32003R0881Official Journal L 134 , 29/05/2003 P. 0001 - 0109


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 881/2003,

21. mai 2003,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik1 (viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2700/20002), eriti selle artiklit 247,

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 10. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2501/2001 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta ajavahemikus 1. jaanuar 2002 - 31. detsember 20043 sisaldab põhimõtet "kõik peale relvade", mis on sätestatud nõukogu 21. detsembri 1998. aasta määruses (EÜ) nr 2820/98 üldiste tariifsete soodustuste mitmeaastase kava kohaldamise kohta ajavahemikus 1. juuli 1999 - 31. detsember 2001, mida muudab määrus (EÜ) nr 416/2001,4 et laiendada tollimaksuvaba juurdepääsu vähimarenenud maadest pärinevatele toodetele ilma koguseliste piiranguteta.

(2) Selleks et tagada, et niisugusest juurdepääsust saavad kasu ainult vähimarenenud maad, ning et vältida päritolu regionaalse kumulatsiooni raames kaubanduse kõrvalesuunamist läbi teatud riikide, ei tuleks teatavaid madala lisandväärtusega minimaaltoiminguid riisi ja suhkru sektoris, millest praegu piisab päritolustaatuse andmiseks tootele kooskõlas komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/936 artikliga 70, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 444/2002,7 enam käsitada tootele päritolustaatuse andmiseks piisava töö või töötlusena.

(3) Seega tuleks vastavalt muuta määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 70 sätestatud loetelu toimingutest, mida peetakse ebapiisavaks tööks või töötluseks. Järjepidevuse huvides tuleks teha samad muudatused ka kõnealuse määruse artiklis 101, mis käsitleb riike ja territooriume, mille suhtes kohaldatakse tariifseid soodusmeetmeid, mille ühendus on ühepoolselt kehtestanud.

(4) Harmoneeritud süsteemi muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2002. Loetelu töödest ja töötlemistoimingutest, mida tehakse päritolustaatuseta toodetega neile päritolustaatuse andmiseks, ning selle sissejuhatavaid märkusi tuleks muudatuste arvessevõtmiseks kaasajastada. On vaja teha ka teatud parandusi. Selguse huvides tuleks need tekstid terviklikul kujul avaldada.

(5) Andide rühm ja Kesk-Ameerika ühisturg, mis määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 72 kohaselt on saanud eraldi kasu päritolu regionaalsest kumulatsioonist soodustuste üldise süsteemi raames, on palunud, et neil lubataks regionaalse kumulatsiooni sätetest ühiselt kasu saada, et edendada tööstuse arengut nendes piirkondades. Nad on moodustanud sel eesmärgil ühissekretariaadi, Andide rühma - Kesk-Ameerika ühisturu ja Panama alalise ühise päritolukomitee. Kõik selle uue rühma riigid vastavad määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 72b tingimustele, eriti seoses sellega, et nad on võtnud endale kohustuse järgida kehtivaid eeskirju ja teha vajalikku halduskoostööd. Seetõttu tuleks sellel rühmal võimaldada regionaalse kumulatsiooni sätetest kasu saada.

(6) Päritolutõendeid, mis on välja antud Andide rühma ja Kesk-Ameerika ühisturu suhtes varem kehtinud korra kohaselt, tuleks nende kehtivuse piires jätkuvalt aktsepteerida.

(7) Pidades silmas, et õigus regionaalsele kumulatsioonile ei ühildu alati liikmelisusega piirkondlikes rühmades, ei tohiks segaduse vältimiseks enam kasutada piirkondlike rühmituste nimesid, osutamaks riikidele, mis võivad regionaalsest kumulatsioonist kasu saada.

(8) Tuleks kasutada võimalust teha parandus määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklisse 76.

(9) Tähtajad dokumendi esitamiseks, mis annab õiguse importida mittetäieliku deklaratsiooniga hõlmatud kaupu vähendatud või nullmääraga importtollimaksuga, tuleks muuta paindlikumaks.

(10) Tariifikvootide halduskord näeb halduskoormust ja impordikulusid vähendava ning ühetaolist kohtlemist edendava meetmena ette, et teatavaid tariifikvoote tuleb käsitada kriitilistena. Halduskorra kogemus on näidanud, et kriitilise staatuse määramiseks kasutatavaid kriteeriume võib edaspidi leebemaks muuta, ilma et see ohustaks ühenduse omavahendeid.

(11) Sooduskorra alusel toimuva impordi järelevalvesüsteem on osutunud sobilikuks ka soodustuskorrata impordi jaoks ja seda tuleks järelikult laiendada ka sellele impordile.

(12) Arvutipõhise transiidisüsteemi rakendamise seisundist tulenevalt ei ole enam õigustatud, et ettevõtjatel on lubatud kasutada lastinimekirju elektrooniliselt esitatud transiidideklaratsioonide kirjeldava osana. See võimalus tuleks seepärast kaotada.

(13) On vaja kehtestada asjakohased sätted, mille abil arendada, täiendada ja vajaduse korral kaasajastada olemasolevaid eeskirju, nii et koos TIR-protseduuriga saaks kasutada sätteid, mis tulenevad ühenduse/ühise transiidimenetluse hiljutisest reformist, ja eriti neid, mis puudutavad toimingu lõpetamist, alternatiivsete tõendite esitamist ja uurimist.

(14) Määrus (EMÜ) nr 2454/93 tuleks samuti viia kooskõlla TIR-konventsiooniga.

(15) Selleks et parandada menetluse tõhusust ja läbipaistvust, tuleks sätestada sissenõudmismenetluse kohaldamine ka TIR-märkmiku kasutamise korral.

(16) Suurim summa, mille maksmist ühenduses garantiiühingutelt nõutakse, kui nad võtavad vastutuse, peaks olema väljendatud eurodes ning selleks summaks tuleks määrata 600 000 eurot TIR-märkmiku kohta.

(17) Selleks et toetada ühenduse ja liikmesriikide finantshuve, tuleks ette näha säte, et lõpetamata jätmise teatis, mille pädev tolliasutus väljastab ühenduses asutatud garantiiühingule aasta jooksul, oleks õigusjõuline ka teiste ühenduses asutatud garantiiühingute suhtes, kui ilmneb, et nad on määruse (EMÜ) nr 2913/92 (edaspidi "tolliseadustik") artikli 215 lõike 1 esimese või teise taande kohaselt vastutavad.

(18) Kuigi ATA-protseduuri käsitlevates eeskirjades muudatusi ei ole, tuleks asjakohaseid sätteid TIR-eeskirjade muutmise tõttu siiski kohandada.

(19) Kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 551 lõikega 3 võib deklarant vabasse ringlusse lubamiseks deklareeritud töödeldud kaupade tolliväärtuse määramise eesmärgil valida importkaupade tolliväärtuse, millele on lisatud töötlemiskulud. Et tagada ühesugune importtollimaksudega maksustamine, tuleks selgitada töötlemiskulude mõistet.

(20) Kõnealuse määruse artiklit 841 tuleks muuta, et võimaldada reekspordiformaalsusi läbi viia selles väljumistolliasutuses, kuhu kaubad ATA-märkmikuga ajutise impordikorra alusel veetakse.

(21) Vastavalt tolliseadustiku artikli 222 lõikele 2 on juhuks, kui seoses kaupade kõrvaldamisega tolliasutuse järelevalve alt on tekkinud tollivõlg ning kui võlglasi on rohkem kui üks, asjakohane sätestada tingimused, mille kohaselt teatavate võlglaste tollimaksu maksmise kohustus peatatakse. Peatamise kestus peaks piirduma ühe aastaga, kuid seda peaks olema võimalik pikendada, eriti siis, kui võlglased, kes ei saa peatamisest kasu, on tollivõla pädevates õigusasutustes vaidlustanud.

(22) Määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklis 890 on sätestatud, et tollimaks tuleb tagasi maksta või seda tuleb vähendada importkauba puhul, mille suhtes võib kohaldada ühenduse tollikäitlust või tariifset sooduskohtlemist, kui tollivõlg on tekkinud kaupade vabasse ringlusse lubamise tulemusena ja kui importija võib esitada tollivormistusjärgse dokumendi, mis näitab õigust niisugusele käitlusele või kohtlemisele vabasse ringlusse lubamise ajal. Seda võimalust tuleks laiendada ka juhtudele, kui dokument, mis näitab õigust tariifsele sooduskohtlemisele kaupade laadist tulenevalt, esitatakse tollivormistusjärgselt. Niisugustel juhtudel, kui tegemist ei ole pettuse ega ilmse hooletusega, on tõepoolest tollimaksu tasumise kohustus ebaproportsionaalne, võrreldes vajaliku kaitsega, mida ühine tollitariifistik on mõeldud pakkuma.

(23) Tõlgendamisprobleemide vältimiseks tuleks määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 900 lõiked 2 ja 3 uuesti sõnastada. Uus variant peaks olema kohandatud praegusele tugeva konkurentsiga majanduskliimale. Artikli 900 lõikes 2 ei tuleks seega automaatselt nõuda kaupade reeksporti, millele artikli 900 lõike 1 kohaselt kohaldatakse tagasimaksmist või maksuvähendust, samuti tuleks lubada kaupade reeksportimise asemel nende hävitamist või nende suhtes ühenduse välistransiidiprotseduuri või tolliladustamisprotseduuri kohaldamist või nende vabatsooni või vabalattu suunamist.

(24) Määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 25, mis sätestab tolliväärtuse sisse arvestatavad õhutranspordikulude protsendimäärad, tuleks lihtsustada ja kohandada, et võtta arvesse uute liikmesriikide ühinemisele järgnevat ühenduse tolliterritooriumi laienemist.

(25) Määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 38 sisaldab ühtse haldusdokumendi lahtris 36 tariifikorra koode, mille kohaselt kaubad lähevad vabasse ringlusse.

(26) Selguse huvides on vaja lisada erikood, mida kasutatakse tollimaksude ajutise peatamise puhul tsiviilõhusõidukitele määratud kaupadel, millele on väljastatud lennukõlblikkussertifikaat.

(27) Määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 67 tuleks kohandada, et see kajastaks lisasse 70 tehtud muudatusi.

(28) Määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 70 tuleks muuta, nii et see võimaldaks olemasoleva süsteemi kasutamist töödeldud põllumajandussaadusi puudutava info edastamiseks. Lisaks sellele tuleks laiendada neile kaupadele ka töötlemisprotseduuride infosüsteemi (Information system - processing procedures - ISPP) lihtsustamisest tulenevat kasu. Lõpuks tuleks võtta kasutusele spetsiifiline majandusliku põhjuse kood seestöötlemisloa taotlustele, mis hõlmavad mittetundlikke kaupu.

(29) On väga soovitav lihtsustada tollikontrolli all töötlemise protseduuri kasutamist importkaupade suhtes, mis töödeldakse toodeteks, mille suhtes võib kohaldada teatud relvadele ja sõjavarustusele kehtestatud ühepoolset imporditollimaksude peatamist.

(30) Seega tuleks määrust (EMÜ) nr 2454/93 vastavalt muuta.

31) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2454/93 muudetakse järgmiselt:

1) Artikli 70 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, käsitatakse järgmisi toiminguid päritolustaatuse omandamiseks ebapiisava töö või töötlusena, sõltumata sellest, kas artikli 69 tingimused on täidetud või mitte:

a) toimingud, mis tagavad toodete seisundi säilimise nende vedamisel ja ladustamisel;

b) pakkeüksuste osadeks jagamine ja koondamine;

c) pesemine, puhastamine; tolmu, oksiidi, õli, värvi ja muude katete eemaldamine;

d) tekstiilesemete triikimine ja pressimine;

e) lihtsad värvimis- ja poleerimistööd;

f) teravilja ja riisi kestade eemaldamine, osaline või täielik jahvatamine, poleerimine ja glaseerimine;

g) suhkru toonimine ja tükkipressimine; suhkru osaline või täielik jahvatamine;

h) puuviljade, pähklite ja köögiviljade koorimine ja kividest puhastamine;

i) teritamine, lihtlihvimine või lihtlõikamine;

j) tuulamine, sõelumine, sorteerimine, liigitamine, klassifitseerimine, kokkusobitamine; (sh kaubakomplektide koostamine);

k) lihtne klaas- või plastpudelitesse, plekkpurkidesse, kottidesse, karpidesse, kastidesse pakkimine, alustele jms kinnitamine ning kõik muu lihtne pakendamine;

l) märkide, etikettide ja muude tunnusmärkide kinnitamine või trükkimine tootele või selle pakendile;

m) üht või mitut sorti toodete segamine, kui saadud segu üks või mitu komponenti ei vasta käesolevas jaos sätestatud tingimustele, mis võimaldaks neid käsitada soodustatud riigist või ühendusest pärinevana;

n) toote osade lihtne kokkupanemine terviktoote saamiseks või toodete osadekslammutamine;

o) kahe või enama punktides a-n loetletud toimingu kombinatsioon;

p) loomade tapmine."

2) Artikli 72 lõiked 3 ja 4 asendatakse järgmistega:

"3. Piirkondlikku kumulatsiooni kohaldatakse üldise soodustuste süsteemiga hõlmatud soodustatud riikide kolme piirkondliku rühma suhtes:

a) I rühm: Brunei Darussalam, Kambodža, Indoneesia, Laos, Malaisia, Filipiinid, Singapur, Tai, Vietnam;

b) II rühm: Boliivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peruu, Venezuela;

c) III rühm: Bangladesh, Bhutan, India, Maldiivid, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

4. Mõiste "piirkondlik rühm" tähistab vastavalt olukorrale I, II või III rühma."

3) Artikli 72b lõike 1 punkti b teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

"Kõnealuse kohustuse võtmine tehakse komisjonile teatavaks olenevalt asjaoludest järgmiste sekretariaatide kaudu:

i) I rühm: Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) peasekretariaat;

ii) II rühm: Andide rühma - Kesk-Ameerika ühisturu ja Panama alaline ühine päritolukomitee (Comité Conjunto Permanente de Origen Comunidad Andina - Mercado Común Centroamericano y Panamá);

iii) III rühm Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsiooni (SAARC) sekretariaat."

4) Artikli 76 lõike 4 teine lause asendatakse järgmisega:

"Otsus tehakse vastavalt komiteemenetlusele."

5) Artikli 101 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, käsitatakse järgmisi toiminguid päritolustaatuse omandamiseks ebapiisava töö või töötlusena, sõltumata sellest, kas artikli 100 tingimused on täidetud või mitte:

a) toimingud, mis tagavad toodete seisundi säilimise nende vedamisel ja ladustamisel;

b) pakkeüksuste osadeksjagamine ja koondamine;

c) pesemine, puhastamine; tolmu, oksiidi, õli, värvi ja muude katete eemaldamine;

d) tekstiilesemete triikimine ja pressimine;

e) lihtsad värvimis- ja poleerimistööd;

f) teravilja ja riisi kestade eemaldamine, osaline või täielik jahvatamine, poleerimine ja glaseerimine;

g) suhkru toonimine ja tükkipressimine; suhkru osaline või täielik jahvatamine;

h) puuviljade, pähklite ja köögiviljade koorimine ja kividest puhastamine;

i) teritamine, lihtlihvimine või lihtlõikamine;

j) tuulamine, sõelumine, sorteerimine, liigitamine, klassifitseerimine, kokkusobitamine (sh kaubakomplektide koostamine);

k) lihtne klaas- või plastpudelitesse, plekkpurkidesse, kottidesse, karpidesse, kastidesse pakkimine, alustele jms kinnitamine ning kõik muu lihtne pakendamine;

l) märkide, etikettide ja muude tunnusmärkide kinnitamine või trükkimine tootele või selle pakendile;

m) üht või mitut sorti toodete segamine, kui saadud segu üks või mitu komponenti ei vasta käesolevas jaos sätestatud tingimustele, mis võimaldaks neid käsitada soodustatud riigist või ühendusest pärinevana;

n) toote osade lihtne kokkupanemine terviktoote saamiseks või toodete osadekslammutamine;

o) kaks või rohkem punktides a-n loetletud toimingut üheskoos;

p) loomade tapmine."

6) Artikli 256 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

"Vähendatud või nullmääraga importtollimaksu kohaldamise taotlemiseks nõutava dokumendi puhul võib tolliasutus, kui tal on põhjust arvata, et mittetäieliku deklaratsiooniga hõlmatud kaupade suhtes võib kohaldada niisugust vähendatud või nullmääraga importtollimaksu, anda deklarandi taotluse korral põhjendatud asjaoludel dokumendi esitamiseks pikema ajavahemiku kui see, mis on sätestatud esimeses lõigus. See ajavahemik ei tohi ületada nelja kuud, arvates deklaratsiooni vastuvõtmise kuupäevast. Seda ei saa pikendada."

7) Artikkel 308c asendatakse järgmisega:

"Artikkel 308c

1. Tariifikvooti loetakse kriitiliseks niipea, kui 75 % algsest mahust on ära kasutatud, või kui seda loetakse kriitiliseks pädevate asutuste otsuse põhjal.

2. Erandina lõikest 1 loetakse tariifikvooti kriitiliseks alates selle avanemisest järgmistel juhtudel:

a) see avatakse vähemaks kui kolmeks kuuks;

b) tariifikvoote, mis hõlmavad sama ulatuse ja päritoluga kaupu ning on samaväärse kvoodi kehtivusajaga kui kõnealune tariifikvoot (samaväärseid tariifikvoote), pole kahe eelmise aasta jooksul avatud;

c) kahe eelmise aasta jooksul avatud samaväärne tariifikvoot ammendati kvoodi kehtivusaja kolmanda kuu viimasel päeval või enne seda või kvoodi algne maht oli suurem kui kõnealusel kvoodil.

3. Tariifikvooti, mille ainus eesmärk on WTO eeskirjade kohase kaitse- või survemeetme kohaldamine, loetakse kriitiliseks niipea, kui 75 % algsest mahust on kasutatud, olenemata sellest, kas samaväärseid tariifikvoote on kahe eelmise aasta jooksul avatud või mitte."

8) II osa I jaotise 3. peatükis asendatakse 2. jao pealkiri järgmisega:

"Impordi järelevalve"

9) Artikli 308d lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

"1. Kui tuleb teostada ühenduse järelevalvet impordi üle, saadavad liikmesriigid vähemalt kord kuus komisjonile järelevalvearuanded, mis sisaldavad üksikasjalikke andmeid vabasse ringlusse lubatud koguste kohta. Komisjoni taotlusel piirduvad liikmesriigid niisugusete andmete edastamisel üksnes andmetega sooduskorra alusel toimuva impordi kohta.

2. Liikmesriikide järelevalvearuanded sisaldavad tariifse sooduskorra alusel vabasse ringlusse lubatud koguseid alates asjaomase ajavahemiku esimesest päevast."

10) Artikli 353 lõige 2 jäetakse välja.

11) Artikli 358 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Vajaduse korral lisatakse transiidi saatedokumendile lisas 45b esitatud näidisele vastav ja nõutud andmeid sisaldav kaubanimekiri. See nimekiri moodustab transiidi saatedokumendi lahutamatu osa."

12) II osa II jaotise 9. peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

"Vedu TIR- või ATA-protseduuri kohaselt".

13) Artikli 451 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Kui vastavalt rahvusvahelise kaubaveo protseduurile veetakse kaupa TIR-märkmiku (TIR-konventsiooni) või ATA-märkmiku (ATA-konventsiooni) alusel ühenduse ühest punktist teise, käsitatakse ühenduse tolliterritooriumi TIR-märkmiku ja ATA-märkmiku kasutamist reguleerivate eeskirjade kohaldamisel ühtse territooriumina."

14) Artikli 453 lõikes 2 asendatakse sõnad "artiklid 314-324" sõnadega "artiklid 314b-324f".

15) Artikli 453 järele lisatakse järgmine tekst:

"2. jagu

TIR-protseduur".

16) Artiklid 454 ja 455 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 454

Käesoleva jao sätteid kohaldatakse TIR-märkmiku alusel toimuva kaubaveo suhtes, kui sellega on seotud ühenduse imporditollimaksud või muud maksud.

Artikkel 455

1. Siht- või lähteliikmesriigi tolliasutused tagastavad TIR-märkmiku lehe nr 2 vastava osa saabumis- või väljumisliikmesriigi tolliasutustele viivitamata ja vähemalt ühe kuu jooksul TIR-veo lõpetamise kuupäevast arvates.

2. Kui TIR-märkmiku lehe nr 2 vastav osa ei ole tagastatud saabumis- või lähteliikmesriigi tolliasutustele kahe kuu jooksul TIR-märkmiku vastuvõtmise kuupäevast arvates, teatavad asutused sellest asjaomasele garantiiühingule, ilma et see piiraks TIR-konventsiooni artikli 11 lõike 1 kohaselt tehtavat teavitamist.

Samuti teatavad nad sellest TIR-märkmiku omanikule ja paluvad nii temal kui ka asjaomasel garantiiühingul esitada tõendid TIR-veo lõpetamise kohta.

3. Lõike 2 teises lõigus osutatud tõendi võib tolliasutusele esitada siht- või lähteliikmesriigi tolli poolt kinnitatud dokumendina, milles kaup identifitseeritakse ja tõendatakse, et see on esitatud siht- või lähteliikmesriigi tolliasutusele.

4. TIR-vedu loetakse lõppenuks ka juhul, kui TIR-märkmiku omanik/garantiiühing esitab tolliasutusele kauba suhtes tollikäitlusviisi rakendanud kolmandas riigis väljastatud tollidokumendi, milles kaup identifitseeritakse, või selle dokumendi koopia või valguskoopia. Koopia või valguskoopia õigsust peab tõestama kas originaaldokumendi kinnitanud asutus või asjaomase kolmanda riigi või mõne liikmesriigi asutus.

Artikkel 455a

1. Kui saabumis- või väljumisliikmesriigi tolliasutus ei ole nelja kuu jooksul alates TIR-märkmiku vastuvõtmise kuupäevast saanud tõendust selle kohta, et TIR-vedu on lõpetatud, algatab ta viivitamata uurimise, et saada vajalikku teavet TIR-märkmiku lõpetamise kohta või, kui see pole võimalik, teha kindlaks, kas on tekkinud tollivõlg, tuvastada võlgnik ja määrata kindlaks tolliasutus, kes vastutab arvestuskande tegemise eest.

Kui tolliasutusele on eelnevalt teatatud, et TIR-vedu ei ole lõpetatud, või kui tal on põhjust nii arvata, algatab ta kohe uurimise.

2. Uurimine algatatakse ka siis, kui tagantjärele selgub, et TIR-veo lõpetamise tõend oli võltsitud ning uurimist on vaja lõikes 1 ette nähtud eesmärkide saavutamiseks.

3. Uurimise algatamiseks saadab saabumis- või väljumisliikmesriigi tolliasutus siht- või lähteliikmesriigi tolliasutusele taotluse koos kõigi vajalike andmetega.

4. Siht- või lähteliikmesriigi tolliasutus vastab viivitamata.

5. Kui uurimisel tehakse kindlaks, et TIR-vedu lõpetati nõuetekohaselt, teavitab saabumis- või väljumisliikmesriigi toll viivitamata garantiiühingut ja TIR-märkmiku omanikku ning vajaduse korral kõiki tolliasutusi, kes võivad olla algatanud sissenõudmismenetluse kooskõlas tolliseadustiku artiklitega 217-232."

17) II osa II jaotise 9. peatükist jäetakse välja sõnad "2. jagu" ja jao pealkiri.

18) Artiklid 456 ja 457 asendatakse järgmistega:

"Artikkel 456

1. Kui TIR-konventsiooni puudutav seaduserikkumine või eeskirjade eiramine tekitab ühenduses tollivõla, kohaldatakse käesoleva jaotise sätteid mutatis mutandis muude tolliseadustiku artikli 91 lõike 1 punktis a märgitud maksude suhtes.

2. Artikleid 450a, 450b ja 450d kohaldatakse TIR-märkmiku kasutamisega seotud sissenõudmisprotseduuri suhtes mutatis mutandis.

Artikkel 457

1. Kui TIR-vedu viiakse läbi ühenduse tolliterritooriumil, võib TIR-konventsiooni artikli 8 lõike 4 kohaselt iga garantiiühing, mille registrijärgne asukoht on ühenduses, muutuda vastutavaks asjassepuutuva TIR-veoga seotud kaupade tollivõlast tuleneva tagatud maksusumma tasumise eest kuni 60 000 euro või sellega võrdväärse omavääringulise summa ulatuses TIR-märkmiku kohta.

2. Liikmesriigis asutatud garantiiühing, kes tolliseadustiku artikli 215 kohaselt vastutab tollivõla tasumise eest, on kohustatud maksma tollivõlast tuleneva tagatud maksusumma.

3. Tolliseadustiku artikli 215 lõike 1 kolmanda taande kohaselt tasumise eest vastutavaks tunnistatud liikmesriigi tolliasutuse kehtiv teade selle asutuse poolt volitatud garantiiühingule TIR-veo lõpetamata jätmise kohta kehtib ka siis, kui tolliseadustiku artikli 215 lõike 1 esimese või teise taande kohaselt pädevaks tunnistatud teise liikmesriigi tolliasutus jätkab sissenõudmist viimati nimetatud asutuse poolt volitatud garantiiühingult."

19) II osa II jaotise 9. peatükis asendatakse 3. jao pealkiri järgmisega:

"ATA-protseduur"

20) Lisatakse artiklid 457c ja 457d järgmises sõnastuses:

"Artikkel 457c

1. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira ATA-konventsiooni garantiiühingu vastutust käsitlevate erisätete kohaldamist, kui vedu toimub ATA-märkmiku alusel.

2. Kui ATA-märkmiku alusel toimuva transiitveo käigus või sellega seoses leitakse, et konkreetses liikmesriigis on toimunud seaduserikkumine või eeskirjade eiramine, siis on selle liikmesriigi kohuseks sisse nõuda tollimaksud ja muud sissenõudmisele kuuluvad maksud vastavalt ühenduse või siseriiklikele sätetele, ilma et see piiraks kriminaalmenetluse algatamist.

3. Kui ei ole võimalik kindlaks teha, missugusel territooriumil seaduserikkumine või eeskirjade eiramine toime pandi, loetakse niisugune seaduserikkumine või eeskirjade eiramine sooritatuks liikmesriigis, kus see avastati, välja arvatud juhul, kui artikli 457d lõikes 2 osutatud tähtaja jooksul esitatakse tolliasutust rahuldav tõend selle kohta, et vedu toimus eeskirjade kohaselt, või selle kohta, kus eeskirjade eiramine tegelikult toimus.

Kui niisugust tõendit ei esitata ja nimetatud seaduserikkumine või eeskirjade eiramine loetakse toimunuks liikmesriigis, kus see avastati, nõuab tollimaksud ja muud kõnealuse kaubaga seotud maksud sisse see liikmesriik vastavalt ühenduse või siseriiklikele sätetele.

Kui pärast seda tehakse kindlaks liikmesriik, kus nimetatud seaduserikkumine või eeskirjade eiramine tegelikult aset leidis, maksab liikmesriik, kes tollimaksud ja muud kõnealuse kauba suhtes selles liikmesriigis kehtivad maksud (peale nende, mis nõuti sisse vastavalt teisele lõigule kui ühenduse omavahendid) esialgselt sisse nõudis, need talle tagasi. Sel juhul tagastatakse enammakstud maksud isikule, kes need algselt maksis.

Kui ühes liikmesriigis esialgselt sisse nõutud ja tagastatud tollimaksude ja muude maksude summa on väiksem tollimaksude ja muude maksude summast, mis on ette nähtud liikmesriigis, kus seaduserikkumine või eeskirjade eiramine tegelikult aset leidis, nõuab viimane liikmesriik vahe sisse vastavalt ühenduse või siseriiklikele sätetele.

Liikmesriikide tolliasutused võtavad vajalikud meetmed igasuguse seaduserikkumise või eeskirjade eiramise suhtes ja kohaldavad tõhusaid sanktsioone.

Artikkel 457d

1. Kui avastatakse seaduserikkumine või eeskirjade eiramine, mis on sooritatud ATA-märkmiku alusel toimunud transiitveo käigus või sellega seoses, teatab tolliasutus sellest ATA-märkmiku omanikule ja garantiiühingule ATA-konventsiooni artikli 6 lõikes 4 ettenähtud ajavahemiku jooksul.

2. Tõend ATA-märkmiku alusel toimunud veo eeskirjadele vastavuse kohta artikli 457c lõike 3 esimese lõigu tähenduses esitatakse ATA-konventsiooni artikli 7 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud ajavahemiku jooksul.

3. Tollile esitatakse lõikes 2 nimetatud tõend, kasutades üht alljärgnevaist meetodeist:

a) esitatakse tolliasutuse kinnitatud tolli- või äridokument, mis tõendab, et kõnealune kaup on esitatud sihttolliasutusele;

b) esitatakse kaupa kolmandas riigis tolliprotseduurile suunav tollidokument või selle koopiaeksemplar või valguskoopia, mille koopiaõigsust tõendab originaaldokumendi kinnitanud asutus või asjaomase kolmanda riigi asutus või mõne liikmesriigi asutus;

c) esitatakse ATA-konventsiooni artiklis 8 osutatud tõend.

Punktide a ja b esimeses lõigus osutatud dokumendid sisaldavad teavet, mis võimaldab kõnealuseid kaupu identifitseerida."

21) Artikli 458 lõikes 2, artikli 461 lõikes 4 ja artikli 462 lõikes 4 asendatakse sõnad "artikkel 454 lõige 3" sõnadega "artikkel 457c lõige 3".

22) Artikli 551 lõikele 3 lisatakse järgmine lause:

""Töötlemiskulud" tähendab kõiki töödeldud kaupade valmistamisel tehtud kulusid, kaasa arvatud üldkulud ja kõigi kasutatud ühenduse kaupade väärtus."

23) Artikkel 841 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 841

Kui reekspordi kohta tuleb teha tollideklaratsioon, kohaldatakse artiklite 788-796 sätteid mutatis mutandis, ilma et see piiraks vajadusel konkreetsete sätete kohaldamist juhul, kui lõpetatakse eelnev majandusliku mõjuga tolliprotseduur.

Kui ajutiselt imporditavate kaupade reekspordiks kasutatakse ATA-märkmikku, võib esitada tollideklaratsiooni muule tolliasutusele kui see, millele osutatakse seadustiku artikli 161 lõike 5 esimeses lauses."

24) Artiklile 876a lisatakse järgmine lõige 3:

"3. Kui vastavalt tolliseadustiku artiklile 203 tekib tollivõlg, peatab tolliasutus nimetatud artikli lõike 3 neljandas taandes osutatud isiku kohustuse maksta tollimaksu, kui on tuvastatud vähemalt üks muu võlglane ja kooskõlas tolliseadustiku artikliga 221 on talle teatatud tollimaksu suurus.

Peatamist võib kohaldada ainult juhul, kui tolliseadustiku artikli 203 lõike 3 neljandas taandes osutatud isik ei ole hõlmatud nimetatud lõike ühegi muu taandega ja ta pole ilmselgelt jätnud oma kohustusi hooletusse.

Peatamist kohaldatakse ainult ühe aasta jooksul. Siiski võib tolliasutus seda ajavahemikku mõjuvatel põhjustel pikendada.

Pikendamise saamiseks peab isik, kelle kasuks pikendus antakse, esitama kõnealusele tollimaksusummale kehtiva tagatise, välja arvatud juhul, kui niisugune kogu kõnealust tollimaksusummat kattev tagatis on juba olemas ja käendajat pole tema kohustustest vabastatud. Niisuguse tagatise esitamist ei nõuta, kui see tekitaks võlgniku olukorda arvestades tõsiseid majanduslikke või sotsiaalseid raskusi."

25) Artikli 890 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"Otsuseid tegev tolliasutus lubab tagasimaksmist või maksusumma vähendamist, kui:

a) taotlusele on lisatud päritolusertifikaat, liikumissertifikaat, autentsussertifikaat, ühendusesisene transiididokument või mõni muu asjakohane dokument, mis näitab, et vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal võis imporditavate kaupade suhtes kohaldada ühenduse tollikäitlust, tariifset sooduskohtlemist või tariifset sooduskohtlemist kauba liigi tõttu;

b) esitatav dokument viitab konkreetselt kõnealustele kaupadele;

c) kõik nimetatud dokumendi vastuvõtmisega seotud tingimused on täidetud;

d) kõik muud tingimused ühenduse tollikäitluse, tariifse sooduskohtlemise või kauba liigi tõttu tariifse sooduskohtlemise lubamiseks on täidetud."

26) Artiklit 900 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 2 asendatakse alljärgnevaga:

"2. Lõike 1 punktides c ja f-n osutatud imporditollimaksude tagasimaksmise või vähendamise eeltingimuseks on tollivõimude järelevalve all toimuv kaupade reeksport ühenduse territooriumilt, välja arvatud juhul, kui kaubad avaliku võimu kandja käsul hävitatakse või antakse tasuta üle heategevusasutustele, mis tegutsevad ühenduse territooriumil.

Taotluse korral lubab otsuseid tegev asutus asendada kaupade reeksport kaupade hävitamisega või nende suhtes ühenduse välistransiidiprotseduuri või tolliladustamisprotseduuri kohaldamisega või nende vabatsooni või -lattu suunamisega.

Kaupu, millele määratakse üks eelnimetatud käitlustest, loetakse ühendusevälisteks kaupadeks.

Niisugusel juhul võtavad tollivõimud kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et tollilattu, vabatsooni või -lattu paigutatud kaupu võiks hiljem pidada ühendusevälisteks kaupadeks."

b) Lõige 3 jäetakse välja.

27) Lisa 14 asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

28) Lisa 15 asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

29) Lisa 25 asendatakse käesoleva määruse III lisas esitatud tekstiga.

30) Lisa 37a muudetakse vastavalt käesoleva määruse IV lisale.

31) Lisa 38 muudetakse vastavalt käesoleva määruse V lisale.

32) Lisa 44a muudetakse vastavalt käesoleva määruse VI lisale.

33) Lisa 45a muudetakse vastavalt käesoleva määruse VII lisale.

34) Lisa 67 muudetakse vastavalt käesoleva määruse VIII lisale.

35) Lisa 70 muudetakse vastavalt käesoleva määruse IX lisale.

36) Lisa 76 muudetakse vastavalt käesoleva määruse X lisale.

Artikkel 2

Enne 1. juulit 2004 hindab komisjon seda, mil määral ettevõtjad rakendavad arvutipõhist transiidisüsteemi. Hinnangu aluseks on liikmesriikide antud teabe põhjal koostatud aruanne.

Artikkel 3

1. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2. Artikli 1 punkte 2 ja 3 kohaldatakse alates 1. juunist 2003.

Päritolutõendeid, mis on väljastatud kooskõlas sätetega, mis kehtisid enne 1. juunit 2003, aktsepteeritakse ka pärast seda kuupäeva nende kehtivusaja piires.

3. Artikli 1 punkte 10, 11, 30, 32 ja 33 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2005.

Siiski võib seda kuupäeva artiklis 2 sätestatud hinnangu alusel komiteemenetluse kohaselt vastu võetud otsusega edasi lükata

4. Artikli 1 punkte 12-21 kohaldatakse alates 1. septembrist 2003.

5. Artikli 1 punkti 29 kohaldatakse alates 1. maist 2004.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. mai 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Frédérik BOLKESTEIN

1 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

2 EÜT L 311, 12.12.2000, lk 17.

3 EÜT L 346, 31.12.2001, lk 1.

4 EÜT L 357, 30.12.1998, lk 1.

5 EÜT L 60, 1.3.2001, lk 43.

6 EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

7 EÜT L 68, 12.3.2002, lk 11.

I LISA

"LISA 14

LISA 15 LOENDI SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED

Märkus 1:

Loendis sätestatakse tingimused, mis tuleb kõikidel toodetel täita, et neid saaks lugeda artiklite 69 ja 100 tähenduses piisava töö või töötluse läbinuks.

Märkus 2:

2.1. Loendi kahes esimeses veerus kirjeldatakse saadud toodet. Esimeses veerus on harmoneeritud süsteemis kasutatav rubriigi- või tootegrupinumber ja teises veerus kõnealuse süsteemi vastava rubriigi või grupi kaubakirjeldus. Kahe esimese veeru kandele vastab kolmandas või neljandas veerus olev reegel. Kui mõnel juhul on esimese veeru kande ees "ex", tähendab see, et kolmanda või neljanda veeru reegel kehtib ainult teises veerus kirjeldatud rubriigi osa suhtes.

2.2. Kui esimesse veergu on koondatud mitu rubriiginumbrit või on esitatud grupinumber ning teises veerus on toodet seetõttu kirjeldatud üldiselt, kohaldatakse kolmanda või neljanda veeru vastavat reeglit kõikide nende toodete suhtes, mis harmoneeritud süsteemis on klassifitseeritud kõnealuse grupi rubriikidesse või esimesse veergu koondatud mis tahes rubriiki.

2.3. Kui loendis on eri reegleid, mida kohaldatakse ühe rubriigi eri toodete suhtes, sisaldab iga taane kõnealuse rubriigi selle osa kirjeldust, mida hõlmab kolmanda või neljanda veeru vastav reegel.

2.4. Kui kahe esimese veeru kandele vastab nii kolmanda kui ka neljanda veeru reegel, võib eksportija valida, kas ta kasutab kolmanda või neljanda veeru reeglit. Kui 4. veerus ei ole päritolureeglit, tuleb kohaldada 3. veerus sätestatud reeglit.

Märkus 3:

3.1. Artiklite 69 ja 100 sätteid toodete kohta, mis on saanud päritolustaatuse ja mida kasutatakse muude toodete tootmisel, kohaldatakse hoolimata sellest, kas päritolustaatus on saadud neid tooteid kasutavas tehases või mõnes muus soodustatud riigi või vabariigi või ühenduse tehases.

Näide:

Rubriigi 8407 mootor, mille kohta näeb reegel ette, et selles sisalduda võivate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada 40 % tehasehinnast, on valmistatud rubriigi ex 7224 "muust sepistamise teel eelvormitud legeerterasest".

Kui nimetatud sepis on sepistatud soodustatud riigis või vabariigis valmistatud päritolustaatuseta valandist, on kõnealune sepis juba omandanud päritolustaatuse loendi reegli alusel rubriigi ex 7224 kohta. Mootori väärtuse arvutamisel võib sepist käsitleda päritolustaatust omavana, hoolimata sellest, kas see on toodetud samas tehases kus mootor või muus soodustatud riigi või vabariigi tehases. Kasutatud päritolustaatuseta materjalide koguväärtuse arvutamisel ei võeta seega päritolustaatuseta valandi väärtust arvesse.

3.2. Loendi reegel näeb ette päritolustaatuse saamiseks vajaliku minimaalse töö või töötluse, millest ulatuslikum töö või töötlemine annab samuti päritolustaatuse; väiksem töö või töötlemine päritolustaatust ei anna. Kui reegel näeb ette, et teatavas valmistamisetapis olevat päritolustaatuseta materjali tohib kasutada, on ka kõnealuse materjali kasutamine varasemas valmistamisetapis lubatud, kuid hilisemas etapis mitte.

3.3. Ilma et see piiraks märkuse 3.2 kohaldamist, kui reegel näeb ette, et kasutada võib "mis tahes rubriigi materjale", võib kasutada mis tahes rubriigi materjale (ka selle rubriigi materjale, kuhu kuulub kõnealune toode), kui nimetatud reeglis sisalduvatest eripiirangutest ei tulene teisiti.

Seevastu väljend "valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh muudest rubriigi materjalidest" või "valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, sh tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest" tähendab, et võib kasutada mis tahes rubriigi materjale, v.a neid, mille kirjeldus ei erine loendi 2. veerus toodud toote kirjeldusest.

3.4. Kui loendi reegel näeb ette, et toodet võib valmistada mitmest materjalist, tähendab see, et kasutada võib üht või mitut kõnealust materjali. Kõiki kõnealuseid materjale kasutama ei pea.

Näide:

Rubriikide 5208-5212 tekstiile käsitlev reegel näeb ette, et kasutada võib looduslikke kiudusid ning muu materjali hulgas ka keemilisi materjale. See ei tähenda, et kasutama peab mõlemat; kasutada võib üht või mõlemat.

3.5. Kui loendi reegel näeb ette, et toode peab olema valmistatud teatavast materjalist, ei takista nimetatud tingimus kasutamast muid materjale, mis oma iseloomulike omaduste tõttu reeglile ei vasta. (Vt ka märkust 6.2 tekstiilide kohta.)

Näide:

Rubriigi 1904 toiduaineid käsitlev reegel, mis keelab kasutada teravilja ja teraviljasaadusi, ei takista selliste mineraalsoolade, kemikaalide ja muude lisandite kasutamist, mis ei ole valmistatud teraviljast.

Seda reeglit ei kohaldata siiski toodete suhtes, mida võib toota sama laadi, kuid varasema tootmisetapi materjalist, kuigi neid ei või toota teatavatest loendis määratletud materjalidest.

Näide:

Kui ex 62 grupi lausriidest rõiva puhul on lubatud kasutada üksnes päritolustaatuseta lõnga, ei või lähtuda lausriidest, isegi kui lõngast tavaliselt lausriiet ei valmistata. Sellisel juhul oleks lähteaine tavaliselt lõnga valmistamisele eelnevas järgus - see tähendab kiu kujul.

3.6. Kui loendi reegel näeb ette kasutatavate päritolustaatuseta materjalide maksimaalväärtuseks kaks protsendimäära, ei tohi nimetatud protsendimäärasid liita. Teisisõnu ei tohi kõigi kasutatavate päritolustaatuseta materjalide maksimaalväärtus ületada suurimat määratud protsendimäära. Lisaks sellele ei tohi ületada ka iga materjali suhtes kehtivat protsendimäära.

Märkus 4:

4.1. Loendis kasutatud mõiste "looduslikud kiud" tähistab muid kiude peale tehis- või sünteeskiudude. Termin osutab ketruseelses etapis olevatele kiududele, sealhulgas jäätmed, ning kui ei ole määratud teisiti, hõlmab see kraasitud, kammitud või muul viisil töödeldud, kuid ketramata kiudusid.

4.2. Termin "looduslikud kiud" hõlmab rubriigi 0503 hobusejõhvi, rubriikide 5002 ja 5003 siidi, rubriikide 5101-5105 loomavilla ja -karva ning villakiudusid, rubriikide 5201-5203 puuvillakiudusid ning rubriikide 5301-5305 muid taimseid kiudusid.

4.3. Loendis kasutatud terminitega "tekstiilimass", "keemilised materjalid" ja "paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid" kirjeldatakse neid materjale, mis ei kuulu gruppidesse 50-63 ning mida saab kasutada tehis-, süntees- või paberkiudude ja -lõngade valmistamiseks.

4.4. Mõistega "keemilised staapelkiud" tähistatakse loendis rubriikide 5501-5507 süntees- või tehisfilamentköisikuid, -staapelkiudu või nende jäätmeid.

Märkus 5:

5.1. Kui loendis esitatud toote puhul on viidatud käesolevale märkusele, ei kohaldata loendi kolmandas veerus olevaid tingimusi ühegi nende valmistamiseks kasutatud põhitekstiilmaterjali suhtes, kui nende mass kokku on kuni 10 % kõikide kasutatud põhitekstiilmaterjalide kogumassist. (Vt ka märkust 5.3 ja 5.4.)

5.2. Märkuses 5.1 nimetatud piirmäära võib kohaldada siiski ainult nende segatoodete suhtes, mis on valmistatud mitmest põhitekstiilmaterjalist.

Põhitekstiilmaterjalid on järgmised:

- siid,

- vill,

- loomakarvad,

- muude loomade vill,

- hobusejõhv,

- puuvill,

- paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid ja paber,

- lina,

- kanep,

- džuut ja muud niinekiud,

- sisal ja muud perekonna Agave taimede tekstiilkiud,

- kookoskiud, manilla, ramjee ja muud taimsed tekstiilkiud,

- sünteesfilamentkiud,

- tehisfilamentkiud,

- elektrit juhtivad filamentkiud,

- polüpropüleenist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüestrist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüamiidist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüakrüülnitriilist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polüimiidist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polütetrafluoroetüleenist valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polü(fenüleensulfiidist) valmistatud sünteesstaapelkiud,

- polü(vinüülkloriidist) valmistatud sünteesstaapelkiud,

- muud sünteesstaapelkiud,

- viskoosist valmistatud tehisstaapelkiud,

- muud tehisstaapelkiud,

- mähitud või mähkimata lõng, mis koosneb elastsete polüeetriosadega polüuretaanist,

- mähitud või mähkimata lõng, mis koosneb elastsete polüestriosadega polüuretaanist,

- rubriigi 5605 tooted (metalliseeritud lõng), mis sisaldavad kahe kile vahele liimitud kuni 5 mm laiuseid ribasid, mis koosnevad alumiiniumpulbriga kaetud või katmata alumiiniumfoolium- või kilesüdamikust,

- muud rubriigi 5605 tooted.

Näide:

Rubriigi 5203 puuvillakiust ja rubriigi 5506 sünteesstaapelkiust valmistatud rubriigi 5205 lõng on segalõng. Seetõttu võib päritolustaatuseta sünteesstaapelkiudu, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud keemilisest materjalist või tekstiilimassist), kasutada kuni 10 % lõnga massist.

Näide:

Rubriigi 5112 villane riie, mis on valmistatud rubriigi 5107 villasest lõngast ja rubriigi 5509 sünteesstaapellõngast, on segariie. Seetõttu võib sünteeslõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud keemilisest materjalist või tekstiilimassist), ja villast lõnga, mis ei vasta päritolureeglitele (milles nähakse ette, et see peab olema valmistatud kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikust kiust), või nende segu kasutada kuni 10 % riide massist.

Näide:

Rubriigi 5205 puuvillasest lõngast ja rubriigi 5210 puuvillasest riidest valmistatud rubriigi 5802 taftingriie on segatoode ainult siis, kui puuvillane riie ise on kahte eri rubriiki klassifitseeritud lõngast valmistatud segariie või kui puuvillane lõng ise on segatoode.

Näide:

Kui nimetatud taftingriie on valmistatud rubriigi 5205 puuvillasest lõngast ja rubriigi 5407 sünteesriidest, kujutavad kasutatud lõngad kahte eri põhitekstiilmaterjali ning kõnealune taftingriie on seega segatoode.

5.3. Toodete puhul, mis sisaldavad "mähitud või mähkimata lõnga, mis koosneb elastsete polüeetriosadega polüuretaanist", on piirmäär sellise lõnga puhul 20 %.

5.4. Toodete puhul, mis sisaldavad "kahe kile vahele liimitud kuni 5 mm laiuseid ribasid, mis koosnevad alumiiniumipulbriga kaetud või katmata alumiiniumfoolium- või kilesüdamikust", on piirmäär sellise riba kohta 30 %.

Märkus 6:

6.1. Kui loendis on tekstiiltoodete juures viide käesolevale märkusele, võib kasutada selliseid tekstiilmaterjale (välja arvatud vooder ja vaheriie), mis ei vasta asjaomaste valmistoodete puhul loendi kolmanda veeru reeglile, tingimusel, et need materjalid on klassifitseeritud mõnda teise rubriiki kui kõnealune toode ning nende väärtus ei ületa 8 % toote tehasehinnast.

6.2. Ilma et see piiraks märkuse 6.3 kohaldamist, võib tekstiiltoodete tootmiseks vabalt kasutada gruppidesse 50-63 klassifitseerimata materjale, hoolimata sellest, kas need sisaldavad tekstiili või mitte.

Näide:

Kui loendi reegel näeb ette, et teatava tekstiilmaterjalist kaubaartikli, näiteks pükste valmistamiseks tuleb kasutada lõnga, ei takista see metallist kaubaartiklite, näiteks nööpide kasutamist, kuna nööpe ei klassifitseerita gruppidesse 50-63. Samal põhjusel ei takista see tõmblukkude kasutamist, isegi kui tõmblukud sisaldavad tavaliselt tekstiili.

6.3. Kui kohaldatakse protsendireeglit, tuleb gruppidesse 50-63 klassifitseerimata materjalide väärtus võtta arvesse tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide väärtuse arvutamisel.

Märkus 7:

7.1. Rubriikides ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 nimetatud eritöötlused on järgmised:

a) vaakumdestilleerimine;

b) põhjalik fraktsioneeriv redestilleerimine;1

c) krakkimine;

d) reformimine;

e) ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

f) kõikidest järgmistest toimingutest koosnev töötlus: töötlemine kontsentreeritud väävelhappega, ooleumiga või vääveltrioksiidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine (pleegitamine) ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g) polümeerimine;

h) alküülimine;

i) isomeerimine.

7.2. Rubriikides 2710, 2711 ja 2712 nimetatud eritöötlused on järgmised:

a) vaakumdestilleerimine;

b) põhjalik fraktsioneeriv redestilleerimine;2

c) krakkimine;

d) reformimine;

e) ekstraheerimine selektiivlahustite abil;

f) kõikidest järgmistest toimingutest koosnev töötlus: töötlemine kontsentreeritud väävelhappega, ooleumiga või vääveltrioksiidiga; neutraliseerimine aluseliste toimeainetega; värvitustamine (pleegitamine) ja puhastamine looduslike aktiivmuldade, aktiveeritud muldade, aktiivsöe või boksiidiga;

g) polümeerimine;

h) alküülimine;

ij) isomeerimine;

k) üksnes rubriigi ex 2710 raskete õlide puhul väävlitustamine vesiniku abil, mille tulemusena väheneb töödeldavate toodete väävlisisaldus vähemalt 85 % (ASTM D 1266-59 T meetod);

l) üksnes rubriigi 2710 toodete puhul parafiinitustamine ükskõik millise protsessi abil, v.a filtreerimine;

m) üksnes rubriigi ex 2710 raskete õlide puhul vesinikuga töötlemine rõhu juures, mis on suurem kui 20 baari, ja temperatuuril, mis on vähemalt 250 °C, kasutades katalüsaatoreid (välja arvatud väävlitustavad katalüsaatorid), kusjuures vesinik on keemilise reaktsiooni aktiivne komponent. Rubriigi ex 2710 määrdeõlide edasine vesinikuga töötlemine (näiteks vesinikpuhastus, värvitustamine) peamiselt värvuse muutmiseks või stabiilsuse parandamiseks ei kuulu eritöötluste hulka;

n) üksnes rubriigi ex 2710 kütteõlide puhul atmosfäärirõhul destilleerimine, tingimusel et tootest (kaasa arvatud kaod) destilleerub 300 °C juures vähem kui 30 % ASTM D 86 meetodi järgi;

o) üksnes rubriigi ex 2710 raskete õlide puhul, välja arvatud gaasi- ja kütteõlid, töötlemine kõrgsageduse elektrilahendusega.

p) ainult rubriigi ex 2712 toorsaaduste (v.a vaseliin, osokeriit, ligniitvaha, turbavaha, parafiin õlisisaldusega alla 0,75 % massist) puhul õlitustamine fraktsioneeriva kristallisatsiooni abil.

7.3. Rubriikides ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 märgitud lihttoimingud, nagu puhastamine, villimine, soolatustamine, vee eemaldamine, filtrimine, värvimine, markeerimine, väävlisisalduse reguleerimine erineva väävlisisaldusega toodete segamise teel või nimetatud toimingute ühendamine või nendega sarnased toimingud ei anna päritolustaatust.

1 Vt koondnomenklatuuri grupi 27 selgitavat lisamärkust 4b.

2 Vt koondnomenklatuuri grupi 27 selgitavat lisamärkust 4b."

II LISA

"LISA 15

LOEND PÄRITOLUSTAATUSETA MATERJALIDEGA TEHTAVATEST TÖÖDEST JA TÖÖTLEMISTOIMINGUTEST, MIS ANNAVAD TOOTELE PÄRITOLUSTAATUSE

HS rubriik Tootekirjeldus Päritolustaatuseta materjalidega tehtavad tööd või töötlemistoimingud, mis annavad päritolustaatuse

1 2 3 või 4

Grupp 1 Elusloomad Kõik kasutatavad gruppi 1 kuuluvad loomad peavad olema täielikult saadud või toodetud

Grupp 2 Liha ja söödav rups Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 1 ja 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

Grupp 3 Kalad ja vähilaadsed, molluskid jm veeselgrootud Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

ex grupp 4 Piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; mujal nimetamata loomse päritoluga toiduained; välja arvatud: Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

0403 Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir jm fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, kontsentreeritud või mitte, suhkru- vm magusainelisandiga või lõhna- ja maitselisandi või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma Valmistamine, milles: - kõik kasutatavad gruppi 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud, - kõik kasutatavad rubriiki 2009 kuuluvad puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- ja greibimahl) on päritolustaatusega, ning - kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 5 Mujal nimetamata loomse päritoluga tooted; välja arvatud: Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 5 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

ex 0502 Kodu- ja metssigade harjased ja karvad, töödeldud Harjaste ja karvade puhastamine, desinfitseerimine, sorteerimine ja sirgestamine

Grupp 6 Eluspuud jm elustaimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal Valmistamine, milles: - kõik kasutatavad gruppi 6 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud, ja - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Grupp 7 Köögivili ning teatavad söödavad juured ja mugulad Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 7 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

Grupp 8 Söödavad puuviljad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koor Valmistamine, milles: - kõik kasutatavad puuviljad, marjad ja pähklid on täielikult saadud või toodetud, ning - kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 9 Kohv, tee, mate ja vürtsid, välja arvatud: Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 9 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

0901 Kohv, röstitud või röstimata, kofeiiniga või ilma; kohvikestad ja -koored; kohvisisaldusega kohviasendajad Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

0902 Tee, lõhna- või maitseainelisandiga või ilma Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

ex 0910 Vürtsisegud Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

Grupp 10 Teravili Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 10 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

ex grupp 11 Jahu ja tangained; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen; välja arvatud: Valmistamine, milles kõik kasutatavad teraviljad ja rubriiki 0714 kuuluvad köögiviljad, söödavad juured ja mugulad või puuviljad on täielikult saadud või toodetud

ex 1106 Jahu ja pulber rubriiki 0713 kuuluvatest kuivatatud, poetatud kaunviljadest Rubriiki 0708 kuuluvate kaunviljade kuivatamine ja jahvatamine

Grupp 12 Õliseemned ja õliviljad; mitmesugused terad, seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed või ravimtaimed; õled ja koresööt Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 12 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

1301 Šellak; vaigud, looduslikud kummivaigud ja õlivaigud (nt palsamid) Valmistamine, milles kasutatavate rubriiki 1301 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

1302 Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar jm taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte:

- taimsed liimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte - muud Valmistamine modifitseerimata liimidest ja paksendajatest Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Grupp 14 Taimsed punumismaterjalid; mujal nimetamata taimsed saadused Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 14 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

ex grupp 15 Loomsed ja taimsed rasvad ja õlid ning nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomne või taimne vaha; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

1501 Searasv (sh seapekk) ja linnurasv, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv:

- kondi- ja jäägirasv Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 0203, 0206 või 0207 kuuluvad materjalid või rubriiki 0506 kuuluvad kondid

- muu Valmistamine rubriiki 0203 või 0206 kuuluvast sealihast või söödavast searupsist või rubriiki 0207 kuuluvast linnulihast või söödavast linnurupsist

1502 Veise-, lamba- või kitserasv, v.a rubriiki 1503 kuuluv

- kondi- ja jäägirasv Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 0201, 0202, 0204 või 0206 kuuluvad materjalid või rubriiki 0506 kuuluvad kondid

- muu Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

1504 Kalade või mereimetajate rasvad, õlid ja nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata:

- tahked fraktsioonid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 1504 kuuluvatest materjalidest

- muu Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

ex 1505 Rafineeritud lanoliin Valmistamine rubriiki 1505 kuuluvast töötlemata villarasvast.

1506 Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või mitte, kuid keemiliselt modifitseerimata:

- tahked fraktsioonid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 1506 kuuluvatest materjalidest

- muud Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

1507-1515 Taimeõlid ja nende fraktsioonid:

- soja-, maapähkli-, palmi-, kopra-, palmituuma-, babassu-, tunga-, ja oititsikaõli, mürtelvaha ja jaapani vaha, jojobaõli fraktsioonid jm tehniliseks ja tööstuslikuks otstarbeks, v.a toiduainete valmistamiseks mõeldud õlid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

- tahked fraktsioonid, välja arvatud jojobaõli Valmistamine muudest rubriikidesse 1507-1515 kuuluvatest materjalidest

- muud Valmistamine, milles kõik kasutatavad taimsed materjalid on täielikult saadud või toodetud

1516 Loomsed või taimsed rasvad või õlid ja nende fraktsioonid, osaliselt või täielikult hüdrogeenitud, molekulisiseselt esterdatud, taasesterdatud või elaidiseeritud, rafineeritud või rafineerimata, kuid muul viisil töötlemata Valmistamine, milles: - kõik kasutatavad gruppi 2 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud, ja - kõik kasutatavad taimsed materjalid on täielikult saadud või toodetud. Rubriikidesse 1507, 1508, 1511 ja 1513 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada

1517 Margariin; toidusegud ja tooted taimsetest ja loomsetest rasvadest või õlidest või mitmesuguste käesoleva grupi rasvade ja õlide fraktsioonidest, v.a rubriiki 1516 kuuluvad toidurasvad või -õlid ning nende fraktsioonid Valmistamine, milles: - kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 4 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud, ning - kõik kasutatavad taimsed materjalid on täielikult saadud või toodetud. Rubriikidesse 1507, 1508, 1511 ja 1513 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada

Grupp 16 Valmistised lihast, kalast, vähilaadsetest, molluskitest vm veeselgrootutest Valmistamine: gruppi 1 kuuluvatest loomadest, ja/või milles kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

ex grupp 17 Suhkur ja suhkrukondiitritooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 1701 Roo- või peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

1702 Muu suhkur (sh keemiliselt puhas laktoos, maltoos, glükoos ja fruktoos, tahkel kujul); maitse-, lõhna- ja värvainelisandita suhkrusiirupid; kunstmesi, naturaalse meega segatud või mitte; karamell:

- keemiliselt puhas maltoos ja fruktoos Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 1702 kuuluvatest materjalidest

- muu suhkur tahkel kujul, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

- muu Valmistamine, milles kõik kasutatavad materjalid on päritolustaatusega

ex 1703 Suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel saadud melass, maitse-, lõhna- või värvainelisandiga Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

1704 Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

Grupp 18 Kakao ja kakaotooted Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

1901 Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda vähem kui 40 % massist, arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata; rubriikidesse 0401-0404 kuuluvatest kaupadest valmistatud toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda vähem kui 5 % massist, arvestatuna täiesti rasvavabalt, mujal nimetamata:

- linnaseekstrakt Valmistamine gruppi 10 kuuluvast teraviljast

- muu Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate gruppi 4 ja 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

1902 Makarontooted, kuumtöödeldud või mitte, täidisega (liha- või muu täidisega) või täidiseta: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni; kuskuss, valmistoiduna või mitte;

- mis sisaldavad liha, rupsi, kala, vähilaadseid või molluskeid kuni 20 % massist Valmistamine, milles kõik kasutatavad teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõva nisu ja selle saadused) on täielikult saadud või toodetud

- mis sisaldavad liha, rupsi, kala, vähilaadseid või molluskeid 20 % massist või rohkem Valmistamine, milles: - kõik kasutatavad teraviljad ja teraviljasaadused (v.a kõva nisu ja selle saadused) on täielikult saadud või toodetud, kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud - kõik kasutatavad gruppidesse 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

1903 Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helveste, terade, kruupide, sõelmete vms kujul Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 1108 kuuluv kartulitärklis

1904 Teravilja või teraviljatoodete paisutamise või röstimise teel saadud toiduained (nt maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud vm viisil töödeldud teravili (v.a teramais) teradena või helveste vm töödeldud teradena (v.a püüli- ja lihtjahu), mujal nimetamata Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a rubriigi 1806 materjalid, - milles kõik kasutatavad teraviljad ja jahu (v.a kõva nisu ja kõva mais ning nende saadused) on täielikult saadud või toodetud, ja - milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

1905 Leiva-, saia-, kondiitri- (koogid, küpsised jne) ja pagaritooted, kakaosisaldusega või ilma; armulaualeib, ravimikapslid, pitseroblaat, riispaber jms Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a gruppi 11 kuuluvad materjalid

ex grupp 20 Köögi- ja puuviljast ning pähklitest vm taimeosadest tooted; välja arvatud: Valmistamine, milles kõik kasutatavad puuviljad, pähklid või köögiviljad on täielikult saadud või toodetud

ex 2001 Jamss, maguskartul jms söödavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappega Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 2004 ja ex 2005 Kartul jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

2006 Köögi- ja puuvili, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatuna (kuivatatud, suhkrustatud või glasuuritud) Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

2007 Keedised, puuviljaželeed, marmelaadid, puuvilja- või pähklipüreed ja -pastad, saadud kuumtöötlemisel, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 2008 - Pähklid suhkru- või piirituselisandita Valmistamine, milles kasutatavate rubriikidesse 0801, 0802 ja 1202-1207 kuuluvate päritolustaatusega pähklite ja õliseemnete väärtus ületab 60 % toote tehasehinnast

- maapähklivõi; teraviljapõhised segud; palmipungad; teramais Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

- muu, v.a puuvili ja pähklid, mida on kuumtöödeldud muul viisil kui aurutamine või vees keetmine, suhkrulisandita, külmutatud Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

2009 Kääritamata, piirituselisandita puuvilja- ja marjamahlad (sh viinamarjavirre) ja köögiviljamahlad, suhkru- vm magusainelisandiga või ilma Valmistamine, milles: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 21 Mitmesugused toiduained; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

2101 Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, nende alusel või kohvi, tee või mate alusel valmistatud tooted; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad ning nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatav sigur on täielikult saadud või toodetud

2103 Kastmed ja pooltooted nende valmistamiseks; vürtsi- ja maitseainesegud; sinepipulber ja -jahu ning valmissinep

- kastmed ja pooltooted nende valmistamiseks; vürtsi- ja maitseainesegud Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Sinepipulbrit ja -jahu või valmissinepit võib siiski kasutada

- sinepipulber ja -jahu ning valmissinep Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

ex 2104 Supid ja puljongid ning pooltooted nende valmistamiseks Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikidesse 2002-2005 kuuluvad töödeldud või konserveeritud köögiviljad

2106 Mujal nimetamata toiduained Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate gruppi 4 ja 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 22 Joogid, alkohol ja äädikas; välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused on täielikult saadud või toodetud

2202 Vesi, sh mineraal- ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või lõhna- või maitselisandiga; muud karastusjoogid, v.a rubriiki 2009 kuuluvad puu- ja köögiviljamahlad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, - milles kasutatavate gruppi 17 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast, ja - milles kõik kasutatavad puuviljamahlad (v.a ananassi-, laimi- või greibimahl) on päritolustaatusega

2207 Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega 80 % mahust või rohkem; denatureeritud etüül- vm alkohol, mis tahes kangusega Valmistamine: - mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 2207 või 2208 materjalid, ja - milles kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused on täielikult saadud või toodetud või, kui kõik muud kasutatavad materjalid on päritolustaatusega, võib arrakit kasutada kuni 5 % mahust

2208 Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähem kui 80 % mahust; piiritus, liköörid jm kanged alkohoolsed joogid Valmistamine: - mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 2207 või 2208 materjalid, ja - milles kõik kasutatavad viinamarjad või nende saadused on täielikult saadud või toodetud või, kui kõik muud kasutatavad materjalid on päritolustaatusega, võib arrakit kasutada kuni 5 % mahust

ex grupp 23 Toiduainetööstuse jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasööt; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 2301 Vaalajahu; inimtoiduks kõlbmatu jahu, pulber ja graanulid kaladest, vähilaadsetest, molluskitest vm veeselgrootutest Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 2 ja 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

ex 2303 Maisitärklise tootmisjäägid (v.a kontsentreeritud leotusvedelikud), kuivaine valgusisaldusega rohkem kui 40 % massist Valmistamine, milles kogu kasutatav mais on täielikult saadud või toodetud

ex 2306 Õlikoogid jm oliiviõli ekstraheerimise tahked jäätmed, mis sisaldavad oliiviõli üle 3 % massist Valmistamine, milles kõik kasutatavad oliivid on täielikult saadud või toodetud

2309 Loomasöödana kasutatavad tooted Valmistamine, milles: - kogu kasutatav teravili, suhkur või melass, liha ja piim on päritolustaatusega, ning - kõik kasutatavad gruppi 3 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

ex grupp 24 Tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; välja arvatud: Valmistamine, milles kõik kasutatavad gruppi 24 kuuluvad materjalid on täielikult saadud või toodetud

2402 Tubakast või tubakaasendajatest valmistatud sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid Valmistamine, milles kasutatavast rubriiki 2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubakajäätmetest vähemalt 70 % massist on päritolustaatusega

ex 2403 Suitsetamistubakas Valmistamine, milles kasutatavast rubriiki 2401 kuuluvast töötlemata tubakast või tubakajäätmetest vähemalt 70 % massist on päritolustaatusega

ex grupp 25 Sool; väävel; mullad ja kivimid; kipsimaterjalid, lubi ja tsement; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 2504 Looduslik kristalliline grafiit, rikastatud süsinikuga, puhastatud ja jahvatatud Kristallilise toorgrafiidi rikastamine süsinikuga, puhastamine ja jahvatamine

ex 2515 Saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud marmor paksusega kuni 25 cm Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) marmori lõikamine saagimise teel vm viisil

ex 2516 Tahumata või tahutud, saetud vm viisil täisnurkseteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või tahvliteks lõigatud graniit, porfüür, basalt, liivakivi jm raid- ja ehituskivi paksusega kuni 25 cm Üle 25 cm paksuse (sh eelnevalt saetud) kivi lõikamine saagimise teel vm viisil

ex 2518 Kaltsineeritud dolomiit Kaltsineerimata dolomiidi kaltsineerimine

ex 2519 Purustatud looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit), hermeetiliselt suletud mahutites ja puhas või lisanditega magneesiumoksiid, v.a sulatatud magneesiumoksiid ja ülepõletatud (paagutatud) magneesiumoksiid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Looduslikku magneesiumkarbonaati (magnesiiti) võib siiski kasutada

ex 2520 Stomatoloogiline kips Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2524 Looduslikud asbestikiud Valmistamine rikastatud asbestist

ex 2525 Vilgupulber Vilgu või vilgujäätmete jahvatamine

ex 2530 Kaltsineeritud või pulbrilised värvimullad Värvimuldade kaltsineerimine või jahvatamine

Grupp 26 Maagid, räbu ja tuhk Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 27 Mineraalsed kütused, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituumenained; mäevahad; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 2707 Õlid, mis sarnanevad kõrgel temperatuuril kivisöetõrva destilleerimise teel saadud mineraalõlidega, milles aromaatsete komponentide mass ületab mittearomaatsete komponentide massi ja mille mahust üle 65 % destilleerub temperatuuril 250 °C (sh lakibensiini ja benseeni segud), mootorikütuse või kütteainena kasutamiseks Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut1 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2709 Bituminoossetest mineraalidest saadud toorõlid Bituminoossete materjalide kuivutmine

2710 Naftaõlid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlid (v.a toorõlid); mujal nimetamata õlid, mis sisaldavad põhikomponendina naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähemalt 70 % massist; õlijäätmed Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut2 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2711 Naftagaasid jm gaasilised süsivesinikud Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut2 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2712 Vaseliin; parafiin, mikrokristalliline naftavaha, toorparafiin, osokeriit, ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil vm menetluste abil saadud tooted, värvitud või värvimata Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut2 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2713 Naftakoks, naftabituumen jm nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tootmisjäägid Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut1 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2714 Looduslik bituumen ja asfalt; bituumenkilt, põlevkivi ja õliliivad; asfaltiidid ja asfaltkivimid Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut1 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

2715 Looduslikul asfaldil või bituumenil, naftabituumenil, mineraaltõrval või sellest saadud pigil põhinevad bituumenisegud (nt bituumenmastiks, vedeldatud bituumen) Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut1 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 28 Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete ainete või isotoopide orgaanilised ja anorgaanilised ühendid; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 2805 Mischmetall Valmistamine elektrolüüsi või termilise töötlemise abil, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2811 Vääveltrioksiid Valmistamine vääveldioksiidist Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 2833 Alumiiniumsulfaat Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2840 Naatriumperboraat Valmistamine dinaatriumtetraboraatpentahüdraaadist Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 29 Orgaanilised kemikaalid; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 2901 Atsüklilised süsivesinikud kasutamiseks mootorikütuse või kütteainena Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut1 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2902 Tsüklaanid ja tsükleenid (v.a asuleenid), benseen, tolueen, ksüleenid, kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut1 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 2905 Metallalkoholaadid nii käesolevasse rubriiki kuuluvast alkoholist kui ka etanoolist Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 2905 kuuluvatest materjalidest. Käesoleva rubriigi metallalkoholaate võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

2915 Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid, halogeenanhüdriidid, peroksiidid ja peroksohapped; nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kasutatavate rubriikidesse 2915 ja 2916 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa siiski 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 2932 - sise-eetrid ja nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kasutatavate rubriiki 2909 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa siiski 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- tsüklilised atsetaalid ja sise-poolatsetaalid ning nende halogeenitud, sulfoonitud, nitreeritud ja nitroositud derivaadid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

2933 Üksnes lämmastiku heteroaatomi(te)ga heterotsüklilised ühendid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kasutatavate rubriikidesse 2932 ja 2933 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa siiski 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

2934 Kindla või muutuva keemilise koostisega nukleiinhapped ja nende soolad; muud heterotsüklilised ühendid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist. Kasutatavate rubriiki 2932, 2933 või 2934 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa siiski 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 2939 Magunavarte kontsentraat, mis sisaldab alkaloide vähemalt 50 % massist Tootmine, milles kõigi kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 30 Farmaatsiatooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

3002 Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbel töödeldud loomaveri; antiseerumid jm verefraktsioonid ja modifitseeritud immunoloogilised tooted, k.a need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroobikultuurid (v.a pärmid) jms tooted:

- vähemalt kahest ravi või profülaktika otstarbel segatud komponendist või ühest komponendist koosnevad tooted annustena või jaemüügiks pakendatuna Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samamoodi kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

- muud

- - inimveri Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samamoodi kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

- - ravi või profülaktika otstarbel töödeldud loomaveri Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samamoodi kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

- - verefraktsioonid, v.a antiseerumid, hemoglobiin, vere- ja seerumglobuliinid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samamoodi kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

- - hemoglobiin, vere- ja seerumglobuliinid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samamoodi kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

- - muud Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3002 kuuluvatest materjalidest. Tootega samamoodi kirjeldatud materjale võib samuti kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

3003 ja 3004 Ravimid (v.a rubriikidesse 3002, 3005 ja 3006 kuuluvad kaubad): - valmistatud rubriiki 2941 kuuluvast amikatsiinist Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Rubriiki 3003 ja 3004 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Rubriiki 3003 ja 3004 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast, ja - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 3006 Grupi 30 märkuse 4 punktis k määratletud ravimijäätmed Toote päritolu oma esialgses klassifikatsioonis säilitatakse

ex grupp 31 Väetised; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3105 Mineraal- või keemilised väetised, mis sisaldavad kahte või kolme järgmistest toimeainetest: lämmastik, fosfor ja kaalium; muud väetised; käesoleva grupi kaubad tablettide vms kujul või kuni 10 kg brutomassiga pakkides, v.a: - naatriumnitraat - kaltsiumtsüanamiid - kaaliumsulfaat - magneesiumkaaliumsulfaat Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast, ja - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 32 Park- ja- värvainete ekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained ja pigmendid; värvid ja lakid; kitt jm mastiksid; tint; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3201 Tanniinid ja nende soolad, eetrid, estrid jm derivaadid Valmistamine taimse päritoluga tanniiniekstraktidest Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3205 Värvlakid; nendel põhinevad käesoleva grupi märkuses 3 nimetatud valmistised3 Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikide 3203, 3204 ja 3205 materjalid. Rubriiki 3205 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 33 Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria-, kosmeetika- ja hügieenitooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3301 Eeterlikud õlid (terpeene sisaldavad või mitte), sh tahked ja puhtad; resinoidid; ekstraheeritud õlivaigud; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms ainetes, saadud külmekstraheerimise või leotamise teel; eeterlikest õlidest terpeenide eraldamisel saadavad terpeenisisaldusega kõrvaltooted; eeterlike õlide vesidestillaadid ja -lahused Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh käesoleva rubriigi mõne muu "rühma"4 materjalidest. Tootega samasse rühma kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 34 Seep, pindaktiivsed orgaanilised ained, pesuained, määrdeained, tehisvaha, töödeldud vaha, poleerimis- või küürimisvahendid, küünlad jms kaubad, voolimispastad ning hambaravis kasutatavad vahad ja kipsisegud; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3403 Määrdeained, mis sisaldavad nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid vähem kui 70 % massist Rafineerimine ja/või üks või mitu eritöötlustoimingut1 või muud toimingud, milles kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3404 Tehisvaha ja töödeldud vaha: - mis põhineb parafiinil, naftavahal, bituminoossetest mineraalidest saadud vahal, toorparafiinil või õlivabal parafiinil Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

- muu Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvatest materjalidest, v.a: - hüdrogeenitud õlid, mis on rubriiki 1516 kuuluva vaha omadustega, - määramata keemilise koostisega rasvhapped või tööstuslikud rasvaalkoholid rubriiki 3823 kuuluvate vahade omadustega, ja rubriiki 3404 kuuluvad materjalid Neid materjale võib siiski kasutada, kui nende väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 35 Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; ensüümid; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3505 Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (nt eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid:

- eeterdatud ja esterdatud tärklis Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3505 kuuluvatest materjalidest Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muu Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 1108 kuuluvad materjalid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3507 Mujal nimetamata ensüümpreparaadid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Grupp 36 Lõhkeained; pürotooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; teatavad kergsüttivad valmistised Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 37 Foto- ja kinokaubad; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3701 Valgustamata valgustundlikud fotoplaadid ja lamefilmid mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiil; valgustamata valgustundlik kiirfoto-lamefilm, pakendatud või pakendamata:

- pakendatud värvilised kiirfotofilmid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 3701 ja 3702 materjalid. Rubriiki 3702 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 3701 ja 3702 materjalid. Rubriikidesse 3701 ja 3702 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3702 Valgustamata valgustundlikud rullides fotofilmid mis tahes materjalist, v.a paber, papp ja tekstiil; valgustamata valgustundlikud kiirfotofilmid rullides Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 3701 ja 3702 materjalid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3704 Fotoplaadid, -filmid, -paber, -papp ja -tekstiil, valgustatud, kuid ilmutamata Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikide 3701-3704 materjalid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 38 Mitmesugused keemiatooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3801 - kolloidne grafiit õlisuspensioonina ja poolkolloidne grafiit; süsinikusisaldusega pastad elektroodidele Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

- grafiidipasta, mis on grafiidi ja mineraalõlide segu ning mis sisaldab grafiiti rohkem kui 30 % massist Valmistamine, milles kasutatavate rubriiki 3403 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3803 Rafineeritud tallõli Toortallõli rafineerimine Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3805 Puhastatud sulfaattärpentin Toorsulfaattärpentini puhastamine destilleerimise või rafineerimise teel Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3806 Estervaigud Valmistamine vaikhapetest Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 3807 Puupigi (puutõrvapigi) Puutõrva destilleerimine Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

3808 Insektitsiidid, rodentitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid, idanemist takistavad vahendid, taimekasvuregulaatorid, desinfektsioonivahendid jms tooted jaemüügipakendis või preparaatide või kaubana (nt väävlipael, -küünlad või -tahid, kärbsepaber) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3809 Viimistlusained, värvimise kiirendajad ja värvifiksaatorid jm tekstiili-, paberi-, naha- vms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja preparaadid (nt apretid ja peitsid) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3810 Metallpindade peitsimisained; räbustid jm abiained kõva või pehme joodisega jootmiseks või keevitamiseks; metalli jm aineid sisaldavad jootmis- või keevituspulbrid ja -pastad; keevituselektroodide või -varraste südamike või katetena kasutatavad preparaadid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3811 Antidetonaatorid, oksüdatsiooniinhibiitorid, vaigustumise inhibiitorid, viskoossuse reguleerijad, korrosioonivastased vahendid jm valmislisandid mineraalõlidele (sh mootoribensiinile) vm vedelikele, mida kasutatakse samal otstarbel kui mineraalõlisid:

- määrdeõlilisandid, mis sisaldavad nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid Valmistamine, milles kasutatavate rubriiki 3811 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3812 Kautšuki vulkaniseerimiskiirendid; kummi või plasti plastifikaatorid, mujal nimetamata; antioksüdandid jm kummit või plasti stabiliseerivad ühendid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3813 Valmistised ja laengud tulekustutite tarbeks; laetud tulekustutusgranaadid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3814 Mujal nimetamata orgaanilised segalahustid ja -vedeldid; värvi- ja lakieemaldid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3818 Legeeritud keemilised elemendid ketaste, plaatide vms kujul, kasutamiseks elektroonikas; legeeritud keemilised ühendid, kasutamiseks elektroonikas Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3819 Pidurivedelikud jm hüdrauliliste ülekannete vedelikud, mis ei sisalda nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või sisaldavad neid vähem kui 70 % massist Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3820 Antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3822 Diagnostilised või laboratoorsed reagendid kandjal ja diagnostilised või laboratoorsed valmisreagendid kandjal või mitte, v.a rubriiki 3002 või 3006 kuuluvad; sertifitseeritud etalonained Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3823 Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid:

- tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

- tööstuslikud rasvalkoholid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 3823 kuuluvatest materjalidest

3824 Valuvormide ja -kärnide sideained keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata keemiatooted ja preparaadid (sh looduslike saaduste segudest koosnevad):

- järgmised käesolevasse rubriiki kuuluvad tooted: - - valuvormide ja -kärnide tootmisel kasutatavad looduslikel vaikudel põhinevad sideained - nafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estrid - - sorbitool, v.a rubriiki 2905 kuuluv - - naftasulfonaadid, v.a leelismetallide, ammooniumi ja etanoolamiinide naftasulfonaadid; bituminoossetest mineraalidest saadud õlide tiofeenitud sulfoonhapped ja nende soolad - - ioonvahetid - - gaasiabsorbendid vaakumseadiste jaoks - - leeliseline raudoksiid gaasipuhastuseks - - koksigaasi puhastamisel saadud ammoniaagivesi ja ammendatud oksiidkatalüsaator - - sulfonafteenhapped, nende vees lahustumatud soolad ja nende estrid - - puskari- ja kondiõli - - segud erinevate anioonidega sooladest - - želatiinil põhinevad kopeerimispastad, paber- või tekstiilalusel või mitte Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

3901-3915 Plastid algkujul, plastijäätmed, -lõikmed ja -jäägid; v.a rubriikidesse ex 3907 ja 3912 kuuluvad plastid, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool:

- liitumishomopolümerisatsiooni saadused, milles üks monomeer moodustab 99 % või rohkem kogu polümeeri massist Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa gruppi 39 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 20 % toote tehasehinnast5 Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast5 Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

ex 3907 - Polükarbonaadist ja akrüülnitriilbutadieenstüreeni kopolümeerist (ABS) valmistatud kopolümeer Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast5

- Polüester Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast ja/või valmistamine tetrabroom(bisfenool A)polükarbonaadist

3912 Mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul Valmistamine, milles kasutatavate samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

3916-3921 Plastist pool- ja valmistooted; v.a rubriikidesse ex 3916, ex 3917, ex 3920 ja ex 3921 kuuluvad plasttooted, mida käsitlevad reeglid on sätestatud allpool:

- lamedad tooted, mida on töödeldud rohkem kui pinnatöötlus või mis on lõigatud mittetäisnurkseteks tükkideks; muud tooted, mida on töödeldud rohkem kui pinnatöötlus Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

- muud

- - liitumishomopolümerisatsiooni saadused, milles üks monomeer moodustab 99 % või rohkem kogu polümeeri massist Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa gruppi 39 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 20 % toote tehasehinnast5 Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

- - muud Valmistamine, milles kasutatavate gruppi 39 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast5 Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

ex 3916 ja ex 3917 Profiilvormid ja torud Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa tootega samasse rubriiki kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 20 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

ex 3920 - Ionomeerlehed ja -kiled Valmistamine termoplastsest osasoolast, mis kujutab endast metalliioonidega (peamiselt tsingi- ja naatriumiioonidega) osaliselt neutraliseeritud etüleeni ja metakrüülhappe kopolümeeri Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

- regenereeritud tselluloosist, polüamiididest või polüetüleenist lehed Valmistamine, milles tootega samasse rubriiki kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex 3921 Metalliseeritud plastkiled Valmistamine üliläbipaistvast polüesterkilest paksusega kuni 23 mikronit6 Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

3922-3926 Plasttooted Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 40 Kummi ja kummitooted, välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 4001 Lamineeritud kreppkummitahvlid kingade valmistamiseks Loodusliku kautšuki lehtede lamineerimine

4005 Vulkaniseerimata kautšukisegud, algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena Valmistamine, milles kasutatavate materjalide, v.a looduslik kautšuk, väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

4012 Protekteeritud või kasutatud kummist õhkrehvid; täis- või lausrehvid, vahetatavad kummist protektorid ja pöiavööd: - protekteeritud õhk-, täis- või lausrehvid, kummist - muud Kasutatud rehvide protekteerimine Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriiki 4011 ja 4012 kuuluvad materjalid

ex 4017 Tooted kõvakummist Valmistamine kõvakummist

ex grupp 41 Toornahad (v.a karusnahad) ja parknahk; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 4102 Lamba ja talle villata toornahad Villa eemaldamine villaga kaetud lamba või talle toornahalt

4104-4106 Pargitud või enne kuivatamist järelpargitud, värvitud või rasvatatud nahad, villata või karvata, laustetud või laustmata, kuid edasi töötlemata Pargitud naha järelparkimine või valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

4107, 4112 ja 4113 Pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahad, sh pärgamenditud nahk, villa või karvata, laustetud või laustmata, v.a nahk rubriigist 4114 Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikide 4104-4113 materjalid

ex 4114 Lakknahk ja lamineeritud lakknahk; metallitatud nahk Valmistamine rubriikidesse 4104-4106, 4107, 4112 või 4113 kuuluvatest materjalidest, kui nende koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Grupp 42 Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; tooted loomasooltest (v.a jämesiidist) Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 43 Karusnahk, tehiskarusnahk ja tooted sellest, välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 4302 Pargitud või töödeldud karusnahad, ühendatud: - nelinurksete, ristikujuliste vms tükkide kujul Pargitud või töödeldud ühendamata karusnaha pleegitamine või värvimine lisaks lõikamisele ja ühendamisele

- muud Valmistamine pargitud või töödeldud ühendamata karusnahast

4303 Karusnahast rõivad, rõivamanused jm tooted Valmistamine rubriiki 4302 kuuluvast pargitud või töödeldud ühendamata karusnahast

ex grupp 44 Puit ja puittooted; puusüsi; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 4403 Jämedalt kanditud puit Valmistamine töötlemata puidust, mis on või ei ole kooritud või laasitud

ex 4407 Pikikiudu saetud või lõhestatud ja spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega üle 6 mm, hööveldatud, lihvitud või sõrmjätkatud Hööveldamine, lihvimine või sõrmjätkamine

ex 4408 Spoon vineerimiseks (k.a spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal) ja vineeri valmistamiseks, paksusega kuni 6 mm, servjätkatud; muu pikikiudu saetud, spooni hööveldatud või kooritud puit paksusega kuni 6 mm, hööveldatud, lihvitud või pikijätkatud Servjätkamine, hööveldamine, lihvimine või pikijätkamine

ex 4409 Puit pidevprofiiliga ühel või mitmel küljel, otsal või serval, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte:

- lihvitud või pikijätkatud Lihvimine või pikijätkamine

- profileeritud liistud Profileerimine

ex 4410-ex 4413 Profileeritud liistud, sh profileeritud põrandaliistud jm profileeritud lauad Profileerimine

ex 4415 Puidust kastid, karbid, salved, vaadid jms pakendid Valmistamine mõõtu lõikamata laudadest

ex 4416 Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad Valmistamine lõhestatud tünnilaudadest, mida ei ole rohkem töödeldud kui saetud mööda kahte põhipinda

ex 4418 - Puidust laudsepa- ja puusepatooted Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Puidust kärgpaneele, katusesindleid ja -laaste võib siiski kasutada

- profileeritud liistud Profileerimine

ex 4421 Tuletikutoorikud; puidust jalatsinaelad ja -tihvtid Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast puidust, v.a rubriiki 4409 kuuluvast pidevprofiiliga puidust

ex grupp 45 Kork ja korktooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

4503 Looduslikust korgist tooted Valmistamine rubriiki 4501 kuuluvast korgist

Grupp 46 Õlgedest, espartost vm punumismaterjalist tooted; korv- ja vitspunutised Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

Grupp 47 Puidu- vm kiuliste tselluloosmaterjalide tselluloos; ringlusse võetud paberi- või papijäätmed ja -jäägid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 48 Paber ja papp; paberimassist, paberist või papist tooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 4811 Paber ja papp, ainult jooneline või ruuduline Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks ettenähtud materjalidest

4816 Kopeerpaber, isekopeeruv paber jm paber kujutise ülekandmiseks (v.a rubriiki 4809 kuuluv), paberist paljundusšabloonid ja ofsetivormid, karpides või lahtiselt Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

4817 Paberist või papist ümbrikud, kaartkirjad, lihtpostkaardid ja korrespondentskaardid; paberist või papist karbid, kotid, taskud ja kirjakomplektid, mis sisaldavad valiku paberikaupu Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 4818 Tualettpaber Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

ex 4819 Karbid, kastid, kotid jm pakendid paberist, papist, tselluloosvatist või tsellulooskiudkangast Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 4820 Kirjaplokid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 4823 Muu paber, papp, tselluloosvatt või tsellulooskiudkangas, mõõtu või vormi lõigatud Valmistamine gruppi 47 kuuluvatest paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

ex grupp 49 Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ja joonised; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

4909 Trükitud või illustreeritud postkaardid; trükitud õnnitlus-, kutse- ja tähtpäevakaardid (illustreeritud või mitte, ümbrikuga või ilma, kaunistustega või ilma) Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 4909 ja 4911 materjalid

4910 Mitmesugused trükikalendrid, sh rebitavate lehtedega:

- püsikalendrid või vahetatavate lehtedega kalendrid muust kui paberist või papist alusel Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 4909 ja 4911 materjalid

ex grupp 50 Siid; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 5003 Siidijäägid (sh lahtihaspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed), kraasitud või kammitud Siidijääkide kraasimine või kammimine

5004-ex 5006 Siidlõng ja siidijääkidest kedratud lõng Valmistamine:7 - toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest, - muudest kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5007 Siidriie või siidijääkidest riie: - kumminiidisisaldusega Valmistamine ühekordsest lõngast7

- muu Valmistamine:7 - kookoslõngast, - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberist või trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 51 Lambavill, muude loomade vill ja loomakarvad; hobusejõhvist lõng ja riie; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

5106-5110 Lambavillast ja muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist lõng Valmistamine:7 - toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5111-5113 Lambavillast, muude loomade villast, loomakarvadest või hobusejõhvist riie:

- kumminiidisisaldusega Valmistamine ühekordsest lõngast7

- muu Valmistamine:7 - kookoslõngast, - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberist või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 52 Puuvill; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

5204-5207 Puuvillane lõng ja niit Valmistamine:7 - toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5208-5212 Puuvillane riie: - kumminiidisisaldusega Valmistamine ühekordsest lõngast7

- muu Valmistamine:7 - kookoslõngast, - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberist või trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 53 Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja paberlõngast riie; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

5306-5308 Muudest taimsetest tekstiilkiududest lõng; paberlõng Valmistamine:7 - toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5309-5311 Muudest taimsetest tekstiilkiududest riie paberlõngast riie:

- kumminiidisisaldusega Valmistamine ühekordsest lõngast7

- muu Valmistamine:7 - kookoslõngast, - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberist või trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5401-5406 Lõng, monofilament ja keemilistest filamentkiududest niit Valmistamine:7 - toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5407 ja 5408 Keemilisest filamentlõngast riie:

- kumminiidisisaldusega Valmistamine ühekordsest lõngast7

- muu Valmistamine:7 - kookoslõngast, - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberist või trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5501-5507 Keemilised staapelkiud Valmistamine keemilisest materjalist või tekstiilimassist

5508-5511 Lõng ja õmblusniit keemilistest staapelkiududest Valmistamine:7 - toorsiidist või kraasitud, kammitud vm viisil ketramiseks ettevalmistatud siidijääkidest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5512-5516 Keemilistest staapelkiududest riie:

- kumminiidisisaldusega Valmistamine ühekordsest lõngast7

- muu Valmistamine:7 - kookoslõngast, - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberist või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

ex grupp 56 Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid, paelad, köied ja tooted nendest; välja arvatud: Valmistamine:7 - kookoslõngast, - looduslikest kiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5602 Vilt, impregneeritud, pealistatud, kaetud, lamineeritud või mitte:

- nõeltöödeldud vilt Valmistamine:7 - looduslikest kiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist Siiski võib kasutada: - rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti, - rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid või - rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid, milles iga filamendi või kiu joontihedus on vähem kui 9 detsiteksi, kui nende väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muu Valmistamine:7 - looduslikest kiududest, - kaseiinist valmistatud keemilistest staapelkiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist

5604 Tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael tekstiillõng ja -ribad jms rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad tooted, impregneeritud, pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga:

- tekstiiliga kaetud kumminiit ja -pael Valmistamine tekstiiliga katmata kumminiidist või -paelast

- muu Valmistamine:7 - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5605 Mähitud või mähkimata metalliseeritud lõng, mis on tekstiillõng või rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad ribad vms tooted, ühendatud metallniidi, -riba või -pulbriga või kaetud metalliga Valmistamine:7 - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

5606 Mähitud lõng, rubriiki 5404 või 5405 kuuluvad ribad jms tooted (v.a rubriiki 5605 kuuluvad tooted ja hobusejõhvist mähitud lõng); šenill-lõng (sh šenill-lõng flokist); bukleelõng Valmistamine:7 - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest, - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või - paberi valmistamiseks kasutatavatest materjalidest

Grupp 57 Vaibad jm tekstiilpõrandakatted:

- nõeltöödeldud vildist Valmistamine:7 - looduslikest kiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist Siiski võib kasutada: - rubriiki 5402 kuuluvat polüpropüleenfilamenti, - rubriiki 5503 või 5506 kuuluvaid polüpropüleenkiudusid, või - rubriiki 5501 kuuluvaid polüpropüleenfilamentköisikuid, milles iga filamendi või kiu joontihedus on vähem kui 9 detsiteksi, kui nende väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Aluskihina võib kasutada džuutriiet

- muust vildist Valmistamine:7 - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata looduslikest kiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist

- muud Valmistamine:7 - kookos- või džuutlõngast, - sünteetilisest või tehisfilamentlõngast, - looduslikest kiududest või - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest. Aluskihina võib kasutada džuutriiet

ex grupp 58 Eririie; taftingriie; pits; seinavaibad; kaunistused; tikandid; välja arvatud:

- kumminiidiga kombineeritud - muud Valmistamine ühekordsest lõngast7 Valmistamine:7 - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5805 Käsitsi kootud seinavaibad (Gobelini, Flandria, Aubussoni, Beauvais' jms tüüpi) ja käsitsi väljaõmmeldud (nt vars- või ristpistes) seinavaibad, valmistoodetena või mitte Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

5810 Tikandid kanga, ribade või motiividena Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

5901 Kummi või tärklisainetega pealistatud riie raamatukaante katmiseks vms otstarbeks; pausriie; ettevalmistatud maalimislõuend; vaheriie ja muu samalaadne jäik alusriie kübarate jaoks Valmistamine lõngast

5902 Rehvikoortriie eriti tugevast nailon- vm polüamiid-, polüester- või viskooslõngast

- tekstiilmaterjalisisaldusega kuni 90 % massist Valmistamine lõngast

- muu Valmistamine keemilisest materjalist või tekstiilimassist

5903 Plastiga impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie, v.a rubriiki 5902 kuuluv Valmistamine lõngast või trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5904 Linoleum, valmis lõigatud või mitte; põrandakatted tekstiilalusel, valmis lõigatud või mitte Valmistamine lõngast7

5905 Tekstiilseinakatted:

- kummi, plasti vm ainetega impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud Valmistamine lõngast

- muud Valmistamine:7 - kookoslõngast, - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist või

trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5906 Kummeeritud riie, v.a rubriiki 5902 kuuluv:

- silmkoe- või heegelkangad Valmistamine:7 - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist

- muu sünteesfilamentlõngast kangas tekstiilmaterjalisisaldusega üle 90 % massist Valmistamine keemilisest materjalist

- muu Valmistamine lõngast

5907 Muul viisil impregneeritud, pealistatud või kaetud riie; teatridekoratsioonideks, stuudiotaustaks vms otstarbeks kasutatav maalitud lõuend Valmistamine lõngast või trükkimine, millega kaasneb vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

5908 Lampide, ahjude, välgumihklite, küünalde vms toodete tekstiiltahid, kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud hõõgsukakangas, impregneeritud või mitte:

- impregneeritud hõõgsukad Valmistamine ringkootud hõõgsukakangast

- muud Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

5909-5911 Tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks:

- poleerimiskettad ja -rõngad, v.a rubriiki 5911 kuuluvast vildist Valmistamine lõngast või rubriiki 6310 kuuluvatest kangajäätmetest või kaltsust

- tavaliselt paberivalmistuses vm tehnilisel otstarbel kasutatav rubriiki 5911 kuuluv riie, vanutatud, impregneeritud, pealistatud või mitte, ringkootud või lõputu lindina, ühe- või mitmekordse lõime- ja/või koelõngaga või siledakoeline mitmekordse lõime- ja/või koelõngaga Valmistamine:7 - kookoslõngast, - järgmistest materjalidest: - - polütetrafluoroetüleenlõng8 - - mitmekordne polüamiidlõng, mis on immutatud või kaetud fenoolvaikudega, - - m-fenüleendiamiini ja isoftaalhappe polükondenseerimisel saadud sünteetilistest polüamiididest tekstiilkiududest lõng, - - polütetrafluoroetüleenist valmistatud monofilament,8 - - polü(p-fenüleentereftalamiidist) valmistatud sünteeskiududest lõng, - - fenoolvaiguga pealistatud ja akrüüllõngaga mähitud klaaskiudlõng,8 - polüestrist, tereftaalhappevaigust, 1,4-tsükloheksaandietanoolist ja isoftaalhappest valmistatud kopolüestermonofilament, - - looduslikud kiud, - - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilised staapelkiud või - - keemiline materjal või tekstiilimass

- muu Valmistamine:7 - kookoslõngast, - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist

Grupp 60 Silmkoe- või heegelkangad Valmistamine:7 - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist

Grupp 61 Silmkoelised või heegeldatud rõivad ja rõivamanused:

- saadud mitme kindlakujuliseks lõigatud trikookangast detaili või kindlakujuliseks silmkootud või heegeldatud detaili kokkuõmblemisel vm viisil ühendamisel Valmistamine lõngast7, 9

- muud Valmistamine:7 - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist

ex grupp 62 Rõivad ja rõivamanused, v.a silmkoelised või heegeldatud; välja arvatud: Valmistamine lõngast7, 9

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ja ex 6211 Naiste, tüdrukute ja imikute rõivad ja imikute rõivamanused, tikitud Valmistamine lõngast9 või valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast9

ex 6210 ja ex 6216 Tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast Valmistamine lõngast9 või valmistamine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast9

6213 ja 6214 Taskurätikud, suurrätikud, pea- ja kaelarätikud, mantiljad, loorid jms:

- tikitud Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast7 9 või valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast9

- muud Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast7 9 või

valmistamine, millele järgneb trükkimine ja vähemalt kaks ettevalmistus- või viimistlustoimingut (nagu pesemine, pleegitamine, merseriseerimine, termofikseerimine, karvastamine, kalandreerimine, kokkutõmbumisvastane töötlemine, püsiviimistlemine, dekateerimine, immutamine, nõelumine ja nopete eemaldamine), kui kasutatava rubriikidesse 6213 ja 6214 kuuluva trükkimata kanga väärtus ei ületa 47,5 % toote tehasehinnast

6217 Muud valmis rõivamanused; rõivaste ja rõivamanuste osad, v.a rubriiki 6212 kuuluvad:

- tikitud Valmistamine lõngast9 või valmistamine tikkimata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast9

- tulekaitsevahendid aluminiseeritud polüestrist fooliumiga kaetud kangast Valmistamine lõngast9 või valmistamine pealistamata kangast, kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast9

- vaheriie kraedeks ja kätisteks, valmislõigatud Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine lõngast9

ex grupp 63 Muud valmistekstiiltooted; komplektid; kasutatud rõivad ja tekstiiltooted; kaltsud; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

6301-6304 Tekid, reisivaibad, voodipesu jms; kardinad jms; muud sisustuskaubad:

- vildist, lausriidest Valmistamine:7 - looduslikest kiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist

- muud:

- - tikitud Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast9 10 või valmistamine tikkimata kangast (v.a silmkoeline ja heegeldatud), kui selle väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- - muud Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast9 10

6305 Kotid kaupade pakendamiseks Valmistamine:7 - looduslikest kiududest, - kraasimata, kammimata vm viisil ketramiseks ettevalmistamata keemilistest staapelkiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist

6306 Presentkatted, markiisid ja päikesekatted; telgid; paatide, purjelaudade või maismaasõidukite purjed; matkatarbed:

- lausriidest Valmistamine:7 9 - looduslikest kiududest või - keemilisest materjalist või tekstiilimassist

- muud Valmistamine ühekordsest pleegitamata lõngast7 9

6307 Muud valmistooted, sh rõivalõiked Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

6308 Riiet ja lõnga või ka tarvikuid sisaldavad komplektid vaipade, seinavaipade, tikitud laudlinade või salvrättide vms tekstiiltoodete valmistamiseks, jaemüügiks pakendatud Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

ex grupp 64 Jalatsid, kedrid jms; nende osad; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a sisetalla vm tallaosa külge kinnitatud rubriiki 6406 kuuluvad kokkupandud pealsed

6406 Jalatsite detailid (sh pealsed, muude tallaosade kui välistalla külge kinnitatud või mitte); eemaldatavad sisetallad, kannaalustükid jms tooted; kedrid, säärised jms tooted ja nende osad Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 65 Peakatted ja nende osad, välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

6503 Viltkübarad jm vildist peakatted, valmistatud rubriiki 6501 kuuluvatest kübaratoorikutest, -viltidest või lamedatest viltketastest, voodri või kaunistustega või ilma Valmistamine lõngast või tekstiilkiududest9

6505 Kübarad jm peakatted, silmkoelised või heegeldatud või valmistatud pitsist, vildist vm riidest (v.a riideribad), voodri või kaunistustega või ilma; mis tahes materjalist juuksevõrgud, voodri või kaunistustega või ilma Valmistamine lõngast või tekstiilkiududest9

ex grupp 66 Vihma- ja päevavarjud, jalutus- ja toetuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

6601 Vihma- ja päevavarjud (sh jalutuskepp-vihmavarjud, aiavarjud jms varjud) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Grupp 67 Töödeldud suled ja udusuled ning nendest valmistatud tooted; kunstlilled; tooted juustest Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 68 Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 6803 Looduslikust või paagutatud kiltkivist tooted Valmistamine töödeldud kiltkivist

ex 6812 Asbesttooted; asbestil põhinevatest või asbestil ja magneesiumkarbonaadil põhinevatest segudest tooted Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist

ex 6814 Vilgukivist, sh paagutatud või regenereeritud vilgukivist tooted paberist, papist vm materjalist alusel Valmistamine töödeldud vilgukivist (sh paagutatud või regenereeritud vilgukivist)

Grupp 69 Keraamikatooted Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 70 Klaas ja klaastooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 7003, ex 7004 ja ex 7005 Mittepeegeldava kihiga klaas Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

7006 Rubriikidesse 7003, 7004 ja 7005 kuuluv klaas, töödeldud servadega, painutatud, graveeritud, puuritud, emailitud vm viisil töödeldud, kuid raamimata ja muude materjalidega ühendamata:

- dielektrilise kilega kaetud klaasplaatalused, SEMII standardite11 kohased pooljuhid Valmistamine rubriiki 7006 kuuluvatest katmata klaasplaatalustest

- muud Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

7007 Karastatud või lamineeritud turvaklaas Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

7008 Mitmekihilised klaasisolaatorid Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

7009 Klaaspeeglid, raamitud või mitte, sh tahavaatepeeglid Valmistamine rubriiki 7001 kuuluvatest materjalidest

7010 Klaasist korvpudelid, pudelid, flakoonid, purgid, kannud, ravimipudelid, ampullid jm klaasmahutid kaupade veoks või pakendamiseks; klaasist hoidisepurgid; klaaskorgid, -kaaned jm klaasist sulgemisvahendid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest või klaasesemete lihvimine, kui kasutatavate lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7013 Klaasist laua- ja kööginõud, tualett- ja kontoritarbed, sisekujunduseks vms otstarbel kasutatavad klaasesemed (v.a rubriikidesse 7010 ja 7018 kuuluvad) Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest või klaasesemete lihvimine, kui kasutatavate lihvimata klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast või käsitsi puhutud klaasesemete käsitsi kaunistamine (v.a siiditrükk), kui kasutatud käsitsi puhutud klaasesemete koguväärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 7019 Klaaskiust tooted (v.a lõng) Valmistamine: - värvimata kraaslindist, heidest, lõngast või tükeldatud kiududest või - klaasvillast

ex grupp 71 Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega plakeeritud metallid, neist valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 7101 Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, sorteeritud ja veo hõlbustamiseks ajutiselt niidile lükitud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 7102, ex 7103 ja ex 7104 Töödeldud vääris- või poolvääriskivid (looduslikud, tehislikud või taastatud) Valmistamine töötlemata vääris- või poolvääriskividest

7106, 7108 ja 7110 Väärismetallid:

- survetöötlemata kujul Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 7106, 7108 ja 7110 materjalid või rubriiki 7106, 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide elektrolüütiline või termiline või keemiline eraldamine või rubriiki 7106, 7108 või 7110 kuuluvate väärismetallide legeerimine omavahel või mitteväärismetallidega

- pooltoodete või pulbrina Valmistamine survetöötlemata väärismetallidest

ex 7107, ex 7109 ja ex 7111 Väärismetalliga plakeeritud metallid, pooltoodetena Valmistamine väärismetalliga plakeeritud metallidest, survetöötlemata

7116 Tooted looduslikest või kultiveeritud pärlitest, vääris- või poolvääriskividest (looduslikud, tehislikud või taastatud) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7117 Juveeltoodete imitatsioonid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest või valmistamine väärismetalliga pindamata või katmata mitteväärismetallosadest, kui kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 72 Raud ja teras; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

7207 Pooltooted rauast või legeerimata terasest Valmistamine rubriiki 7201, 7202, 7203, 7204 või 7205 kuuluvatest materjalidest

7208-7216 Rauast või legeerimata terasest lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilrauad Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvatest valuplokkidest vm esmasvormidest

7217 Rauast või legeerimata terasest traat Valmistamine rubriiki 7207 kuuluvatest pooltoodetest

ex 7218, 7219-7222 Roostevabast terasest pooltooted, lehtvaltstooted, vardad ja latid, nurk- ja profiilrauad Valmistamine rubriiki 7218 kuuluvatest valuplokkidest vm esmasvormidest

7223 Roostevabast terasest traat Valmistamine rubriiki 7218 kuuluvatest pooltoodetest

ex 7224, 7225-7228 Pooltooted, lehtvaltstooted, kuumvaltsitud vardad ja latid, korrapäratutes puntides; muust legeerterasest nurk- ja profiilrauad; legeeritud või legeerimata terasest õõnsad puurvardad Valmistamine rubriiki 7206, 7218 või 7224 kuuluvatest valuplokkidest vm esmasvormidest

7229 Muust legeerterasest traat Valmistamine rubriiki 7224 kuuluvatest pooltoodetest

ex grupp 73 Raud- või terastraadist tooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 7301 Sulundkonstruktsioonid Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvatest materjalidest

7302 Raudteede ja trammiteede rauast või terasest konstruktsioonielemendid: rööpad, hammas- ja vasturööpad, pöörmed, riströöpad, pöörmekangid jm ristühendused, liiprid, sidelapid, aluslapid, kiilud, tugiplaadid, klambrid, tugipadjad, tõmmitsad, kandurid, rööpapoldid jm detailid rööbaste ühendamiseks või kinnitamiseks Valmistamine rubriiki 7206 kuuluvatest materjalidest

7304, 7305 ja 7306 Rauast või terasest (v.a valumalm) torud ja õõnesprofiilid Valmistamine rubriiki 7206, 7207, 7218 või 7224 kuuluvatest materjalidest

ex 7307 Roostevabast terasest toruliitmikud (ISO nr X5CrNiMo 1712), mitmeosalised Sepistatud toorikute treimine, puurimine, hõõritsemine, väliskeermestamine, kraatide eemaldamine ja liivjugapuhastamine, kui kasutatavate sepistatud toorikute koguväärtus ei ületa 35 % toote tehasehinnast

7308 Rauast või terasest tarindid (v.a rubriiki 9406 kuuluvad monteeritavad ehitised) ja nende osad (nt sillad, sillasektsioonid, lüüsiväravad, tornid, sõrestikmastid, katused, katusefermid, uksed, aknad, nende raamid, lävepakud, aknaluugid, balustraadid, piilarid ja sambad); tahvlid, vardad, nurk- ja profiilrauad, torud jms tarindites kasutatavad rauast või terasest tooted Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Rubriiki 7301 kuuluvaid keevitatud nurk- ja profiilraudu ei tohi siiski kasutada

ex 7315 Autode jääketid Valmistamine, milles kasutatavate rubriiki 7315 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 74 Vask ja vasktooted; välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7401 Vasekivi; tsemenditud vask (sadestatud vask) Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

7402 Rafineerimata vask; vaskanoodid elektrolüütiliseks rafineerimiseks Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

7403 Rafineeritud vask ja vasesulamid, survetöötlemata:

- rafineeritud vask Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

- vasesulamid ja rafineeritud vask, mis sisaldab muid elemente Valmistamine survetöötlemata rafineeritud vasest või vasejäätmetest ja -jääkidest

7404 Vasejäätmed ja -jäägid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

7405 Vaseligatuurid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 75 Nikkel ja nikkeltooted; välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7501-7503 Niklikivi, nikkeloksiidi sulamid jm niklitootmise vaheproduktid; survetöötlemata nikkel; niklijäätmed ja -jäägid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 76 Alumiinium ja alumiiniumtooted; välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7601 Survetöötlemata alumiinium Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast või valmistamine legeerimata alumiiniumist või alumiiniumijäätmetest ja -jääkidest termilise või elektrolüütilise töötlemise abil

7602 Alumiiniumijäätmed ja -jäägid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 7616 Alumiiniumtooted, v.a alumiiniumtraadist võrk, riie, võred, piirded, tugevduskangas jms materjalid (sh lõputu lint) ja laialivenitatud alumiiniumvõrk Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Alumiiniumtraadist võrku, riiet, võresid, piirdeid, tugevduskangast jms materjale (sh lõputut linti) ja laialivenitatud alumiiniumvõrku võib siiski kasutada, - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Grupp 77 Reserveeritud võimalikuks tulevaseks kasutamiseks kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemis

ex grupp 78 Plii ja pliitooted, välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7801 Survetöötlemata plii:

- rafineeritud plii Valmistamine pliikangidest või toorpliist

- muu Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Rubriiki 7802 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada

7802 Pliijäätmed ja -jäägid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 79 Tsink ja tsinktooted, välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

7901 Survetöötlemata tsink Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Rubriiki 7902 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada

7902 Tsingijäätmed ja -jäägid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 80 Tina ja tinatooted, välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

8001 Survetöötlemata tina Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Rubriiki 8002 kuuluvaid jäätmeid ja jääke ei tohi siiski kasutada

8002 ja 8007 Tinajäätmed ja -jäägid; muud tinatooted Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

Grupp 81 Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; tooted nendest

- muud mitteväärismetallid, survetöödeldud; tooted nendest Valmistamine, milles tootega samasse rubriiki kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex grupp 82 Mitteväärismetallist tööriistad ja -vahendid, noad, lusikad ja kahvlid; nende mitteväärismetallist osad; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

8206 Jaemüügiks pakendatud tööriistakomplektid vähemalt kahest rubriikidesse 8202-8205 kuuluvast esemest Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriikide 8202-8205 materjalid. Rubriiki 8202-8205 kuuluvaid tööriistu võib komplektis siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % komplekti tehasehinnast

8207 Vahetatavad instrumendid käsi-tööriistade (mootoriga või ilma) või tööpinkide jaoks (nt pressimiseks, lehtstantsimiseks, mulgustamiseks, sise- ja väliskeermestamiseks, puurimiseks, kammlõikamiseks, freesimiseks, treimiseks või kruvide keeramiseks), sh tõmbesilmad, ekstrudeerimismatriitsid ning kivipuurimisterad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8208 Noad ja lõiketerad masinate või mehaaniliste seadmete jaoks Valmistamine, milles: - kõik kasutatavad materjalid on klassifitseeritud muusse rubriiki kui toode ise, - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 8211 Lõiketeradega noad, hammastatud või mitte (sh aianoad), v.a rubriiki 8208 kuuluvad noad Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada

8214 Muud lõikeriistad (nt juukselõikusmasinad, lihuniku- ja köögikirved, raiumis- ja hakkimisnoad, paberinoad); maniküüri- ja pediküürikomplektid ja -tarbed (sh küüneviilid) Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada

8215 Lusikad, kahvlid, kulbid, vahukulbid, tordilabidad, kala- ja võinoad, suhkrutangid jms köögi- ja lauatarbed Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Mitteväärismetallist käepidemeid võib siiski kasutada

ex grupp 83 Mitmesugused mitteväärismetallist tooted; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

ex 8302 Muud kinnitusvahendid, tarvikud jms tooted ehitiste jaoks ning uste automaatsulgurid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Muid rubriiki 8302 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

ex 8306 Mitteväärismetallist kujukesed jm kaunistused Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Muid rubriiki 8306 kuuluvaid materjale võib siiski kasutada, kui nende koguväärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 84 Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad; välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 8401 Tuumkütuseelemendid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest12 Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8402 Aurukatlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, millega saab toota ka madalrõhuauru); ülekuumendatud vee katlad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8403 ja ex 8404 Keskküttekatlad (v.a rubriiki 8402 kuuluvad katlad) ja keskküttekatelde abiseadmed Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 8403 ja 8404 materjalid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8406 Auruturbiinid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8407 Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja -rootormootorid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8408 Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8409 Üksnes või peamiselt rubriiki 8407 või 8408 kuuluvatele mootoritele sobivad osad Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8411 Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid jm gaasiturbiinid Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8412 Muud mootorid ja jõuseadmed Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 8413 Rootorpumbad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

ex 8414 Tööstusventilaatorid, -puhurid jms tooted Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8415 Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga ventilaatorist ning õhutemperatuuri ja -niiskuse reguleerimise seadmetest, sh kliimaseadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8418 Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või mitte); soojuspumbad, v.a rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - milles kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

ex 8419 Puidu-, paberimassi-, paberi- ja papitööstuse masinad Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa kasutatava tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8420 Kalandrid vm valtsimis- (rullimis)seadmed, v.a metalli või klaasi valtsimiseks kasutatavad, ja nende valtsid (rullid) Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa kasutatava tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8423 Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega vähemalt 5 cg), sh kaalutundlikud loendurid ja kaalukontrollseadmed; igat tüüpi kaaluvihid Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8425-8428 Tõste-, teisaldus-, laadimis- või mahalaadimisseadmed Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 8431 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8429 Iseliikuvad buldooserid, planeerimisbuldooserid, teehöövlid, planeerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampimismasinad ja teerullid:

- teerullid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 8431 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8430 Muud teisaldus-, hööveldus-, tasandus-, kraapimis-, kaevamis-, tampimis-, eraldamis- ja puurimismasinad mullatöödeks ja maavarade kaevandamiseks; vaiavasarad ja -tõmburid; lumesahad ja lumepuhurid Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 8431 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 8431 Üksnes või peamiselt teerullidele sobivad osad Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8439 Masinad kiulise tselluloosimassi valmistamiseks või paberi ja papi valmistamiseks või viimistlemiseks Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa kasutatava tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8441 Muud masinad paberimassi, paberi või papi valmistamiseks, sh mitmesugused lõikemasinad Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa kasutatava tootega samasse rubriiki kuuluvate materjalide väärtus 25 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8444-8447 Rubriikide 8444-8447 masinad, mida kasutatakse tekstiilitööstuses Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 8448 Rubriikidesse 8444 ja 8445 kuuluvate masinate abimehhanismid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8452 Õmblusmasinad, v.a rubriiki 8440 kuuluvad niitõmblusmasinad; õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad:

- õmblusmasinad (üksnes tepp-pistega), mille mehhanism kaalub mootorita kuni 16 kg või mootoriga kuni 17 kg; Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast; - mehhanismi (v.a mootor) kokkupanekuks kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust, ja - kasutatavad niidipingutus-, silmusemoodustus- ja siksakmehhanismid on päritolustaatusega

- muud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8456-8466 Rubriikidesse 8456-8466 kuuluvad tööpingid ja masinad ning nende osad ja manused Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8469-8472 Kontorimasinad (nt kirjutusmasinad, kalkulaatorid, automaatsed andmetöötlusmasinad, paljundusmasinad, klammerdusmasinad) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8480 Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; valumudelid; valuvormid metalli (v.a valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi või plastide jaoks Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

8482 Kuul- ja rull-laagrid Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8484 Mitmekihilised seibid jms tihendid (kihid vähemalt kahest metallist või kombineeritud muude materjalidega); kotti, karpi vm pakitud erinevate seibide jms tihendite komplektid; mehaanilised tihendid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8485 Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete ja mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, poole, kontakte, juhtmeid jms Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 85 Elektrimasinad ja -seadmed ning nende osad, heli salvestus- ja taasesitusseadmed, telepildi ja -heli salvestus- ja taasesitusseadmed, selliste toodete osad ja tarvikud; välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8501 Elektrimootorid ja -generaatorid (v.a generaatoragregaadid) Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 8503 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8502 Voolugeneraatorid ja pöörlevad muundurid Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 8501 ja 8503 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 8504 Automaatsete andmetöötlusseadmete toiteallikad Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 8518 Mikrofonid ja nende alused; valjuhääldid, korpusesse monteeritud või mitte; elektrilised helisagedusvõimendid; elektriline helivõimendusaparatuur Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8519 Plaadimängijad, kassettpleierid (pleierid) jm heli taasesitusseadmed, ilma helisalvestusseadmeta Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8520 Magnetofonid jm helisalvestusseadmed, heli taasesitusseadmega või ilma Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8521 Videosignaalide salvestus- või taasesitusseadmed, videotuuneriga või ilma Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8522 Üksnes või peamiselt rubriikidesse 8519-8521 kuuluvatele seadmetele sobivad osad ja tarvikud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8523 Salvestuseta magnetkandjad vm kandjad (v.a gruppi 37 kuuluvad tooted) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8524 Plaadid, lindid jm helisalvestusega vm sarnaselt salvestatud infoga kandjad, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a gruppi 37 kuuluvad tooted:

- matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 8523 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8525 Raadiotelefoni, raadiotelegraafi või ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid koos vastuvõtuseadmete, helisalvestusseadme või taasesitusseadmega või ilma; telekaamerad; videofotoaparaadid jm salvestavad videokaamerad;digitaalkaamerad Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8526 Radarseadmed, raadionavigatsiooni abiseadmed ja kaugjuhtimise raadioseadmed Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8527 Raadiotelefoni, raadiotelegraafi ja ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse monteeritud helisalvestus-, -taasesitusseadmete või kellaga või ilma Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8528 Televisiooni vastuvõtuseadmed, sisseehitatud ringhäälinguvastuvõtja, heli- või videosalvestus- või -taasesitusseadmega või ilma; videomonitorid ja -projektorid Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8529 Üksnes või peamiselt rubriikidesse 8525-8528 kuuluvatele seadmetele sobivad osad:

- üksnes või peamiselt videosalvestus- või -taasesitusseadmetele sobivad Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8535 ja 8536 Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrilised katkestid ja kaitseseadmed vooluahelatele Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 8538 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8537 Puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, mille külge on monteeritud vähemalt kaks rubriiki 8535 või 8536 kuuluvat elektrilülitus- ja jaotusseadet, sh sellised, kus on grupi 90 aparaate ja instrumente, ning arvjuhtimisseadmed, v.a rubriiki 8517 kuuluvad kommutatsiooniseadmed Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 8538 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 8541 Dioodid, transistorid jms pooljuhtseadised, v.a kiipideks lõikamata pooljuhttahvlid Valmistamine, milles: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8542 Integraallülitused ja mikromoodulid Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 8541 ja 8542 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

8544 Isoleeritud (sh emailitud või anodeeritud) traat, kaabel (sh koaksiaalkaablid) jm isoleeritud elektrijuhid, nii ühendusdetailidega kui ilma; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (nii komplektis elektrijuhtide või pistmikega kui ilma): Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8545 Süsielektroodid, süsiharjad, kaarlambi- ja galvaanielemendisöed jms elektrotehnikatooted grafiidist vm süsiniku erimist, metallosadega või ilma Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8546 Elektriisolaatorid mis tahes materjalist Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8547 Elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema metallosa (nt keermestatud pesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriiki 8546 kuuluvad isolaatorid; mitteväärismetallist, isoleermaterjalidega vooderdatud elektrijuhtmete torud ning nende ühendusdetailid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8548 Primaarelementide, primaarpatareide ja akude jäätmed ja jäägid; kasutatud primaarelemendid, primaarpatareid ja akud; masinate ja seadmete elektrilised osad, mujal käesolevas grupis nimetamata Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 86 Raudtee- või trammivedurid, -veerem ja nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed; välja arvatud: Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8608 Raudtee- ja trammiteeseadmed ja -tarvikud; raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parklate, sadamate ja lennuväljade mehaanilised (sh elektromehaanilised) märguande-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed; nende osad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 87 Sõidukid, v.a raudtee- ja trammiteeveerem, ning nende osad ja tarvikud; välja arvatud: Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8709 Tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; nende osad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8 710 Tankid jm soomusmasinad, relvadega varustatud või mitte, ning nende osad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8711 Mootorrattad (sh mopeedid) ja abimootoriga jalgrattad, külgkorviga või ilma; külgkorvid:

- sisepõlemis-kolbmootoriga, mille silindrimaht:

- - ei ületa 50 cm3 Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 20 % toote tehasehinnast

- - ületab 50 cm3 Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 8712 Kuullaagriteta jalgrattad Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, v.a rubriigi 8714 materjalid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8715 Lapsevankrid ja nende osad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

8716 Haagised ja poolhaagised; muud mitteiseliikuvad sõidukid; nende osad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex grupp 88 Õhu- ja kosmosesõidukid ning nende osad; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 8804 Rotavarjud Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 8804 kuuluvatest materjalidest Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

8805 Õhusõidukite stardiseadmed; pidurdusseadmed jms seadmed; maapealsed lennutreeningu seadmed; nende osad Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

Grupp 89 Laevad, paadid ja ujuvvahendid Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Rubriiki 8906 kuuluvaid laevakeresid ei tohi siiski kasutada Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 90 Optika-, foto-, kino-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ja -aparaadid; nende osad ja tarvikud; välja arvatud: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9001 Optilised kiud ja nende kimbud; kiudoptilised kaablid (v.a rubriiki 8544 kuuluvad); polariseerivast materjalist lehed ja plaadid; mis tahes materjalist läätsed (sh kontaktläätsed), prismad, peeglid jm optikatooted, kokku monteerimata (v.a optiliselt töötlemata klaasist) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9002 Mis tahes materjalist läätsed, prismad, peeglid jm optikatooted instrumentide või seadmete osade või tarvikutena, kokkumonteeritud (v.a optiliselt töötlemata klaasist) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9004 Nägemist korrigeeriva, silmi kaitsva vm otstarbega prillid jms optikariistad Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 9005 Binoklid, pikksilmad jm optilised teleskoobid ja nende statiivid, v.a refraktorteleskoobid ja nende statiivid Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 9006 Fotokaamerad (v.a kinokaamerad); fotovälklambid ja impulsslambid, v.a elektrilised impulsslambid Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - milles kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9007 Kinokaamerad ja -projektorid, helisalvestus- või -taasesitusseadmega või ilma: Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - milles kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9011 Optilised liitmikroskoobid, sh mikrofotode ja mikrofilmide tegemiseks ning mikroprojektsiooniks kasutatavad mikroskoobid Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - milles kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 9014 Muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9015 Geodeetilised (sh fotogramm-meetrilised) instrumendid, hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- ja geofüüsikainstrumendid ja -seadmed (v.a kompassid); kaugusmõõturid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9016 Kaalud, mille tundlikkus on vähemalt 5 cg, vihtidega või ilma Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9017 Joonestus-, tähistus- või arvutusinstrumendid (nt joonestusmasinad, pantograafid, protraktorid, mallid, joonestuskomplektid, arvutuslükatid, arvutuskettad); mujal käesolevas grupis nimetamata käsiinstrumendid pikkuse mõõtmiseks (nt mõõdulatid ja -lindid, kruvikud, nihikud) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9018 Meditsiini-, kirurgia-, hambaravi- ja veterinaariainstrumendid ja -seadmed, sh stsintigraafiaseadmed, muu elektromeditsiiniline aparatuur ja seadmed nägemise kontrollimiseks:

- hambaravitoolid hambaraviseadmete või süljekausiga Valmistamine mis tahes rubriiki kuuluvast materjalist, sh muudest rubriiki 9018 kuuluvatest materjalidest Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

9019 Mehhanoteraapilised seadmed; massaažiaparatuur; aparaadid patsientide psüühilise seisundi kontrolliks; seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks, kunstliku hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

9020 Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid, v.a mehaaniliste osade ja vahetatavate filtriteta kaitsemaskid Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast

9024 Masinad ja seadmed materjalide (nt metall, puit, tekstiil, paber, plast) kõvaduse, tõmbetugevuse, survetugevuse, elastsuse jm mehaaniliste omaduste mõõtmiseks Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9025 Areomeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid, salvestusseadmega või ilma, nende instrumentide mis tahes kombinatsioonid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9026 Instrumendid ja aparaadid vedeliku või gaasi kulu, taseme, rõhu vm muutujate mõõtmiseks või kontrollimiseks (nt kulumõõturid, tasemenäitajad, manomeetrid, soojusemõõturid), v.a rubriikidesse 9014, 9015, 9028 ja 9032 kuuluvad Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9027 Instrumendid ja aparaadid füüsikaliseks ja keemiliseks analüüsiks (nt polari-, refrakto- ja spektromeetrid, gaasi- ja suitsuanalüsaatorid); instrumendid viskoossuse, poorsuse, venivuse, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks ja kontrollimiseks; aparatuur soojus-, heli- või valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks (sh eksponomeetrid); mikrotoomid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9028 Gaasi, vedeliku ja elektri kulu või tootmismahtu mõõtev aparatuur (sh nende kalibreerimisseadmed):

- osad ja tarvikud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9029 Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms; spidomeetrid ning tahhomeetrid (v.a rubriiki 9014 või 9015 kuuluvad mõõteriistad); stroboskoobid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9030 Ostsilloskoobid, spektrianalüsaatorid jm instrumendid ja aparaadid elektriliste suuruste mõõtmiseks ja kontrolliks (v.a rubriiki 9028 kuuluvad arvestid); instrumendid alfa-, beeta-, gamma-, röntgeni-, kosmilise vm ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või avastamiseks Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9031 Mõõte- ja kontrollinstrumendid ja -seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; profiilprojektorid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9032 Automaatregulatsiooni ja automaatkontrolli instrumendid ning aparatuur Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9033 Gruppi 90 kuuluvate masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata) Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex grupp 91 Kellad ja nende osad; välja arvatud: Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9105 Muud kellad Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9109 Muud komplekteeritud või kokkupandud kellamehhanismid Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast, ja - kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei ületa kasutatavate päritolustaatusega materjalide väärtust Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9110 Komplektsed, kokkupanemata või osaliselt kokkupandud kellamehhanismid (kellamehhanismikomplektid); kokkupandud mittekomplektsed kellamehhanismid; esmaselt kokkupandud, reguleerimata kellamehhanismid Valmistamine, milles: - kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast; ja - eespool nimetatud piirangu raames ei ületa rubriiki 9114 kuuluvate kasutatavate materjalide väärtus 10 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9111 Käe-, tasku- jms kaasaskantavate kellade korpused ja nende osad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9112 Muude kellade jms käesolevasse gruppi kuuluvate toodete korpused ning nende osad Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

9113 Kellarihmad, -võrud ja -ketid, nende osad:

- mitteväärismetallidest, hõbedatud või kullatud või mitte, või väärismetalliga plakeeritud metallist Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

- muud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

Grupp 92 Muusikariistad; nende osad ja tarvikud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

Grupp 93 Relvad ja laskemoon; nende osad ja tarvikud Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 94 Mööbel; voodivarustus, madratsid, madratsialused, padjad jm täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; valgustablood, sisevalgustusega sildid jms; kokkupandavad ehitised; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

ex 9401 ja ex 9403 Mitteväärismetallist mööbel, milles on polsterdamata puuvillakangast massiga kuni 300 g/m2 Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest või valmistamine puuvillakangast, mis on valmistatud kasutamiseks koos rubriiki 9401 või 9403 kuuluvate materjalidega, kui: - kanga väärtus ei ületa 25 % toote tehasehinnast, ja - kõik muud kasutatavad materjalid on päritolustaatusega ning on klassifitseeritud muusse rubriiki kui 9401 või 9403 Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 40 % toote tehasehinnast

9405 Lambid ja valgustid, sh prožektorid, ning nende mujal nimetamata osad; valgustablood, sisevalgustusega sildid jms, nende mujal nimetamata detailid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

9406 Kokkupandavad ehitised Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex grupp 95 Mänguasjad, mängud ja spordivahendid; nende osad ja tarvikud; välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

9503 Muud mänguasjad; vähendatud suuruses mudelid jms meelelahutuslikud mudelid, liikuvad või mitte; mitmesugused mosaiikpildid Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 9506 Golfikepid ja nende osad Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Golfikepipeade tootmiseks mõeldud toorikuid võib siiski kasutada

ex grupp 96 Mitmesugused tooted: välja arvatud: Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest.

ex 9601 ja ex 9602 Loomse, taimse või mineraalse päritoluga nikerdusmaterjalist esemed Valmistamine tootega samasse rubriiki kuuluvatest nikerdusmaterjalidest

ex 9603 Luuad, pintslid ja harjad (v.a vitsluuad jms tooted ning kärbi- või oravakarvadest harjad), mehaanilised mootorita käsi-põrandaharjad, maalrirullid ja -tampoonid, kummiäärega kaabitsad ja mopid Valmistamine, milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

9605 Tualett- või õmblustarvete, jalatsi- või riidepuhastusvahendite reisikomplektid Komplekti iga ese peab vastama reeglile, mida kohaldataks eseme suhtes juhul, kui see ei kuuluks komplekti. Komplektis võib siiski olla päritolustaatuseta esemeid, kui nende koguväärtus ei ületa 15 % toote tehasehinnast

9606 Nööbid ja rõhknööbid, nööbisüdamikud ja nende osad; nööbitoorikud Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

9608 Pastapliiatsid; vilt- vms urbsest materjalist otsaga pliiatsid ja markerid; täitesulepead, stilograafid jm sulepead; kopeersuled; liikuva või vintsüdamikuga pliiatsid; sulepea-, pliiatsi- jms hoidikud; eelnimetatud kirjatarvete osad (sh otsikud ja klambrid), v.a rubriiki 9609 kuuluvad Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest. Tootega samasse rubriiki kuuluvaid sulgi ja suleotsikuid võib siiski kasutada

9612 Kirjutusmasinalindid jms trükilindid, tindiga immutatud või muul viisil trükimärkide jätmiseks ette valmistatud, poolidel või kassettides või mitte; templipadjad, tindiga immutatud või mitte, karbiga või ilma Valmistamine: - mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest, ning - milles kasutatavate materjalide väärtus ei ületa 50 % toote tehasehinnast

ex 9613 Piesosüüteseadmega välgumihklid Valmistamine, milles kasutatavate rubriiki 9613 kuuluvate materjalide väärtus ei ületa 30 % toote tehasehinnast

ex 9614 Piibud ja piibukahad Valmistamine toorikutest

Grupp 97 Kunstiteosed, kollektsiooni- ja antiikesemed Valmistamine mis tahes rubriigi materjalidest, v.a tootega samasse rubriiki kuuluvatest materjalidest

1 "Eritöötlustoimingute" tingimused on esitatud sissejuhatavates märkustes 7.1 ja 7.3.

2 "Eritöötlustoimingute" tingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 7.2.

3 Grupi 32 märkuses 3 täpsustatakse, et need tooted on mis tahes materjalide värvimiseks või värvainete tootmisel koostisainetena kasutatavad tooted, kui need ei ole klassifitseeritud mõnda muusse grupi 32 rubriiki.

4 "Rühm" tähendab rubriigi osa, mis on eraldatud semikooloniga.

5 Toodete puhul, mis koosnevad nii rubriikidesse 3901-3906 kui ka rubriikidesse 3907-3911 kuuluvatest materjalidest, kohaldatakse seda piirangut ainult selle materjalide rühma suhtes, mis on tootes massilt ülekaalus.

6 Üliläbipaistvaks kileks loetakse kilet, mille valgustugevust vähendav toime (läbitustegur) mõõdetuna Gardneri läbitustegurimõõturiga ASTM-D 1003-16 on alla 2 %.

7 Tekstiilmaterjalide segust valmistatud tooteid käsitlevad eritingimused on esitatud sissejuhatavas märkuses 5.

8 Selle materjali kasutamine on piiratud paberitööstuses kasutatava riide tootmisega.

9 Vt sissejuhatavat märkust 6.

10 Silmkoelised ja heegeldatud tooted, mis ei ole elastsed ega kummeeritud ja mis on saadud silmkootud või heegeldatud detailide (vastavakujuliseks lõigatud või kootud) kokkuõmblemisel või ühendamisel, on esitatud sissejuhatavas märkuses 6.

11 SEMII (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated) - Pooljuhtide Tööstuse Seadmete ja Materjalide Instituut.

12 Seda eeskirja kohaldatakse kuni 31.12.2005."

III LISA

"LISA 25

TOLLIVÄÄRTUSE SISSE ARVESTATAVAD ÕHUTRANSPORDIKULUD

1. Alljärgnevas tabelis on esitatud:

a) kontinentide ja tsoonide järgi loetletud kolmandad riigid[1](1. veerg).

b) protsendid, mis näitavad vastavast kolmandast riigist Euroopa Ühendusse transportimisel kaasnevat õhutranspordikulude tolliväärtuse sisse arvestatavat osa (2. veerg).

2. Kui kaupu veetakse riikidest või lennujaamadest, mis ei sisaldu alljärgnevas tabelis, v.a lõikes 3 nimetatud lennujaamad, kohaldatakse lähtekohale lähima lennujaama suhtes sätestatud protsenti.

3. Prantsuse Guadeloupe'i, Guayana, Martinique'i ja Reunioni ülemeredepartemangude suhtes, mille lennujaamu tabelis ei nimetata, kohaldatakse järgmisi reegleid:

a) kaupade puhul, mis veetakse kolmandatest riikidest otse nendesse departemangudesse, arvestatakse tolliväärtuse sisse õhutranspordikulud tervikuna;

b) kaupade puhul, mis veetakse kolmandatest riikidest ühenduse Euroopa ossa ning mis laaditakse ümber või maha ühes neist departemangudest, arvestatakse tolliväärtuse sisse üksnes need õhutranspordikulud, mis oleksid tekkinud kaupade vedamisel vaid ümber- või mahalaadimiskohani;

c) kaupade puhul, mis veetakse nendesse departemangudesse kolmandatest riikidest ning mis laaditakse ümber või maha ühenduse Euroopa osas asuvas lennujaamas, on tolliväärtuse sisse arvestatavad õhutranspordikulud need, mis saadakse alljärgnevas tabelis toodud protsentide kohaldamisel kulude suhtes, mis oleksid tekkinud kaupade vedamisel lähtelennujaamast ümber- või mahalaadimislennujaama.

Ümber- ja mahalaadimine kinnitatakse tolliasutuse asjakohase märkega ning asjaomase asutuse ametliku pitseriga lennuveokirjal või muul õhuveodokumendil, kõnealuse kinnituse puudumisel kohaldatakse käesoleva määruse artikli 163 lõike 6 viimase lõigu sätteid.

1 2

Lähtetsoon (-riik) (kolmas riik) Euroopa Ühenduse saabumistsooni tolliväärtuse sisse arvestavate õhutranspordikulude protsendid

Ameerika

A tsoon 70

Kanada:

Gander, Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto (muude lennujaamade kohta vt B tsoon)

Gröönimaa

Ameerika Ühendriigid:

Akron, Albany, Atlanta, Baltimore, Boston, Buffalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Columbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New Orleans, NewYork, Philadelphia, Pittsburgh, St. Louis, Washington DC (muude lennujaamade kohta vt B ja C tsoon)

B tsoon 78

Kanada:

Edmonton, Vancouver, Winnipeg (muude lennujaamade kohta vt A tsoon)

Ameerika Ühendriigid:

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Oklahoma, Phoenix, Portland, Puerto Rico, Salt Lake City, San Francisco, Seattle (muude lennujaamade kohta vt A ja C tsoon)

Kesk-Ameerika (kõik riigid)

Lõuna-Ameerika (kõik riigid)

C tsoon 89

Ameerika Ühendriigid:

Anchorage, Fairbanks, Honolulu, Juneau (muude lennujaamade kohta vt A ja B tsoon)

Aafrika

D tsoon 3 3

Alžeeria, Egiptus, Liibüa, Maroko, Tuneesia

E tsoon 50

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Cabo Verde, Kesk-Aafrika Vabariik, Tšaad, Côte d'Ivoire, Djibouti, Etioopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libeeria, Mali, Mauritaania, Niger, Nigeeria, Senegal, Sierra Leone, Sudaan, Togo

F tsoon 61

Burundi, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kongo (Brazzaville), Ekvatoriaal-Guinea, Gabon, Kenya, Rwanda, São Tomé ja Príncipe, Seišellid, Somaalia, Saint Helena, Tansaania, Uganda

G tsoon 74

Angola, Botswana, Komoorid, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambiik, Namiibia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Svaasimaa, Sambia, Zimbabwe

Aasia

H tsoon 27

Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Iraan, Iraak, Iisrael, Jordaania, Kuveit, Liibanon, Süüria

I tsoon 43

Bahrein, Masqat ja Omaan, Katar, Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid, Jeemen (Araabia Vabariik)

J tsoon 46

Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan

K tsoon 57

Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan,

Venemaa: Novosibirsk, Omsk, Perm, Sverdlovsk (muude lennujaamade kohta vt L, M ja O tsoon)

L tsoon 70

Brunei, Hiina, Indoneesia, Kambodža, Laos, Aomen, Malaisia, Maldiivid, Mongoolia, Myanmar, Filipiinid, Singapur, Sri Lanka, Taiwan, Tai, Vietnam

Venemaa: Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk (muude lennujaamade kohta vt K, M ja O tsoon)

M tsoon 8 3

Jaapan, Põhja-Korea, Lõuna-Korea

Venemaa: Habarovsk, Vladivostok (muude lennujaamade kohta vt K, L ja O tsoon)

Austraalia ja Okeaania

N tsoon 79

Austraalia ja Okeaania

Euroopa

O tsoon 30

Island

Venemaa: Nižni Novgorod, Samara, Moskva, Orjol, Rostov, Volgograd, Voronež (muude lennujaamade kohta vt K, L ja M tsoon)

Ukraina

P tsoon 15

Albaania, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Fääri saared, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Moldova, Norra, Rumeenia, Serbia ja Montenegro, Türgi

Q tsoon 5"

Horvaatia, Šveits

IV LISA

Lisa 37a II jaotise B punkt muudetakse järgmiselt:

1. Atribuut "Lastinimekirjade arv" ja selgitav tekst jäetakse välja.

2. Atribuudi "Pakkeüksuste üldarv" selgitav tekst asendatakse järgmisega:

Tüüp/Pikkus: n ..7

Atribuudi kasutamine on vabatahtlik. Pakkeüksuste üldarv on võrdne kõikide väärtuste summaga lahtrites "Pakkeüksuste arv" ja "Arv tükkides" ning väärtusega "1" iga deklareeritud "mahtkauba" kohta.

3. Andmerühma "KAUBANIMETUS" selgitav tekst asendatakse järgmisega:

Arv: 999

Andmerühm on kohustuslik.

V LISA

Lisa 38 muudetakse järgmiselt:

Lahtrit 36 puudutavasse lõiku lisatakse alalõiku: "2. järgmised kaks numbrit" koodi 18 järel järgmine kood:

"19 lennukõlblikkussertifikaadiga imporditavate kaupade ajutine peatamine.*"

* Nõukogu määrus (EÜ) nr 1147/2002, 25. juuni 2002, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud teatavatelt lennukõlblikkussertifikaatidega imporditud kaupadelt (EÜT L 170, 29.6.2002, lk 8)

VI LISA

Lisa 44a muudetakse järgmiselt:

1. III jaotise punkti 3 teine lõik jäetakse välja.

VII LISA

Lisa 45a muudetakse järgmiselt:

1. I peatükk asendatakse järgmise tekstiga:

"I peatükk - Transiidi saatedokumendi näidis

EUROOPA ÜHENDUS 1 REŽIIM MRN

A 2 Kaubasaatja/Eksportija Arv 3 Vormid

TRANSII - SAATEDOKUMENT 5 Kaubanimetused 6 Pakkeüksuste üldarv

8 Kaubasaaja Arv Tagastatav eksemplar tuleb saata tolliasutusele:

15 Lähetus-/ekspordiriik

17 Sihtriik

18 Transpordivahend lähetamisel. Riik 56 Muud juhtumid veo ajal Üksikasjad ja võetud meetmed G PÄDEVA TOLLIASUTUSE KINNITUS

A

31 Pakkeüksused ja kauba kirjeldus Markeering - Konteinerite numbrid - Pakkeüksuste arv ja liik 32 Kauba nr 33 Kauba kood

35 Brutomass (kg)

38 Netomass (kg)

40 Ülddeklaratsioon/Eelnev dokument

44 Lisateave/Esitatud dokumendid/Sertifikaadid ja load

55 Ümberlaadimised Koht ja riik: Koht ja riik:

Uue veovahendi tunnusandmed ja laad: Uue veovahendi tunnusandmed ja laad:

Konteiner (1) Uue konteineri tunnusandmed: Konteiner (1) Uue konteineri tunnusandmed:

(1) Kasutamisel märkida 1, mittekasutamisel 0. (1) Kasutamisel märkida 1, mittekasutamisel 0.

F PÄDEVA TOLLIASUTUSE KINNITUS Uued tollitõkendid: Arv: nimetus: Uued tollitõkendid: Arv: nimetus:

Allkiri: Pitser: Allkiri: Pitser:

Süsteemi juba sisestatud andmed Süsteemi juba sisestatud andmed

50 Printsipaal Arv C LÄHTETOLLIASUTUS

51 Eeldatavad vahetolliasutused (ja riigid)

52 Tagatis ei ole kehtiv Tähis 53 Sihttolliasutus (ja -riik)

D LÄHTETOLLIASUTUSE KONTROLL I SIHTTOLLIASUTUSE KONTROLL

Otsus: Saabumise kuupäev: Eksemplar tagastatud

Paigaldatud tõkendid: Arv: Tollitõkendite kontrollimine: pärast registreerimist

Tunnus: Märkused: numbri all

Tähtaeg (kuupäev): Allkiri: Pitser:

EUROOPA ÜHENDUS 1 REŽIIM MRN

B 2 Kaubasaatja/Eksportija Arv 3 Vormid

TRANSIIT - TAGASTATAV EKSEMPLAR 5 Kaubanimetused 6 Pakkeüksuste üldarv

8 Kaubasaaja Arv Tagastatav eksemplar tuleb saata tolliasutusele:

15 Lähetus-/ekspordiriik

17 Sihtriik

18 Transpordivahend lähetamisel. Riik 56 Muud juhtumid veo ajal Üksikasjad ja võetud meetmed G PÄDEVA TOLLIASUTUSE KINNITUS

B

31 Pakkeüksused ja kauba kirjeldus Markeering - Konteinerite numbrid - Pakkeüksuste arv ja liik 32 Kauba nr 33 Kauba kood

35 Brutomass (kg)

38 Netomass (kg)

40 Ülddeklaratsioon/Eelnev dokument

44 Lisateave/Esitatud dokumendid/Sertifikaadid ja load

55 Ümberlaadimised Koht ja riik: Koht ja riik:

Uue veovahendi tunnusandmed ja laad: Uue veovahendi tunnusandmed ja laad:

Konteiner (1) Uue konteineri tunnusandmed: Konteiner (1) Uue konteineri tunnusandmed:

(1) Kasutamisel märkida 1, mittekasutamisel 0. (1) Kasutamisel märkida 1, mittekasutamisel 0.

F PÄDEVA TOLLIASUTUSE KINNITUS Uued tollitõkendid: Arv: nimetus: Uued tollitõkendid: Arv: nimetus:

Allkiri: Pitser: Allkiri: Pitser:

Süsteemi juba sisestatud andmed Süsteemi juba sisestatud andmed

50 Printsipaal Arv C LÄHTETOLLIASUTUS

51 Eeldatavad vahetolliasutused (ja riigid)

52 Tagatis ei ole kehtiv Tähis 53 Sihttolliasutus (ja -riik)

D LÄHTETOLLIASUTUSE KONTROLL I SIHTTOLLIASUTUSE KONTROLL

Otsus: Saabumise kuupäev: Eksemplar tagastatud

Paigaldatud tõkendid: Arv: Tollitõkendite kontrollimine: pärast registreerimist

Tunnus: Märkused: numbri all

Tähtaeg (kuupäev): Allkiri: Pitser: "

2. II peatükk muudetakse järgmiselt:

a) punkt B asendatakse järgmisega:

"B. Selgitavad märkused trükkimise kohta

Transiidi saatedokumendi võib trükkida järgmisel viisil:

1. deklareeritud sihttolliasutus on ühendatud arvutipõhise transiidisüsteemiga:

- trükkida ainult eksemplar A (saatedokument).

2. deklareeritud sihttolliasutus ei ole ühendatud arvutipõhise transiidisüsteemiga:

- trükkida eksemplar A (saatedokument) ja

- trükkida eksemplar B (tagastatav eksemplar)."

b) punkt C asendatakse järgmisega:

"C. Selgitavad märkused kontrolli tulemuste tagastamise kohta sihttolliasutusest

Kontrolli tulemusi võib sihttolliasutusest tagastada järgmisel viisil:

1. deklareeritud sihttolliasutus on tegelik sihttolliasutus ja see on ühendatud arvutipõhise transiidisüsteemiga:

- kontrolli tulemused saadetakse lähtetolliasutusse elektrooniliselt;

2. deklareeritud sihttolliasutus on tegelik sihttolliasutus ja see ei ole ühendatud arvutipõhise transiidisüsteemiga:

- kontrolli tulemused saadetakse lähtetolliasutusele, kasutades transiidi saatedokumendi tagastatavat eksemplari B (sealhulgas lastinimekirjad);

3. deklareeritud sihttolliasutus on ühendatud arvutipõhise transiidisüsteemiga, kuid tegelik sihttolliasutus ei ole arvutipõhise transiidisüsteemiga ühendatud (sihttolliasutuse vahetus):

- kontrolli tulemused saadetakse lähtetolliasutusele, kasutades transiidi saatedokumendi eksemplari A valguskoopiat (sealhulgas võimalik kaubanimekiri);

4. deklareeritud sihttolliasutus ei ole ühendatud arvutipõhise transiidisüsteemiga, kuid tegelik sihttolliasutus on ühendatud arvutipõhise transiidisüsteemiga (sihttolliasutuse vahetus):

- kontrolli tulemused saadetakse lähtetolliasutusse elektrooniliselt."

c) Punkt D jäetakse välja.

VIII LISA

Lisa 67 muudetakse järgmiselt:

I jaotise lahtri 7 selgitavates märkustes asendatakse märkuses välis- ja seestöötlemise kohta esimese lõike kolmas ja neljas taane järgnevaga:

"- majanduslikud tingimused määratletakse koodidega 01, 10, 11, 31 või 99,

määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 1 nimetatud piim ja piimatooted on asjassepuutuvad ja kasutatakse koodi 30 seoses kõnealuse koodi punktides 2, 5 ja 7, või".

IX LISA

Lisa 70 muudetakse järgmiselt:

a) B osasse lisatakse pärast sõnu "Koodid ja üksikasjalikud kriteeriumid" järgmine kood:

"01: Kui lisas 73 märkimata importkaubad on asjassepuutuvad ja koodi 30 ei kohaldata."

b) B osa kood 30 punkti 7 järel lisatakse sõna "või".

c) D osa kood 30 punkt 8 asendatakse järgmisega:

"8. tsiviilõhusõidukite või satelliitide või nende osade ehitamine, kohandamine või ümberehitamine."

d) B osas kood 30 punkt 9 jäetakse välja.

e) B osasse pärast koodi 30 sisestatakse järgmine kood:

"31: kui määruse (EÜ) nr 3448/93 artikli 11 kohaselt on tegemist lisa 73 A osas nimetatud importkaubaga ja taotleja esitab pädeva asutuse väljaantud dokumendi, mis lubab kõnealuse kauba suhtes protseduuri kohaldada tarnebilansi abil määratud koguste piires."

f) B osasse pärast koodi 99 sisestatakse järgmine märkus:

"Märkus: Koode 10, 11, 12, 31 ja 99 võib kasutada ainult siis, kui see puudutab lisas 73 märgitud kaupu."

g) Punktis C.1 asendatakse esimene ja teine lõik pärast sõnu "Juhud, kui teabe esitamine on kohustuslik" järgmisega:

"Kui majanduslikud tingimused määratletakse koodidega 01, 10, 11, 31 või 99.

Määruse (EÜ) nr 1255/1999 artiklis 1 nimetatud piima ja piimatoodete puhul on teave kohustuslik, kui koodi 30 kasutatakse seoses kõnealuse koodi punktides 2, 5, ja 7 nimetatud olukordadega."

h) Liite veerus 3 asendatakse sõnad "hinnangväärtus" sõnaga "väärtus".

h) Liite veerus 4 asendatakse sõnad "hinnangkogus" sõnaga "kogus".

b) Liite joonealune märkus d asendatakse järgmisega:

"d) Kogus: UN/CEFACT-koodid, nt a) kaal tonnides (TNE), b) artiklite arv (NAR), c) maht hektoliitrites (HLT), d) pikkus meetrites (MTR)."

X LISA

Lisa 76 osasse A lisatakse alljärgnev osa:

1. veerg 2. veerg

Jrk nr Kaubad Töötlemistoimingud

"8a Igat liiki kaup Töötlemine toodeteks, mis võivad saada kasu teatavate relvade ja muu sõjaväevarustuse imporditollimaksu peatamisest."

[1] Protsendid kehtivad riigi kõigi lennujaamade kohta, välja arvatud juhul, kui on märgitud konkreetsed lähtelennujaamad.