32003R0335Euroopa Liidu Teataja L 049 , 22/02/2003 Lk 0003 - 0005


Komisjoni määrus (EÜ) nr 335/2003,

21. veebruar 2003,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2316/1999, milles sätestatakse teatavate põllukultuuride tootjate toetussüsteemi kehtestava nõukogu määruse (EÜ) nr 1251/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1251/1999, millega kehtestatakse teatavate põllukultuuride tootjatele toetussüsteem, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1038/2001, [2] eriti selle artiklit 9,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni määruses (EÜ) nr 2316/1999, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 327/2002, [4] sätestatakse määruse (EÜ) nr 1251/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teatavate põllukultuuride jaoks pindalatoetuse andmise tingimustega ning nähakse ette maa tootmisest kõrvaldamise tingimused.

(2) Nõukogu 26. aprilli 1994. aasta määruse (EÜ) nr 1017/94 (milles käsitletakse praegu põllukultuuride all oleva maa-ala ümberkorraldamist ekstensiivse loomakasvatuse eesmärgil Portugalis, [5] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2582/2001 [6]) alusel on esitatud taotlused 29575 hektari ümberkorraldamise kohta. Seepärast tuleks baaskülvipinda vastavalt kohandada.

(3) Vastuseks Belgia esitatud taotlustele tuleks kooskõlas kõnealuse liikmesriigi piirkonnajaotuskavaga kindlaks määrata uus baaskülvipind.

(4) Liikmesriigid on teatanud 2002. aastal külvatud kanepisortide tetrahüdrokannabinoolitaseme kindlaksmääramise analüüside tulemustest. Kõnealuseid tulemusi tuleks arvesse võtta, kui koostatakse nimekirja järgmistel turustusaastatel pindalatoetuse saamise tingimustele vastavatest kanepisortidest ning 2003/04. turustusaastaks ajutiselt heakskiidetud sortidest, mida tuleb kõnealuse turustusaasta jooksul täiendavalt analüüsida.

(5) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 2316/1999 vastavalt muuta.

(6) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2316/1999 muudetakse järgmiselt.

1. VI lisas asendatakse rubriikides "Belgia" ja "Portugal" esitatud andmed käesoleva määruse I lisas esitatud andmetega;

2. XII lisa asendatakse käesoleva määruse II lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 2003/2004. turustusaastast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. veebruar 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 1.

[2] EÜT L 145, 31.5.2001, lk 16.

[3] EÜT L 280, 30.10.1999, lk 43.

[4] EÜT L 51, 22.2.2002, lk 14.

[5] EÜT L 112, 3.5.1994, lk 2.

[6] EÜT L 345, 29.12.2001, lk 5.

--------------------------------------------------

I LISA

"

VI LISA

(1000 ha) |

Piirkond | Kõik põllukultuurid | Sellest mais |

BELGIA

Kokku | 489,5 | |

sellest: Flandria-Brüssel | | 96,4 |

PORTUGAL

Assoorid | 9,7 | |

Madeira

Niisutatud aladel kasvatatud | 0,31 | 0,29 |

Muud | 0,30 | |

Mandriosa

Niisutatud aladel kasvatatud | 293,4 | 221,4 |

Muud | 658,3 | |

"

--------------------------------------------------

II LISA

"

XII LISA

(Artikli 7a lõige 1)

KIU TOOTMISEKS KASVATATAVA LINA JA KANEPI SORDID, MIS VASTAVAD TOETUSSÜSTEEMI TINGIMUSTELE

1. Kiu tootmiseks kasvatatav lina

Adélie

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Caesar Augustus

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Rosalin

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Kiu tootmiseks kasvatatav kanep

Carmagnola

Beniko

Chamaeleon

Cs

Delta-Ilosa

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon - Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Uso 31

2b. Kiu tootmiseks kasvatatav ja 2003/2004. turustusaastal heakskiidetud kanep

Delta 405

Bialobrzeskie

Fasamo

Fedora 19

Fédrina 74

Fibrimon 56

Futura

Santhica 27

"

--------------------------------------------------