32003L0118Euroopa Liidu Teataja L 327 , 16/12/2003 Lk 0025 - 0032


Komisjoni direktiiv 2003/118/EÜ,

5. detsember 2003,

millega muudetakse nõukogu direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisasid seoses atsefaadi, 2,4-D ja paratioon-metüüli jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1976. aasta direktiivi 76/895/EMÜ puu- ja köögiviljas sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 2003/60/EÜ, [2] eelkõige selle artiklit 5,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli 1986. aasta direktiivi 86/362/EMÜ teraviljas sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, [3] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/62/EÜ, [4] eriti selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 24. juuli1986. aasta direktiivi 86/363/EMÜ loomses toidus sisalduvate ja selle pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, [5] viimati muudetud direktiiviga 2003/60/EÜ, eelkõige selle artiklit 10,

võttes arvesse nõukogu 27. novembri 1990. aasta direktiivi 90/642/EMÜ teatavates taimsetes saadustes, kaasa arvatud puu- ja köögiviljas, sisalduvate ja nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamise kohta, [6] viimati muudetud direktiiviga 2003/69/EÜ, [7] eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, [8] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/84/EÜ, [9] eriti selle artikli 4 lõike 1 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1) Vastavalt komisjoni 2003/219/EÜ [10] ja 2003/166/EÜ [11] otsustele võeti vastu otsused olemasolevate aktiivsete toimeainete atsefaadi ja paratioon-metüüli mittelisamise kohta direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse. Need otsused nägid ette, et kõnealuseid toimeaineid sisaldavaid taimekaitsevahendeid ei lubata enam ühenduses kasutada.

(2) Et täita pestitsiidide olemasolevate varude kasutamisega seotud õiguspäraseid ootusi, näevad põhjenduses 1 osundatud komisjoni otsused ette järkjärgulise kasutamisest loobumise perioodi ning seetõttu oleks vajalik jääkide piirnorme asjaomase toimeaine suhtes sätestatud loobumisperioodi lõpuni mitte kohaldada, lähtudes eeldusest, et nimetatud toimeaine ühenduses kasutamine ei ole lubatud.

(3) Ühenduses kehtivate jääkide piirnormide ja Codex Alimentarius’es [12] soovitatud määrade kehtestamine ja hindamine toimub sarnase korra alusel. Atsefaadile ja paratioon-metüülile kehtib piiratud arv Codex’i jääkide piirnorme. Käesolevas direktiivis fikseeritud jääkide piirnormide kehtestamisel on need arvesse võetud. Codex Alimentarius’es kehtestatud jääkide piirnorme, mida lähitulevikus soovitatakse määrata tühistamisele, ei võetud arvesse. Codex’i jääkide piirnormidel põhinevate jääkide piirnormide hindamisel seoses riskiga tarbijatele mingit riski ei tuvastatud.

(4) Tarbijate nõuetekohase kaitsmise eesmärgil taimekaitsevahendite loata kasutamisest tekkinud jääkainetega kokkupuutumise eest tuleb asjakohaste toodete/pestitsiidi kombinatsioonide ajutised jääkide piirnormid kehtestada analüütiliselt määratud alampiiril.

(5) Seetõttu on vaja kõik kõnealuste taimekaitsevahendite kasutamisest tekkinud pestitsiidijäägid lisada direktiivide 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ lisadesse, et oleks võimalik nõuetekohaselt jälgida ja kontrollida nende kasutamiskeeldu ning kaitsta tarbijat.

(6) Paratioon-metüüli jääkide piirnormid tuleb sätestada direktiivides 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ. Antud aine jääkide piirnormid direktiivi 76/895/EMÜ sätetes tuleb seega tühistada.

(7) Kui ei ole kehtestatud ühenduse jääkide piirnormi või ajutist jääkide piirnormi, nagu 2,4-D puhul tsitrusel komisjoni 2002/97/EÜ direktiivis, [13] peavad liikmesriigid enne kõnealuseid toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite lubamist kehtestama ajutised siseriiklikud piirnormid vastavalt direktiivi 91/414/EMÜ artikli 4 lõike 1 punktile f. Andmed on esitatud liikmesriigi poolt, kes tõendas, et tsitrustele võib kohaldada kõrgemaid jääkide piirnorme, viidates 2,4-D kasutamisele mõnedes kolmandates riikides. Esitatud andmete kohaselt ei kujuta need jäägid ühenduse tarbijatele riske.

(8) Seepärast tuleks vastavalt muuta direktiivide 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ asjakohaseid lisasid.

(9) Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu komitee seisukohaga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/895/EMÜ II lisas kustutatakse kanded paratioon-metüüli kohta.

Artikkel 2

Direktiivi 86/362/EMÜ II lisa A osasse lisatakse järgmised read:

"Pestitsiidide jäägid | Piirnorm (mg/kg) |

Atsefaat | 0,02* teraviljad |

Paratioonmetüül (paratioonmetüüli ja paraoksoonmetüüli summa, mis avaldub partioonmetüülina) | 0,02 teraviljad |

Artikkel 3

Direktiivi 86/363/EMÜ II lisa B osasse lisatakse järgmised read:

"Pestitsiidide jäägid | Piirnorm (mg/kg) |

Liha, sh rasva, lihavalmististe, rupsi ja loomarasva puhul, mis on loetletud I lisas järgnevate koondnomenklatuuri koodide all Nos 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602 | Piima ja piimatoodete puhul, mis on loetletud I lisas järgnevate koondnomenklatuuri koodide all Nos 0401, 0402, 0405 00 ja 0406 | Värskete koorega munade, linnumunade ja rebude puhul, mis on loetletud I lisas järgnevate koondnomenklatuuri koodide all Nos 0407 00 ja 0408 |

Atsefaat | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Paratioonmetüül (paratioonmetüüli ja paraoksoonmetüüli summa, mis avaldub partioonmetüülina) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Artikkel 4

Direktiivi 90/642/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt.

1. Käesoleva direktiivi lisas esitatud pestitsiidijääkide piirnormid lisatakse direktiivi 90/642/EMÜ II lisasse.

2. 2,4-D pestitsiidi piirnormi (2,4-D avaldub 2,4-D ja tema estrite summana) tsitrusviljadele muudetakse "1 (p) mg/kg".

Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. novembriks 2004, v.a artiklit 4 järgiv määrus (2), mille liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 31. märtsiks 2004. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. detsembrist 2004, v.a artikli 4 punktile 2 vastav määrus, mida kohaldatakse 1. aprilliks 2004.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. detsember 2003

Komisjoni nimel

komisjoni liige

David Byrne

[1] EÜT L 340, 9.12.1976, lk 26.

[2] ELT L 155, 24.6.2003, lk 15.

[3] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 37.

[4] ELT L 154, 21.6.2003, lk 70.

[5] EÜT L 221, 7.8.1986, lk 43.

[6] EÜT L 350, 14.12.1990, lk 71.

[7] ELT L 175, 15.7.2003, lk 37.

[8] EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

[9] ELT L 247, 30.9.2003, lk 20.

[10] ELT L 82, 29.3.2003, lk 40.

[11] ELT L 67, 10.3.2003, lk 18.

[12] http://apps.fao.org/CodexSystem/pestdes/pest_q-e.htm.

[13] EÜT L 343, 18.12.2002, lk 23.

--------------------------------------------------

LISA

Üksikute saaduste rühmad ja näited, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme | Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg) |

Atsefaat | Paratioonmetüül (paratioonmetüüli ja paraoksoonmetüüli summa, mis avaldub partioonmetüülina) |

1.Värsked, kuivatatud või külmutamise teel säilitatud kuumtöötlemata suhkrulisandita puuviljad; pähklid | 0,02 | 0,02 |

i)TSITRUSVILJAD

Greipfruudid | | |

Sidrunid | | |

Laimid | | |

Mandariinid (sh klementiinid ja sarnased hübriidid) | | |

Apelsinid | | |

Pomelid | | |

Muud | | |

ii)PÄHKLIPUUDE VILJAD (koorega või ilma)

Mandlid | | |

Brasiilia pähklid | | |

Kašupähklid | | |

Kastanid | | |

Kookospähklid | | |

Sarapuupähklid | | |

Makadaamiapähklid | | |

Pekaanipähklid | | |

Piiniapähklid | | |

Pistaatsiapähklid | | |

Kreeka pähklid | | |

Muud | | |

iii)ÕUNVILJAD

Õunad | | |

Pirnid | | |

Küdooniad | | |

Muud | | |

iv)LUUVILJAD

Aprikoosid | | |

Kirsid | | |

Virsikud (sh nektariinid ja sarnased hübriidid) | | |

Ploomid | | |

Muud | | |

v)MARJAD JA VÄIKESED PUUVILJAD

a)Laua- ja veiniviinamarjad

Lauaviinamarjad | | |

Veiniviinamarjad | | |

b)Maasikad (v.a metsmaasikad) | | |

c)Koguviljad (v.a metsikud)

Murakad | | |

Põldmurakad | | |

Logani murakad | | |

Vaarikad | | |

Muud | | |

d)Teised väikesed puuviljad ja marjad (v.a metsikud)

Mustikad | | |

Jõhvikad | | |

Sõstrad (punased, mustad ja valged) | | |

Karusmarjad | | |

Muud | | |

e)Metsikud marjad ja puuviljad | | |

vi)MUUD PUUVILJAD

Avokaadod | | |

Banaanid | | |

Datlid | | |

Viigimarjad | | |

Kiivid | | |

Kääbusapelsinid | | |

Litšid | | |

Mangod | | |

Oliivid | | |

Kannatuslille viljad | | |

Ananassid | | |

Granaatõunad | | |

Muud | | |

2.Värsked või kuumtöötlemata, külmutatud või kuivatatud köögiviljad | 0,02 | 0,02 |

i)JUUR- JA MUGULKÖÖGIVILJAD

Söögipeet | | |

Porgand | | |

Juurseller | | |

Mädarõigas | | |

Maapirn | | |

Pastinaak | | |

Juurpetersell | | |

Redis | | |

Aed-piimjuur | | |

Maguskartul | | |

Kaalikas | | |

Naeris | | |

Jamss | | |

Muud | | |

ii)SIBULKÖÖGIVILJAD

Küüslauk | | |

Sibul | | |

Šalott | | |

Talisibul | | |

Muud | | |

iii)VILIKÖÖGIVILJAD

a)Maavitsalised

Tomat | | |

Pipar | | |

Baklažaan | | |

Muud | | |

b)Kõrvitsalised – söödava koorega

Kurk | | |

Kornišon | | |

Kabatšokk | | |

Muud | | |

c)Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

Melon | | |

Patisson | | |

Arbuus | | |

Muud | | |

d)Suhkrumais | | |

iv)KAPSASKÖÖGIVILJAD

a)Õisikkapsas

Spargelkapsas | | |

Lillkapsas | | |

Muud | | |

b)Peakapsad

Rooskapsas | | |

Peakapsas | | |

Muud | | |

c)Lehtkapsad

Hiina kapsas | | |

Lehtkapsas | | |

Muud | | |

d)Nuikapsas | | |

v)LEHTKÖÖGIVILJAD JA VÄRSKED ÜRDID

a)Salat ja sellelaadsed

Salatkress | | |

Põldsalat | | |

Salat | | |

Eskariool | | |

Muud | | |

b)Spinat ja sellelaadsed

Spinat | | |

Lehtpeet (mangold) | | |

Muud | | |

c)Ürt-allikkress | | |

d)Salatsigur | | |

e)Ürdid

Aed-harakputk | | |

Murulauk | | |

Petersell | | |

Lehtseller | | |

Muud | | |

vi)KAUNKÖÖGIVILJAD (värsked)

Oad (kaunadega) | | |

Oad (kaunadeta) | | |

Herned (kaunadega) | | |

Herned (kaunadeta) | | |

Muud | | |

vii)VARSKÖÖGIVILJAD (värsked)

Spargel | | |

Hispaania artišokk | | |

Seller | | |

Apteegitill | | |

Artišokid | | |

Porrulauk | | |

Rabarber | | |

Muud | | |

viii)SEENED

a)Kultuurseened | | |

b)Metsikud seened | | |

3.KAUNVILJAD | 0,02 | |

Oad | | |

Läätsed | | |

Herned | | 0,2 |

Muud | | 0,02 |

4.ÕLISEEMNED | 0,05 | 0,05 |

Linaseemned | | |

Maapähklid | | |

Unimagunaseemned | | |

Seesamiseemned | | |

Päevalilleseemned | | |

Rapsiseemned | | |

Soja | | |

Sinepiseemned | | |

Puuvillaseemned | | |

Muud | | |

5.KARTULID | 0,02 | 0,02 |

Varajane kartul | | |

Söögikartul | | |

6.TEE (Camellia sinensis'e kääritatud või kääritamata kuivatatud või muul viisil töödeldud lehed ja varred) | 0,05 | 0,05 |

7.HUMALAD (kuivatatud), sh humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber | 0,05 | 0,05 |

--------------------------------------------------