32003R0975Euroopa Liidu Teataja L 141 , 07/06/2003 Lk 0001 - 0002


Nõukogu määrus (EÜ) nr 975/2003,

5. juuni 2003,

millega avatakse CN-koodide 16041411, 16041418 ja 16042070 alla kuuluvate tuunikonservide impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 133,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Ühendus, Tai ja Filipiinid otsustasid 2001. aasta novembris pidada konsultatsioone, et kontrollida, mil määral said Tai ja Filipiinide õigustatud huvid alusetult kahjustada, sest AKV riikidest pärinevate tuunikonservide suhtes rakendati tariifset sooduskohtlemist. Et kõiki osapooli rahuldavat lahendust ei leitud, otsustasid ühendus, Tai ja Filipiinid suunata küsimuse vahendajale. Vahendaja 20. detsembril 2002 esitatud arvamuse kohaselt peaks ühendus avama 2003. aastaks 25000 tonnise enamsoodustusrežiimil põhineva tariifikvoodi, mille suhtes kohaldatakse 12 % väärtuselist tollimaksumäära.

(2) Et ühendus soovib seda pikaajalist probleemi lahendada, on ta otsustanud kõnealuse ettepaneku vastu võtta. Seepärast tuleks tuunikonservide piiratud kogusele avada täiendav tariifikvoot.

(3) On asjakohane eraldada riikidele, kes on tuunikonservide tarnimisest eriti huvitatud, konkreetsed kvoodiosad, võttes aluseks kogused, mida iga riik representatiivse aja jooksul ilma soodustingimusteta tarnib. Kvoodi ülejäänud osa peaks jääma kõikide teiste riikide käsutusse.

(4) Parim viis tagada tariifikvoodi optimaalne kasutamine on anda kvoote vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonide vastuvõtmise kronoloogilises järjekorras.

(5) Kvoodi tõhusa haldamise tagamiseks tuleks nõuda päritolusertifikaadi esitamist tuunikonservide importimisel Taist, Filipiinidelt ja Indoneesiast, kes on tuunkonservide peamised tarnijad ja kes saavad kvoodist kõige rohkem kasu.

(6) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlus, [1]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. juulist 2003 võib mis tahes riigist pärinevate ja CN-16041411 koodide 16041418 ja 16042070 alla kuuluvate tuunikonservide importimisel kohaldada 12 % tollimaksumäära käesoleva määruse kohaselt avatud tariifikvoodi piires.

Artikkel 2

Aastane tariifikvoot avatakse esialgu viieks aastaks. Selle esimese kahe aasta maht määratakse järgmiselt:

- 1. juuli 2003–30. juuni 2004: 25000 tonni,

- 1. juuli 2004–30. juuni 2005: 25750 tonni.

Artikkel 3

Tariifikvoot jaotatakse nelja ossa järgmiselt:

a) Taist pärineva impordi kvoot, mille järjekorranumber on 09.2005, moodustab aastamahust 52 % ja;

b) Filipiinidelt pärineva impordi kvoot, mille järjekorranumber on 09.2006, moodustab aastamahust 36 % ja;

c) Brasiiliast pärineva impordi kvoot, mille järjekorranumber on 09.2007, moodustab aastamahust 11 % ja;

d) muudest kolmandatest riikidest pärineva impordi kvoot, mille järjekorranumber on 09.2008, moodustab aastamahust 1 %.

Artikkel 4

1. Tariifikvoodi alla kuuluvate tuunikonservide päritolu määratakse kindlaks kooskõlas kehtivate ühenduse õigusaktidega.

2. Vastavalt artiklile 3 Taile, Filipiinidele ja Indoneesiale eraldatud tariifikvoodi osa kasutamise tingimuseks on määruse (EMÜ) nr 2454/93 [2] artiklis 47 sätestatud tingimustele vastava päritolusertifikaadi esitamine.

Päritolusertifikaate aktsepteeritakse vaid juhul, kui tooted vastavad päritolu kindlaksmääramise kriteeriumidele, mis on kehtestatud kehtivates ühenduse õigusaktides.

Artikkel 5

Tariifikvooti haldab komisjon vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 6

Käeoleva määruse võib teisel aastal pärast tariifikvoodi avamist läbi vaadata, et kohandada kvoodi mahtu ühenduse turu vajadustele. Kui läbivaatamine ei ole lõpetatud kolm kuud enne 30. juunit 2005, pikendatakse kvooti automaatselt veel üheks aastaks mahuga 25750 tonni. Järgnevalt pikendatakse tariifikvooti regulaarselt aasta kaupa ja samas mahus, kui läbivaadatud kvooti ei ole vastu võetud hiljemalt kolm kuud enne jooksva kvoodi sulgemist.

Artikkel 7

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed, sealhulgas kaupade koondnomenklatuuri ja TARICi muudatustest tulenevad muudatused ja kohandamised võetakse vastu artikli 8 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 8

1. Komisjoni abistab vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 [3] artiklile 247a asutatud tolliseadustiku komitee (edaspidi "komitee").

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 5. juuni 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Stratakis

[1] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[2] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 881/2003 (ELT L 134, 29.5.2003, lk 1).

[3] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2700/2000 (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17).

--------------------------------------------------