32003R0851Euroopa Liidu Teataja L 123 , 17/05/2003 Lk 0007 - 0008


Komisjoni määrus (EÜ) nr 851/2003,

16. mai 2003,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 3444/90, milles sätestatakse sealiha eraladustusabi andmise üksikasjalikud eeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. oktoobri 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 2759/75 sealihaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1365/2000, [2] eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määruse (EMÜ) nr 3444/90, [3] muudetud määrusega (EÜ) nr 3533/93, [4] artikliga 7 nähakse ette eeskirjad, mida kohaldatakse abi maksmiseks vajalike täiendavate tõendite esitamise tähtaja suhtes, kuid puuduvad sätted juhuks, kui täiendavaid tõendeid ei esitata. Seepärast tuleks asjakohased sätted vastu võtta.

(2) Määruse (EMÜ) nr 3444/90 artikli 9 lõikega 4 nähakse ette võimalus lühendada lepinguliste toodete ekspordi puhul ladustusaega, sõltumata sellest, kas tooted vastavad eksporditoetuse saamise tingimustele või mitte. Kui tooted vastavad eksporditoetuse saamise tingimustele, esitatakse eksporditõendid, kasutades dokumente, mis on sätestatud komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999, milles sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad, [5] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 444/2003, [6] artiklis 7. Järelevalve lihtsustamiseks tuleks samalaadne kord kehtestada ka tõendite esitamiseks juhul, kui tooteid eksporditakse ilma toetuseta.

(3) Et tagada komisjoni 6. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2179/2002 (sealiha eraladustusabi andmise eritingimuste kohta) [7] kohaselt kehtestatud eraladustusabi nõuetekohane toimimine, tuleks kavandatavaid muudatusi kõnealuse määruse alusel sõlmitud lepingute suhtes viivitamata kohaldada.

(4) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas sealihaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 3444/90 muudetakse järgmiselt.

1. Artiklile 7 lisatakse järgmine lõige:

"3. Kui lõikes 1 sätestatud nõudeid ei täideta, asjaomase lepingu osas abi ei maksta ja kogu asjaomase lepinguga seoses esitatud tagatisest jäädakse ilma."

2. Artikli 9 lõike 4 neljas lõik asendatakse järgmisega:

"Käesoleva lõigu kohaldamisel esitatakse eksporditõendid kooskõlas määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklitega 7 ja 8 toodete puhul, mis vastavad toetuse saamise tingimustele.

Toodete puhul, mis toetuse saamise tingimustele ei vasta, esitatakse eksporditõendid määruse (EÜ) nr 800/1999 artiklis 8 sätestatud juhtudel kontrolleksemplari T5 originaali kujul kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitega 912a, 912b, 912c, 912e ja 912g. Kontrolleksemplari lahtrisse 107 tuleb koostamisel teha üks järgmistest märgetest:

- Reglamento (CEE) no 3444/90

- Forordning (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

- Regulation (EEC) No 3444/90

- Règlement (CEE) no 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse uue eraladustusabi ja määruse (EÜ) nr 2179/2002 kohaselt sõlmitud lepingute suhtes.

Artikli 1 lõiget 2 kohaldatakse siiski üksnes ekspordi suhtes, mis toimub käesoleva määruse jõustumise kuupäeval või pärast seda.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 282, 1.11.1975, lk 1.

[2] EÜT L 156, 29.6.2000, lk 5.

[3] EÜT L 333, 30.11.1990, lk 22.

[4] EÜT L 321, 23.12.1993, lk 9.

[5] EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11.

[6] ELT L 67, 12.3.2003, lk 3.

[7] EÜT L 331, 7.12.2002, lk 11.

--------------------------------------------------