32003R0046Euroopa Liidu Teataja L 007 , 11/01/2003 Lk 0061 - 0063


Komisjoni määrus (EÜ) nr 46/2003,

10. jaanuar 2003,

millega muudetakse värske puu- ja köögivilja turustusnorme samas müügipakendis olevate eri tüüpi värske puu- ja köögivilja segude osas

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 545/2002, [2] eriti selle artikli 2 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EÜ) nr 2200/96 artikli 3 kohaselt võib värskeid puu- ja köögivilju, mis on hõlmatud selle määruse artikli 2 kohaselt vastuvõetud turustusstandarditega, müüki panna, müüa, tarnida või turustada üksnes siis, kui need vastavad kõnealustele turustusstandarditele. Nende standarditega nähakse ette, et kõik samas pakendis olevad tooted peavad olema üht tüüpi.

(2) Vastuseks teatavate tarbijate nõudmistele tulevad turule eri tüüpi puu- ja köögivilju sisaldavad pakendid. Seetõttu tuleks kõiki värske puu- ja köögivilja turustusstandardeid muuta, et lubada kasutada sellist tava vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 48/2003, millega sätestatakse samas müügipakendis olevatele eri tüüpi värske puu- ja köögiviljasegudele kohaldatavad eeskirjad. [3]

(3) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas värske puu- ja köögivilja turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud määruste lisade V jaotise (Esitusviisi nõuded) punkti A (Ühtlikkus) lisatakse järgmine lõige:

"Olenemata selle punkti eelmistest sätetest võivad käesoleva määrusega hõlmatud tooted komisjoni määruses (EÜ) nr 48/2003 [4] sätestatud tingimustel olla müügipakendites netomassiga alla kolme kilogrammi eri tüüpi puu- ja köögiviljade seguna."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1.

[2] EÜT L 84, 28.3.2002, lk 1.

[3] EÜT L 7, 11.1.2003, lk 65.

[4] EÜT L 7, 11.1.2003, lk 65

--------------------------------------------------

LISA

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1292/81, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1135/2001. [2]

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2213/83, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1508/2001. [4]

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 899/87, [5] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 843/2002. [6]

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1591/87, [7] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1135/2001.

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1677/88, [8] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 888/97. [9]

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 410/90, [10] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 888/97.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 831/97, [11] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1167/1999. [12]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1093/97, [13] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1615/2001. [14]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2288/97. [15]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 963/98, [16] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1135/2001.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 730/1999. [17]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1168/1999, [18] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 848/2000. [19]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1455/1999, [20] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2706/2000. [21]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2335/1999. [22]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2377/1999. [23]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2561/1999, [24] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 532/2001. [25]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2789/1999, [26] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 716/2001. [27]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2000, [28] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 717/2001. [29]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 851/2000. [30]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 175/2001. [31]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 912/2001. [32]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1508/2001.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1543/2001. [33]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1615/2001. [34]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1619/2001. [35]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1799/2001, [36] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 453/2002. [37]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2396/2001. [38]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 843/2002.

Komisjoni määrus (EÜ) nr 982/2002. [39]

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1284/2002. [40]

[1] EÜT L 129, 15.5.1981, lk 38.

[2] EÜT L 154, 9.6.2001, lk 9.

[3] EÜT L 213, 4.8.1983, lk 13.

[4] EÜT L 200, 25.7.2001, lk 14.

[5] EÜT L 88, 31.3.1987, lk 17.

[6] EÜT L 134, 22.5.2002, lk 24.

[7] EÜT L 146, 6.6.1987, lk 36.

[8] EÜT L 150, 16.6.1988, lk 21.

[9] EÜT L 126, 17.5.1997, lk 11.

[10] EÜT L 43, 17.2.1990, lk 22.

[11] EÜT L 119, 8.5.1997, lk 13.

[12] EÜT L 141, 4.6.1999, lk 4.

[13] EÜT L 158, 17.6.1997, lk 21.

[14] EÜT L 214, 8.8.2001, lk 21.

[15] EÜT L 315, 19.11.1997, lk 3.

[16] EÜT L 135, 8.5.1998, lk 18.

[17] EÜT L 154, 9.6.2001, lk 9.

[18] EÜT L 93, 8.4.1999, lk 14.

[19] EÜT L 141, 4.6.1999, lk 5.

[20] EÜT L 103, 28.4.2000, lk 9.

[21] EÜT L 167, 2.7.1999, lk 22.

[22] EÜT L 311, 12.12.2000, lk 35.

[23] EÜT L 281, 4.11.1999, lk 11.

[24] EÜT L 287, 10.11.1999, lk 6.

[25] EÜT L 310, 4.12.1999, lk 7.

[26] EÜT L 79, 17.3.2001, lk 21.

[27] EÜT L 336, 29.12.1999, lk 13.

[28] EÜT L 100, 11.4.2001, lk 9.

[29] EÜT L 95, 15.4.2000, lk 24.

[30] EÜT L 100, 11.4.2001, lk 11.

[31] EÜT L 103, 28.4.2000, lk 22.

[32] EÜT L 26, 27.1.2001, lk 24.

[33] EÜT L 129, 11.5.2001, lk 4.

[34] EÜT L 203, 28.7.2001, lk 9.

[35] EÜT L 214, 8.8.2001, lk 21.

[36] EÜT L 215, 9.8.2001, lk 3.

[37] EÜT L 244, 14.9.2001, lk 12.

[38] EÜT L 72, 14.3.2002, lk 9.

[39] EÜT L 325, 8.12.2001, lk 11.

[40] EÜT L 150, 8.6.2002, lk 45.

--------------------------------------------------