32003R0813Euroopa Liidu Teataja L 117 , 13/05/2003 Lk 0022 - 0023


Komisjoni määrus (EÜ) nr 813/2003,

12. mai 2003,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1774/2002 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses endise toidu kogumise, transpordi ja kõrvaldamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad, [1] muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 808/2003, [2] eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EÜ) nr 1774/2002 sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomseid kõrvalsaadusi käsitlevate ühenduse eeskirjade täielik läbivaatamine, sealhulgas mitmete rangete nõuete kehtestamine. Lisaks nähakse kõnealuse määrusega ette võimalus võtta asjakohaseid üleminekumeetmeid.

(2) Arvestades nende nõuete rangust, tuleb liikmesriikidele sätestada üleminekumeetmed, et võimaldada tööstusele piisavalt kohanemisaega. Lisaks tuleb edasi arendada loomsete kõrvalsaaduste alternatiivset kogumist, transporti, ladustamist, käitlemist, töötlemist ja kasutamist, samuti nende kõrvalsaaduste kõrvaldamismeetodeid.

(3) Sellest tulenevalt tuleb liikmesriikidele üleminekumeetmena teha erand, mis võimaldab neil lubada käitajatel jätkata siseriiklike eeskirjade kohaldamist loomset päritolu endise toidu kogumisel, transportimisel ja kõrvaldamisel.

(4) Et vältida ohtu loomade ja inimeste tervisele, tuleks üleminekumeetmete kohaldamise ajal liikmesriikides säilitada asjakohased kontrollisüsteemid.

(5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erand, mis käsitleb endise toidu kogumist, transporti ja kõrvaldamist

1. Määruse (EÜ) nr 1774/2002 artikli 32 lõike 1 kohaselt ning erandina nimetatud määruse artikli 6 lõike 2 punktist f ja artiklist 7 võivad liikmesriigid hiljemalt 31. detsembrini 2005 jätkata individuaalsete lubade väljastamist ruumide ja seadmete käitajatele kooskõlas siseriiklike eeskirjadega, et kohaldada neid eeskirju selle määruse artikli 6 lõike 1 punktis f osutatud endise toidu kogumisel, transportimisel ja kõrvaldamisel, tingimusel et need siseriiklikud eeskirjad:

a) tagavad, ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 2 kohaldamist, et endist toitu ei segata 1. ja 2. kategooria materjalidega; ja

b) vastavad määruse (EÜ) nr 1774/2002 ülejäänud nõuetele.

2. Endise toidu segamist 1. ja 2. kategooria materjalidega võib lubada, kui materjal saadetakse põletamiseks või töötlemiseks 1. või 2. kategooria ettevõttesse enne selle kõrvaldamist jäätmetena põletamise, koospõletamise või prügilasse ladestamise teel vastavalt ühenduse õigusaktidele.

3. Kui endine toit saadetakse heakskiidetud prügilasse kõrvaldamiseks jäätmetena, tuleb võtta kõik vajalikud meetmed, et tagada, et endist toitu ei segata artiklites 4 ja 5 ning artikli 6 lõike 1 punktides ae ja gk osutatud loomset päritolu töötlemata materjaliga.

Artikkel 2

Kontrollimeetmed

Pädev asutus võtab vajalikke meetmeid, et kontrollida ruumide ja seadmete volitatud käitajate vastavust artiklis 1 sätestatud tingimustele.

Artikkel 3

Lubade tühistamine ja käesolevale määrusele mittevastava materjali kõrvaldamine

1. Kui käesolevas määruses sätestatud tingimusi enam ei täideta, tühistatakse viivitamata ja lõplikult pädeva asutuse poolt loomset päritolu endise toidu kogumiseks, transpordiks ja kõrvaldamiseks antavad individuaalsed load mis tahes käitajate, ruumide ja seadmete puhul.

2. Pädev asutus tühistab hiljemalt 31. detsembriks 2005 kõik load, mis on välja antud artikli 1 kohaselt.

Pädev asutus annab lõpliku loa vastavalt määrusele (EÜ) nr 1774/2002 ainult siis, kui ta on oma kontrollide põhjal veendunud, et artiklis 1 osutatud ruumid ja seadmed vastavad kõigile käesoleva määruse nõuetele.

3. Kõik materjalid, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, kõrvaldatakse vastavalt pädeva asutuse juhistele.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. maist 2003 kuni 31. detsembrini 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. mai 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1.

[2] ELT L 117, 13.5.2003, lk 1.

--------------------------------------------------