32003L0119Euroopa Liidu Teataja L 325 , 12/12/2003 Lk 0041 - 0043


Komisjoni direktiiv 2003/119/EÜ,

5. detsember 2003,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete mesosulfurooni, propoksükarbasooni ja zoksamiidi lisamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/84/EÜ, [2] eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Aventis Cropscience France (nüüd Bayer CropScience) esitas Prantsusmaa ametivõimudele 15. detsembril 2000 direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 kohaselt taotluse toimeaine mesosulfuroon (mesosulfuroon-metüüli kujul) lisamiseks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Komisjoni otsusega 2001/287/EÜ [3] kinnitati, et toimik on tunnistatud täielikuks ning seda võib pidada põhimõtteliselt vastavaks direktiivi 91/414/EMÜ II ja III lisas loetletud andmete ja teabega seotud nõuetele.

(2) Bayer AG (nüüd Bayer CropScience) esitas Saksamaale 25. jaanuaril 2000 direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 kohaselt propoksükarbasooni (propoksükarbasoon-soodiumi kujul; endine nimi: MKH 65 61) käsitleva taotluse. See taotlus tunnistati täielikuks komisjoni otsusega 2000/463/EÜ. [4]

(3) Rohm and Haas France SA (nüüd: Dow AgroSciences) esitas Ühendkuningriigile 2. juunil 1999 direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõike 2 kohaselt zoksamiidi (endine nimi: RH-7281) käsitleva taotluse. See taotlus tunnistati täielikuks komisjoni otsusega 2000/540/EÜ. [5]

(4) Kõnealuste toimeainete mõju inimese tervisele ja keskkonnale taotleja poolt kavandatud kasutusviiside puhul on hinnatud kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõigete 2 ja 4 sätetega. Määratud referentliikmesriigid esitasid komisjonile 12. detsembril 2001 (mesosulfuroon), 26. märtsil 2001 (propoksükarbasoon) ja 10. augustil 2001 (zoksamiid) hindamisaruannete eelnõud.

(5) Liikmesriigid ja komisjon on hindamisaruannete eelnõud alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees läbi vaadanud. Nimetatud läbivaatamine vormistati 3. oktoobril 2003 komisjoni aruandena mesosulfurooni, propoksükarbasooni ja zoksamiidi kohta.

(6) Mesosulfurooni, propoksükarbasooni ja zoksamiidi aruannetest ei ilmnenud taimede teaduskomitee konsultatsiooni nõudvaid lahtiseks jäänud küsimusi või puudujääke.

(7) Mitmete uuringute põhjal on selgunud, et asjaomast toimeainet sisaldavad taimekaitsevahendid võib lugeda üldiselt vastavateks direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b ning artikli 5 lõikes 3 ettenähtud nõuetele, eelkõige kontrolli läbinud ja komisjoni hindamisaruandes täpsustatud juhtudel. Seetõttu on vaja mesosulfuroon, propoksükarbasoon ja zoksamiid kanda I lisasse, et tagada kõigis liikmesriikides asjaomast toimeainet sisaldavate taimekaitsevahendite kasutuslubade väljaandmine kooskõlas nimetatud direktiivi sätetega.

(8) Pärast lisasse kandmist on vajalik ette näha sobilik ajavahemik mesosulfurooni, propoksükarbasooni ja zoksamiidi sisaldavaid taimekaitsevahendeid puudutavate direktiivi 91/414/EMÜ sätete rakendamise võimaldamiseks liikmesriikides ning eelkõige kehtivate lubade läbivaatamiseks, et need hiljemalt kõnealuse perioodi lõpuks alaliste lubadega asendada, neid muuta või need tühistada vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ sätetele.

(9) Seepärast on vastavalt vaja muuta direktiivi 91/414/EMÜ.

(10) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale:

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. septembril 2004. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning nende normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. oktoobrist 2004.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid vaatavad läbi kõik mesosulfurooni, propoksükarbasooni ja zoksamiidi sisaldavatele taimekaitsevahenditele väljastatud kasutusload eesmärgiga tagada direktiivi 91/414/EMÜ I lisas nende toimeainete suhtes sätestatud tingimuste täitmine. Vajadusel muudetakse või tühistatakse load kooskõlas direktiiviga 91/414/EMÜ hiljemalt 30. septembril 2004.

2. Kõikide kasutusluba omavate taimekaitsevahendite puhul, mis sisaldavad ainsa toimeainena mesosulfurooni, propoksükarbasooni ja zoksamiidi, viivad liikmesriigid kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ VI lisas osundatud ühtsete põhimõtetega läbi uue hindamise selle III lisas toodud tingimuste rahuldava täitmisega seotud toimiku alusel. Selle hindamise alusel otsustavad liikmesriigid, kas toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele. Vajadusel muudetakse või tühistatakse igale sellisele taimekaitsevahendile väljastatud luba hiljemalt 31. augustiks 2005.

3. Kõikide taimekaitsevahendite puhul, mis sisaldavad direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud ühte või mitut toimeainet mesosulfurooni, propoksükarbasooni ja zoksamiidi kõrval, viivad liikmesriigid kooskõlas antud direktiivi VI lisas osundatud ühtsete põhimõtetega läbi uue hindamise selle III lisas toodud tingimuste rahuldava täitmisega seotud toimiku alusel. Selle hindamise alusel otsustavad liikmesriigid, kas antud toode vastab direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktides b, c, d ja e sätestatud tingimustele. Vajadusel muudetakse või tühistatakse igale sellisele taimekaitsevahendile väljastatud luba hiljemalt vastavates direktiivides, milles muudeti I lisa asjaomaste toimeainete lisamiseks, muutmisele või tühistamisele osundavaks tähtajaks. Juhul kui vastavates direktiivides on sätestatud erinevad tähtajad, siis on selleks tähtajaks kõige hilisem määratletud kuupäev.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub 1. aprillil 2004.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

[2] EÜT L 247, 30.9.2003, lk 20.

[3] EÜT L 99, 10.4.2001, lk 9.

[4] EÜT L 183, 22.7.2000, lk 21.

[5] EÜT L 230, 12.9.2000, lk 14.

--------------------------------------------------

LISA

"I lisa tabeli lõppu lisatakse järgmised read:

Nr | Üldnimetus, tunnuskood | Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nimetus | Puhtus | Jõustumine | Lisamise aegumine | Erisätted |

76 | Mesosulfuroon CASi nr 400852-66-6 CIPACi nr 441 | 2-[(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-ülkarbamoüül)sulfamoüül]-a-(metanesulfoon-amido)-p-toluhape | 930 g/kg | 1. aprill 2004 | 31. märts 2014 | Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina. VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. oktoobril 2003 lõplikult vormistatud mesosulfurooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle lisasid I ja II.Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid: pöörama erilist tähelepanu veeskasvavate taimede kaitselepöörama erilist tähelepanu mesosulfurooni ja tema metaboliitide toimevõimele põhjavee reostamisel, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades.Vajadusel tuleb kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks. |

77 | Propoksükarbasoon CASi nr 145026-81-9 CIPACi nr 655 | 2-(4,5-dihüdro-4-metüül-5-okso-3-propoksü-1H-1,2,4-triasool-1-ül)karboksamidosulfonüülbensoehape-metüülester | 974 g/kg (avaldub propoksükarbasoon-soodiumina) | 1. aprill 2004 | 31. märts 2014 | Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina. VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. oktoobril 2003 lõplikult vormistatud propoksükarbasooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle lisasid I ja II. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid: pöörama erilist tähelepanu propoksükarbasooni ja tema metaboliitide toimevõimele põhjavee reostamisel, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,pöörama erilist tähelepanu veeökosüsteemi ja eriti veeskasvavate taimede kaitsele,Vajadusel tuleb kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks. Vastavalt artikli 13 lõikele 5 informeerib liikmesriik komisjoni tehnilise materjali spetsifikatsioonist kaubandusliku tootmise puhul. |

78 | Zoksamiid CASi nr. 156052-68-5 CIPACi nr. 640 | (RS)-3,5-dikloro-N-(3-kloro-1-etüül-1-metüülatsetonüül)-p-toluamiid | 950 g/kg | 1. aprill 2004 | 31. märts 2014 | Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks fungitsiidina. VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. oktoobril 2003 lõplikult vormistatud zoksamiidi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle lisasid I ja II. |

--------------------------------------------------