32003L0096Euroopa Liidu Teataja L 283 , 31/10/2003 Lk 0051 - 0070


Nõukogu Direktiiv 2003/96/EÜ,

27. oktoober 2003,

millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 93,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/81/EMÜ (mineraalõlidele kehtestatud aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta) [1] ja nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/82/EMÜ (mineraalõlide aktsiisimäärade ühtlustamise kohta) [2] reguleerimisala piirdub mineraalõlidega.

(2) Selliste ühenduse sätete puudumine, millega kehtestatakse elektrienergia ja muude energiatoodete madalaim maksustamistase peale mineraalõlide, võib avaldada negatiivset mõju siseturu nõuetekohasele toimimisele.

(3) Siseturu nõuetekohaseks toimimiseks ja ühenduse muu poliitika eesmärkide saavutamiseks on vaja ühenduse tasandil kehtestada suurema osa energiatoodete, sealhulgas elektrienergia, maagaasi ja kivisöe madalaim maksustamistase.

(4) Märkimisväärsed erinevused energia maksustamistasemete vahel liikmesriikides võivad kahjustada siseturu nõuetekohast toimimist.

(5) Liikmesriikide maksustamistasemete erinevusi saab vähendada, kehtestades ühenduse madalaima maksustamistaseme.

(6) Asutamislepingu artikli 6 kohaselt tuleb keskkonnakaitse nõuded integreerida ühenduse muu poliitika määratlemisse ja rakendamisse.

(7) Ühendus on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osalisena ratifitseerinud Kyoto protokolli. Energiatoodete ja vajaduse korral elektrienergia maksustamine on üks vahend, mille kaudu saavutada Kyoto protokolli eesmärke.

(8) Nõukogu peab korrapäraselt kontrollima maksuvabastust, maksustamistaseme alandamist ja madalaimaid maksustamistasemeid, võttes arvesse siseturu nõuetekohast toimimist, madalaima maksustamistaseme tegelikku väärtust, ühenduse ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja asutamislepingu laiemaid eesmärke.

(9) Liikmesriikidele tuleks tagada paindlikkus, mis võimaldab määratleda iga liikmesriigi olusid arvestava poliitika ja seda rakendada.

(10) Liikmesriigid soovivad kehtestada või säilitada erinevaid energiatoodete ja elektrienergia maksustamise viise. Sel eesmärgil tuleks liikmesriikidel lubada kohaldada madalaimat maksustamistaset, arvestades kõiki kinnipeetavaid kaudseid makse, mida nad on otsustanud kohaldada, välja arvatud käibemaks.

(11) Energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistiku rakendamisega seotud maksustamiskord on iga liikmesriigi otsustada. Sellega seoses võivad liikmesriigid otsustada mitte suurendada kogu maksukoormust, kui nad leiavad, et sellise maksustamise erapooletuse põhimõtte rakendamine võiks kaasa aidata nende maksusüsteemi ümberkorraldamisele või uuendamisele, soodustades tegevust, mis parandab keskkonnakaitset ja suurendab tööhõivet.

(12) Energiahinnad on ühenduse energeetika-, transpordi- ja keskkonnapoliitika seisukohast määrava tähtsusega.

(13) Maksustamine määrab osaliselt energiatoodete ja elektrienergia hinnad.

(14) Madalaim maksustamistase peaks kajastama eri energiatoodete ja elektrienergia konkurentsiolukorda. Sellega seoses oleks soovitatav võimaluse korral võtta madalaima taseme arvutamisel aluseks toodete energiasisaldus. Seda meetodit ei tohiks siiski kasutada mootorikütuste puhul.

(15) Teatavate asjaolude või püsivate tingimuste korral tuleks anda võimalus kohaldada sama toote suhtes eri liikmesriikides erinevaid maksumäärasid, eeldusel et järgitakse ühenduse madalaimat maksustamistaset ning siseturu- ja konkurentsieeskirju.

(16) Kuna soojusenergiaga kaubeldakse ühendusesiseselt väga vähe, peaks soojusenergia toodangu maksustamine käesoleva ühenduse raamistiku reguleerimisalast välja jääma.

(17) On vaja kehtestada erinev ühenduse madalaim maksustamistase vastavalt energiatoodete ja elektrienergia kasutamisele.

(18) Teatavatel tööstuslikel ja kaubanduslikel eesmärkidel mootorikütusena kasutatavate energiatoodete ning kütteainena kasutatavate energiatoodete maksustamistase on tavaliselt madalam kui mootorikütusena kasutatavatel energiatoodetel.

(19) Veoettevõtjate, eriti ühendusesiseselt tegutsevate veoettevõtjate kasutatava diislikütuse maksustamine eeldab erikohtlemise võimalust, kaasa arvatud meetmeid, mis võimaldavad kehtestada maanteekasutusmaksude süsteemi, et piirata ettevõtjate vahelise konkurentsi moonutamist.

(20) Liikmesriikidel võib osutuda vajalikuks eristada kaubanduslikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil kasutatavat diislikütust. Liikmesriigid võivad kasutada seda võimalust, et vähendada vahet mittekaubanduslikul eesmärgil mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamise ja bensiini maksustamise vahel.

(21) Energiatoodete ja elektrienergia äriotstarbelist ja muud kui äriotstarbelist kasutamist võib maksustamisel käsitleda erinevalt.

(22) Ühenduse raamistikku tuleks energiatoodete suhtes kohaldada eriti siis, kui neid kasutatakse kütteainena või mootorikütusena. Maksusüsteemi olemust ja loogikat arvestades tuleb ühenduse raamistiku reguleerimisalast välja jätta kahesuguse kasutusega energiatooted ja tooted, mida kütusena ei kasutata, samuti mineraloogilised protsessid. Samal viisil kasutatavat elektrienergiat tuleks käsitleda samamoodi.

(23) Kehtivate rahvusvaheliste kohustuste ja ühenduse äriühingute konkurentsivõime säilitamise seisukohast oleks soovitatav vabastada jätkuvalt maksust energiatooted, mida tarnitakse kasutamiseks õhusõiduki või laeva kütusena, välja arvatud eraviisilisteks lõbureisideks, kuid liikmesriikidele peaks jääma võimalus sellist maksust vabastamist piirata.

(24) Liikmesriikidele tuleks anda luba teatavatel juhtudel maksust vabastada või maksustamistaset alandada, kui see ei kahjusta siseturu nõuetekohast toimimist ega too kaasa konkurentsi moonutamist.

(25) Sooduskohtlemist võib eelkõige kohaldada soojus- ja elektrienergia koostootmise suhtes ja alternatiivsete energiaallikate kasutamist edendavate taastuva energia vormide suhtes.

(26) Biokütuste edendamiseks oleks soovitatav luua ühenduse raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel aktsiisist vabastada või seda vähendada, parandades sel viisil siseturu toimimist ning pakkudes liikmesriikidele ja ettevõtjatele piisavat õiguskindlust. Tuleks piirata konkurentsi moonutamist ja säilitada soodustus, millega vähendatakse biokütuste tootjate ja turustajate põhikulusid muu hulgas liikmesriikide kohanduste kaudu, milles võetakse arvesse tooraine hindu.

(27) Käesolev direktiiv ei piira nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ (aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta) [3] ja nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/83/EMÜ (alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta) [4] asjakohaste sätete kohaldamist, kui toode, mis on mõeldud kasutamiseks või mida müüakse või kasutatakse mootorikütusena või kütuselisandina, on etüülalkohol direktiivi 92/83/EMÜ tähenduses.

(28) Maksuvabastus või maksustamistaseme alandamine võib teatavatel juhtudel osutuda vajalikuks eelkõige suurema ühtlustamise puudumise tõttu ühenduse tasandil, rahvusvahelise konkurentsivõime vähenemise riski tõttu või sotsiaalsetel või keskkonnakaalutlustel.

(29) Tuleks tähelepanu pöörata ettevõtetele, kes sõlmivad keskkonnakaitset ja energiatõhusust märgatavalt edendavaid lepinguid; nende hulgas tuleks eriliselt kohelda energiamahukaid ettevõtteid.

(30) Võib osutuda vajalikuks rakendada üleminekuperioode ja -korraldusi, et võimaldada liikmesriikidel sujuvalt kohaneda uute maksustamistasemetega, piirates niiviisi võimalikke negatiivseid kõrvalmõjusid.

(31) On vaja ette näha menetlus, mis annab liikmesriikidele loa teatavaks ajaks maksust vabastada või maksustamistaset alandada. Selline maksuvabastus või maksustamistaseme alandamine tuleb regulaarselt läbi vaadata.

(32) Tuleks ette näha, et liikmesriigid peavad komisjonile teatama teatavatest siseriiklikest meetmetest. Selline teatamine ei vabasta liikmesriike asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 nimetatud kohustusest teatada teatavatest siseriiklikest meetmetest. Käesolev direktiiv ei piira asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaselt rakendatavate tulevaste riigiabi menetluste tulemuste kohaldamist.

(33) Direktiivi 92/12/EMÜ reguleerimisala tuleks vajaduse korral laiendada käesolevas direktiivis käsitletud toodetele ja kaudsetele maksudele.

(34) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, [5]

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liikmesriigid kehtestavad energiatoodete ja elektrienergia maksud vastavalt käesolevale direktiivile.

Artikkel 2

1. Käesolevas direktiivis tähendab mõiste "energiatooted" tooteid, mis kuuluvad:

a) CN-koodide 1507-1518 alla, kui need on mõeldud kasutamiseks kütteainena või mootorikütusena;

b) CN-koodide 2701, 2702 ja 2704-2715 alla;

c) CN-koodide 2901 ja 2902 alla;

d) CN-koodi 29051100 alla, ei ole sünteetilised ning on mõeldud kasutamiseks kütteainena või mootorikütusena;

e) CN-koodi 3403 alla;

f) CN-koodi 3811 alla;

g) CN-koodi 3817 alla;

h) CN-koodide 38249099 alla ning on mõeldud kasutamiseks kütteainena või mootorikütusena.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka:

CN-koodi 2716 alla kuuluva elektrienergia suhtes.

3. Kui muud energiatooted peale nende, mille maksustamistase on sätestatud käesolevas direktiivis, on mõeldud kasutamiseks või neid müüakse või kasutatakse kütteaine või mootorikütusena, maksustatakse need vastavalt kasutusele samaväärsele kütteainele või mootorikütusele kehtestatud määraga.

Lisaks lõikes 1 loetletud maksustavatele toodetele maksustatakse kõik tooted, mis on mõeldud kasutamiseks või mida müüakse või kasutatakse mootorikütusena, kütuselisandina või täiteainena, samaväärsele mootorikütusele kehtestatud määraga.

Lisaks lõikes 1 loetletud maksustavatele toodetele maksustatakse kõik süsivesinikud (välja arvatud turvas), mis on mõeldud kasutamiseks või mida müüakse või kasutatakse kütmiseks, samaväärsele energiatootele kehtestatud määraga.

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata:

a) soojusenergia toodangu maksustamise ning CN-koodide 4401 ja 4402 alla kuuluvate toodete maksustamise suhtes;

b) energiatoodete ja elektrienergia kasutamise suhtes järgmistel otstarvetel:

- energiatoodete kasutamine muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena,

- energiatoodete kahene kasutamine.

Energiatoode on kahesuguse kasutusega, kui seda kasutatakse nii kütteainena kui ka muul otstarbel kui mootorikütusena või kütteainena. Energiatoodete kasutamist keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides käsitatakse kahesuguse kasutusena,

- elektrienergia kasutamine peamiselt keemilise reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes ja metallurgilistes protsessides,

- elektrienergia moodustab rohkem kui 50 % toote hinnast.

Toote hind — kaupade ja teenuste ostude kogusummat koos personalikulude ja põhikapitali kulumiga artiklis 11 määratletud ettevõtte tasandil. See hind arvutatakse ühiku kohta keskmiselt.

Elektrienergia hind — elektrienergia tegelikku ostuväärtust või elektrienergia tootmiskulusid, kui seda toodetakse ettevõttes,

- mineraloogilised protsessid.

Mineraloogilised protsessid — protsessid, mis on nimetatud nõukogu 9. oktoobri 1990. aasta määruses (EMÜ) nr 3037/90 (Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistilise liigituse kohta) [6] NACE nomenklatuuri koodi DI 26 "Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine" all.

Nende energiatoodete suhtes kohaldatakse artiklit 20.

5. Käesolevas direktiivis nimetatud kaupade koondnomenklatuuri koodid on komisjoni 6. augusti 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2031/2001 (millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 [7] I lisa) koodid.

Otsus käesolevas direktiivis nimetatud toodete koondnomenklatuuri koodide ajakohastamise kohta tehakse üks kord aastas artiklis 27 esitatud korra kohaselt. See otsus ei tohi kaasa tuua käesoleva direktiiviga kohaldatavate maksu alammäärade muutusi ega ühegi energiatoote või elektrienergia lisamist või väljajätmist.

Artikkel 3

Direktiivi 92/12/EMÜ viiteid mineraalõlidele ja aktsiisile käsitatakse mineraalõlide puhul viidetena kõikidele käesoleva direktiivi artiklis 2 nimetatud energiatoodetele ja elektrienergiale ning artikli 4 lõikes 2 nimetatud liikmesriikide kaudsetele maksudele.

Artikkel 4

1. Maksustamistasemed, mida liikmesriigid kohaldavad artiklis 2 nimetatud energiatoodete ja elektrienergia suhtes, ei või olla madalamad kui käesoleva direktiiviga ettenähtud madalaim maksustamistase.

2. Käesolevas direktiivis tähendab "maksustamistase" kõiki kinnipeetavaid kaudseid makse (välja arvatud käibemaks), mis arvestatakse otse või kaudselt energiatoodete ja elektrienergia koguse alusel tarbimisse lubamise ajal.

Artikkel 5

Kui järgitakse käesoleva direktiiviga ettenähtud madalaimat maksustamistaset ning see on kooskõlas ühenduse õigusega, võivad liikmesriigid tingimusel, et maksude õigsust kontrollitakse, kohaldada erinevaid maksumäärasid järgmistel juhtudel:

- kui erinevad määrad on otseselt seotud toote kvaliteediga,

- kui erinevad määrad sõltuvad kütteks kasutatava elektrienergia ja energiatoodete tarbimise kogusest,

- järgmistel eesmärkidel: kohalik ühistransport (taksod kaasa arvatud), jäätmete kogumine, relvajõud, riigihaldus, puuetega inimesed, kiirabiautod,

- artiklites 9 ja 10 nimetatud energiatoodete ja elektrienergia äriotstarbelise ja muu kui äriotstarbelise kasutuse vahel.

Artikkel 6

Liikmesriigid võivad käesoleva direktiiviga ettenähtud maksuvabastuse anda või maksustamistaset alandada:

a) otse;

b) erinevate määrade kohaldamise kaudu;

c) makstes tagasi kogu maksusumma või osa sellest.

Artikkel 7

1. Mootorikütuste madalaim maksustamistase kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2004 ja 1. jaanuarist 2010 I lisa tabeli A kohaselt.

Hiljemalt 1. jaanuaril 2012 teeb nõukogu pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga komisjoni aruande ja ettepaneku alusel ühehäälselt otsuse gaasiõli madalaima maksustamistaseme kohta järgneval perioodil, mis algab 1. jaanuaril 2013.

2. Liikmesriigid võivad teha vahet mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku ja mittekaubandusliku kasutuse vahel, tingimusel et järgitakse ühenduse madalaimat taset ning mootorikütusena kasutatava kaubandusliku kasutusega gaasiõli maksumäär ei ole madalam kui 1. jaanuaril 2003 kohaldatav liikmesriigi maksustamistase, olenemata sellest, mida on käesolevas direktiivis sätestatud seda kasutust käsitlevate erandite kohta.

3. Mootorikütusena kasutatav kaubandusliku kasutusega gaasiõli — gaasiõli, mida kasutatakse mootorikütusena järgmistel eesmärkidel:

a) kauba vedu rendi või tasu eest või omal kulul mootorsõidukite või poolhaagisautorongidega, mis on ette nähtud ainult kaupade autoveoks ja mille suurim lubatud täismass on vähemalt 7,5 tonni;

b) regulaarne või juhutine reisijatevedu M2 või M3 kategooria mootorsõidukiga, mis on määratletud nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivis 70/156/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. [8]

4. Olenemata lõikest 2 võivad liikmesriigid, kes kehtestavad mootorsõidukitele või poolhaagisautorongidele, mis on ette nähtud ainult kaupade autoveoks, maanteekasutusmaksude süsteemi, kohaldada sellistes sõidukites kasutatava gaasiõli suhtes vähendatud maksumäära, mis on madalam kui 1. jaanuaril 2003 kohaldatav liikmesriigi maksustamistase, kui kogu maksukoormus jääb laias laastus samaks, tingimusel et järgitakse ühenduse madalaimat taset ning 1. jaanuaril 2003 liikmesriigis kohaldatav mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamistase on vähemalt kaks korda kõrgem kui 1. jaanuaril 2004 kohaldatav madalaim maksustamistase.

Artikkel 8

1. Olenemata artiklist 7 kehtestatakse lõikes 2 loetletud eesmärkidel mootorikütusena kasutatavate toodete madalaim maksustamistase alates 1. jaanuarist 2004 I lisa tabeli B kohaselt.

2. Käesolevat artiklit kohaldatakse järgmistel tööstuslikel ja kaubanduslikel eesmärkidel:

a) põllumajanduses, aianduses, kalakasvatuses ja metsanduses;

b) paiksete mootorite suhtes;

c) ehituses, sh tsiviilehituses ja riiklikel ehitustöödel kasutatavate seadmete ja masinate suhtes;

d) sõidukite suhtes, mis on mõeldud kasutamiseks väljaspool üldkasutatavaid teid või mille kasutamine peamiselt üldkasutatavatel teedel on keelatud.

Artikkel 9

1. Kütteainete madalaim maksustamistase kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2004 I lisa tabeli C kohaselt.

2. Liikmesriigid, kellel on lubatud 1. jaanuaril 2003 kohaldada gaasiõli suhtes kontrollimismaksu, võivad jätkuvalt kohaldada kõnealuse toote suhtes vähendatud maksumäära 10 eurot 1000 liitri kohta. Kõnealune luba kaotab kehtivuse 1. jaanuaril 2007, kui nõukogu teeb selle kohta komisjoni aruande ja ettepaneku alusel ühehäälse otsuse ja on seisukohal, et alandatud maksustamistase on liiga madal, et vältida kaubanduse moonutamist liikmesriikide vahel.

Artikkel 10

1. Elektrienergia madalaim maksustamistase kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2004 I lisa tabeli C kohaselt.

2. Liikmesriigid võivad kohaldada lõikes 1 märgitud madalaimast maksustamistasemest kõrgemat maksumäära, tingimusel et nad järgivad direktiivi 92/12/EMÜ sätteid.

Artikkel 11

1. Käesolevas direktiivis tähendab "äriotstarbeline kasutamine" kasutamist lõikes 2 määratletud majandusüksuse poolt, kes tarnib mis tahes paigas kaupu või teenuseid, olenemata selle majandustegevuse eesmärgist või tulemustest.

Majandustegevus on tootjate, ettevõtjate ja teenuseid osutavate isikute mis tahes tegevus, sealhulgas kaevandamine ja põllumajandus ning vabakutseline tegevus.

Riike, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste asutusi ning teisi avalik-õiguslikke isikuid ei käsitata majandusüksustena seoses tegevuse või tehingutega, mida nad teostavad riigiasutustena. Kui nad aga sellist tegevust või tehinguid teostavad, käsitatakse neid majandusüksustena seoses tegevuse ja tehingutega, mille puhul nende kohtlemine muul viisil kui majandusüksustena tooks kaasa olulist konkurentsi moonutamist.

2. Käesolevas direktiivis ei loeta majandusüksuseks üksust, mis on väiksem kui ettevõtte või juriidilise isiku osa, mis organisatsiooniliselt kujutab endast iseseisvat majandusüksust, teisisõnu üksust, mis on suuteline tegutsema oma vahenditega.

3. Segakasutuse korral kohaldatakse maksustamist iga kasutusliigiga proportsionaalselt, kuid kui äriotstarbelise kasutuse või muu kui äriotstarbelise kasutuse osa on tähtsusetu, võib selle lugeda olematuks.

4. Liikmesriigid võivad piirata äriotstarbelise kasutuse puhul alandatud maksustamistaseme kohaldamisala.

Artikkel 12

1. Liikmesriigid võivad väljendada oma maksustamistasemeid muudes kui artiklites 7 ja 10 sätestatud ühikutes, tingimusel et pärast konverteerimist nimetatud ühikutesse ei ole kõnealused maksustamistasemed käesolevas direktiivis sätestatud madalaimast tasemest madalamad.

2. Artiklites 7, 8 ja 9 nimetatud energiatoodete puhul, mille maksustamistaseme aluseks on maht, mõõdetakse mahtu temperatuuril 15 oC.

Artikkel 13

1. Liikmesriikide jaoks, kes ei ole eurot kasutusele võtnud, kehtestatakse maksustamistasemete suhtes kohaldatav euro väärtus nende liikmesriikide vääringutes kord aastas. Kasutatakse oktoobri esimesel tööpäeval kehtivaid Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kursse ja need jõustuvad järgmise kalendriaasta 1. jaanuaril.

2. Liikmesriigid võivad säilitada lõikes 1 sätestatud iga-aastase kohandamise ajal kehtivad maksumäärad, kui eurodes väljendatud maksustamistaseme ümberarvutamisel tõuseb riigi vääringus väljendatud maksustamistase alla 5 % või vähem kui 5 euro võrra, võttes arvesse nimetatud kahest näitajast väiksema.

Artikkel 14

1. Lisaks sellele, mis on direktiivi 92/12/EMÜ üldsätetega ette nähtud maksustatavate toodete maksust vabastamise kohta, ja piiramata muude ühenduse sätete kohaldamist, peavad liikmesriigid maksust vabastama järgmisena loetletud tooted tingimustel, mille nad sätestavad selleks, et tagada maksuvabastuse nõuetekohane ja arusaadav kohaldamine ning ära hoida maksudest kõrvalehoidmist, maksustamise vältimist ja muid kuritarvitusi:

a) energiatooted ja elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia tootmiseks, ja elektrienergia, mida kasutatakse elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks. Liikmesriigid võivad siiski keskkonnapoliitikaga seotud põhjustel nimetatud tooted maksustada, ilma et peaks järgima käesolevas direktiivis sätestatud madalaimat maksustamistaset. Sellisel juhul ei võeta kõnealuste toodete maksustamist arvesse artiklis 10 sätestatud elektrienergia madalaima maksustamistaseme järgimisel;

b) energiatooted, mida tarnitakse kasutamiseks õhusõiduki kütusena, välja arvatud eraviisilisteks lõbulendudeks.

Käesolevas direktiivis käsitatakse eraviisilise lõbulennuna õhusõiduki kasutamist füüsilise või juriidilise isiku poolt selle omanikuna, rentnikuna või muul viisil mittekaubanduslikel eesmärkidel ja eesmärkidel, mis ei ole seotud reisijate või kaupade veoga ega teenuste osutamisega tasu eest või riigiasutuste huvides.

Liikmesriigid võivad maksuvabastuse andmisel piirduda reaktiivkütuse tarnetega (CN-kood 27101921);

c) energiatooted, mida tarnitakse kasutamiseks laeva mootorikütusena ühenduse territoriaalvetes sõitmiseks (sealhulgas kalapüügiks), välja arvatud eraomanduses olevate lõbusõidulaevade jaoks, ning laeva pardal toodetav elektrienergia.

Käesolevas direktiivis käsitatakse eraomanduses oleva lõbusõidulaevana laeva, mida kasutab füüsiline või juriidiline isik selle omanikuna, rentnikuna või muul viisil mittekaubanduslikel eesmärkidel ja eesmärkidel, mis ei ole seotud reisijate või kaupade veoga ega teenuste osutamisega tasu eest või riigiasutuste huvides.

2. Liikmesriigid võivad lõike 1 punktides b ja c sätestatud maksuvabastuse kohaldamisala piirata rahvusvaheliste ja liikmesriikide vaheliste vedudega. Ning kui liikmesriik on sõlminud kahepoolse lepingu teise liikmesriigiga, võib ta samuti lõike 1 punktides b ja c sätestatud maksuvabastuse kohaldamata jätta. Sellisel juhul võib liikmesriik kohaldada käesolevas direktiivis sätestatud madalaimast maksustamistasemest madalamat maksustamistaset.

Artikkel 15

1. Ilma et see piiraks muude ühenduse sätete kohaldamist, võivad liikmesriigid tingimusel, et maksude õigsust kontrollitakse, anda täieliku või osalise maksuvabastuse või alandada maksustamistaset järgmiste toodete puhul:

a) maksustatavad tooted, mida maksukontrolli all kasutatakse keskkonnasäästlikumate toodete tehnoloogilise arendamise katseprojektides või seoses taastuvatest loodusvaradest saadavate kütustega;

b) elektrienergia, mille allikaks on:

- päike, tuul, lained, tõusuvesi või maasoojus,

- vesi hüdroelektrijaamades,

- biomass või biomassist saadud tooted,

- mahajäetud söekaevandustest eralduv metaan,

- kütuseelemendid;

c) energiatooted ja elektrienergia, mida kasutatakse soojus- ja elektrienergia koostootmiseks;

d) soojus- ja elektrienergia koostootmisel saadud elektrienergia, tingimusel et koostootmisgeneraatorid on keskkonnasäästlikud. Liikmesriigid võivad kohaldada koostoodetud soojus- ja elektrienergia "keskkonnasäästlikkuse" (või suure tõhususe) siseriiklikku määratlust kuni ajani, mil nõukogu võtab komisjoni aruande ja ettepaneku alusel ühehäälselt vastu ühise määratluse;

e) energiatooted ja elektrienergia, mida kasutatakse kaupade ja reisijate vedamiseks raudteel, metrooga, trammiga ja trollibussiga;

f) energiatooted, mida tarnitakse kasutamiseks laeva mootorikütusena sisevetes sõitmiseks (sealhulgas kalapüügiks), välja arvatud eraomanduses olevate lõbusõidulaevade jaoks, ning laeva pardal toodetav elektrienergia;

g) maagaas sellistes liikmesriikides, kus maagaasi osa energia lõpptarbimises oli 2000. aastal väiksem kui 15 %.

Täielikku või osalist maksuvabastust või -vähendust võib kohaldada kõige enam kümne aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist või kuni ajani, mil maagaasi osa liikmesriigi energia lõpptarbimises jõuab 25 protsendini, olenevalt sellest, kumb on varasem. Niipea kui maagaasi osa liikmesriigi energia lõpptarbimises jõuab 20 protsendini, peab asjaomane liikmesriik siiski kohaldama kasvavat maksustamistaset, mis suureneb iga aastaga, et jõuda eespool nimetatud ajavahemiku lõpuks vähemalt alammäärani.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik võib kohaldada maagaasi täielikku või osalist maksuvabastust või -vähendust Põhja-Iirimaa suhtes eraldi;

h) elektrienergia, maagaas, kivisüsi ja tahkekütused, mida kasutavad kodumajapidamised ja/või asjaomase liikmesriigi tunnustatud heategevusorganisatsioonid. Heategevusorganisatsioonide puhul võivad liikmesriigid maksuvabastuse andmisel või maksustamistaseme alandamisel piirduda muu kui äriotstarbelise kasutusega. Segakasutuse korral kohaldatakse maksustamist iga kasutusliigiga proportsionaalselt. Kui üks kasutusliik on tähtsusetu, võib selle lugeda olematuks;

i) mootorikütusena kasutatav maagaas ja veeldatud naftagaas;

j) õhusõidukite ja laevade tootmisel, väljatöötamisel, katsetamisel ja hooldamisel kasutatav mootorikütus;

k) laevatatavate veeteede ja sadamate süvendustöödel kasutatav mootorikütus;

l) CN-koodi 2705 alla kuuluvad tooted, mida kasutatakse kütmiseks.

2. Liikmesriigid võivad ka maksu, mida tarbija on lõike 1 punktis b sätestatud toodetest toodetud elektrilt tasunud, osaliselt või tervikuna tootjale tagasi maksta.

3. Liikmesriigid võivad kohaldada kuni nullini vähendatud maksustamistaset põllumajanduses, aianduses, kalakasvatuses või metsanduses kasutatavate energiatoodete ja elektrienergia suhtes.

Nõukogu uurib komisjoni ettepaneku alusel enne 1. jaanuari 2008, kas on võimalik nullini vähendatud maksustamistaseme kohaldamisest loobuda.

Artikkel 16

1. Ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist, võivad liikmesriigid tingimusel, et maksude õigsust kontrollitakse, maksust vabastada artiklis 2 nimetatud maksustatavad tooted või nende maksumäära vähendada, kui need tooted koosnevad ühest või mitmest järgmisest tootest või sisaldavad neid:

- tooted, mis kuuluvad CN-koodide 1507-1518 alla,

- tooted, mis kuuluvad CN-koodide 38249055 ja 38249080-38249099 alla biomassist valmistatud komponentide osas,

- CN-koodide 22072000 ja 29051100 alla kuuluvad tooted, mis ei ole sünteetilised,

- biomassist valmistatud tooted, sh tooted, mis kuuluvad CN-koodide 4401 ja 4402 alla.

Liikmesriigid võivad tingimusel, et maksude õigsust kontrollitakse, kohaldada vähendatud maksumäära ka artiklis 2 nimetatud maksustatavate toodete suhtes, kui need tooted sisaldavad vett (CN-koodid 2201 ja 28510010).

Biomassina käsitatakse põllumajanduslikust tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsandusest ja sellega seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni.

2. Lõikes 1 sätestatud vähendatud maksumäärast tulenev maksuvabastus või -vähendus ei või olla suurem kui maksusumma, mida tuleb maksta lõikes 1 nimetatud toodete koguse pealt, mis sisalduvad sellistes toodetes, mille suhtes võib kohaldada maksuvähendust.

Maksustamistasemed, mida liikmesriigid kohaldavad toodete suhtes, mis koosnevad ühest või mitmest lõikes 1 nimetatud tootest või sisaldavad neid, võivad olla artiklis 4 sätestatud madalaimast tasemest madalamad.

3. Liikmesriikide kohaldatavat maksuvabastust või -vähendust kohandatakse vastavalt tooraine hinna muutumisele, et vähendus ei oleks suurem kui lõikes 1 nimetatud toodete valmistamisega kaasnevad lisakulud.

4. Kuni 31. detsembrini 2003 võivad liikmesriigid kohaldada või jätkata maksuvabastust toodete suhtes, mis koosnevad tervenisti või peaaegu tervenisti lõikes 1 nimetatud toodetest.

5. Lõikes 1 nimetatud toodetele ettenähtud maksuvabastust või -vähendust võib kohaldada mitmeaastase programmi raames loaga, mille haldusasutus annab ettevõtjale rohkem kui üheks kalendriaastaks. Lubatud maksuvabastust või -vähendust ei tohi kohaldada kauem kui kuue järjestikuse aasta jooksul. Seda tähtaega võib pikendada.

Liikmesriigid võivad mitmeaastase programmi raames, milleks haldusasutus on loa andnud enne 31. detsembrit 2012, lõikes 1 sätestatud maksuvabastust või -vähendust kohaldada pärast 31. detsembrit 2012 kuni kõnealuse mitmeaastase programmi lõpuni. Seda tähtaega ei või pikendada.

6. Kui liikmesriigid peavad ühenduse õiguse kohaselt täitma õiguslikult siduvaid kohustusi, viies oma turule miinimumkoguse lõikes 1 nimetatud tooteid, siis lõikeid 1-5 ei kohaldata alates kuupäevast, mil selline kohustus sai liikmesriikidele siduvaks.

7. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva artikli alusel kohaldatava maksuvabastuse ja -vähenduse liikide nimekirja 31. detsembriks 2004 ning edaspidi kord 12 kuu jooksul.

8. Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembril 2009 nõukogule aruande käesoleva artikli alusel maksustamistaseme alandamise fiskaalsete, majanduslike, põllumajanduslike, energeetiliste, tööstuslike ja keskkonnaaspektide kohta.

Artikkel 17

1. Eeldusel et käesolevas direktiivis sätestatud madalaimat maksustamistaset järgitakse keskmiselt iga ettevõtte puhul, võivad liikmesriigid kohaldada maksuvähendust energiatoodete tarbimise suhtes, mida kasutatakse kütmiseks või artikli 8 lõike 2 punktides b ja c nimetatud eesmärkidel, ning elektrienergia suhtes järgmistel juhtudel:

a) energiamahukate ettevõtete hüvanguks.

Energiamahukas ettevõte on majandusüksus artikli 11 tähenduses, kus energiatoodete ja elektrienergia ost moodustab vähemalt 3 % toodangu väärtusest või maksmisele kuuluv liikmesriigi energiamaks vähemalt 5 % lisandväärtusest. Liikmesriigid võivad selle määratluse piires kohaldada piiravamaid põhimõtteid, sealhulgas müügiväärtust, tootmisprotsessi ja valdkonna määratlusi.

Energiatoodete ja elektrienergia ostu all mõistetakse ostetud või ettevõttes toodetud elektrienergia tegelikku väärtust. Siia hulka arvestatakse ainult elektri- ja soojusenergia ning energiatooted, mida kasutatakse kütmiseks või artikli 8 lõike 2 punktides b ja c nimetatud eesmärkidel. Kõik maksud on sisse arvestatud, välja arvatud mahaarvamisele kuuluv käibemaks.

Toodangu väärtuse all mõistetakse käivet koos toote hinnaga otseselt seotud subsiidiumidega, millele liidetakse või millest lahutatakse valmistoodete ja pooleliolevate tööde ning edasimüügiks ostetud kaupade ja teenuste varude muutused, millest lahutatakse edasimüügiks ostetud kaubad ja teenused.

Lisandväärtuseks nimetatakse käibemaksuga maksustatavat kogukäivet koos eksportmüügiga, millest lahutatakse käibemaksuga maksustatav ostude kogusumma koos impordiga.

Liikmesriikidel, kes kohaldavad praegu selliseid energia maksustamise süsteeme, mille kohaselt energiamahukad ettevõtted määratletakse muude kriteeriumide alusel kui energia hind võrreldes toodangu väärtusega ning liikmesriigis maksmisele kuuluv energiamaks võrreldes lisandväärtusega, on õigus kuni 1. jaanuarini 2007 rakendada üleminekuperioodi punkti a esimeses lõigus sätestatud määratlusega kohanemiseks;

b) kui ettevõtjate või ettevõtjate ühendustega on sõlmitud leping või kui rakendatakse kaubeldavate lubade süsteemi või muud samalaadset korraldust, tingimusel et see on mõeldud keskkonnakaitse eesmärkide saavutamiseks või energiatõhususe parandamiseks.

2. Olenemata artikli 4 lõikest 1 võivad liikmesriigid kohaldada kuni nullini vähendatud maksustamistaset artiklis 2 määratletud energiatoodete ja elektrienergia suhtes, mida kasutavad käesoleva artikli lõikes 1 määratletud energiamahukad ettevõtted.

3. Olenemata artikli 4 lõikest 1 võivad liikmesriigid kohaldada madalamat maksustamistaset, mis võib moodustada kõige vähem 50 % käesoleva direktiiviga ettenähtud madalaimast maksustamistasemest, artiklis 2 nimetatud energiatoodete ja elektrienergia suhtes, mida kasutavad artiklis 11 määratletud majandusüksused, mis ei ole energiamahukad käesoleva artikli lõike 1 tähenduses.

4. Ettevõtted, kes kasutavad lõigetes 2 ja 3 nimetatud võimalusi, peavad vastavalt lõike 1 punktile b sõlmima lepingu või rakendama kaubeldavate lubade süsteemi või muud samalaadset korraldust. Need lepingud, kaubeldavate lubade süsteemid või muud samalaadsed korraldused peavad olema mõeldud keskkonnakaitse eesmärkide saavutamiseks või energiatõhususe parandamiseks, mille toime on laias laastus samaväärne sellega, mis oleks saavutatud tavalisi ühenduse alammäärasid järgides.

Artikkel 18

1. Erandina käesoleva direktiivi sätetest on liikmesriikidel lubatud jätkuvalt kohaldada II lisas sätestatud maksuvähendust või -vabastust.

Kui komisjoni ettepaneku alusel tehtavast nõukogu eelnevast läbivaatusest ei tulene teisiti, kaotab see luba kehtivuse 31. detsembril 2006 või II lisas kindlaksmääratud kuupäeval.

2. Olenemata lõigetes 3-12 sätestatud ajavahemikest ning tingimusel, et see ei moonuta oluliselt konkurentsi, võivad liikmesriigid, kellel on raskusi uue madalaima maksustamistaseme rakendamisega, rakendada üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2007 eelkõige selleks, et mitte ohtu seada hindade stabiilsust.

3. Hispaania Kuningriik võib rakendada üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2007, et kohandada mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamistase oma riigis vastavaks uuele madalaimale tasemele, milleks on 302 eurot, ning kuni 1. jaanuarini 2012, et saavutada madalaim tase 330 eurot. Hispaania võib kuni 31. detsembrini 2009 kohaldada erilisi vähendatud määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 287 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2003 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata. Hispaania võib alates 1. jaanuarist 2010 kuni 1. jaanuarini 2012 kohaldada erinevaid määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 302 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2010 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata. Mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse erilist vähendatud maksumäära võib kuni 1. jaanuarini 2012 kohaldada ka taksode suhtes. Artikli 7 lõike 3 punkti a kohaldamisel võib ta kuni 1. jaanuarini 2008 kaubandusliku eesmärgi määratluses kohaldada vähemalt 3,5tonnist suurimat lubatud täismassi.

4. Austria Vabariik võib rakendada üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2007, et kohandada mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamistase oma riigis vastavaks uuele madalaimale tasemele, milleks on 302 eurot, ning kuni 1. jaanuarini 2012, et saavutada madalaim tase 330 eurot. Austria võib kuni 31. detsembrini 2009 kohaldada erilisi vähendatud määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 287 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2003 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata. Austria võib alates 1. jaanuarist 2010 kuni 1. jaanuarini 2012 kohaldada erinevaid määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 302 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2010 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata.

5. Belgia Kuningriik võib rakendada üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2007, et kohandada mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamistase oma riigis vastavaks uuele madalaimale tasemele, milleks on 302 eurot, ning kuni 1. jaanuarini 2012, et saavutada madalaim tase 330 eurot. Belgia võib kuni 31. detsembrini 2009 kohaldada erilisi vähendatud määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 287 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2003 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata. Belgia võib alates 1. jaanuarist 2010 kuni 1. jaanuarini 2012 kohaldada erinevaid määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 302 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2010 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata.

6. Luksemburgi Suurhertsogiriik võib rakendada üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2009, et kohandada mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamistase oma riigis vastavaks uuele madalaimale tasemele, milleks on 302 eurot, ning kuni 1. jaanuarini 2012, et saavutada madalaim tase 330 eurot. Luksemburgi Suurhertsogiriik võib lisaks sellele kuni 31. detsembrini 2009 kohaldada erilisi vähendatud määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 272 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2003 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata. Luksemburgi Suurhertsogiriik võib alates 1. jaanuarist 2010 kuni 1. jaanuarini 2012 kohaldada erinevaid määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 302 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2010 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata.

7. Portugali Vabariik võib Assooride ja Madeira autonoomsetes piirkondades tarbitavate energiatoodete ja elektrienergia suhtes kohaldada käesoleva direktiiviga ettenähtud madalaimast maksustamistasemest madalamaid maksustamistasemeid, et hüvitada nende piirkondade saarelisest asendist ja kõrvalisest asukohast tulenevaid transpordikulusid.

Portugali Vabariik võib rakendada üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2009, et kohandada mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamistase oma riigis vastavaks uuele madalaimale tasemele, milleks on 302 eurot, ning kuni 1. jaanuarini 2012, et saavutada madalaim tase 330 eurot. Portugali Vabariik võib lisaks sellele kuni 31. detsembrini 2009 kohaldada erinevaid määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 272 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2003 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata. Portugali Vabariik võib alates 1. jaanuarist 2010 kuni 1. jaanuarini 2012 kohaldada erinevaid määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 302 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2010 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata. Mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse erinevat maksumäära võib kuni 1. jaanuarini 2012 kohaldada ka taksode suhtes. Artikli 7 lõike 3 punkti a kohaldamisel võib ta kuni 1. jaanuarini 2008 kaubandusliku eesmärgi määratluses kohaldada vähemalt 3,5tonnist suurimat lubatud täismassi.

Portugali Vabariik võib elektrienergia maksustamistasemes kohaldada täielikku või osalist maksuvabastust kuni 1. jaanuarini 2010.

8. Kreeka Vabariik võib kohaldada käesolevas direktiivis ettenähtud alammääradest 1000 liitri kohta kuni 22 euro võrra madalamaid maksustamistasemeid mootorikütusena kasutatava gaasiõli ja bensiini puhul, mida tarbitakse Lesbose, Chíose, Sámose, Dodekaneeside ja Küklaadide piirkonnas ning järgmistel Egeuse mere saartel: Thásos, Põhja-Sporaadid, Samothráki ja Skyros.

Kreeka Vabariik võib rakendada kuni 1. jaanuarini 2010 üleminekuperioodi, et muuta praegune elektrienergia toodangul põhinev maksustamissüsteem tarbimisel põhinevaks maksustamissüsteemiks ning saavutada uus bensiini madalaim maksustamistase.

Kreeka Vabariik võib rakendada üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2009, et kohandada mootorikütusena kasutatava gaasiõli maksustamistase oma riigis vastavaks uuele madalaimale tasemele, milleks on 302 eurot 1000 liitri kohta, ning kuni 1. jaanuarini 2012, et saavutada madalaim tase 330 eurot. Kreeka Vabariik võib lisaks sellele kuni 31. detsembrini 2009 kohaldada erinevaid määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 264 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2003 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata. Kreeka Vabariik võib alates 1. jaanuarist 2010 kuni 1. jaanuarini 2012 kohaldada erinevaid määrasid mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse suhtes, tingimusel et maksustamistase ei alane seetõttu allapoole 302 eurot 1000 liitri kohta ning et seal 1. jaanuaril 2010 kehtinud maksustamistasemeid ei alandata. Mootorikütusena kasutatava gaasiõli kaubandusliku kasutuse erinevat maksumäära võib kuni 1. jaanuarini 2012 kohaldada ka taksode suhtes. Artikli 7 lõike 3 punkti a kohaldamisel võib ta kuni 1. jaanuarini 2008 kaubandusliku eesmärgi määratluses kohaldada vähemalt 3,5tonnist suurimat lubatud täismassi.

9. Iirimaa võib kohaldada elektrienergia maksustamistasemes täielikku või osalist maksuvabastust või -vähendust kuni 1. jaanuarini 2008.

10. Prantsuse Vabariik võib kohaldada kuni 1. jaanuarini 2009 täielikku või osalist maksuvabastust või -vähendust energiatoodete ja elektrienergia suhtes, mida kasutavad riik, piirkondlike ja kohalike omavalitsuste asutused ning teised avalik-õiguslikud isikud seoses tegevuse või tehingutega, mida nad teostavad riigiasutustena.

Prantsuse Vabariik võib rakendada üleminekuperioodi kuni 1. jaanuarini 2009, et kohandada oma praegune elektrienergia maksustamise süsteem käesoleva direktiivi sätetele vastavaks. Selle ajavahemiku jooksul tuleb arvesse võtta praeguse kohaliku elektrienergia maksustamise üldist keskmist taset, kui hinnatakse, kas käesolevas direktiivis sätestatud alammäärasid järgitakse.

11. Itaalia Vabariik võib kuni 1. jaanuarini 2008 kohaldada vähemalt 3,5tonnist suurimat lubatud täismassi artikli 7 lõike 3 punkti a kaubanduslike eesmärkide määratluses.

12. Saksamaa Liitvabariik võib kuni 1. jaanuarini 2008 kohaldada vähemalt 12-tonnist suurimat lubatud täismassi artikli 7 lõike 3 punkti a kaubanduslike eesmärkide määratluses.

13. Madalmaade Kuningriik võib kuni 1. jaanuarini 2008 kohaldada vähemalt 12-tonnist suurimat lubatud täismassi artikli 7 lõike 3 punkti a kaubanduslike eesmärkide määratluses.

14. Kehtestatud üleminekuperioodide jooksul peavad liikmesriigid järk-järgult vähendama vahet uute madalaima maksustamistasemega. Kui liikmesriigi maksustamistaseme ja madalaima taseme vahe ei ole suurem kui 3 % asjakohasest madalaimast tasemest, võib kõnealune liikmesriik oma maksustamistaset kohandada alles üleminekuperioodi lõpus.

Artikkel 19

1. Lisaks eelmiste artiklite sätetele, eriti artiklitele 5, 15 ja 17, võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ühehäälselt lubada liikmesriigil kehtestada täiendava maksuvabastuse või -vähenduse teatavatel poliitilistel kaalutlustel.

Liikmesriik, kes soovib sellist meedet rakendada, teatab sellest komisjonile ja esitab talle kogu asjakohase ja vajaliku teabe.

Komisjon vaatab taotluse läbi, võttes muu hulgas arvesse siseturu nõuetekohast toimimist ning vajadust tagada aus konkurents ning ühenduse tervishoiu-, keskkonna-, energeetika- ja transpordipoliitika toimimine.

Kolme kuu jooksul pärast kogu asjakohase ja vajaliku teabe saamist teeb komisjon ettepaneku, et nõukogu annaks loa kõnealust meedet rakendada, või teatab nõukogule põhjused, miks ta ei ole teinud ettepanekut anda luba kõnealust meedet rakendada.

2. Lõikes 1 nimetatud luba antakse kõige rohkem kuueks aastaks, kusjuures seda ajavahemikku võib pikendada lõikes 1 sätestatud korras.

3. Kui komisjon leiab, et lõikes 1 nimetatud maksuvabastust või -vähendust ei või enam kohaldada eelkõige ausa konkurentsiga, siseturu toimimise moonutamisega või ühenduse tervishoiu-, keskkonnakaitse-, energeetika- või transpordipoliitikaga seonduvatel kaalutlustel, teeb ta nõukogule asjakohased ettepanekud. Nõukogu teeb nende ettepanekute põhjal ühehäälse otsuse.

Artikkel 20

1. Direktiivi 92/12/EMÜ kontrolli- ja liikumissätted hõlmavad üksnes järgmisi energiatooteid:

a) CN-koodide 1507-1518 alla kuuluvad tooted, kui need on mõeldud kasutamiseks kütteaine või mootorikütusena;

b) CN-koodide 270710, 270720, 270730 ja 270750 alla kuuluvad tooted;

c) CN-koodide 271011-27101969 alla kuuluvad tooted. Seevastu CN-koodide 27101121, 27101125 ja 27101929 alla kuuluvate toodete puhul kohaldatakse kontrolli- ja liikumissätteid üksnes mahtkauba kaubanduslikule liikumisele;

d) CN-koodide 2711 (v.a 271111 ja 271121 ja 271129) alla kuuluvad tooted;

e) CN-koodi 290110 alla kuuluvad tooted;

f) CN-koodide 290220, 290230, 290241, 290242, 290243 ja 290244 alla kuuluvad tooted;

g) CN-koodi 29051100 alla kuuluvad tooted, mis ei ole sünteetilised, kui need on mõeldud kasutamiseks kütteainena või mootorikütusena;

h) CN-koodide 38249099 alla kuuluvad tooted, kui need on mõeldud kasutamiseks kütteainena või mootorikütusena.

2. Kui liikmesriik leiab, et lõikes 1 nimetamata energiatooted on mõeldud kasutamiseks või neid müüakse või kasutatakse kütteõlina või mootorikütusena või need põhjustavad muul viisil maksudest kõrvalehoidmist, maksustamise vältimist või muid kuritarvitusi, teavitab ta sellest viivitamata komisjoni. Seda sätet kohaldatakse ka elektrienergia suhtes. Komisjon edastab teabe teistele liikmesriikidele ühe kuu jooksul selle saamisest arvates. Seejärel tehakse otsus selle kohta, kas kõnealuste toodete suhtes kohaldatakse direktiivi 92/12/EMÜ kontrolli- ja liikumissätteid, artikli 27 lõikega 2 ettenähtud korras.

3. Liikmesriigid võivad kahepoolsete kokkulepete alusel osast või kõigist direktiiviga 92/12/EMÜ ettenähtud kontrollimeetmetest osa või kõikide lõikes 1 nimetatud toodete puhul loobuda, kui need ei kuulu käesoleva direktiivi artiklite 7-9 kohaldamisalasse. Sellised kokkulepped ei mõjuta liikmesriike, kes ei ole nende osalised. Sellistest kahepoolsetest kokkulepetest tuleb teatada komisjonile, kes teavitab teisi liikmesriike.

Artikkel 21

1. Lisaks sellele, mis on ette nähtud maksustatava sündmuse määratlust sisaldavates üldsätetes ja direktiivi 92/12/EMÜ maksmist puudutavates sätetes, nõutakse energiatoodetelt maksu ka käesoleva direktiivi artikli 2 lõikes 3 nimetatud maksustatava sündmuse korral.

2. Direktiivi 92/12/EMÜ artikli 4 punktis c ja artikli 5 lõikes 1 esitatud mõistet "tootmine" käsitatakse käesoleva direktiivi kohaldamisel vajaduse korral nii, et see hõlmab mõistet "kaevandamine".

3. Energiatoodete tarbimist neid tootva ettevõtte territooriumil ei käsitata maksustatava sündmusena juhul, kui tarbimine hõlmab energiatooteid, mis on toodetud kõnealuse ettevõtte territooriumil. Liikmesriigid võivad ka otsustada, et mujal kui kõnealuse ettevõtte territooriumil toodetud elektrienergia ja muude energiatoodete tarbimist ning elektrienergia ja muude energiatoodete tarbimist elektrienergia tootmiseks kütust tootva ettevõtte territooriumil ei käsitata maksustatava sündmusena. Kui tarbitakse eesmärkidel, mis pole seotud energiatoodete tootmisega, eelkõige sõidukite käitamiseks, käsitatakse seda maksustatava sündmusena.

4. Liikmesriigid võivad ka ette näha, et energiatooted ja elektrienergia maksustatakse siis, kui tehakse kindlaks, et alandatud maksustamistaseme kohaldamiseks või maksuvabastuse saamiseks liikmesriigi eeskirjades sätestatud lõppkasutamise tingimust ei ole täidetud või enam ei täideta.

5. Direktiivi 92/12/EMÜ artiklite 5 ja 6 kohaldamisel on elektrienergia ja maagaas maksustatavad ning maksustatava sündmuse alguseks loetakse hetke, mil turustaja või edasimüüja toote kohale toimetab. Kui toode tarnitakse tarbimiseks liikmesriiki, mis ei ole turustaja või edasimüüja asukohariik, nõutakse tarnijaliikmesriikide maks sisse äriühingult, mis peab olema registreeritud tarnijaliikmesriigis. Maksustamine ja maksu kogumine toimub iga liikmesriigi kehtestatud korras.

Olenemata esimesest lõigust on liikmesriikidel õigus otsustada maksustatava sündmuse üle, kui nende gaasitorud ja teiste liikmesriikide gaasitorud ei ole omavahel ühendatud.

Üksust, mis toodab elektrienergiat oma tarbeks, käsitatakse turustajana. Olenemata artikli 14 lõike 1 punktist a võivad liikmesriigid maksust vabastada väikesed elektrienergiatootjad, tingimusel et nad maksustavad selle elektrienergia tootmiseks kasutatavad energiatooted.

Direktiivi 92/12/EMÜ artiklite 5 ja 6 kohaldamisel on kivisüsi, koks ja ligniit maksustatavad ning maksustatava sündmuse alguseks loetakse hetke, mil asjaomaste ametiasutuste poolt selleks registreeritud äriühing toote kohale toimetab. Need ametiasutused võivad lubada tootjal, turustajal, importijal või maksuesindajal täita registreeritud äriühingu asemel selle maksukohustusi. Maksustamine ja maksu kogumine toimub iga liikmesriigi kehtestatud korras.

6. Liikmesriigid ei pea energiatoodete tootmisena käsitama:

a) toiminguid, mille käigus saadakse kõrvaltootena väheses koguses energiatooteid;

b) toiminguid, mille käigus energiatoote kasutaja teeb selle taaskasutamise võimalikuks oma ettevõttes, tingimusel et selle toote eest juba tasutud maks ei ole väiksem maksust, mida tuleks tasuda, kui taaskasutatud energiatoode uuesti maksustataks;

c) toiminguid, mille käigus väljaspool tootmisettevõtet või maksuladu segatakse energiatooteid teiste energiatoodete või muude materjalidega, tingimusel et:

i) koostisosade maks on eelnevalt tasutud;

ii) tasutud maksusumma ei ole väiksem kui segule kehtestatud maks.

Alapunkti i tingimust ei kohaldata, kui segu vabastatakse maksust teataval kasutuseesmärgil.

Artikkel 22

Kui maksumäärad muutuvad, võib juba tarbimisse lubatud energiatoodete varudelt nõutavaid makse suurendada või vähendada.

Artikkel 23

Liikmesriigid võivad tagastada maksusummad, mis on tasutud saastatud või eksikombel segatud energiatoodetelt, mis on saadetud ringlussevõtuks tagasi maksulattu.

Artikkel 24

1. Liikmesriigis tarbimisse lubatud energiatooteid, mis sisalduvad kommertsmootorsõidukite standardsetes paakides ning on ette nähtud kasutamiseks nimetatud sõidukite kütusena, samuti erikonteinerites sisalduvaid energiatooteid, mis on ette nähtud konteinerite varustusse kuuluvate süsteemide kasutamiseks veo ajal, ei maksustata üheski teises liikmesriigis.

2. Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi mõisteid:

Standardsed paagid:

- tootja poolt igale kõnealuse sõidukiga sama liiki mootorsõidukile püsivalt paigaldatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult nii edasiliikumiseks kui ka vajaduse korral jahutussüsteemi või muu süsteemi kasutamiseks veo ajal. Standardse paagina käsitatakse ka mootorsõidukile paigaldatud gaasipaaki, mis on ette nähtud gaasi vahetuks kasutamiseks kütusena, ja paaki, mis on paigaldatud sõiduki varustusse kuuluvale muule süsteemile,

- tootja poolt igale kõnealuse konteineriga sama liiki konteinerile püsivalt paigaldatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult jahutussüsteemi või erikonteineri varustusse kuuluva muu süsteemi kasutamiseks veo ajal.

Erikonteiner — mis tahes konteiner, millesse on paigaldatud jahutus-, hapnikuga varustamise, soojusisolatsiooni- või muu süsteemi eriaparatuur.

Artikkel 25

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile maksustamistasemed, mida nad kohaldavad artiklis 2 loetletud toodete suhtes, iga aasta 1. jaanuaril ning alati, kui liikmesriigi õigusakte on muudetud.

2. Kui liikmesriigis kohaldatavad maksustamistasemed on väljendatud muudes mõõtühikutes kui need, mis on iga toote kohta ette nähtud artiklis 7-10, teatavad liikmesriigid vastavad maksustamistasemed, olles need teisendanud kõnealustesse mõõtühikutesse.

Artikkel 26

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile artikli 5, artikli 14 lõike 2 ning artiklite 15 ja 17 kohaselt võetud meetmetest.

2. Sellised käesolevas direktiivis käsitletud meetmed nagu maksuvabastus ja -vähendus, erinevad maksumäärad ja maksutagastus võivad kujutada endast riigiabi ning sellisel juhul tuleb neist komisjonile teatada asutamislepingu artikli 88 lõikes 3 sätestatud korras.

Käesoleva direktiivi kohaselt komisjonile esitatav teave ei vabasta liikmesriike asutamislepingu artikli 88 lõikega 3 ettenähtud teatamiskohustusest.

3. Lõikes 1 sätestatud kohustus teatada komisjonile artikli 5 kohaselt võetud meetmetest ei vabasta liikmesriike direktiiviga 83/189/EMÜ ettenähtud teatamiskohustusest.

Artikkel 27

1. Komisjoni abistab direktiivi 92/12/EMÜ artikli 24 lõike 1 alusel loodud aktsiisikomitee.

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kolm kuud.

3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Artikkel 28

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembril 2003. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Nad kohaldavad käesolevaid sätteid 1. jaanuarist 2004, välja arvatud artikli 16 ja artikli 18 lõike 1 sätted, mida liikmesriigid võivad kohaldada 1. jaanuarist 2003.

3. Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

4. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 29

Nõukogu vaatab komisjoni aruande ning vajaduse korral ettepaneku alusel korrapäraselt läbi käesolevas direktiivis sätestatud maksuvabastuse, maksustamistaseme alandamise ja madalaimad maksustamistasemed ning võtab pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ühehäälselt vastu vajalikud meetmed. Komisjoni aruandes ja läbivaatamisel nõukogus võetakse arvesse siseturu nõuetekohast toimimist, madalaima maksustamistaseme tegelikku väärtust ning asutamislepingu üldeesmärke.

Artikkel 30

Olenemata artikli 28 lõikest 2 tunnistatakse direktiivid 92/81/EMÜ ja 92/82/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2003.

Artikkel 31

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 32

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 27. oktoober 2003

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Matteoli

[1] EÜT L 316, 31.10.1992, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/74/EÜ (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 46).

[2] EÜT L 316, 31.10.1992, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/74/EÜ.

[3] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2000/47/EÜ (EÜT L 193, 29.7.2000, lk 73).

[4] EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21.

[5] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

[6] EÜT L 293, 24.10.1990, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 29/2002 (EÜT L 6, 10.1.2002, lk 3).

[7] EÜT L 279, 23.10.2001, lk 1.

[8] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

Tabel A. Mootorikütuste madalaim maksustamistase

| 1. jaanuar 2004 | 1. jaanuar 2010 |

Pliibensiin (eurodes 1000 liitri kohta) CN-koodid 27101131, 27101151 ja 27101159 | 421 | 421 |

Pliivaba bensiin (eurodes 1000 liitri kohta) CN-koodid 27101131, 27101141, 27101145 ja 27101149 | 359 | 359 |

Gaasiõli (eurodes 1000 liitri kohta) CN-koodid 27101941-27101949 | 302 | 330 |

Petrool (eurodes 1000 liitri kohta) CN-koodid 27101921 ja 27101925 | 302 | 330 |

Veeldatud naftagaas (LPG) (eurodes 1000 liitri kohta) CN-koodid 27111211-27111900 | 125 | 125 |

Maagaas (eurodes ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta) CN-koodid 27111100 ja 27112100 | 2,6 | 2,6 |

Tabel B. Artikli 8 lõikes 2 nimetatud eesmärkidel kasutatavate mootorikütuste madalaim maksustamistase

Gaasiõli (eurodes 1000 liitri kohta) CN-koodid 27101941-27101949 | 21 |

Petrool (eurodes 1000 liitri kohta) CN-koodid 27101921 ja 27101925 | 21 |

Veeldatud naftagaas (LPG) (eurodes 1000 kg kohta) CN-koodid 27111211-27111900 | 41 |

Maagaas (eurodes ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta) CN-koodid 27111100 ja 27112100 | 0,3 |

Tabel C. Kütteainete ja elektrienergia madalaim maksustamistase

| Äriotstarbeline kasutus | Muu kui äriotstarbeline kasutus |

Gaasiõli (eurodes 1000 kg kohta) CN-koodid 27101941-27101949 | 21 | 21 |

Raske kütteõli (eurodes 1000 kg kohta) CN-koodid 27101961-27101969 | 15 | 15 |

Petrool (eurodes 1000 kg kohta) CN-koodid 27101921 ja 27101925 | 0 | 0 |

Veeldatud naftagaas (LPG) (eurodes 1000 kg kohta) CN-koodid 27111211-27111900 | 0 | 0 |

Maagaas (eurodes ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta) CN-koodid 27111100 ja 27112100 | 0,15 | 0,3 |

Kivisüsi ja koks (eurodes ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta) CN-koodid 2701, 2702 ja 2704 | 0,15 | 0,3 |

Elektrienergia (eurodes 1000 MWh kohta) CN-kood 2716 | 0,5 | 1,0 |

--------------------------------------------------

II LISA

Artikli 18 lõikes 1 osutatud vähendatud maksumäärad ja maksuvabastus

1. BELGIA:

- veeldatud naftagaas (LPG), maagaas ja metaan,

- kohalikud ühissõidukid,

- aeronavigatsioon, mille suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b,

- eraomanduses lõbusõidulaevade navigatsioon,

- raske kütteõli vähendatud aktsiisimäär, soodustamaks keskkonnasäästlikumate kütuste kasutamist. Vähendus on konkreetselt seotud väävlisisaldusega ning mingil juhul ei tohi vähendatud määr olla väiksem kui 6,5 eurot tonni kohta,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu,

- väikese väävlisisaldusega (50 ppm) ja vähearomaatse (35 %) pliivaba bensiini erinev aktsiisimäär,

- väikese väävlisisaldusega (50 ppm) diislikütuse erinev aktsiisimäär.

2. TAANI:

- 1. veebruarist 2002 kuni 31. jaanuarini 2008 energiamahukates ettevõtetes kütmiseks ja sooja vee tootmiseks kasutatavate raskete kütteõlide ja kütteõlide erinev aktsiisimäär. Aktsiisimäärade suurim lubatud erinevus on 0,0095 eurot ühe kilogrammi raske kütteõli kohta ja 0,008 eurot ühe liitri kütteõli kohta. Aktsiisivähendus peab olema kooskõlas käesoleva direktiivi tingimustega, eelkõige alammääradega,

- diislikütuse vähendatud maksumäär, et soodustada keskkonnasäästlikumate kütuste kasutamist, eeldusel et need stiimulid on seotud selliste kindlaksmääratud tehniliste omadustega nagu suhteline tihedus, väävlisisaldus, destilleerimispunkt ning tsetaaniarv ja -indeks ning et need määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega,

- erinevate aktsiisimäärade kohaldamine bensiini suhtes, mida jaotatakse bensiiniauru tagasivoolusüsteemi seadmetega varustatud tanklates, ja muudes tanklates jaotatava bensiini suhtes, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige aktsiisi alammääradega,

- bensiini erinevad aktsiisimäärad, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige selle artiklis 7 sätestatud madalaima maksustamistasemega,

- kohalikud ühissõidukid,

- gaasiõli erinevad aktsiisimäärad, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige selle artiklis 7 sätestatud madalaima maksustamistasemega,

- maksude osaline tagasimaksmine ärisektorile, eeldusel et asjaomased maksud vastavad ühenduse õigusele ning et makstud maks, mida tagasi ei maksta, vastab alati ühenduse õiguses sätestatud mineraalõlidelt makstava maksu või kontrollimismaksu alammäärale,

- aeronavigatsioon, mille suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b,

- vähendatud aktsiisimäära kohaldamine, mis võib olla kuni 0,03 Taani krooni liitri kohta bensiini puhul, mida jaotatakse tanklates, mis vastavad rangematele seadme- ja toimimisstandarditele, et vähendada metüültertsiaarbutüüleetri leket põhjavette, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige aktsiisi alammääradega.

3. SAKSAMAA:

- Alates 1. jaanuarist 2003 kuni 31. detsembrini 2005 erinev aktsiisimäär kütustele, mille maksimaalne väävlisisaldus on 10 ppm,

- süsivesinikgaasijäätmete kasutamine kütteainena,

- kohalikes ühissõidukites kütusena kasutatavate mineraalõlide erinev aktsiisimäär, tingimusel et direktiivis 92/82/EMÜ sätestatud nõuded on täidetud,

- analüüsideks, tootmiskatseteks või muul teaduslikul eesmärgil kasutatavad mineraalõlide näidised,

- tootmisettevõtetes kasutatavate kütteõlide erinev aktsiisimäär, tingimusel et erinevad maksumäärad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu.

4. KREEKA:

- kasutamine riigi relvajõudude poolt,

- peaministri ametkonna ja riigi politseiteenistuse ametisõidukites kütusena kasutamiseks mõeldud mineraalõlide aktsiisist vabastamine,

- kohalikud ühissõidukid,

- pliivaba bensiini erinevad maksumäärad vastavalt erinevatele keskkonnakategooriatele, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige selle artiklis 7 sätestatud madalaima maksustamistasemega,

- tööstuses kasutatav LPG ja metaan.

5. HISPAANIA:

- kohalikes ühissõidukites kütusena kasutatav LPG,

- taksodes kütusena kasutatav LPG,

- pliivaba bensiini erinevad maksumäärad vastavalt erinevatele keskkonnakategooriatele, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige selle artiklis 7 sätestatud madalaima maksustamistasemega,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu.

6. PRANTSUSMAA:

- kuni 1. jaanuarini 2005 kommertsveokites kasutatava diislikütuse erinev maksumäär, mis peab alates 1. märtsist 2003 olema vähemalt 380 eurot 1000 liitri kohta,

- teatava poliitika raames, mille eesmärk on abistada rahvastikukaoga piirkondi,

- tarbimiseks Korsika saarel, eeldusel et vähendatud määrad vastavad alati ühenduse õiguses sätestatud mineraalõlidelt makstava maksu alammäärale,

- pindaktiivsete ainetega stabiliseeritud diisliõli vesi- ja antifriisemulsioonist koosneva uue kütuse erinevad aktsiisimäärad, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige aktsiisi alammääradega,

- sellise kõrge oktaaniarvuga pliisisalduseta bensiini erinev aktsiisimäär, mis sisaldab kaaliumipõhist kütuselisandit, mis takistab klappide kulumist (või mis tahes muud sama toimega kütuselisandit),

- taksodes kasutatav kütus aastakvoodi piires,

- ühissõidukites kütusena kasutatavate gaaside vabastamine aktsiisist aastakvoodi alusel,

- gaasiga töötavates prügiveosõidukites mootorikütusena kasutatava gaasi vabastamine aktsiisist,

- raske kütteõli vähendatud maksumäär, soodustamaks keskkonnasäästlikumate kütuste kasutamist; vähendus peab olema konkreetselt seotud väävlisisaldusega ja raskelt kütteõlilt makstav maksumäär peab vastama ühenduse õiguses sätestatud raske kütteõli madalaimale maksustamistasemele,

- Gardanne'i piirkonnas alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava raske kütteõli vabastamine aktsiisist,

- aeronavigatsioon, mille suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b,

- Korsika sadamates eraomanduses lõbusõidulaevadele tarnitud mootoribensiin,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu,

- kuni 31. detsembrini 2005 kohalikud ühissõidukid,

- loa andmine erinevate aktsiisimäärade kohaldamiseks kütusesegu suhtes, mis koosneb bensiinist ja etüülalkoholi derivaatidest, mille alkoholi komponent on põllumajanduslikku päritolu, samuti loa andmine erinevate aktsiisimäärade kohaldamiseks kütusesegu suhtes, mis koosneb diislikütusest ja taimeõli estritest. Vähendatud aktsiisimäära võib kohaldada üksnes nende käesoleva direktiivi kohaselt kütusena kasutatavate taimeõli estreid ja etüülalkoholi derivaate sisaldavate segude suhtes, mida valmistavad biokütuseid tootvad üksused on hiljemalt 31. detsembril 2003 saanud Prantsusmaa ametiasutustelt vajaliku loa. Nimetatud luba kehtib kõige rohkem kuus aastat alates väljaandmise kuupäevast. Loas kindlaksmääratud vähendust võib kohaldada pärast 31. detsembrit 2003 kuni loa kehtivusaja lõpuni. Aktsiisivähendus ei või olla suurem kui 35,06 eurot hektoliitri või 396, 64 eurot tonni kohta taimeõli estrite puhul ning 50,23 eurot hektoliitri või 297,35 eurot tonni kohta etüülalkoholi derivaatide puhul, mida kasutatakse nimetatud segudes. Aktsiisivähendust kohandatakse, võttes arvesse tooraine hinna muutusi, et vähendus ei oleks suurem kui biokütuste valmistamisega seotud lisakulud. Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. novembrist 1997. Käesolev otsus kehtib 31. detsembrini 2003,

- loa andmine erineva aktsiisimäära kohaldamiseks segu suhtes, mis koosneb kodumajapidamises kasutatavatest kütteainetest ja taimeõli estritest. Aktsiisivähendust võib kohaldada üksnes nende käesoleva direktiivi kohaselt kütusena kasutatavate taimeõli estreid sisaldavate segude suhtes, mida valmistavad biokütuseid tootvad üksused on hiljemalt 31. detsembril 2003 saanud Prantsusmaa ametiasutustelt vajaliku loa. Nimetatud load kehtivad kõige rohkem kuus aastat alates väljaandmise kuupäevast. Loas kindlaksmääratud vähendust võib kohaldada pärast 31. detsembrit 2003 kuni loa kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauem. Aktsiisivähendus ei või olla suurem kui 35,06 eurot hektoliitri või 396,64 eurot tonni kohta taimeõli estrite puhul, mida kasutatakse nimetatud segudes. Aktsiisivähendust kohandatakse, võttes arvesse tooraine hinna muutusi, et vähendus ei oleks suurem kui biokütuste valmistamisega seotud lisakulud. Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. novembrist 1997. Käesolev otsus kehtib kuni 31. detsembrini 2003.

7. IIRIMAA:

- mootorikütusena kasutatav LPG, maagaas ja metaan,

- invamootorsõidukid,

- kohalikud ühissõidukid,

- pliivaba bensiini erinevad maksumäärad vastavalt erinevatele keskkonnakategooriatele, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige selle artiklis 7 sätestatud madalaima maksustamistasemega,

- väikese väävlisisaldusega diislikütuse erinev aktsiisimäär,

- Shannoni piirkonnas alumiiniumoksiidi tootmine,

- aeronavigatsioon, mille suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b,

- eraomanduses lõbusõidulaevade navigatsioon,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu.

8. ITAALIA:

- kuni 30. juunini 2004 mootorikütusena kasutatavate 5 % või 25 % biodiislikütust sisaldavate segude erinevad aktsiisimäärad. Aktsiisivähendus ei või olla suurem kui aktsiisisumma, mida tuleb maksta nendes toodetes sisalduvatelt biokütustelt, mis vastavad vähenduse saamise tingimustele. Aktsiisivähendust kohandatakse, võttes arvesse tooraine hinna muutusi, et vähendus ei oleks suurem kui biokütuste valmistamisega seotud lisakulud,

- kuni 1. jaanuarini 2005 maanteeveo-ettevõtjate kasutatava kütuse vähendatud aktsiisimäär, mis peab alates 1. jaanuarist 2004 olema vähemalt 370 eurot 1000 liitri kohta,

- kütusena kasutatavad süsivesinikgaasijäätmed,

- 1. oktoobrist 2000 kuni 31. detsembrini 2005 diisliõli vesiemulsioonide ja raske kütteõli vesiemulsioonide vähendatud aktsiisimäär, eeldusel et vähendatud määr on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige aktsiisi alammääradega,

- mootorsõidukites kütusena kasutatav metaan,

- kasutamine riigi relvajõudude poolt,

- kiirabiautod,

- kohalikud ühissõidukid,

- taksodes kasutatav kütus,

- teatavates eriti ebasoodsates geograafilistes piirkondades kodumajapidamise kütteainete ja LPG vähendatud aktsiisimäärad, kui neid aineid kasutatakse kütmiseks ja jaotatakse nende piirkondade võrkude kaudu, eeldusel et määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige aktsiisi alammääradega,

- tarbimine Val d'Aosta ja Gorizia piirkonnas,

- Friuli-Venezia Giulia piirkonnas tarbitava bensiini vähendatud aktsiismäär, eeldusel et määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige aktsiisi alammääradega,

- Udine ja Trieste piirkonnas tarbitavate mineraalõlide vähendatud aktsiisimäär, eeldusel et määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega,

- nende mineraalõlide vabastamine aktsiisist, mida kasutatakse kütusena alumiiniumoksiidi tootmiseks Sardiinias,

- auru tootmiseks mõeldud kütteõli ning molekulaarsõelade kuivatus- ja aktiveerimisahjudes kasutatava gaasiõli vähendatud aktsiisimäär Reggio Calabrias, tingimusel et määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega,

- aeronavigatsioon, mille suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu.

9. LUKSEMBURG:

- LPG, maagaas ja metaan,

- kohalikud ühissõidukid,

- raske kütteõli vähendatud aktsiisimäär, soodustamaks keskkonnasäästlikumate kütuste kasutamist. Vähendus on konkreetselt seotud väävlisisaldusega ning mingil juhul ei tohi vähendatud määr olla väiksem kui 6,5 eurot tonni kohta,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu.

10. MADALMAAD:

- LPG, maagaas ja metaan,

- analüüsideks, tootmiskatseteks või muul teaduslikul eesmärgil kasutatavad mineraalõlide näidised,

- kasutamine riigi relvajõudude poolt,

- ühissõidukites kütusena kasutatava LPG erinevate aktsiisimäärade kohaldamine,

- prügiveo-, reovee äraveo- ja tänavapuhastussõidukites kütusena kasutatava LPG erinevad aktsiisimäärad,

- kuni 31. detsembrini 2004 väikese väävlisisaldusega (50 ppm) diislikütuse erinev aktsiisimäär,

- kuni 31. detsembrini 2004 väikese väävlisisaldusega (50 ppm) bensiini erinev aktsiisimäär.

11. AUSTRIA:

- maagaas ja metaan,

- kohalikes ühissõidukites kütusena kasutatav LPG,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu.

12. PORTUGAL:

- pliivaba bensiini erinevad maksumäärad vastavalt erinevatele keskkonnakategooriatele, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige selle artiklis 7 sätestatud madalaima maksustamistasemega,

- kohalikes ühissõidukites kütusena kasutatava LPG, maagaasi ja metaani vabastamine aktsiisist,

- Madeira autonoomses piirkonnas tarbitava kütteõli vähendatud aktsiisimäär; vähendus ei tohi ületada lisakulusid, mis on seotud kütteõli vedamisega sellesse piirkonda,

- raske kütteõli vähendatud aktsiisimäär, soodustamaks keskkonnasäästlikumate kütuste kasutamist; vähendus peab olema konkreetselt seotud väävlisisaldusega ja raskelt kütteõlilt makstav maksumäär peab vastama ühenduse õiguses sätestatud raske kütteõli maksu alammäärale,

- aeronavigatsioon, mille suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu.

13. SOOME:

- kütusena kasutatav maagaas,

- mis tahes otstarbeks kasutava metaani ja LPG vabastamine aktsiisist,

- diislikütuse ja kerge kütteõli vähendatud aktsiisimäärad, eeldusel et määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige selle artiklites 7-9 sätestatud madalaima maksustamistasemega,

- lisaainetega pliivaba bensiini ja pliibensiini vähendatud aktsiisimäärad, eeldusel et määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige selle artiklis 7 sätestatud madalaima maksustamistasemega,

- aeronavigatsioon, mille suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b,

- eraomanduses lõbusõidulaevade navigatsioon,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu.

14. ROOTSI:

- diislikütuse vähendatud maksumäär kooskõlas keskkonnakategooriatega,

- pliivaba bensiini erinevad maksumäärad vastavalt erinevatele keskkonnakategooriatele, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige aktsiisi alammääradega,

- kuni 30. juunini 2008 kahetaktiliste mootorite jaoks mõeldud alküülbensiini erinev energiamaksumäär, eeldusel et kogu kohaldatav aktsiisimäär vastab käesoleva direktiivi tingimustele,

- bioloogiliselt toodetud metaani ja muude jäätmegaaside vabastamine aktsiisist,

- tööstuses kasutatavate mineraalõlide vähendatud aktsiisimäär, tingimusel et määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega,

- tööstuses kasutatavate mineraalõlide vähendatud aktsiisimäär, kehtestades standardmäärast madalama määra ja energiamahukatele ettevõtetele vähendatud määra, eeldusel et need määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ega põhjusta konkurentsi moonutamist,

- aeronavigatsioon, mille suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b.

15. ÜHENDKUNINGRIIK:

- kuni 31. märtsini 2007 biodiislikütust sisaldavate maanteesõidukikütuste ja üksnes maanteesõidukikütusena kasutatava biodiislikütuse erinevad aktsiisimäärad. Ühenduse alammäärasid tuleb järgida ning biokütuste tootmisega seotud lisakulusid ei või ülemäära hüvitada,

- mootorikütusena kasutatav LPG, maagaas ja metaan,

- diislikütuse vähendatud aktsiisimäär, soodustamaks keskkonnasäästlikumate kütuste kasutamist,

- pliivaba bensiini erinevad maksumäärad vastavalt erinevatele keskkonnakategooriatele, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige selle artiklis 7 sätestatud madalaima maksustamistasemega,

- kohalikud ühissõidukid,

- diisliõli vesiemulsiooni erinevad aktsiisimäärad, eeldusel et erinevad määrad on kooskõlas käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega ja eelkõige aktsiisi alammääradega,

- aeronavigatsioon, mille suhtes ei kohaldata käesoleva direktiivi artikli 14 lõike 1 punkti b,

- eraomanduses lõbusõidulaevade navigatsioon,

- kohe pärast tagasisaamist või pärast õlijäätmete ringlussevõttu kütusena taaskasutatavad õlijäätmed, kui taaskasutamise suhtes kohaldatakse maksu.

--------------------------------------------------