32003R1787Euroopa Liidu Teataja L 270 , 21/10/2003 Lk 0121 - 0122


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1787/2003,

29. september 2003,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 37,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut [1]

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 29. septembri määrusega (EÜ) nr 1788/2003, millega kehtestatakse maks piima- ja piimatootesektoris, [2] kehtestatakse piima ja piimatoodete maksu kohaldamiseeskirjad eesmärgiga vähendada turul pakkumise ja nõudmise tasakaalustamatust ning kõrvaldada sellest tulenevad struktuurilised ülejäägid; selle korra kohaldamist jätkatakse 11 järjestikuseks piimandusaastaks alates 1. aprillist 2004.

(2) Piima ja piimatoodete tarbimise edendamiseks ühenduses ja nende toodete konkurentsivõime tõstmiseks rahvusvahelistel turgudel tuleks turutoetusi vähendada, vähendades eelkõige alates 1. juulist 2004 järk-järgult nõukogu määrusega (EÜ) nr 1255/1999 [3] kehtestatud või ja lõssipulbri sekkumishindu. Selleks tuleks nende kahe toote suhtelist sekkumishinna taset kohandada.

(3) Taotlushind, mis moodustub eelkõige või ja lõssipulbri sekkumishinnast, toimib toetuse taseme indikaatorina; kuna praegu kohaldatakse sekkumist mõlema toote suhtes ainult maksimumkoguse kohta ja piiratud aja jooksul aastas, võib taotlushinna kaotada.

(4) Või sekkumisostude jaoks tuleks kehtestada kindel ülemmäär, et vältida kunstliku vajaduse tekkimist suurel määral sekkumise järele.

(5) Kuna piimatootjate tulu toetamise meetmeid otsetoetuste näol on kohandatud ja need on kehtestatud 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, [4] tuleks need seetõttu määrusest (EÜ) nr 1255/1999 välja jätta.

(6) Seepärast on vastavalt vaja muuta määrust (EÜ) nr 1255/1999,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1255/1999 muudetakse järgmiselt.

1. Artikkel 3 tunnistatakse kehtetuks.

2. Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Kehtestatakse järgmised ühenduse sekkumishinnad, väljendatuna eurodes 100 kg kohta:

a) või puhul:

- 1. juuli 2000 30. juuni 2004: 328,20,

- 1. juuli 2004 30. juuni 2005: 305,23,

- 1. juuli 2005 30. juuni 2006: 282,44,

- 1. juuli 2006 30. juuni 2007: 259,52,

- alates 1. juulist 2007: 246,39;

b) lõssipulber:

- 1. juuli 2000 30. juuni 2004: 205,52,

- 1. juuli 2004 30. juuni 2005: 195,24,

- 1. juuli 2005 30. juuni 2006: 184,97,

- alates 1. juulist 2006: 174,69."

3. Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Kui või turuhinnad ühes või enamas liikmesriigis on esindava aja jooksul alla 92 % sekkumishinnast, ostavad sekkumisametid mis tahes aasta 1. märtsist kuni 31. augustini asjaomastes liikmesriikides lõikes 2 osutatud või kokku hinnaga, mis on 90 % sekkumishinnast, võttes arvesse kindlaksmääratavaid tingimusi.

Kui eespool nimetatud ajavahemiku jooksul ületavad sekkumiseks pakutavad kogused 70000 tonni 2004. aastal, 60000 tonni 2005. aastal, 50000 tonni 2006. aastal, 40000 tonni 2007. aastal ja 30000 tonni 2008. ja järgmistel aastatel, võib komisjon sekkumiskokkuostu peatada.

a) Sellisel juhul võivad sekkumisametid kokkuostu läbi viia alalise pakkumismenetluse teel, võttes arvesse kindlaksmääratavaid tingimusi;

Kui või turuhinnad ühes või enamas liikmesriigis on esindava aja jooksul 92 % sekkumishinnast või rohkem, peatab komisjon kokkuostu."

4. Artikli 14 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Täispiima puhul on ühenduse toetus:

- 23,24 eurot 100 kg kohta kuni 30. juunini 2004,

- 21,69 eurot 100 kg kohta ajavahemikus 1. juuli 2004 30. juuni 2005,

- 20,16 eurot 100 kg kohta ajavahemikus 1. juuli 2005 – 30. juuni 2006,

- 18,61 eurot 100 kg kohta ajavahemikus 1. juuli 2006 – 30. juuni 2007,

- 18,15 eurot 100 kg kohta alates 1. juulist 2007.

Muude piimatoodete puhul määratakse toetuse suurus kindlaks asjaomaste toodete piimasisaldust arvestades."

5. Artiklid 1625 jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkti 1 kohaldatakse siiski alates 1. aprillist 2004; punkti 3 kohaldatakse alates 1. märtsist 2004 ja punkti 5 alates 1. jaanuarist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. september 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Alemanno

[1] Arvamus on esitatud 5. juunil 2003 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

[2] ELT L 270, 21.10.2003, lk 123.

[3] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 48. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 509/2002 (EÜT L 79, 22.3.2002, lk 15).

[4] ELT L 270, 21.10.2003, lk 1.

--------------------------------------------------