32003R0044Euroopa Liidu Teataja L 007 , 11/01/2003 Lk 0058 - 0059


Komisjoni määrus (EÜ) nr 44/2003,

10. jaanuar 2003,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2584/2000, millega kehtestatakse teatav Vene Föderatsiooni territooriumile maanteed pidi veetavaid veise-, vasika ja sealihatarneid käsitleva teabe edastamise süsteem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1254/1999 veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2345/2001, [2] eriti selle artikli 33 lõiget 12 ja artiklit 41, ja muude põllumajandussaaduste turgude ühist korraldust käsitlevate määruste vastavaid sätteid

ning arvestades järgmist:

(1) Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Vene Föderatsiooni vahel sõlmitud partnerlus- ja koostöölepingule [3] lisatud ja tollialaste õigusaktide õiget rakendamist käsitleva vastastikuse haldusabi protokolli artiklis 2 sätestatakse, et pooled abistavad üksteist tollialaste õigusaktide nõuetekohasel kohaldamisel, eelkõige vältides, avastades ja uurides nende õigusaktide rikkumisi. Kõnealuse haldusabi rakendamiseks on komisjon, keda esindab Euroopa Pettustevastane Amet (edaspidi "OLAF"), ja Vene ametiasutused sõlminud kokkuleppe, millega kehtestatakse ühenduse ja Vene Föderatsiooni vahel kaupade liikumist käsitleva teabe edastamise süsteem.

(2) Kõnealuse haldusabi raames sätestati määrusega (EÜ) nr 2584/2000 [4] eelkõige veise-, vasika- ja sealihatoodete maanteeveo puhul Vene Föderatsiooni ettevõtjate poolt liikmesriikide pädevatele asutustele edastatava teabe ja liikmesriikide pädevate asutuste, OLAFi ja Venemaa ametiasutuste vahel kõnealuse teabe vahetamise süsteemi.

(3) Kõnealune teave ja kehtestatud teabevahetussüsteem võimaldavad jälgida asjaomaste toodete eksporti Vene Föderatsiooni ja vajaduse korral avastada juhtusid, mille puhul toetuse maksmine ei ole õigustatud ja toetus tuleb tagastada.

(4) Määrusega (EÜ) nr 2584/2000 sätestatud süsteemi õnnestumiseks tuleks teabevahetuse süsteemi laiendada iga transpordiliigiga seotud kaupade ekspordi suhtes; tuleks välja töötada meetod, mis võimaldab eksportijal piiritleda täpsemalt kasutatava transpordi liiki, ning nimetatud süsteemi kaudu saadavale teabele tuleks anda juriidiline jõud.

(5) Komisjoni 15. aprilli 1999. aasta määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 16 lõikes 4, millega sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad, [5] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1253/2002, [6] täpsustatakse, et komisjon võib teatud erijuhtudel näha ette impordi tõestamise dokumentide esitamise näol või mõnel muul viisil. Sellest tulenevalt tuleks käesolevas määruses sätestatud ekspordi puhul lugeda Venemaa ametiasutuste edastatud teave olemasolevaid tõendusallikaid täiendavaks uueks tõendusallikaks.

(6) Määrust (EÜ) nr 2584/2000 tuleks vastavalt muuta.

(7) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas asjaomaste korralduskomiteede arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 2584/2000 muudetakse järgmiselt.

1. Pealkirjast jäetakse välja järgmised sõnad "maanteid pidi".

2. Artikli 1 esimeses lõigust jäetakse välja järgmine sõna "veoautoga".

3. Artikkel 2 asendatakse järgmise tekstiga:

"Artikkel 2

Eksportijad, kes soovivad artikli 4 lõikes 2 osutatud sätetest kasu saada, edastavad iga liikmesriigi poolt määratud ekspordi keskorganile iga ekspordideklaratsiooni jaoks kümne tööpäeva jooksul alates kaupade mahalaadimisest Venemaal järgmise teabe:

a) ekspordideklaratsiooni number, ekspordikoha tolliasutus ning kuupäev, mil eksporditolliformaalsused täideti;

b) kauba kirjeldus, sealhulgas koondnomenklatuuri kaheksanumbriline tootekood;

c) netokogus kilogrammides;

d) TIR-märkmiku number või Venemaa DKD siseriikliku transiididokumendi viitenumber või TD1/IM40 Venemaal kasutusse lubamise deklaratsiooni number;

e) konteineri number, vajaduse korral;

f) tunnusnumber ja/või transpordivahendi nimetus Venemaal saatedokumenti sissekande tegemise ajal;

g) selle tollijärelevalve all oleva lao litsentsinumber, kuhu toode Venemaal tarniti;

h) kuupäev, mil toode tarniti Venemaal tollijärelvalve all olevasse lattu."

4. Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:

"2. Kui Venemaa ametivõimude vastus, nagu osutatud artikli 3 lõikes 3, on jaatav, loetakse seda tõenduseks selle kohta, et tolli impordiformaalsused on täidetud vastavalt määruse (EÜ) nr 800/1999 artikli 16 lõikele 1."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse partiide suhtes, mille puhul võetakse ekspordideklaratsioone vastu alates 1. juunist 2003.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. jaanuar 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 160, 26.6.1999, lk 21.

[2] EÜT L 315, 1.12.2001, lk 29.

[3] EÜT L 327, 28.11.1997, lk 48.

[4] EÜT L 298, 25.11.2000, lk 16.

[5] EÜT L 102, 17.4.1999, lk 11.

[6] EÜT L 183, 12.7.2002, lk 12.

--------------------------------------------------