritelt, keda on sünnist saadik pidevalt hoitud põllumajandusettevõtetes, mis vastavad lõikes 1 sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

Ametlikud liikumispiirangud

1. Lisas loetletud liikmesriigid kohaldavad lõikes 2 sätestatud ametlikke liikumispiiranguid põllumajandusettevõtete suhtes, kes saavad lambaid või kitsi või lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid, seitsme aasta jooksul alates nende loomade, sperma, munarakkude ja embrüote viimasest saatmiskuupäevast, kui:

a) loomad, sperma, munarakud ja embrüod on saadud lisas loetlemata liikmesriikidest või kolmandatest riikidest; ning

b) punktis a nimetatud liikmesriigis või kolmandas riigis on esinenud kinnitatud skreipi juhte kolme aasta jooksul enne või pärast loomade, sperma, munarakkude ja embrüote saatmiskuupäeva.

2. Põllumajandusettevõtetele, mis saavad lõike 1 punktides a ja b sätestatud tingimustele vastavaid loomi, spermat, munarakke ja embrüoid, kehtestatakse ametlik piirang, nii et lambaid ja kitsi, spermat, munarakke ja embrüoid võib põllumajandusettevõttesse ja sealt välja viia üksnes otse tapmiseks.

3. Lõikes 2 sätestatud liikumispiiranguid ei kohaldata juhul, kui võetakse vastu ARR/ARR prioonvalgu genotüübiga lambaid või ARR/ARR prioonvalgu genotüübiga doonori spermat, munarakke ja embrüoid.

Artikkel 4

Erandid aretusprogrammi kehtestamise nõudest

Otsuse 2003/100/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese taande kohaselt tehakse lisas loetletud liikmesriikidele erand kõnealuse otsuse artikli 2 lõikes 1 sätestatud aretusprogrammi kehtestamise nõudest.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. oktoober 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1.

[2] EÜT L 173, 11.7.2003, lk 6.

[3] EÜT L 41, 14.2.2003, lk 41.

--------------------------------------------------

LISA

Liikmesriigid, kelle siseriiklik skreipi kontrollimise programm on heaks kiidetud

Rootsi

Taani.

--------------------------------------------------