32003R1560Euroopa Liidu Teataja L 222 , 05/09/2003 Lk 0003 - 0023


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1560/2003,

2. september 2003,

millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad määrusele (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määrust (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest, [1] ja eriti selle artikli 15 lõiget 5, artikli 17 lõiget 3, artikli 18 lõiget 3, artikli 19 lõikeid 3 ja 5, artikli 20 lõikeid 1, 3 ja 4 ja artikli 22 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 343/2003 tõhusaks rakendamiseks tuleb vastu võtta hulk üksikasjalikke eeskirju. Need eeskirjad peavad olema selgelt määratletud, et hõlbustada koostööd liikmesriikide asutuste vahel, kes on pädevad nimetatud määrust rakendama, pidades silmas vastuvõtmis- ja tagasivõtmispalvete edastamist ja menetlemist, teabesaamispalveid ja üleandmiste teostamist.

(2) Mõnes Euroopa ühenduste liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramist käsitleva, Dublinis 15. juunil 1990 allkirjastatud konventsiooni [2] ja seda konventsiooni asendava määruse (EÜ) nr 343/2003 vahelise suurima võimaliku järjepidevuse tagamiseks peaks käesolev määrus põhinema ühistel põhimõtetel, loenditel ja vormidel, mille on vastu võtnud selle konventsooni artikliga 18 asutatud komitee ja milles on tehtud uute kriteeriumide kehtestamisest, teatavate sätete sõnastusest ja saadud kogemustest tulenevaid vajalikke muudatusi.

(3) Tuleb arvesse võtta määruses (EÜ) nr 343/2003 sätestatud menetluste ja nõukogu 11. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2725/2000 (mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemi kehtestamist Dublini konventsiooni tõhusa kohaldamise eesmärgil) [3] kohaldamise vastastikust mõju.

(4) Nii liikmesriikide kui ka asjaomaste varjupaigataotlejate seisukohast on soovitav sellise menetluse olemasolu, mille abil lahendada juhtumeid, mil liikmesriigid on määruse (EÜ) nr 343/2003 artiklis 15 sisalduva humanitaarklausli kohaldamise suhtes eriarvamusel.

(5) Elektroonilise andmeedastusvõrgu loomine määruse (EÜ) nr 343/2003 rakendamise hõlbustamiseks tähendab, et tuleb kehtestada võrgu suhtes kohaldatavad tehnilised nõuded ja võrgu kasutamise kord.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) [4] kehtib määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 21 kohaselt töötlemise suhtes, mis toimub käesoleva määruse raames.

(7) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei ole määrus (EÜ) nr 343/2003 ja seega ka käesolev määrus Taani suhtes siduv ega kohaldatav seni, kuni sõlmitakse kokkulepe, mis võimaldab Taanil osaleda määruses (EÜ) nr 343/2003.

(8) Mõnes liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriume ja mehhanisme käsitleva, 19. jaanuaril 2001 Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel sõlmitud kokkuleppe [5] artikli 4 järgi kohaldatakse käesolevat määrust Euroopa Ühenduse liikmesriikides ja ühtlasi ka Islandil ja Norras. Seega mõistetakse käesoleva määruse kohaldamisel liikmesriikide all ka Islandit ja Norrat.

(9) Määruse (EÜ) nr 343/2003 kohaldamise võimaldamiseks peaks käesolev määrus jõustuma võimalikult kiiresti.

(10) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 27 kohaselt asutatud komitee arvamusega kooskõlas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

MENETLUSED

I PEATÜKK

PALVETE KOOSTAMINE

Artikkel 1

Vastuvõtmispalvete koostamine

1. Vastuvõtmispalved koostatakse tüüpvormil vastavalt I lisas esitatud näidisele. Vorm sisaldab kohustuslikke välju, mis tuleb nõuetekohaselt täita, ja muid välju, mis täidetakse teabe olemasolu korral. Lisateabe võib märkida selleks ettenähtud väljale.

Palve sisaldab ka:

a) koopiat otsestest ja kaudsetest tõenditest, mis näitavad, et palve saajaks olev liikmesriik vastutab varjupaigataotluse läbivaatamise eest, ja sellele vajaduse korral lisatud märkusi, mis käsitlevad tõendite saamise asjaolusid ja tõendusjõudu, mille palve esitajaks olev liikmesriik on neile omistanud määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 18 lõikes 3 osutatud otseste ja kaudsete tõendite loendite põhjal, mis on esitatud käesoleva määruse II lisas;

b) vajaduse korral koopiat taotleja kirjalikest või siis suulistest, üles märgitud avaldustest.

2. Kui palve põhineb kokkulangevusel, millest Eurodac-süsteemi kesküksus on määruse (EÜ) nr 2725/2000 artikli 4 lõike 5 kohaselt teatanud pärast seda, kui varjupaigataotleja sõrmejälgi on võrreldud varem võetud ja kesküksusele nimetatud määruse artikli 8 kohaselt saadetud ning nimetatud määruse artikli 4 lõike 6 kohaselt kontrollitud sõrmejälgedega, sisaldab palve ka kesküksuse edastatud teavet.

3. Kui palve esitajaks olev liikmesriik palub määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 17 lõike 2 kohaselt kiiresti vastata, kirjeldatakse palves varjupaiga taotlemise asjaolusid ning märgitakse kiire vastuse palumist õigustavad asjaolud ja õiguslikud põhjused.

Artikkel 2

Tagasivõtmispalvete koostamine

Tagasivõtmispalved koostatakse tüüpvormil vastavalt III lisas esitatud näidisele ja selles märgitakse palve laad ja põhjused ning palve aluseks olevad määruse (EÜ) nr 343/2003 sätted.

Palves esitatakse ka kokkulangevus, millest Eurodac-süsteemi kesküksus on määruse (EÜ) nr 2725/2000 artikli 4 lõike 5 kohaselt teatanud pärast seda, kui taotleja sõrmejälgi on võrreldud varem võetud ja kesküksusele nimetatud määruse artikli 4 lõigete 1 ja 2 kohaselt saadetud ning nimetatud määruse artikli 4 lõike 6 kohaselt kontrollitud sõrmejälgedega.

Palvete puhul, mis on seotud enne Eurodac-süsteemi kasutamist tehtud taotlustega, lisatakse vormile sõrmejälgede jäljend.

II PEATÜKK

PALVETE MENETLEMINE

Artikkel 3

Vastuvõtmispalvete menetlemine

1. Palves esitatud asjaolud ja õiguslikud põhjused vaadatakse läbi määruse (EÜ) nr 343/2003 sätteid ja käesoleva määruse II lisas sätestatud otseste ja kaudsete tõendite loendeid silmas pidades.

2. Olenemata sellest, millistele määruse (EÜ) nr 343/2003 kriteeriumidele ja sätetele tuginetakse, uurib palve saajaks olev liikmesriik nimetatud määruse artikli 18 lõigetes 1 ja 6 ettenähtud tähtaja jooksul põhjalikult ja erapooletult ja kogu talle otseselt või kaudselt kättesaadava teabe alusel, kas ta vastutab varjupaigataotluse läbivaatamise eest. Kui palve saajaks oleva liikmesriigi sooritatava uurimise käigus selgub, et ta on vastutav vähemalt ühe nimetatud määruses sätestatud kriteeriumi alusel, tunnustab ta oma vastutust.

Artikkel 4

Tagasivõtmispalvete menetlemine

Kui tagasivõtmispalve põhineb Eurodac-süsteemi kesküksuse esitatud teabel, mida palve esitajaks olev liikmesriik on kontrollinud määruse (EÜ) nr 2725/2000 artikli 4 lõike 6 kohaselt, tunnustab palve saajaks olev liikmesriik oma vastutust, välja arvatud juhul, kui teostatud uurimise käigus selgub, et tema kohustused on ära langenud määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 4 lõike 5 teise lõigu või artikli 16 lõike 2, 3 või 4 alusel. Kohustuste äralangemisele nimetatud sätete alusel võib tugineda üksnes asitõendite või varjupaigataotleja põhjendatud ja tõendatavate avalduste põhjal.

Artikkel 5

Eitav vastus

1. Kui palve saajaks olev liikmesriik leiab pärast uurimist, et esitatud tõenditest ei nähtu, et ta on vastutav, sisaldab eitav vastus, mille ta saadab palve esitajaks olevale liikmesriigile, keeldumise täielikku ja üksikasjalikku põhjendust.

2. Kui palve esitajaks oleva liikmesriigi arvates põhineb selline keeldumine väärhinnangul või kui ta tema käsutuses on täiendavaid tõendeid, võib ta paluda oma palve uuesti läbi vaadata. Seda võimalust tuleb kasutada kolme nädala jooksul eitava vastuse saamisest. Palve saajaks olev liikmesriik püüab vastata kahe nädala jooksul. Igal juhul ei pikenda see täiendav menetlus määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 18 lõigetes 1 ja 6 ning artikli 20 lõike 1 punktis b sätestatud tähtaegu.

Artikkel 6

Jaatav vastus

Kui liikmesriik tunnustab oma vastutust, mainitakse seda vastuses ja täpsustatakse aluseks olev määruse (EÜ) nr 343/2003 säte ning märgitakse eelseisva üleandmise teostamiseks vajalikud andmed, nagu näiteks selle asutuse või isiku kontaktandmed, kellega tuleb ühendust võtta.

III PEATÜKK

ÜLEANDMINE

Artikkel 7

Üleandmiste teostamise kord

1. Üleandmise vastutavale liikmesriigile võib teostada ühel järgmistest viisidest:

a) varjupaigataotleja algatusel teatava tähtaja jooksul;

b) järelevalve all toimuva lahkumisena, kusjuures palve esitajaks oleva liikmesriigi ametnik saadab varjupaigataotleja lahkumispunkti ja vastutavale liikmesriigile teatatakse varjupaigataotleja saabumise kohast, kuupäevast ja kellaajast kokkulepitud tähtaja jooksul;

c) saatjaga, kusjuures palve esitajaks oleva liikmesriigi ametnik või palve esitajaks oleva liikmesriigi selleks volitatud asutuse esindaja saadab varjupaigataotlejat ja annab ta asutustele üle vastutavas liikmesriigis.

2. Lõike 1 punktides a ja b kirjeldatud juhtudel antakse taotlejale määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 19 lõikes 3 ja artikli 20 lõike 1 punktis e osutatud reisiluba, mille näidis on esitatud käesoleva määruse IV lisas, et ta saaks siseneda vastutavasse liikmesriiki ja tõendada oma isikut oma saabumisel sellisesse kohta ja sellisel ajal, mis tehti talle teatavaks vastutava liikmesriigi tehtud vastuvõtmis- või tagasivõtmisotsusest teatamisel.

Lõike 1 punktis c kirjeldatud juhul antakse reisiluba siis, kui varjupaigataotlejal ei ole isikut tõendavaid dokumente. Asjaomased liikmesriigid lepivad üleandmise ajas ja kohas eelnevalt kokku artiklis 8 sätestatud korras.

3. Üleandev liikmesriik tagab, et kõik varjupaigataotleja dokumendid tagastatakse taotlejale enne tema lahkumist, antakse saatjate kätte hoiule eesmärgiga anda need üle vastutava liikmesriigi pädevatele asutustele või saadetakse neile asutustele muul sobival viisil.

Artikkel 8

Koostöö üleandmiste teostamisel

1. Vastutav liikmesriik on kohustatud hoolitsema selle eest, et varjupaigataotleja saaks üle antud esimesel võimalusel ja et tema sissesõitu ei takistataks. See liikmesriik määrab vajaduse korral kindlaks koha oma territooriumil, kuhu varjupaigataotleja viiakse või kus ta pädevatele asutustele üle antakse, võttes arvesse geograafilisi piiranguid ja üleandvale liikmesriigile kättesaadavaid transpordiliike. Mitte mingil juhul ei või nõuda, et saatja saadaks varjupaigataotlejat rahvusvahelise transpordivahendi sihtpunktist kaugemale või et üleandev liikmesriik kataks transpordikulud sellest punktist edasi.

2. Üleandev liikmesriik hoolitseb varjupaigataotleja ja tema saatja transpordi eest ja määrab vastutava liikmesriigiga nõu pidades kindlaks saabumise aja ja vajaduse korral pädevatele asutustele üleandmise üksikasjaliku korra. Vastutav liikmesriik võib nõuda, et talle teatataks saabumisest kolm tööpäeva ette.

Artikkel 9

Üleandmiste edasilükkamine ja hilinemine

1. Vastutavale liikmesriigile teatatakse viivitamata üleandmise edasilükkamisest, mis tuleneb kas peatava toimega kaebusest või uuesti läbi vaatamisest või füüsilistest põhjustest, nagu varjupaigataotleja halb tervis, või transpordivahendi puudumisest või asjaolust, et varjupaigataotleja hoiab üleandmisest kõrvale.

2. Liikmesriik, kes mõnel määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 19 lõikes 4 ja artikli 20 lõikes 2 kirjeldatud põhjustest ei saa üleandmist teostada kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 3 ja artikli 20 lõike 1 punktis d osutatud tavapärase tähtaja jooksul, teatab sellest vastutavale liikmesriigile enne selle tähtaja lõppu. Vastasel juhul jääb vastutus varjupaigataotluse läbivaatamise ja muude määruse (EÜ) nr 343/2003 kohaste kohustuste täitmise eest esimesena nimetatud liikmesriigile kooskõlas kõnealuse määruse artikli 19 lõikega 4 ja artikli 20 lõikega 2.

3. Kui mõnel määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 19 lõikes 4 ja artikli 20 lõikes 2 kirjeldatud põhjustest kavatseb liikmesriik teostada üleandmise pärast tavapärase kuuekuulise tähtaja lõppu, lepib ta asjakohastes küsimustes eelnevalt kokku vastutava liikmesriigiga.

Artikkel 10

Üleandmine pärast palve vaikimisi rahuldamist

1. Kui sõltuvalt asjaoludest ka määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 18 lõike 7 või artikli 20 lõike 1 punkti c kohaselt loetakse palve saajaks olev liikmesriik vastuvõtmis- või tagasivõtmispalve rahuldanuks, algatab palve esitajaks olev liikmesriik üleandmise korraldamiseks vajaliku nõupidamise.

2. Kui palve esitajaks olev liikmesriik seda palub, peab vastutav liikmesriik viivitamata kirjalikult kinnitama, et ta tunnustab oma vastutust, mis tuleneb tähtaja jooksul vastamata jätmisest. Vastutav liikmesriik võtab võimalikult kiiresti vajalikud meetmed, et määrata kindlaks varjupaigataotleja saabumiskoht, ja lepib vajaduse korral palve esitajaks oleva liikmesriigiga kokku saabumise aja ja pädevatele asutustele üleandmise üksikasjaliku korra.

IV PEATÜKK

HUMANITAARKLAUSEL

Artikkel 11

Ülalpeetavus

1. Kui varjupaigataotleja sõltub mõnes liikmesriigis viibiva sugulase abist või kui mõnes liikmesriigis viibiv sugulane sõltub varjupaigataotleja abist, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 15 lõiget 2.

2. Määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 15 lõikes 2 kirjeldatud ülalpeetavust hinnatakse võimaluse korral erapooletutel alustel, näiteks arstitõendite põhjal. Kui selliseid tõendeid ei ole või neid ei saa esitada, loetakse humanitaarsed põhjused tõendatuks üksnes asjaomaste isikute esitatud veenva teabe põhjal.

3. Asjaomaste isikute kokkuviimise vajalikkuse ja otstarbekuse hindamisel võetakse arvesse:

a) päritoluriigis valitsenud perekondlikku olukorda;

b) asjaomaste isikute lahkusattumise asjaolusid;

c) seda, millises järgus on liikmesriikides käimasolevad mitmesugused varjupaigamenetlused või välismaalasi käsitlevate õigusnormide alusel toimuvad menetlused.

4. Enne määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 15 lõike 2 kohaldamist tuleb igal juhul veenduda, et varjupaigataotleja või sugulane suudab tegelikult anda vajalikku abi.

5. Asjaomased liikmesriigid lepivad kokku, millises liikmesriigis sugulased taas kokku viiakse ja millisel kuupäeval üleandmine toimub, võttes arvesse:

a) ülalpeetava isiku liikumisvõimalusi;

b) asjaomaste isikute olukorda elamisloa osas, kusjuures eelistatakse viia varjupaigataotleja oma sugulase juurde, kui viimati nimetatul on juba olemas kehtiv elamisluba ja äraelamiseks vajalikud vahendid liikmesriigis, kus ta elab.

Artikkel 12

Saatjata alaealised

1. Kui otsus usaldada saatjata alaealine mõne muu sugulase hoolde peale ema, isa või seadusliku eestkostja võib põhjustada erilisi raskusi, eeskätt juhul, kui asjaomane täiskasvanu elab väljaspool selle liikmesriigi võimkonda, kus alaealine on taotlenud varjupaika, hõlbustatakse koostööd liikmesriikide pädevate asutuste, eelkõige alaealiste kaitsmise eest vastutavate asutuste või kohtute vahel ja võetakse vajalikud meetmed tagamaks, et need asutused saavad kõiki asjaolusid teades otsustada asjaomase täiskasvanu või asjaomaste täiskasvanute suutlikkuse üle hooldada alaealist viisil, mis vastab alaealise huvidele.

Seejuures võetakse arvesse tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö pakutavaid võimalusi.

2. Asjaolu, et alaealise paigutamisega seotud menetluste kestuse tõttu võidakse ületada määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 18 lõigetes 1 ja 6 ning artikli 19 lõikes 4 sätestatud tähtaegu, ei pruugi takistada vastutava liikmesriigi määramise menetluse jätkamist või üleandmise teostamist.

Artikkel 13

Menetlused

1. Sõltuvalt asjaoludest esitab mõnele muule liikmesriigile määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 15 alusel palve varjupaigataotleja vastu võtta kas liikmesriik, kus varjupaigataotlus esitati ja kes teostab vastutava liikmesriigi määramise menetlust, või vastutav liikmesriik.

2. Vastuvõtmispalve sisaldab kõiki palve esitajaks oleva liikmesriigi valduses olevaid materjale, et palve saajaks olev liikmesriik saaks olukorda hinnata.

3. Palve saajaks olev liikmesriik teeb vajalikud kontrollimised, et teha sõltuvalt asjaoludest kindlaks humanitaarsed põhjused, eeskätt perekondlikku või kultuurilist laadi põhjused, või asjaomase isiku ülalpeetavuse vajadus või teise asjaomase isiku suutlikkus ja tahe anda vajalikku abi.

4. Igal juhul on vaja asjaomaste isikute nõusolekut.

Artikkel 14

Lepitamine

1. Kui liikmesriigid ei suuda lahendada vaidlust, mis käsitleb kas üleandmise või määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 15 kohase sugulaste kokkuviimise vajalikkust või seda, millises liikmesriigis tuleks asjaomased isikud taas kokku viia, võivad nad rakendada käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud lepitusmenetlust.

2. Lepitusmenetlus algatatakse taotusega, mille mõni vaidluses osalev liikmesriik esitab määruse (EÜ) nr 343/2003 artikliga 27 asutatud komitee esimehele. Lepitusmenetluse rakendamisega nõustumisel võtavad liikmesriigid kohustuse võtta väljapakutavat lahendust võimalikult suurel määral arvesse.

Komitee esimees määrab kolm komitee liiget, kes esindavad kolme asjaga mitteseotud liikmesriiki. Vaidlusosaliste väited esitatakse neile kirjalikult või suuliselt ja pärast asja arutamist pakuvad nad ühe kuu jooksul välja lahenduse, mis on vajaduse korral hääletusele pandud.

Arutamist juhib komitee esimees või tema asetäitja. Ta võib esitada oma seisukoha, kuid ei tohi hääletada.

Väljapakutud lahendus on lõplik ja pöördumatu, sõltumata sellest, kas vaidlusosalised kiidavad selle heaks või lükkavad selle tagasi.

V PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 15

Palvete saatmine

1. Palved, vastused ja kõik liikmesriikide vahelised kirjad, mis on seotud määruse (EÜ) nr 343/2003 kohaldamisega, saadetakse võimaluse korral elektroonilise sidevõrgu "DubliNet" kaudu, mis on loodud käesoleva määruse II jaotise alusel.

Erandina esimesest lõigust võib üleandmiste teostamise eest vastutavate ametkondade ja palve saajaks oleva liikmesriigi pädevate ametkondade vahelisi kirju, mis käsitlevad üleandmiste teostamise korda, saabumisaega ja -kohta, saata ka muul viisil, eriti juhul, kui varjupaigataotlejaga on kaasas saatja.

2. Kõiki artiklis 19 osutatud riiklikust juurdepääsupunktist lähtuvaid palveid, vastuseid ja kirju käsitletakse ehtsana.

3. Süsteemi väljastatud kättesaamisteatist käsitletakse tõendina palve või vastuse saatmise ning saamiskuupäeva ja -kellaaja kohta.

Artikkel 16

Suhtluskeel

Asjaomased liikmesriigid valivad suhtluskeele või -keeled omavahelisel kokkuleppel.

Artikkel 17

Asjaomaste isikute nõusolek

1. Määruse (EÜ) nr 343/2003 artiklite 7 ja 8, artikli 15 lõike 1 ja artikli 21 lõike 3 kohaldamiseks on vaja asjaomaste isikute sooviavaldust või nõusolekut, mis peab olema kirjalik.

2. Määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 21 lõike 3 puhul peab taotleja teadma, millise teabe suhtes ta oma nõusoleku annab.

II JAOTIS

VÕRGU "DUBLINET" LOOMINE

I PEATÜKK

TEHNILISED NORMID

Artikkel 18

"DubliNeti" loomine

1. Määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 22 lõikes 2 osutatud turvalist elektroonilist teabeedastusvahendit tähistatakse nimega "DubliNet".

2. DubliNet põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1720/1999/EÜ [6] artiklis 4 osutatud IDA üldteenuste kasutamisel.

Artikkel 19

Riiklikud juurdepääsupunktid

1. Iga liikmesriik määrab ühe riikliku juurdepääsupunkti.

2. Riiklikud juurdepääsupunktid vastutavad sissetulevate andmete töötlemise ja väljaminevate andmete saatmise eest.

3. Riiklikud juurdepääsupunktid vastutavad iga saabuva teate kohta kättesaamisteatise väljastamise eest.

4. Riiklikud juurdepääsupunktid saadavad omavahel vorme, mille näidised on esitatud I ja III lisas, ja V lisas esitatud teabesaamispalve vorme komisjoni ettenähtud vormingus. Komisjon teatab liikmesriikidele kohaldatavatest tehnilistest normidest.

II PEATÜKK

KASUTAMISEESKIRJAD

Artikkel 20

Viitenumber

1. Igal teatel on viitenumber, mis võimaldab üheselt ära tunda juhtumi, millega see on seotud, ja palve esitajaks oleva liikmesriigi. See number peab võimaldama ka kindlaks teha, kas tegu on vastuvõtmispalve (1. liik), tagasivõtmispalve (2. liik) või teabesaamispalvega (3. liik).

2. Viitenumber algab tähtedega, mida kasutatakse liikmesriigi tähistamiseks Eurodac-süsteemis. Sellele tähisele järgneb number, mis näitab palve liiki lõikes 1 esitatud liigituse kohaselt.

Kui palve põhineb Eurodac-süsteemi andmetel, lisatakse Eurodac-süsteemi viitenumber.

Artikkel 21

Pidev toimimine

1. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, tagamaks et nende riiklikud juurdepääsupunktid toimivad katkestusteta.

2. Kui riikliku juurdepääsupunkti toimimine katkeb rohkem kui seitsmeks töötunniks, teatab liikmesriik sellest määruse (EÜ) nr 343/2003 artikli 22 lõike 1 kohaselt määratud pädevatele asutustele ja komisjonile ning võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks et tavapärane toimimine taastub niipea kui võimalik.

3. Kui riiklikust juurdepääsupunktist on saadetud andmeid sellisele riiklikule juurdepääsupunktile, mille toimimises on esinenud katkestusi, tõendatakse saatmiskuupäeva ja -kellaaega IDA üldteenuste abil loodud saatmisteatisega. Määrusega (EÜ) nr 343/2003 palve või vastuse saatmiseks ettenähtud tähtaegade kulgemine ei peatu riikliku juurdepääsupunkti toimimise katkestuse ajaks.

III JAOTIS

ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 22

Dublini konventsiooni kohaldamiseks väljastatavad reisiload

Dublini konventsiooni kohaldamiseks trükitud reisiluba tunnustatakse määruse (EÜ) nr 343/2003 kohase varjupaigataotlejate üleandmise tarvis kõige rohkem 18 kuud käesoleva määruse jõustumisest.

Artikkel 23

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. september 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

António Vitorino

[1] EÜT L 50, 25.2.2003, lk 1.

[2] EÜT C 254, 19.8.1997, lk 1.

[3] EÜT L 316, 15.12.2000, lk 1.

[4] EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

[5] EÜT L 93, 3.4.2001, lk 40.

[6] EÜT L 203, 3.8.1999, lk 9.

--------------------------------------------------

I LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II LISA

(Viitamisel mõeldakse nõukogu määruse (EÜ) nr 343/2003 artikleid)

A-LOEND OTSESED TÕENDID

I. Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramine

1. Saatjata alaealisest varjupaigataotleja pereliikme (ema, isa, eestkostja) viibimine mõnes liikmesriigis (artikkel 6)

Otsesed tõendid

- muu liikmesriigi kirjalik kinnitus andmete kohta,

- registriväljavõtted,

- pereliikmele antud elamisload,

- olemasolevad tõendid isikute sugulussuhte kohta,

- nende puudumisel vajaduse korral DNA- või vereproovide võrdluse tulemus.

2. Pagulasena tunnustatava pereliikme seaduslik viibimine mõnes liikmesriigis (artikkel 7)

Otsesed tõendid

- muu liikmesriigi kirjalik kinnitus andmete kohta,

- registriväljavõtted,

- pagulasena tunnustatavale isikule antud elamisload,

- olemasolevad tõendid isikute sugulussuhte kohta,

- asjaomaste isikute nõusolek.

3. Sellise pereliikme viibimine mõnes liikmesriigis, kelle varjupaigataotluse suhtes ei ole veel esimest sisulist otsust tehtud (artikkel 8)

Otsesed tõendid

- muu liikmesriigi kirjalik kinnitus andmete kohta,

- registriväljavõtted,

- kõnealusele isikule varjupaigataotluse läbivaatamise ajaks antud ajutised elamisload,

- olemasolevad tõendid isikute sugulussuhte kohta,

- nende puudumisel vajaduse korral DNA- või vereproovide võrdluse tulemus,

- asjaomaste isikute nõusolek.

4. Kehtivad elamisload (artikli 9 lõiked 1 ja 3) või elamisload, mille kehtivusaeg on lõppenud vähem kui kaks aastat tagasi (ja nende jõustumiskuupäevad) (artikli 9 lõige 4)

Otsesed tõendid

- elamisluba,

- väljavõtted välismaalaste registrist või sarnastest registritest,

- elamisloa andnud liikmesriigi kinnitus andmete kohta/selgitused.

5. Kehtivad viisad (artikli 9 lõiked 2 ja 3) või viisad, mille kehtivusaeg on lõppenud vähem kui kuus kuud tagasi (ja nende jõustumiskuupäevad) (artikli 9 lõige 4)

Otsesed tõendid

- antud viisa (kehtiv või aegunud),

- väljavõtted välismaalaste registrist või sarnastest registritest,

- viisa andnud liikmesriigi kinnitus andmete kohta/selgitused.

6. Seaduslik sisenemine territooriumile välispiiri kaudu (artikkel 11)

Otsesed tõendid

- passis olev sissesõidutempel,

- liikmesriigiga piirneva riigi väljasõidutempel, pidades silmas varjupaigataotleja teekonda ja piiriületuspäeva,

- sõidupilet, mis võimaldab vormiliselt kindlaks teha sisenemise välispiiri kaudu,

- reisidokumendis olev sissesõidutempel või sarnane märge.

7. Ebaseaduslik sisenemine välispiiri kaudu (artikli 10 lõige 1)

Otsesed tõendid

- kokkulangevus, mis Eurodac-süsteemi abil on kindlaks tehtud taotleja sõrmejälgede võrdlemisel Eurodac-süsteemi käsitleva määruse artikli 8 kohaselt võetud sõrmejälgedega,

- võltsitud passis olev sissesõidutempel,

- liikmesriigiga piirneva riigi väljasõidutempel, pidades silmas varjupaigataotleja teekonda ja piiriületuspäeva,

- sõidupilet, mis võimaldab vormiliselt kindlaks teha sisenemise välispiiri kaudu,

- reisidokumendis olev sissesõidutempel või sarnane märge.

8. Vähemalt viis kuud mõnes liikmesriigis elamine (artikli 10 lõige 2)

Otsesed tõendid

- elamisloataotluse läbivaatamise ajaks antud ajutised elamisload,

- vähemalt viiekuulise vahega väljastatud ja täitmisele pööramata jäetud väljasõidu- või väljasaatmiskorraldused,

- väljavõtted haiglate, vanglate, kinnipidamiskeskuste registritest.

9. Lahkumine liikmesriikide territooriumilt (artikli 16 lõige 3)

Otsesed tõendid

- väljasõidutempel,

- väljavõtted kolmandate riikide registritest (tõendid viibimise kohta),

- sõidupilet, mis võimaldab vormiliselt kindlaks teha väljumise või sisenemise välispiiri kaudu,

- selle liikmesriigi selgitused/kinnitus, kust lahkudes väljus varjupaigataotleja liikmesriikide territooriumilt,

- liikmesriigiga piirneva kolmanda riigi tempel, pidades silmas varjupaigataotleja teekonda ja piiriületuspäeva.

II. Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi kohustus lubada varjupaigataotlejal naasta või ta tagasi võtta

1. Vastutava liikmesriigi määramise menetlus on käimas liikmesriigis, kus esitati varjupaigataotlus (artikli 4 lõige 5)

Otsesed tõendid

- kokkulangevus, mis Eurodac-süsteemi abil on kindlaks tehtud taotleja sõrmejälgede võrdlemisel Eurodac-süsteemi käsitleva määruse artikli 4 kohaselt võetud sõrmejälgedega,

- varjupaigataotleja esitatud vorm,

- asutuste koostatud protokoll,

- varjupaigataotlusega seoses võetud sõrmejäljed,

- väljavõtted asjakohastest registritest ja toimikutest,

- asutuste kirjalik protokoll, mis tõendab, et taotlus on esitatud.

2. Varjupaigataotlus on läbivaatamisel või on varem läbi vaadatud (artikli 16 lõike 1 punktid c, d ja e)

Otsesed tõendid

- kokkulangevus, mis Eurodac-süsteemi abil on kindlaks tehtud taotleja sõrmejälgede võrdlemisel Eurodac-süsteemi käsitleva määruse artikli 4 kohaselt võetud sõrmejälgedega,

- varjupaigataotleja esitatud vorm,

- asutuste koostatud protokoll,

- varjupaigataotlusega seoses võetud sõrmejäljed,

- väljavõtted asjakohastest registritest ja toimikutest,

- asutuste kirjalik protokoll, mis tõendab, et taotlus on esitatud.

3. Lahkumine liikmesriikide territooriumilt (artikli 4 lõige 5 ja artikli 16 lõige 3)

Otsesed tõendid

- väljasõidutempel,

- väljavõtted kolmandate riikide registritest (tõendid viibimise kohta),

- liikmesriigiga piirneva kolmanda riigi väljasõidutempel, pidades silmas varjupaigataotleja teekonda ja piiriületuspäeva,

- asutuste kirjalik tõend selle kohta, et välismaalane on tegelikult välja saadetud.

4. Väljasaatmine liikmesriikide territooriumilt (artikli 16 lõige 4)

Otsesed tõendid

- asutuste kirjalik tõend selle kohta, et välismaalane on tegelikult välja saadetud,

- väljasõidutempel,

- kolmanda riigi kinnitus väljasaatmist käsitlevate andmete kohta.

B-LOEND KAUDSED TÕENDID

I. Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramine

1. Saatjata alaealisest varjupaigataotleja pereliikme (ema, isa, eestkostja) viibimine mõnes liikmesriigis (artikkel 6)

Kaudsed tõendid [1]

- varjupaigataotleja esitatud tõendatav teave,

- asjaomaste pereliikmete avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused.

2. Pagulasena tunnustatava pereliikme seaduslik elamine mõnes liikmesriigis (artikkel 7)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja esitatud tõendatav teave,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused.

3. Sellise pereliikme viibimine mõnes liikmesriigis, kelle varjupaigataotluse suhtes ei ole veel esimest sisulist otsust tehtud (artikkel 8)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja esitatud tõendatav teave,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused.

4. Kehtivad elamisload (artikli 9 lõiked 1 ja 3) või elamisload, mille kehtivusaeg on lõppenud vähem kui kaks aastat tagasi (ja nende jõustumiskuupäevad) (artikli 9 lõige 4)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- selle liikmesriigi kinnitus andmete kohta/selgitused, kes ei andnud elamisluba,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus andmete kohta/selgitused.

5. Kehtivad viisad (artikli 9 lõiked 2 ja 3) või viisad, mille kehtivusaeg on lõppenud vähem kui kuus kuud tagasi (ja nende jõustumiskuupäevad) (artikli 9 lõige 4)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- selle liikmesriigi kinnitus andmete kohta/selgitused, kes ei andnud elamisluba,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus andmete kohta/selgitused.

6. Seaduslik sisenemine territooriumile välispiiri kaudu (artikkel 11)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- mõne muu liikmesriigi või kolmanda riigi kinnitus andmete kohta/selgitused,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus andmete kohta/selgitused,

- sõrmejäljed, välja arvatud juhul, kui asutused on võtnud välismaalase sõrmejäljed välispiiri ületamisel; sel juhul kujutavad need A-loendis märgitud otseseid tõendeid,

- sõidupiletid,

- hotelliarved,

- liikmesriikide avalike või eraasutuste sissepääsuload,

- arstide, hambaarstide jne külastajakaardid,

- andmed, millest nähtub, et varjupaigataotleja on kasutanud reisibüroo teenuseid,

- muud samalaadsed kaudsed tõendid.

7. Ebaseaduslik sisenemine territooriumile välispiiri kaudu (artikli 10 lõige 1)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- mõne muu liikmesriigi või kolmanda riigi kinnitus andmete kohta/selgitused,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus andmete kohta/selgitused,

- sõrmejäljed, välja arvatud juhul, kui asutused on võtnud välismaalase sõrmejäljed välispiiri ületamisel; sel juhul kujutavad need A-loendis märgitud otseseid tõendeid,

- sõidupiletid,

- hotelliarved,

- liikmesriikide avalike või eraasutuste sissepääsuload,

- arstide, hambaarstide jne külastajakaardid,

- andmed, millest nähtub, et varjupaigataotleja on kasutanud kulleri või reisibüroo teenuseid,

- muud samalaadsed kaudsed tõendid.

8. Vähemalt viis kuud mõnes liikmesriigis elamine (artikli 10 lõige 2)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- valitsusvälise organisatsiooni, näiteks abivajajatele majutust pakkuva organisatsiooni kinnitus andmete kohta/selgitused,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus andmete kohta/selgitused,

- sõrmejäljed,

- sõidupiletid,

- hotelliarved,

- liikmesriikide avalike või eraasutuste sissepääsuload,

- arstide, hambaarstide jne külastajakaardid,

- andmed, millest nähtub, et varjupaigataotleja on kasutanud kulleri või reisibüroo teenuseid,

- muud samalaadsed kaudsed tõendid.

9. Lahkumine liikmesriikide territooriumilt (artikli 16 lõige 3)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- mõne muu liikmesriigi kinnitus andmete kohta/selgitused,

- väljasõidutempel, kui asjaomane varjupaigataotleja on lahkunud liikmesriikide territooriumilt vähemalt kolmeks kuuks,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus andmete kohta/selgitused,

- sõrmejäljed, välja arvatud juhul, kui asutused on võtnud välismaalase sõrmejäljed välispiiri ületamisel; sel juhul kujutavad need A-loendis märgitud otseseid tõendeid,

- sõidupiletid,

- hotelliarved,

- arstide, hambaarstide jne külastajakaardid,

- andmed, millest nähtub, et varjupaigataotleja on kasutanud kulleri või reisibüroo teenuseid,

- muud samalaadsed kaudsed tõendid.

II. Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi kohustus lubada varjupaigataotlejal naasta või ta tagasi võtta

1. Vastutava liikmesriigi määramise menetlus on käimas liikmesriigis, kus esitati varjupaigataotlus (artikli 4 lõige 5)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus andmete kohta/selgitused,

- mõne muu liikmesriigi kinnitus andmete kohta/selgitused.

2. Varjupaigataotlus on läbivaatamisel või on varem läbi vaadatud (artikli 16 lõike 1 punktid c, d ja e)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- mõne muu liikmesriigi kinnitus andmete kohta/selgitused.

3. Lahkumine liikmesriikide territooriumilt (artikli 4 lõige 5 ja artikli 16 lõige 3)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- mõne muu liikmesriigi kinnitus andmete kohta/selgitused,

- väljasõidutempel, kui asjaomane varjupaigataotleja on lahkunud liikmesriikide territooriumilt vähemalt kolmeks kuuks,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus andmete kohta/selgitused,

- sõrmejäljed, välja arvatud juhul, kui asutused on võtnud välismaalase sõrmejäljed välispiiri ületamisel; sel juhul kujutavad need A-loendis märgitud otseseid tõendeid,

- sõidupiletid,

- hotelliarved,

- arstide, hambaarstide jne külastajakaardid,

- andmed, millest nähtub, et varjupaigataotleja on kasutanud kulleri või reisibüroo teenuseid,

- muud samalaadsed kaudsed tõendid.

4. Väljasaatmine liikmesriikide territooriumilt (artikli 16 lõige 4)

Kaudsed tõendid

- varjupaigataotleja üksikasjalikud ja tõendatavad avaldused,

- rahvusvahelise organisatsiooni, näiteks ÜRO Pagulaste Ülemkomissari kinnitused andmete kohta/selgitused,

- väljasõidutempel, kui asjaomane varjupaigataotleja on lahkunud liikmesriikide territooriumilt vähemalt kolmeks kuuks,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus andmete kohta/selgitused,

- sõrmejäljed, välja arvatud juhul, kui asutused on võtnud välismaalase sõrmejäljed välispiiri ületamisel; sel juhul kujutavad need A-loendis märgitud otseseid tõendeid,

- sõidupiletid,

- hotelliarved,

- arstide, hambaarstide jne külastajakaardid,

- andmed, millest nähtub, et varjupaigataotleja on kasutanud kulleri või reisibüroo teenuseid,

- muud samalaadsed kaudsed tõendid.

[1] Nendele kaudsetele tõenditele peab alati olema lisatud A-loendis määratletud otsene tõend.

--------------------------------------------------

III LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV LISA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V LISA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------