32003R1142Official Journal L 160 , 28/06/2003 P. 0039 - 0040


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1142/2003,

27. juuni 2003,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2125/95 seoses perekonna Agaricus konserveeritud seente tariifikvoodiga, mis on eraldatud Bulgaariale

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2201/96 puu- ja köögiviljatoodete ühise turukorralduse kohta,1 viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 453/2002,2 eriti selle artikli 15 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2125/95,3 viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 225/2003,4 kehtestati konserveeritud seente tariifikvoodid ja sätestati nende haldamine.

(2) Nõukogu 8. aprilli 2003. aasta otsusega 2003/286/EÜ protokolli sõlmimise kohta, millega kohandatakse ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bulgaaria Vabariigi vahel assotsiatsiooni loomise lepingu (Euroopa lepingu) kaubandusaspekte, et võtta arvesse uusi vastastikuseid põllumajandussoodustusi käsitlevate läbirääkimiste tulemusi,5 kiideti heaks ühendusse importimise kord, mida kohaldatakse teatavatele Bulgaariast pärit põllumajandustoodetele.

(3) Kõnealune kord jõustus 1. juunil 2003.

(4) Määruse (EÜ) nr 2125/95 I lisas sätestatud kvoote perekonna Agaricus konserveeritud seentele, mis kuuluvad CN-koodide 0711 51 00, 2003 10 20 ja 2003 10 30 alla ja pärinevad Bulgaariast, tuleks vastavalt muuta.

(5) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2125/95 vastavalt muuta.

(6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas puu- ja köögiviljatooteturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2125/95 artikkel 1 asendatakse järgmise tekstiga:

"Artikkel 1

1. I lisas esitatud tariifikvoodid CN-koodide 0711 51 00, 2003 10 20 ja 2003 10 30 alla kuuluvate perekonna Agaricus konserveeritud seente suhtes avatakse käesolevas määruses sätestatud tingimustel.

2. CN-koodi 0711 51 00 (järjekorranumber 09.4062) alla kuuluvate toodete puhul kohaldatakse 12 % väärtuselist tollimaksu ning CN-koodide 2003 10 20 ja 2003 10 30 (järjekorranumber 09.4063) alla kuuluvate toodete puhul 23 % tollimaksu. Kui eespool nimetatud tooted pärinevad Rumeeniast (järjekorranumber 09.4726), kohaldatakse siiski ühtset 8,4 % tollimaksu, ja kui need tooted pärinevad Bulgaariast (järjekorranumber 09.4725), siis tollimaksu ei kohaldata."

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2125/95 I lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juunist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuni 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz FISCHLER

1 EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29.

2 EÜT L 72, 14.3.2002, lk 9.

3 EÜT L 212, 7.9.1995, lk 16.

4 ELT L 31, 6.2.2003, lk 10.

5 ELT L 102, 24.4.2003, lk 60.

LISA

"I LISA

Artiklis 2 nimetatud jaotamine tonnides (vedelikuta netomass)

Tarnijariik Iga aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini

Bulgaaria 2625*

Rumeenia 500

Hiina 22 750

Muud 3 290

Reserv 1 000

* 1. jaanuarist 31. detsembrini 2003 eraldatakse Bulgaariale 2 313 tonni. Alates 1. jaanuarist 2005 suurendatakse Bulgaariale eraldatud kogust igal aastal 250 tonni võrra."