32003R1110Euroopa Liidu Teataja L 158 , 27/06/2003 Lk 0012 - 0020


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1110/2003,

26. juuni 2003,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1249/96 nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 1766/92 teraviljaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1104/2003, [2] eriti selle artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1) Pärast imporditollimaksude ja mereveoga seotud kulude kehtestamise ja kohandamise meetodite tõlgendamist käsitlevaid arutelusid on selguse suurendamiseks vaja muuta komisjoni määruse (EÜ) nr 1249/96, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1900/2002, [4] asjakohaseid sätteid.

(2) Otsuste 2003/254/EÜ [5] ja 2003/253/EÜ [6] kohaselt kiitis nõukogu heaks kirjavahetuse teel lepingute sõlmimise Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja Kanada vahel seoses GATTile lisatud CXL loendis teravilja suhtes ettenähtud soodustuste muutmisega. Lepingutega muudetakse odra ning keskmise ja madala kvaliteediga pehme nisu importimise tingimusi nimetatud toodetele impordikvootide määramisega alates 1. jaanuarist 2003.

(3) Ülalmainitud otsuste kohaselt volitas nõukogu komisjoni kehtestama nimetatud toodete suhtes ajutise erandi määruse (EMÜ) nr 1766/92 artikli 10 lõikes 2 sätestatud imporditollimaksude süsteemist kuni kõnealuse määruse muudatuse ametliku kinnitamiseni. Võimaldamaks nõukogu heakskiidetud lepingute rakendamist alates 1. jaanuarist 2003, võttis komisjon määrusega (EÜ) nr 2378/2002, [7] mida on muudetud määrusega (EÜ) nr 611/2003, [8] vastu ajutised rakendussätted. Kõnealused ajutised sätted kehtivad 30. juunini 2003.

(4) Praeguses staadiumis tuleks vastu võtta nõukogu heakskiidetud lepingute alalised rakenduseeskirjad.

(5) Seega on asjakohane lisada määrusesse (EÜ) nr 1249/96 alaliselt määruse (EÜ) nr 2378/2002 sätted, sest need toimisid 2003. aasta esimesel poolaastal rahuldavalt.

(6) Võttes arvesse, et õlleodra allahindlus on tühistatud ja kõrge kvaliteediga jahvatusnisu allahindlust käsitletakse lisatasuna, kohaldatakse lõppkasutuse sätetega seotud maksuvähendusi ainult kõva maisi suhtes. Neid tingimusi arvestades on vaja praegust lõppkasutuse sätteid käsitlevat korda lihtsustada ja ühtlustada üldiste tollialaste õigusaktidega.

(7) Juhul kui kõrgekvaliteetsete toodete puhul võetakse vastu vastavustunnistusi (kõrge kvaliteediga pehme ja kõva nisu kauplemisel Kanada ja Ameerika Ühendriikidega ning kõva mais kauplemisel Argentinaga), peavad tagatismäärad olema nii madalad kui võimalik. Vastavustunnistuse puhul tuleks tagatistest kohaldada ainult impordilitsentsiga seotud tagatist.

(8) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1249/96 vastavalt muuta.

(9) Teraviljaturu korralduskomitee ei ole oma eesistuja poolt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul arvamust avaldanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1249/96 muudetakse järgmiselt.

1. Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a) Lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

"1. Määruse (EMÜ) nr 1766/92 artikli 10 lõikes 2 osutatud imporditollimaksud CN-koodide 10011000, 10019091,ex10019099 (kõrge kvaliteediga pehme nisu), 100200, 10051090, 10059000 ja 10070090 allakuuluvate toodete puhul arvutatakse iga päev, kuid komisjon kinnitab need iga kuu viieteistkümnendal ja viimasel tööpäeval ning neid kohaldatakse alates jooksva kuu kuueteistkümnendast kuupäevast ja järgmise kuu esimesest päevast. Kui viieteistkümnes kuupäev ei ole komisjoni tööpäev, kinnitatakse imporditollimaksud kõnealuse kuu viieteistkümnendale kuupäevale eelneval tööpäeval. Kui selliselt kinnitatud imporditollimaksude kohaldamise perioodil erineb keskmine arvutatud imporditollimaks kinnitatud imporditollimaksust 5 euro võrra tonni kohta või rohkem, tehakse vastav kohandus.

2. Imporditollimaksu arvutamiseks kasutatav hind on artiklis 4 täpsustatud korras iga päeva kohta määratud tüüpiliste CIF-impordihindade keskmine. Igal kehtestamiskorral loetakse imporditollimaksuks 10 eelmise tööpäeva jooksul arvutatud imporditollimaksude keskmist. Kehtestamisel ja kohandamisel ei võta komisjon arvesse eelmisel kehtestamiskorral kasutatud imporditollimaksude päevamäärasid.

Imporditollimaksu arvutamisel kasutatav sekkumishind on imporditollimaksu kohaldamise kuul kehtiv sekkumishind."

b) Lõike 3 teine lõik tunnistatakse kehtetuks.

c) Lõige 5 asendatakse järgmisega:

"5. I lisas sätestatud nõuetele vastava kõva maisi imporditollimaksu vähendatakse 24 euro võrra tonni kohta. Tollimaksu vähendatakse juhul, kui kõva mais töödeldakse kuue kuu jooksul vabasse ringlusse lubamise kuupäevast tooteks, mille CN-kood on 19041010, 110313 või 110423. Kohaldatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 [*] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. artikli 82 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 2454/93 [*] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. artiklite 291–300 lõppkasutust käsitlevaid sätteid.

Määruse (EÜ) nr 2454/93 artikli 293 lõike 1 punktist e olenemata esitab importija pädevale asutusele lisatagatiseks 24 eurot tonni kõva maisi kohta, välja arvatud juhul, kui impordilitsentsitaotlustele on lisatud käesoleva määruse artikli 6 lõikes 1 nimetatud Argentina Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) väljastatud vastavustunnistused. Sel juhul märgitakse impordilitsentsi lahtrisse 24 vastavustunnistuse tüüp.

Kui vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise kuupäeval kohaldatav tollimaks on väiksem kui 24 eurot tonni maisi kohta, peab tagatis võrduma tollimaksu summaga."

2. Artiklid 4 ja 5 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 4

1. Kõrge kvaliteediga pehme nisu, kõva nisu, maisi ja artikli 2 lõikes 1 mainitud muu söödateravilja puhul on määruse (EÜ) nr 1766/92 artikli 10 lõikes 2 osutatud tüüpilise CIF-impordihinna määramise komponendid:

a) tüüpiline börsinoteering Ameerika Ühendriikide turul;

b) sellele noteeringule noteerimispäeval lisatud teadaolevad kaubanduslikud lisatasud ja allahindlused Ameerika Ühendriikide turul ja eelkõige kõva nisu puhul jahu kvaliteedist sõltuvad lisatasud ja allahindlused;

c) mereveotasu ja seonduvad kulud Ameerika Ühendriikide (Mehhiko või Duluthi laht) ja Rotterdami sadama vahel vähemalt 25000 tonnise laeva kohta.

2. Komisjon registreerib igal tööpäeval:

a) lõike 1 punktis a nimetatud komponendi börsiandmete ja II lisas osutatud kvaliteedi võrdlusklasside alusel;

b) lõike 1 punktides b ja c nimetatud komponendid avalikkusele kättesaadava teabe alusel.

3. Lõike 1 punktis b nimetatud komponendi või asjaomase FOB-noteeringu arvutamisel kohaldatakse järgmisi lisatasusid ja allahindlusi:

- kõrgekvaliteedilise pehme nisu puhul lisatasu 14 eurot tonni kohta,

- keskmise kvaliteediga kõva nisu puhul allahindlus 10 eurot tonni kohta,

- madala kvaliteediga kõva nisu puhul allahindlus 30 eurot tonni kohta.

4. Kõva nisu, kõrgekvaliteedilise pehme nisu ja maisi tüüpiline CIF-impordihind on lõike 1 punktides a, b ja c osutatud komponentide summa. Rukki ja sorgo tüüpiliste CIF-impordihindade arvutamisel kasutatakse vastavalt II lisa sätetele Ameerika Ühendriikide odranoteeringuid.

5. CN-koodi 10019091 alla kuuluva pehme nisu seemne ja CN-koodi 10051090 alla kuuluva maisiseemne tüüpilised CIF-impordihinnad võrduvad kõrgekvaliteedilise pehme nisu ja maisi CIF-impordihindadega.

Artikkel 5

1. Kõrgekvaliteedilise pehme nisu impordilitsentsi taotlused kehtivad ainult siis, kui taotleja:

a) märgib imporditava kvaliteedi impordilitsentsi lahtrisse 20;

b) võtab kirjalikult kohustuse esitada asjaomasele pädevale asutusele vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise päeval lisaks komisjoni määruses (EÜ) nr 1162/95 nõutud tagatistele eritagatis. [*] EÜT L 117, 24.5.1995, lk 2.

Esimese lõigu punktis b osutatud lisatagatis võrdub 95 euroga tonni kohta. Lisatagatist ei nõuta juhul, kui impordilitsentsile on lisatud Federal Grain Inspection Service'i (FGIS) ja Canadian Grain Commission'i (CGC) väljastatud vastavustunnistused, millele on viidatud artiklis 6. Sel juhul märgitakse impordilitsentsi lahtrisse 24 vastavustunnistuse tüüp.

2. Kõva nisu impordilitsentsi taotlused kehtivad ainult siis, kui taotleja:

a) märgib imporditava kvaliteedi impordilitsentsi lahtrisse 20;

b) võtab kirjalikult kohustuse esitada asjaomasele pädevale asutusele vabasse ringlusesse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise päeval lisaks määrusega (EÜ) nr 1162/95 nõutud tagatisele eritagatis, kui lahtris 20 märgitud kvaliteedi imporditollimaks ei ole kõnealuse tootekategooria puhul kõrgeim imporditollimaks.

Esimese lõigu punktis b osutatud lisatagatise summa on vabasse ringlusesse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise päeval kõige kõrgema imporditollimaksu ja esitatud kvaliteedi suhtes kohaldatava imporditollimaksu vahe, millele lisandub 5 eurot tonni kohta. Esimese lõigu punktis b osutatud kohustuse täitmist ei nõuta, kui kõva nisu erinevate kvaliteetide osas kohaldatav imporditollimaks võrdub nulliga.

Lisatagatist ei nõuta juhul, kui impordilitsentsile on lisatud Federal Grain Inspection Service'i (FGIS) ja Canadian Grain Commission'i (CGC) väljastatud vastavustunnistused, millele on viidatud artiklis 6. Sel juhul märgitakse impordilitsentsi lahtrisse 24 vastavustunnistuse tüüp."

3. Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Vabasse ringlusse lubamise tolliasutus võtab vastavalt komisjoni direktiivi 76/371/EMÜ lisale [*] EÜT L 102, 15.4.1976, lk 1. iga kõva nisu, kõrgekvaliteedilise pehme nisu ning kõva maisi partiid esindavad proovid. Proove ei võeta, kui erinevate kvaliteetide puhul on imporditollimaks sama.

Kui komisjon tunnustab ametlikult päritoluriigi poolt pehme või kõva nisu või kõva maisi jaoks väljaantud kvaliteeditõendit, võetakse teraviljaproove üksnes tõendis märgitud kvaliteedi kontrollimiseks piisavalt tüüpilisest hulgast partiidest.

1a. Kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 63–65 kehtestatud põhimõtetega tunnustab komisjon ametlikult järgmisi vastavustunnistusi:

- Argentina Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) poolt kõvale maisile väljaantud tunnistused,

- Ameerika Ühendriikide Federal Grains Inspection Service'i (FGIS) poolt kõrgekvaliteedilisele pehmele nisule ja kõrgekvaliteedilisele kõvale nisule väljaantud tunnistused,

- Kanada Canadian Grain Commission'i (CGC) poolt kõrgekvaliteedilisele pehmele nisule ja kõrgekvaliteedilisele kõvale nisule väljaantud tunnistused.

Senasa väljaantava vastavustunnistuse täitmata näidis on esitatud IV lisas. Argentina valitsuse heakskiidetud templid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

FGIS poolt väljaantavate vastavustunnistuste täitmata näidised ja templid on esitatud IVa lisas.

CGC poolt väljaantavate vastavustunnistuste täitmata näidised, ekspordiklassi määratlused ja templid on esitatud IVb lisas.

Kui esimeses lõigus nimetatud asutuste väljaantud vastavustunnistustele kantud analüütilised näitajad vastavad käesoleva määruse I lisas esitatud pehme nisu, kõva nisu ja kõva maisi kvaliteedistandarditele, võetakse proovid vähemalt 3 % lastidest, mis turustusaasta jooksul igasse saabumissadamasse saabuvad.

Kaubad liigitatakse selle standardkvaliteedi järgi, mille puhul on täidetud kõik I lisas osutatud nõuded."

b) Lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Kui analüüsi tulemused näitavad, et imporditud pehme nisu, kõva nisu või kõva mais on madalama standardkvaliteediga kui impordilitsentsil märgitud, maksab importija litsentsil märgitud toote ja tegelikult imporditud toote suhtes kohaldatava imporditollimaksu vahe. Sel juhul vabastatakse määruse (EÜ) nr 1162/95 artikli 10 punktis a nimetatud impordilitsentsi tagatis ning käesoleva määruse artikli 2 lõikes 5 ja artikli 5 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lisatagatis, välja arvatud artikli 5 lõikega 2 ettenähtud 5-eurone täiendav makse.

Kui esimeses lõigus mainitud vahe summat ühe kuu jooksul ei tasuta, jäädakse artikli 2 lõikes 5 ja artikli 5 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tagatisest ilma."

4. Käesoleva määruse I lisas esitatud tekst lisatakse IVa lisana.

5. Käesoleva määruse II lisas esitatud tekst lisatakse IVb lisana.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuni 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 181, 1.7.1992, lk 21.

[2] EÜT L 158, 27.6.2003, lk 1.

[3] EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125.

[4] EÜT L 287, 25.10.2002, lk 15.

[5] ELT L 95, 11.4.2003, lk 40.

[6] ELT L 95, 11.4.2003, lk 36.

[7] EÜT L 358, 31.12.2002, lk 101.

[8] ELT L 87, 4.4.2003, lk 4.

--------------------------------------------------

I LISA

"

IVa LISA

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VALITSUSE HEAKSKIIDETUD TÄITMATA VASTAVUSTUNNISTUS PEHMELE NISULE

+++++ TIFF +++++

AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE VALITSUSE HEAKSKIIDETUD TÄITMATA VASTAVUSTUNNISTUS KÕVALE NISULE

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

II LISA

"

IVb LISA

KANADA VALITSUSE HEAKSKIIDETUD TÄITMATA VASTAVUSTUNNISTUS PEHMELE JA KÕVALE NISULE JA EKSPORDIKLASSI MÄÄRATLUSED

+++++ TIFF +++++

Ekspordiklassi määratlused Kanada pehmele ja kõvale nisule

MÄRKUSED:

"Muud teraviljad" : hõlmavad nendes klassides ainult kaera, otra, rukist ja tritikalet.

"Pehme nisu" : pehme nisu ekspordi jaoks lisab Canadian Grain Commission tunnistusele dokumendid, milles esitatakse kõnealuse lasti valgusisaldus.

"Kõva nisu" : kõva nisu ekspordi jaoks lisab Canadian Grain Commission tunnistusele dokumendid, milles esitatakse kõnealuse lasti klaasjate terade sisaldus ja mahukaal (kg/hl).

PEHME NISU

Kanada Western Red Spring (CWRS) | Testimiskaal | Kõrvaliste lisandite, sh muude teraviljade määr |

nr 1 CWRS | (minimaalselt) 79,0 kg/hl | (maksimaalselt) 0,4 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 2 CWRS | (minimaalselt) 77,5 kg/hl | (maksimaalselt) 0,75 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 3 CWRS | (minimaalselt) 76,5 kg/hl | (maksimaalselt) 1,25 %, sh 0,2 % muid seemneid |

Kanada Western Extra Strong Red Spring (CWES) | Testimiskaal | Kõrvaliste lisandite, sh muude teraviljade määr |

nr 1 CWES | (minimaalselt) 78,0 kg/hl | (maksimaalselt) 0,75 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 2 CWES | (minimaalselt) 76,0 kg/hl | (maksimaalselt) 1,5 %, sh 0,2 % muid seemneid |

Kanada Prairie Spring Red (CPSR) | Testimiskaal | Kõrvaliste lisandite, sh muude teraviljade määr |

nr 1 CPSR | (minimaalselt) 77,0 kg/hl | (maksimaalselt) 0,75 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 2 CPSR | (minimaalselt) 75,0 kg/hl | (maksimaalselt) 1,5 %, sh 0,2 % muid seemneid |

Kanada Prairie Spring White (CPSW) | Testimiskaal | Kõrvaliste lisandite, sh muude teraviljade määr |

nr 1 CPSW | (minimaalselt) 77,0 kg/hl | (maksimaalselt) 0,75 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 2 CPSW | (minimaalselt) 75,0 kg/hl | (maksimaalselt) 1,5 %, sh 0,2 % muid seemneid |

Kanada Western Red Winter (CWRW) | Testimiskaal | Kõrvaliste lisandite, sh muude teraviljade määr |

nr 1 CWRW | (minimaalselt) 78,0 kg/hl | (maksimaalselt) 1,0 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 2 CWRW | (minimaalselt) 74,0 kg/hl | (maksimaalselt) 2,0 %, sh 0,2 % muid seemneid |

Kanada Western Soft White Spring (CWSWS) | Testimiskaal | Kõrvaliste lisandite, sh muude teraviljade määr |

nr 1 CWSWS | (minimaalselt) 78,0 kg/hl | (maksimaalselt) 0,75 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 2 CWSWS | (minimaalselt) 75,5 kg/hl | (maksimaalselt) 1,0 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 3 CWSWS | (minimaalselt) 75,0 kg/hl | (maksimaalselt) 1,5 %, sh 0,2 % muid seemneid |

KÕVA NISU

Kanada Western Amber Durum (CWAD) | Testimiskaal | Kõrvaliste lisandite, sh muude teraviljade määr |

nr 1 CWAD | (minimaalselt) 80,0 kg/hl | (maksimaalselt) 0,5 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 2 CWAD | (minimaalselt) 79,5 kg/hl | (maksimaalselt) 0,8 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 3 CWAD | (minimaalselt) 78,0 kg/hl | (maksimaalselt) 1,0 %, sh 0,2 % muid seemneid |

nr 4 CWAD | (minimaalselt) 75,0 kg/hl | (maksimaalselt) 3,0 %, sh 0,2 % muid seemneid |

"

--------------------------------------------------