32003R1799Euroopa Liidu Teataja L 264 , 15/10/2003 Lk 0012 - 0013


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1799/2003,

13. oktoober 2003,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse nõukogu 7. juuli 2003. aasta ühist seisukohta 2003/495/ÜVJP Iraagi kohta, [1] mida on viimati muudetud ühise seisukohaga 2003/735/ÜVJP, [2]

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1) Järgides ÜRO Julgeolekunõukogu 22. mai 2003. aasta resolutsiooni 1483 (2003), võttis nõukogu 7. juulil 2003 vastu määruse (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga [3] ning mis muu hulgas sätestab Iraagi endise valitsuse ja teiste riigiorganite vahendite külmutamise meetmed. Need meetmed jõustusid 9. juulil 2003.

(2) Asjakohaste dokumentide läbivaatamine on viinud järelduseni, et resolutsioon ei nõua külmutamismeetmete kohaldamist ministeeriumide ja muude avalike asutuste rahaliste vahendite ja majandusressursside suhtes, mis ei paiknenud 22. mail 2003 Iraagist väljaspool, vaid viidi Iraagist välja pärast seda kuupäeva.

(3) Eelnevat silmas pidades tuleb uuesti läbi vaadata rahaliste vahendite ja majandusressursside Iraagi avalike asutuste käsutusse andmise keeld, mis kahjustab selliste asutuste tööd ja asjatult takistab Iraagi ülesehitamist. Sellest tulenevalt kaob vajadus selgituse järele, mis käsitleb seoses ekspordiga laekuvaid makseid, mis sooritatakse määruse (EÜ) nr 1210/2003 asjaomases lisas loetletud riiklike pankade kaudu.

(4) Resolutsioonis 1483 (2003) käsitletakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist esimese sammuna protsessis, mis viib nende ressursside ülekandmiseni Iraagi Arengufondi. Resolutsioon arvab sellest protsessist välja rahalised vahendid ja majandusressursid, mis on enne 22. maid 2003 tekkinud põhjendatud kinnipidamisõiguse või tehtud kohtuotsuse esemeks. Külmutamismeetmete säilitamine ei ole seega asjakohane, kui kõnealused rahalised vahendid ja majandusressursid on selgesõnaliselt vabastatud arengufondi ülekandmise nõudest.

(5) Olgu märgitud, et külmutamisnõude puudumine ei tohiks piirata vahekohtute ja välisriikide kohtute otsuste tunnustamise ja täitmise tavalise korra kohaldatavust. Lisaks sellele ei tohiks teha erandeid kohtuotsuste suhtes, millega rikutakse nõukogu 7. detsembri 1992. aasta määrust (EÜ) nr 3541/92, mis keelab Iraagi nõuete rahuldamine seoses lepingute ja tehingutega, mille täitmist on mõjutanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 661 (1990) ja sellega seotud resolutsioonid. [4]

(6) Kuna käesolevad muudatused on seotud resolutsiooni 1483 (2003) tõlgendamisega, on asjakohane jõustada need tagasiulatuvalt alates määruse (EÜ) nr 1210/2003 jõustumise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1210/2003 muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 4 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad Iraagi eelmisele valitsusele või sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud ja III lisas loetletud avalik-õiguslikele asutustele, ettevõtetele, sealhulgas eraõiguslikele äriühingutele, milles avalikel asutustel on enamus- või kontrollosalus, või kõnealuse valitsuse asutustele ning mis asusid 22. mail 2003 väljaspool Iraaki.

2. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad järgmistele sanktsioonide komitee poolt kindlaks määratud ja IV lisas loetletud isikutele või on kõnesolevate isikute valduses:

a) endine president Saddam Hussein;

b) tema režiimi kõrgemad ametnikud;

c) nende pereliikmed; või

d) punktides a), b) ja c) sätestatud isikutele kuuluvad või neile otseselt või kaudselt nende kontrollitavad juriidilised isikud, asutused või üksused ja kõik nende nimel või nende suunamisel tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud.

3. Rahalisi vahendeid ei anta otseselt ega kaudselt IV lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, asutuste või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

4. Majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt IV lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, asutuste või üksuste käsutusse ega nende toetuseks viisil, mis võimaldaks neil hankida rahalisi vahendeid, kaupu või teenuseid."

2. Artiklist 5 jäetakse välja lõige 2.

3. Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 6

1. Erandina artiklist 4 võivad liikmesriikide V lisas loetletud pädevad asutused lubada külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

a) rahalised vahendid või majandusressursid on enne 22. maid 2003 kohtu, haldusorgani või vahekohtu kinnitatud põhjendatud kinnipidamisõiguse või enne 22. maid 2003 mainitud asutuste poolt tehtud otsuse esemeks;

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega tunnustatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) nõude rahuldamisega ei rikuta määrust (EÜ) nr 3541/92; ja

d) kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomaste liikmesriikide avaliku korraga.

2. Kõigil muudel juhtudel vabastatakse artikli 4 kohaselt külmutatud rahalised vahendid, majandusressursid ja nendest saadud tulu ainult selleks, et kanda need üle Iraagi Keskpanga hallatavasse Iraagi Arengufondi vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1483 (2003) sätestatud tingimustele."

4. V lisa pealkiri asendatakse järgmisega:

"Artiklites 6, 7 ja 8 osutatud pädevate asutuste loend"

.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 9. juulist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 13. oktoober 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

F. Frattini

[1] ELT L 169, 8.7.2003, lk 72.

[2] ELT L 264, 15.10.2003, lk 12.

[3] ELT L 169, 8.7.2003, lk 6.

[4] EÜT L 361, 10.12.1992, lk 1.

--------------------------------------------------